ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 13/2014 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε δι αθεσιμότητα κατ εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α 167), όπως ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), όπως ισχύει καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ / (ΦΕΚ Β 1992) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν οι κάτωθι Υπουρ γικές Αποφάσεις, όπως ισχύουν, περί κατάργησης θέ σεων: Ι. Οι υπό στοιχεία Δ6 Α ΕΞ 2013/ , 20870/ , 20869/ (ΦΕΚ 2317/Β / για τα Υπουργεία Οικονομικών και Τουρισμού (EOT, Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκ παιδευτήρια), II. Οι υπό στοιχεία ΥΠ.ΠΟ.Α./165265/24656/20416/10511/ , ΥΠ.ΠΟ.Α./165284/24661/20420/10513/ , ΥΠ. ΠΟ.Α./165273/24657/20417/10512/ (ΦΕΚ 2318/Β/ ) για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, III. Οι υπ αριθμ / , 7290/111169/ , 7291/111175/ , Δ16/06/376/ΑΦ/ , οικ.50790/ (ΦΕΚ 2319/Β / ), για τα Υπουργεία Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κεντρική Υπηρεσία και Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι κής Αλλαγής (Κεντρική Υπηρεσία και Γεν. Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), IV. Οι υπ αριθμ. 1072/111173/ , 1073/111179/ , 1074/111182/ (ΦΕΚ 2321/Β / ) για φορείς ΝΠΔΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων (ΕΦΕΤ, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών), V. Οι υπ αριθμ. Φ.80000/οικ.26991/1522/ , 30299/ Δ1.6962/ , Φ.80000/οικ.25798/1458/ , Φ.80000/ οικ.26992/1523/ , Φ.80000/οικ.26993/1524/ , Φ.80000/οικ.26994/1525/ , οικ.30301/139/ , για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Κεντρική Υπηρεσία, ΣΕ Π Ε, Γεν. Γραμ ματεία Κοιν. Ασφαλίσεων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΕΑ, ΟΑΕΔ), (ΦΕΚ 2322/Β / ), VI. Η υπ αριθμ /08/2013/ (ΦΕΚ 2323/Β / ), για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, VII. Η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2388/Β / ) για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας VIII. Η υπ αριθμ. 2531/ (ΦΕΚ 2698/Β / ), όπως τροποποιήθηκε, για το Υπουργείο Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας). 3. Τα υπ αριθμ. 21 και 23 πρακτικά των από και συνεδριάσεων του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 του ν. 4024/2011, όπου διατυπώνεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου, αναφορικά με τον αριθμό του υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις ως άνω υπουργικές απο φάσεις που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, που θα μετακινηθούν, με μετάταξη/με ταφορά στους φορείς υποδοχής. 4. Το υπ' αριθμ /2073/ αίτημα του Υπουρ γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και η από ορθή επανάληψη αυτού. 5. Τα υπ αριθμ. πρωτ. 2281/ και 2559/ έγγραφα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, ανακοινώνει: 1. Καλούνται οι υπάλληλοι, που τέθηκαν σε διαθεσιμό τητα κατ εφαρμογή των ως άνω υπουργικών αποφά σεων, οι οποίες εκδόθηκαν κατ εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α 167), όπως ισχύει, εντός απο κλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως, να υποβάλουν, στις Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των φορέων προέλευσης, στους οποίους κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξη/ μεταφορά τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητι κά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

2 22352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Καλούνται οι ως άνω Διευθύνσεις, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων να προβούν σε απο τύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων και να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων τους οποίους αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ με τη χρήση ειδικής πληροφοριακής εφαρμογής που εκπονεί για το σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ. Μετά την παραλαβή των ανωτέρω πινά κων, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισμό της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων (μορι οδότηση) και κατ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α 28) καταρτίζει: α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθε σης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους στο δι αδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται εντός οριζόμενης προθεσμίας από το αρμόδιο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα προέλευσης. 3. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρ τίζει και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθί νουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υπο δοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση. 4. Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμε νου ελέγχου νομιμότητας, εκδίδεται η απόφαση μετά ταξης/μεταφοράς του υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη με τάταξης/μεταφοράς. 5. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες οι οποίοι και αποτελούν αναπό σπαστο μέρος της παρούσας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 1101 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ Γεωτεχνικών 1 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΩΛΟΓΩΝ) 1102 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ Ηλεκτρολόγων 4 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1103 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ 2 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Περιβάλλοντος 1104 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ Πολιτικών 6 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1105 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ Τοπογράφων 3 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1106 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1107 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1108 ΥΠΟΜΕΔΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 (ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

4 22354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1109 ΥΠΟΜΕΔΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ Πολιτικών 2 (ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ) 1110 ΥΠΟΜΕΔΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ Ηλεκτρολόγων 5 (ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ) 1111 ΥΠΟΜΕΔΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 7 (ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ) 1112 ΕΔΑΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ 1 (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ& ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ) 1113 ΕΔΑΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΑΣΠ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Α/ΦΩΝ 5 (ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΤΗΣΕΩΝ) 1115 ΕΔΑΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕ/ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Α/ΦΩΝ 3 ΣΥΝΟΛΟ 48 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2101 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕ Ηλεκτρολόγων 2 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2102 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕ Πολιτικών 2 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2103 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2104 ΕΔΑΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕ Α/ΦΩΝ 3 ΣΥΝΟΛΟ 9 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57

6 22356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΦΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ 2317/ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ) 4005 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 4005 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Χ.Κ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΘΕΣΗ) 4005 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΕΟΤ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3014 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΥ 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕ ΚΛΑΔΟΥ /ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΙΔΑΧ) 2018 ΔΕ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ(ΜΟΝΙΜΟΣ) 3032 ΔΕ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ) 3032 ΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2044 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3014 ΔΕ ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ 3017 ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΣ) 3086 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΙΔΑΧ, ΠΡΟΣΩΠ) 3086 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 3061 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 4004 ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ 4005 ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β'-ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ (ΙΔΑΧ) 4004 ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2045

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β'-ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ (ΙΔΑΧ) 4004 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΙΔΑΧ, ΠΡΟΣΩΠ) 4004 ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 2046 ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΙΔΑΧ) 2045 ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΙΔΑΧ) 2045 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 3086 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α' 3015 ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ (ΠΡΟΣΩΠ) 3087 ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΑ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ) 4004 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΠΟΡΩΝ ΔΕ3 ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 3040 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ (ΙΔΑΧ) 3040 ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ) 3088 ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΕ 2 ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 3014 ΔΕ2 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ/ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ-ΣΤΕΝΟΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΡΑΤ. ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ 3014 ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ 4001 ΥΠ. ΠΟΛ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ-ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 2014

8 22358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ 2048 ΔΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 3090 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3091 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΔΑΧ) 1091 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΙΔΑΧ) 2022 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΙΔΑΧ) 2022 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2049 ΔΕ ΕΝΔΥΤΡΙΑΣ 3092 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 3014 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 4006 ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ 4001 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4001 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4006 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4003 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 3040 Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3014 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΙΔΑΧ) 3014 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 4001 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4005 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4005 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4001

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝ. 2319/ ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3014 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3014 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3018 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3018 ΔΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 3056 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3032 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 3014 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3017 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3014 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 4006 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4001 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4001 ΔΕ1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 3050 ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3014 ΔΕ7 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 3054 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4001 ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4005 ΔΕ9 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ 3093 ΔΕ9 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΠ) 3093 ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 4003 ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 4003

10 22360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΙΔΑΧ) 4003 ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ-ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΙΔΑΧ) 4003 ΥΕ4 ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 4006 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΥΕ4 ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 4006 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΥΕ5 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 4001 ΥΕ5 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 4001 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΔΕ11 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / Ε.Φ.Ε.Τ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΙΔΑΧ, ΠΡΟΣΩΠ) 3075 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4001 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΑΧ, ΠΡΟΣΩΠ) 4005 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 3014 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3017 ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 2022 ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 4010 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 3057 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3014 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΕ1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 4001 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΕ1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 4001

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΥΕ2 ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 4006 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΥΕ2 ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 4006 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 4005 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 4005 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΥΕ4 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 4003 ΥΕ7 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 4003 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΥΕ2 ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΙΔΑΧ, ΠΡΟΣΩΠ) 4006 ΥΕ3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΑΧ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ) 4005 ΥΕ3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΑΧ, ΠΡΟΣΩΠ) 4005 ΥΕ4 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΙΔΑΧ, ΠΡΟΣΩΠ) 4003 ΥΕ5 ΚΛΗΤΗΡΩΝ (ΙΔΑΧ, ΠΡΟΣΩΠ) 4001 ΥΕ7 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΠ) 4003 ΔΕ2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ) (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 3040 ΔΕ2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ) (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 3040 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΔΕ13 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 3014

12 22362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕ16 ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΙ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 3057 ΔΕ19 ΚΑΤΑΜ/ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 3084 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΔΕ52 ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 3052 ΔΕ2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ) (ΙΔΑΧ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ) 3040 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 2039 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 2698/ ΥΠΑ ΠΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΙΔΑΧ) 1054 ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΙΔΑΧ) 2024 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΙΔΑΧ) 3067 ΠΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΙΔΑΧ) 1055 ΤΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΙΔΑΧ) 2025 ΔΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΙΔΑΧ) / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1092 Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1093 ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2002 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 2039 ΤΕ11 ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2050 ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2001 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2051 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 3032

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3032 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3036 ΔΕ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3095 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3018 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3018 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3014 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 3048 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 3014 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 3096 ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 3083 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 3041 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 3053 ΔΕ06 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3102 ΔΕ07 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 3054 ΔΕ08 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 3040 ΔΕ09 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ 3093 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3017 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΟΣ) 3017 ΔΕ16 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΩΝ 3017 ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ Α') 3097 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4001

14 22364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 4006 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4001 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4005 ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 4001 ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ 4009 Γ.Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕ3 ΤΕΧΝΙΚΩΝ 3032 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΕ1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4001 ΥΕ2 ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ / ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4005 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 4001 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4003 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4001 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 4006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 3017 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 3010 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 3032 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3018 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3017 Γ.Γ.Κ.Α. ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 3048 ΟΓΑ ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 3083

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 3040 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 3041 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 3032 ΥΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ 4001 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4003 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4005 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4001 ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 4006 ΥΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 4007 ΥΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 4011 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4001 ΟΑΕΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3014 ΔΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 3056 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4001 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4005 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4005 ΕΤΕΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3014 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3014 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3018 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3018 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4001

16 22366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4005 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 4006 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3032 ΔΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 3098 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 4004 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ-ΙΜΑΤΙΟΦΥΛΑΚΩΝ 4001 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4001 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4005 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ / ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 3032 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΙΔΑΧ) 3032 ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ (ΙΔΑΧ) 3099 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΙΔΑΧ,ΠΡΟΣΩΠ) 3019 ΔΕ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΩΝ (ΙΔΑΧ, ΠΡΟΣΩΠ) 3100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΙΔΑΧ, ΠΡΟΣΩΠ) 3017 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΡΓΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΝΤΗΡΙΩΝ-ΒΑΦΕΙΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ-ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 4005 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4005

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΙΔΑΧ) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ 4004 ΣΚΕΥΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΛΗΤΗΡΩΝ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΟΣ.) 4001 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΛΗΤΗΡΩΝ(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ) 4001 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 4011 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΒΟΗΘΟΥ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ 4001 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΓΕΜΙΣΤΗ - ΖΥΓΙΣΤΗ 4018 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΟΣ.) 4003 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΙΔΑΧ) 4003 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4012 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΟΣ.) 4006 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΙΔΑΧ) 4006 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4013 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΟΥ 4010 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΟΣ.) 4003 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΙΔΑΧ) 4003 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 4014 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΣ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΟΣ.) 4015 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΣ(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΙΔΑΧ) 4015 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΗ 4016

18 22368 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΛΙΜΕΝΑ 4017 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΟΣ.) 4004 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΙΔΑΧ) 4004 ΠΙΝΑΚΑΣ 3:ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο Κωδικός Φορέας Προέλευσης Κωδικός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 22 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 22 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 22 ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 13 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 13 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 13 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 19 Γ.Γ.Κ.Α

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 19 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 19 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 19 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 18 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

20 22370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 28 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 28 ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 28 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (ΤΑΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 28 ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 28 ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25 ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25 ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25 ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 29 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 29 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 29 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ)

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 4:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 1 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 1301 (ΓΕΩΛΟΓΩΝ) ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωλόγου. 2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή 1302 Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

22 22372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 5 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 7 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 ΦΕΚ 177 Α / )

24 22374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 9 ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αεροπορική εταιρία ή σε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΕΔΑΑΠ) 11 ΠΕ/ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ(ΕΔΑΑΠ) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ. Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αεροπορική εταιρία ή σε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. και πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής Χειριστών Αεροπλάνων ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της αλλοδαπής, β. πτυχίο τουλάχιστον επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων ή αντίστοιχο πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). γ. Αποδεδειγμένη πτητική πείρα επί αεροπλάνων με σύνολο ωρών πτήσεως τουλάχιστον οκτώ χιλιάδων (8.000) ή πέντε χιλιάδων (5.000) εκ των οποίων χίλιες πεντακόσιες 1500 ώρες σε

26 22376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12 ΠΕ/ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ(ΕΑΣΠ) αεριωθούμενα άνω των πενήντα θέσεων δ. κατάρτιση στη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων ή πιστοποίηση «Επιθεωρητή Πτητικών Μέσων & Προτύπων» με ειδικότητα Επιθεωρητή Πτητικής Λειτουργίας α / φών ή διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία / εμπειρία σε γραφείο ασφαλείας αεροπορικής εταιρίας. α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. και πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής Χειριστών Αεροπλάνων ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της αλλοδαπής, β. πτυχίο τουλάχιστον επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων ή αντίστοιχο πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). γ. πιστοποίηση προγραμματιστών/συντονιστών ΙΑΤΑ ή μονοετής τουλάχιστον εμπειρία στον προγραμματισμό συντονισμού πτήσεων. 1402

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3107 19 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του κα ταναλωτή κατά τις προσφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα