Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ)"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων (ΠΟΠ) (ΠΓΕ) (ΕΠΠΕ) 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 1992 τους κανονισµούς 2081/92 και 2082/92 για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων. Η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των προϊόντων µπορεί να γίνει µέσω της πιστοποίησης είτε της ονοµασίας προέλευσής τους (ΠΟΠ), είτε της γεωγραφικής τους ένδειξης (ΠΓΕ), είτε της παραδοσιακής παραγωγής και επεξεργασίας τους (ΕΠΠΕ). Η εφαρµογή της παραπάνω νοµοθετικής πρωτοβουλίας δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες, ιδίως των µειονεκτικών περιοχών, να στραφούν σε µορφές ολοκληρωµένης ανάπτυξης της υπαίθρου. Με την παραγωγή και την ευκολότερη προώθηση προϊόντων που παρουσιάζουν εξειδικευµένα χαρακτηριστικά, βελτιώνουν το εισόδηµά τους λόγω των καλύτερων τιµών που απολαµβάνουν στη αγορά. Επιπλέον, οι καταναλωτές µπορούν να αγοράζουν ποιοτικά προϊόντα µε εγγυήσεις για την παραγωγή, την επεξεργασία και τη γεωγραφική προέλευσή τους. 2. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ Η Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ) αφορά τα γεωργικά προϊόντα των οποίων η παραγωγή, η µεταποίηση και η επεξεργασία γίνονται σε µια οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή. Η κατοχύρωση των ΠΟΠ ως ξεχωριστής οµάδας προϊόντων έγινε γιατί το φυσικό περιβάλλον είναι βασικός παράγοντας διαµόρφωσης των προϊόντων, επιδρά άµεσα και τους δίνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (αυγοτάραχο Μεσολογγίου, µαστίχα Χίου, κρόκος Κοζάνης, µήλα Ζαγοράς, φιστίκια Αιγίνης, ροδάκινα Νάουσας, κ.α.). Η Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) αφορά τα προϊόντα των οποίων η φήµη ή ένα βασικό χαρακτηριστικό µπορεί να αποδοθεί στη γεωγραφική προέλευσή τους (ακτινίδια Πιερίας, κουµ κουάτ Κέρκυρας, φασόλια γίγαντες Καστοριάς, ελαιόλαδο Χανίων, κ.α.). Το Ειδικό Παραδοσιακό Προϊόν Εγγυηµένο (ΕΠΠΕ) αφορά τα προϊόντα των οποίων η σύνθεση ή/και ο τρόπος παραγωγής τους, έχουν µακρόχρονη ιστορία και ενσωµατώνουν τα ήθη και τα έθιµα του λαού που τα παράγει (Πηλιορείτικο γλυκό κουταλιού φιρίκι, κ.α.). Τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ αναφέρονται σε όλα τα καταναλώσιµα γεωργικά προϊόντα, ωστόσο δεν αφορούν τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα (πλην των ξυδίων οίνου και των οινοπνευµατωδών ποτών). 1

2 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ 3.1 Φορέας υποβολής Αίτηση κατοχύρωσης µπορεί να υποβάλλει ένα νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και µία οµάδα. Ως οµάδα νοείται, ένα σύνολο παραγωγών ή/και µεταποιητών που ενδιαφέρονται για το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιµο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση καταχώρησης µόνο για τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιµα που παράγουν. Ο αιτών επιλέγει την ονοµασία που θέλει να κατοχυρώσει, οριοθετεί τη γεωγραφική ζώνη παραγωγής και ορίζει τις ειδικές προδιαγραφές παραγωγής, µεταποίησης, συσκευασίας και επισήµανσης. Οποιοσδήποτε παραγωγός ή επιχείρηση που έχει έδρα εντός της οριοθετηµένης γεωγραφικής ζώνης και τηρεί τις ειδικές απαιτήσεις παραγωγής ή µεταποίησης, δικαιούται να χρησιµοποιήσει την καταχωρηµένη ονοµασία. 3.2 Στοιχεία της αίτησης Ο φάκελος είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: το όνοµα του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίµου, καθώς και την ονοµασία προέλευσής του ή τη γεωγραφική του ένδειξη την περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίµου, που περιλαµβάνει, τις πρώτες ύλες και τα κυριότερα φυσικά, χηµικά, µικροβιολογικά ή/και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τη γεωγραφική οριοθέτηση και τα στοιχεία που καταδεικνύουν την τήρηση των προϋποθέσεων τα τεκµήρια ότι το γεωργικό προϊόν ή το τρόφιµο προέρχεται από την οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή την περιγραφή της µεθόδου παραγωγής του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίµου και τις τοπικές, θεµιτές και συνήθεις µεθόδους τα τεκµήρια για τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος τη δοµή που θα ασκεί τον έλεγχο για την αναγνώριση του προϊόντος την ειδική επισήµανση που συνδέεται µε την ένδειξη «ΠΟΠ» ή «ΠΓΕ», κατά περίπτωση, ή τις ισοδύναµες εθνικές παραδοσιακές ενδείξεις ενδεχοµένως άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται από εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις. 3.3 ιαδικασία καταχώρησης 1. Ο φάκελος πρέπει να υποβληθεί εις διπλούν, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή, στη ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της εκάστοτε περιοχής 2. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης διαβιβάζεται στο Τµήµα ΠΟΠ-ΠΓΕ και ΕΠΠΕΠ της /νσης Bιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 3. Αν ο φάκελος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις αποστέλλεται για έγκριση στην αρµόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2

3 3.4 Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η αρµόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζει τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας και στην περίπτωση που δεν έχει παρατηρήσεις: προβαίνει στη δηµοσίευση της αίτησης και του συνοπτικού δελτίου στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αν σε διάστηµα 6 µηνών, από τη δηµοσίευση της αίτησης, δεν υπάρξει ένσταση από άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., τότε η ονοµασία κατοχυρώνεται και καταγράφεται στο Κοινοτικό µητρώο. Το αποτέλεσµα αυτής της καταχώρισης είναι ότι τα αναγνωρισµένα προϊόντα προστατεύονται νοµικά από κάθε κατάχρηση ή σφετερισµό της ονοµασίας ή παραπλανητική ένδειξη από παραπλήσιο προϊόν άλλης χώρας. Αυτή, όµως, η κατοχύρωση ισχύει µόνο για τον ευρωπαϊκό χώρο. Στην Ελλάδα η πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων έχει ανατεθεί στον AGROCERT. Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο 2637/98, ο AGROCERT αναλαµβάνει την αρµοδιότητα του ελέγχου και της πιστοποίησης των ΠΟΠ και των ΠΓΕ. 3.5 Αναγνωρισµένα Προϊόντα Μέχρι σήµερα η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει 61 προϊόντα ΠΟΠ και 23 προϊόντα ΠΓΕ. Στις 84 Προστατευόµενες Ονοµασίες συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων: 25 ελαιόλαδα 20 τυριά 22 φρούτα λαχανικά ξηροί καρποί 10 επιτραπέζιες ελιές Στο παράρτηµα µπορείτε να βρείτε τους καταλόγους των πιστοποιηµένων προϊόντων για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιταλία. 4. ΑΡΜΟ ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.1 Αρµόδιες Εθνικές Υπηρεσίες Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Τµήµα Γ : ΠΟΠ-ΠΓΕ, Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων Αρµόδιος Υπάλληλος: Νίκος ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΙ ΗΣ Αχαρνών 29, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ: , Fax:

4 AGROCERT Πατησίων & 'Ανδρου 1 - Αθήνα Τ.Κ Τηλ: Fax: Website: 4.2 Αρµόδια Κοινοτική Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ.. Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Αρµόδιος Υπάλληλος: Γεώργιος ΜΑΛΙΑΡΗΣ 13, Rue de la Loi B-1049 Βρυξέλλες Βέλγιο Τηλ: Fax: Website: Βρυξέλλες, εκέµβριος Κείµενα Αναφοράς - Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθµ. 2081/92 του Συµβουλίου της 14 ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων - Kανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 510/2006 του Συµβουλίου της 20/03/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων - Κανονισµός (ΕΚ) αρθµ. 509/2006 του Συµβουλίου της 20/03/2006 για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιµα που χαρακτηρίζονται ως εγγυηµένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα - Νόµος 2637/98 για τη Σύσταση Οργανισµού πιστοποίησης Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Koινοτικών Eνισxύσεων Πρoσανατολισµoύ και Eγγυήσεων, Oργανισµoύ Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Πρoϊόvτων - Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προστατευόµενα προϊόντα στην Ελλάδα ΠΟΠ Φέτα Ξάνθης Φέτα Καβάλας Κασέρι Καβάλας Φέτα ράµας Κασέρι ράµας Μανούρι Σερρών Φέτα Σερρών Κασέρι Σερρών Μπάτζος Σερρών Φέτα Κιλκίς Κασέρι Κιλκίς Μανούρι Κιλκίς Μπάτζος Κιλκίς Φέτα Θεσσαλονίκης Κασέρι Θεσσαλονίκης Μανούρι Θεσσαλονίκης Μπάτζος Θεσσαλονίκης Φέτα Χαλκιδικής Κασέρι Χαλκιδικής Μανούρι Χαλκιδικής Μπάτζος Χαλκιδικής Φέτα Πέλλας Κασέρι Πέλλας Μανούρι Πέλλας Μπάτζος Πέλλας Φέτα Ηµαθίας Κασέρι Ηµαθίας Μανούρι Ηµαθίας Ελαιόλαδο Ρόδου Μπάτζος Ηµαθίας Ροδάκινα Νάουσας Κεράσια Τραγανά Ροδοχωρίου Φέτα Πιερίας Κασέρι Πιερίας Μανούρι Πιερίας Μπάτζος Πιερίας Ακτινίδιο Πιερίας Φέτα Φλώρινας Κασέρι Φλώρινας Μανούρι Φλώρινας Μπάτζος Φλώρινας Φέτα Καστοριάς Κασέρι Καστοριάς Μανούρι Καστοριάς Μπάτζος Καστοριάς Κεφαλογραβιέρα Καστοριάς Φέτα Κοζάνης Ανεβατό Κοζάνης Κασέρι Κοζάνης Κεφαλογραβιέρα Κοζάνης Μανούρι Κοζάνης Μπάτζος Κοζάνης Κρόκος Κοζάνης Φέτα Γρεβενών Ανεβατό Γρεβενών Κασέρι Γρεβενών Κεφαλογραβιέρα Γρεβενών Μανούρι Γρεβενών Φέτα Πρέβεζας Γαλοτύρι Άρτας Κεφαλογραβιέρα Άρτας Φέτα Άρτας Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια Φέτα Τρικάλων Γαλοτύρι Τρικάλων Κασέρι Τρικάλων Μανούρι Τρικάλων Μπάτζος Τρικάλων Φέτα Λάρισας Γαλοτύρι Λάρισας Κασέρι Λάρισας Μανούρι Λάρισας Μπάτζος Λάρισας Φέτα Καρδίτσας Γαλοτύρι Καρδίτσας Γραβιέρα Αγράφων Κασέρι Καρδίτσας Μανούρι Καρδίτσας Μπάτζος Καρδίτσας Φέτα Μαγνησίας Γαλοτύρι Μαγνησίας Κασέρι Μαγνησίας Μανούρι Μαγνησίας Μπάτζος Μαγνησίας Μήλα Ζαγοράς Πηλίου Κονσεβολιά Πηλίου Βόλου 5

6 Φυστίκι Μεγάρων Φυστίκι Αίγινας Φέτα Κορινθίας Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα Ελαιόλαδο Λυγουριό Ασκληπιείου Ελαιόλαδο Κρανίδι Αργολίδας Φέτα Αργολίδας Φέτα Λακωνίας Σφέλα Λακωνίας Ελαιόλαδο Κροκεές Λακωνίας Ελαιόλαδο Πέτρινα Λακωνίας Ελαιόλαδο Φοινίκι Λακωνίας Φέτα Μεσσηνίας Σφέλα Μεσσηνίας Ελαιόλαδο Καλαµάτας Ελιά Καλαµάτας Φέτα Αρκαδίας Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως Φέτα Ηλείας Φέτα Αχαϊας Ελαιόλαδο Ζακύνθου Λαδοτύρι Μυτιλήνης Καλαθάκι Λήµνου Κασέρι Λέσβου Μπάτζος Γρεβενών Γαλοτύρι Ιωαννίνων Κεφαλογραβιέρα Ιωαννίνων Μετσοβόνε Ιωαννίνων Φέτα Ιωαννίνων Γαλοτύρι Θεσπρωτίας Κεφαλογραβιέρα Θεσπρωτίας Φέτα Θεσπρωτίας Γαλοτύρι Πρέβεζας Κεφαλογραβιέρα Πρέβεζας Φέτα Αττικής Πορτοκάλια Μάλεµε Χανίων Κρήτης Ελαιόλαδο Βόρειος Μυλοπόταµος Ρεθύµνης Κρήτης Θρούµπα Αµπαδιά Ρεθύµνης Κρήτης Γραβιέρα Κρήτης Ξυνοµυζήθρα Κρήτης Ελαιόλαδο Βιάνος Ηρακλείου Κρήτης Ελαιόλαδο Πεζά Ηρακλείου Κρήτης Γραβιέρα Κρήτης Ξυνοµυζήθρα Κρήτης Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Θραψανό Ελαιόλαδο Σητεία Λασιθίου Κρήτης Μαστίχα Χίου Μαστιχέλαιο Χίου Θρούµπα Χίου Τσίκλα Χίου Κατίκι οµοκού Φέτα Φθιώτιδας Κονσερβολιά Αταλάντης Κονσερβολιά Στυλίδας Ακτινίδιο Σπερχειού Κελυφωτό Φυστίκι Φθιώτιδας Φέτα Ευρυτανίας Κεφαλογραβιέρα Ευρυτανίας Αυγοτάραχο Μεσολογγίου Φέτα Αιτωλοακαρνανίας Κεφαλογραβιέρα Αιτωλοακαρνανίας Κονσερβολιά Άµφισσας Φέτα Φωκίδας Φέτα Βοιωτίας Φορµαέλα Αράχωβας Παρνασσού Κονσερβολιά Ροβίων Ξηρά Σύκα Κύµης Φέτα Ροδόπης Γραβιέρα Νάξου Κοπανιστή Κυκλάδων Σαν Μιχάλη Κυκλάδων Ελαιόλαδο Σάµου Φέτα Λέσβου Ελαιόλαδο Κολυµβάρι Χανίων Κρήτης Ξυνοµυζήθρα Κρήτης Πηχτόγαλο Χανίων Ελαιόλαδο Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης 6

7 Ελαιόλαδο Θάσου Θρούµπα Θάσου Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου Φασόλια κοινά µονόσπερµα Κάτω Νευροκοπίου Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου ΠΓΕ Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς Μήλο Καστοριάς Ελαιόλαδο Πρέβεζας Κονσερβολιά Άρτας Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων Ελαιόλαδο Λακωνία Ελαιόλαδο Ολυµπίας Κουµ Κουάτ Κέρκυρας Ελαιόλαδο Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας Ελαιόλαδο Κεφαλλονιάς Ελαιόλαδο Χανίων Κρήτης Κρητικό Παξιµάδι Ελαιόλαδο Λέσβου Φασόλια Πλακέ Μεγαλόσπερµα Πρεσπών Φλώρινας Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας 7

8 Προστατευόµενα προϊόντα στην Πορτογαλία Τυριά Queijo de Azeiteo Queijo de Cabra Transmontano Queijo de Evora Queijo de Nisa Queijo Mestico de Tolosa Queijo Rabacal Queijo Sao Jorge Queijo do Pico Επιτραπέζιες ελιές Queijo Serpa Queijo Serra da Estrela Queijo Terrincho Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) Azeitona de conserva Negrinha de Freixo Προϊόντα µε βάση το κρέας Cacholeira branca de Chouriço de Carne de Estremoz e Borba Chouriço de Chouriço Grosso de Estremoz e Borba Chouriço Mouro de Chouriça de carne de Vinhais or Linguiça de Vinhais Morcela de cozer de Morcela de Estremoz e Borba Paia de Lombo de Estremoz e Borba Paia de Toucinho de Estremoz e Borba Paio de Estremoz e Borba Painho de Salpicão de Vinhais Farinheira de Lombo branco de Lombo enguitado de Linguiça de Morcela de assar de Presunto de Barrancos Presunto de Barroso Farinheira de Estremoz e Borba Ameixa d'elvas Amendoa Douro Φρούτα, λαχανικά και δηµητριακά Castanha dos Soutos da Lapa Maca Bravo de Esmolfe 8

9 Ananas dos Acores/Sao Miguel Anona da Madeira Castanha da Terra Fria Castanha de Marvao - Borrego da Beira Borrego de Montemor-O-Novo Borrego do Baixo Alentejo Borrego do Nordeste Alentejano Borrego Serra da Estrela Borrego Terrincho Cabrito da Beira Cabrito da Gralheira Citrinos do Algarve Cereja da Cova da Beira Cereja de Sao Juliao - Pera Rocha do Oeste Pessego da Cova da Beira Φρέσκο κρέας (και εντόσθια) Carne Cachena da Peneda Carne da Charneca Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso Carne de Porco Alentejano Carne dos Açores Carne Marinhoa Cabrito das Terras Altas do Minho Maca da Beira Alta Maca da Cova da Beira Maca de Alcobaca Maca de Maracuja dos Acores/S. Miguel Castanha de Padrela Carne Maronesa Carne Mertolenga Carne Mirandesa Cordeiro Bragancano Vitela de Lafoes Cabrito de Barroso Cabrito Transmontano Carnalentejana Carne Arouquesa Carne Barrosa Αλλα προϊόντα ζωικής προελεύσεως (αυγά, µέλι, γαλακτοκοµικά προϊόντα εκτός από βούτυρο) Mel da Serra da Lousa Mel da Serra de Monchique Mel da Terra Quente Mel dos Acores Azeite de Moura Azeite de Tras-os- Montes Mel das Terras Altas do Minho Mel de Barroso Mel do Alentejo Requeijão Serra da Estrela Λίπη και έλαια (ελαιόλαδα) Azeite do Ribatejo Azeites do Norte Alentejano Mel do Parque de Montezinho Mel do Ribatejo Norte (Serra D'aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabao) Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) 9

10 Προστατευόµενα προϊόντα στην Ιταλία Τυριά Asiago Bitto Bra Caciocavallo Silano Canestrato Pugliese Casciotta d'urbino Castelmagno Fiore Sardo Fontina Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana La Bella della Daunia Bresaola della Valtellina Capocollo di Calabria Coppa Piacentina Cotechino Modena Culatello di Zibello Lardo di Colonnata Mortadella Bologna Pancetta di Calabria Pancetta Piacentina Prosciutto di Carpegna Montasio Monte Veronese Mozzarella di Bufala Campana Murazzano Parmigiano Reggiano Pecorino Romano Pecorino Sardo Pecorino Siciliano Pecorino Toscano Provolone Valpadana Quartirolo Lombardo Επιτραπέζιες ελιές Προϊόντα µε βάση το κρέας Salsiccia di Calabria Soppressata di Calabria Sopressa Vicentina Speck dell'alto Adige, Sudtiroler Speck, Sudtiroler Speck Valle d'aosta Jambon de Bosses Valle d'aosta Lard d'arnad Zampone Modena Prosciutto di Norcia Ragusano Raschera Robiola di Roccaverano Spressa delle Giudicarie Taleggio Toma Piemontese Valle d'aosta Fromadzo Valtellina Casera Gorgonzola Grana Padano Prosciutto di Parma Prosciutto di San Daniele Prosciutto di Veneto Berico-Euganeo Prosciutto Toscano Salame Brianza Salame di Varzi Salame d'oca di Mortara Salame Piacentino 10

11 Arancia rossa di Sicilia Asparago bianco di Cimadolmo Φρούτα, λαχανικά και δηµητριακά Lenticchia di Castelluccio di Norcia Limone Costa d'amalfi Radicchio rosso di Treviso Radicchio variegato di Castelfranco Asparago verde di Altedo Basilico Genovese Cappero di Pantelleria Carciofo di Paestum Carciofo Romanesco del Lazio Castagna del Monte Amiata Castagna di Montella Ciliega di Marostica Clementine del Golfo di Taranto Clementine di Calabria Ficodindia dell'etna Fungo di Borgotaro Kiwi Latina Pomodoro di Pachino Agnello di Sardegna Limone di Sorrento Marrone del Mugello Marrone di Castel del Rio Marrone di San Zeno Mela Alto Adige Mela Val di Non Melannurca Campana Nocciola del Piemonte Nocciola di Giffoni Oliva Ascolana del Piceno Peperone di Senise Pera dell'emilia Romagna Pera mantovana Pesca e nettarina di Romagna Φρέσκο κρέας (και εντόσθια) Riso Nano Vialone Veronese Scalogno di Romagna Uva da tavola di Canicattì Uva da tavola di Mazzarrone Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese Fagiolo di Sarconi Fagiolo di Sorana Farina di Neccio della Garfagnana Farro della Garfagnana Fico bianco del Cilento Pomodoro S. Marzano dell'agro Sarnese- Nocerino Ψωµί, ζύµη, κέικ, γλυκά, µπισκότα και άλλα αρτοσκευάσµατα Coppia Ferrarese Miele della Lunigiana Alto Crotonese Aprutino Pescarese Pane di Altamura Ricotta Romana Λίπη και έλαια (ελαιόλαδα) Colline di Romagna Colline Salernitane Pane casareccio di Genzano Pretuziano delle Colline Teramane 11

12 Brisighella Bruzio Canino Cartoceto Chianti Classico Cilento Collina di Brindisi Valdemone Val di Mazara Valle del Belice Valli Trapanesi Zafferano del' Aquila Aceto balsamico tradizionale di Modena Colline Teatine Dauno Garda Laghi Lombardi Lametia Lucca Molise Monte Etna Monti Iblei Penisola Sorrentina Μπαχαρικά Μη βρώσιµα προϊόντα και άλλα Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Riviera Ligure Sabina Tergeste Terra di Bari Terra d'otranto Terre di Siena Terre Tarantine Toscano Tuscia Umbria "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa" Bergamotto di Reggio Calabria 12

προϊόντων Βιολογική Γεωργία»

προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Θέμα: «Προοπτικές της πιστοποίησης των Ελληνικών αγροτο-διατροφικών προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc, ΓΠΑ Τεχνικός Σύμβουλος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στατιστικά στοιχεία Γεωγραφική κατανομή ελαιολάδου... 7 2.1 Παραγωγική δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές ΔΗΜΗΤΡΑ 24 / 25 ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές Γεώργιος Γκούμας, MSc, Τεχνολόγος Τροφίμων Φωτεινή Σηφακάκη, MSc,Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήμα Πιστοποίησης Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Φοιτήτρια : Πασχαλίδου Ροζαλίνα ΑΕΜ:4894

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Φοιτήτρια : Πασχαλίδου Ροζαλίνα ΑΕΜ:4894 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΦΕΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) :ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #7 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Εχουν μέλλον τα τροπικά και υποτροπικά φυτά»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΒΑ Στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Επιμέλεια: Ειρήνη Ρεντίφη Επιβλέπων Καθηγητής: Προκόπης Θεοδωρίδης Αγρίνιο, Μάιος 2014 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 25 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 263343/13.5.2010 απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 κτηνοτροφία συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη ιατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Η κατανομή των εωργοκτηνοτροφικών 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ-5ΒΘ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Αθήνα, 25/10/2012

ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ-5ΒΘ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Αθήνα, 25/10/2012 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ-5ΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Αθήνα, Noέμβριος 2009 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 28/3266 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Α886/130859

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ekatanalotis.gr

http://www.ekatanalotis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ /ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ α) /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Building success together Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Ενημερωτικό Έντυπο ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα 115 27 Τηλ.: 210 747 5830-35, Fax: 210 747 5839, info@stochasis.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Αθήνα, Μάιος 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: A3 Τ.Θ. 77117/171510

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα