Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 42/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 42/2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σέρρες Αριθ. Πρωτ Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Σ. Ασουχίδου Τηλ : Φαξ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 42/2010 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ) Προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως # ,00 # με τον Φ Π Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ. Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π 42/2010 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ) Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Π.Δ. ι 118/2007 2) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Φ Ε Κ 247), περί <<Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχων των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >>, 3) Τις διατάξεις του Ν. 2955/01 << Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π. Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις, 4) Τις διατάξεις του Ν.3377/ΦΕΚ 202,τ.Α /(άρθρο 35,παρ.6),περί ενστάσεων, 5) Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 άρθρο 27 Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών» παράγραφος 11 << Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ανάθεση υπηρεσιών και μέχρι του ποσού των ,00.>> 6) Την υπ αριθμ.8 η / (θέμα 2 ο )απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για την ένταξη του διαγωνισμού στο ΠΠΥΥ 2010, πιστώσεις του 2010 και ) Την υπ αριθμ / απόφαση της ΕΠΥ «Αναθεώρηση ΠΠΥΥ 2010» 8) Την υπ αριθμ. 8 η / (θέμα 5 ο ) απόφαση του Δ.Σ. για την διενέργεια του διαγωνισμού Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι : Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ) για δώδεκα μήνες (12) και δυνατότητα τρίμηνης παράτασης Ισχύς προσφοράς : Τόπος διενέργειας : 3 μήνες Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Σερρών Χρόνος διενέργειας : 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα : π.μ. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : ΕΩΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ Ευρώ ( # ,00 #)με τον Φ. Π. Α. Προθεσμία υποβολής προσφορών : Το αργότερο μέχρι ημέρα Δευτέρα & ώρα Τόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων : Νοσοκομείο Σερρών Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή Εναρξη του έργου : μετά την υπογραφή της σύμβασης Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 2

3 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη, καθαρογραμμένη σε κλειστό φάκελο και συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο και πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη Ο γενικό φάκελος, θα περιέχει δύο επί μέρους φακέλους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους, δηλαδή 1. Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς α) Απαραίτητη η προσκόμιση Πιστοποιητικού του οικείου Εμπορικού-Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) Άδεια μεταφοράς και επεξεργασίας αργυρούχων διαλυμάτων Στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου με αντικείμενο εργασίας και γενικές επισημάνσεις που επισυνάπτονται και επί ποινή απόρριψης δεν πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 2. Φάκελος Οικονομικής προσφοράς Στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Στις τιμές δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, εκπρόθεσμες ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θεωρείται ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής Με την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 10% της αξίας του έργου. Στον γενικό φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 1. Η λέξη << ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> με κεφαλαία γράμματα 2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας 4 η ΔΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3. Ο αριθμός της διακήρυξης 4. Η ημερομηνία του διαγωνισμού 5. Τα στοιχεία του αποστολέα Στους επί μέρους φακέλους θα αναγράφονται τα ίδια στοιχεία ακριβώς και το ανάλογο είδος τους επί μέρους φακέλου << ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα Οι προσφορές επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π.\ 3

4 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΙΤΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ 1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΚΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΚΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜΣ Αναμενόμενη ποσότητα καθαρού αργύρου σε ετήσια βάση : ανάλογα με τις μετρήσεις 2. Αναμενόμενη ποσότητα καθαρού αργύρου από ακτινολογικά φίλμ: 3,00 κιλά Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 1. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ( Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ) που δραστηριοποιούνται ως φορείς ολικής ή και μερικής διαχείρισης του αντικειμένου ανάθεσης (επεξεργασία ανάκτησης αργύρου) 2. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία ως υποψήφιοι ανάδοχοι, απαιτείται επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α. Αντίγραφο άδειας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων τόσο για τις εργασίες επεξεργασίας, αξιοποίησης ή και διάθεσης, όσο και για την συλλογή και μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 7 της Κ.Υ. Α /725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383 Β /2006) Β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα Γ. Οικονομική προσφορά 3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας που υπάγονται σ αυτό και να καταρτίσουν πρόγραμμα διαχείρισης των υγρών στερέωσης των Ακτινολογικών εργαστηρίων με βάση τις αναμενόμενες ετήσιες καταναλώσεις οι οποίες δίνονται στον σχετικό πίνακα 4. Η αναμενόμενη ποσότητα καθαρού αργύρου η οποία θα πρέπει να παραδοθεί στο Νοσοκομείο από τον ανάδοχο θα υπολογίζεται ως εξής : * Μόλις συγκεντρωθεί επαρκής ποσότητα υγρών στις δεξαμενές αποθήκευσης του Νοσοκομείου ή των Κ. Υγείας θα ειδοποιείται ο ανάδοχος να προσέλθει για την παραλαβή τους. * Παρουσία του αναδόχου και επιτροπής η οποία θα έχει ορισθεί από το Νοσοκομείο θα μετρείται η περιεκτικότητα των υγρών σε άργυρο με ειδικούς δείκτες η ακρίβεια και η αξιοπιστία των οποίων θα είναι αποδεκτή από αμφότερα τα μέρη (Νοσοκομείο και ανάδοχο) 4

5 * Με βάση την μέτρηση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την μετρηθείσα ποσότητα υγρών (λίτρα) και να παραδώσει στην επιτροπή την ποσότητα αργύρου που να αναλογεί στην περιεκτικότητα των υγρών που μετρήθηκαν. 5. Ο άργυρος που θα ανακτάται θα ζυγίζεται και θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Κατά την παράδοση θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής όπου θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία το παραδιδόμενου αργύρου Το πρωτόκολλο παραλαβής θα είναι απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή του αναδόχου. 6. Το Νοσοκομείο θα διαθέσει στον ανάδοχο κάδους συλλογής υγρών από τους οποίους αυτός οφείλει να παραλαμβάνει τα υγρά ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώνει κατά την παραλαβή συνοδευτικό έντυπο αναγνώρισης εις τριπλούν (αντίγραφο του οποίου θα παραμένει στην Υγειονομική μονάδα) στο οποίο βάση της προαναφερόμενης Κ.Υ. Α. με ειδικό μεταφορικό μέσο. Η συσκευασία μεταφοράς θα είναι ανάλογα επισημασμένη. Το κόστος μεταφοράς των υγρών στις εγκαταστάσεις του αναδόχου προς επεξεργασία βαρύνει τον ανάδοχο. 8. Η παράδοση του ανακτημένου αργύρου από τον ανάδοχο θα γίνεται το πρώτο μήνα μετά το πέρας της μεταφοράς της εκάστοτε συλλεγόμενης ποσότητας υγρών από τα σημεία συλλογής. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σημειωθούν καθυστερήσεις στην παράδοση του αργύρου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει για κάθε ημέρα καθυστέρησης χρηματική ποινή ως ρήτρα ίση με 200. Σε περίπτωση που μεμονωμένα ή συνολικά το ποσό της χρηματικής ρήτρας ξεπεράσει τα 1.000, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα έχει το δικαίωμα κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που θα προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης, αξίας σε ποσοστό 10% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης. 9. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να καταρτίσει μητρώο πρωτόκολλο παράδοσης υλικών και παραλαβής αργύρου στο οποίο θα αναφέρονται οι σχετικές ημερομηνίες και τα ονόματα των υπεύθυνων. 10. Μετά την ανάληψη του αργύρου το Νοσοκομείο θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αναγγελία του στον Ο.Δ.Δ.Υ. προκειμένου αυτός ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης να προβεί στην εκποίησή του, αποδίδοντας στο Νοσοκομείο το 75% της αξίας του αργύρου (τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία ). 11. Σε πιθανά ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τις διαδικασίες διαχείρισης των υγρών στερέωσης από την ανάδοχο εταιρεία, εντός ή εκτός του Νοσοκομείου ή του Κ. Υγείας η κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών για την εξυγίανση του περιβάλλοντος θα βαρύνει τον ανάδοχο καθώς και όλες τις σχετικές ποινικές, αστικές ή και διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν. 12. Ανάλογα σε περιπτώσεις όπου από νόμιμους ελέγχους ( όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 της Κ.Υ. Α /725/2006) των εγκαταστάσεων της αναδόχου εταιρείας διαπιστωθούν παρεκκλίσεις με συνέπεια την προσωρινή παύση των εργασιών της αναδόχου εταιρείας, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει με δική του δαπάνη την συνέχιση της διαχείρισης των υγρών στερέωσης, έως την παύση της ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης. 13. Ανάδοχος θα ορισθεί η εταιρεία που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο υγρού στερέωσης η οποία θα είναι ενιαία για το Νοσοκομείο και τα Κ. Υγείας. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΚΑΦΤΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3 ΒΑΓΕΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. πρωτ / Ταχ. Δ/νση : 2 Ο χλμ Σερρών Δράμας Ταχ.Κώδικας : Σέρρες Πληροφορίες : Σ. Ασουχίδου Τηλέφωνο : Fax. : Π ε ρ ί λ η ψ η Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς π ρ ό χ ε ι ρ ο υ μ ε ι ο δ ο τ ι κ ο ύ δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (αριθμ. διακ. Π 42/2010 ) με σφραγισμένες προσφορές για την <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ) >> προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως # ,00 # με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στiς 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν τεύχη των διακηρύξεων του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ( Τηλ ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 6

7 7