ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Διακ. 48 Π 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Π. ΨΑΘΑΚΗ Τηλέφωνο : FAX : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων έχοντας υπόψη του: 1) Τον Ν.3329/ (ΦΕΚ 81/Α/05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Κεφάλαιο Β' Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.Κ.Α.) 2) Το Π.Δ.715/79 περί μισθώσεων των Ν.Π.Δ.Δ. (Φ.Ε.Κ. 212/Α/ ) 3) Την αριθμ.δυ8/β/οικ / Απόφαση του ΥΥΚΑ «Προδιαγραφές Κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες & Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος Ψυχαργώς». 4) Την αριθμ θέμα 28/πρκ 8/ απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 6) Την πίστωση στον ΚΑ 0813 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείο (Ψυχιατρικός Τομέας). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου που αφορά την στέγαση του διαμερίσματος Β για την επόμενη 5ετία με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης : : 6.720,00 ευρώ. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η Τρίτη 26/8/2014, ώρα στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η Τετάρτη Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 27/8/2014 ώρα στο Γραφείο Προμηθειών του Άρθρο 1 ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού υποβλήθηκε για δημοσίευση : * Δημοσίευση στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ www. Chaniahospital.gr * Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές. Άρθρο 2 ο ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γρ. Προμηθειών από την επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών: α) Τα μέλη της επιτροπής β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης). Άρθρο 3 ο ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται, ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2. Περιγραφή του προσφερόμενου για εκμίσθωση ακινήτου και σχεδιάγραμμα ή σκαρίφημα αυτού. 3. Οικοδομική άδεια του προσφερόμενου ακινήτου. Άρθρο 4 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) Συνεταιρισμοί γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Οι προσφορές θα συνοδεύονται από γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το εικοστό (1/20) του ετήσιου ζητουμένου μισθώματος, ως εγγύηση για το ότι οι διαγωνιζόμενοι θα προσέλθουν σε σύνταξη του οικείου μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα στην ορισμένη προθεσμία και θα παραδώσουν το μίσθιο στην χρήση του Θεραπευτηρίου στην κατάσταση που συμφωνήθηκε και κατά τον οριζόμενο στην διακήρυξη χρόνο. Άρθρο 6 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης). 2.Οι προσφορές μετά την αποστολή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόμιμα στην αρμόδια Υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού επί ποινή απόρριψης. 4.Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 4.1.Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο επί ποινή απόρριψης.

3 4.2 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 4.3 Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. Του προμηθευτή, θα συνοδεύονται με τα prospectus και λοιπά στοιχεία που ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένα-συνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, με τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και «αντίγραφα προσφοράς». 4.4 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 4.5.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1.H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 3.Ο αριθμός της διακήρυξης 4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 5.Στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής: Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα είναι κλειστός, θα γράφει με ευκρινή τρόπο τον τίτλο του διαγωνισμού και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη/εκπροσώπου στο εξωτερικό του μέρος. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει, με ποινή αποκλεισμού όλα τα παρακάτω στοιχεία: 1. Τεύχος μεγέθους Α4 με α) πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο). Σε περίπτωση συνιδιοκτητών θα μπορεί να ορίζεται με νόμιμο τρόπο εκπρόσωπός τους,β) αντίγραφο υφιστάμενου Φύλλου Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο και αντίγραφο του παραβόλου σε περίπτωση διαδικασίας νομιμοποίησης σύμφωνα με το Ν.4014 γ) τίτλους ιδιοκτησίας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι υπογεγραμμένα από τον ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτες ή τον εκπρόσωπό τους. Το Φύλλο Αδείας θα πρέπει να είναι θεωρημένο ως γνήσιο αντίγραφο. Προσκόμιση Έγκρισης Δόμησης από την Πολεοδομία είναι προαιρετική σε αυτή τη φάση, η ύπαρξή της όμως θα θεωρηθεί θετικό στοιχείο (στην ευθύνη του ιδιοκτήτη είναι να εξετάσει εάν το προσφερόμενο ακίνητο είναι ικανό να αδειοδοτηθεί σε περίπτωση πρόκρισής του). 2. _Τεύχος μεγέθους Α4 με περιεκτική Λειτουργική Περιγραφή του κτηρίου (υφιστάμενη κατάσταση) η οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια σε όλα κριτήρια τα οποία θίγονται στο παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (δηλ. περιγραφή θέσης, προσβασιμότητας, εμβαδόν, χώροι κλπ) καθώς και ό,τι άλλο κρίνει ο ιδιοκτήτης απαραίτητο για την κατανόηση του κτηρίου. 3. _Τεύχος Α4 με περιεκτική Τεχνική Περιγραφή του κτηρίου στην οποία θα περιγράφεται συνοπτικά ο φέρων οργανισμός, τα δομικά στοιχεία (τοίχοι, δάπεδα κλπ) του κτηρίου και οι υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Επίσης θα αναφέρεται η γενική κατάσταση του κτηρίου καθώς και τα σημεία στα οποία απαιτούνται πρόσθετες εργασίες. Η Τεχνική Περιγραφή θα είναι σφραγισμένηυπογεγραμμένη είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από διπλωματούχο μηχανικό. 4. Δήλωση στατικής επάρκειας σφραγισμένη-υπογεγραμμένη από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό (θα μπορεί να συμπεριληφθεί στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής). 5_Τοπογραφικό Διάγραμμα της ιδιοκτησίας, σφραγισμένο-υπογεγραμμένο είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από διπλωματούχο μηχανικό.

4 5. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών ότι α) έχει ανά χείρας τα πρωτότυπα των εγγράφων και στοιχείων τα οποία προσκομίζει σε αντίγραφα β) τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς περιγράφουν την πραγματική κατάσταση του κτηρίου γ) αποδέχεται πλήρως ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών δ) ότι σε περίπτωση μειοδοσίας θα προχωρήσει άμεσα για την έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης, και στη συνέχεια στις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες προκειμένου το κτήριο να συμμορφωθεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές. 6. Προκειμένου να γίνει οριστική αποδοχή του, ο ιδιοκτήτης προσκομίζει: 1_Το φύλλο της Άδειας Δόμησης (για την αναθεώρηση/τροποποίηση). Σε περίπτωση αυθαιρέτου, για την έκδοση της Άδειας Δόμησης θα πρέπει εκ των πραγμάτων να έχει ολοκληρωθεί η νομιμοποίησή του, 2_Πλήρη σειρά θεωρημένων σχεδίων της παραπάνω αδείας και των σχετικών μελετών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 3_Θεωρημένη μελέτη πυρασφάλειας από την παραπάνω άδεια, 4_Υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού ότι οι σχετικές μελέτες της οικοδομικής άδειας και της πυρασφάλειας έχουν εφαρμοσθεί πλήρως, 5_Σε ισχύ πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Η Επιτροπή παραλαβής ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και το διαμορφωμένο κτήριο προκειμένου να το αποδεχτεί. Τα οικονομικά στοιχεία και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση. Άρθρο 7 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο, να λάβουν γνώση των τιμών και των προσφορών των συμμετεχόντων. Σε καμία περίπτωση δεν δύνατε να λάβουν αντίγραφα ή φωτογραφίες των προσφορών των άλλων εταιρειών. 2. Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και οι υπόλοιποι φάκελοι της προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Μετά την

5 αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά την προεπιλογή απορρίπτονται καταρχήν κτήρια τα οποία είναι σαφώς ακατάλληλα επειδή δεν πληρούν σαφώς κάποιο από τα κριτήρια συμμόρφωσης του παρόντος. Διευκρινίζεται ότι ενδεχόμενα ελαττώματα και αποκλίσεις από τα κριτήρια αυτά δεν θα αντιμετωπίζονται καταρχήν ως κριτήρια αποκλεισμού, εφόσον κατά την κρίση της Επιτροπής αυτά μπορούν να συμπληρωθούν/αρθούν σχετικά εύκολα και χωρίς ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες. Στα κτήρια τα οποία κρίνονται κατ'αρχήν κατάλληλα εντοπίζονται τυχόν σημεία που παρουσιάζονται ελλείψεις και κατατάσονται κατά σειρά αξιολόγησης. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή Αξιολόγησης ζητά πρόσθετα στοιχεία και επισκέπτεται το/τα κτήρια. 4. Το οριστικό πρακτικό θα υποβληθεί στο Δ.Σ για έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 5. Υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση. 6. Στους λοιπούς συμμετέχοντες θα γίνει η ενημέρωση κατακύρωσης και επιστροφή της εγγυητικής συμμετοχής που έχουν καταθέσει. Άρθρο 8 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή. Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ για το μηνιαίο μίσθωμα του κτηρίου, η αναθεώρηση/ τροποποίηση της άδειας και οι συμπληρωματικές οικοδομικές εργασίες θα γίνουν με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου πριν την παράδοση του κτιρίου για μίσθωση. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε εκμισθωτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αρχικού προσφερόμενου ποσού. Διευκρινίζεται ότι το νοσοκομείο, μετά την μίσθωση του κτηρίου θα αναλάβει την ευθύνη συντήρησης μόνον για τα αναλώσιμα τμήματα των εγκαταστάσεων (ενδεικτικά αλλαγή λαμπτήρων και ασφαλειών πίνακα, απλές υδραυλικές βλάβες, συντήρηση κλιματιστικών). Η γενική συντήρηση του κτηρίου και των εγκαταστάσεών του θα βαρύνει αποκλειστικά τον κύριο του ακινήτου (ενδεικτικά συντήρηση ανελκυστήρα, μονώσεις, συστήματα θέρμανσης κλπ). ΑΡΘΡΟ 9 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ Για την σειρά ιεράρχησης και την τελική επιλογή του αναδόχου λαμβάνεται υπόψη: 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 2. Η νομιμότητα του κτηρίου. 3. Η θέση του στην πόλη. 4. Η λειτουργικότητα και η επάρκεια των χώρων. 1. Η προσπελασιμότητα και η δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με ΑΜΕΑ. 2. Η επάρκεια εγκαταστάσεων και δικτύων. 3. Η γενική ποιότητα και κατάσταση του κτηρίου

6 4. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 5. Το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει : Α. Κατακύρωση στον μειοδότη μετά την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και την εναρμόνιση του κτιρίου με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη. Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το κτίριο, είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί. ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. ΣΤ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής ΑΡΘΡΟ 11 ο ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Στον εκμισθωτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική σύμβαση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη Γ. Το προς μίσθωση κτίριο Δ. Το μηνιαίο μίσθωμα Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κτιρίου που αφορά την στέγαση του διαμερίσματος Β. για την επόμενη 5ετία ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 5 (πέντε) ετών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης... μέχρι...και με δικαίωμα μονομερής παράταση της σύμβασης, μετά από απόφαση Δ.Σ. του νοσοκομείου.

7 ΑΡΘΡΟ 12 ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το κτήριο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, και μέσα στα χρονικά όρια που θα οριστεί αυτή ώστε να είναι το κτίριο κατάλληλο και να εξυπηρετεί άτομα ΑΜΕΑ, επί ποινής αποκλεισμού. 2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, μπορεί ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΟΥ- ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Το Ίδρυμα δεν υπόκειται σε καμιά αποζημίωση υπέρ εκμισθωτή για τις εκ κακής κατασκευής του κτιρίου αν από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία επέλθουν βλάβες στο ακίνητο. 2. Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή επικαρπία, χρήση κ.λ.π. άλλου προσώπου η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη ο οποίος θεωρείται εκμισθωτής, σε αυτόν δε καταβάλλονται τα μισθώματα αφού κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα ο νόμιμος τίτλος. 3. Ο εκμισθωτής υποχρεούται εφ'όσον διαρκεί η μίσθωση να ενεργεί στο ακίνητο τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώσει τις φθορές από τη συνήθη χρήση, μέσα σε εύλογη προθεσμία από τη σχετική ειδοποίηση από τη στεγαζόμενη μονάδα του νοσοκομείου. Σε περίπτωση άρνησης εκμισθωτή, το νοσοκομείο έχει δικαίωμα ή να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών ή να προβεί στην μονομερή λύση της μίσθωσης και την με διαγωνισμό η απ'ευθείας μίσθωση άλλου ακίνητου σε βάρος του εκμισθωτή. Το ποσόν της δαπάνης παρακρατείται από τα πρώτα μετά την επισκευή μισθώματα που πρόκειται να πληρωθούν, μετά από βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου. 4. Το νοσοκομείο ως μισθωτής μπορεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και χωρίς καμία αποζημίωση του εκμισθωτή να λύσει μονομερώς την μίσθωση εάν : * Καταργηθεί το σύνολο ή μέρους των στεγαζόμενων υπηρεσιών. * Μεταφερθούν οι στεγαζόμενες υπηρεσίες σε ακίνητο της ιδιοκτησίας του. * Προσφερθεί από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για το υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης. * Αναδιοργανωθεί η στεγαζόμενη Μονάδα κατά την διάρκεια της μίσθωσης, ώστε το ακίνητο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες της ή να μην είναι απαραίτητο. * Μεταφερθεί σε άλλο τόπο η στεγαζόμενη Μονάδα έστω προσωρινά. Για να λυθεί η σύμβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση στον εκμισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σχετική ειδοποίηση για την καθοριζόμενη ημερομηνία λύσης της μίσθωσης βάσει της οποίας παύει και κάθε υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ. για την καταβολή του μισθώματος. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΕΚΜΙΣΘΩΤΗ Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και καταπίπτει υπέρ του νοσοκομείου η εγγυητική συμμετοχής του στον διαγωνισμό όταν: 1. Του έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης και δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε. 2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελεί τη σύμβαση, που του ανατέθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παρούσα διακήρυξη.

8 3. Σε καθυστέρηση της παράδοσης του κτιρίου σύμφωνα με τη σύμβαση ή αδιαφορίας και μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Η μίσθωση του νέου κτιρίου γίνεται σε βάρος του έκπτωτου εκμισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.3 του Π.Δ715/79. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ, με βάση το N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία. Η πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος θα γίνεται κάθε μήνα με την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων που θεωρούνται από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : Οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή είναι. 1. 1,5 % υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. 2. Χαρτόσημο 2,40% επί του Μ. Τ. Π. Υ. 3. 2% Δημόσιο βάση Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 16 ο ΓΕΝΙΚΑ Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και του Π.Δ. 118/07 και των αναλογικών εφαρμοζόμενων προς αυτές διατάξεις ΑΚ και των λοιπών νομοθετημάτων και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΉΤΩΝ Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να είναι μεγαλύτερο η ίσο 100 m 2 ( m 2 ) και να έχει επαρκείς χώρους για την φιλοξενία 4 ένοικων καθώς και για το προσωπικό. Θα πρέπει δε να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Χανίων και να διαθέτει: Α) Μπάνιο με W.C. και νιπτήρα διαστάσεων 4 τ. μ. τουλάχιστον. Β) Ευρύχωρη κουζίνα 9 τ. μ. τουλάχιστον. Γ) Ατομικά υπνοδωμάτια κατά προτίμηση ή των 2 ατόμων το μέγιστο (ΔΙΚΛΙΝΟ 12 m 2 ) Δ) Ευρύχωρους κοινόχρηστους χώρους (καθιστικό, τραπεζαρία, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου αυτό είναι δυνατόν), στους οποίους θα μπορεί να εξυπηρετείται το σύνολο των ένοικων ταυτοχρόνως. Η ύπαρξη εξωτερικών χώρων (αυλή-βεράντες) θα θεωρηθεί επιπλέον κριτήριο επιλογής. Ε) Χώρους για γραφεία των επαγγελματιών της δομής. ΣΤ) Θέρμανση σε όλους τους χώρους και κλιματισμός. Ζ) Σύστημα πυρασφάλειας (μέτρα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης) σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 71/88). Εάν αυτό δεν υφίσταται., ο εκμισθωτής θα δεσμεύεται με την προσφορά του για την τοποθέτηση του με αποκλειστική του ευθύνη και πριν την έναρξη της μίσθωσης.

9 Η) Σύγχρονη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (απαραίτητη η ύπαρξη ηλεκτροστόπ). Θ) Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακινητο είναι διαμέρισμα ορόφου πέραν του ισογείου, ή μονοκατοικία με περισσότερους των δύο ορόφων (ισόγειο & l 0ς ), θα πρέπει να διαθέτει ανελκυστήρα κατασκευασμένο για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Ι) Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν ηλιακοί θερμοσίφωνες. Κ) Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο είναι διαμέρισμα ορόφου, στα μπαλκόνια τα στηθαία θα πρέπει να έχουν ύψος 1,20μ χωρίς οριζόντια στοιχεία. Λ) Ράμπες για ΑΜΕΑ όπου απαιτείται (δεν πρέπει να υπάρχουν σκαλιά σε οποιαδήποτε υψομετρική διαφορά στα δάπεδα είτε στον εσωτερικό είτε στον εξωτερικό χώρο. 2. Ο εκμισθωτής θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης και τις νόμιμες κρατήσεις, ενώ θα είναι υποχρεωμένος εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να την καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να υποβάλλει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ) θεωρημένο αντίγραφο της. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.715/79, άρθρα Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για πέντε (5) χρόνια, με μονομερές δικαίωμα του Θεραπευτηρίου για δίμηνη παράταση της. 5. Το μίσθωμα θα είναι σταθερό καθ' όλη την διάρκεια της μίσθωσης. 6. Στην προσφορά πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Η προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, πρέπει δε να περιέχει απαραιτήτως: Α) Περιγραφή του προσφερομένου για εκμίσθωση ακινήτου και σχεδιάγραμμα ή σκαρίφημα αυτού. Β) Το αιτούμενο μίσθωμα. Γ) Τους νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου, καθώς και την άδεια οικοδομής. 7. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το εικοστό (1/20) του ετήσιου ζητουμένου μισθώματος, ως εγγύηση για το ότι οι διαγωνιζόμενοι θα προσέλθουν σε σύνταξη του οικείου μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα στην ορισμένη προθεσμία και θα παραδώσουν το μίσθιο στην χρήση του Θεραπευτηρίου στην κατάσταση που συμφωνήθηκε και κατά τον οριζόμενο στην διακήρυξη χρόνο. 8. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο το μίσθιο στην χρήση του Θεραπευτηρίου, κατάλληλο και σύμφωνα προς τους όρους διακήρυξης, διαφορετικά η μίσθωση λύεται από το Θεραπευτήριο υπέρ του οποίου καταπίπτει η κατατεθείσα εγγύηση. 9. Ο εκμισθωτής υποχρεούται πριν την έναρξη ισχύος της μίσθωσης να εξασφαλίσει από την Πολεοδομία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, την τυχόν απαραίτητη αλλαγή της χρήσης του ακινήτου σε κτίριο Κοινωνικής Πρόνοιας σύμφωνα με το Π.Δ. 71/ Ο εκμισθωτής καλείται γραπτώς και με απόδειξη να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' εξουσιοδοτημένου προσώπου κατά την παραλαβή ή την εις αυτόν απόδοση του μισθίου, αν αρνηθεί δε να προσέλθει κατά την απόδοση, συντάσσεται περί τούτου από την επιτροπή πρωτόκολλο. 11. Η παραλαβή του μισθίου από το Θεραπευτήριο δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την ευθύνη για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του μισθίου, κατά τις περί μισθώσεων διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 12. Η μίσθωση θα λήξει κατά τον χρόνο που ορίζεται στην σύμβαση. Το Θεραπευτήριο υποχρεούται όπως κατά τον χρόνο αυτό παραδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή, εκτός αν συμφωνήθηκε ότι μπορεί να το παραδώσει μεταγενέστερα, όχι πάντως πέρα των δύο (2) μηνών από την λήξη της μίσθωσης. 7. Το Θεραπευτήριο δεν υπόκειται σε καμία αποζημίωση υπέρ του εκμισθωτή για τις εκ της συνήθους χρήσης ή κακής κατασκευής του κτιρίου και εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας, επερχόμενες βλάβες ή ζημιές στο μίσθιο. Η έννοια της συνήθους χρήσης επί μισθώσεων των Ν.Π.Δ.Δ. είναι ευρύτερη των κοινών μισθώσεων. 8. Εάν κατά την διάρκεια της μίσθωσης, το ακίνητο περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη θεωρουμένου αυτού ως εκμισθωτού. Σ' αυτόν δε Οα καταβάλλονται από το Θεραπευτήριο τα μισθώματα αφού κοινοποιηθεί σε αυτό ο νόμιμος τίτλος.

10 9. Ο εκμισθωτής υποχρεούται εφ' όσον διαρκεί η μίσθωση να ενεργεί στο ακίνητο τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις φθορές από την συνήθη χρήση, μέσα σε εύλογη προθεσμία από την σχετική ειδοποίηση της στεγαζόμενης υπηρεσίας του θεραπευτηρίου. 10. Σε περίπτωση άρνησης του εκμισθωτή, το Θεραπευτήριο έχει το δικαίωμα ή να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών ή να προβεί στην μονομερή λύση της μίσθωσης και την με διαγωνισμό ή απ' ευθείας μίσθωση άλλου αναλόγου ακινήτου σε βάρος του εκμισθωτή ή να ενεργήσει αυτό τις αναγκαίες επισκευές σε βάρος του εκμισθωτή. Το ποσόν της δαπάνης παρακρατείται από τα πρώτα μετά την επισκευή μισθώματα, που πρόκειται να πληρωθούν μετά από βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Θεραπευτηρίου. 11. Το Θεραπευτήριο ως μισθωτής μπορεί κατά την διάρκεια της μίσθωσης και χωρίς καμία αποζημίωση του εκμισθωτή, να λύσει μονομερώς την μίσθωση εάν: α) Καταργηθεί η Υπηρεσία η οποία στεγάζεται. β) Μεταφέρει την στεγαζόμενη Υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του. γ) Προσφερθεί από τρίτο η δωρεάν χρήση καταλλήλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης. δ) Αναδιοργανωθεί η Υπηρεσία του Θεραπευτηρίου κατά την διάρκεια της μίσθωσης, ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής ή να μην είναι απαραίτητο, ε) Μεταφερθεί σε άλλο τόπο η Υπηρεσία αυτή, έστω και προσωρινά. Για την κατά τα ανωτέρω μονομερή λύση της μίσθωσης, απαιτείται η έγγραφη ειδοποίηση του εκμισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα από την καθοριζόμενη σε αυτήν ημερομηνία λύσης της μίσθωσης, πέραν της οποίας παύει κάθε υποχρέωση του Θεραπευτηρίου για καταβολή μισθώματος. 18. Εάν ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δεν προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση του, το Δ/κό Συμβούλιο κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα μειοδότη και καταπίπτει υπέρ του Θεραπευτηρίου η εγγύηση συμμετοχής του στον διαγωνισμό. Η μίσθωση του νέου κτιρίου γίνεται σε βάρος του μειοδότη. 19. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος. 20. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για πέντε (5) χρόνια με μονομερές δικαίωμα του Ν.Π.Δ.Δ. για δίμηνη παράταση της σύμβασης. 21. Τα μισθώματα θα καταβάλλονται στον εκμισθωτή κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα. 18. Η υπογραφείσα σύμβαση μίσθωσης θα μπορεί να τροποποιείται (πλην του οικονομικού σκέλους) ύστερα από απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου, με την σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Το Θεραπευτήριο διατηρεί και το μονομερές δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί ως προς την έναρξη, λήξη και χρονική διάρκεια της, εάν προκύψουν γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά την υπογραφή της. 19. Οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν, θα επιλύονται με σχετική απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 04-03-2015 Πληροφορίες : ΑΙΚ. ΨΑΡΑΚΗ ΤΗΛ.: 2813 408808 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 2ΔΙΣ/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 04-03-2015 Πληροφορίες : ΑΙΚ. ΨΑΡΑΚΗ ΤΗΛ.: 2813 408808 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 2ΔΙΣ/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 03-12- 2013 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14970/2013 Πάτρας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 01/07 /2015 Α.Π.: 4585 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4585/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 169 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 42Π/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 42Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.N.H. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tηλέφωνο : 2810 392 999 Telefax : 2810 542 093 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481

Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012 Πληροφορίες : ουνδουλάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810/ 368117 FAX : 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο Προµηθειών Ηράκλειο 6-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδικας. : 66100

Διαβάστε περισσότερα