ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων ύδρευσης οικισμών Ν. Σκιώνης και Κασσανδρινού (Μηχανολογικές επεμβάσεις) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 98/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. Γ ε ν ικά γ ι α τ ι ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς Το αντικείμενο των προδιαγραφών αυτών και της εκτέλεσης των έργων που προβλέπονται, αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιοστασίων που απαιτείται για την λειτουργία των έργων ύδρευσης της περιοχής μελέτης. Οι αναφερόμενες εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο Εργολάβο κατά τον τρόπο που καθορίζεται στις προδιαγραφές αυτού του τεύχους και στα σχέδια. Ο Εργολάβος θα έχει την ευθύνη για σύνταξη και προσκόμιση, μαζί με τα έντυπα προδιαγραφών, λεπτομερών διαγραμμάτων λειτουργίας και αυτοματισμών των ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών και εξαρτημάτων κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται αυτά στις αρχικές απαιτήσεις της δημοπρασίας και να εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων σε μηχανήματα, όργανα, συσκευές, σωληνώσεις, εξαρτήματα και αυτοματισμούς θα συμφωνεί με τις διατάξεις των επίσημων κανονισμών που ισχύουν, (Δ.Ε.Η., Υπουργείο Βιομηχανίας, ΕΛΟΤ, Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ, Έγγραφα Εναρμόνισης (Harmonization Documents) HD, Κανονισμοί της IEC κλπ) και σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων κανονισμών θα συμφωνεί ο αναφερόμενος εξοπλισμός με τους κανονισμούς της χώρας προέλευσης και οπωσδήποτε με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN και VDE. Ειδικά το σύστημα τηλεελέγχου των εγκαταστάσεων εφόσον χρησιμοποιεί ασύρματη επικοινωνία, θα λειτουργεί σε συχνότητες και με ισχείς εκπομπής που είναι επιτρεπτές από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από οποιονδήποτε άλλο συναρμόδιο φορέα. 2. Γ ε ν ι κ έ ς α π α ι τ ή σ ε ι ς γ ι α τ ο ν ε ξ ο π λ ι σ μ ό Τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα υλικά και τα εξαρτήματα που θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο Εργολάβο θα είναι άριστης ποιότητας καινούρια, τυποποιημένα σύμφωνα με τους Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, με στιβαρή κατασκευή, κατάλληλα για ασφαλή λειτουργία και με απαιτήσεις κατά το δυνατό μικρής συντήρησης θα είναι βιομηχανικής κατασκευής από βιομηχανία πιστοποιημένη κατά ISO και θα φέρουν σήμανση CE. Οι ομοειδείς ομάδες μηχανημάτων και εξαρτημάτων που θα προσκομίσει ο ανάδοχος εργολάβος ή θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, όπως αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, δικλείδες, βαλβίδες κ.λ.π. θα είναι κατά

2 προτίμηση του ίδιου εργοστασίου κατασκευής και θα μπορεί να εναλλάσσονται μεταξύ τους ώστε να είναι εύκολη η δημιουργία αποθήκης ανταλλακτικών και η συντήρησή τους. Στα μηχανήματα και κύρια εξαρτήματα θα τοποθετηθεί σταθερά μεταλλική πινακίδα με αναγραφή των χαρακτηριστικών τους, (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, τυχόν αριθμός, στοιχεία λειτουργίας κ.λ.π.). Σε όσες περιπτώσεις θα υπάρχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ανάγλυφα στο κέλυφος του μηχανήματος ή εξαρτήματος δεν απαιτείται η τοποθέτηση ιδιαίτερης άλλης πινακίδας. Όλα τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα υλικά και εξαρτήματα θα παραδοθούν εγκαταστημένα πλήρη σε κατάσταση λειτουργίας. Η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνει κατά τρόπο που θα ικανοποιεί απόλυτα την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης, να περιορίζει τις συντηρήσεις στις απαραίτητες μόνο επεμβάσεις και να περιορίσει τις υπερχειλίσεις προς την θάλασσα ή άλλο αποδέκτη, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς τ ο υ Ε ρ γ ο δ ό τ η γ ι α τ η ν έ γ κρι σ η τ ο υ Η / Μ ε ξ ο π λ ι σ μού 3.1 Γενικές απαιτήσεις Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλλει για έγκριση καταλληλότητας φάκελο με πλήρη τεχνικά στοιχεία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει στα έργα. Από τα στοιχεία του φακέλου αυτού θα διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται ο Εργολάβος στις απαιτήσεις των προδιαγραφών του Εργοδότη όπως διατυπώνονται στο παρόν τεύχος, στο τιμολόγιο και στα σχέδια της μελέτης. Μέσα στον αναφερόμενο φάκελο θα είναι ταξινομημένα και αριθμημένα τα στοιχεία που υποβάλλονται, διαχωρισμένα σε κατηγορίες και είδος μηχανήματος ή συσκευής ή σε ομάδες εξαρτημάτων. Για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα έργα θα δοθούν τουλάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία. Έντυπα προδιαγραφών (PROSPECTUS) και άλλα περιγραφικά έντυπα των εργοστασίων κατασκευής με αναγραφόμενες διαστάσεις, βάρη, υλικά και λοιπά χαρακτηριστικά. Εργοστάσιο κατασκευής και τύπος. Πίνακες με ονομασίες και διευθύνσεις πελατών των εργοστασίων κατασκευής ή των αντιπροσώπων τους που προμηθεύτηκαν και λειτούργησαν παρόμοια μηχανήματα και συσκευές, για τα αντλητικά συγκροτήματα. Εκτός από τα γενικά στοιχεία για κάθε ένα μηχάνημα ή συσκευή θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, όπως αναφέρονται στις επόμενες διατυπώσεις των απαιτήσεων. Όλα τα ανωτέρω θα είναι στην Ελληνική Γλώσσα, με επίσημη μετάφραση των αντίστοιχων εγγραφών, εκτός από τα τεχνικά έγγραφα τα οποία είναι δεκτά στην Αγγλική. 3.2 Για αντλίες Απαιτείται περιγραφή των βασικών μερών τους, των υλικών κατασκευής, των χαρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας τους και των λοιπών κύριων χαρακτηριστικών τους. Για τις αντλίες θα δοθούν διάφορες καμπύλες, όπως για μεταβολή του μανομετρικού σε σχέση με την παροχή, του βαθμού απόδοσης, της απαιτούμενης ισχύος στον άξονα της αντλίας, της καμπύλης NPSH, κ.λ.π. Οι καμπύλες θα εκτείνονται σε όλο το πεδίο λειτουργίας με σημειωμένα τα όρια κανονικής απόδοσης. Στις αναφερόμενες καμπύλες θα σημειώνονται τα σημεία ονομαστικής λειτουργίας. 3.3 Για ηλεκτροκινητήρες Θα δοθεί η μορφή τους, η τάση λειτουργίας, ο αριθμός στροφών και η προστασία τους. Για το όλο το πεδίο λειτουργίας θα δοθεί η ισχύς τους, ο βαθμός απόδοσης, ο συντελεστής ισχύος, η ροπή στρέψης, η ένταση του ρεύματος κατά την εκκίνηση και την κανονική λειτουργία. Θα προσκομιστούν έντυπα προδιαγραφών και περιγραφικά χαρακτηριστικά για κάθε κινητήρα. Ο βαθμός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος θα δοθούν για τα 2/4, 3/4, 4/4 του ονομαστικού 1

3 φορτίου. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία που θα εξασφαλίζουν εγγυημένα την απαιτούμενη συχνότητα των διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε κινητήρα. 3.4 Ηλεκτρικοί Πίνακες και καλωδιώσεις Θα δοθούν κατασκευαστικά σχέδια κάθε πίνακα με τις διαστάσεις τους. Επίσης θα προσκομιστούν τα ηλεκτρολογικά διαγράμματα των εξερχομένων γραμμών, με τα όργανα διακοπής και ασφάλισης, τους κεντρικούς διακόπτες και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα διαγράμματα θα είναι μονογραμμικά και πολυγραμμικά με αναγραφή των διατομών και του εξυπηρετούμενου μηχανήματος ή της προοριζόμενης θέσης. Για τους διακόπτες, ρευματοδότες, τις σωληνώσεις, τους αγωγούς και τα όργανα ασφαλείας θα δοθούν έντυπα προδιαγραφών και περιγραφικά τα στοιχεία τους. 3.5 Για τον λοιπό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό Για τις φορητές αντλίες θα δοθούν έντυπα προδιαγραφών (PROSPECTUS) και χαρακτηριστικά λειτουργίας. Για τα φωτιστικά σώματα θα δοθούν έντυπα και περιγραφές. Επίσης έντυπα με εικόνες και περιγραφές καθώς και χαρακτηριστικά υλικών και διαστάσεων θα δοθούν για τα διάφορα εξαρτήματα, τις δικλείδες των σωληνώσεων, τις θυρίδες, τους πυροσβεστήρες και για όλα τα λοιπά εξαρτήματα που ενσωματώνονται στα έργα. 2

4 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΛΙΚΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Εσχάρες και σκάλες καλωδίων Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών Αντιπληγματικές βαλβίδες Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΤΕΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΛΙΚΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΤΕΠ Δίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) Οι ανωτέρω ΕΤΕΠ υπερισχύουν όπου αντικρούονται από τις ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στα ακόλουθα κεφάλαια. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΝΕΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας Αντιπληγματικές βαλβίδες Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-1 ΔΟΚΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Γ ε ν ικά γ ι α τ ι ς δ ο κ ι μ έ ς Οι έλεγχοι και οι δοκιμές για την καταλληλότητα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γίνονται σε τρία στάδια, ως εξής: Δοκιμές στο εργοστάσιο κατασκευής ή σε άλλο εργοστάσιο εγκεκριμένο από τον Εργοδότη ή σε εργαστήριο. Δοκιμές προσωρινής παραλαβής στον τόπο κατασκευής του έργου σε όλες τις εγκαταστάσεις. Δοκιμές οριστικής παραλαβής εκτελούμενες σε όλες τις εγκαταστάσεις μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης με την προϋπόθεση ότι η μέχρι τότε λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται ικανοποιητική. Οι δοκιμές θα γίνουν σύμφωνα με τις παρούσες συμβατικές προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν. Αν κατά την διάρκεια οποιασδήποτε δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή κατασκευή ή φθορά μονάδας ή εξαρτήματος ή εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν κρίνεται η δοκιμή ικανοποιητική από τον Εργοδότη, ο Εργολάβος υποχρεούται να προβεί αμέσως στην εξάλειψη της αιτίας στην οποία οφείλεται η αποτυχία της δοκιμής και σε συνέχεια στην επανάληψή της. 2. Δ ι α δ ι κ α σ ί α ε ρ γ ο σ τ α σ ι α κ ώ ν δ ο κ ι μ α σ ι ώ ν Στα επόμενα αναφέρονται οι απαιτήσεις για τις εργοστασιακές δοκιμές αντλητικών συγκροτημάτων, ηλεκτροκινητήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία επίβλεψης δύο αντίτυπα παραγγελιών μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για να διευκολύνει την Υπηρεσία στον έλεγχο και τις απαιτούμενες δοκιμές στις εργασίες. Ο Εργολάβος θα γνωρίσει στον προμηθευτή του τις απαιτήσεις διενέργειας δοκιμών ή έκδοσης πιστοποιητικών δοκιμασίας του είδους. Τρία αντίτυπα των πρωτοκόλλων των δοκιμών ή των πιστοποιητικών δοκιμασίας του είδους θα παραδοθούν για όλο τον εξοπλισμό. Οι δαπάνες των δοκιμών στο εργοστάσιο βαρύνουν τον Εργολάβο. Διευκρινίζεται ότι οι επιτυχείς δοκιμές στο εργοστάσιο δεν προδικάζουν την παραλαβή οποιασδήποτε μονάδας που δοκιμάστηκε κατά τα στάδια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. 3. Δ ο κ ι μ έ ς π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς π α ρ α λ α βής Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής θα γίνουν από την Υπηρεσία επίβλεψης του Εργοδότη ή από Επιτροπή ή αντιπροσώπους του με την παρουσία και των αντιπροσώπων του Εργολάβου. Οι δοκιμές θα επεκταθούν σε όλα τα μηχανήματα, τις συσκευές, τα εξαρτήματα και τα υλικά των εγκαταστάσεων στο αντλιοστάσιο και ακόμα στους αεροεξαγωγούς και τα λοιπά ηλεκτρομηχανολογικά υλικά του καταθλιπτικού αγωγού. Οι δοκιμασίες που προηγούνται της προσωρινής παραλαβής, περιλαμβάνουν μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές δοκιμές. Ο σκοπός των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί αρχικά η συμμόρφωση του Εργολάβου προς τις προδιαγραφές αυτού του τεύχους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς που ισχύουν για παρόμοιες εγκαταστάσεις και γενικά για τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι δαπάνες όλων των δοκιμών προσωρινής παραλαβής, εκτός από τις καταναλώσεις νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Εργολάβο. 4

6 4. Δ ο κ ι μ έ ς ο ρ ι σ τ ι κ ή ς π α ρ α λ α βής Οι δοκιμές οριστικής παραλαβής, σε όποια έκταση αποφασιστεί να γίνουν από το Εργοδότη, αφορούν στους ίδιους ελέγχους και τις ίδιες δοκιμασίες με τις δοκιμές της προσωρινής παραλαβής. Τα απαραίτητα όργανα, εξαρτήματα, μηχανήματα υλικά και εφόδια θα προσκομισθούν από τον Εργολάβο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και τυχόν απαιτούμενης εξάρμωσης τμήματος του μηχανολογικού εξοπλισμού βαρύνουν τον Εργοδότη. Ο Εργολάβος υποχρεούται να παράσχει κάθε τεχνική καθοδήγηση καθώς και τυχόν απαιτούμενο ειδικό προσωπικό. Κατά την φάση των δοκιμών οριστικής παραλαβής πρέπει να ελεγχθούν τουλάχιστον μακροσκοπικά οι φθορές του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση εμφάνισης φθορών πέραν αυτών της συνήθους χρήσης ανάλογες με το χρονικό διάστημα στο οποίο λειτούργησαν, ο Εργολάβος υποχρεούται στην αντικατάσταση των φθαρμένων τεμαχίων αλλά κυρίως στην άρση των αιτίων που προκάλεσαν τις φθορές, με δικές του δαπάνες. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-2 ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΕΠ : ΕΛΟΤ ΤΠ Ε φ α ρ μ ο σ τ έ ο ι Κ α ν ο ν ι σ μ ο ί κ αι Π ρ ό τ υ πα Β ρ ε τ α ν ικά Π ρ ό τ υ π α ( B S ) 499 Μέθοδοι δοκιμών - Αντλίες 4082 Εξωτερικές διαστάσεις για κατακόρυφες φυγοκεντρικές αντλίες σε σειρά Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αξονικής αναρρόφησης Δοκιμές παραλαβής για αντλίες φυγοκεντρικές, μικτής ροής και αξονικής ροής. Γ ε ρ μ α ν ικό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Π ρ ό τ υ π ω ν ( D I N ) 1994 Δοκιμές παραλαβής φυγοκεντρικών αντλιών (κανονισμοί VDI για φυγοκεντρικές αντλίες) Δοκιμές παραλαβής αντλιών αποθήκευσης Φυγοκεντρικές αντλίες και αντλιοστάσια - Ορισμοί, σύμβολα, μονάδες Βαθμός προστασίας Κεφάλαιο 1. Ισχύς κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα Τύποι κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών Μετρήσεις θορύβου. 5

7 Στάθμες δόνησης περιστρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών. Δ ι ε θ ν ή ς Ο ρ γ α ν ι σ μός Τ υ π ο π ο ί η σ η ς ( ISO ) 2548 Αντλίες φυγοκεντρικές, μικτής ροής και αξονικής ροής - κώδικες δοκιμών παραλαβής /annex A.2 Δοκιμές αντλιών 2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 6 (ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ) 1. Γενικές Απαιτήσεις Προμήθεια και εγκατάσταση επιφανειακού αντλητικού συγκροτήματος, για άντληση πόσιμου νερού. Το σημείο λειτουργίας της αντλίας θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1 : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Α/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝ/ΡΑ ( kw ) ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ Σ.Λ ( %) ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΜΑΝ/ΚΟ ( m ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ( %) 2. Κατασκευή της Αντλίας Η υποβρύχια αντλία θα είναι πολυβάθμια αξονικής ροής κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα UNI/ISO 2548, με σημείο λειτουργίας > 25m3/h, 220 mυσ. Οι θάλαμοι (βαθμίδες), τα στόμια αναρρόφησης - κατάθλιψης και οι πτερωτές της αντλίας θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. To στόμιο εξόδου και το μπρακέτο κινητήρα είναι θα κατασκευασμένα από χυτό ανοξείδωτο ατσάλι. Ο άξονας της αντλίας, το κόμπλερ και οι προσαρμογείς πτερωτών θα είναι από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα AISI 431 και θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος για λειτουργία χωρίς κραδασμούς. Οι προφυλακτήρες των καλωδίων, το πλέγμα αναρρόφησης, οι βίδες συναρμολόγησης, η βαλβίδα αντεπιστροφής θα είναι κατασκευασμένα από ατσάλι ανοξείδωτο AISI 304 ή αντίστοιχης ποιότητας. Οι πτερωτές θα είναι κλειστού τύπου, δυναμικά ζυγοσταθμισμένες. Η κατασκευή της αντλίας θα επιτρέπει την αντίστροφη λειτουργία μέχρι 120% των κανονικών στροφών. Tα πτερύγια εκτροπής θα είναι κατασκευασμένα χωρίς εξωτερικές κολλήσεις για καλύτερη αντοχή στη διάβρωση. Κουζινέτα κατασκευασμένα από tungsten-carbide. Οι δυναμικοί δακτύλιοι τριβής θα είναι από PPO technopolymer. Η βαλβίδα αντεπιστροφής θα βρίσκεται κάτω από το στόμιο κατάθλιψης και είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να εξασφαλίζει σίγουρο κλείσιμο κατά το σταμάτημα της αντλίας και μηδενικές απώλειες. Το στόμιο αναρρόφησης θα καλύπτεται από πλέγμα αναρρόφησης που εμποδίζει την είσοδο ξένων σωμάτων στην αντλία, πέρα από το επιτρεπόμενο όριο. Η συνολική επιφάνεια των οπών του πλέγματος θα υπερκαλύπτει το τετραπλάσιο της διατομής αναρρόφησης της αντλίας. 6

8 Ο σύνδεσμος (κόπλερ) αντλίας - ηλεκτροκινητήρα θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ και Η μέγιστη θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού θα καθορίζεται στους 60οC. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα καθορίζεται στα 40bar. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα άμμου θα είναι 100 gr/m3. Ο βαθμός απόδοσης θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70%. Η αντλία θα έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό, από ανεξάρτητο φορέα. 3. Κατασκευή του Κινητήρα Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός V ή 400/690V, 50HZ, 2.900rpm, κατάλληλος για υποβρύχια λειτουργία και φέρει πιστοποίηση ISO 9001: 2000 και θα είναι κατασκευασμένος βάση των διεθνών προτύπων ΝΕΜΑ από το ίδιο εργοστάσιο κατασκευής με την αντλία. Ο βαθμός προστασίας της περιέλιξης θα είναι κλάσης μονώσεως Υ και προστασίας IP68. Το περίβλημα του ηλεκτροκινητήρα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, υψηλής μηχανικής αντοχής. Άξονας θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 420, ενώ το τύλιγμα του ρότορα θα είναι τύπου κλωβού (χυτός χαλκός). Η δυναμική ζυγοστάθμιση του ρότορα θα συντελεί στην ομαλή λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα χωρίς κραδασμούς. Η περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα θα αποτελείται από χάλκινο αγωγό, μονωμένο με ειδικό θερμοπλαστικό υλικό PVC, υψηλών διηλεκτρικών και θερμικών χαρακτηριστικών και είναι δοκιμασμένη σε τάση 3ΚV. Ο τρόπος κατασκευής του ηλεκτροκινητήρα θα παρέχει την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης επαναπεριέλιξης. Τα εγκάρσια έδρανα θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό φωσφορούχο ορείχαλκο παρουσιάζουν δε υψηλή αντοχή στην τριβή κατά την πολύστροφη λειτουργία. Το ωστικό έδρανο θα είναι κατασκευασμένο είναι τύπου Kingsbury από ατσάλι γραφίτη, και δύναται να δεχθεί φορτίο έως N για τους κινητήρες εώς 22 kw και Ν εώς και 37 kw. Η κατασκευή του ωστικού εδράνου θα επιτρέπει την λειτουργία του κινητήρα με διπλή φορά περιστροφής. Ο ηλεκτροκινητήρας θα μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και αν η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται ανάμεσα στο 90% και 110% της ονομαστικής της τιμής. Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ηλεκτροκινητήρα θα προστατεύεται από λαβύρινθο που αποτρέπει την είσοδο της άμμου στο θαλάμο στεγάνωσης. Στο κάτω μέρος θα υπάρχει ελαστική μεμβράνη για την παραλαβή των αυξομειώσεων του όγκου του νερού και για την ισοστάθμιση της εσωτερικής με την εξωτερική πίεση. Το εσωτερικό του ηλεκτροκινητήρα θα λούζεται με νερό αναμειγμένο με αντιψυκτικό, προσφέροντας έτσι αντοχή σε θερμοκρασίες από +25oC έως -30oC, είναι δε υδρόψυκτος και υδρολίπαντος. Οι διαστάσεις ζεύξης με την αντλία θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα. Ο ηλεκτροκινητήρας περιλαμβάνει δύο καλώδια μήκους 3 μέτρων, τύπου FG5DK-0.6/1kV ανάλογης διατομής, κατάλληλα για υποβρύχια παροχή. Mέγιστη θερμοκρασία υγρού 25 ο C. 7

9 2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΑΝΤΛΙΕΣ (BOOSTER) 1. Γενικές Απαιτήσεις Προμήθεια και εγκατάσταση επιφανειακού αντλητικού συγκροτήματος, για άντληση πόσιμου νερού. Το σημείο λειτουργίας της αντλίας θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1 : Α/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝ/ΡΑ ( kw ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ Σ.Λ ( %) ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΜΑΝ/ΚΟ ( m ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ( %) Η αντλία θα είναι, φυγόκεντρη, μονοβάθμια. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από επώνυμο Ευρωπαϊκό οίκο ο οποίος θα διαθέτει ISO 9001:2000. Θα μπορεί να συνεργάζεται με standard ηλεκτροκινητήρα αναλόγου ισχύος, έδρασης B5-B35, με σύνδεση μονομπλόκ, μέσω ειδικού μπρακέτου και σταθερού συνδέσμου (κόμπλερ). Η αντλία θα πρέπει να είναι συμβατή με το πρότυπο EN 733 και ευρωπαική προδιαγραφή ErP 2009/125/C. Η αντλία, θα πρέπει να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό ώστε να είναι δυνατή η συντήρησή της, χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων (back pull out design). Η αντλία και κινητήρας θα πρέπει να είναι καινούργια, γνωστού οίκου κατασκευής με εμπειρία στην κατασκευή αντλιών και κινητήρων και κατάλληλη ώστε να καλύπτει τις αιτούμενες αποδόσεις σύμφωνα με τον πίνακα Κατασκευή της Αντλίας Τα υλικά κατασκευής των βασικών μερών της αντλίας θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 2. Η στεγανοποίηση στον άξονα της αντλίας, θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μηχανικού στυπιοθλίπτη. Οι διαστάσεις του μηχανικού στυπιοθλίπτη της αντλίας, θα πρέπει να είναι κατά DIN Η αντλία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για άντληση υγρού, θερμοκρασίας από -20o C έως +120o C. O βαθμός απόδοσης στο σημείο λειτουργίας θα είναι σύμφωνα με πίνακα 1. Oι στροφές της αντλίας δεν θα ξεπερνούν τις rpm. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας της αντλίας θα πρέπει να είναι 12 Bar. Τα στόμια της αντλίας θα είναι φλαντζωτά, με διαστάσεις κατά τα πρότυπα EN και DIN ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σώμα Yψηλής μηχανικής αντοχής χυτοσίδηρος ASTN Class 35 Πτερύγιο Yψηλής μηχανικής αντοχής χυτοσίδηρος ASTN Class 30 Μπρακέτο Yψηλής μηχανικής αντοχής χυτοσίδηρος ASTN Class 35 Μηχανικός στυπιοθλίπτης Carbon/ Silicon carbide /EPDM Ελαστικές ροδέλες (O-Ring) NBR ή EPDM Δακτύλιος τριβής Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L Πέλμα στήριξης Yψηλής μηχανικής αντοχής χυτοσίδηρος ASTN Class 25 Άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L 8

10 3. Κατασκευή του Κινητήρα Ο εν λόγω κινητήρας θα πρέπει να είναι καινούργιος, χυτοσιδηρός, ιδίου εργοστασίου με την αντλία, κατασκευασμένος από αναγνωρισμένο οίκου του εξωτερικού, ο οποίος να φέρει πιστοποίηση ISO 9001:2000 και να είναι κατασκευασμένος βάση των διεθνών προτύπων. Η τροφοδοσία του θα είναι τριφασική, τάσης 380/415V 50Hz με ανοχή σε μεταβολές της τάσης +/- 10%. Ο κινητήρας θα είναι αερόψυκτος. Ο βαθμός προστασίας του κινητήρα θα είναι ΙΡ 55. H κλάση απόδοσης του κινητήρα θα είναι IE3. Η κλάση μόνωσης του κινητήρα θα είναι F. Oι αποδόσεις του κινητήρα θα είναι σύμφωνα με ΕΝ Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς Κελσίου. Ο κινητήρας θα είναι κατάλληλος για συνεχή λειτουργία. Ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 93%, με συνημίτονο (cosφ) μεγαλύτερο του 0,87 και η συνολική κατασκευή του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην απαιτεί τακτική συντήρηση. Η περίσσεια ισχύος στο σημείο λειτουργίας θα είναι σύμφωνα με πίνακα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 8 ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1. Γενικές Απαιτήσεις Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων σε δεξαμενή, για άντληση πόσιμου νερού. Το σημείο λειτουργίας της κάθε αντλίας θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1: Α/Σ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ( kw ) ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ Σ.Λ ( %) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΜΑΝ/ΚΟ ( m ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ( %) ΑΜΠΑΡΕΣ ΛΟΥΤΡΑ Η αντλία θα είναι ομοαξονικά συζευγμένη με ηλεκτρικό κινητήρα «υποβρυχίου τύπου» κατάλληλο για οριζόντια τοποθέτηση εντός δεξαμενής, διαμέτρου τουλάχιστον 8, ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz. Η αντλία και κινητήρας θα πρέπει να είναι καινούργια, γνωστού οίκου κατασκευής με εμπειρία στην κατασκευή υποβρυχίων αντλιών και κινητήρων και κατάλληλη ώστε να καλύπτει τις αιτούμενες αποδόσεις σύμφωνα με τον πίνακα 1. Ο κινητήρας θα βρίσκεται μέσα σε μανδύα ψύξης από pvc με ανοξείδωτα πόδια στήριξης και φίλτρο στην αναρρόφηση. Το συγκρότημα θα εδράζεται σε αντικραδασμική βάση στήριξης. 9

11 Η αντλία θα έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό, από ανεξάρτητο φορέα. 2. Κατασκευή της Αντλίας Υποβρύχια αντλία κατάλληλη για γεώτρηση 8 και άνω, υψηλού βαθμού απόδοσης, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα (σύμφωνα με τον πίνακα 2). Ο αριθμός των στροφών της αντλίας θα είναι RPM. Η αντλία θα είναι υποβρύχια, πολυβάθμια, φυγοκεντρική με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής διπλού οδηγού για την αποφυγή εμπλοκής της. Επιπλέον θα είναι κατάλληλη για την άντληση καθαρών υγρών με περιεκτικότητα άμμου έως 100 gr/m3. Η σύνδεση της αντλίας με τον ηλεκτροκινητήρα θα είναι βάση των διεθνών στάνταρτ ΝΕΜΑ, προκειμένου να διασφαλίζεται η προσαρμογή πολλών κατασκευαστών ηλεκτροκινητήρων. Τα υδραυλικά μέρη της αντλίας πρέπει να είναι από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή DUPLEX σύμφωνα με τον πίνακα υλικών και κατασκευασμένα - επεξεργασμένα με επιπλέον ειδική διαδικασία, τύπου Investment Casting ή ισοδύναμη, προκειμένου να διαθέτουν αυξημένη ικανότητα κατά της φθοράς. Λόγω της σημαντικότητάς τους αλλά και των καταπονήσεων που δέχονται, ο άξονας και το κόμπλερ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο ανοξείδωτο χάλυβα (τύπου DUPLEX ή άλλου τουλάχιστον ισοδύναμου τύπου). Οι δακτύλιοι τριβής σε κάθε πτερύγιο θα πρέπει να είναι από POM (Polyacetal Polymer) δυναμικού τύπου ώστε να επιτρέπουν την απρόσκοπτη εκκίνηση της αντλίας και μετά από μακροχρόνια στάση ενώ κατά την λειτουργία θα εξασφαλίζουν μειωμένες εσωτερικές απώλειες. Επιπλέον τα κουζινέτα άξονος θα πρέπει να είναι από EPDM + LOXAMID σε κάθε πτερύγιο εκτροπής έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ομαλή και μακρόχρονη λειτουργία με μειωμένες συντηρήσεις. Η συνολική κατασκευή τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην απαιτείται συντήρηση και επιπλέον η πιθανότητα βλάβης της να είναι πολύ μικρή. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Πτερωτές, βαθμίδες, Χυτός Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 μπρακέτο κινητήρα και αντλίας Άξονας, κόμπλερ και προσαρμογείς Ενισχυμένος Ανοξείδωτος Χάλυβας (τύπου DUPLEX ή πτερωτών άλλου τύπου) Δυναμικοί Δακτύλιοι Τριβής POM (Polyacetal Polymer) Κουζινέτα Άξονος EPDM + LOXAMID Κουζινέτο Αξονικών Φορτίων PTFE + 25% Carbon 3. Κατασκευή του Κινητήρα Υποβρύχιος κινητήρας διαμέτρου 8, υψηλού βαθμού απόδοσης, κατασκευασμένος σύμφωνα με τον πίνακα 3. Ο εν λόγω κινητήρας θα πρέπει να είναι καινούργιος, ιδίου εργοστασίου με την αντλία, κατασκευασμένος από αναγνωρισμένο οίκου του εξωτερικού, ο οποίος να φέρει πιστοποίηση ISO 9001:2000 και να είναι κατασκευασμένος βάση των διεθνών προτύπων NEMA. Η τροφοδοσία του θα είναι τριφασική, τάσης 380/415V 50Hz με ανοχή σε μεταβολές της τάσης +/- 10% και θα έχει δύο καλώδια τροφοδοσίας για εκκίνηση αστέρος τριγώνου ΥΔ. 10

12 Ο κινητήρας θα είναι υδρόψυκτος και υδρολίπαντος, με βαλβίδα ανακούφισης για τις θερμικές διαστολές του εσωτερικού υγρού μέγιστο βάθος βύθισης τα 350m. Το ωστικό έδρανο αξονικών φορτίων θα πρέπει να είναι τύπου Kingsbury με δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής και ικανότητα φορτίου Ν. Η περιέλιξη θα έχει δυνατότητα επισκευής (επαναπεριελίξιμου τύπου), θα είναι κλάσης μονώσεως Y και προστασίας IP68 με επικάλυψη των τυλιγμάτων από μόνωση PVC. Η στεγανοποίηση του άξονα θα επιτυγχάνεται μέσω μηχανικού στυπιοθλίπτη και η προέκταση του άξονα θα φέρει επιπλέον προστασία κατά της φθοράς από την άμμο μέσω ελαστικού μανδύα. Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 σύμφωνα με τον πίνακα υλικών. Ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 83%, με συνημίτονο (cosφ) μεγαλύτερο του 0,85 και η συνολική κατασκευή του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην απαιτεί τακτική συντήρηση. Για λόγους ασφαλείας, ο κινητήρας της αντλία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εκκινεί μέχρι και δέκα (10) φορές μέσα σε χρονικό διάστημα μίας ώρας. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Άνω μπρακέτο Χυτοσίδηρος Eξωτερικό κέλυφος Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Προέκταση άξονα AISI 316L Κάτω μπρακέτο Χυτοσίδηρος Μηχανικός στυπιοθλίπτης Carbon Graphite / Aluminium Oxide Ελαστομερή NBR Βίδες & παξιμάδια Ανοξείδωτο χάλυβας AISI 304 Ελαστικό διάφραγμα EPDM Κάτω κάλυμμα Χυτοσίδηρος 4. Περιγραφή μανδύα ψύξης Μανδύας ψύξης κατασκευασμένος από αγωγό PVC, πάχους τουλάχιστον 8 mm, διατομής 10, με ανοξείδωτα πόδια στήριξης σε δύο σημεία και φίλτρο κατακράτησης στερεών στην αναρρόφηση. 11

13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 1. Γενικές Απαιτήσεις Η παρούσα προδιαγραφή περιγράφει τις επικρατούσες συνθήκες στην περιοχή του έργου, τις σχεδιαστικές απαιτήσεις και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν για την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και/ ή των οργάνων. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι τυποποιημένα, βιομηχανικής παραγωγής και θα ενσωματώνονται κατόπιν εγκρίσεως από την Υπηρεσία. Για τα υλικά μικρού μεγέθους θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία δείγμα, ενώ για τα ογκώδη υλικά πρωτότυπα έντυπα του κατασκευαστή με τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και τα λοιπά τεχνικά τεύχη και στοιχεία. Για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχύουν γενικά: Οι Οδηγίες και οι Νόμοι του Ελληνικού Κράτους και της ΔΕΗ Οι Κανονισμοί CEI, Οδηγίες IEC, Κανονισμοί DIN, Κανονισμοί VDE. Τοποθέτηση οργάνων Όλα τα όργανα πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις τυπικές περιγραφές τοποθέτησης του κατασκευαστή των οργάνων. Πρέπει να συναρμολογηθούν σύμφωνα με τις περιγραφές του κατασκευαστή προσέχοντας ειδικά: i. Την ευθυγράμμιση. ii. Τη συμβατότητα των κατασκευαστών. iii. Τη δυνατότητα προσέγγισης. iv. Τα όργανα, εκτός από σχετική έγκριση Υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι μονταρισμένα επί σταθερού στηρίγματος, όπως κολώνες ή κολωνάκια σταθεροποιημένα στο έδαφος αποφεύγοντας σε κάθε περίπτωση την παρουσία κραδασμών και τη γειτνίαση των με άλλα καλώδια. Η θέση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις υπάρχουσες τεχνικές οδηγίες και εγκεκριμένη από την Υπηρεσία. v. Τα χρησιμοποιούμενα μεταλλικά μέρη θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη αντιοξειδωτική προστασία για το περιβάλλον στο οποίο θα τοποθετηθούν Συνδέσεις και τελειώματα Συνδέσεις καλωδίων επιτρέπονται μόνο όταν το μήκος των καλωδίων υπερβαίνει τα μήκη που μπορούν να βρεθούν στην αγορά. Οι εργασίες σύνδεσης και τελειωμάτων των καλωδίων θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των βοηθητικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω: Οι εργασίες θα εκτελούνται έτσι ώστε να διατηρείται ο βαθμός μόνωσης των καλωδίων στην ονομαστική του τιμή. Για την εκτέλεση εργασιών επί των καλωδίων μιας κάποιας σπουδαιότητας συναρτήσει του βαθμού μόνωσης θα χρησιμοποιούνται πλευρικά προστατευτικά έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον με σχετική προστασία από την υγρασία. Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από υλικό που δεν είναι καλός αγωγός. Για την εκτέλεση των τελειωμάτων τα καλώδια θα είναι κομμένα σε επαρκές μήκος, που να επιτρέπει την άνετη εκτέλεση των εργασιών χωρίς ανωφελείς απώλειες. Για την εκτέλεση των τελειωμάτων σε καλώδια χαμηλής τάσης θα χρησιμοποιηθούν ακροδέκτες υπό πίεση με κατάλληλες ταινίες στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μονωμένες αρχές καλωδίου. 12

14 Δοκιμές Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις απαραίτητες δοκιμές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: Τη μόνωση ως προς τη γη και τη μόνωση φάσεων ουδετέρου του συνόλου των κυκλωμάτων. Την αντίσταση γείωσης και τη συνέχεια της γείωσης μέχρι κάθε ρευματολήπτη και συσκευή Την ομαλή λειτουργία των οργάνων και κυκλωμάτων με τη δημιουργία τεχνητού βραχυκυκλώματος με καλώδιο ίσης διατομής με το προστατευόμενο. 2. Λειτουργία του συστήματος Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται ως ακολούθως : Η εκκίνηση του αντλητικού συγκρότηματος θα γίνεται με διάταξη soft starter. Θα υπάρχει έλεγχος κάτω στάθμης στην δεξαμενή Α4 (ελάχιστη ποσότητα νερού), με την ενεργοποίηση της οποίας θα διακόπτεται η λειτουργία του αντλητικού συγκρότηματος και άνω στάθμης με την ενεργοποίηση της οποίας θα εκκινεί το αντλητικό συγκρότημα. Θα υπάρχει έλεγχος ροής στον αγωγό πριν το αντλητικό συγκρότημα Στην δεξαμενή Δ3 θα υπάρχει έλεγχος άνω στάθμης με την ενεργοποίηση της οποίας θα διακόπτεται η λειτουργία του αντλητικού συγκρότηματος και κάτω στάθμης με την ενεργοποίηση της οποίας θα εκκινεί το αντλητικό συγκρότημα. Ο αυτοματισμός θα αποτελείται από τρείς σταθμούς τηλεελεγχου (2 ΤΣΕ Δεξαμενών και 1 ΤΣΕ αντλιοστασίου) για την ασύρματη επικοινωνία των οποίων θα χρησιμοποιηθεί δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 3G/4G, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης με κεντρικό σύστημα ελέγχου. 3. ΤΣΕ Δεξαμενής τροφοδοσίας Καλάνδρας Α Γενικά Ο πίνακας αυτοματισμού της δεξαμενής αναρρόφησης θα είναι κατασκευασμένος από υλικά επώνυμων ευρωπαικών οίκων με πιστοποίηση CE & ISO 9001, για τα βασικά μέρη του πίνακα (ρελέ θερμικά, διακόπτες, plc, softstarter κλπ ). Θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικά φυλλάδια προιόντων και ηλεκτρολογικό σχέδιο κυκλώματος ισχύος και βοηθητικού κυκλώματος. Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμού για τη λειτουργία ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 37 kw σε απομακρυσμένη θέση λειτουργίας Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικού πίνακα Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι επίτοιχος, μεταλλικός, κλειστού τύπου κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πάχους 1.5 mm και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, προστασία IP55 και θα αποτελείται από : -Γενικό διπολικό διακόπτη 10 Α -Ενδεικτική λυχνία άφιξης τάσης -Αντικεραυνικά 15 ka -Ασφάλειες προστασίας οργάνων -Μονάδα PLC κατάλληλων εισόδων εξόδων, ψηφιακών & αναλογικών 13

15 -Gsm modem -Τροφοδοτικό 30V DC -Πρίζα ράγας 16Α/220 V με μικροαυτόματο -Λοιπά μικρουλικά -Πλήρη αριθμημένη κλεμοσειρά Θα περιλαμβάνει λογισμικά προγράμματα αυτοματισμού και επικοινωνιών του modem-router διαδικτυακης κινητής τηλεφωνίας και Plc. Όλα τα παραπάνω θα είναι πλήρως συνδεδεμένα και σε λειτουργία ως ένα ενιαίο σύστημα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Θα περιλαμβάνεται : 1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου του ανωτέρω εξοπλισμού και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης. 2. Η πλήρη στήριξη, εγκατάσταση και συναρμολόγηση του ανωτέρω εξοπλισμού. 3. Η πραγματοποίηση των συνδέσεων του εξοπλισμού. 4. Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού αυτοματισμού και επικοινωνιών. 5. Οι δοκιμές και η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία. 4. ΤΣΕ Δεξαμενής κατάθλιψης Ν. Σκιώνης Δ Γενικά Ο πίνακας αυτοματισμού της δεξαμενής κατάθλιψης θα είναι κατασκευασμένος από υλικά επώνυμων ευρωπαικών οίκων με πιστοποίηση CE & ISO 9001, για τα βασικά μέρη του πίνακα (ρελέ θερμικά, διακόπτες, plc, softstarter κλπ ). Θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικά φυλλάδια προιόντων και ηλεκτρολογικό σχέδιο κυκλώματος ισχύος και βοηθητικού κυκλώματος. Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμού για τη λειτουργία ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 37 kw σε απομακρυσμένη θέση λειτουργίας Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικού πίνακα Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι επίτοιχος, μεταλλικός, κλειστού τύπου κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πάχους 1.5 mm και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, προστασία IP55 και θα αποτελείται από : -Γενικό διπολικό διακόπτη 10 Α -Ενδεικτική λυχνία άφιξης τάσης -Αντικεραυνικά 15 ka -Ασφάλειες προστασίας οργάνων -Μονάδα PLC κατάλληλων εισόδων εξόδων, ψηφιακών & αναλογικών -Gsm modem -Τροφοδοτικό 30V DC -Πρίζα ράγας 16Α/220 V με μικροαυτόματο -Λοιπά μικρουλικά 14

16 -Πλήρη αριθμημένη κλεμοσειρά Θα περιλαμβάνει λογισμικά προγράμματα αυτοματισμού και επικοινωνιών του modem-router διαδικτυακης κινητής τηλεφωνίας και Plc. Όλα τα παραπάνω θα είναι πλήρως συνδεδεμένα και σε λειτουργία ως ένα ενιαίο σύστημα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Θα περιλαμβάνεται : 1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου του ανωτέρω εξοπλισμού και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης. 2. Η πλήρη στήριξη, εγκατάσταση και συναρμολόγηση του ανωτέρω εξοπλισμού. 3. Η πραγματοποίηση των συνδέσεων του εξοπλισμού. 4. Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού αυτοματισμού και επικοινωνιών. 5. Οι δοκιμές και η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία. 5. ΤΣΕ Αντλιοστασίου (Γήπεδο Ν. Σκιώνης) 5.1. Γενικά Ο πίνακας του αντλητικού συγκροτήματος θα είναι κατασκευασμένος από υλικά επώνυμων ευρωπαικών οίκων με πιστοποίηση CE & ISO 9001, για τα βασικά μέρη του πίνακα (ρελέ θερμικά, διακόπτες, plc, softstarter κλπ. Θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικά φυλλάδια προιόντων και ηλεκτρολογικό σχέδιο κυκλώματος ισχύος και βοηθητικού κυκλώματος. Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα κίνησης για τη λειτουργία ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 37 kw Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικού πίνακα. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι επίτοιχος, μεταλλικός, κλειστού τύπου κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πάχους 1.5 mm και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, με εσωτερικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου, προστασία IP55 και θα αποτελείται από : ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ -Γενικό διακόπτη φορτίου 3x125 Α -Γενικές μαχαιρωτές ασφάλειες 3x160/100 Α -Ηλεκτρονικό ψηφιακό πολυόργανο με Μ/Σ έντασης για μέτρηση τάσης, ρεύματος, συχνότητας -Ενδεικτικές λυχνίες άφιξης τάσης -Αντικεραυνικά 4 x 40 ka -Ασφάλειες προστασίας οργάνων ΠΕΔΙΟ ΕΞΟΔΟΥ -Αυτόματος διακόπτης φορτίου -Διάταξη ομαλής εκκίνησης 45 kw -Επιλογικό διακόπτη (αυτόματο / χειροκίνητο) 15

17 -Μπουτόν start-stop (χειροκίνητη λειτουργία) -Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και πτώσης θερμικού -Επιτηρητή ασσυμετρίας τάσης -Επιτηρητής ροής -Πρίζα ράγας 16Α/220 V με μικροαυτόματο -Έναν ωρομετρητή -μονάδα PLC κατάλληλων εισόδων εξόδων, ψηφιακών & αναλογικών -gsm modem -τροφοδοτικό 30V DC -Αντικεραυνικά 15 ka -Πλήρη αριθμημένη κλεμοσειρά -Μικροαυτόματο φωτισμού-ρευματοδοτών Θα περιλαμβάνει λογισμικά προγράμματα αυτοματισμού και επικοινωνιών του modem-router διαδικτυακης κινητής τηλεφωνίας και Plc. Όλα τα παραπάνω θα είναι πλήρως συνδεδεμένα και σε λειτουργία ως ένα ενιαίο σύστημα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Θα περιλαμβάνεται : 1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου του ανωτέρω εξοπλισμού και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης. 2. Η πλήρη στήριξη, εγκατάσταση και συναρμολόγηση του ανωτέρω εξοπλισμού. 3. Η πραγματοποίηση των συνδέσεων του εξοπλισμού. 4. Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού αυτοματισμού και επικοινωνιών. 5. Οι δοκιμές και η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία. 6. Μονάδα PLC (ΜΕΛ) Η συσκευή πρέπει να ικανοποιεί τα πρότυπα κατά ΕΝ (EMC emission Standard), EN (EMC immunity Standard), EN (LVD electrical safety), C22.2 No (CSA). Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργία της για εύρος θερμοκρασιών από C έως C και υγρασίας 90% RH. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επεξεργαστή 16 bit 32 MHz με μνήμη Flash 128 Kb (Application Memory) και μνήμη Flash 128 Kb (System Memory) καθώς και μπαταρία εφεδρείας με Real time clock. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες ψηφιακές εισόδους και εξόδους (Relay output) και τις απαραίτητες αναλογικές εισόδους για mA (δισύρματη σύνδεση). Η συσκευή πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα επικοινωνίας με συστήματα SCADA ή και με τερματικές συσκευές (pagers, GSM/SMS). Επιπρόσθετα, η συσκευή θα είναι εξοπλισμένη με μία (1) θύρα σειριακής επικοινωνίας RS232 ή άλλη. Για διασφάλιση της επικοινωνίας σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του αντλιοστασίου θα πρέπει να προβλεφθεί συστοιχία μπαταριών έτσι ώστε να ειδοποιείται το κέντρο 16

18 ελέγχου ή και ο υπεύθυνος συντήρησης των αντλιοστασίων. Η ΜΕΛ πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα φόρτισης των μπαταριών. Η τροφοδοσία της ΜΕΛ πρέπει να προστατεύεται στην είσοδό της από αντικεραυνικό γραμμής για προστασία από κεραυνούς και υπερτάσεις. Η τροφοδοσία της πρέπει να γίνεται απ ευθείας με τάση τροφοδοσίας δικτύου V AC χωρίς την παρεμβολή τροφοδοτικών ή μετασχηματιστών. Ελάχιστες απαιτητές πληροφορίες και εντολές Λειτουργική κατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων (ON/OFF) Εντολή εκκίνησης / στάσης των αντλητικών συγκροτημάτων (START/STOP) Θέση του επιλογικού διακόπτη του τρόπου λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, δηλαδή στάση / αυτόματη λειτουργία / χειροκίνητη λειτουργία (OFF/AUTO/MANUAL) Βλάβη των αντλητικών συγκροτημάτων Πληροφόρηση για την στάθμη στην δεξαμενή, από κατάλληλες διατάξεις επιτήρησης και ελέγχου (όργανο μέτρησης στάθμης υδροστατικού τύπου, με αναλογικό σήμα εξόδου) Πληροφόρηση από τις διατάξεις προστασίας των αντλητικών συγκροτημάτων Σήματα εξόδου για ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ή καταστάσεις συναγερμού (alarms) Καταγραφή βλαβών με διακριτές περιγραφές Καταγραφή και αποθήκευση στοιχείων λειτουργίας Δυνατότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS) εφόσον συνδεθεί με GSM modem Δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού και αλλαγής παραμέτρων Υπολογισμός παροχής αντλίας (με ακρίβεια >80%) Έλεγχος διακοπής ρεύματος και χαμηλής τάσης από εφεδρικές συστοιχίες μπαταριών Χρόνος λειτουργίας των αντλιών και αριθμό εκκινήσεων. 17

19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-4 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΕΠ : ΕΛΟΤ ΤΠ & & ΠΕΤΕΠ Ε φ α ρ μ ο σ τ έ ο ι Κ α ν ο ν ι σ μοί κ α ι Π ρ ό τ υ π α Ελλ η ν ι κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μός Τ υ π ο π ο ί η σ η ς ( Ε Λ Ο Τ ) 266 Χαλύβδινοι σύνδεσμοι (μούφες) κοχλιοτομημένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ Σπειρώματα σωλήνων για στεγανές υπό πίεση συνδέσεις - Μέρος 1: Χαρακτηρισμός, διαστάσεις και ανοχές Σπειρώματα σωλήνων για στεγανές υπό πίεση συνδέσεις - Μέρος 2: Επαλήθευση με μετρήσεις. 268 Χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για κοχλιοτόμηση σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ Σειρά βαρέως τύπου. 269 Χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για κοχλιοτόμηση σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ Σειρά μεσαίου τύπου. 279 Χαλύβδινοι σωλήνες γενικής χρήσης με απλά άκρα. 284 Επιψευδαργύρωση χαλύβδινων σωλήνων. Τεχνικοί όροι παράδοσης για επικαλύψεις σωλήνων. 348 Εξαρτήματα μη πλαστικοποιημένου χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) με απλή κεφαλή, για σωληνώσεις πίεσης. Διαστάσεις κεφαλών - Μετρική σειρά. 496 Χαλύβδινοι σωλήνες. Πάχη τοιχωμάτων. 497 Χαλύβδινοι σωλήνες. Εξωτερικές διάμετροι. 504 Ηλεκτροσυγκολλημένοι ή άραφοι χαλύβδινοι σωλήνες για ύδρευση, αποχέτευση και αέρια. 541 Χαλύβδινοι σωλήνες. Συστήματα ανοχών. 542 Χαλύβδινοι σωλήνες με απλά άκρα, ηλεκτροσυγκολλημένοι και άραφοι. Γενικοί πίνακες διαστάσεων και μάζας ανά μονάδα μήκους. 567 Εξαρτήματα σωληνώσεων από μαλακό χυτοσίδηρο, με σπειρώματα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO R Χάλκινοι σωλήνες κυκλικής διατομής - Διαστάσεις. 617 Εξαρτήματα τριχοειδούς συγκόλλησης για χάλκινους σωλήνες. Διαστάσεις συναρμογής και δοκιμές. 619 Θερμοπλαστικοί σωλήνες για τη μεταφορά υγρών. Ονομαστικές εξωτερικές διάμετροι και πιέσεις. 18

20 Γ ε ρ μ α ν ικό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Π ρ ο τ ύ π ω ν ( D I N ) 1928 Έλεγχος πίεσης σωληνώσεων νερού Κοχλιοτομημένοι χαλύβδινοι σωλήνες και εξαρτήματα, βαρέως τύπου Χαλύβδινοι σωλήνες χωρίς ραφή Εξαρτήματα σωληνώσεων και σύνδεση ελαστικών σωληνώσεων γενικά Χυτοσιδηρά εξαρτήματα Σωλήνες νερού και λυμάτων Χυτοσιδηροί σωλήνες Χαλύβδινοι σωλήνες Μη σιδηροί σωλήνες Συμπαγείς σύνδεσμοι σωληνώσεων γενικά Φλαντζωτοί σύνδεσμοι σωληνώσεων γενικά Φλάντζες χυτοσιδηρές ή χαλύβδινες Βιδωτές φλάντζες Βιδωτοί σύνδεσμοι σωληνώσεων παροχής νερού Εξαρτήματα βιδωτών συνδέσμων σωληνώσεων Βαλβίδες γενικά Βαλβίδες και ρυθμιστές παροχής νερού Συρτοδικλείδες φλαντζωτές από χυτοσίδηρο Συρτοδικλείδες ερυθρού ορείχαλκου, σταθερού άξονα Άκαμπτα εξαρτήματα σωληνώσεων από PVC Εσωτερικές εγκαταστάσεις αερίου, νερού και αποχέτευσης μέχρι Χυτοσιδηροί σωλήνες και εξαρτήματα Ηλεκτρική επικάλυψη - Επικάλυψη ψευδάργυρου σε σίδηρο ή χάλυβα Αντιδιαβρωτική προστασία - Επιγαλβανισμένη εν θερμώ σε προϊόντα σιδήρου - Απαιτήσεις και δοκιμές Θερμομονωτικά υλικά συνθετικές ίνες. Δ ι ε θ ν ή ς Ο ρ γ α ν ι σ μός Τ υ π ο π ο ί η σ η ς ( ISO ) 7/ Σπειρώματα σωληνώσεων κατάλληλα για συνδέσμους πίεσης. Μέρος 1: Ορισμοί, διαστάσεις και ανοχές. 7/ Σπειρώματα σωληνώσεων κατάλληλα για συνδέσμους πίεσης. Μέρος 2: Εξακρίβωση με οριακούς μετρητές Εξαρτήματα μαλακού χυτοσιδήρου με σπειρώματα σύμφωνα προς το ISO 7/ Μεταλλικοί σωλήνες. Χαλύβδινες κεφαλές με σπειρώματα σύμφωνα προς το ISO Χαλκοσωλήνες κυκλικής διατομής. Διαστάσεις Εξαρτήματα τριχοειδούς συγκόλλησης για χαλκοσωλήνες. Διαστάσεις συναρμογής και έλεγχοι. 19

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθ.: Πλατεία Δημαρχείου 1 Ταχ. Κώδικας: 60100 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 /2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 1 από 103 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0 ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ ΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/2004 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0 ΣΕΛΙΔΕΣ 36 PDF

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα