ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/ Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία ΛΤ Ελεγκτές : Ernst & Young (Hellas) A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

2 1. Κατάσταση Στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 2 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Στοιχεία Ενεργητικού Ποσοστό % Κινητές Αξίες Κινητές Αξίες Εισηγµένες Σε Οργανωµένη Αγορά Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Φρανκφούρτης 7, % Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αµστερνταµ 191, % Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Μιλάνου 53, % Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης 304, % 557, % Λοιπές Αξίες 714, % Σύνολο Κινητών Αξιών 1,272, % Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα Προθεσµιακές καταθέσεις σε EUR : Τράπεζα Κύπρου Λτδ 88, % Σύνολο Προθεσµιακών Καταθέσεων σε EUR 88, % Άλλα Περιουσιακά Στοιχεία Χρεώστες ιάφοροι 7, % Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ( εδουλευµένοι τόκοι) % Σύνολο Άλλων Περιουσιακών Στοιχείων 7, % Σύνολο Στοιχείων Ενεργητικού 1,368, % Στοιχεία Παθητικού Πιστωτές ιάφοροι Υποχρεώσεις Από Φόρους Τέλη Λογαριασµοί Περιοδικής Κατανοµής (2,428.71) (0.18%) (716.39) (0.05%) (2,904.15) (0.21%) Σύνολο Στοιχείων Παθητικού (6,049.25) (0.44%) Καθαρή Αξία Ενεργητικού 1,362, % 2. Αριθµός Υφιστάµενων Μεριδίων (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 3 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 407, Καθαρή Τιµή Μεριδίου (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ )

3 4. ιάκριση κινητών Αξιών Χαρτοφυλακίου (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Κινητές Αξίες Εισηγµένες Σε Οργανωµένη Αγορά ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΕ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓ. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Φρανκφούρτης ISHARES MSCI PACIFIC X-JPN , % 0.56% 7, % 0.56% Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αµστερνταµ ISHARES MSCI JAPAN FUND 2, , % 1.54% ISHARES MSCI NORTH AMERICA 8, , % 12.47% 191, % 14.02% Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Μιλάνου ISHARES MSCI EMERGING MRKT 1, , % 3.88% 53, % 3.88% Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND 4, , % 10.76% POWERSHARES FTSE RAFI US 2, , % 9.42% PROSHARES ULTRASHORT TREASURY 1, , % 2.09% 304, % 22.28% Σύνολο Κινητών Αξίων Εισηγµένων Σε Οργανωµένη Αγορά 557, % 40.73% Λοιπές Αξίες ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΕ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓ. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ 8, , % 2.09% ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 37, , % 5.49% PARVEST EURO GOV BOND - PRIVILG , % 14.95% INVESCO EURO CORPORATE BOND 4, , % 5.10% PICTET FUNDS LUX-EMERGING LOCAL CURRENCY , % 1.56% BGF - EURO BOND FUND 7, , % 13.90% FRANKLIN TMP-TMP GLB HIGH YIELD 3, , % 3.05% MORGAN STANLEY EUROPEAN EQUITY ALPHA 2, , % 6.11% Σύνολο Λοιπών Αξίων 714, % 52.24% Σύνολο Κινητών Αξιών 1,272, % 92.98%

4 5. Πληροφορίες Στοιχείων του Ενεργητικού. (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Μεταβολές Αριθµού & Αξίας Μεριδίων ΜΕΡΙ ΙΑ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,297, Πλέον : Πωλήσεις µεριδίων από 01/01/2012 έως 31/12/ , , Μείον : Εξαγορές µεριδίων από 01/01/2012 έως 31/12/ , , ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,257, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Έσοδα Μερίσµατα Μεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων 6, Τόκοι προθεσµιακών καταθέσεων 1, Κέρδη από Εξαγορές Μεριδίων 55, Άλλα Εισοδήµατα 2, , απάνες Προµήθεια ιαχείρισης 22, Προµήθεια θεµατοφυλακής 1, Ζηµιές Από Εξαγορές Μεριδίων 7, Έξοδα Συµµετοχών & Χρεογράφων 1, Λοιπές Επιβαρύνσεις & Φόροι 10, , Καθαρό Εισόδηµα 22, Καθαρό Εισόδηµα προς Επανεπένδυση 22, Ανατίµηση / Υποτίµηση Χρεωγράφων 81, Συγκριτικός Πίνακας Των Τριών (3) Τελευταίων ιαχειριστικών Χρήσεων (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Καθαρή Αξία Ενεργητικού 31/12/10 4,044, Καθαρή Αξία Ενεργητικού 31/12/11 1,304, Καθαρή Αξία Ενεργητικού 31/12/12 1,362, Μερίδια σε κυκλοφορία 31/12/10 1,266, Μερίδια σε κυκλοφορία 31/12/11 425, Μερίδια σε κυκλοφορία 31/12/12 407, Καθαρή Τιµή Μεριδίου 31/12/ Καθαρή Τιµή Μεριδίου 31/12/ Καθαρή Τιµή Μεριδίου 31/12/ Μεταβολή στη Σύνθεση του Χαρτοφυλακίου την Περίοδο 01/01/ /12/2012. (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κινητές Αξίες Εισηγµένες Σε Οργανωµένη Αγορά 557, , (18.73%) Λοιπές Αξίες 714, , % Σύνολο 1,272, ,294, (1.70%)

5 Σηµειώσεις 1. Η αποτίµηση των µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαιων εισηγµένων σε χρηµατιστήριο εξωτερικού έγινε µε βάση την αγοραία τιµή (τιµή κλεισίµατος) από Bloomberg (Daily Trade) της 31/12/ Η αποτίµηση των µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαιων µη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά (εσωτερικού & εξωτερικού) έγινε µε βάση την καθαρή τιµή του Αµοιβαίου από Bloomberg (NAV) την 31/12/2012 και όπου αυτή δεν ήταν διαθέσιµη µε την τιµή της 31/12/ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των προθεσµιακών καταθέσεων σε Ευρώ & USD έχουν υπολογιστεί µε το συµφωνηθέν επιτόκιο και έχουν λογιστεί στα έσοδα περιόδου 01/01/ /12/ εν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστηµα από 01/01/ /12/ Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο όµιλο για τους σκοπούς των ενοποιηµένων λογαριασµών, όπως ορίζονται σύµφωνα µε την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισµένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισµός. Το παρόν Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Ν. 4099/2012, άρθρο 61 παρ. 5, δεν επενδύει αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιρειών του ίδιου οµίλου. 6. Το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού επιµετρήθηκε βάσει δηµοσιευµένων τιµών. 7. Οι κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µειώθηκαν στη διάρκεια του έτους µιας και, στο πλαίσιο εναρµονισµού από την αναµενόµενη συγχώνευση µε το αµοιβαίο κεφάλαιο FoF Μετοχικό και την παραλαβή των αξιών του, πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις µετοχικών ΟΣΕΚΑ για την διατήρηση αναλλοίωτου του επενδυτικού προφίλ του αµοιβαίου. Για τον ίδιο λόγο αλλά και εξαιτίας της επιθυµητής αλλαγής της ποσοστοδιάρθρωσης επένδυσης στο πλαίσιο καλύτερης εκµετάλλευσης των συνθηκών παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού επένδυσης σε λοιπές αξίες (οµολογιακά ΟΣΕΚΑ). 8 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη βέλτιστης απόδοσης, µέσω επενδύσεων κυρίως σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) τ ή και άλλων εγκεκριµένων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Νόµου. Το αµοιβαίο κεφάλαιο αποτελείται από ένα ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο ευρείας κατηγοριοποίησης αµοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε µετοχές, οµόλογα και µέσα χρηµαταγοράς, που καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό τις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς και την ελληνική. Η επενδυτική προσέγγιση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου εστιάζει στον εντοπισµό επενδυτικών ευκαιριών, προσφέροντας επαρκή διασπορά, αποτελεσµατική διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου και υψηλή ρευστότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το ενεργητικό του επενδύεται σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012 κάθε κατηγορίας και συγκεκριµένα οµολογιακών και µετοχικών (σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε καθεµία από τις κατηγορίες αυτές) καθώς και διαχείρισης διαθεσίµων και µικτών, υπό τον περιορισµό ότι το ποσοστό επένδυσης σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω τέσσερις κατηγορίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του. ευτερευόντως το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και µέσα της χρηµαταγοράς. 9. Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας µε το µέγιστο ποσοστό προµήθειας διαχείρισης των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καθώς και οι προµήθειες διάθεσης & εξαγοράς των µεριδίων τους Fund of Funds Mικτό ΚΩ ISΙN (% Επί του Καθ. Ενεργ.) Προµήθεια ιαχείρισης ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 5.51% 1.00% INVESCO EURO CORPORATE BOND LU % 0.65% PICTET FUNDS LUX-EMERGING LOCAL CURRENCY LU % 2.10% ISHARES MSCI JAPAN FUND IE00B02KXH % 0.59% PARVEST EURO GOV BOND - PRIVILG LU % 0.30% BGF - EURO BOND FUND LU % 0.40% ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND US % 0.34% FRANKLIN TMP-TMP GLB HIGH YIELD LU % 0.85% POWERSHARES FTSE RAFI US US73935X % 0.29% MORGAN STANLEY EUROPEAN EQUITY ALPHA LU % 0.70% PROSHARES ULTRASHORT TREASURY US74347R % 0.95% ISHARES MSCI NORTH AMERICA IE00B14X4M % 0.40% ISHARES MSCI EMERGING MRKT IE00B0M % 0.75% ISHARES MSCI PACIFIC X-JPN DE000A0YBR % 0.60% ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ 2.10% 2.00% Αθήνα, 22 Απριλίου 2013 Ο Θεµατοφύλακας Η Εταιρεία ιαχείρισης ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΠΑΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-30/06/2013 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ 31.12.2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ 31.12.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ 31/12/2013 CPB

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH 2013 Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/09 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.piraeusaedak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014

TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014 TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΑ. Μήνυµα της ιοίκησης

A. ΓΕΝΙΚΑ. Μήνυµα της ιοίκησης Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 01.01 έως 30.06.2005 & Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών A. ΓΕΝΙΚΑ Μήνυµα της ιοίκησης Η ιοίκηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα