Προσοχή!! Σε πολλές ασκήσεις με στήλες, κάποιες από τις λέξεις περισσεύουν. Επιπλέον, προσέχουμε την εκφώνηση, καθώς ζητούνται:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσοχή!! Σε πολλές ασκήσεις με στήλες, κάποιες από τις λέξεις περισσεύουν. Επιπλέον, προσέχουμε την εκφώνηση, καθώς ζητούνται:"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αρχαία Ελληνικά Α Λυκείου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σταθοπούλου Γιώτα Προσοχή!! Σε πολλές ασκήσεις με στήλες, κάποιες από τις λέξεις περισσεύουν. Επιπλέον, προσέχουμε την εκφώνηση, καθώς ζητούνται: συνώνυμες λέξεις, αντώνυμες λέξεις η σημασία λέξεων μέσα από το κείμενο λέξεις με ετυμολογική σχέση Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Να συνδέσετε τις λέξεις της Α στήλης με τη λέξη της Β στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια (δύο λέξεις της Α στήλης περισσεύουν). 1. ορμόνη 2. χειραφέτηση α) ὁρμώμενοι 3. αφέλεια 4. αφορμή 5. αφετηρία β) ἀφῆκε 6. ορμητικός 7. ορμίσκος 1-α, 2-β, 3 (περισσεύει), 4-α, 5-β, 6-α, 7 (περισσεύει) 2. κράτος: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε σύνθετα ουσιαστικά ή επίθετα με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τη λέξη κράτος και να σχηματίσετε με καθένα από αυτά μια πρόταση. Η τρομοκρατία μπορεί να είναι και ιδεολογική. Το παγκράτιο ήταν από τα σημαντικότερα αθλήματα της αρχαιότητας. Η θαλασσσοκρατία ήταν η πηγή ισχύος της αρχαίας Αθήνας. Η εγκράτεια και η σύνεση είναι από τις σημαντικότερες αρετές στον άνθρωπο.

2 Οι ενδείξεις παρουσίας παρακράτους είναι πληγή για τη δημοκρατία. 3. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων της νέας ελληνικής γλώσσας με τύπους του ρήματος πλέω (απλούς ή σύνθετους). Οι Αθηναίοι... εναντίον της Εφέσου, ενώ ο στόλος των Λακεδαιμονίων... από τη Ρόδο,... τις ακτές της Ιωνίας,... στον Ελλήσποντο και... στην Λάμψακο. έπλευσαν απέπλευσε παρέπλευσε εισέπλευσε-κατέπλευσε. Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): 1. ναῦς α) άγγελος 2. εἰσβαίνειν β) παραλαβή 3. ἐξαγγεῖλαι γ) εμπόδιο 4. παραβλήματα δ) έπος 5. πόδας ε) βέλος στ) βήμα ζ) ναύσταθμος 1-ζ, 2-στ, 3-α, 4-ε, 5-γ 2. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α με τη σημασία της στη στήλη Β (δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν). 1. παραβλήματα α) βράδυ, αργά 2. προαγορεύω β) εξορμώ από 3. ὀψέ γ) ακολουθώ 4. πρότερον δ) προειδοποιώ 5. ἕπομαι ε) παραπετάσματα στ) πολύ πρωί ζ) πρωτύτερα 1-ε, 2-δ, 3-α, 4-ζ, 5-γ 3. Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου εἰσβαίνειν και ἐξαγγεῖλαι (Α στήλη) ουσιαστικά: ἄγγελος, ἄγγελμα, βάθρον, ἀπόβασις, ἀναβάτης με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β στήλη) (μία κατηγορία περισσεύει).

3 1. ἄγγελος α) ενέργεια ή κατάσταση 2. ἄγγελμα β) υποκοριστικό 3. βάθρον γ) αποτέλεσμα ενέργειας 4. ἀπόβασις δ) τόπος 5. ἀναβάτης ε) πρόσωπο που ενεργεί 1-ε, 2-γ, 3-δ, 4-α, 5-ε 4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. εἰσβαίνω α) νύξ 2. πρότερον β) ἡγοῦμαι 3. ἡμέρα γ) εἰσπλέω 4. ἕπομαι δ) ἐκβαίνω 5. ἀποπλέω ε) ὕστερον στ) ἀποβιβάζω ζ) ἐπιβιβάζω 1-δ, 2-ε, 3-α, 4-β, 5-γ 5. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται. ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά ἐκέλευσεν -της κελευστής παραβάλλων -ή παραβολή ποιοῦσιν -της ποιητής κινήσοιτο -μα κίνημα παρετάξαντο -ις παράταξις Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, καθορῶ, πεντεκαίδεκα, στρατηγός, καταφρονῶ, ἀντανάγω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους. κατά+ὁρῶ, πέντε+και+δέκα, στρατός+ἄγω, κατά+φρονῶ, άντί+ἀνά+ἄγω

4 2. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. κατιδών α) αργυρώνητος 2. ναυμαχήσετε β) ιδέα 3. ἐκβεβηκότας γ) εκποίηση 4. ὠνούμενοι δ) έκβαση 5. ἐποίησαν ε) ναυπηγός στ) κατάθεση ζ) επιβίβαση 1-β, 2-ε, 3-δ, 4-α, 5-γ 3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. νεῶν α) άφρων 2. ἀσπίδα β) ορμίσκος 3. παρῄνει γ) ναός 4. καταφρονοῦντες δ) έπαινος 5. ὁρμεῖν ε) προάσπιση στ) νηοπομπή ζ) ορμόνη 1-στ, 2-ε, 3-δ, 4-α, 5-β 4. Να συνδέσετε κάθε ρήμα της Α στήλης με το συνώνυμό του στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. βούλομαι α) ἀγοράζω 2. παραινῶ β) προστάττω 3. ὠνοῦμαι γ) ἐπιθυμῶ 4. κελεύω δ) συμβουλεύω 5. φημί ε) πωλῶ στ) λέγω ζ) βουλεύομαι 1-γ, 2-δ, 3-α, 4-β, 5-στ

5 5. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά κατιδών -α ἰδέα ἐποίουν -μα ποίημα ἐκέλευσαν -της κελευστής στρατηγεῖν -ός στρατηγός καταφρονοῦντες -ις καταφρόνησις Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά ἔφυγον -ας φυγάς ἀνήχθησαν -ή ἀναγωγή διεφθαρμένων -ά διαφθορά ἔλαβεν -ις λήψις ἀπαγγελοῦσα -ία ἀπαγγελία 2. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ναῦς α) εγκατάλειψη 2. ἐσήμανεν β) είδος 3. ἔλαβεν γ) σημασία 4. ἰδων δ) κατάληψη 5. ἀνήχθησαν ε) ναός στ) αναγωγή ζ) νηοπομπή 1-ζ, 2-γ, 3-δ, 4-β, 5-στ

6 3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἔγνω α) επικράτηση 2. παντελῶς β) σχεδόν 3. πράγματα γ) κατάσταση 4. κράτος δ) καταστολή 5. κατασχών ε) άπρακτος στ) ατέλεια ζ) αναγνώστης 1-ζ, 2-στ, 3-ε, 4-α, 5-β 4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη σημασία της στη Β στήλη. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἀπαγγέλλω α) καταγγέλλω 2. ἐπίπλους β) βγαίνω από το λιμάνι στην ανοιχτή θάλασσα 3. αὐτόθεν γ) ανακοινώνω 4. ἀνάγομαι δ) συγκεντρώνω 5. συλλέγω ε) από αυτό το μέρος στ) επιθετική κίνηση του στόλου ζ) σε αυτό το μέρος 1-γ, 2-στ, 3-ε, 4-β, 5-δ 5. Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τους ρηματικούς τύπους βοηθεῖν και ἔλαβε (Α στήλη): βοηθός, βοήθημα, βοήθεια, λῆμμα, λῆμμα, λῆψις ουσιαστικά με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β στήλη) (δύο κατηγορίες περισσεύουν). 1. βοηθός α) ενέργεια ή κατάσταση 2. λῆμμα β) υποκοριστικό 3. λῆψις γ) αποτέλεσμα ενέργειας 4. βοήθημα δ) όργανο ή μέσο 5. βοήθεια ε) πρόσωπο που ενεργεί 1-ε, 2-γ, 3-α, 4-γ, 5-α

7 6. Να συνδέσετε κάθε ρήμα της Α στήλης με το συνώνυμό του της Β στήλης. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. βοηθῶ α) συμπορεύομαι 2. γιγνώσκω β) ἔρχομαι 3. συλλέγω γ) ἐκπλέω 4. συμπάρειμι δ) συνάγω 5. ἀποπλέω ε) ἐπικουρῶ στ) διαβαίνω ζ) οἶδα 1-ε, 2-ζ, 3-δ, 4-α, 5-γ Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἀποκόπτειν α) προβολή 2. κατακρημνίσειαν β) άφθαρτος 3. βουλεύεσθαι γ) γκρεμός 4. διεφθείρεν δ) πατροκτόνος 5. ἀποκτεῖναι ε) κόμμα στ) απόκτημα ζ) διαβούλευση 1-ε, 2-γ, 3-ζ, 4-β, 5-δ 2. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη σημασία της στη Β στήλη. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. τριταῖος α) σκέπτομαι, αποφασίζω 2. ζωγροῦμαι β) ζωγραφίζω 3. ἀποκτείνω γ) τρίτος στη σειρά 4. βουλεύομαι δ) κατηγορώ 5. αἰτιῶμαι ε) συλλαμβάνομαι στ) φονεύω ζ) μετά από τρεις ημέρες 1-ζ, 2-ε, 3-στ, 4-α, 5-δ

8 3. Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τους ρηματικούς τύπους βουλεύεσθαι και παρενενομήκεσαν (Α στήλη) ουσιαστικά: βουλευτής, βούλευσις, βουλευτήριον, παρανόμημα, νομεύς με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β στήλη) (μια κατηγορία περισσεύει). 1. βουλευτής α) ενέργεια ή κατάσταση 2. βούλευσις β) όργανο ή μέσο ενέργειας 3. παρανόμημα γ) τόπος 4. νομεύς δ) αποτέλεσμα ή ενέργεια 5. βουλευτήριον ε) πρόσωπο που ενεργεί 1-ε, 2-α, 3-δ, 4-ε, 5-γ 4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἀφικνοῦμαι α) νύξ 2. πολύ β) ἀνάξιος 3. ἡμέρα γ) ἐναντίος 4. σύμμαχος δ) ὁλίγον 5. ἄξιος ε) ἀπέρχομαι στ) ἐπάξιος ζ) ἔρχομαι 1-ε, 2-δ, 3-α, 4-γ, 5-β 5. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη συνώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἀφικνοῦμαι α) ἀποκοπή 2. κατηγορία β) προστάττω 3. ἀποτομή γ) φεύγω 4. κελεύω δ) ἀναγγέλλω 5. ἀπαγγέλλω ε) ἔρχομαι στ) μομφή ζ) πράττω 1-ε, 2-στ, 3-α, 4-β, 5-δ 6. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη συνώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν.

9 1-ε, 2-στ, 3-ζ, 4-β, 5-δ 1. ὰποτομή α) βούλομαι 2. κατηγορία β) προστάττω 3. κρατῶ γ) φημί 4. κελεύω δ) φρονῶ 5. βουλεύομαι ε) ὰποκοπή στ) μομφή ζ) νικῶ 7. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἀποκόπτειν α) δόγμα 2. κατειργάσατο β) εγκρατής 3. κρατήσειαν γ) κατάληψη 4. ἐπελάβετο δ) δείγμα 5. ἔδοξεν ε) διακοπή στ) εγκατάλειψη ζ) επεξεργασία 1-ε, 2-ζ, 3-β, 4-γ, 5-α Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό και επίθετο (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις. Λέξεις Ουσιαστικά Επίθετα προδόντες προδοσία προδοτικός συλλεγῶσιν συλλογή συλλογικός κατεστήσατο κατάστασις ακατάστατος ναῦς νεώριον ναυτικός ὑπεδέχοντο ὑποδοχή δεκτός 2. Να συνδέσετε τις λέξεις της Α στήλης με τη λέξη της Β στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α στήλης περισσεύουν. 1. άπλοια

10 2. χειραφέτηση α) πλέουσιν 3. έφεση 4. πλεονέκτης 5. αφέλεια β) ἀφέντες 6. αφετηρία 7. περίπλους 1-α, 2-β, 3-β, 4 (περισσεύει), 5 (περισσεύει), 6-β, 7-α 3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α με τη σημασία της στη στήλη Β. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ὑπόσπονδος α) ταχύτερα 2. ἔνδεια β) διοικητής 3. θᾶττον γ) περισσότερο 4. ἁρμοστής δ) σε άλλο μέρος 5. ἄλλοθι ε) έλλειψη, στέρηση στ) προστατευόμενος από επίσημη συμφωνία ζ) φρουρός 1-στ, 2-ε, 3-α, 4-β, 5-δ 4. Να συνδέσετε τις λέξεις της Α στήλης με τη λέξη της Β στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α στήλης περισσεύουν. 1. δοχείο 2. εγκατάλειψη α) καταλιπών 3. κατάληψη 4. υπόλειμμα 5. υπόδημα β) ὑπεδέχοντο 6. αποδέκτης 7. κατάλοιπο 1-β, 2-α, 3 περισσεύει, 4-α, 5 περισσεύει, 6-β, 7-α 5. Να συνδέσετε τις λέξεις της Α στήλης με τη λέξη της Β στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α στήλης περισσεύουν. 1. υπόλοιπο 2. χειραφέτηση α) ἀφέντες

11 3. έφεση 4. παράλειψη 5. αφέλεια β) καταλιπών 6. αφετηρία 7. κατάληψη 1-β, 2-α, 3-α, 4-β, 5-περισσεύει, 6-α, 7-περισσεύει Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, α) φρουρούς, ἀσφάλειαν, ἔνδειαν, ναῦς, ἄστυ: Να σχηματίσετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις μία ομόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας. φρούρηση, ανασφάλεια, ενδεής, ναύτης, αστυφιλία β) συλλέγω, ἐπισκευάζω, ἀφικνοῦμαι, ἀπόλλυμαι, ἄποικος: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους. συν+λέγω, ἐπί+σκευάζω, ἀπό+ἱκνέομαι(-οῦμαι), ἀπό+ὄλλυμαι, ἀπό+οἶκος 2.α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α στήλης με τη λέξη της Β στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α στήλης περισσεύουν. 1. ακτοπλοΐα 2. εγκατάλειψη α) καταλιπών 3. κατάληψη 4. υπόλειμμα 5. περίπλους β) πλέουσιν 6. πλεονέκτης 7. υπόλοιπο 1-β, 2-α, 3-περισσεύει, 4-α, 5-β, 6-περισσεύει, 7-α β) φρουρός, συμφορά, τεῖχος, ἄποικος, πολιορκία: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Φρουρῶ, συμφέρω, τειχίζω, ἀποικῶ, πολιορκῶ 3. δότης, ἐπίδοσις, προδοσία, παράδοσις, δοτήρ: Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς το ρήμα δίδωμι λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία. ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί

12 ἐπίδοσις προδοσία παράδοσις δότης δοτήρ 4.α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη σημασία της στη Β στήλη. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἐκεῖσε α) γρηγορότερα 2. ἔνδεια β) διοικητής 3. θᾶττον γ) περισσότερο 4. ἁρμοστής δ) σε άλλο μέρος 5. ἄλλοθι ε) έλλειψη στ) προς τα εκεί ζ) φρουρός 1-στ, 2-ε, 3-α, 4-β, 5-δ β) συλλέγω, ἀποπλέω, ἐπισκευάζω, ἀφικνοῦμαι, διήκω: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους. σύν+λέγω, ἀπό+πλέω, ἐπί+σκευάζω, ἀπό+ἱκνέομαι(-οῦμαι), διά+ἥκω 5. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την συνώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἁρμοστής α) συνάγω 2. φρουρός β) ἔλλειψις 3. ἔνδεια γ) διοικητής 4. οἶδα δ) ὁρῶ 5. συλλέγω ε) κίνδυνος στ) φύλαξ ζ) ἐπίσταμαι 1-γ, 2-στ, 3-β, 4-ζ, 5-α 6.α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α στήλης με τη σημασία της στη Β στήλη. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ α) θρήνος 2. αὐτοί ἐαυτούς β) ότι θα πείθουν

13 3. οἰμωγή γ) ότι θα πάθουν 4. διῆκεν δ) ο ένας στον άλλον 5. πείσεσθαι ε) έφτασε στ) ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ζ) οι ίδιοι τους εαυτούς τους 1-δ, 2-ζ, 3-α, 4-ε, 5-γ Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να συνδέσετε τις λέξεις της Α στήλης με τη λέξη της Β στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α στήλης περισσεύουν. 1. λογική 2. πλοίο α) ἐλέγετο 3. διάλεξη 4. πλούσιος 5. λόχος β) πλέουσιν 6. απόπλους 7. πρόλογος 1-α, 2-β, 3-α, 4-περισσεύει, 5-περισσεύει, 6-β, 7-α 2. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α με τη σημασία της στη στήλη Β. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. οἰμωγή α) ο ένας από τους δύο 2. ἕτερος β) επόμενη ημέρα 3. ὑστεραία γ) φράζω με χώμα την είσοδο 4. ἀποχώννυμι δ) προηγούμενη νύχτα 5. διήκω ε) θρήνος στ) διορθώνω τα τείχη ζ) προχωρώ, φτάνω 1-ε, 2-α, 3-β, 4-γ, 5-ζ 3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη σημασία της στη Β στήλη. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἀπολωλότας α) ακόμη 2. φυλακάς β) ότι θα πείθουν 3. οἰμωγή γ) ότι θα πάθουν 4. ἔτι δ) νεκρούς 5. πείσεσθαι ε) φίλους

14 1-δ, 2-στ, 3-ζ, 4-α, 5-γ στ) φρουρές ζ) θρήνος 4.α)Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α στήλης με τη σημασία της στη Β στήλη. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ὁ ἕτερος τῷ ἐτέρῳ α) θρήνος 2. αὐτοί ἐαυτούς β) ότι θα πείθουν 3. οἰμωγή γ) ότι θα πάθουν 4. ἔδοξε δ) ο ένας στον άλλον 5. πείσεσθαι ε) αποφάσισαν στ) ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ζ) οι ίδιοι τους εαυτούς τους β) Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε ουσιαστικά ή επίθετα (σύνθετα ή απλά) με α ή β συνθετικό τη λέξη ἄστυ. αστυφιλία, αστυνομία, αστυνομικός, Αστυπάλαια, αστυφύλακας 5. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη συνώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. οἰμωγή α) ἔρχομαι 2. κρατῶ β) φρουρά 3. νομίζω γ) θρῆνος 4. ἀφικνούμαι δ) ἐλευθερία 5. φυλακή ε) νικῶ στ) οἴομαι ζ) τέρψις 1-γ, 2-ε, 3-στ, 4-α, 5-β 6. συμφορά, τεῖχος, ἄποικος, πολιορκία, φυλακή: Να γράψετε για κάθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. συμφέρω, τειχίζω, ἀποικῶ, πολιορκῶ, φυλακίζω 7.α) ἄστυ, ἀποίκους, πολιορκίᾳ, ἐκκλησία, τεῖχος: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις.

15 αστυφιλία, αποικία, πολιορκητής, εκκλησιασμός, ατείχιστος β) ἀφικνοῦμαι, διήκω, παραγγέλω, ἀποχώννυμι, ἐφίστημι: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους. ἀπό+ἱκνέομαι(-οῦμαι), διά+ἥκω, παρά+ἀγγέλλω, ἀπό+χώννυμι, ἐπί+ἵστημι Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη συνώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1-ε, 2-στ, 3-α, 4-ζ, 5-β 1. λέγω α) ἐθέλω 2. ὰπαγγέλλω β) στέλλω 3. βούλομαι γ) ἐπίσταμαι 4. κελεύω δ) ἐξαιρώ 5. πέμπω ε) φημί στ) ὰναγγέλλω ζ) προστάττω 2.α) έπος, είδηση, σχέση, παρατήρηση, παράλειψη: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Έπος<εἶπαν, είδηση<εἰδώς, σχέση<κατέχοι, παρατήρηση<ἐπιτηρῶν, παράλειψη<ἐπιλελοιπέναι β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη συνώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. οἶδα α) βουλεύομαι 2. βούλομαι β) προστάττω 3. κελεύω γ) ἔρχομαι 4. ἥκω δ) ἐπιθυμώ 5. πέμπω ε) ὁρῶ στ) στέλλω ζ) ἐπίσταμαι

16 1-ζ, 2-δ, 3-β, 4-γ, 5-στ 3) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ὰντιλέγω α) ὰπιστία 2. εἰρήνη β) ἐλευθερῶ 3. πίστις γ) συμφωνῶ 4. ἥκω δ) πειθώ 5. ἐξανδραποδίζομαι ε) πόλεμος στ) ὰπέρχομαι ζ) ἔρχομαι 1-γ, 2-ε, 3-α, 4-στ, 5-β Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἔπεμψεν α) κάθετος 2. ἐξαιρεῖν β) ανεργία 3. καθέντας γ) γαιοκτήμονας 4. εἰργασμένην δ) έπαρση 5. γῆν ε) παράδοση στ) παραπεμπτικό ζ) αιρετικός 1-στ, 2-ζ, 3-α, 4-β, 5-γ Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, ) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. εἴσειμι α) παλαιός 2. γιγνώσκω β) δυσμενῶς 3. καινός γ) ἄδηλος 4. εὐμενῶς δ) διέρχομαι

17 1-στ, 2-ε, 3-α, 4-β, 5-γ 5. δῆλος ε) ὰγνοῶ στ) ἔξειμι ζ) κενός 2) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη συνώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. δῆλος α) δειλός 2. κελεύω β) φανερός 3. νομίζω γ) οἴομαι 4. φημί δ) οἶδα 5. γιγνώσκω ε) λέγω στ) προστάττω ζ) αἴρω 1-β, 2-στ, 3-γ, 4-ε, 5-δ Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, ) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. βίαιος α) προτεραία 2. ὰνόσιος β) ὑψηλόφρων 3. ὑστερία γ) οὑδαμοῦ 4. ταπεινός δ) ἤπιος 5. πανταχοῦ ε) ὅσιος στ) ὰεί ζ) εὐτελής 1-δ, 2-ε, 3-α, 4-β, 5-γ Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την συνώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. οἶχομαι α) ἐπιθυμώ 2. λέγω β) δέδοικα 3. βούλομαι γ) στέλλω 4. φοβοῦμαι δ) συλλέγω

18 1-ζ, 2-ε, 3-α, 4-β, 5-γ 5. πέμπω ε) φάσκω στ) ἀρνοῦμαι ζ) ἀπέρχομαι 2. Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις κατοικεῖν και κατέβησαν ουσιαστικά της Α στήλης με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β στήλη). Μια κατηγορία περισσεύει. 1. οἰκητήριον α) ενέργεια ή κατάσταση 2. ἀναβάτης β) όργανο ή μέσο ενέργειας 3. οἴκησις γ) τόπος 4. κατάβασις δ) υποκοριστικό 5. οἰκίσκος ε) πρόσωπο που ενεργεί 1-γ, 2-ε, 3-α, 4-α, 5-δ 3. Να συνδέσετε τις λέξεις της Α στήλης με το οποίο έχουν ετυμολογική συγγένεια. Δύο λέξεις της Α στήλης περισσεύουν. 1. επίδοξος 2. πρόσβαση α) κατέβησαν 3. βάδην 4. δοκησίσοφος 5. πρόβλημα β) ἔδοξεν 6. διάβημα 7. επίδοση 1-β, 2-α, 3-α, 4-β, 5-περισσεύει, 6-α, 7-περισσεύει 4. δότης, ἄκουσμα, δόξα, θυσία, θύτης: Να κατατάξετε τις παραπάνω λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (που είναι ομόρριζες προς τους ρηματικούς τύπους παραδιδόασι, ἀκούσαντες, ἔδοξεν, ἔθυσαν του κειμένου) στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία. ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας δόξα δότης ἄκουσμα θυσία θύτης

19 5. Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α στήλης με τη σημασία τους στη Β στήλη. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἐπιτάσσω α) αποφασίστηκε να κατοικήσουν 2. διαλλάσσω β) αφού ολοκληρώθηκαν αυτά 3. τούτων παρενθέντων γ) διέλυσε τον στρατό 4. ἔδοξεν κατοικεῖν δ) αλλάζω 5. διῆκε το στράτευμα ε) διατάζω στ) διέταξε τον στρατό. ζ) συμφιλιώνω 1-ε, 2-ζ, 3-β, 4-α, 5-γ 6. Να συνδυάσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. εἰρήνη α) κάκιστα 2. φοβοῦμαι β) τολμῶ 3. φίλος γ) πόλεμος 4. κάλλιστα δ) οἰκεῖος 5. ἀνέρχομαι ε) ἡρεμία στ) ἐχθρός ζ) κατέρχομαι 1-γ, 2-β, 3-στ, 4-α, 5-ζ 7. Να σχηματίσετε παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με βάση τις λέξεις και τις καταλήξεις που δίνονται. λέξεις κατάληξη παράγωγο επίθετο εἰρήνη -αῖος εἰρηναῖος Λακεδαίμων -ιος Λακεδαιμόνιος ἄστυ -εῖος αστεῖος πᾶς -οῖος παντοῖος φίλος -ικός φιλικός 8. Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α στήλης με τη σημασία τους στη Β στήλη. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ᾤχοντο α) είπαν 2. ἐπέταξαν β) ο καθένας στο σπίτι του

20 3. ἐφ ᾧτε εἰρήνην ἔχειν γ) έδωσαν διαταγή 4. ἔφασαν δ) έδιωξαν 5. ἐπί τὰ ἐαυτῶν ἕκαστος ε) όταν έκαναν ειρήνη στ) με τον όρο να κάνουν ειρήνη ζ) αναχώρησαν 1-ζ, 2-γ, 3-στ, 4-α, 5-β Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, α) παρενθέντων, ἐποίησαν, ἔθυσαν, ἐπιχειρεῖν, γνῶναι: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. παρένθεση, εκποίηση, θυσία, επιχείρημα, γνώση β) διήκω, ἀνέρχομαι, ἀκρόπολις, στρατηγός, ἐκκλησία: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους. διά+ἥκω, ἀνά+ἔρχομαι, ἄκρος+πόλις, στρατός+ἄγω, ἐκ+καλῶ 2. Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τους ρηματικούς τύπους ἔχοντες και κατέβησαν ουσιαστικά (Α στήλη) με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β στήλη). Μία κατηγορία περισσεύει. 1. ἕξις α) ενέργεια ή κατάσταση 2. ἀναβάτης β) όργανο ή μέσο ενέργειας 3. βάθρον γ) τόπος 4. κατάβασις δ) αποτέλεσμα ενέργειας 5. σχῆμα ε) πρόσωπο που ενεργεί 1-α, 2-ε, 3-γ, 4-α, 5-δ 3.α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την συνώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. οἴχομαι α) επιθυμῶ 2. λέγω β) δέδοικα 3. βούλομαι γ) στέλλω 4. φοβοῦμαι δ) τολμῶ 5. πέμπω ε) φημί στ) ἀρνοῦμαι ζ) ἀπέρχομαι 1-ζ, 2-ε, 3-α, 4-β, 5-γ

21 β) παραδίδωμι, ἐπιτάττω, κατοικῶ, ἐκκλησία, στρατηγός: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους. παρά+δίδωμι, ἐπί+τάττω, κατά+οἰκῶ, ἐκ+καλῶ, στρατός+ἄγω Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α στήλης με τη σημασία τους στη Β στήλη. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἀνέστησε την ἐκκλησίαν α) συγγενείς 2. καταστησάμενοι ἀρχάς β) όσοι έχουν ανάγκη 3. εἰς λόγους ἐλθόντας γ) άρχισε η λειτουργία 4. ἀναγκαῖοι δ) κρατώ κακία 5. μνησικακῶ ε) αφού εγκατέστησαν νέους άρχοντες στ) όταν ήρθαν για διαπραγματεύσεις ζ) έλυσε τη συνεδρίαση 1-ζ, 2-ε, 3-στ, 4-α, 5-δ 2.α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α με τη σημασία της στη στήλη Β. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ὄμνυμι α) όλοι μαζί 2. προς τοῖς ἄλλοις β) ζω ως πολίτης 3. εὔορκος γ) παραβαίνω τους όρκους 4. πανδημεί δ) επίορκος 5. πολιτεύομαι ε) ορκίζομαι στ) εκτός από τα άλλα ζ) αυτός που τηρεί τον όρκο του 1-ε, 2-στ, 3-ζ, 4-α, 5-β β) εὔορκος, ἐκκλησία, πανδημεί, ἀποκτείνω, εἰσπέμπω: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους. εὖ+ὅρκος, ἐκ+καλῶ, πᾶν+δῆμος, ἀπό+κτείνω, εἰς+πέμπω Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, αἰχμάλωτος, ναυμαχία, ἀφίημι, πρόξενος, διεγγυῶμαι: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. αἰχμή+ἁλωτός, ναῦς+μάχη, ἀπό+ἵημι, πρό+ξένος, διά+ἐγγυῶμαι

22 2. Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α στήλης ένα παράγωγο επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β στήλη. Γ ΣΤΗΛΗ λέξεις κατάληξη παράγωγο επίθετο ἀνήρ -εῖος ἀνδρεῖος λόγος -ιος λόγιος σύμμαχος -ικός συμμαχικός ἔργον -ώδης ἐργώδης φίλος -ιος φίλιος 3. λόγος: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε σύνθετα ουσιαστικά ή επίθετα με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τη λέξη λόγος και να σχηματίσετε με καθένα από αυτά μια σύντομη φράση. Στη χθεσινή διαδήλωση έγινε παράλογη χρήση χημικών. Η συνδιάσκεψη του ΟΗΕ είχε, ως στόχο, την έναρξη διαλόγου ανάμεσα στα αναπτυσσόμενα κράτη. Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με προβλήματα εκφοράς προφορικού λόγου. Ο κατάλογος των επιτυχόντων αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Η ομάδα δημιουργικού της εταιρείας κέρδισε το πρώτο βραβείο για το λογότυπο που σχεδίασε. 4. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά ὑπάγουσιν -ή ὑπαγωγή ἐψηφίσαντο -μα ψήφισμα ἀφικομένης -ις ἄφιξις τέμνειν -μα τμῆμα λέγοντες -ος λόγος 5. Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β στήλη) και επίθετο (Γ στήλη) (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις λέξεις της Α στήλης. Γ ΣΤΗΛΗ λέξεις ουσιαστικά επίθετα

23 πεπεισμένοι πειθώ πειστικός ἀγουσῶν αγωγή αγώγιμος λέγοντες λογική λογικός ἀποστήσωσιν στάση στατικός ἔργῳ εργασία εργατικός 6.α) Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με τη σημασία τους στη στήλη Β (δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν). 1. ψηφίζομαι α) εθελοντής πρόξενος 2. ὰφικνοῦμαι β) προσεγγίζω στην ακτή 3. προσποιῶ γ) προξενώ ζημιά χωρίς τη θέλησή μου 4. διεγγυῶμαι δ) αποφασίζω 5. ἐθελοπρόξενος ε) φέρω με το μέρος μου στ) γίνεται κάποιος εγγυητής μου ζ) φτάνω 1-δ, 2-ζ, 3-ε, 4-στ, 5-α β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την συνώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν). 1. ὰφίστημι α) λέγω 2. ὰφικνοῦμαι β) βλάβη 3. φάσκω γ) κόπτω, διαφωνώ 4. ζημία δ) ἔρχομαι 5. τέμνω στ) ἀπομακρύνω ζ) ἀρνοῦμαι 1-στ, 2-δ, 3-α, 4-β, 5-γ 7. στασιαστής, εχέγγυο, ανέφικτο, διαγωγή, επίκειται: Με καθεμία από τις λέξεις που σας δίνονται (που είναι ομόρριζες προς λέξεις του κειμένου) να σχηματίσετε από μία σύντομη φάση στη νέα ελληνική γλώσσα. Οι αρχηγοί των στασιαστών ζήτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης. Tο ήθος του και οι ικανότητές του είναι εχέγγυο ότι θα διοικήσει σωστά την εταιρεία. Το να επιδιώκουμε πράγματα ανέφικτα είναι παράλογο. Η ποινή του μειώθηκε λόγω καλής διαγωγής. Δεδομένων των αποτελεσμάτων επίκειται νέα εκλογική αναμέτρηση.

24 Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, α) χρῆσις, ἀγωγεύς, χρῆμα, στρατηγός, παιδαγωγός: Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς τους ρηματικούς τύπους χρήσασθαι και ὑπάγουσιν λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία. ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας χρῆσις ἀγωγεύς χρῆμα στρατηγός, παιδαγωγός β) ἱκέτης, ζημία, δίκη, φίλος, νόμος: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. ἱκετεύω, ζημιόω-ῶ, δικαιόω-ῶ, φιλέω-ῶ, νομίζω 2. Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α στήλης ένα παράγωγο επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β στήλη. Γ ΣΤΗΛΗ λέξεις κατάληξη παράγωγο επίθετο ἀνήρ -εῖος ἀνδρεῖος δῆμος -ιος δημόσιος νόμος -ιμος νόμιμος ἄλλος -οιος ὰλλοῖος φίλος -ιος φίλιος 3. ειρκτή, παράταξη, τυχερός, υπαγωγή: Με τις λέξεις που σας δίνονται (οι οποίες είναι ομόρριζες με λέξεις του κειμένου) να σχηματίζετε από μία πρόταση στη νέα ελληνική γλώσσα. Η δικαστική διαμάχη δεν κατάφερε να τον σώσει από την ειρκτή. Η αντίπαλη πολιτική παράταξη προέβησε σε προκλητικές δηλώσεις. Στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του. Η υπαγωγή των αρμοδιοτήτων τού τμήματος σε μεγαλύτερη υπηρεσία έφερε μη αναμενόμενα αποτελέσματα. 4.α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν):

25 1-ε, 2-δ, 3-α, 4-ζ, 5-γ 1. καταδουλῶ α) πένης 2. λίγος β) οἰκεῖος 3. πλούσιος γ) ἐξέρχομαι 4. φίλος δ) πολύς 5. ἐσέρχομαι ε) ἐλευθερῶ στ) παρέρχομαι ζ) ἐχθρός β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις τέμνειν, λέγοντες (Α στήλη) ουσιαστικά: τμῆσις, τμῆμα, υλοτόμος, λόγος, λογογράφος με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β στήλη). Δύο κατηγορίες περισσεύουν. 1. τμῆσις α) ενέργεια ή κατάσταση 2. τμῆμα β) όργανο ή μέσο ενέργειας 3. υλοτόμος γ) τόπος 4. λόγος δ) αποτέλεσμα ενέργειας 5. λογογράφος ε) πρόσωπο που ενεργεί 1-α, 2-δ, 3-ε, 4-δ, 5-ε γ) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με λέξεις (απλές ή σύνθετες) της νέας ελληνικής γλώσσας, ομόρριζες των ρημάτων που δίνονται σε παρένθεση. Οι Κερκυραίοι ήθελαν να πληρώσουν το πρόστιμο κατά δόσεις σε... χρονικά διαστήματα (τάττω). τακτά Οι ολιγαρχικοί Κερκυραίοι κατηγορούσαν τον Πειθία ότι επιδίωκε την... της Κέρκυρας στους Αθηναίους (καταδουλῶ). υποδούλωση Δεν ήταν συνεπής στην... της δόσης του δανείου και του επιβλήθηκε πρόστιμο (ὁφλισκάνω). εξόφληση Ο φίλος μου σήμερα ήταν πολύ..., κέρδισε στο λαχείο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό (τυγχάνω). τυχερός Παρά την επιχειρηματολογία του, τελικά δεν ήταν ιδιαίτερα..., γι αυτό και η πρότασή του απορρίφθηκε (πείθω). πειστικός Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, ἵδρυμα, ἵδρυσις, οἴκημα, οἰκήτωρ, οἴκησις: Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς τους ρηματικούς τύπους ἱδρύθη και ᾤκουν λέξεις της

26 αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία. ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας ἵδρυσις οἰκήτωρ ἵδρυμα οἴκησις οἴκημα 2. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά νεωτερίζουσιν -μός νεωτερισμός ἐνίκησαν -ής νικητής κατέθεντο -ις κατάθεσις ἱδρύθη -μα ἵδρυμα ᾤκουν -ωρ οἰκήτωρ 3.α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της στήλης Α με τη σημασία της στη στήλη Β (δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν). 1. ἀκροβολίζομαι α) υπόσχομαι 2. νεωτερίζω β) εκεί ακριβώς όπου 3. τὰ μετέωρα τῆς πόλεως γ) όπως όπως 4. οὗπερ δ) είμαι νεότερος 5. ὑπισχνοῦμαι ε) κάνω μικροεπιθέσεις στ) τα ψηλά και οχυρά μέρη της πόλης ζ) υποκινώ σε στάση 1-ε, 2-ζ, 3-στ, 4-β, 5-α β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την συνώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν). Α Β 1. αὐτοῦ α) οἰκέτης 2. ὰφικνοῦμαι β) κρατῶ 3. ὑστεραία γ) ἄπειμι 4. νικῶ δ) προτεραία 5. δοῦλος ε) ἔρχομαι στ) ἐπιοῦσα ζ) ἒνθα

27 1-ζ, 2-ε, 3-στ, 4-β, 5-α 4. Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α στήλης ένα παράγωγο επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β στήλη. Γ ΣΤΗΛΗ λέξεις κατάληξη παράγωγο επίθετο ἀγορά -αῖος ἀγοραῖος δῆμος -ιος δημόσιος δοῦλος -ικός δουλικός πρᾶγμα -ικός πραγματικός νύξ -ινός νυκτερινός 5. νεωτερίζοντας, ἐλθούσης, μαχόμενοι, ἡκροβολίσαντο, παρεγένετο: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου από μία ομόρριζη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας. νεωτερισμός, ερχομός, μάχη, ακροβολισμός, απόγονος 6. πρέσβυς, πράγματα, μετέωρα, ἀγορά, ξύμμαχος: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. πρεσβεύω, πραγματεύω, μετεωρίζω, ἀγορεύω, ξυμμαχῶ 7. Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β στήλη) και επίθετο (Γ στήλη) (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις λέξεις της Α στήλης. Γ ΣΤΗΛΗ λέξεις ουσιαστικά Επίθετα ἐνίκησαν νίκη νικητήριος ἐπιτίθενται επίθεση επιθετικός εἶχον σχέση σχετικός κατέλαβον κατάληψη ακατάληπτος ἔπεισαν πειθώ πειθήνιος 8. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν). 1. νικῶ α) πολλά

28 1-δ, 2-ε, 3-στ, 4-α, 5-ζ 2. ξύμμαχος β) σήμερον 3. δοῦλος γ) ἐλάττονα 4. ὀλίγα δ) ἡττῶμαι 5. ὑστεραία ε) ἀντίμαχος στ) ἐλεύθερος ζ) προτεραία Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74, Να σχηματίσετε από τους παρακάτω τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται. ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά διαλιπούσης -μα διάλειμμα βάλλουσαι -ή βολή κρατήσειεν -ος κράτος διαφθείρειεν -ά διαφθορά ἡσυχάσαντες -ία ἡσυχία 2. διαλιπούσης, γίγνεται, θόρυβον, χρήματα, διαφθαρῆναι: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. διάλειμμα, πρόγονος, αθόρυβος, χρηματικός, διαφθορά 3.α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη σημασία της στη Β στήλη (δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν). 1. ὑπεξανάγομαι α) ναύσταθμος 2. συνεπιλαμβάνομαι β) οδηγώ 3. ἐμπίπρημι γ) νεαρός 4. νεώριον δ) βοηθώ, υποστηρίζω 5. λανθάνω ε) ανοίγομαι με προφυλάξεις στο ανοικτό πέλαγος στ) πυρπολώ ζ) διαφεύγω την προσοχή 1-ε, 2-δ, 3-στ, 4-α, 5-ζ β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την συνώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν).

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα () από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Οἱ δ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Εφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ξενοφώντα. ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

Εισαγωγή στο Ξενοφώντα. ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Εισαγωγή στο Ξενοφώντα ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Γέννηση: μεταξύ 431 και 429 π.χ. στο δήμο της Ερχιάς της Αττικής. Καταγωγή: γιος του Γρύλλου, εύπορου κτηματία. Μόρφωση: ως γιος εύπορου Αθηναίου πήρε καλή μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 16-19 Οι Αθηναίοι έχοντας ορµητήριο τη Σάµο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου και προετοιµάζονταν για ναυµαχία και εξέλεξαν ως στρατηγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 2 3 4 ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α. Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13 ΘΕΜΑ 8ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 2-3. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἔτι δ ὦ βουλή οὐδεὶς κίνδυνον ἡγουμένους 2. Ποια είναι η σημασία της παθοποιίας του ρήτορα (ρητορικά πάθη), κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. ως αριθμητικό σύμβολο: π = 80, αλλά π = 80.000. πάγη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ παγίδα. παράγ. ἡ παγίς, -ίδος «παγίδα». [πάγ-ος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Αμφιλόχιος Παπαθωμάς,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Δήμος Χλωπτσιούδης Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Β Λυκείου ρητορικά κείμενα Χλωπτσιούδης Δήμος αρχαία ελληνικά ρητορικά κείμενα Β Λυκείου ISBN: ΧΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ-Χ Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ α) Ανάγνωση κειμένου και προσέγγιση νοήματος β) Συντακτική επεξεργασία 1. Χωρισμός περιόδων ή ημιπεριόδων 2. Χωρισμός προτάσεων (ρήματα ή κόμματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή) Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 12 Α θ ήνα κ α ι Ατλαντίδα Στο διάλογό του Τίμαιος ο Πλάτων (427 347 π.χ.) περιλαμβάνει μια ιστορία που υποτίθεται ότι τη διηγήθηκαν στο Σόλωνα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο (590 π.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ.

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ. Η αρxαϊκη εποxη -- Οι αιωνεσ των μεταρρυθμισεων Κεφάλαιο 4 Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων Για την Αρχαϊκή Εποχή, όπως και για τις άλλες περιόδους που εξετάσαμε ως τώρα, σημαντική πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΜΑΡΣΤΡΙΑ συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος ἀλλ ἵνα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7 Συγγραφή: Πόπη Χριστοφόρου - Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

H EK O H THΣ EΛAΣΣONAΣ

H EK O H THΣ EΛAΣΣONAΣ Eλασσόνα Kωδικός 4251 THΣ EΛAΣΣONAΣ Aν δεν μάθουμε να αγαπάμε δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο EB OMA IAIA EΦHMEPI A EΠAPXIAΣ EΛAΣΣONAΣ E-MAIL: info@ekdosi.gr ETOΣ 14ο AP. ΦYΛ. 654 ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α) είναι απέραντη Β) είναι πολύµορφη και πολύπλοκη γιατί ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες της κοινωνικής ζωής και τις υπηρετεί. Γι αυτό και µπορούµε : `Αλλοτε να ρωτούµε `Αλλοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΦ.1.[16] οἱ δ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγωγή του Επιτaφίου λόγου O λόγος αυτός κατάγεται από το παλαιότατο έθιµο τού θρήνου των συγγενών γυναικών στην πρόθεση τού νεκρού που γινόταν στο σπίτι του. Οι θρήνοι αυτοί έµοιαζαν κάπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ. 18650-18699) Copyright για τις απαντήσεις των θεμάτων Σ. Πατάκης ΑΕΕΔΕ (Εκδόσεις Πατάκη),

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ.

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 8 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η άνοδος της πολιτικής δυνάµεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Τεύχος 95-96 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Τεύχος 95-96 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Τεύχος 95-96 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 1. Βώρος Φανούριος, Αξιολόγηση της μη Αξιολόγησης: Μαρασμός της Εκπαίδευσης....σελ. 1 2. Βώρος Φανούριος, Προβληματισμοί από ένα Ψήφισμα εγγραμμάτων για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Γράμμα 1: ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ Εισαγωγικό Γράμμα 2: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Εισαγωγικό Γράμμα 1: ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ Εισαγωγικό Γράμμα 2: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Εισαγωγικό Γράμμα 1: ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ Εισαγωγικό Γράμμα 2: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἔπειτα δέ ἐκ µέν τοῦ σανιδίου τούς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν ἐν τούτῳ γάρ πολλοί µέν τῶν ὁµολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγκυρο περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» που κυκλοφόρησε στις 20 Δεκεμβρίου 2012, είχε στην πρώτη του σελίδα ως τίτλο τα παρακάτω:

Το έγκυρο περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» που κυκλοφόρησε στις 20 Δεκεμβρίου 2012, είχε στην πρώτη του σελίδα ως τίτλο τα παρακάτω: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΛΑΪΚΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 [α.φ. 805] 1,50 XA gr.net ΣΕΛ. 3 Αποκάλυψη - ΒΟΜΒΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑ Η ; ΣΕΛ. 5 ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΟΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ»... ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΙΑΦΚΕΣ; ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα