Τηλ: Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr"

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τηλ: Fax: Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων ΕΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο της Σ.Υ. Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων ΕΗ. Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους της ΕΥΑΛ (κωδικός: Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α) «Περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», του Ν (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», της Υ.Α /93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» Άρθρο 2 ο Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας-Σειρά ισχύος αυτών Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της προµήθειας µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους τα παρακάτω: 1.Η σύµβαση της Προµήθειας (που θα καταρτιστεί) 2. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 3. Η Τεχνική Έκθεση 4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 6. Η προσφορά του αναδόχου προµηθευτή Άρθρο 3 ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε την συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ο Ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αντλητικά συγκροτήµατα µε δική του δαπάνη (µεταφορά, φορτοεκφόρτωση) στο χώρο του αντλιοστασίου ακαθάρτων ΕΗ της ΕΥΑΛ, να αποσυναρµολογήσει τα παλαιά (υπό αντικατάσταση αντλητικά συγκροτήµατα) του αντλιοστασίου, να εγκαταστήσει τα νέα και να τα παραδώσει σε πλήρη λειτουργία. 1

2 Άρθρο 4 ο Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) Αντλητικά συγκροτήµατα ακαθάρτων 1. Γενικά Οι αντλίες πρέπει να είναι άµεσα συζευγµένες µε κατακόρυφους ηλεκτρικούς «υποβρύχιου τύπου»-κινητήρες. Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα είναι κατακόρυφα, κατάλληλα για µόνιµη λειτουργία σε ξηρό θάλαµο (Permanet Dry installation), µε δυνατότητα λειτουργίας και εντός ακαθάρτων, για άντληση λυµάτων που δεν έχουν υποστεί προηγούµενη επεξεργασία. Κάθε αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να αποτελεί ενιαίο στιβαρό σύνολο που να λειτουργεί οµαλά και χωρίς κραδασµούς ή ταλαντώσεις σε ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας. Η βάση εδράσεως του συγκροτήµατος θα είναι κατάλληλη για αγκύρωση σε οπλισµένο σκυρόδεµα, η δε καµπύλη αναρροφήσεως θα διαθέτει φλάντζα επιθεωρήσεως. Σε περίπτωση που η στάθµη της αντλίας είναι τέτοια, σχετικά µε την Κ.Σ. νερού, ώστε να υπάρχουν δυσκολίες επανεκκινήσεως λόγω αέρα θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη αυτόµατη διάταξη εξαερισµού της αντλίας. Οι πλήρες µονάδες πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία εν παραλλήλω και πρέπει να έχουν χαρακτηριστική καµπύλη ισχύος που να µην προκαλεί υπερφόρτιση. Επίσης η µέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς τους δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την µέγιστη ισχύ που απορροφούν οι αντλίες, σε ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας τους, αυξηµένη κατά 10%. Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή και φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/ΕΕ. Τα αντλητικά συγκροτήµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εργοστάσιο που διαθέτει πιστοποίηση ISO Χαρακτηριστικά λειτουργίας Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά λειτουργίας: α. Μανοµετρικά ύψη-παροχή Παροχή ονοµαστική (µ3/ώρα): Μανοµετρικό ονοµαστικής παροχής µσυ 36 Ισχύς κινητήρα (KW) Cooling Jacket NAI Έξοδος DN 200 Eλεύθερο πέρασµα στερεών (mm) 100 Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα εργάζονται αυτόµατα και παράλληλα µε κατάθλιψη σε ενιαίο καταθλιπτικό αγωγό. Με το ελάχιστο µανοµετρικό δεν πρέπει να δηµιουργούνται δυσµενείς συνθήκες αναρροφήσεως και τούτο θα αποδεικνύεται µε την χαρακτηριστική καµπύλη της αντλίας ΝPSH=f(Q). β. Βαθµός απόδοσης Σε ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω δεν θα πρέπει να έχουν ολικό βαθµό απόδοσης συγκροτήµατος µικρότερο του 74%. γ. Στροφές 2

3 Ο αριθµός των στροφών των αντλητικών συγκροτηµάτων δεν θα υπερβαίνει τις 1450 rpm. 3. Χαρακτηρισικά κατασκευής 1.Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές κατακόρυφες, µονοβάθµιες, κατάλληλες για άντληση αστικών λυµάτων που δεν έχουν υποστεί καµία επεξεργασία µε πτερωτή ειδικού ανοικτού ή ηµι-ανοικτού τύπου ή τύπου vortex ή µονοκάναλη, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις) χωρίς οξείες στροφές κατάλληλη για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ανεπεξέργαστα αστικά λύµατα, τα δε πτερύγια της θα είναι αυτοκαθαριζόµενα. Η διάταξη και η µορφολογία της πτερωτής θα επιτρέπουν την διέλευση µακρόινων, στερεών σωµάτων κλπ., επιτυγχάνοντας µη επικάθιση στερεών στοιχείων σε αυτήν. Η πτερωτή θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη και θα στερεώνεται στον άξονα κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή, αλλά που να επιτρέπει την αποσυναρµολόγηση σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης ολόκληρο το περιστρεφόµενο σύστηµα πτερωτήςάξονα πρέπει να είναι ζυγοσταθµισµένο ISO Οποιαδήποτε απαραίτητη µείωση της πτερωτής θα επιτυγχάνεται µε «περιορισµό» µόνο των κύριων πτερύγων. Οι πτερωτές θα προσαρµοστούν στα άκρα των ατράκτων µε σφήνες και θα ασφαλισθούν µε περιµετρικά περικόχλια και κοχλίες ασφαλείας. 2. Στο σηµείο που ο άξονας διαπερνάει το κέλυφος του κινητήρα θα υπάρχει διπλός µηχανικός στυπιοθλίπτης που θα εξασφαλίζει την απαιτούµενη στεγανότητα και θα δέχεται περιστροφή και κατά τις δύο φορές. Ο κάτω πρωτεύον µηχανικός στυπιοθλίπτης θα βρίσκεται µεταξύ του σαλίγκαρου της αντλίας και του ελαιοθαλάµου, ενώ ο άνω δευτερεύων µηχανικός στυπιοθλίπτης θα είναι τοποθετηµένος µεταξύ του ελαιοθαλάµου και του χώρου του κινητήρα. Κάθε στυπιοθλίπτης θα περιέχει ένα στατικό δακτύλιο και έναν περιστρεφόµενο δακτύλιο από καρβίδιο του βαλφραµίου ή του πυριτίου. Η επαφή των λειασµένων επιφανειών σε κάθε σηµείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται µε δικό του σύστηµα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθµιση, ούτε η ικανότητα στεγανοποίησης θα εξαρτάται από τη διεύθυνση περιστροφής του άξονα. 3. Ο κοινός άξονας αντλίας και κινητήρα θα είναι στερεωµένος σε δύο ισχυρά ένσφαιρα έδρανα, τα οποία θα έχουν λιπανθεί µε γράσσο διαρκείας για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το κάτω έδρανο θα είναι ένας ένσφαιρος τριβέας διπλής σειράς γωνιακής επαφής για την αντιστάθµιση αξονικών και ακτινικών δυνάµεων. 4. Για τον απ ευθείας έλεγχο της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων του κινητήρα, θα υπάρχουν θερµικοί διακόπτες µέσα στα τυλίγµατα των αγωγών του στάτη, ώστε να ελέγχουν τη θερµοκρασία κάθε φάσης του τυλίγµατος και οι οποίοι θα δρουν στον πίνακα χαµηλής τάσης του αντλιοστασίου κατά τρόπο ώστε να διακόπτεται αυτόµατα η λειτουργία του κινητήρα σε περίπτωση υπερθέρµανσης. 5. Για τον έλεγχο της υγρασίας µέσα στον κινητήρα θα υπάρχει διάταξη µέτρησης υγρασίας, η οποία θα δρα σε ειδικό ηλεκτρονόµο στον πίνακα χαµηλής τάσης, ώστε να διακόπτεται η λειτουργία και να δίνεται σήµα, σε περίπτωση εµφάνισης υγρασίας. 6. Ο ηλεκτρικός κινητήρας θα είναι κατακόρυφος, επαγωγικός, τριφασικός για 380V, 50 περιόδων ανά δλ., µε βραχυκυκλωµένο δροµέα µε εκκίνηση µε αυτόµατο διακόπτη αστέρα τριγώνου, κατάλληλος για 10 τουλάχιστον εκκινήσεις την ώρα. Ο κινητήρας θα είναι τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος στεγανό, προστασίας IP68 κατά DIN 40050/IEC 529 και θα ψύχεται είτε από το αντλούµενο υγρό που τον περιρρέει, είτε θα φέρει µανδύα µε κλειστό σύστηµα ψύξεως. Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί 3

4 συνεχώς µε την κατώτατη στάθµη λυµάτων που δίνεται στον Πίνακα Χαρακτηριστικών χωρίς πρόβληµα υπερθέρµανσης. 7. Στο άνω τµήµα του κελύφους του κελύφους του θα υπάρχει στυπιοθλίπτης για την είσοδο του καλωδίου, καθώς και άγκιστρο για την ανάρτηση του συστήµατος. Ο σχεδιασµός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιξη µε συγκεκριµένη ροπή. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο πλαισιωµένο από ροδέλες. Όλα µαζί θα είναι συναρµολογηµένα µε απόλυτη ακρίβεια ως προς την εξωτερική διάµετρο του καλωδίου και την εσωτερική διάµετρο της εισόδου. Η συµπίεση του ελαστικού παρεµβύσµατος θα γίνεται µε τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγµα του καλωδίου. 8. Στο κέλυφος της αντλίας θα είναι προσαρµοσµένη µία ειδική βαλβίδα απολάσπωσης αυτόµατης λειτουργίας, η οποία στην αρχή κάθε κύκλου άντλησης θα εκτοξεύει για µικτό χρονικό διάστηµα µια δέσµη από το αντλούµενο υγρό στον θάλαµο του αντλιοστασίου. Κατά τον τρόπο αυτό θα προκαλείται ανάδευση της ιλύος και στη συνέχεια αναρρόφηση αυτής από την αντλία. εκτά γίνονται και άλλα περεµφερή συστήµατα που θα αποτρέπουν την συσσώρευση ιλύος στον πυθµένα, θα προταθούν από τον κατασκευαστή. 4. Υλικά κατασκευής Τα υλικά κατασκευής των αντλιών θα είναι κατάλληλα για αστικά λύµατα και κατ ελάχιστον θα είναι τα ακόλουθα: α. Το κέλυφος της αντλίας και του κινητήρα και η πτερωτή από λεπτόκκοκο χυτοσίδηρο JL 1040 (GG 25) ή ανώτερης ποιότητας. β. Ο άξονας της αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI431. γ. Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI304. δ. ακτύλιοι στεγανοποίησης (Ο-rings) από ειδικό συνθετικό Viton ή ΝΒR. Όλα τα µεταλλικά µέρη της αντλίας σε επαφή µε τα αντλούµενα λύµατα θα προστατεύονται µε ειδική αντιδιαβρωτική βαφή αποδεδειγµένης αντοχής. 5. οκιµές Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή κατά ΕΝ Ανταλλακτικά Κάθε αντλητικό συγκρότηµα θα συνοδεύεται από µια σειρά ανταλλακτικών, των οποίων η αξία περιλαµβάνεται στην τιµή προσφοράς του συγκροτήµατος. Τα ανταλλακτικά κατ ελάχιστον θα είναι: Μία (1) πτερωτή αντλίας Μία (1) σειρά παρεµβασµάτων αντλίας (περιλαµβανοµένων τσιµουχών, µηχανικής σαλαµάστρας, εφόσον υπάρχει, κλπ στοιχείων στεγανότητας). Μία (1) σειρά προστατευτικών δακτυλιδίων άξονα αντλίας (εφόσον προβλέπεται από την κατασκευή). Μία (1) σειρά δακτυλίων τριβής αντλίας. Μία (1) σειρά τριβέων αντλίας και κινητήρα 4

5 7. Εγκατάσταση Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα γίνει µε βάση τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, τις οδηγίες της υπηρεσίας και µε την παρουσία έµπειρου τεχνικού. 8. Τεχνικά Στοιχεία των προσφερόµενων Αντλητικών συγκροτηµάτων που θα υποβληθούν µε την προσφορά α. Οίκος κατασκευής β. Τύπος γ. Περιγραφικά έντυπα όπου θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες διαστάσεις και το βάρος. Πέρα από τα πιο πάνω γενικά στοιχεία πρέπει να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία: Σύντοµη περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών του αντλητικού συγκροτήµατος. Πέραν των λοιπών στοιχείων θα αναφέρεται οπωσδήποτε ο τρόπος στεγανοποίησης µεταξύ αντλίας και κινητήρα, το είδος των εσωτερικών στοιχείων προστασίας του συγκροτήµατος και ο τρόπος µε τον οποίο θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα απρόσκοπτης άντλησης ανεπεξέργαστων αστικών λυµάτων. Υλικό κατασκευής των κυριότερων µερών του αντλητικού συγκροτήµατος. Ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας της αντλίας, ήτοι παροχή, µανοµετρικό ύψος, βαθµός απόδοσης N.P.S.H., αριθµός στροφών, απορροφούµενη ισχύς. Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας των αντλιών δηλαδή καµπύλες µεταβολής του µανοµετρικού ύψους, του βαθµού απόδοσης και της ισχύος στον άξονα της αντλίας συναρτήσει της παροχής. Εγγυηµένος αριθµός εκκινήσεων ανά ώρα του αντλητικού συγκροτήµατος. Περιγραφικό έντυπο, σχέδιο του αντλητικού συγκροτήµατος µε τις κυριότερες διαστάσεις, το βάρος και την ονοµασία των διαφόρων τµηµάτων. Για το ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας του κινητήρα θα δοθούν: στροφές, ισχύς, βαθµός απόδοσης, συντελεστής ισχύος, ονοµαστική ένταση ρεύµατος, ενώ για τα 3/4 και 1/2 της ονοµαστικής ισχύος θα δοθούν : βαθµός απόδοσης, συντελεστής ισχύος Άρθρο 5 ο Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικά στοιχεία προσφοράς Η ΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα ώστε να διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόµενα υλικά. Κάθε προµηθευτής και για κάθε προσφερόµενο υλικό, είναι υποχρεωµένος να παραθέσει πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνοµα, διεύθυνση, στοιχεία συµβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιήσεις του κάθε υλικού που διαθέτει ή έχει ήδη πραγµατοποιήσει ο κατασκευαστής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 5

6 Γενικά απορρίπτονται από τον διαγωνισµό υλικά που δεν διαθέτουν επίσηµη πιστοποίηση. Η αξιολόγηση περιορίζεται στον έλεγχο συµµόρφωσης των προσφεροµένων ειδών µε τις προδιαγραφές της µελέτης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΕΥΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ ΑΝΗΣ ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για την ηµοτική Ενότητα Μήθυµνας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Απαραίτητος Εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) Κέας (Ν0200)» 3.741.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N0200\cons\tefhi\MAPS.doc N0200/5186 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια Υδροµέτρων για τις ανάγκες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 661.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα δικτύων, που βρίσκονται εντός αντλιοστασίων ή δοµικών έργων, στο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης και εξαρτηµάτων για τη ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων ύδρευσης οικισμών Ν. Σκιώνης και Κασσανδρινού (Μηχανολογικές επεμβάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών και Εφεδρικών Κινητήρων Μύρινα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 20065 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Λήμνου προκηρύσσει πρόχειρο,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙ: ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Τ3: ΔΟΚΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» 1.612.400,00 (µε ΦΠΑ) Μάιος 2013 K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600a/5222 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Kύθνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα