ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου Τροποποίηση της Φ /30440/ Απόφα σης του Υπουργού Εσωτερικών ως προς την πα ράταση της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1599/1986» Ειδικότητες Ι.Ε.Κ Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων και ορισμός αυτών για την πιστοποίηση φυσικού και οικονομι κού αντικειμένου των έργων της 3ης Προκήρυξης των Ευρωπαϊκών Κοινών Πρωτοβουλιών ENIAC & ARTEMIS Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. Δ5 ΗΛ/Β/ Φ.5.179/οικ.2284/ με θέμα: «Κα τανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανά πτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλε κτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ )... 5 Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στις Σπέ τσες μη αυτοτελές Γραφείο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Πειραιά ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3320/2005 «Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (Α 48), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 «Συμ μόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δι καστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (Α 274), 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ. 4 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87), 4. Τις διατάξεις των παρ. 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α 54), 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98), 6. τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (Α 235), 7. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, κ.λπ.» (Α 147), 8. Τις διατάξεις του π.δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ σεων από τους Διατάκτες» (Α 194), 9. Την με αριθμό 16/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου (Β1 Πολιτικού Τμήματος) με την οποία κατέστη αμετά κλητη η με αριθμό 417/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς, σύμφωνα με την οποία αναγνω ρίσθηκε ως αορίστου χρόνου η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας της Καραστογιάννη Γεωργίας του Χρήστου με το Ελληνικό Δημόσιο, 10. Το με αριθμό 52978/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα κεδονίας Θράκης και των συνημμένων σ' αυτό από εντύπων της οικείας Διεύθυνσης Οικονομικού που αφορούν σε αίτημα μεταφοράς πίστωσης στον προϋπολογισμό της ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοί κησης για το έτος 2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού της Καραστογιάννη Γεωργίας του Χρήστου, 11. Την με αριθμό Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105), 12. Την με αριθμό Υ305/2013 απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου (Β 1628), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ385/2013 από

2 16606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης κα θορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β 2164), 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ανέρχεται, για το έτος 2014 σε ευρώ περίπου και ετησίως σε είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (20.128,56 ευρώ) η οποία θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν, προς τούτο, στον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ειδ. φορέα: , ΚΑΕ ομάδας 0200), 14. Την αριθμ. 4382α/ βεβαίωση της Οικονο μικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πί στωσης, αποφασίζουμε: Συστήνουμε στον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και συγκεκριμένα στο Δασαρχείο Γουμένισσας μια (1) θέση οργανική με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορί ας TE ειδικότητας Δασοπόνων, στην οποία θα κατατα γεί η Καραστογιάννη Γεωργία του Χρήστου. Η κατάταξη της ανωτέρω υπαλλήλου στη συνιστώμενη με την παρούσα απόφαση θέση θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Μακεδονίας Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αριθμ. Φ131360/οικ.10047/14 (2) Τροποποίηση της Φ /30440/ Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ως προς την παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1599/1986». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1599/1986 (75 Α ) «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρω ση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. Φ /30440/ απόφαση μας με την οποία είχε παραταθεί η προθεσμία για την έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Αρχές μέχρι την Τις υπ αριθμ. Υ305/ (1628Β ) και Υ385/ (2164Β ) Αποφάσεις του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» και «Τρο ποποίηση απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγο ράκου» αντίστοιχα 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την Φ /30440/ Απόφασή μας ως προς την παράταση της προθεσμίας του πρώ του εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1599/1986, το οποίο αναφέρεται στην έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Αρχές και παρατεί νουμε ως την Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Αριθμ (3) Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Το Π.Δ 132/89 ΦΕΚ 64/Α / «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης». 2. Tην αριθ. 264/ (ΦΕΚ 41 Β / ) Υπουρ γική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμμα τέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τρι τοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α / ) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 17, 18, 23 και 24 του Ν. 4186, (ΦΕΚ 193/Ά/ ) «Αναδιάρθρωση της Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και του άρθρου 44 παρ. 1 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1, περ. 12 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/ Α ) «Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου πα ραστάσεων Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α/ «Δι ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α/ «Τρο ποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πο λιτισμού και Αθλητισμού Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ /ΣΤ5/ , απόφασης ΦΕΚ 1667/ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Συμεών Κε δίκογλου».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 10629/ , (ΦΕΚ 2599/B/ ) «Ίδρυση Δημο σίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης». 11. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Την έγκριση και υλοποίηση των παρακάτω ειδικοτή των στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ): Βοηθός Σκηνογράφου Ενδυματολόγου σε αντικατά σταση της Τέχνης σκηνογραφίας ενδυματολογίας Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής Μηχανικός Σκηνής Φροντιστής Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου Τεχνικός Δασικής Προστασίας Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώ σεων Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (4) *Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων και ορισμός αυ τών για την πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων της 3ης Προκήρυξης των Ευ ρωπαϊκών Κοινών Πρωτοβουλιών ENIAC & ARTEMIS. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Το Ν. 1514/85 (ΦΕΚ13/Α/8 2 85) «Ανάπτυξη της Επι στημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως τροποποι ήθηκε με τον Ν.2919/01 (ΦΕΚ 128Α/ ) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις: α. Του άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), β. Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως», και ιδίως το άρθρο 1 (ΦΕΚ Α 152) γ. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» δ. Την Φ.908/116326/Η/ Απόφαση Διορισμού του Δρ. Χρήστου Βασιλάκου ως Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 418/ΥΟΔΔ/ ) 3. Το άρθρο 7 παρ. 4 του Π.Δ. 274/2000 «Όροι, προϋπο θέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλο νται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες και των τροποποιήσεων αυτού από το Π.Δ. 103/2003 (Α 96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του N.3777/2009 (ΦΕΚ 1/127), 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/ ) σύμ φωνα με τις οποίες παρατείνεται από τη λήξη της κατά την , η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α ) έως την , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3879/2010, (Α 21). 5. Την με αρ. 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 6. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο » και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 αυτού (ΦΕΚ 267/τ.Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/τ.Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος διαχείρισης των επιχειρησι ακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥΔ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις: Υπ αριθμ.43804/ ΕΥΘΥ2041/ΦΕΚ1957/τ.Β/ και Υπ αριθμ.: 28020/ ΕΥΘΥ1212/ΦΕΚ1088/τ.Β/ και όπως αυτή τροπο ποιείται και εκάστοτε ισχύει. 8. Την με Α.Π. 8783/1013Α/0063Α/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 9. Τον Οδηγό Διαχείρισης Συστήματος και ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΥΠΟΙΟ (Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ ). 10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κα τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία). 11. Το Κοινοτικό Πλαίσιο σχετικά με τις Κρατικές Ενι σχύσεις για την έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία (2006/C 323/1). 12.Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/ του Συμ βουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Το «Administrative Agreement» της 11ης Απριλίου 2008 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και της "ARTEMIS Joint Undertaking"/Koινή Πρωτοβουλία ARTEMIS. 14. To «Administrative Agreement» της 26ης Αυγούστου 2008 με κωδικό ENIAC ED μεταξύ του Υπουρ γείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και της "ENIAC Joint Undertaking''/Κοινή Πρωτοβουλία ENIAC. 15. Το γεγονός ότι οι Ευρωπαϊκές Κοινές Πρωτοβου λίες "ARTEMIS" και «ENIAC" ενεργοποιούνται στη βάση του Άρθρου 187 (πρώην άρθρο 171) της Συνθήκης της ΕΕ και θεωρούνται κοινοπραξίες Ιδιωτικού/Δημόσιου τομέα με σκοπό την πραγματοποίηση μακροχρόνιων προγραμ μάτων Ε+Τ συγχρηματοδοτούμενων από τη Βιομηχανία

4 16608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (κατά κύριο λόγο των χωρών που συμμετέχουν στην αντίστοιχη Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία), την Ευ ρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω του 7ου ΠΠ) και από εθνικούς πόρους. Στόχος των Ευρωπαϊκών Κοινών Πρωτοβουλιών είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και ανάπτυξη Ερευ νητικών δραστηριοτήτων με καινοτόμα αποτελέσματα/ προϊόντα στα συμμετέχοντα σε αυτές κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθώς και η συμμετοχή των εθνικών ερευνητικών ομάδων και των Ελλήνων ερευνη τών στη παραγωγή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καινοτόμων προϊόντων των Ενσωματωμένων Συστημάτων τα οποία έχουν σημαντικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή των πολιτών (πχ. Μεταφορές, υγεία, ασφάλεια κ.λπ). 16. Την δημοσίευση της 4ης Φεβρουαρίου 2008, στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L30), των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 72/2008 και (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύ σταση αντίστοιχα των: «JU ENIAC» (υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στον τομέα της Νανοηλε κτρονικής) και «JU ARTEMIS» (υλοποίηση κοινών τεχνο λογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών). 17. Την δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης (OJ C48) της 26ης Φεβρουαρίου 2010, της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων, σε Ευρω παϊκό επίπεδο, της Κοινής Πρωτοβουλίας «ARTEMIS Joint Undertaking» καθώς και της Κοινής Πρωτοβουλίας «ENIAC Joint Undertaking» και τις προτάσεις με ελλη νική συμμετοχή που υποβλήθηκαν αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ανω τέρω Προκήρυξης. Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC Joint Undertaking». 18. Την με Α.Π. 8783/1013Α/0063Α/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δι αχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμμα τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο λογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 19. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ. 4503/1355/Φ.0020Α1/ΦΕΚ Β, αρ. φύλλου 2126/ για την αντικατάσταση της υπ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8658/1770/0020/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης των πράξεων: «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία/Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων στο πλαίσιο των τριών πρώτων προκηρύξεων της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλί ας "ENIAC/European Nanoelectronics Initiative Advisory Council JU" και «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία/Πράξη Επι χορήγησης Ελληνικών Φορέων στο πλαίσιο των τριών πρώτων προκηρύξεων προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας "ARTEMIS/Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems JU", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό τητα και Επιχειρηματικότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ , (ΦΕΚ Β 2005/ ). 20. Την με ΑΠ / (ΑΔΑ 45ΒΖ9 9Σ0), Υπουρ γική Απόφαση για την Προκήρυξη της Δράσης Εθνικής εμβέλειας με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβου λίας ARTEMIS Joint Undertaking/Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems JU» και με ΑΠ / (ΑΔΑ 45ΒΖ9 7ΘΖ), Υπουργική Απόφαση για την Προκήρυξη της Δράσης Εθνικής εμ βέλειας με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία Πρά ξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλί ας ENIAC Joint Undertaking/ European Nanoelectronics Initiative Advisory Council JU» 21. Τη συλλογική απόφαση έργου με κωδικό 2009ΣΕ της ΣΑΕ 013/ Τις Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης Χρηματοδό τησης με Αριθμούς Πρωτοκόλλου και Ακρωνύμια: α) Α.Π.5383/ έργο TOISE δικαιούχος: Ε.Α.Β ΑΕ, β) Α.Π.1750/ έργο ARTEMOS δικαιούχος ΙΤΕ, γ) Α.Π.2360/ έργο PRESTO δικαιούχος TELETEL ΑΕΒΕ, δ) Α.Π.2358/ έργο PRESTO δικαιούχος MILTECH ΑΕΒΕ, ε) Α.Π.3189/ έργο WSN DPCM δικαιούχος ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ στ) Α.Π.3186/ έργο nshield δικαιούχος Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 23. Την υπ αρ. 2/43072/0022 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευ μάτων με θέμα «Καθορισμός αμοιβής Επιτροπών Αξιο λόγησης και Επιτροπών Πιστοποίησης έργων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» (ΦΕΚ 349/Υ.Ο.Δ.Δ./ ). 24. Οι δαπάνες μετακίνησης για επιτόπιους ελέγχους των κατωτέρω έργων καθώς και οι αμοιβές των εμπει ρογνωμόνων/πιστοποιητών θα βαρύνουν τον προϋπο λογισμό του έργου "Υποστήριξη ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ" με ενά ριθμο έργου 2013ΣΕΟ της ΣΑΕ 013/8, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 25. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε επιτροπές πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων τα οποία έχουν υπαχθεί στην Δράση «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμ μετείχαν επιτυχώς στην 3η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 26ης Φεβρουαρίου 2010, των Ευρω παϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών: 1) ENIAC (European Nanoefectronfcs Initiative Advisory Council) και 2) ARTEMIS (Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems)» ως κατωτέρω:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρ. Πρωτ. Απόφασης ένταξης Ακρωνύμιο έργου Ανάδοχος φορέας 5383/ TOISE Ε.Α.Β ΑΕ Α.Π.2360/ PRESTO TELETEL ΑΕΒΕ 2358/ PRESTO MILTECH ΑΕΒΕ Α.Π.3189/ WSN DPCM ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.1750/ ARTEMOS ΙTE Α.Π.3189/ nshield Πολυτεχνείο Κρήτης Φυσικό αντικείμενο Οικονομικό αντικείμενο Οικονομικό αντικείμενο Καλερίδης Βασίλειος του Ηλία, ΑΔΤ. ΑΒ550604, υπάλληλος ΕΚΕΤΑ, αποσπασμένος ΓΓΕΤ Τσιαφάκης Βασίλειος Στυλιανός του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. ΑΚ , εξωτερικός εμπειρογνώμων Τσιαφάκης Βασίλειος Στυλιανός του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. ΑΚ , εξωτερικός εμπειρογνώμων Καλερίδης Βασίλειος του Ηλία, ΑΔΤ. ΑΒ550604, υπάλληλος ΕΚΕΤΑ, αποσπασμένος ΓΓΕΤ Χέλμη Ευφροσύνη του Βασίλειου, υπάλληλος ΙΔΑΧ, ΓΓΕΤ, ΑΔΤ ΑΗ Σιδηρόπουλος Νικόλαος του Στυλιανού, μόνιμος υπάλληλος Γ. ΓΡ. Δημοσίων Έργων, Α.Δ.Τ. Λ121727, εξωτερικός εμπειρογνώμων Ζωή Σιψή, του Κωνσταντίνου, υπάλληλος ΙΔΑΧ αποσπασμένη ΕΚΕΤΑ, ΑΔΤ ΑΙ Κων/νος Απέργης, του Ανδρέα, Α.Δ.Τ. ΑΕ υπάλληλος Ι.Τ.Ε., αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ Θεοδώρα Αϊναλή, του Αθανασίου, Α.Δ.Τ. ΑΚ , υπάλληλος Ι.Τ.Ε., Θεοδώρα Αϊναλή, του Αθανασίου, Α.Δ.Τ. ΑΚ , υπάλληλος Ι.Τ.Ε., Θεοδώρα Αϊναλή, του Αθανασίου, Α.Δ.Τ. ΑΚ , υπάλληλος Ι.Τ.Ε., Θεοδώρα Αϊναλή, του Αθανασίου, Α.Δ.Τ. ΑΚ , υπάλληλος Ι.Τ.Ε., Κων/νος Απέργης, του Ανδρέα, Α.Δ.Τ. ΑΕ υπάλληλος Ι.Τ.Ε., αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ Τζούλια Μαρία του Γρηγορίου, υπάλληλος ΙΔΑΧ ΕΕΑ, αποσπασμένη ΓΓΕΤ, ΑΔΤ Ξ Ζαγκώτση Αντιγόνη του Νικολάου, Α.Δ.Τ. ΑΚ , υπάλληλος Ι.Τ.Ε., Κων/νος Απέργης, του Ανδρέα, Α.Δ.Τ. ΑΕ υπάλληλος Ι.Τ.Ε., αποσπασμένος στη ΓΓΕΤ Τζούλια Μαρία του Γρηγορίου, υπάλληλος ΙΔΑΧ ΕΕΑ, αποσπασμένη ΓΓΕΤ, ΑΔΤ Ξ Ζαγκώτση Αντιγόνη Του Νικολάου, Α.Δ.Τ. ΑΚ , υπάλληλος Ι.Τ.Ε., 2. Οι ανωτέρω επιτροπές πιστοποίησης είναι αμειβόμενες και το ύψος αμοιβής τους καθορίζεται από το άρθρο 2, παρ 1 και 2 της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αμοιβής Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιτροπών Πιστοποίησης έργων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» (ΦΕΚ 349/ Υ.Ο.Δ.Δ. / ). Η δαπάνη για τις εν λόγω αμοιβές θα βαρύνει το έργο «Υποστήριξη ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ» με ενάριθμο έργου 2013ΣΕΟ της ΣΑΕ 013/8 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 220 ΥΟΔΔ/ Aθήνα, 31 Μαρτίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Αριθμ. 5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.7042 (5) Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. Δ5 ΗΛ/Β/ Φ.5.179/οικ.2284/ με θέμα: «Κατανομή, Διά θεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λι γνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98/ ) 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168/ ) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 54/ ), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α 93/ ), π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α 58/ ), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A 19/ ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85/ ) και σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας

6 16610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213/ ), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/ ) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56/ ). 3. Το π.δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141/ ), κα θώς και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153/ ) 4. Την Δ15/Α/οικ.13829/ Απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιο τήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β 1785/ ) 5. Το άρθρο 20 του νόμου 2446/1996 περί επιβολής τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγή Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς (ΦΕΚ Α 276/ ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70/ ) 6. Το νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ). 7. Την υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιο χών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ). 8. Την ανάγκη αξιοποίησης του προαναφερομένου τέλους στο πλαίσιο ολοκληρωμένης προσπάθειας ανά πτυξης σύμφωνα με το νέο χάρτη της Αυτοδιοίκησης όπως προέκυψε από το πρόγραμμα Καλλικράτης. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παρα γωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ), ως εξής: «2. Για τη διενέργεια της κατανομής συστήνεται και συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Επι τροπή Κατανομής αποτελούμενη από: i) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. ii) Έναν εκπρόσωπο από κάθε Περιφέρεια εκ των Πε ριφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, με τον αναπληρωτή του. iii) Έναν εκπρόσωπο από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) εκ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, με τον αναπληρωτή του. iν) Έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Η Επιτροπή Κατανομής, η οποία συνέρχεται τουλά χιστον μια φορά κάθε έτος εντός του πρώτου τριμή νου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, διενεργεί την κατανομή των κονδυλίων που προέρχονται από το Τέλος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης και ειδοποιεί τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. να καταθέσει στους τρεις (3) Ειδικούς Λογαριασμούς που τηρεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης, τα αναλογούντα ποσά. Τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διενέργεια της κατανομής χορηγούνται με ευθύνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Επίσης ελέγχει την τήρηση, την τροφοδότηση και την λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών που τηρεί με ευθύνη της η Δ.Ε.Η. Α.Ε.». Άρθρο 2 Αντικαθιστούμε το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 3 της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παρα γωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ), ως εξής: «Από τα ποσά των Ειδικών Λογαριασμών, χρηματο δοτούνται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των προβλεπό μενων στο άρθρο 4, πενταετών Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Α.Π.).» Άρθρο 3 Αντικαθιστούμε το τελευταίο εδάφιο στ. του άρθρου 4 της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ Υπουρ γικής Απόφασης με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και κα ταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθ μούς» (ΦΕΚ Β 400/ ), ως εξής: «στ. Τεχνική Υποστήριξη και Δημοσιοποίηση (μέγιστο 2,5 %)» Άρθρο 4 1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παρα γωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ), ως εξής: «1. Για την παρακολούθηση της πορείας και της απορ ροφητικότητας των Ε.Α.Π συστήνεται και συγκροτεί ται με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, Επιτροπή Παρακολούθησης με έδρα την έδρα της αντίστοιχης Περιφέρειας στα όρια της οποίας βρίσκονται οι, κατά τα ανωτέρω, δικαιούχοι Ο.Τ.Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης απαρτίζεται από: α) Τον οικείο Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο. β) Τον/τους Αντιπεριφερειάρχη/ες της/των οικείας/ οικείων Περιφερειακής Ενότητας/Περιφερειακών Ενο τήτων. γ) Έναν Περιφερειακό Σύμβουλο που ορίζεται από τη μείζονα αντιπολίτευση. δ) Τρεις αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής Αυτο διοίκησης πρώτου βαθμού, που προτείνονται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), εκ των οποίων δύο απαραιτήτως από τους ενεργειακούς Ο.Τ.Α. ε) Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ/Τμήμα της αντίστοιχης Περιφέρειας. στ) Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου/ Παράρτημα της αντίστοιχης Περιφέρειας. ζ) Έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ/Παράρτημα της αντί στοιχης Περιφέρειας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η) Έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου (πρώην ΕΒΕ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. θ) Έναν εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου (ή των Ερ γατικών Κέντρων) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. ι) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. ια) Έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η. ιβ) Έναν εκπρόσωπο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης. Οι παραπάνω εκπρόσωποι ορίζονται από τους οικεί ους Φορείς με τους αναπληρωτές τους». 2. Αντικαθιστούμε το εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχα νικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ), ως εξής: «Στις περιπτώσεις που προκύπτουν προβλήματα στην προώθηση των έργων, η Επιτροπή Παρακολούθησης με απόφασή της εισηγείται προς το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο την απένταξη ή την ένταξη νέων έργων.» 3. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παρα γωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ), ως εξής: «4. Οι αμοιβές των μελών, καθώς και οι άλλες πρόσθε τες λειτουργικές δαπάνες της Επιτροπής Παρακολού θησης, καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφε ρειάρχη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1,5 % του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Α.Π.». 4. Αντικαθιστούμε το εδάφιο 2 της παρ. 5 του άρ θρου 5 της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιο χών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ), ως εξής: «Η αμοιβή του Συμβούλου Διαχείρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,1 % του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Α.Π.». 5. Αντικαθιστούμε το εδάφιο 3 της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχα νικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ), ως εξής: «Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνουν αναλογικά το σύ νολο των δικαιούχων Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού και αφαι ρούνται από το συνολικό ποσό του προγράμματος, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη». Άρθρο 5 Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/ Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθ μούς» (ΦΕΚ Β 400/ ), ως εξής: «2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συστήνο νται και συγκροτούνται δύο Επιτροπές Ελέγχου Έργων, μία στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και μία στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Η κάθε Επιτροπή Ελέγχου Έργων απαρτίζεται από: α) Έναν τεχνικό της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. β) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) της οικείας Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του. γ) Ένα νομικό εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοί κησης, με τον αναπληρωτή του. Οι παραπάνω εκπρόσωποι ορίζονται από τους φορείς με τους αναπληρωτές τους». Άρθρο 6 1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.5.179/ οικ. 2284/ Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κα τανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύμα τος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β 400/ ). 2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 17 Απριλίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αριθμ. Υ00/46 Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στις Σπέτσες μη αυτοτελές Γραφείο του Περιφερειακού Υποκατα στήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Πειραιά. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ 127/τ.Α / ) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται Γραφεία μη αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφε ρειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους. 2. Την υπ αριθμ. 213/Συν.41/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και την αριθμ. Υ20/67/ από φαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με την οποία απο φασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Σπετσών και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ασφαλιστικής του περιοχής στο Περιφερειακό Υπο κατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Πειραιά. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 4. Τη με αριθμ. 113/Συν.14/ Απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών σύμφωνα με την οποία παραχωρείται δωρεάν χώρος στο δημοτικό κατάστημα. 5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων του Δήμου Σπετσών με το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στις Σπέτσες, μη αυτοτελές Γραφείο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Πειραιά.

8 16612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται με την 090/11/ απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος (ΦΕΚ 780/ τ.β / ,ΑΔΑ:ΒΕΑΗ4691ΩΓ ΦΟΒ, Εγκύκλιος ΙΚΑ ΕΤΑΜ 20/2013). Επίσης, στην υπ αριθμ. 2/2014 εγκύκλιο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (αρ. πρωτ.υ40/1/ , ΑΔΑ:ΒΙ6Μ4691ΩΓ ΡΞΕ) ορίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου καθορίζουμε την 6 Μαΐου Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 Ο Διοικητής ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3324 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγω γή τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4229 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 29 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4051 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα