ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Πλήρωση µιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιθεωρητή µε διετή (2) θητεία ή µε απόσπαση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/ ) «Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης, Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/ ) και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν.3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α / ) και µε το άρθρο 26 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α / ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/ ) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκαν στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν.3074/ Τις διατάξεις του πδ 77/2005 (ΦΕΚ 118/Α/ ) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης». 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση µιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιθεωρητή µε διετή (2) θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ή µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του δηµοσίου, των νπδδ, των οτα πρώτου και δεύτερου βαθµού, των επιχειρήσεών τους, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δηµοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, διάρκειας τριών (3) ετών η οποία µπορεί να παρατείνεται για ισόχρονα διαστήµατα. 1

2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τη δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον τύπο και λήγει στις 29/10/2007, ηµέρα ευτέρα. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να διαθέτουν τα προσόντα διορισµού των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 7, 8 και 9 του Ν.2683/1999 (Υπαλληλικός Κώδικας). ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή (επιπέδου Γ ) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (τηλ /5 και ). Επίσης, αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ , τηλ / 72 / 76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής γλώσσας. ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσόµενων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (Ν /1958) Β. ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τα προσόντα διορισµού του ειδικού επιθεωρητή µε 2ετή θητεία είναι τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.. 50 (ΦΕΚ 39/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το Π (ΦΕΚ 315/ ) το Π.. 44 (ΦΕΚ 63/ ) και το Π (ΦΕΚ 115/Α /9-6-06) για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, ως εξής: 1. (α) Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε τµήµατος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να έχουν πράξη αναγνώρισης από το ΟΑΤΑΠ ή από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ). Η υποβολή αίτησης προς το ΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΙ δεν υποκαθιστά την απαιτούµενη πράξη αναγνώρισης. Ο τίτλος αναγνώρισης να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το 2

3 γνωστικό αντικείµενο, να προσκοµίζεται βεβαίωση του ΑΕΙ της αλλοδαπής που χορήγησε τον τίτλο, η οποία καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο. (β) Επιστηµονική εξειδίκευση που αποδεικνύεται: i) µε διδακτορικό δίπλωµα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής ή ii) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον δύο ετών µετά την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου ή iii) αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και µία τουλάχιστον δηµοσίευση ή επιστηµονική ανακοίνωση σε θέµα σχετικό µε το περιεχόµενο της θέσης. Σηµείωση: στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή ενσωµατώνεται στο βασικό τίτλο, δε λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος. (γ) Άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας: Η άριστη γνώση αποδεικνύεται: i) Πτυχίο ξένης γλώσσας και φιλολογίας ή πτυχίο ξένων γλωσσών µετάφρασης και διερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής. ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα, ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. iii) Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2. iv) Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση έξι (6) ετών στην αλλοδαπή. v) Λοιποί τίτλοι ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και που αναγνωρίζονται από τον αρµόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσοµάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω. Για τη Γαλλική γλώσσα µε δίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) (Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώµατος ήταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAIS (SORBONNE II) ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό 3

4 Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certicat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστηµίου Γενεύης. Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) του Πανεπιστηµίου Ludwig-Maximillian του Μονάχου ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2470/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Professionales leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης. Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOME DE LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DE TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστηµίου της Περούτζια ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello profesionale του Πανεπιστηµίου Γενεύης. Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA SUPERIOR DE ESPANOL D.E.L.E. (Ministry of Education) ή CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education) ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2470/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. Για τις λοιπές ξένες γλώσσες, µε αναλόγου επιπέδου τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό. Η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται: Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE ή µε πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CAHUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν.2470/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο µέχρι το 1996) ή DELF 2 ND DEGREE (UNITES A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRACTIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONE I) ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau operationell του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστηµίου LUDWIG-MAXIMILIAN του Μονάχου ή ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου GOETHE ή πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Selbastandiges leben του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας 4

5 επιπέδου Γ1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA του Ιταλικού Ινστιτούτου ή CERIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 4 (CELI 4) ή µε πτυχίο CERTIFICATO V.B.L.T. Livello operativο του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL ή CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. Για τις λοιπές ξένες γλώσσες, µε αναλόγου επιπέδου τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό. Όλα τα ανωτέρω που αφορούν στην απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωµένο από αρµόδιο όργανο. Εάν έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσηµη µετάφρασή τους. Η επίσηµη µετάφραση όλων των πιστοποιητικών τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από πτυχιούχους µεταφραστές του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του Ν.148/ / εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 2. Γνώση χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα επεξεργασίας κειµένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, που αποδεικνύεται µε εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. Γ της παρούσας προκήρυξης ή µε δίπλωµα τοµέα Πληροφορικής Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή µε πτυχίο ή δίπλωµα δηµόσιας ή άλλης αναγνωρισµένης σχολής Η/Υ ή µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/ Άδεια άσκησης επαγγέλµατος για όσες ειδικότητες αυτή απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις. Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Η απαιτούµενη εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 1. Είτε µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 2. Είτε µε οµοίου περιεχοµένου βεβαίωση αρµόδιας, Ελληνικής ή αλλοδαπής δηµόσιας αρχής. 3. Είτε µε όµοια βεβαίωση νοµικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 Ν.2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν.2527/ Είτε µε όµοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 5. Εάν από την προσκοµιζόµενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, σε συνδυασµό πάντοτε και µε το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. 5

6 - εν απαιτείται η υποβολή βιβλιαρίου κύριας ασφάλισης από υποψηφίους που προσκοµίζουν βεβαίωση ασφάλισης ΙΚΑ για τη χρονική διάρκεια απασχόλησής τους. - Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. - Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα µπορεί να ληφθεί ως χρόνος εµπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο επικεφαλής του κέντρου ή του προγράµµατος θα χορηγήσει βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται λεπτοµερώς το αντικείµενο έρευνας και η διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος, ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή του µε το αντικείµενο και η συµβολή του στην περάτωση του προγράµµατος, καθώς και η συµβατική σχέση µε την οποία συνδέεται µε τον φορέα που εκτελεί το πρόγραµµα. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του κατείχε τον απαιτούµενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών. - Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα που προσκοµίζουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα περί ασκήσεως του επαγγέλµατός τους και ασφάλισής τους σ αυτό για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι εκτέλεσαν συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας και να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (συµβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών, φορολογικές δηλώσεις). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Υποψήφιοι µπορούν να είναι µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δηµοσίου, των νπδδ, των οτα πρώτου και δεύτερου βαθµού, των επιχειρήσεών τους, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δηµοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. Η απόσπασή τους θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3074/2002, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι υποψήφιοι µπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε κλάδο ή ειδικότητα κατηγορίας ΠΕ (εξαιρουµένων των εκπαιδευτικών) και να κατέχουν οι µεν µόνιµοι υπάλληλοι τον Α βαθµό, οι δε υπάλληλοι µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να έχουν 13 χρόνια υπηρεσία. Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη είναι η γνώση χειρισµού Η/Υ. (Βλ. Β.2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α. Οι υποψήφιοι για πλήρωση θέσεων µε διετή θητεία πρέπει να υποβάλουν: τη σχετική έντυπη αίτηση υπεύθυνη δήλωση στην οποία περιλαµβάνονται απαραίτητα: 1. πλήρη στοιχεία ταυτότητας (επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, έτος γέννησης, αριθµός δελτίου ταυτότητας). 2. στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνα). 6

7 3. τίτλοι σπουδών, το ΑΕΙ που τους χορήγησε, το έτος απόκτησης τίτλου, καθώς και η τυχόν απαιτούµενη πράξη του ΟΑΤΑΠ ή του ΣΑΕΙ. 4. τίτλοι σπουδών ή άλλο πιστοποιητικό που δηλώνει την άριστη ή πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας. 5. στοιχεία ή τίτλοι σπουδών που δηλώνουν γνώση χειρισµού Η/Υ. (Βλ. Β.2) βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι επιστηµονικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι υποψήφιοι χρήσιµο για την επιλογή τους. επικυρωµένα ακριβή αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων που αποδεικνύουν, τα επικαλούµενα στην αίτηση δήλωση, ειδικά προσόντα καθώς και της άδειας άσκησης επαγγέλµατος όπου αυτή απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις. Β. Οι υποψήφιοι για απόσπαση πρέπει να υποβάλουν: τη σχετική έντυπη αίτηση υπεύθυνη δήλωση στην οποία περιλαµβάνονται απαραίτητα: 1. πλήρη στοιχεία ταυτότητας (επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, έτος γέννησης, αριθµός δελτίου ταυτότητας). 2. στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνα). 3. τίτλοι σπουδών, το ΑΕΙ που τους χορήγησε, το έτος απόκτησης τίτλου καθώς και η τυχόν απαιτούµενη πράξη του ΟΑΤΑΠ ή του ΣΑΕΙ. 4. ο φορέας που υπηρετούν, ο κλάδος ή η ειδικότητα που ανήκουν, η θέση που κατέχουν καθώς και σύντοµη περιγραφή των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 5. στοιχεία ή τίτλοι σπουδών που δηλώνουν τη γνώση χειρισµού Η/Υ. (Βλ. Β.2) βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι επιστηµονικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι υποψήφιοι χρήσιµο για την επιλογή τους. επικυρωµένα αντίγραφα µόνο των τίτλων σπουδών ή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισµού Η/Υ. ( εν απαιτείται η υποβολή των λοιπών τίτλων σπουδών, εφόσον αυτοί είναι κατατεθειµένοι στο προσωπικό µητρώο που τηρείται στην υπηρεσία προέλευσης του υποψηφίου για απόσπαση. Η προκήρυξη και τα έντυπα των αιτήσεων χορηγούνται από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα) και είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα: Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 7

8 Αν δεν υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Η αίτηση, το βιογραφικό σηµείωµα και τα άλλα δικαιολογητικά κατατίθενται ή υποβάλλονται µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Στις αιτήσεις που θα αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή ως ηµεροµηνία υποβολής λαµβάνεται η ηµεροµηνία αποστολής τους, όπως αυτή δηλώνεται από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου. Επίσης η υποβολή των αιτήσεων µπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή. Πληροφορίες από 9.00 π.µ. έως µ.µ. κ. Γ. Σκούρα τηλ (εσ. 162) κα Α. Σκρουµπή τηλ (εσ. 161) ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής, κατά την οποία θα συνεκτιµηθούν οι τίτλοι σπουδών, οι επιστηµονικές και επαγγελµατικές δραστηριότητές τους, καθώς και η συνάφεια της επαγγελµατικής τους εµπειρίας µε την αποστολή και το έργο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης. Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων κατά την οποία θα εκτιµηθεί εν γένει η προσωπικότητα και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Ειδικού Επιθεωρητή. O Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης δεν δεσµεύεται για την πλήρωση της θέσης. Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευτεί στον τύπο. Αθήνα, Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής Αρεοπαγίτης ε.τ. 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΜΕ ΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Α..Τ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ο ΟΣ: ΑΡ.: ΠΟΛΗ: Τ.Κ.: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΕΙ: ΑΕΙ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ: ΟΑΤΑΠ: ΗΜ/ΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΑΕΙ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΑΕΙ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ: ΟΑΤΑΠ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΙΠΛΩΜΑ: ΑΕΙ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ: ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΟΑΤΑΠ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ 9

10 ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ/ΤΟΜΟΣ ΕΤΟΣ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 2ΕΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΤΗ: ΜΗΝΕΣ: ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΤΗ: ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΤΗ: ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΗΝΕΣ: ΜΗΝΕΣ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 4ΕΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΤΗ: ΜΗΝΕΣ: ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΤΗ: ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΤΗ: ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΗΝΕΣ: ΜΗΝΕΣ: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: 1) ΤΙΤΛΟΣ: 1) 2) 2) ΓΝΩΣΗ Η/Υ ΤΙΤΛΟΣ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζω ότι έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/86 Ηµεροµηνία. Ο/Η Αιτ 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Α..Τ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ο ΟΣ: ΑΡ.: ΠΟΛΗ: Τ.Κ.: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ/ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΣΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛ.: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΕΙ: ΑΕΙ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΑΕΙ: ΗΜ/ΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 11

12 Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΙΠΛΩΜΑ: ΑΕΙ: ΗΜ/ΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΝΩΣΗ Η/Υ ΤΙΤΛΟΣ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και δεν εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη, ούτε έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής µου σταδιοδροµίας. Σε περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζω ότι έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/86 Ηµεροµηνία. Ο/Η Αιτ 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013 Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ.Πρωτ.: 1908 Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 694 31 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη Πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 548 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 548 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ξ28 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 548 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ --------------------------------------------------------- Κωνσταντινουπόλεως 8, 66 100 ΔΡΑΜΑ, Τηλ.: 25210 55740, Fax: 25210 47612, e-mail: synergasia@aned.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. ΓΠ-841 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο:

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αποδεικτικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 926 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ Ε Δ Ρ Α Κ Α Β Α Λ Α ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403 e-mail : eyknkav@otenet.gr ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945 Τ Μ Η Μ Α Γ. Σ. Ε. Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 17464 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 23188 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Ιατρού (άνδρα γυναίκας) έτους 2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Ιατρού (άνδρα γυναίκας) έτους 2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5Μ9-1Η6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 4Α5Μ9-1Η6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ----- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α.Δ.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29/02-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 28/02/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Π.: ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ173/641/16984

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΓΓ-2ΗΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 30-1-2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΓΓ-2ΗΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 30-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 30-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ. Φ15/00488οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΓ-7ΑΟ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/100463/60315/2067 Ημ/νία: 17-04-2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΓ-7ΑΟ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/100463/60315/2067 Ημ/νία: 17-04-2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/100463/60315/2067 Ημ/νία: 17-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΟ-0Ξ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 14673 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΖΙ-5Λ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α5ΖΙ-5Λ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 3-8-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. : 1212.2/01/11 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα