Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος"

Transcript

1 13).ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Τμήμα 1: ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία Radiator cleaner fluid - Υγρό καθαρισμού ψυγείου ID 319-WBRC24325CR20 Χρήσεις προϊόντος Καθαριστικό μέσο Ταυτότητα εταιρείας DYNAMIC MEDITERRANEAN SUPPLIES IKE Βίκτωρος Ουγκώ 70, Αχαρνές, Αθήνα Tel: Fax: Πληροφορίες σε περίπτωση ανάγκης Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ στο τηλ.: Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EU-GHS/CLP(No 1272/2008) Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Εικονογράμματα επικινδυνότητα Λέξη σήμανσης Ερεθιστικό! Δηλώσεις Επικινδυνότητας Δηλώσεις προφύλαξης Γενικά H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H319 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. P102 Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Πρόληψη Αντίδραση Αποθήκευση P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P235 / 410 διατηρείται δροσερό. Προστατέψτε από το φως του ήλιου. P301/312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P305/35/338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνει. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P333/313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. P410/412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες πάνω από 50 /

2 Τμήμα 3: ΣΥΣΤΑΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ονομασία Συστατικού Αρ. CAS Αρ. EC Ποσότητα % Ταξινόμηση Citric acid Xi,C,R41-36/37/38-36/38-37/38-34 Sodium nitrate O,Xn,Xi,C,R /37/38-36/38-34 Softened water C,R 36/38 Other agent Τμήμα 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Γενικές Πληροφορίες Αν το θύμα κινδυνεύει να χάσει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε τον σε μια πλευρά του και μεταφέρετε τον ξαπλωμένο σε αυτή τη θέση. Ο παρέχων τις Α Βοήθειες να λαμβάνει όλα τα μέσα αυτοπροστασίας του. Απομακρύνετε τον τραυματία από την περιοχή κινδύνου. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Εισπνοή Εάν εισπνεύσετε καπνούς, αερολύματα ή προϊόντα καύσης, απομακρυνθείτε από τη μολυσμένη περιοχή. Άλλα μέτρα είναι συνήθως περιττά. Κατάποση Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Αν προκληθεί εμετός, ξαπλώστε τον ασθενή προς μπρούμυτα ή στην αριστερή πλευρά του (θέση με το κεφάλι προς τα κάτω, αν είναι δυνατόν) για να διατηρηθεί ανοικτός ο αεραγωγό και να αποφευχθεί η αναρρόφηση. Επαφή με το δέρμα Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα, συμπεριλαμβανομένων και τα υποδήματα. Πλύνετε το εκτεθειμένο δέρμα και τα μαλλιά με τρεχούμενο νερό (και σαπούνι αν είναι εύκαιρο). Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση ερεθισμού. Επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για 15 λεπτά. ή μέχρι να υποχωρήσει ο ερεθισμός. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Τμήμα 5: ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ευφλεκτότητας του προϊόντος Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Δεν θεωρείται ότι είναι ένας σημαντικός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης από την ουσία Παρατήρηση Σβήστε με αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη ή ομίχλη νερού. Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για τα περιβάλλοντα υλικά. Η θερμική αποσύνθεση ή η καύση μπορεί να απελευθερώσουν οξείδια του άνθρακα και άλλα τοξικά αέρια ή ατμούς. Δεν έχει σημειωθεί ασυνήθιστη πυρκαγιά ή έκρηξη. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών καύσης. Κρατείστε το νερό απόπλυσης μακριά από υπονόμους και πηγές νερού. Δημιουργήστε αναχώματα για τον έλεγχο του νερού. Εάν παρουσιαστεί 2

3 Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ κίνδυνος μόλυνσης του νερού, ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές. Προσωπικές προφυλάξεις Ακολουθήστε τις προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό που περιγράφεται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών και σπρέι αεροζόλ. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Για προσωπική προστασία, βλέπε παράγραφο 8. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην απορρίπτετε το περιεχόμενο πάνω στο έδαφος ή σε υδατορεύματα. Για να αποφύγετε την διαρροή του, τοποθετήστε το δοχείο με τη χαλασμένη πλευρά όρθια. Σε περίπτωση διαρροών ή ανεξέλεγκτων απορρίψεων σε υδατορεύματα, πρέπει να ειδοποιείται αμέσως ο Οργανισμός Περιβάλλοντος ή άλλος κατάλληλος ρυθμιστικός φορέας. Μέθοδοι καθαρισμού διαρροής ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ: Καθαρίστε όλες τις διαρροές αμέσως. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Ελέγξτε την προσωπική επαφή με την ουσία, με τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. Περιορίστε και απορροφήστε την διαρροή με άμμο, χώμα, αδρανές υλικό ή βερμικουλίτη. ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ: Εκκενώστε το χώρο εργασίας από το προσωπικό. Ειδοποιήστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και αναφέρετε την τοποθεσία και τη φύση του κινδύνου. Ελέγξτε την προσωπική επαφή με την ουσία, με τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως απαιτείται. Αποτρέψτε τη διαρροή σε αποχετεύσεις ή σε υδάτινες οδούς. Τμήμα 7: ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Προφυλάξεις κατά τη χρήση Αποφύγετε κάθε προσωπική επαφή, συμπεριλαμβανομένης της εισπνοής. Να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό όταν παρουσιάζεται κίνδυνος έκθεσης. Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποτρέψτε τη συγκέντρωσή του σε κοιλότητες και φρεάτια. ΜΗΝ αφήνετε τα ρούχα νοτισμένα με το υλικό να έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Προφυλάξεις αποθήκευσης Κατηγορία αποθήκευσης Αποθηκεύστε το στις γνήσιες συσκευασίες του. Διατηρήστε τα δοχεία καλά σφραγισμένα. Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Αποθηκεύστε το μακριά από ασύμβατα υλικά και δοχεία τροφίμων. ΙΙΙ Τμήμα 8: ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οι παρακάτω έλεγχοι συνιστώνται για κανονική χρήση από τους καταναλωτές Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (Occupational Exposure Limits - OEL): Όρια έκθεσης Δεν είναι διαθέσιμο Τεχνικά Μέσα Οι μηχανικοί έλεγχοι χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση ενός κινδύνου ή για να τοποθετηθεί ένα φράγμα μεταξύ του εργαζομένου και του κινδύνου. Καλά σχεδιασμένοι μηχανικοί έλεγχοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην προστασία των εργαζομένων και κατά κανόνα θα είναι ανεξάρτητοι από τις αλληλεπιδράσεις των εργαζομένων να παρέχουν αυτό το υψηλό επίπεδο 3

4 προστασίας. Αναπνευστικός εξοπλισμός Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες, αλλά αναπνευστική προστασία πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν το γενικό όριο υπερβαίνει το συνιστώμενο όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας. Προστασία των χεριών Για παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Το πιο κατάλληλο γάντι πρέπει να επιλέγεται αφού συμβουλευτείτε τον προμηθευτή των γαντιών, ο οποίος μπορεί να δώσει πληροφορίες για τον χρόνο αντοχής του υλικού των γαντιών. Προστασία των ματιών Φορέστε εγκεκριμένα γυαλιά, ασφαλή για χημικά όταν η έκθεση των ματιών είναι λογικά πιθανή. Άλλα Είδη Προστασίας Φοράτε κατάλληλα ενδύματα για να προλάβετε κάθε πιθανότητα επαφής με το δέρμα. Εγκαταστήστε σταθμό πλυσίματος ματιών. Μέτρα Υγιεινής Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Πλυθείτε καλά με σαπούνι και νερό εάν το δέρμα έχει μολυνθεί. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια σας μετά το χειρισμό. Προστατευτικός εξοπλισμός Section 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Εμφάνιση Οσμή Χρώμα Ειδικό βάρος Περιεκτικότητα VOC (% βάρους) Ρυθμός εξάτμισης Διαλυτότητα στο Νερό Σημείο πήξης Σημείο βρασμού Σημείο Ανάφλεξης, υγρό Υδατικό διάλυμα - Υγρό Χαρακτηριστική Διαυγές, λευκό υγρό 1,14 (νερό = 1) 4,2% 0,8 (Butyl Acetate=1) Πλήρως διαλυτό PH Πίεση Ατμού F (0 ) ~210 (98 ) >19 (κλειστό καπάκι) Μη διαθέσιμο Τμήμα 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Χημική σταθερότητα Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Επικίνδυνος πολυμερισμός Δεν θα συμβεί επικίνδυνος πολυμερισμός. 4

5 Συνθήκες προς αποφυγή Αποφεύγετε θερμότητα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την επαφή με: ισχυρά οξειδωτικά μέσα, ισχυρά αλκάλια, ισχυρά ανόργανα οξέα. Μη συμβατά υλικά Η θερμική αποσύνθεση ή η καύση μπορεί να απελευθερώσουν οξείδια του άνθρακα και άλλα τοξικά αέρια ή ατμούς.. Τμήμα 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πιθανές οξείες επιδράσεις στην υγεία Kατά κανόνα dεν υπάρχει κίνδυνος εισπνοής εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Εισπνοή Το υλικό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος σε ορισμένα άτομα. Η ανταπόκριση του σώματος σε τέτοιους ερεθισμούς μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στους πνεύμονες. Κατάποση Κατάποση διαλυμάτων χαμηλού μοριακού βάρους οργανικού οξέος μπορεί να προκαλέσει αυτόματη αιμορραγία, παραγωγή θρόμβων του αίματος, γαστρεντερικές βλάβες και στένωση του οισοφάγου και της εισόδου του στομάχου. Επαφή με το δέρμα Η επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμούς. Επαφή με τα μάτια Το υλικό μπορεί να προκαλέσει ήπια αλλά σημαντική φλεγμονή του δέρματος, είτε με απευθείας επαφή ή με καθυστέρηση κάποιου χρονικού διαστήματος. Η εξ επαφής επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα, που χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα, πρήξιμο και φουσκάλες. Οξεία τοξικολογικά δεδομένα Νιτρικό νάτριο (LD50): mg/kg [Αρουραίος, δια στόματος]. (LD50): 175 mg/kg [Ποντικός, Στατικός θάλαμος] Τμήμα 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στοιχεία Οικοτοξικότητας Ανθεκτικότητα & Αποικοδομησιμότητα Κιτρικό οξύ (LC50): Carcinus maenas 160 mg/l για 48 ώρες. Νιτρικό νάτριο (LC50): Daphnia magna μg/l για 96 ώρες. Σε φυσιολογικά επίπεδα χρήσης και ακολουθώντας τα πρότυπα επεξεργασίας υγρών εκροής, το προϊόν αυτό αναμένεται να εμφανίζει χαμηλή τοξικότητα προς τα υδρόβια ζώα. Τα μη-ιονικά τασιενεργά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι άμεσα βιοδιασπάσιμα. Κανένα από τα συστατικά αυτού του προϊόντος αναμένεται να είναι βιοσυσωρρευτικό. Κινητικότητα Οι διαρροές μπορούν να εισχωρήσουν στο έδαφος προκαλώντας μόλυνση των υπόγειων υδάτων. Αυτό το υλικό μπορεί να συσσωρεύεται σε ιζήματα. Βιοσωρευτικό Δυναμικό Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 5

6 Τμήμα 13: ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Γενικές Πληροφορίες Απορρίψτε μεγάλες ποσότητες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απόρριψης - τοπικές, πολιτειακές ή ομοσπονδιακές, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση. Ποτέ μην πετάτε τα χρησιμοποιημένα δοχεία σε λίμνες, ρυάκια, και ανοικτές υδάτινες μάζες ή αποχετεύσεις. Μέθοδοι διάθεσης Το αχρησιμοποίητο προϊόν πρέπει να αραιώνεται με νερό για την μείωση της συγκέντρωσης πριν την διάθεσή του σε υγειονομικό υπόνομο. Τα κενά δοχεία ξεπλένονται καλά με νερό πριν την διάθεσή τους για ανακύκλωση εάν είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας. Τμήμα 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Χερσαία μεταφορά (ADR/RID) Κατάλληλη ονομασία αποστολής: Καθαριστικό μέσο Τάξη κινδύνου: 8 Group(s) συσκευασίας: IIΙ Κωδικός ταξινόμησης : 3Ρ Κατηγορία μεταφοράς: 8 Κατηγορία αέρος: 8 Κωδικός περιορισμού για τα σήραγγα: Ε UN/NA ID: UN 2967 Ειδικές διατάξεις: Θαλάσσια μεταφορά (IATA/IMDG) Αριθμός OHE: UN 2967 Κατάλληλη ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Καθαριστικό μέσο Κλάση Κινδύνου Μεταφοράς: 8 Ετικέτα κινδύνου: 8 Κώδικας άμεσης δράσης: 2R Περιορισμένη ποσότητα: Βλ. SP 277 EMS: F-A, S-B Σημάνσεις Τμήμα 15: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κανονισμοί των ΗΠΑ Σήμανση EPA SARA 311/312 Ταξινόμηση κινδύνου: Δεν είναι επικίνδυνο EPA SARA 313: Αυτό το προϊόν περιέχει τα ακόλουθα χημικά προϊόντα που υπόκεινται Annual Release Reporting Requirements σύμφωνα με το SARA Title III, Section 313 (40 CFR 372): Ουδέν. Φράσεις R Ερεθιστικό R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. Φράσεις S S23 Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα. S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια. S39 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου. S40 Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό, χρησιμοποιείστε νερό. S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ενημερώστε το γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. 6

7 S46 Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Τμήμα 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ HMIS Υγεία: 1 Αναφλεξιμότητα: 0 Αντιδραστικότητα: 0 PPI: B ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ NFPA Υγεία: 1 Φωτιά: 0 Αντιδραστικότητα: 0 Ειδικός Κίνδυνος: Ουδείς Δημιουργήθηκε από τον Giovanni Traverso Τίτλος Χημικός Ημερομηνία Έγκρισης 26 Μαρτίου 2014 Ακρώνυμα GHS: Globally Harmonized System LC50: Half maximal inhibitory Concentration LD50: Lethal Dosage50% OEL: Occupational Exposure Limit EC: European Community g/cc : Grams per Cubic Centimeter TWA: Time weighted Average VOC: Volatile Organic Compound WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System STEL: Short term exposure limit DME: Dimethyl Ether Το παρόν Δ.Δ.Α.Π είναι πιστό αντίγραφο εκ του Αγγλικού πρωτοτύπου. Ημερομηνία απόδοσης κειμένων: 30 Μαρτίου 2015 Ο συντάξας : Μπούζας Ιωάννης 7

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 12.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον Σελίδα: 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα: BORDEAUX MIXTURE 20 WP 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ (Λιανική πώληση) General Purpose Cleaner

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ (Λιανική πώληση) General Purpose Cleaner ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 94-3 ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ Καθαριστική ουσία Autosmart International Ltd Car

Διαβάστε περισσότερα

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ημερομηνία: Αύγουστος 2012 Έκδοση: 1 Προϊόν: Χώρα: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ελλάδα IQV - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 453/2010 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CLEAR PROTECTIVE LACQUER Aerosol

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CLEAR PROTECTIVE LACQUER Aerosol Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 6 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός CAS Τύπος Προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ADORA 400SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ADORA 400SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05177715 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα