23/6/2015 : & :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "23/6/2015 : & : 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΒΟ Ταχ. ιεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘ Πληροφορίες ΠΡΟΣ: : Επ.Μαρίτσης ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛ Τηλέφωνα : /6/2015 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Ο ήµος Βόλου διενεργεί ηµόσιο Πλειοδοτικό ιαγωνισµό µε φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκµίσθωση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ κατά τη διάρκεια της εµποροπανήγυρης έτους Η εκµίσθωση γίνεται µε δηµοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.. 270/81 βάσει των παρακάτω όρων που καθόρισε η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 238/2015 απόφασή της και αφού έλαβε υπ όψιν της : Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ε του Ν.3852/2010, του Π 270/81, τα άρθρα Α.Κ Το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 τις αριθ. 421/2015 και 422/2015 αποφάσεις του (Κανονιστικές αποφάσεις) όρισε αντίστοιχα τα σχετικά α) µε την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισµό των όρων για τη διάθεση και κατακύρωση χώρων της ετήσιας εµποροπανήγυρης και β) µε την οργάνωση, χωροθέτηση και λειτουργία της εµποροπανήγυρης σε συµµόρφωση της αριθµ. 1188/78798/ απόφασης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας και τροποποίηση των αρχικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου. 1.Ο εκµισθούµενος χώρος έχει εµβαδόν περίπου τ.µ. βρίσκεται στην περιοχή του Πανθεσσαλικού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Βόλου και ανατολικά των περιπτέρων όπου θα πραγµατοποιηθεί η εµποροπανήγυρη έτους 2015 µέσα στο χρονικό διάστηµα από 1 Ιουλίου 2015 έως 20 Ιουλίου 2015 για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ από 6/7/2015 έως και 20/7/2015.

2 2. Η ηµοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα, (Πλατεία Ρήγα Φεραίου-Βόλος) στις 6/7/2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, που έχει οριστεί µε την 67/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που η δηµοπρασία είναι άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική την 13/7/2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα µε τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο. 3.Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι από 6/7/2015 έως 20/7/ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν στην αρµόδια επιτροπή φάκελο µε τα κάτωθι δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισµού: 1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων για παρακατάθεση σ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, το οποίο ορίστηκε σε ,00 ευρώ ήτοι 4.000,00 ευρώ, που θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% της τιµής του µισθώµατος που θα επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία. 4.2 Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ήµο ή Κοινότητα ή Κράτους µέλους της Ε.Ε. ή φωτοτυπία της ταυτότητας. 2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο) 3. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 4. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεµεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγµατικής κατάστασης του µισθίου µετά των εγκαταστάσεών του. 6. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας των ιδίων και των εργαζοµένων τους. 8. Βεβαίωση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Βόλου ότι δεν οφείλει σ αυτόν. 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισµούς του ήµου Βόλου. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα αναφέρει ότι δεν µετέχει σε οποιασδήποτε µορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο ήµο. Όταν στην πρόσκληση συµµετέχει εταιρεία: Ι) Στο όνοµα της εταιρείας θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 4, 5, 6,7, 8, και 9 δικαιολογητικά. ΙΙ) Στο όνοµα όλων των οµορρύθµων εταίρων προκειµένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. και στο όνοµα των νοµίµων εκπροσώπων περί ΕΠΕ ή ΑΕ θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 δικαιολογητικά.

3 ΙΙΙ) Όλες οι εταιρείες θα προσκοµίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι µεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρµόδιας Υπηρεσίας Εµπορίου περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δηµοσιευθεί, οι δε λοιπές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευθεί. Τα συµµετέχοντα από κοινού φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόµενο από τη διαδικασία της συµµετοχής. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εµπρόθεσµη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και µόνο ο ενδιαφερόµενος. Επίσης αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής: Α) όσοι έχουν καταδικαστεί: α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία δωροδοκία, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. β)για παραβίαση των διατάξεων των νόµων περί ηθών και λεσχών γ)για παράβαση της περί συναλλάγµατος νοµοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους τους οµόρρυθµους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα µέλη του.σ. για Α.Ε. δ)για παράβαση της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας, και ε) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεµεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. Και Β)Όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ήµο Βόλου, στα νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισµούς του ήµου. 5.Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα Παρκ, κατ εξαίρεση της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του κανονισµού, ο ανάδοχος δικαιούται να κάνει χρήση του χώρου, που θα εγκαταστήσει το Λούνα Παρκ, µε βάση προσωρινή άδεια του αρµοδίου Αντιδηµάρχου, πριν λάβει την οριστική άδεια, µε σκοπό να συναρµολογήσει και γενικά να εγκαταστήσει τα µηχανήµατα του Λούνα Παρκ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Λούνα Παρκ και πριν από την έναρξη λειτουργίας του ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά: α) Βεβαίωση µηχανολόγου µηχανικού ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, β) βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανωτάτης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

4 γ) βεβαίωση πολιτικού µηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ. Ο πλειοδότης οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Λούνα Παρκ τρεις (3) µέρες πριν από την έναρξη της Εµποροπανήγυρης, ώστε να διενεργηθεί αυτοψία από την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από τον ήµο Βόλου, δ) υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί καλής εκτελέσεως όλων των όρων του Συµφωνητικού, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης, ε) βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών µέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισµούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη ήλωση αιτούντος για µη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών µέσων, στ) βεβαίωση της ΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση, ζ) πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, η) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων ή Υπεύθυνη ήλωση αιτούντος για- µη χρήση µηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 10 ή 15 ίππων, - µέτρα ασφαλείας. Επίσης υποχρεούται να εφοδιαστεί µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ- ΠΑΡΚ από τον ήµο. 6.Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της ηµοπρασίας προ της ενάρξεως του διαγωνισµού, παρουσιάζοντας και προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 7.Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης µετά του ονοµατεπώνυµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 8.Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και το συµφωνητικό, καθιστάµενος για την εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή, παραιτούµενος των ευεργετηµάτων και των ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως. 9.Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο και πριν την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Η απόφαση αποκλεισµού θα ανακοινώνεται και θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και θα είναι πλήρως αιτιολογηµένη ως προς τους λόγους του αποκλεισµού.

5 10. Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισµού µέχρι στις της ηµέρας της δηµοπρασίας ( δηλ. 6/7/2015) στην Επιτροπή. Στη διαδικασία µπορούν να προσέλθουν όλοι οι νόµιµοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων. Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών. 11.Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. 12.H τιµή εκκίνησης της πλειοδοσίας ορίζεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ πλέον χαρτοσήµου. 13.Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος και την υπογραφή του συµφωνητικού, να καταβάλει στο ταµείο του ήµου το ήµισυ της τελικής κατακυρωτικής τιµής και το υπόλοιπο την τελευταία εργάσιµη µέρα πριν από την έναρξη της εµποροπανήγυρης. 14. Τον µισθωτή βαρύνει η δαπάνη σύνδεσης και κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος για την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών του και του φωτισµού του διακεκριµένου χώρου του καθώς και η δαπάνη για υδροληψία. 15. Ο τελευταίος πλειοδότης δημοπρασίας υποχρεούται από την µέσα προηγούμενη σε δέκα ηµέρες από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της όμοια. Από της λήξεως της ανωτέρω προθεσµίας,η σύµβαση θεωρείται οριστικώς καταρτιθείσα. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού το πρόσωπο που θα επιλεγεί υποχρεούται να καταθέσει στο ήµο Βόλου Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων εξάµηνης διάρκειας που θα εγγυάται την καλή εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης µίσθωσης που θα υπογραφεί. Το ύψος της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής ή βεβαίωσης θα είναι ίσο µε το 10% της τιµής του µισθώµατος που θα επιτευχθεί κατά τη δηµοπρασία καθώς και πρόσθετη εγγυητική επιστολή ποσού για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ, η οποία επιστρέφεται µετά το πέρας της εµποροπανήγυρης. 16. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ όλη την διάρκεια της εµποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων µερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του. Σε περίπτωση ατυχήµατος υπεύθυνοι για την καταβολή αποζηµιώσεων είναι οι οριζόµενοι από την κείµενη νοµοθεσία, καθότι αυτοί έχουν ειδική άδεια λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας µε δικό τους µηχανολογικό, ηλεκτρολογικό και άλλο εξοπλισµό.

6 17. Ο ήµος Βόλου διατηρεί το δικαίωµα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ στον προβλεπόµενο χώρο που χορηγήθηκε η άδεια τοποθέτησης του. 18. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται µε ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του ήµου ουδεµία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος µετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον ήµο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόµενες προδιαγραφές. 19. Κατόπιν των ανωτέρω, ο ανάδοχος µεριµνά ιδία ευθύνη για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ µε το δίκτυο της ΕΗ. 20. Η εγκατάσταση του Λούνα Παρκ θα είναι εφοδιασµένη µε δικό της πίνακα διανοµής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος. 21. Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για εγκατάσταση µονάδων ψυχαγωγικών µέσων (Λούνα Παρκ), περιέχει µηχανικά µέσα ψυχαγωγίας όπως συγκρουόµενα αυτοκίνητα, σιδηρόδροµος, ρόδα, αιώρες, σκοπευτήρια, θεάµατα κ.α. συναφή προς αυτή την µορφή ψυχαγωγίας είδη. Στον ίδιο χώρο επιτρέπεται: Η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών ( βελάκια) Η πώληση οποιωνδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εµπορικής χρήσης κατανάλωσης. Γενικά, οτιδήποτε έχει σχέση µε Λούνα Παρκ. 22. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις µονάδες ψυχαγωγικών µέσων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη νοµοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε όλες τις νόµιµες εγκρίσεις. 23. Ο ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε στη λύση της µισθώσεως. Ο ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Εξ άλλου ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα µείωσης του µισθώµατος, για βλάβη από θεοµηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν επέλθει µετά την υπογραφή της σύµβασης. 24. Κατά τη λήξη της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει αµέσως τους παραχωρούµενους χώρους καθαρούς και σε καλή κατάσταση. Αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει στο ήµο Βόλου ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλοµένου, κατά τη λήξη της µίσθωσης, για κάθε µέρα παραµονής του στους παραχωρούµενους χώρους, από την ηµέρα της λήξης της µίσθωσης.

7 25. Αν ο µισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το µίσθωµα ή παραβεί ολικά ή µερικά οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς, οι οποίοι θα συµπεριλαµβάνονται και στη σύµβαση µισθώσεως και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται: α. τη λύση της σύµβασης και την έκπτωση του µισθωτή από κάθε δικαίωµα από τη σύµβαση και την αποβολή του από το µίσθιο κατά τη νόµιµη διαδικασία. β. την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ήµου Βόλου ως εύλογης και ρητά συµφωνηθείσας ποινικής ρήτρας. 26. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή των παραχωρούµενων χώρων, τις υπέρ αυτών δουλείες, τα όρια αυτών, να προστατεύει αυτούς από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί τους εν λόγω χώρους σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 27. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση των παραχωρούµενων χώρων από τον µισθωτή. Επίσης, απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρων και η σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε µορφής χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του ήµου. 28. Τον πλειοδότη και τελικό µισθωτή του µισθίου επιβαρύνουν τα έξοδα δηµοσιεύσεων της διακηρύξεως, τα τέλη της συµβάσεως (νόµιµες κρατήσεις, τέλη χαρτοσήµου). 29.Η σύµβαση µίσθωσης θα καταρτιστεί οριστικά µετά την έγκριση του αποτελέσµατος από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισµού παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη ιεύθυνση Οικονοµικών- Τµήµα ηµοτικής Περιουσίας & Κληροδοτηµάτων, ιεύθυνση: Λ. Ειρήνης 131 ηµαρχείο πρώην ήµου Ν. Ιωνίας τηλ και Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα, θα τοιχοκολληθεί στο ηµαρχιακό Κατάστηµα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου, τουλάχιστον δέκα πλήρεις ηµέρες πριν τη δηµοπρασία. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 04-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ.Πρωτ:: 25151 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Ουρανία Τσουκαλά /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Α: 60 ΠΩΡ2-91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία.

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Περαία, 27/03/2015 Αριθµ. Πρωτοκ. - 6369 - Περίληψη διακήρυξης Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέρµη 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25525 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. ιεύθυνση: 2 ο χλµ Θέρµης Τριαδίου. ΤΚ:57 001 Πληροφορίες: Κολοκυθάς Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.16326 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Φύλλα ιακήρυξης : έκα εννέα (18) ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21 Τηλ.: +30 210 8705015 Fax.: +30 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της 39ης/ 20.12.2013 συνεδρίασης ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ --------- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα