ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 3, 5 ος όροφος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταµένου τηλ. : fax : ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Έχοντας Υπόψη : 1. Την µε αρ. 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) 2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α/3/12/2007) 3. Την µε αρ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) 4. Την µε αρ. C/2007/5634/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002) 5. Την µε αρ. C/2007/5528/ Απόφαση της Ε.Ε.περί έγκρισης του ΕΠ ιοικητική Μεταρρύθµιση (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003) 6. Την µε αρ. C(2007) 5338/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (Κωδικός CCI 2007GR161PO001) 7. Την µε αρ. C(2007) 5339/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (Κωδικός CCI 2007GR161PO002) 8. Την µε αρ. C(2007) 5444/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής (Κωδικός CCI 2007GR161PO003) 9. Την µε αρ. C(2007) 5436/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας (Κωδικός CCI 2007GR161PO Την µε αρ. C(2007) 5442/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη (Κωδικός CCI 2007GR161PO005) - 1 -

2 11. Την µε αρ. C(2007) 5443/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006) 12. Την µε αρ. C(2007) 5441/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ υτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 2007GR161PO007) 13. Την µε αρ. C(2007) 5337/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)χ 14. Την µε αρ. C(2007) 5332/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001) 15. Την µε αρ C(2007)5439/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την επίσηµη έγκριση του ΕΣΠΑ τον Μάρτιο και όλων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων το Νοέµβριο του 2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης και προγραµµατισµού σε επίπεδο τοµεακής και περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο Η έµφαση βραχυπρόθεσµα αποδίδεται πλέον στην περαιτέρω εξειδίκευση του επιχειρησιακού σχεδιασµού σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων καθώς και στην άµεση ενεργοποίηση των µηχανισµών που προβλέπονται από το Νόµο 3614/2007, προκειµένου να καταστεί δυνατή η άµεση έναρξη εφαρµογής της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Εγκύκλιος απευθύνεται στις Αρχές οι οποίες εµπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης και εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου προκειµένου να διαµορφωθούν τα Έγγραφα Εξειδίκευσης Προγραµµατισµού (ΕΕΠ) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΕΠ) των ΕΠ 2.1 Νοµική βάση για την εξειδίκευση των ΕΠ της περιόδου Το πλαίσιο υποχρεώσεων και αρµοδιοτήτων για την εξειδίκευση των ΕΠ του ΕΣΠΑ περιλαµβάνεται στο Νόµο 3614/2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο : Άρθρο 2, παρ. 1 Η Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, εφεξής Εθνική Αρχή Συντονισµού, Β) παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ Γ) εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές µε τη διαχείριση, την εξειδίκευση των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Άρθρο 3, παρ. 2 [Η ιαχειριστική Αρχή] η) προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος - 2 -

3 Άρθρο 5, παρ. 2, Σηµείο δ. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ, του ΚΠΣ Ασκεί καθήκοντα σχεδιασµού στον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων, συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. Άρθρο 6, παρ. 2 Η εθνική αρχή συντονισµού. δ) συντονίζει την εξειδίκευση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων 2.2 Στόχος, αναγκαιότητα και µεθοδολογία εκπόνησης των ΕΕΠ Όπως είναι γνωστό, οι οδηγίες και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τα έγγραφα προγραµµατισµού της περιόδου εκφράζουν µία νέα στρατηγική προσέγγιση στον προγραµµατισµό για τα Ταµεία, µέσα από: τον αυστηρότερο προσανατολισµό στη στοχοθεσία της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής, τον περιορισµό της περιγραφής στα ΕΠ µόνο της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων κάθε περιφέρειας/τοµέα και την κατάργηση της απαίτησης για προγραµµατισµό σε επίπεδο Μέτρου (µέσω υποβολής και έγκρισης των Συµπληρωµάτων Προγραµµατισµού από την ΕΕ) όπως ίσχυε κατά το Γ ΚΠΣ. Ήδη στο πλαίσιο του κάθε ΕΠ και ειδικότερα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/δράσεων οι οποίες υποστηρίζουν την ενδεικτική κατανοµή των πόρων σε κωδικούς θεµάτων προτεραιότητας. Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την αποτελεσµατική λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και των µηχανισµών διαχείρισης στην υλοποίηση, παρακολούθηση και διατύπωση αναφορών (ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης κλπ.). Εν τούτοις, τα ΕΠ ως στρατηγικά κείµενα δεν αποτυπώνουν το σύνολο των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται για την οµαλή υλοποίησή τους (πχ σύνδεση των κωδικών θεµάτων προτεραιότητας µε κατηγορίες πράξεων, κατανοµή πόρων ανά κατηγορία πράξεων, προκήρυξη και αξιολόγηση δράσεων, σύστηµα παρακολούθησης κ.λ.π.). Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η αναγκαιότητα εξειδίκευσης σε επίπεδο λεπτοµερέστερο από αυτό των Ειδικών Στόχων κάθε Άξονα Προτεραιότητας και ενδεικτικών κατηγοριών πράξεων που περιλαµβάνουν τα νέα ΕΠ εξακολουθεί να υφίσταται και στην περίοδο Υπό το πρίσµα αυτό, στόχος της παρούσας Εγκυκλίου είναι η παροχή γενικών κατευθύνσεων προς τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων σε Έγγραφα Εξειδίκευσης Προγραµµατισµού (ΕΕΠ) ώστε: Τα ΕΕΠ να αποτελέσουν εργαλείο διαχείρισης για τις ΕΥ και να υποστηρίξουν τις διαδικασίες ένταξης πράξεων (µαζί µε λοιπά εργαλεία που θα αναπτυχθούν παράλληλα, όπως τα κριτήρια ένταξης). Να καταγράψουν, να εξειδικεύσουν και να συστηµατοποιήσουν τα δεδοµένα του αναπτυξιακού σχεδιασµού που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια κατάρτισης και διαβούλευσης των ΕΠ, υποστηρίζοντας µεταξύ άλλων τις απαραίτητες λειτουργίες που κατά την περίοδο επιτελούσαν τα Συµπληρώµατα Προγραµµατισµού. Να εξειδικεύσουν την στρατηγική και στοχοθεσία κάθε ΕΠ σε συγκεκριµένες κατηγορίες πράξεων λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στις ΚΥΑ που αφορούν τη ΣΠΕ

4 Να προωθήσουν τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόµενων παρεµβάσεων και την αποτελεσµατική παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Να τυποποιήσουν και να εξειδικεύσουν οριζόντια θέµατα (πχ εξειδίκευση δηµόσιας δαπάνης προκειµένου να παρακολουθείται αποτελεσµατικότερα η εκτέλεση του Π/Υ των ΕΠ ιδιαίτερα στις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, εξειδίκευση επιµέρους τοµεακών πολιτικών που δεν εξυπηρετούνται µόνο από ένα διακριτό ΕΠ, εφαρµογή της ρήτρας ευελιξίας 10% κλπ) και να καταστήσουν ευκολότερη την παρακολούθηση και διαχείρισή τους. Να υποστηρίξουν την ολοκληρωµένη και έγκαιρη ενηµέρωση και προετοιµασία των ικαιούχων, εµπλεκόµενων φορέων και ωφελούµενων. Να προσδιορίσουν τους φορείς οι οποίοι θα διαχειριστούν κατηγορίες πράξης του Ε.Π. Να διασφαλιστεί η επίτευξη της συµπληρωµατικότητας των παρεµβάσεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ µέσω της τήρησης των κριτηρίων διαχωρισµού Η διαδικασία κατάρτισης των ΕΕΠ είναι δυναµική, µε την έννοια ότι επικαιροποιούνται και εµπλουτίζονται σταδιακά και περιοδικά µε βάση τα δεδοµένα της εφαρµογής των ΕΠ. εν απαιτείται η πλήρης εξειδίκευση του συνόλου των κατηγοριών πράξεων του κάθε ΕΠ κατά την παρούσα φάση. Η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και η διαµόρφωση του ΕΕΠ δύναται να διεξάγεται σταδιακά. Σε κάθε περίπτωση, η εξειδίκευση θα πρέπει να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις: υποχρεωτικά πριν από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων που συνδέεται µε µία συγκεκριµένη κατηγορία πράξεων. µε την ολοκλήρωση ή επικαιροποίηση Σχεδίου ράσης (action plan) που συνδέεται µε µία συγκεκριµένη κατηγορία πράξεων. Τροποποιήσεις δύναται να γίνονται ανάλογα µε τις ανάγκες εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και στις ακόλουθες περιπτώσεις: ενδεχόµενη αναθεώρηση του ΕΠ εφόσον αυτή επηρεάζει το ΕΕΠ. διαµόρφωση ή αναθεώρηση επιµέρους εθνικών τοµεακών πολιτικών εφόσον επηρεάζεται το ΕΕΠ. Θα πρέπει να τονισθεί ότι το µοναδικό έγγραφο αναφοράς των Ελληνικών αρχών σε σχέση µε τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και σε ότι αφορά τον προγραµµατισµό των Ταµείων είναι το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τα ΕΕΠ αποτελούν εθνικά έγγραφα µη υποχρεωτικού χαρακτήρα σε σχέση µε αρµοδιότητες της ΕΕ και ως εκ τούτου δεν συνιστούν αντικείµενο έγκρισης ή διαβούλευσης µε τις υπηρεσίες της. Τη συνολική ευθύνη για την εξειδίκευση του ΕΠ έχει η αρµόδια ιαχειριστική Αρχή η οποία και ενηµερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο εξειδίκευσης του ΕΠ. Σε ότι αφορά την εξειδίκευση πράξεων οι οποίες εκχωρούνται σε Ενδιάµεσους Φορείς ή Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές (όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι), η εξειδίκευση γίνεται από τους φορείς αυτούς µε την ευθύνη και το συντονισµό των αρµόδιων ιαχειριστικών Αρχών. Στις λοιπές περιπτώσεις ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, θα κρίνει η ιαχειριστική Αρχή εάν η εξειδίκευση των πράξεων θα γίνει µε την ευθύνη των φορέων αυτών. Για τις περιπτώσεις που κατά το Νόµο απαιτείται ο συντονισµός της εφαρµογής των πράξεων (π.χ. Πολιτισµός, Υγεία, Εκπαίδευση, Περιβάλλον), η ιαχειριστική Αρχή ή ο - 4 -

5 Ενδιάµεσος Φορέας ή η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή συνεργάζεται στενά κατά τη διαµόρφωση των ΕΕΠ µε τις οριζόµενες από το Νόµο 3614/2007 Αρχές. Στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισµού της εξειδίκευσης του προγραµµατισµού, πριν την οριστικοποίηση του περιεχοµένου των ΕΕΠ, ενηµερώνεται η Εθνική Αρχή Συντονισµού, η οποία εκφράζει την άποψή της για το αν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παρούσα εγκύκλιο καθώς και για τη συµβατότητα τους µε το ΕΣΠΑ και τα ΕΠ. Για τα Ε.Π. που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) προβλέπεται περαιτέρω συνεργασία και συντονισµός και µε την ΕΥΣΕΚΤ, προκειµένου να προσαρµοστεί κατάλληλα εφόσον απαιτείται το περιεχόµενο των Ε.Ε.Π. Κάθε αρµόδιος φορέας προγραµµατισµού µπορεί να προσαρµόσει το περιεχόµενο του ΕΕΠ που θα καταρτίσει σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες των τοµέων/περιοχών ευθύνης του, υπό την προϋπόθεση ότι: καλύπτει τις γενικές προδιαγραφές της παρούσας εγκυκλίου συνάδει πλήρως µε τη στρατηγική και τη στοχοθεσία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εναρµονίζεται µε τη συµφωνία κατανοµής των πόρων, όπως αυτή αποφασίστηκε στο πλαίσιο της ιϋπουργικής Επιτροπής Συντονισµού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού καθώς και τα µνηµόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Με την έννοια αυτή, οι παρακάτω γενικές οδηγίες αποτελούν έναν οδηγό και ένα κοινό πλαίσιο για τις ΕΥ. Σηµειώνεται ότι το παρόν έγγραφο παρέχει το γενικό πλαίσιο για την εκπόνηση των ΕΕΠ και καλύπτει τα ΕΠ και ΠΕΠ που εµπίπτουν στο Στόχο 1 και 2 των ιαρθρωτικών Ταµείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, αναλυτικότερες κατευθύνσεις για εξειδικευµένα θέµατα θα συµπεριληφθούν σε νεότερα έγγραφα της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. Ενδεικτικά αναφέρονται οδηγίες για θέµατα Πληροφόρησης και ηµοσιότητας, Τεχνικής Βοήθειας, κ.λ.π Περίοδος ολοκλήρωσης και κλεισίµατος των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ ΚΠΣ Κατά την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ ΚΠΣ, µεταξύ των άλλων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ ΚΠΣ. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στις οικονοµικές επιδόσεις των Ε.Π. που αναµένεται να επιτευχθούν, έως το τέλος της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (βαθµός του Γ ΚΠΣ που αναµένεται να απορροφηθεί σε επίπεδο άξονα και ταµείου και βαθµός απόκλισης από το 100% της απορρόφησης των συνολικά δεσµευµένων πόρων στο ίδιο επίπεδο). Στο πλαίσιο αυτό, και µε βάση τα προβλεπόµενα στις οδηγίες που εξέδωσε η ΕΥΣ µε το υπ αρ. πρωτ /ΕΥΣ 2053/ για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ ΚΠΣ, για τα έτη ,, οι.α. θα πρέπει να προβούν : α) στον προσδιορισµό των έργων που δεν θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της τρίτης προγραµµατικής περιόδου καθώς και των έργων εκείνων που λόγω υπεραπορρόφησης των αξόνων προτεραιότητας δύναται να εξαιρεθούν από τα αιτήµατα πληρωµής στην Επιτροπή, - 5 -

6 β) στην επισήµανση από την ανωτέρω (α) κατηγορία έργων, εκείνων των έργων που δύναται να ενταχθούν στα σχετικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, και γ) στον προσδιορισµό των αξόνων προτεραιότητας και θεµατικών προτεραιοτήτων, που δύνανται να ενταχθούν τα προαναφερθέντα έργα. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να συνυπολογιστούν και να συνεκτιµηθούν κατά την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, και να επιδιωχθεί η αποφυγή επιβάρυνσης των εθνικών πόρων.. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το ελάχιστο κοινό επίπεδο εξειδίκευσης που επιλέγεται δεν είναι πλέον το Μέτρο αλλά ο Κωδικός Θέµατος Προτεραιότητας, όπως περιλαµβάνεται στον Πίνακα Κωδικοί για τη ιάσταση των Θεµάτων Προτεραιότητας» σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του Καν. 1828/2006. Η εξειδίκευση του κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα γίνει βάσει ενός τυποποιηµένου ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας. Κάθε ελτίο θα αντιστοιχεί κατά κανόνα σε έναν κωδικό θέµατος προτεραιότητας. Περισσότερα του ενός ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας µπορούν να διαµορφωθούν στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Αν οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης του Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας είναι περισσότεροι του ενός (π.χ. Κωδικός Θέµατος Προτεραιότητας 08). β. Αν για διαχειριστικούς λόγους εκτιµάται ότι η ύπαρξη περισσότερων του ενός ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας µπορεί να διευκολύνει στην εξειδίκευση των Θεµάτων Προτεραιότητας και τη διαχείριση των προβλεπόµενων δράσεων (π.χ. Κωδικοί Θεµάτων Προτεραιότητας που αφορούν δράσεις ΕΚΤ). Σε συγκεκριµένες ειδικές περιπτώσεις όπως για παράδειγµα, συνολικές επιχορηγήσεις, νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, χρήση ρήτρας ευελιξίας, πόλοι ανάπτυξης, τοπικά προγράµµατα ανάπτυξης κ.λ.π. θα απαιτηθεί η συµπλήρωση ξεχωριστού ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας, για τη συµπλήρωση του οποίου θα δοθούν οδηγίες σε επόµενη φάση. Στην παρούσα φάση και προκειµένου να διευθετηθούν ζητήµατα που αφορούν σε νέους τύπους παρεµβάσεων όπως οι ανωτέρω και άλλες, οι φορείς εξειδίκευσης καλούνται κατά τη παρούσα εξειδίκευση να µην υπερβούν το 60% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του κάθε Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ. Εξαιρούνται συγκεκριµένοι Άξονες των ΕΠ, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόµενο Παράρτηµα II. Η διαδικασία εξειδίκευσης επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί στο 100% εντός του Ιουλίου του οµή ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας Η δοµή του ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας θα είναι η ακόλουθη: Γενικές Πληροφορίες Στις γενικές πληροφορίες καταχωρούνται τα ακόλουθα : Α. Τίτλος Επιχειρησιακού Προγράµµατος: Αναγράφεται ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Β. Κωδικός Επιχειρησιακού Προγράµµατος : - 6 -

7 Αναγράφεται ο αριθµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. καθώς και ο αριθµός έκδοσης του ΕΠ. Γ. Τίτλος Άξονα Προτεραιότητας Καταχωρείται ο τίτλος του Άξονα Προτεραιότητας όπως έχει καταχωρηθεί στην πληροφοριακή βάση της Ε.Ε. (SFC).. Κωδικός Άξονα Προτεραιότητας Καταχωρείται ο κωδικός του Αξονα Προτεραιότητας όπως έχει καταχωρηθεί στην πληροφοριακή βάση της Ε.Ε. (SFC). Ε. Τίτλος Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας Αναγράφεται ο κωδικός του Θέµατος Προτεραιότητας όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ του Εφαρµοστικού Κανονισµού. Στ. Κωδικός Θέµατος Προτεραιότητας Αναγράφεται ο τίτλος του Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ του Εφαρµοστικού Κανονισµού. Ζ. Αριθµός ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας Καταχωρείται µοναδικός αριθµός για το δελτίο του οποίου η κωδικοποίηση µπορεί να γίνει µε τον αριθµό του Άξονα, και Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας. Π.χ. ΠΕΠ υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων. Ο αριθµός του πρώτου ελτίου το οποίο αναφέρεται στον Άξονα 01 και Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας 22 είναι , καθώς και ο αριθµός έκδοσης του ελτίου. Η. Τίτλος ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας Αναγράφεται ο τίτλος του ελτίου. Θ. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ή Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ή Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Σηµειώνεται η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ή Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ή Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης που συµπλήρωσε το ελτίο Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας Χρηµατοδοτικό Σχήµα ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας Το χρηµατοδοτικό σχήµα αναλύεται στο επίπεδο του ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας και οφείλει να είναι συµβατό µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Α. Κοινοτική Συνδροµή Αναγράφεται το ποσό της Κοινοτικής Συνδροµής που αντιστοιχεί στον Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας (σε ευρώ). Β. Εθνική Συµµετοχή Αναγράφεται το ποσό της Εθνικής Συµµετοχής που αντιστοιχεί στον Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας (σε ευρώ). Γ. Συνολική Χρηµατοδότηση (Επιλέξιµη ηµόσια απάνη) Αναγράφεται το άθροισµα της Κοινοτικής Συνδροµής και Εθνικής Συµµετοχής ανά Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας και Άξονα Προτεραιότητας (σε ευρώ)

8 . Άλλη Χρηµατοδότηση Αναγράφεται το ποσό της εκτιµώµενης Άλλης Χρηµατοδότησης και αφορά στις περιπτώσεις των έργων που παράγουν έσοδα, των µη επιλέξιµων δαπανών και λοιπών εθνικών πόρων ανά Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας και Άξονα Προτεραιότητας (σε ευρώ). Ε. Συνολική ηµόσια απάνη Αναγράφεται το άθροισµα της Συνολικής Χρηµατοδότησης και της Άλλης Χρηµατοδότησης ανά Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας και Άξονα Προτεραιότητας (σε ευρώ). Στ. Ιδιωτική Συµµετοχή Αναγράφεται η εκτιµώµενη ιδιωτική συµµετοχή (εφόσον προβλέπεται) που αντιστοιχεί στον Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας (σε ευρώ) Ενδεικτική Περιφερειακή Κατανοµή Για τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα απαιτείται ενδεικτική περιφερειακή κατανοµή των διαθέσιµων πόρων. Αναγράφεται το ποσοστό συµµετοχής της κάθε Περιφέρειας στο σύνολο των διαθέσιµων πόρων ανά Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας και Άξονα Προτεραιότητας Κατηγορίες Πράξεων Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων θα πρέπει να συνάδουν πλήρως µε τη στρατηγική και τη στοχοθεσία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθώς και τις Αποφάσεις της ιϋπουργικής Επιτροπής Συντονισµού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού καθώς και µε ενδεχόµενα µνηµόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση που η εξειδίκευση σε κατηγορίες πράξεων συνδέεται µε την εκπόνηση ή εφαρµογή Σχεδίου ράσης (Action Plan) θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο ελτίο Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση παρέχεται σχετικά (π.χ. φάση εκπόνησης του Σχεδίου, εάν είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά κ.λ.π.) Το ελτίο σε ότι αφορά τις κατηγορίες πράξεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Α. Αριθµός Κατηγορίας Πράξης Καταχωρείται µοναδικός αριθµός για την κατηγορία πράξης του οποίου η κωδικοποίηση µπορεί να γίνει µε τον αριθµό του Άξονα, του Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας και τον αριθµό κατηγορίας πράξης. Π.χ. ΠΕΠ υτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων. Ο αριθµός του πρώτου ελτίου το οποίο αναφέρεται στον Άξονα 01 και κωδικό παρέµβασης 22 είναι Β. Ονοµασία Κατηγορίας Πράξης Αναγράφεται η κατηγορία πράξης. Γ. Συνοπτική Περιγραφή Περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόµενο της κατηγορίας πράξης.. Ενδεικτική Συνολική ηµόσια απάνη Αναγράφεται : - 8 -

9 Κοινοτική Συνδροµή Εθνική Συµµετοχή Συνολική Χρηµατοδότηση (Επιλέξιµη ηµόσια απάνη) Άλλη Χρηµατοδότηση Συνολική ηµόσια απάνη Ε. Αναµενόµενα Αποτελέσµατα (δείκτες) του ΕΠ µε τα οποία συνδέεται η κατηγορία πράξης Εφόσον υπάρχει δείκτης στο ΕΠ στον οποίο συµβάλλει η κατηγορίας πράξης αναφέρεται ο δείκτης και η συµβολή της κατηγορίας πράξης σε αυτόν. Στην περίπτωση των κατηγοριών πράξεων για τις οποίες δεν υπάρχει συµβολή σε δείκτη του ΕΠ., καλείται ο φορέας που εξειδικεύει να σχεδιάσει τους κατάλληλους δείκτες εκροής και αποτελέσµατος και για αυτές τις κατηγορίες πράξης. ΣΤ. Ενδεικτικοί ικαιούχοι Αναφέρονται οι ενδεικτικοί δικαιούχοι της κατηγορίας πράξης. Ζ. Προϋποθέσεις Εφαρµογής Αναφέρονται οι θεσµικές ή λοιπές ρυθµίσεις, το απαιτούµενο πλαίσιο λειτουργίας, ειδικά προβλήµατα, οι µηχανισµοί ή διαδικασίες για την επιτυχή υλοποίηση της κατηγορίας πράξης (συµπληρώνεται εφόσον απαιτείται). Η. Ενδεικτική Χωρική ιάσταση (προαιρετικό) Συµπληρώνεται στις περιπτώσεις που ανάλογα µε τη φύση της κατηγορίας πράξης υπάρχει χωρική στόχευση. Αναγράφεται το ποσοστό ανά χωρική διάσταση. Συµπληρώνονται ένα έντυπο ανά κατηγορία πράξης. Επίσης συµπληρώνεται ο Πίνακας του Παραρτήµατος ΙΙΙ Υπογραφή του Φορέα Υπογράφεται από τον αρµόδιο Ειδικό ή Γενικό Γραµµατέα της ιαχειριστικής Αρχής, Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής ή Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης που συµπλήρωσε το ελτίο

10 3.2. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΛΤΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. Γενικές Πληροφορίες Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Α. Τίτλος Β. Κωδικός Άξονας Προτεραιότητας Θέµα Προτεραιότητας ελτίο Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας Γ. Τίτλος. Κωδικός Ε. Τίτλος ΣΤ. Κωδικός Ζ. Αριθµός Η. Τίτλος Θ. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ή Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ή Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης 2. Χρηµατοδοτικό Σχήµα ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας Α. Κοινοτική Συνδροµή Β. Εθνική Συµµετοχή Γ. Συνολική Χρηµατοδότηση (Επιλέξιµη ηµόσια απάνη) (Α+Β). Άλλη χρηµατοδότηση Ε. Συνολική ηµόσια απάνη (Γ+ ) ΣΤ. Ιδιωτική Συµµετοχή 3. Ενδεικτική Περιφερειακή Κατανοµή Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων GR11 GR14 GR21 GR22 GR23 GR25 GR41 GR43 GR12 GR13 GR30 GR42 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ποσοστό Συµµετοχής

11 GR24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 4. Κατηγορίες Πράξης Α. Αριθµός Κατηγορίας Πράξης.. Β. Ονοµασία Κατηγορίας Πράξης Γ. Συνοπτική Περιγραφή. Ενδεικτική Συνολική ηµόσια απάνη Κοινοτική Συνδροµή Εθνική Συµµετοχή Συνολική Χρηµατοδότηση (Επιλέξιµη ηµόσια απάνη) Άλλη Χρηµατοδότηση Συνολική ηµόσια απάνη Ε. Αναµενόµενα Αποτελέσµατα (δείκτες) ΣΤ. Ενδεικτικοί ικαιούχοι Ζ. Προϋποθέσεις Εφαρµογής Η. Χωρική διάσταση (Προαιρετικό) Για τον Φορέα : Υπογραφή Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα

12 4. Χρονοδιάγραµµα κατάρτισης των Εγγράφων Εξειδίκευσης Προγραµµατισµού Το χρονοδιάγραµµα, οι εµπλεκόµενοι φορείς και η διαδικασία εξειδίκευσης των ΕΕΠ συνοψίζεται στον κατωτέρω πίνακα: Φεβρουάριος/Μάρτιος 2008 Φεβρουάριος 2008 Ιούλιος 2008 Συνοπτική ενηµέρωση από την Εθνική Αρχή Συντονισµού και τις ιαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο διεξαγωγής των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ για τις διαδικασίες και την πρόοδο της εξειδίκευσης των ΕΕΠ. Σταδιακή εξειδίκευση του ΕΕΠ. Για ερωτήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο της εγκυκλίου, οι εµπλεκόµενοι φορείς µπορούν να απευθύνονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση : Για θέµατα που αφορούν εξειδίκευση δράσεων ΕΚΤ, οι εµπλεκόµενοι φορείς µπορούν να απευθύνονται και στην ΕΥΣΕΚΤ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΣΟΣ Εσωτερική ιανοµή Γραφ. Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Ι. Παπαθανασίου Γραφ. Γεν. Γραµµατέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης, κ. Π. ρόσου Γραφ. Γεν. /ντή Α. Π. Π. Π. και. Ε., κ. Εµµ. Κατσιαδάκη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωµής Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης του Ταµείου Συνοχής

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α. Ενδιάµεσοι Φορείς ιαχείρισης : 1. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα 3. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 4. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια του ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Κ.Π. «EQUAL» του ΚΠΣ Β. Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές : 1. Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 2. Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΞΟΝΕΣ Ε. Π. ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ 1. Π. Ε. Π. ΑΤΤΙΚΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδοµών Προσπελασιµότητας Ενέργειας 2. Π. Ε. Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Θεσσαλίας Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Στερεάς Ελλάδας Άξονας Προτεραιότητας 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ηπείρου 3. Π. Ε. Π ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 1, Αµιγούς Στόχου 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας υτικής Ελλάδας Άξονας Προτεραιότητας 2, Αµιγούς Στόχου 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Πελοποννήσου Άξονας Προτεραιότητας 3, Αµιγούς Στόχου 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων 4. Π. Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Άξονας Προτεραιότητας 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 5. Π. Ε. Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

16 Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας Άξονας Προτεραιότητας 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης 6. Ε. Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Άξονας Προτεραιότητας 4: Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήµατος της Χώρας και Ενίσχυση της Αειφορίας 7. Ε. Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 ος Άξονας Α.Π. Α : Οδικές Μεταφορές ιευρωπαϊκό και ιαπεριφερειακό Οδικό ίκτυο Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης 2 ος Άξονας- Α.Π. Β : Σιδηροδροµικό ίκτυο ΠΑΘΕ/Π και Πολύτροπες Μεταφορές Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης 3 ος Άξονας- Α.Π. Γ: Θαλάσσιες Μεταφορές Λιµάνια Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης 4 ος Άξονας Α.Π. : Αεροπορικές Μεταφορές Αεροδρόµια Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης 5 ος Άξονας Α.Π. Ε : Οδική Ασφάλεια και Ασφάλεια ικτύων Μεταφορών Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης 7 ος Άξονας Α.Π. Ζ : Οδικές Μεταφορές ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο 8 ος Άξονας- Α.Π. Η : Σιδηροδροµικό ίκτυο ΠΑΘΕ/Π και ιατροπικές Μεταφορές 9 ος Άξονας- Α.Π. Θ: Θαλάσσιες Μεταφορές Λιµάνια ιευρωπαϊκού ικτύου 10 ος Άξονας Α.Π. Ι : Αεροπορικές Μεταφορές Αεροδρόµια ιευρωπαϊκού ικτύου 11 ος Άξονας Α.Π. Ι Α : Καθαρές Αστικές Συγκοινωνίες Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 12 ος Άξονας Α.Π. Ι Β : Κυκλοφοριακή και Περιβαλλοντική ιαχείριση ικτύων Μεταφορών 8. Ε. Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Άξονας Προτεραιότητας 1: Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

17 Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων Άξονας Προτεραιότητας 3: Πρόληψη και Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου Άξονας Προτεραιότητας 4: Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Άξονας Προτεραιότητας 10: Θεσµοί και Μέσα Άσκησης Αποτελεσµατικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΩ. ΑΞΟΝΑ Χρηµατοδοτικό σχήµα ΕΠ... ανά Άξονα Προτεραιότητας, Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας και Κατηγορία Πράξης ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΚΤ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗ ΣΗ (Βάση υπολ. Κοιν. Συµµ.) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗ ΣΗΣ ΆΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ 01.. Αξονας Προτεραιότητας.. Κωδικός Θέµατος Προτεραιότητας.. Κατηγορία Πράξης.. Κατηγορία Πράξης.. Κωδικός Θέµατος Προτεραιότητας.. Κατηγορία Πράξης.. Κατηγορία Πράξης.. Αξονας Προτεραιότητας.. Κωδικός Θέµατος Προτεραιότητας.. Κατηγορία Πράξης.. Κατηγορία Πράξης.. Κωδικός Θέµατος Προτεραιότητας.. Κατηγορία Πράξης.. Κατηγορία Πράξης.. ΣΥΝΟΛΟ = =4+5 7=4/ =

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα