ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους των προσόντων και ειδικοτήτων που στη συνέχεια παρατίθενται και προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους µόνιµους κατοίκους του Νοµού Λαρίσης να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Πτυχίο Α.Ε.Ι. από Οικονοµικές Σχολές ή ιοίκησης Επιχειρήσεων Επιθυµητή η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας Επιθυµητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας Καλή γνώση χρήσης Η/Υ Επιθυµητή πείρα σε τραπεζικές ή/και λογιστικές εργασίες Επικοινωνιακές ικανότητες Οργανωτικές ικανότητες Ικανότητα εργασίας σε οµάδα Ηλικία µέχρι 30 ετών (γεννηθέντες από 25/04/1977 και µετά) εν είναι υποχρεωτικό οι υποψήφιοι να είναι οι ίδιοι, ή οι γονείς τους ή οι σύζυγοί τους µέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Τρικάλων. Ωστόσο αυτοί που θα είναι (εγγεγραµµένοι µέχρι της προηγούµενης της πρώτης δηµοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή µέχρι 24/04/07) θα λάβουν µόρια στη διαδικασία της µοριοδότησης. Να είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι στο Νοµό Λαρίσης 2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. από Οικονοµικές Σχολές ή ιοίκησης Επιχειρήσεων Επιθυµητή η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας Επιθυµητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας Καλή γνώση χρήσης Η/Υ Επιθυµητή πείρα σε τραπεζικές ή/και λογιστικές εργασίες Επικοινωνιακές ικανότητες Οργανωτικές ικανότητες Ικανότητα εργασίας σε οµάδα Ηλικία µέχρι 30 ετών (γεννηθέντες από 25/04/1977 και µετά) εν είναι υποχρεωτικό οι υποψήφιοι να είναι οι ίδιοι, ή οι γονείς τους ή οι σύζυγοί τους µέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Τρικάλων. Ωστόσο αυτοί που θα είναι (εγγεγραµµένοι µέχρι της προηγούµενης της πρώτης δηµοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή µέχρι 24/04/07) θα λάβουν µόρια στη διαδικασία της µοριοδότησης. Να είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι στο Νοµό Λαρίσης Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική εθνικότητα και λευκό ποινικό µητρώο. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να µην έχουν απαλλαγεί για λόγους υγείας. Όσοι φοιτούν αυτή τη στιγµή σε Ελληνική ή Αλλοδαπή σχολή επιπέδου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., δεν µπορούν να λάβουν µέρος στη διαδικασία. Γ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αρχική αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει µε βαθµολογικό σύστηµα µορίων ανάλογα µε τα τυπικά τους προσόντα. Στη συνέχεια οι δέκα (10) πρώτοι υποψήφιοι για κάθε οµάδα θέσεων (ή όλοι αν δεν υπάρχουν παραπάνω από 10 αιτήσεις) θα κληθούν σε γραπτή εξέταση και σε προσωπική συνέντευξη και θα 1

2 αξιολογηθούν από εξειδικευµένους συµβούλους µε τα πιο σύγχρονα συστήµατα αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού που εξασφαλίζουν διαφάνεια και αξιοκρατία ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων. Η γραπτή εξέταση και οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν σε τόπο και χρόνο που θα ορίσει η Τράπεζα. Για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες, θα συνταχθεί µε βάση το συνδυασµένο βαθµό των µορίων (20%), της γραπτής εξέτασης (30%) και της προσωπικής συνέντευξης (50%), η τελική λίστα των υποψηφίων σε σειρά αξιολόγησης, η οποία και θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την τράπεζα για την κάλυψη των αναγκών της. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων µπορεί να επαναπροκηρύξει τις θέσεις, αν δεν προκύψει ικανοποιητικό αποτέλεσµα από την παρούσα διαδικασία.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή) αίτηση και βιογραφικό σηµείωµα µε πρόσφατη φωτογραφία τους στα γραφεία ιοίκησης της Τράπεζας (Μιαούλη 3, 42100, Τρίκαλα, 1ος όροφος). Η αίτηση θα είναι συµπληρωµένη ιδιοχείρως σε έντυπα της Τράπεζας, στα οποία θα επισυνάπτονται, µαζί µε το βιογραφικό σηµείωµα, απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και ξένης γλώσσας, βεβαίωσης εργοδότη για τη χρονική διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου σε τραπεζικές ή/και λογιστικές εργασίες για τις περιπτώσεις που υπάρχει εργασιακή πείρα (στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του), καθώς και των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από σχολές του εξωτερικού τα φωτοαντίγραφα τους πρέπει να συνοδεύονται και µε φωτοαντίγραφο αναγνώρισης από το.ο.α.τ.α.π (πρώην Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) της ισοτιµίας τους µε τα αντίστοιχα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό χρειάζεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει για την απόδειξη της ιδιότητας του δηµότη και µόνιµου κατοίκου στο Νοµό Λαρίσης να καταθέσουν αντίγραφο πιστοποιητικού που θα το βεβαιώνει, του οικείου δήµου ή κοινότητας. Οι αιτήσεις δεν χρειάζονται χαρτόσηµο ούτε τα φωτοαντίγραφα επικύρωση. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές µέχρι και 15/05/07. Όσες αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδροµικώς θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδροµείου µέχρι και 15/05/07. Αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν νέες σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Έντυπα αιτήσεων χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από τη Γραµµατεία της Τράπεζας (Μιαούλη 3, 42100, Τρίκαλα, 1ος όροφος) ή µέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.bankoftrikala.gr). Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Η Τράπεζα, σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες της, προτίθεται από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων να καλέσει µε βάση τη σειρά αξιολόγησης όσους από τους προκρινόµενους υποψηφίους και από όποια κατηγορία θέσης απαιτείται, τη χρονική στιγµή που κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων οι προκρινόµενοι θα κληθούν από την Τράπεζα για ανάληψη υπηρεσίας αφού προσκοµίσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα τίτλων σπουδών και, όταν πρόκειται για τίτλους σπουδών από σχολές του εξωτερικού, πρωτότυπο του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το.ο.α.τ.α.π (πρώην Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α) της ισοτιµίας τους µε τις αντίστοιχες σχολές της Ελλάδος, πιστοποιητικό υγείας, απόσπασµα ποινικού µητρώου, δύο συστατικές επιστολές, επίσηµα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εντοπιότητα κ.λπ.) που θα ζητηθούν µε τη σχετική πρόσκληση. ιευκρινίζεται ότι κατά πάγια τακτική της Τράπεζας όλοι οι νέοι υπάλληλοι προσλαµβάνονται µε σύµβαση ετήσιας διάρκειας, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου εφόσον ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στα καθήκοντά τους. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να µην προσλάβει ή και να απολύσει όποιον δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επίσης διατηρεί το δικαίωµα να µην προσλάβει όποιον δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για ανάληψη υπηρεσίας. 2

3 ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Οι προσλαµβανόµενοι, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα χρησιµοποιούνται σε όλες τις εργασίες της Τράπεζας, αρχής γενοµένης από τη θέση του Ταµειολογιστή. Επίσης θα µπορούν να µετακινούνται και να µετατίθενται ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Αίτηση δεν µπορούν να υποβάλουν πρόσωπα που είναι σύζυγοι ή συγγενείς Α ή Β βαθµού µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. Τριµελής επιτροπή θα επεξεργάζεται και θα δίνει λύσεις σε θέµατα που ίσως προκύψουν καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και δεν έχουν προβλεφθεί στο παρόν κείµενο. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για µία µόνο θέση ανάλογα µε τα προσόντα που ο καθένας έχει, π.χ. πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. δεν µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τις θέσεις στις οποίες απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράψουν στην αίτηση το είδος της συγγένειας/σχέσης που έχουν µε µέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Τρικάλων. Τρίκαλα, 25/04/2007 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΠΠΑΣ 3

4 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1) Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Πτυχίο: Κατηγορία «ΚΑΛΩΣ» ή βαθµός 5 6,49: 6 µόρια / Κατηγορία «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή βαθµός 6,50 8,49: 9 µόρια / Κατηγορία «ΑΡΙΣΤΑ» ή βαθµός 8,50 10: 12 µόρια Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο πτυχία Α.Ε.Ι. µοριοδοτείται αυτό που είναι σχετικό µε τις απαιτήσεις της προκήρυξης και αν και τα δύο είναι σχετικά µοριοδοτείται αυτό µε την καλύτερη βαθµολογία. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: Master 3 µόρια / ιδακτορικό 5 µόρια Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών µοριοδοτείται ένας τίτλος (ο ανώτερος) Ξένη γλώσσα: Κατοχή ενός από τα παρακάτω πτυχία Αγγλικής γλώσσας o First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστηµίου Cambridge ή Michigan Certificate of Competency in English (MCCE) του Πανεπιστηµίου Michigan ή µε πτυχίο Certificate in Upper Intermediate Communication του EDEXCEL International London Examinations ή άλλων πανεπιστηµίων δηµοσίου χαρακτήρα ή Test of English for International Communication (TOEIC) βαθµολογία από 505 έως 784 ή µε International English βαθµολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003: 1 µόριο o Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστηµίου Cambridge ή µε πτυχίο Advanced Level Certificate in English (ALCE) της Eλληνοαµερικανικής Ενώσεως ή µε πτυχίο Certificate in Advanced Communication του EDEXCEL International London Examinations ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή Test of English for International Communication (TOEIC) βαθµολογία από 785 και άνω του Educational Testing Service/Chauncey, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999: 2 µόρια o Certificate of Proficiency in English (CPE) του Πανεπιστηµίου Cambridge, ή Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστηµίου Michigan ή µε πτυχίο Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστηµίου Central Lancashire ή µε πτυχίο Certificate in Proficient Communication του EDEXCEL International London Examinations ή International English βαθµολογία από 7,5 και άνω ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003: 3 µόρια Εργασιακή πείρα: o Για κάθε ένα συµπληρωµένο έτος εργασίας σε τραπεζικές εργασίες 1 µόριο µέχρι τη o Για κάθε ένα συµπληρωµένο έτος εργασίας σε λογιστικές εργασίες 1 µόριο µέχρι τη Σηµείωση: εν µοριοδοτείται πείρα εάν δεν προέρχεται από τραπεζικές ή/και λογιστικές εργασίες, καθώς και εάν δεν προσκοµίζεται αντίστοιχη βεβαίωση προϋπηρεσίας. Επίσης δεν µοριοδοτείται πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης. Μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Τρικάλων ή οι γονείς τους, ή οι σύζυγοί τους, εγγεγραµµένοι µέχρι της προηγούµενης της πρώτης δηµοσίευσης της προκήρυξης (δηλαδή µέχρι 24/04/07): 3 µόρια 4

5 2) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Πτυχίο: Κατηγορία «ΚΑΛΩΣ» ή βαθµός 5 6,99: 6 µόρια / Κατηγορία «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή βαθµός 7 8,49: 9 µόρια / Κατηγορία «ΑΡΙΣΤΑ» ή βαθµός 8,50 10: 12 µόρια Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο πτυχία Τ.Ε.Ι. µοριοδοτείται αυτό που είναι σχετικό µε τις απαιτήσεις της προκήρυξης και αν και τα δύο είναι σχετικά µοριοδοτείται αυτό µε την καλύτερη βαθµολογία Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: Master 3 µόρια / ιδακτορικό 5 µόρια Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών µοριοδοτείται ένας τίτλος (ο ανώτερος) Ξένη γλώσσα: Κατοχή ενός από τα παρακάτω πτυχία Αγγλικής γλώσσας o First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστηµίου Cambridge ή Michigan Certificate of Competency in English (MCCE) του Πανεπιστηµίου Michigan ή µε πτυχίο Certificate in Upper Intermediate Communication του EDEXCEL International London Examinations ή άλλων πανεπιστηµίων δηµοσίου χαρακτήρα ή Test of English for International Communication (TOEIC) βαθµολογία από 505 έως 784 ή µε International English βαθµολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003: 1 µόριο o Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστηµίου Cambridge ή µε πτυχίο Advanced Level Certificate in English (ALCE) της Eλληνοαµερικανικής Ενώσεως ή µε πτυχίο Certificate in Advanced Communication του EDEXCEL International London Examinations ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή Test of English for International Communication (TOEIC) βαθµολογία από 785 και άνω του Educational Testing Service/Chauncey, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999: 2 µόρια o Certificate of Proficiency in English (CPE) του Πανεπιστηµίου Cambridge, ή Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστηµίου Michigan ή µε πτυχίο Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστηµίου Central Lancashire ή µε πτυχίο Certificate in Proficient Communication του EDEXCEL International London Examinations ή International English βαθµολογία από 7,5 και άνω ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003: 3 µόρια Εργασιακή πείρα: o Για κάθε ένα συµπληρωµένο έτος εργασίας σε τραπεζικές εργασίες 1 µόριο µέχρι τη o Για κάθε ένα συµπληρωµένο έτος εργασίας σε λογιστικές εργασίες 1 µόριο µέχρι τη Σηµείωση: εν µοριοδοτείται πείρα εάν δεν προέρχεται από τραπεζικές ή/και λογιστικές εργασίες, καθώς και εάν δεν προσκοµίζεται αντίστοιχη βεβαίωση προϋπηρεσίας. Επίσης δεν µοριοδοτείται πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης. Μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Τρικάλων ή οι γονείς τους, ή οι σύζυγοί τους, εγγεγραµµένοι µέχρι της προηγούµενης της πρώτης δηµοσίευσης της προκήρυξης (δηλαδή µέχρι 24/04/07): 3 µόρια 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 445730) ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.392/5/13789 Σ. 828 13 Αυγ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση κρίσεων» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέχρι έντεκα (11) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη εκ των οποίων:

1. Μέχρι έντεκα (11) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη εκ των οποίων: 1 ΑΔΑ:4 Α5ΝΦ-ΘΒΧ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 02/ 08 / 11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης (ν.π.δ.δ.) έχοντας υπόψη:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης (ν.π.δ.δ.) έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ 117 42 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1854 / 19-12-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1854 / 19-12-2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4 Σεπ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες, 17/09/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Α.Π.: 5121/06/12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Θεσ/νίκη, 26 Αυγ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 1. Η Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Πλήρωση µιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιθεωρητή µε διετή (2) θητεία ή µε απόσπαση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΔA: ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ Θεσ/νίκη, 28 Απρ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π.Φάληρο 20/11/2014 ιεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος Αριθ. Πρωτ.: 39061 T.K.: 17562, Παλαιό Φάληρο Τηλέφωνο: 213.2020.202-207 Φαξ: 213.2020.346

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: 28210-37052, 37046-37033 Φαξ: 2821 0 37081,2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. ΓΠ-841 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σέδες, 13 Αυγ 09 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013 Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ.Πρωτ.: 1908 Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 329/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 329/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10100/21.11.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυµα Βούρου - Ευταξία Έχοντας υπόψη: 1. Το Θεσµικό πλαίσιο του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. Άγιος Γερμανός 02/10/2008

Ανακοινώνει. Άγιος Γερμανός 02/10/2008 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Δ/νση : Αγιος Γερμανός Πρεσπών 530 77 Τηλ.: 2385051870 Fax: 2385051871 Άγιος Γερμανός 02/10/2008 Αριθμ. Πρωτ.: 694 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης δύο (2) θέσεων με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 28-9-07 Αριθμ. Πρωτ. 567460 Σχ. 2951 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δύο ( 2 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα