ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο"

Transcript

1 ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ Γ/Π 11/8,15/8,18/8 1,185 Κ/Ζ Γ/Π KASSANDRA BAY RESORT & SPA SEA VIEW 7/7, 11/7, 14/7 1,085 Κ/Ζ Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,149 Κ/Ζ Γ/Π 25/7,28/7 1,189 Κ/Ζ Γ/Π 11/8,15/8,18/8 1,219 Κ/Ζ Γ/Π Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Βαζηιηάο κε άκεζε πξόζβαζε ζηελ ακκώδε παξαιία Βαζηιηάο 3ρικ από ηελ πόιε ηεο Σθηάζνπ 4ρικ από ην αεξνδξόκην. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: αίζνπζα πξσηλνύ εζηηαηόξηα ζλαθ κπαξ 2 εμσηεξηθέο πηζίλεο παηδηθή πηζίλα ζπα. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 127 δσκάηηα θαη ζνπίηεο ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε δνξπθνξηθήο ιήςεο ςπγείν κε κίλη κπαξ ζηεγλσηήξαο καιιηώλ.

2 Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλιν ο Μονόκλινο SKIATHOS PALACE MODERN ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 7/7,11/7,14/7,18/7,21/7,25/ ,499 Γ/Π / ,579 Γ/Π /8, 4/8,8/8,11/8,15/8, 18/8 1,029 1,659 Γ/Π /8 1,005 1,649 Γ/Π Ξενοδοτείο SKIATHOS PALACE ΔΩΜΑΤΙΑ MODERN Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7,11/7,14/7,18/7,21/7,25/ , / , /8, 4/8,8/8,11/8,15/8, 18/ , / , Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κνπθνπλαξηέο ζε ύςσκα 250κ. από ηελ παξαιία 10ρικ από ηελ πόιε ηεο Σθηάζνπ. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: ιεσθνξείν από θαη πξνο ηελ παξαιία θεληξηθό εζηηαηόξην ζλαθ κπαξ ζηελ πηζίλα εμσηεξηθή πηζίλα παηδόηνπνο ηέληο (κε ρξέσζε). Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 258 δσκάηηα ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε δνξπθνξηθήο ιήςεο κίλη κπαξ. *SKIATHOS PALACE: Οη ηηκέο ηζρύνπλ γηα θξαηήζεηο κέρξη ηηο 31/05/215 θαη πιήξε εμόθιεζε κέρξη 05/06/2015. Ξενοδοτείο SKIATHOS PRINCESS SUPERIOR SEA VIEW CLUB BULDING Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7,11/7,14/7,18/ Γ/Π Γ/Π /7,22/ Γ/Π Γ/Π /7, 28/ Γ/Π Γ/Π /8,15/8,18/ Γ/Π Γ/Π 319 Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: Παξαιηαθό μελνδνρείν ζηελ Αγία Παξαζθεπή, 8 ρικ από ηελ πόιε θαη ην αεξνδξόκην ηεο Σθηάζνπ. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: εζηηαηόξηα κπαξ εμσηεξηθή πηζίλα παηδόηνπνο γπκλαζηήξην. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 133 δσκάηηα κε ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε δνξπθνξηθήο ιήςεο κίλη κπαξ ζεζνπάξ.

3 ESPERIDES A Ηκηδηαηξνθή 7/ Γ/Π 11/ , Γ/Π 14/ , Γ/Π 18/7,21/7,25/7,28/7, , Γ/Π 2/8 11/8,15/8, 869 1, Γ/Π 18/8 Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: παξαιηαθό μελνδνρείν ζηηο Αριαδηέο 4ρικ από ηελ πόιε ηεο Σθηάζνπ. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: εζηηαηόξην ζλαθ κπαξ εμσηεξηθή πηζίλα παηδόηνπνο ηέληο (κε ρξέσζε). Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 180 δσκάηηα ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε δνξπθνξηθή ιήςεο ςπγείν ζηεγλσηήξαο καιιηώλ. MANDRAKI VILLAGE A 7/7, 11/7, 14/7, 18/7 835 Γ/Π Γ/Π 21/7 849 Γ/Π Γ/Π 25/7, 22/8 909 Γ/Π Γ/Π 28/7 939 Γ/Π Γ/Π 1/8, 4/8, 8/8, 11/8, 15/8, 18/8 965 Γ/Π Γ/Π Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: βξίζθεηαη ζηηο Κνπθνπλαξηέο 200κ από ηελ παξαιία 12ρικ από ηελ πόιε ηεο Σθηάζνπ 14ρικ από ην αεξνδξόκην. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: εζηηαηόξην πηζίλα πηζίλα γηα παηδηά κπαξ ζηελ πηζίλα. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 34 δσκάηηα ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε δνξπθνξηθήο ιήςεο ζηεγλσηήξαο καιιηώλ. SOMNIA Γηακνλή A APARTMENTS Μόλν 7/7,11/7,14/7, 18/7,21/7,25/7, /7,22/8 1/8, 4/8, 8/8, 11/8, 15/8, 18/ Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο ηεο Σθηάζνπ δίπια ζην ιηκάλη. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: κπαξ ζλαθ κπαξ πηζίλα. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 16 δηακεξίζκαηα θαη ζηνύληην ζηνύληην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε θνπδίλα ςπγείν.

4 BELVEDERE Α 7/7 585 Γ/Π /7 599 Γ/Π /7, 18/7, 21/7, 25/7 629 Γ/Π /7,18/8 659 Γ/Π 299 1/8, 4/8, 8/8, 11/8, 15/8 725 Γ/Π /8 535 Γ/Π 299 Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: Βξίζθεηαη ζηηο Αριαδηέο 4ρικ από ηελ πόιε & 6 ρικ από ην αεξνδξόκην ηεο Σθηάζνπ. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: εζηηαηόξην κπαξ εμσηεξηθή πηζίλα. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 48 δσκάηηα θαη κπαλγθαιόνπ κε ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε. Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: βξίζθεηαη ζηελ πόιε ηεο Σθηάζνπ απέλαληη από ην ιηκάλη. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: εζηηαηόξην ζλαθ κπαξ πηζίλα. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 89 δσκάηηα ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε ςπγείν. ALKYON B 7/7, 11/7, 14/ Γ/Π 18/7,22/8 635 Κ/Ζ Γ/Π 21/7,25/7,28/7 649 Κ/Ζ Γ/Π 11/8, 15/8, 18/8 675 Κ/Ζ Γ/Π ARCO HOTEL B 7/7,11/7,14/7,18/7,21/7,25/7 729 Γ/Π Γ/Π Γ/Π 28/7 759 Γ/Π Γ/Π Γ/Π 11/8,15/8,18/8 825 Γ/Π Γ/Π Γ/Π 22/8 789 Γ/Π Γ/Π Γ/Π Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: Βξίζθεηαη 80κ από ηελ παξαιία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: εζηηαηόξην κπαξ εμσηεξηθή πηζίλα. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 40 δσκάηηα κε ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε δνξπθνξηθήο ιήςεο ςπγείν ζπξίδα αζθαιείαο.

5 KANAPITSA MARE HOTEL & SPA Γ 7/7,11/7 715 Γ/Π Γ/Π Γ/Π Γ/Π 14/7,18/7,21/7, 25/7,28/7,22/8 735 Γ/Π Γ/Π Γ/Π Γ/Π 11/8,1 5/8,18/8 759 Γ/Π Γ/Π Γ/Π Γ/Π KANAPITSA MARE HOTEL & SPA Γ 7/7,11/7 899 Γ/Π Γ/Π Γ/Π Γ/Π 14/7 949 Γ/Π Γ/Π Γ/Π Γ/Π 18/7,21/7,25/7,2 8/7,22/8 999 Γ/Π Γ/Π Γ/Π Γ/Π 11/8, 15/8,18/ Γ/Π Γ/Π Γ/Π Γ/Π Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: βξίζθεηαη ζηελ πιαγηά ελόο ιόθνπ πεξηνρή Καλαπίηζα 200ρικ από ηελ παξαιία Τδαλεξηά 6,5ρικ από ηελ πόιε θαη ην αεξνδξόκην. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: αίζνπζα πξνγεύκαηνο κπαξ πηζίλα γπκλαζηήξην παηδόηνπνο. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 53 δσκάηηα κε ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε δνξπθνξηθήο ιήςεο. PLAZA B 7/7,11/ Γ/Π 14/7,22/8 665 K/Z Γ/Π 18/7,21/7,25/7,2 8/7 729 K/Z Γ/Π 11/8, 15/8, 18/8 755 K/Z Γ/Π Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Καλαπίηζα 100κ από ηελ παξαιία 7ρικ από ηελ πόιε από ηελ πόιε. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: εζηηαηόξην ηαβέξλα κπαξ ζηελ πηζίλα πηζίλα παηδόηνπνο. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 80 δσκάηηα ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε δνξπθνξηθήο ιήςεο κίλη κπαξ.

6 TELIS STUDIOS Γ Γηακνλή Μόλν 7/7 489 K/Z /7,14/7,22/8 515 K/Z /8,21/7,25/7,28/ /8,15/8,18/8 549 K/Z Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: βξίζθεηαη ζηελ Αγία Παξαζθεπή, ζε έλα θαηαπξάζηλν ιόθν 150κ από ηελ παξαιία 9ρικ από ηελ πόιε. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: αίζνπζα πξνγεύκαηνο κπαξ. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 35 δηακεξίζκαηα θαη ζηνύληην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε θνπδίλα ςπγείν. TOMATO Γ 7/ Γ/Π Γ/Π Γ/Π 11/ Γ/Π Γ/Π Γ/Π 14/7,18/7,21/7, 25/7,28/7,22/8 11/8, 15/8,18/ ,109 Γ/Π Γ/Π Γ/Π 729 1,135 Γ/Π Γ/Π Γ/Π TOMATO SUPERIOR ROOMS Γ 7/7 595 Γ/Π Γ/Π Γ/Π 11/7 639 Γ/Π Γ/Π Γ/Π 14/7,18/7,21/7,25/7,28/7,22/8 749 Γ/Π Γ/Π Γ/Π 11/8,15/8,18/8 775 Γ/Π Γ/Π Γ/Π Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: βξίζθεηαη 40κ από ηελ παξαιία Μεγάιε Άκκνο 1ρικ από ηελ πόιε 2ρικ από ην αεξνδξόκην. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: αίζνπζα πξνγεύκαηνο. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 16 δσκάηηα ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε κίλη κπαξ. VONTZOS Γ 7/ /7,14/7,22/8 595 Γ/Π /7,21/7,25/7,28/7 619 Γ/Π /8,15/8,18/8 645 Γ/Π Τοποθεζία Ξενοδοτείοσ: Βξίζθεηαη ζηηο Αριαδηέο, 50κ από ηελ παξαιία, 5 ρικ από ηελ πόιε ηεο Σθηάζνπ. Υπηρεζίες Ξενοδοτείοσ: αίζνπζα πξσηλνύ ηαβέξλα. Υπηρεζίες Δωμαηίοσ: 21 δσκάηηα κε ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ ηειεόξαζε κίλη κπαξ ςπγείν.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. Καλό καλοκαίρι. Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive

B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. Καλό καλοκαίρι. Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Καλό καλοκαίρι Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 *ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TIMH ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΗΛ. ΠΑΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο 22α Μαΐνπ 2015 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο 1 Η αλάπηπμε, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων. Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο

Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων. Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο Ρύπαλζε επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαη ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα Απνξξίκαηα θαύζε απνξξηκάησλ Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο εδάθνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα