Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου"

Transcript

1 Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα () από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα εμπλουτίζεται. Θέμα 1 ο : Ξενοφών α) ὁρμώμενοι, ἐπέπλεον, ναυμαχίαν, πλοίων, πόλεις: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 1. ὁρμώμενοι : εξόρμηση, παρόρμηση, ορμητήριο, ορμητικός 2. ἐπέπλεον: εκπλέω, συμπλέω, διαπλέω, απόπλους, πλοίο, πλωτός 3. ναυμαχίαν: ναυτικός, ναύτης, ναύλα, ναύκληρος 4. πλοίων: πλωτός, πλοιάριον, ποταμόπλοιο 5. πόλεις: πολίτης, πολιτικός, πολιτεία, Ακρόπολη β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: Ρηματικοί τύποι Κατάληξη Ομόρριζα ουσιαστικά αἱροῦσι -ις Αἵρεσις ἡγεῖτο -μών ἡγεμών ἐποίουν -τής ποιητής προσβαλόντες -ή προσβολή διήρπασαν -ή διαρπαγή

2 Θέμα 2 ο : Ξενοφών α) ποιητής, ποίησις, ποίημα, παιδαγωγός, λογαχός: Να κατατάξετε τις παραπάνω ετυμολογικά συγγενείς προς τα ρήματα του κειμένου ἐποίουν και ἀνήγοντο λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει καθεμία. ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας 3. α) ενέργεια ή κατάσταση: ποίησις πρόσωπο που ενεργεί: ποιητής, παιδαγωγός, λοχαγός αποτέλεσμα ενέργειας: ποίημα β) βασιλεύς, ναυμαχία, στρατηγός, σύμμαχος, κράτος: Να γράψετε για καθε-μία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 3. β) Βασιλεύς: βασιλεύω Ναυμαχία: ναυμαχέω - ῶ Στρατηγός: στρατηγέω -ῶ Σύμμαχος: συμμαχέω - ῶ Κράτος: κρατέω -ῶ

3 Θέμα 4 ο : : Ξενοφών α) αναγωγή, διασκευή, παρουσία, βλήμα, αρπακτικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. 3. α) Αναγωγή: στρατηγούς, ἀνήγοντο Διασκευή: παρεσκευάζοντο Παρουσία: οὖσαν, παρῆσαν Βλήμα: προσβαλόντες Αρπακτικός: διήρπασαν β) ἀνάγομαι, πάρειμι, προσβάλλω, διαρπάζω, ἀφίημι: Να αναλύσετε τις πα-ραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. 3. β) ἀνάγομαι< ἀνά + ἄγομαι πάρειμι < παρά + εἰμί προσβάλλω < προς + βάλλω διαρπάζω < διά + ἀρπάζω ἀφίημι < ἀπό + ἵημι

4 Θέμα 5 ο : Ξενοφών α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη σημασία της στη Β στήλη (δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν): Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ 1. προσαιροῦμαι α) αποστατώ 2. ἀφίσταμαι β) πλέω κατά μήκος των ακτών 3. παραπλέω γ) ανοίγομαι στην ανοιχτή θάλασσα 4. ἀνάγομαι δ) εφόδια 5. ἐπιτήδεια ε) εκλέγω επιπλέον 3. α) 1 ε 2 α 3 β 4 γ 5 δ στ) κάνω αγωγή ζ) υπομένω β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ 1. ἐκπλέω α) φίλιος 2. ἡγοῦμαι β) πένης 3. πολέμιος γ) κενός 3. β) 1-δ 2-ε

5 3ᾱ 4-β 5-γ Θέμα 8 ο : Ξενοφών α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α στήλης με τη λέξη της Β στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια (δύο λέξεις της Α στήλης περισσεύουν): Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ 1. ορμόνη 2. χειραφέτηση α) ὁρμώμενοι 3. αφέλεια 4. αφορμή 5. αφετηρία β) ἀφῆκε 6. ορμητικός 7. ορμίσκος 3. α) ὁρμώμενοι: ορμόνη, αφορμή, ορμητικός ἀφῆκε: χειραφέτηση, αφετηρία β) ἀνήγοντο, ἡγεῖτο, αἱροῦσι, κράτος, πλήρη: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου 3. β) ἀνήγοντο: αγωγός, αγώγιμος, άξονας ἡγεῖτο: ηγεμών, ηγετικός, ηγέτης αἱροῦσι: αἵρεσις, αφαίρεση, αιρετικός κράτος: κρατίδιο, κρατικός, συγκράτηση πλήρη: πλήρωση, πλήρωμα, συμπληρωματικός

6 Θέμα 9 ο : Θουκυδίδου, κεφ α) νεώριο, δικαστής, άφιξη, φυγάδευση, τύχη: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. 3. α) Νεώριο: ναυμαχιῶν, νεώς Δικαστής: δίκην Άφιξη: ἀφικομένης Φυγάδευση: ἀποφυγών Τύχη: ἐτύγχανε β) αἰχμάλωτος, ναυμαχία, ἀφίημι, πρόξενος, διεγγυῶμαι: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. 3. β) Αἰχμάλωτος < αἰχμή + ἀλωτός < άλίσκομαι Ναυμαχία < ναῦς + μάχομαι ἀφίημι < ἀπό +ἵημι πρόξενος < πρό + ξένος διεγγυῶμαι < διά + ἐγγυάομαι - ῶμαι

7 Θέμα 10 ο : Ξενοφών α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την συνώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ 1. ἐκπλέω α) ἐφόδια 2. ἡγοῦμαι β) κυριεύω 3. ἐπιτήδεια γ) ἐναντίος 4. αφορμή δ) ἀποπλέω 5. πολέμιος ε) ἄρχω στ) αἴρω ζ) διηγοῦμαι 3. α) 1. ἐκπλέω: ἀποπλέω 2. ἡγοῦμαι: ἄρχω 3. ἐπιτήδεια: ἐφόδια 4. αἱρῶ: κυριεύω 5. πολέμιος: ἐνάντιος β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις του κειμένου ὁρμώμενοι και ἐποίουν (Α στήλη) ουσιαστικά: ποίημα, ὅρμημα, ποιητής, ποίησις, ὁρμητήριον με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β στήλη) (μία κατηγορία περισσεύει). Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ 1. ποίημα α) ενέργεια ή κατάσταση 2. ὅρμημα β) όργανο ή μέσο ενέργειας 3. ποιητής γ) τόπος 4. ποίησις δ) αποτέλεσμα ενέργειας 5. ὁρμητήριον ε) πρόσωπο που ενεργεί

8 3. β) 1. Ποιήμα: αποτέλεσμα ενέργειας 2. ὅρμημα: αποτέλεσμα ενέργειας 3. ποιητής: πρόσωπο που ενεργεί 4. ποίησις: ενέργεια ή κατάσταση 5. ὁρμητήριον: τόπος Θέμα 11ο : Ξενοφών α) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων της νέας ελληνικής γλώσσας με τύπους του ρ. πλέω (απλούς ή σύνθετους). Οι Αθηναίοι εναντίον της Εφέσου, ενώ ο στόλος των Λακεδαιμονίων. από τη Ρόδο,... τις ακτές της Ιωνίας,. στον Ελλήσποντο και.. στην Λάμψακο. 3. α) επιπλέουν, αποπλέει, παραπλέει, εισπλέει, καταπλέει β) ὁρμώμενοι, ἐποίουν, ἐπέπλεον, ἀνήγοντο, διήρπασαν: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 3. β) 1. ὁρμώμενοι: ορμητήριο, αφορμή, εξόρμηση 2. ἐποίουν: ποιητής, ποίημα, εκποίηση 3. ἐπέπλεον: πλωτός, πλεύση, πλοίο 4. ἀνήγοντο: αγωγή, αγώγιμος, διαγωγή 5. διήρπασαν: αρπαγή, αρπακτικό, ἁρπαστός

9 Θέμα 13ο : Ξενοφών α) ἐπιπλέω, παρασκευάζομαι, στρατηγός, προσαιροῦμαι, ἀφίσταμαι: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. 3. α) ἐπιπλέω < ἐπί + πλέω παρασκευάζομαι < παρά + σκευάζω στρατηγός < στρατός + ἄγω προσαιροῦμαι< προς + αἱροῦμαι ἀφίσταμαι < ἀπό + ἵσταμαι β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α με τη σημασία της στη στήλη Β (δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν). Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ 1. ἐκπλέω α) φτάνω με πλοίο στο λιμάνι 2. προσαιροῦμαι β) ετοιμάζομαι 3. παρασκευάζομαι γ) προσεταιρίζομαι 4. ὁρμῶμαι δ) εξορμώ από 5. ἀνάγομαι ε) φεύγω με το πλοίο στ) εκλέγω επιπλέον ζ) βγαίνω στην ανοιχτή θάλασσα 3. β) 1-ε 2-στ 3-β 4-δ 5-ζ

10 ΘΕΜΑ 62ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα: β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα. α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυμπίας, όπου ασχολήθηκε με το συγγραφικό του έργο. γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήμα του, στον Σκιλλούντα, και να μετακομίσει στην Κόρινθο. δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, μετά από την άρση του ψηφίσματος για εξορία. ε) Έστειλε τους γιους του Γρύλλο και Διόδωρο να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό. 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. πολύ # ζ) ὀλίγον 2. ἀποπλέω #δ) εἰσπλέω 3. ἀπέρχομαι #ε) ἔρχομαι 4. πολέμιος #α) φίλος 5. ἡμέρα #γ) νύξ β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. κατιδών -β) ιδέα 2. ναυμαχήσετε -ε) ναυπηγός 3. ἐκβεβηκότας - δ) έκβαση 4. ὠνούμενοι -α) αργυρώνητος 5. ἐποίησαν -γ) εκποίηση

11 ΘΕΜΑ 73ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του; (σελ.29-30) 3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήμα της Α στήλης με το συνώνυμό του στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. βούλομαι γ) ἐπιθυμῶ 2. παραινῶ δ) συμβουλεύω 3. ὠνοῦμαι α) ἀγοράζω 4. κελεύω β) προστάττω 5. φημί στ) λέγω β) προφήτης, συμπολίτης, εισιτήριο, πλοηγός, ρίψασπις: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. προφήτης ἔφη συμπολίτης πόλει εισιτήριο μετιόντας, ἀπιέναι πλοηγός ἐπιπλέουσι, πλοῦν. ρίψασπις ἀσπίδα

12 ΘΕΜΑ 75ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, Να περιγράψετε το πρότυπο του ηγέτη που ενσαρκώνει ο Περικλής, κατά τον Θουκυδίδη. (σελ.21-22) 3. α) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α στήλης ένα παράγωγο επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β στήλη. Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΣΤΗΛΗ λέξεις κατάληξη παράγωγο επίθετο ἀνήρ -εῖος ἀνδρεῖος δῆμος -ιος δήμιος νόμος -ιμος νόμιμος ἄλλος -οῖος ἀλλοῖος φίλος -ιος φίλιος β) εξόφληση, υποδούλωση, διάταξη, επιτυχία, πειστικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Εξόφληση Ὀφλόντων Υποδούλωση καταδουλοῦν. Διάταξη ταξάμενοι Επιτυχία ἐτύγχανε πειστικός πείθει

13 ΘΕΜΑ 76ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσματος της εξορίας του Ξενοφώντα; (Σελ 30) 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ναῦς ζ) νηοπομπή 2. ἐσήμανεν γ) σημασία 3. ἔλαβε δ) κατάληψη 4. ἰδών β) είδος 5. ἀνήχθησαν στ) αναγωγή β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά πλεῖν -ις πλεῦσις ἐσήμανεν -μα σῆμα συνέλεξεν -ή συλλογή βοηθεῖν -ός βοηθός ἀπαγγελοῦσα -ία ἀπαγγελία

14 ΘΕΜΑ 77ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Οι Αθηναίοι με ψήφισμά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή: α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό, β) κατατάχτηκε ως μισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία, γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν με τον Σωκράτη, δ) στη μάχη της Κορωνείας (494 π.χ.), παρατάχτηκε με τον βασιλιά της Σπάρτης Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του, ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σημειώνοντας το αντίστοιχο γράμμα και να αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισμα αυτό και με ποια αφορμή (σελ ) 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἔγνω ζ) αναγνώστης 2. παντελῶς στ) ατέλεια 3. πράγματα ε) άπρακτος 4. κράτος α) επικράτηση 5. κατασχών β) σχεδόν β) Να σχηματίσετε από τις παρακάτω λέξεις παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής με τις καταλήξεις που δίνονται. λέξεις κατάληξη παράγωγο επίθετο ἄκραν -αῖος ἀκραῖος πεζόν -ικός πεζικός κράτος -αιός κραταιός ἄλλαι -οῖος ἀλλοῖος ἄνδρας -εῖος ἀνδρεῖος

15 ΘΕΜΑ 78ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, Πώς ορίζεται η υπεύθυνη συμπεριφορά του πολίτη, κατά τον Θουκυδίδη; (σελ. 22) 3. νόμος: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε σύνθετα ουσιαστικά ή επίθετα με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τη λέξη νόμος και να σχηματίσετε με καθένα από αυτά μια σύντομη φράση. Νομοθέτης, κληρονόμος, αυτόνομος, νομοσχέδιο, παράνομος. Μια από τις κυριότερες μεταρρυθμίσεις του Λυκούργου, περίφημου Σπαρτιάτη νομοθέτη, ήταν η κοινή μόρφωση αγοριών και κοριτσιών. Οι Έλληνες είμαστε κληρονόμοι του αρχαίου πολιτισμού μας. Στις μεσογειακές χώρες συναντάμε όλο και λιγότερους αυτόνομους νέους, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Το εργατικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε στο σύνολό του, όμως απορρίφθηκαν κάποια άρθρα του. Η στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας θεωρείται παράνομη και επιβάλλεται πρόστιμο. ΘΕΜΑ 79ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα. β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα; (σελ.30 ) 3. α) ἐπίπλους, δίκροτος, συλλέγω, διαφθείρομαι, κατέχω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους. ἐπί + πλέω δύο + κροτῶ σύν + λέγω διά + φθείρω κατά + ἔχω

16 β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη σημασία της στη Β στήλη. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἀπαγγέλλω γ) ανακοινώνω 2. ἐπίπλους στ) επιθετική κίνηση του στόλου 3. αὐτόθεν ε) από αυτό το μέρος 4. ἀνάγομαι β) βγαίνω από το λιμάνι στην ανοιχτή θάλασσα 5. συλλέγω δ) συγκεντρώνω ΘΕΜΑ 80ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο τίτλους έργων από κάθε κατηγορία. (σελ 31) 3. α) ἰδών, παντελῶς, πλήρεις, κατασχών, μεγάλα: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. ἰδών: ενόραση, αντιπρόσωπος, οφθαλμός, συνοπτικός παντελῶς: τελεία, αποτέλεσμα, συντελεστής, ανιδιοτέλεια πλήρεις: πληρότητα, πλήθος, πλεονασμός, πολυτεχνείο κατασχών: σχήμα, σχεδόν, σχολείο, αποχή, υπόσχεση μεγάλα: υπερμεγέθης, μεγαλοφυΐα, μεγαλεπήβολος, μεγέθυνση

17 β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τους ρηματικούς τύπους βοηθεῖν και ἔλαβε (Α στήλη): βοηθός, βοήθεια, λῆμμα, λημμάτιον, λῆψις ουσιαστικά με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β στήλη). Μία κατηγορία περισσεύει. 1. βοηθός ε) πρόσωπο που ενεργεί 2. λῆμμα γ) αποτέλεσμα ενέργειας 3. λῆψις α) ενέργεια ή κατάσταση 4. λημμάτιον β) υποκοριστικό 5. βοήθεια α) ενέργεια ή κατάσταση ΘΕΜΑ 81ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, Τι είναι οι δημηγορίες και ποια η σημασία τους για την επιστημονική ανάλυση των ιστορικών γεγονότων; (σελ 24) 3. α) ειρκτή, παράταξη, τυχερός, υπαγωγή, επίκειται: Με τις λέξεις που σας δίδονται (οι οποίες είναι ομόρριζες με λέξεις του κειμένου) να σχηματίσετε από μία πρόταση στη νέα ελληνική γλώσσα. Η υπόθεση οδήγησε ενώπιον του ακροατηρίου στο δικαστήριο αλλά και στην ειρκτή με πολυετείς ποινές πολλούς εκ των κατηγορουμένων. Η δημοκρατική παράταξη επεδίωκε την ένταξη της Κέρκυρας στην Αθηναϊκή ηγεμονία. Στάθηκε τυχερός στη ζωή του έχει πολλούς φίλους πρόθυμους να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή τους χρειαστεί. Απόφαση του πρωθυπουργού ήταν η υπαγωγή των κοινωνικών ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. Μετά από τις τελευταίες δηλώσεις επίκειται πολιτική θύελλα.

18 β) καταδουλοῦν, τέμνειν, ξυνίσταντο, λαβόντες, νομίζειν : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. καταδουλοῦν: υποδούλωση, δουλεμπόριο τέμνειν: τομή, τομέας ξυνίσταντο: διάστημα, στάση λαβόντες: λάφυρο, λήψη νομίζειν: νόμος, νόμισμα ΘΕΜΑ 82ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. (σελ.31) 3. α) Να σχηματίστε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά ἔφυγον -άς φυγάς ἀνήχθησαν -ή ἀναγωγή διεφθαρμένων -ά διαφθορά ἔλαβεν -ις λῆψις ἀπαγγελοῦσα -ία ἀπαγελλία β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη συνώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. συλλέγω δ) συνάγω 2. βοηθῶ ε) ἐπικουρῶ 3. γιγνώσκω ζ) ἐπίσταμαι 4. φεύγω β) ἀπέρχομαι 5. διαφθείρω α) καταστρέφω

19 ΘΕΜΑ 83ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του Ξενοφώντα να ζωντανεύει με δραματική ένταση μεμονωμένες εντυπωσιακές σκηνές; (σελ 32) 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ταχίστη ζ) βραδυτάτη 2. κενή στ) πλήρης 3. ἀποπλέω α) καταπλέω 4. πλεῖστος β) ὀλίγιστος 5. μεγάλα γ) μικρά β) ναῦς, ἀνήχθησαν, ἱστία, ἀπέπλευσε, ἀπαγγελοῦσα: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. ναῦς: ναυπηγός, ναύσταθμος ἀνήχθησαν: συναγωνιστής, αγωνία ἱστία: επιστήμη, ανάστημα ἀπέπλευσε: πλοιοκτήτης, πλεύση ἀπαγγελοῦσα: αγγελιαφόρος, εισαγγελέας

20 ΘΕΜΑ 84ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, Με ποιον τρόπο χρονολογεί τα ιστορικά γεγονότα ο Θουκυδίδης; (σελ 25) 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): 1. καταδουλῶ ε) ἐλευθερῶ 2. ὀλίγος δ) πολύς 3. πλούσιος α) πένης 4. φίλος ζ) ἐχθρός 5. ἐσέρχομαι γ) ἐξέρχομαι β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις τέμνειν, λέγοντες (Α στήλη) ουσιαστικά: τμῆσις, τμῆμα, υλοτόμος, λόγος, λογογράφος με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β στήλη). Δύο κατηγορίες περισσεύουν. 1. τμῆσις α) ενέργεια ή κατάσταση 2. τμῆμα δ) αποτέλεσμα ενέργειας 3. ὑλοτόμος ε) πρόσωπο που ενεργεί 4. λόγος δ) αποτέλεσμα ενέργειας 5. λογογράφος ε) πρόσωπο που ενεργεί

21 ΘΕΜΑ 85ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων; (σελ 32) 3. α) Να σχηματίστε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά ἔφυγον -άς φυγάς ἀνήχθησαν -ή ἀναγωγή διεφθαρμένων -ά διαφθορά ἔλαβε -ις λῆψις ἀπαγγελοῦσα -ία ἀπαγελλία β) συμπλήρωμα, παραλήπτης, γεωμετρία, διαφυγή, ιστός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Συμπλήρωμα: πλήρεις Παραλήπτης: ἔλαβε Γεωμετρία: γῇ Διαφυγή: ἔφυγον Ιστός: ἱστία

22 ΘΕΜΑ 86ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Ποια δημοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά βιβλία από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα και για ποιους λόγους; (σελ 31) 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἀποπλέω δ) εἰσπλέω 2. μεγάλα α) μικρά 3. πλεῖστος στ) ὀλίγιστος 4. πλήρης ε) κενός 5. ἀνάγομαι γ) ὁρμίζομαι β) ἔχων, ἰδών, ἔλαβε, πράγματα, μεγάλα: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. ἔχων: ενοχή, πλεονεξία ἰδών: πρόσωπο, οφθαλμός ἔλαβε: αντίληψη, συλλαβή πράγματα: αδικοπραγία, πραγμάτωση μεγάλα: μεγαλείο, μέγεθος

23 ΘΕΜΑ 87ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, Τι επιδιώκει ο Θουκυδίδης με τη χρήση σύνθετων ρημάτων; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα. (σελ ) 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): 1. ταξάμενοι ε) τάγμα 2. λαβόντες δ) κατάληψη 3. ἀναπείσειν α) πιθανός 4. ἀποφυγών β) φευγαλέος 5. χρήσασθαι ζ) χρήσιμος β) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με λέξεις (απλές ή σύνθετες) της νέας ελληνικής γλώσσας, ομόρριζες των ρημάτων που δίνονται σε παρένθεση. Οι Κερκυραίοι ήθελαν να πληρώσουν το πρόστιμο κατά δόσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα (τάττω). Οι ολιγαρχικοί Κερκυραίοι κατηγόρησαν τον Πειθία ότι επιδίωκε την υποδούλωση της Κέρκυρας στους Αθηναίους (καταδουλῶ). Δεν ήταν συνεπής στην εξόφληση της δόσης του δανείου και του επιβλήθηκε πρόστιμο (ὀφλισκάνω). Ο φίλος μου σήμερα ήταν πολύ τυχερός, κέρδισε στο λαχείο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό (τυγχάνω). Παρά την επιχειρηματολογία του, τελικά δεν ήταν ιδιαίτερα πειστικός, γι' αυτό και η πρότασή του απορρίφθηκε (πείθω. )

24 ΘΕΜΑ 88ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Τι γνωρίζετε για τη συμμετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου; (σελ 29) 3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήμα της Α στήλης με το συνώνυμό του στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. βοηθῶ ε) ἐπικουρῶ 2. γιγνώσκω ζ) οἶδα 3. συλλέγω δ) συνάγω 4. συμπάρειμι α)συμπορεύομαι 5. ἀποπλέω γ) ἐκπλέω β) πλήρεις, ἄνδρας, συνέλεξεν, ἔφυγον, ἔγνω: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. Πλήρεις: πληρότητα, εκπλήρωση ἄνδρας: ανδρεία, ανδρόγυνο συνέλεξεν: βαθμολογία, αντίλογος ἔφυγον: πρόσφυγας, διαφυγή ἔγνω: ανάγνωση, αυτογνωσία

25 ΘΕΜΑ 89ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα με την πόλη της Σπάρτης; (σελ 29-30) 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή τους στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ταχίστη στ)βραδυτάτη 2. μεγάλα δ) μικρά 3. πλήρης α) κενή 4. φεύγω ζ) ἔρχομαι 5. γιγνώσκω γ) ἀγνοῶ β) επιτάχυνση, πλοηγός, γαιοκτήμονας, ιστιοφόρο, ναύλος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Επιτάχυνση: ταχίστην Πλοηγός: πλεῖν Γαιοκτήμονας: γῇ Ιστιοφόρο: ἱστία Ναύλος: νεῶν

26 ΘΕΜΑ 90ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, α) Ποια ήταν η άποψη του Θουκυδίδη για τη στρατηγική του Περικλή; β) Ποιες ήταν οι συνέπειες του λοιμού και πώς επηρέασε την πολιτική κατάσταση της Αθήνας; (σελ 18) 3. Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β στήλη) και επίθετο (Γ στήλη) (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις λέξεις της Α στήλης. Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΣΤΗΛΗ Λέξεις Ουσιαστικά Επίθετα ἀναπείσειν πειθώ πειθήνιος ἀποδῶσιν έκδοση δοτός λέγοντες λόγος λογικός ἐχθρούς έχθρα εχθρικός νόμῳ νόμος παράνομος

27 ΘΕΜΑ 91ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα: β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήμο της Ερχιάς Αττικής. δ) Υπηρέτησε στο σώμα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας. α) Συμμετείχε ως μισθοφόρος στο στράτευμα του Κύρου κατά του αδελφού του Αρταξέρξη. ε) Οδήγησε τους Έλληνες μισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας στην πατρίδα τους. γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη μάχη της Κορωνείας. 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ναῦς ζ) νηοπομπή 2. ἐσήμανεν γ) σημασία 3. ἔλαβεν δ) κατάληψη 4. ἰδών β) είδος 5. ἀνήχθησαν στ) αναγωγή

28 β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά πλεῖν -ις πλεῦσις ἐσήμανεν -μα σῆμα συνέλεξεν -ή συλλογή βοηθεῖν -ός βοηθός ἀπαγγελοῦσα -ία ἀπαγγελία

29 ΘΕΜΑ 92ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του (394 π.χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την απόφαση. (σελ 29-30) 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την ομόρριζή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἔγνω ζ) αναγνώστης 2. παντελῶς στ) ατέλεια 3. πράγματα ε) άπρακτος 4. κράτος α) επικράτηση 5. κατασχών β) σχεδόν β) Να σχηματίσετε από τις παρακάτω λέξεις παράγωγα επίθετα της αρχαίας ελληνικής με τις καταλήξεις που δίνονται. λέξεις κατάληξη παράγωγο επίθετο ἄκραν -αῖος ἀκραῖος πεζόν -ικός πεζικός κράτος -αιός κραταιός ἄλλαι -οῖος άλλοῖος ἄνδρας -εῖος ἄνδρεῖος

30 ΘΕΜΑ 94ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα. β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα; (σελ.30 ) 3. α) ἐπίπλους, δίκροτος, συλλέγω, διαφθείρομαι, κατέχω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους. ἐπί + πλέω δύο + κροτῶ σύν + λέγω διά + φθείρω κατά + ἔχω β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη σημασία της στη Β στήλη. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἀπαγγέλλω γ) ανακοινώνω 2. ἐπίπλους στ) επιθετική κίνηση του στόλου 3. αὐτόθεν ε) από αυτό το μέρος 4. ἀνάγομαι β) βγαίνω από το λιμάνι στην ανοιχτή θάλασσα 5. συλλέγω δ) συγκεντρώνω

31 ΘΕΜΑ 95ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. (σελ 31) 3. α) ἰδών, παντελῶς, πλήρεις, κατασχών, μεγάλα: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. ἰδών ιδανικό παντελῶς εντελέχεια πλήρεις πλεονασμός κατασχών εποχή μεγάλα μεγαλοσύνη β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τους ρηματικούς τύπους βοηθεῖν και ἒλαβε (Α στήλη): βοηθός, βοήθημα, βοήθεια, λῆμμα, λῆψις ουσιαστικά με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β στήλη) (δυο κατηγορίες περισσεύουν). 1. βοηθός ε) πρόσωπο που ενεργεί 2. λῆμμα γ) αποτέλεσμα ενέργειας 3. λῆψις α) ενέργεια ή κατάσταση 4. βοήθημα γ) αποτέλεσμα ενέργειας 5. βοήθεια α) ενέργεια ή κατάσταση

32 ΘΕΜΑ 96ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, Με ποιες μεθόδους ο Θουκυδίδης διερευνά γεγονότα παλαιότερα του Πελοποννησιακού πολέμου; (σελ 24) 3. α) ἡγεμών, ἡγήτωρ, ἡγέτης, σχῆμα, σχέσις,: Να κατατάξετε τις παραπάνω ο-μόρριζες προς τους ρηματικούς τύπους ἡγεῖσθαι και ἔχοντες λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία. ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας ἡγεμών ἡγήτωρ ἡγέτης σχῆμα σχέσις β) γνώμη, πρέσβυς, ἐπιστροφή, ἀγορά, πράγματα: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Γνώμη: γιγνώσκω Πρέσβυς: πρεσβεύω ἐπιστροφή: στρέφω ἀγορά: ἀγείρω πράγματα: πράττω

33 ΘΕΜΑ 97o: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο επιτυχη-μένη θεωρείται η προσπάθειά του; (σελ 31-32) 3. α) Να σχηματίστε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά ἔφυγον -άς φυγάς ἀνήχθησαν -ή ἀναγωγή διεφθαρμένων -ά διαφθορά ἔλαβε -ις λῆψις ἀπαγγελοῦσα -ία ἀπαγγελία β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με τη συνώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. συλλέγω δ) συνάγω 2. βοηθῶ ε) ἐπικουρῶ 3. γιγνώσκω ζ) ἐπίσταμαι 4. φεύγω β) ἀπέρχομαι 5. διαφθείρω α) καταστρέφω

34 ΘΕΜΑ 98ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες; (σελ 32) 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ταχίστη ζ) βραδυτάτη 2. κενή στ) πλήρης 3. ἀποπλέω α) καταπλέω 4. πλεῖστος β) ὀλίγιστος 5. μεγάλα γ) μικρά β) ναῦς, ἀνήχθησαν, ἱστία, ἀπέπλευσε, ἀπαγγελοῦσα: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. ναῦς: επίνειο ἀνήχθησαν: καταγωγή ἱστία: αποστασία ἀπέπλευσε: πλωτάρχης ἀπαγγελοῦσα: καταγγελία

35 ΘΕΜΑ 99ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, Πώς απαντά ο Θουκυδίδης στο πρόβλημα που αφορά την ηγεμονική δύναμη της Αθήνας; (σελ 20) 3. α) νεώριο, νεωτερισμός, σύλληψη, φυγάδευση, άφιξη: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Νεώριο: νηὶ Νεωτερισμός: νεωτερίζοντας Σύλληψη: ξυλλαβόντες Φυγάδευση: καταφεύγει Άφιξη: Ἀφικομένης β) συγκαλῶ, μηδέτερος, ξυμφέρω, ἀνεπιτήδειος, ξυλλαμβάνω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. Σύν + καλέω-ῶ Μηδείς + ἕτερος Σύν + φέρω ἀ στερητ. + ἐπιτήδειος > ἐπίτηδες < ἐπί τάδε ή τῇδε σύν + λαμβάνω

36 ΘΕΜΑ 100ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, α) Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και τη Ρωμαϊκή εποχή; β) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε ποια χρονική περίοδο αναφέρονται; (σελ 32-33) 3. α) Να σχηματίστε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά ἔφυγον -άς φυγάς ἀνήχθησαν -ή ἀναγωγή διεφθαρμένων -ά διαφθορά ἔλαβε -ις λῆψις ἀπαγγελοῦσα -ία ἀπαγγελία β) συμπλήρωμα, παραλήπτης, γεωμετρία, διαφυγή, ιστός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. πλήρεις, ἔλαβεν, γῇ, φεύγων ἱστία

37 ΘΕΜΑ 101ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, α) Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Ἑλληνικά και σε ποια χρονική περίοδο αναφέρονται; β) Να αναφέρετε τους τίτλους των υπολοίπων έργων του Ξενοφώντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα Ἑλληνικά. (σελ 33) 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. ἀποπλέω δ) εἰσπλέω 2. μεγάλα α) μικρά 3. πλεῖστος στ) ὀλίγιστος 4. πλήρης ε) κενή 5. ἀνάγομαι γ) ὁρμίζομαι β) ἔχων, ἰδών, πράγματα, ἔλαβε, μεγάλα: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. Πλεονεξία, ιδεατός, είσπραξη, εργολάβος, μεγαλοδικηγόρος

38 ΘΕΜΑ 102ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, Πώς η λογική και η τύχη, κατά τον Θουκυδίδη, επηρεάζουν τις ιστορικές εξελίξεις; (σελ 21) 3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις-φράσεις της Α στήλης με τη σημασία τους στη Β στήλη (δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν): 1. ξυγκαλῶ ζ) καλώ σε συνέλευση 2. νεωτερίζω δ) υποκινώ σε στάση 3. τὰ μετέωρα τῆς πόλεως στ) τα ψηλά και οχυρά μέρη της πόλης 4. οὗπερ β) εκεί ακριβώς όπου 5. ἡσυχάζω α) μένω ουδέτερος β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την συνώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): 1. δρῶ ζ) πράττω 2. ἀφικνοῦμαι ε) ἔρχομαι 3. λέγω α) φημί 4. πολέμιος β) ἐναντίος 5. βέλτιστος γ) ἄριστος

39 ΘΕΜΑ 103ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο; (σελ 29) 3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήμα της Α στήλης με το συνώνυμό του της Β στήλης. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν. 1. βοηθῶ ε) ἐπικουρῶ 2. γιγνώσκω ζ) οἶδα 3. συλλέγω δ) συνάγω 4. συμπάρειμι α)συμπορεύομαι 5. ἀποπλέω γ) ἐκπλέω β) πλήρεις, ἄνδρας, συνέλεξεν, ἔφυγον, ἔγνω: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. Πλήρωμα, επάνδρωση, απολογητής, διαφυγή, αυτογνωσία

40 ΘΕΜΑ 104ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσματος της εξορίας του Ξενοφώντα; (σελ 30) 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή τους στη Β στήλη. Δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν: 1. ταχίστη στ) βραδυτάτη 2. μεγάλα δ) μικρά 3. πλήρης α) κενή 4. φεύγω ζ) ἔρχομαι 5. γιγνώσκω γ) ἀγνοῶ β) επιτάχυνση, πλοηγός, γαιοκτήμονας, ιστιοφόρο, ναύλος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. ταχίστην, ἐπίπλουν, γῇ, ἱστία ναυσὶ

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13 ΘΕΜΑ 8ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 2-3. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἔτι δ ὦ βουλή οὐδεὶς κίνδυνον ἡγουμένους 2. Ποια είναι η σημασία της παθοποιίας του ρήτορα (ρητορικά πάθη), κατά την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγωγή του Επιτaφίου λόγου O λόγος αυτός κατάγεται από το παλαιότατο έθιµο τού θρήνου των συγγενών γυναικών στην πρόθεση τού νεκρού που γινόταν στο σπίτι του. Οι θρήνοι αυτοί έµοιαζαν κάπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) Δ2.Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. ως αριθμητικό σύμβολο: π = 80, αλλά π = 80.000. πάγη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ παγίδα. παράγ. ἡ παγίς, -ίδος «παγίδα». [πάγ-ος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ. 18650-18699) Copyright για τις απαντήσεις των θεμάτων Σ. Πατάκης ΑΕΕΔΕ (Εκδόσεις Πατάκη),

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΜΑΡΣΤΡΙΑ συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος ἀλλ ἵνα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

Το φιλολογικό, ιστορικό και πολιτικό ενδιαφέρον των Ελληνικών του Ξενοφώντα: το παράδειγμα της δίκης του Θηραμένη. 2.3.

Το φιλολογικό, ιστορικό και πολιτικό ενδιαφέρον των Ελληνικών του Ξενοφώντα: το παράδειγμα της δίκης του Θηραμένη. 2.3. «Το φιλολογικό, ιστορικό και πολιτικό ενδιαφέρον των Ελληνικών του Ξενοφώντα: το παράδειγμα της δίκης του Θηραμένη. 2.3.17-49, 50-56» Κειμενική εμβάθυνση (και διαθεματική προσέγγιση) Χριστοφορίδου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου Πνευματικός άνθρωπος Διανοούμενος Πνευματικοί ταγοί/ηγέτες Πνευματική ηγεσία ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ο άνθρωπος με την ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Λέγοντας πνευματική καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γ ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γ ΤΜΗΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00' συνεδρίασε στην Αίθουσα 151 του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ.

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 8 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η άνοδος της πολιτικής δυνάµεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου ήµος Χλωπτσιούδης Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου κριτήρια αξιολόγησης Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Γ Λυκείου κριτήρια αξιολόγησης ISBN: 978-618-80632-8-0 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Νιώτη Ελένη-Χριστίνα. Το Οιονεί Σύνταγμα της Αρχαίας Αθήνας

Προπτυχιακή Εργασία. Νιώτη Ελένη-Χριστίνα. Το Οιονεί Σύνταγμα της Αρχαίας Αθήνας Προπτυχιακή Εργασία Νιώτη Ελένη-Χριστίνα Το Οιονεί Σύνταγμα της Αρχαίας Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΘΕΜΑ Το θέµα της παρούσας εργασίας αφορά στο «Οιονεί Σύνταγµα» της Αρ-χαίας Αθήνας. Γίνεται παρουσίαση της Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα