ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0226/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0226/"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έγγραφο συνόδου A8-0226/ ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ (2016/2250(INI)) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Εισηγητής: Younous Omarjee RR\ docx PE v03-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI_ImplReport ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ... 3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ... 6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ PE v /30 RR\ docx

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές παραμένοντας πλήρως ενσωματωμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναγνωριστεί από το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ με ένα ειδικό καθεστώς που παρέχει στην Ένωση τη νομική ικανότητα να προσαρμόζει σ αυτές τις περιφέρειες το σύνολο των πολιτικών, των προγραμμάτων και της νομοθεσίας της. Αυτό ακριβώς είναι το νόημα που το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δώσει επίσης στο άρθρο αυτό με την απόφασή του της 5 Δεκεμβρίου 2015, επιβεβαιώνοντας την πλήρη νομιμότητα της προσέγγισης ΕΑΠ. Με την παρούσα έκθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε να κάνει τον απολογισμό της εφαρμογής του άρθρου 349, να αναλύσει με ποιον τρόπο η προσαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορεί να εμβαθυνθεί, και να χαράξει μια προοπτική για να ενσωματώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να λαμβάνει καλύτερα υπόψη τις ΕΑΠ. Γενικές σκέψεις Αν σήμερα οι ΕΑΠ έχουν ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνεκτίμηση αυτή παραμένει ατελής, με εξαιρετικά μεταβλητή γεωμετρία ανάλογα με τα στοιχεία που προέρχονται από τις διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και εξακολουθεί να στερείται πολύ συνοχής. Η εναρμόνιση και η εγκάρσια προσέγγιση ΕΑΠ πρέπει να προωθηθούν εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εναρμόνιση αυτή είναι και ο εγκάρσιος χαρακτήρας της είναι για τον εισηγητή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμη πιο κρίσιμα στοιχεία από τη στιγμή που από αυτά εξαρτώνται οι πιθανότητες τόσο επιτυχίας όσο και να βελτιστοποίησης των ευρωπαϊκών επενδύσεων στις ΕΑΠ. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η απόφαση του Δικαστηρίου παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα τα όργανά της και στα κράτη μέλη, τόσο τα κίνητρα όσο και την νομιμότητα για να ενεργήσουν προκειμένου να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο και μια νέα ευρωπαϊκή φιλοδοξία υπέρ της ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Η ανάλυση που πρόσφατα έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος POSEI (προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών) στον τομέα της γεωργίας, συμπληρώνει την θέση αυτή και στηρίζει την σκοπιμότητα του να προσαρμόζονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα στις συνθήκες των ΕΑΠ και την ικανότητα επίτευξης των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μέσα από διαφορετικούς δρόμους. Η παρούσα έκθεση καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, να ενεργήσουν από κοινού ώστε οι ΕΑΠ να ενσωματωθούν πλέον καλύτερα στην Ένωση χάρη στην πλήρη συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων τους και των αναγκών τους. Και έτσι να βρίσκονται παντού συγκεκριμένες λύσεις και να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές ώστε να εξασφαλίζεται στις ΕΑΠ η πρόσβαση σε όλα τα ευρωπαϊκά οριζόντια προγράμματα, όπως ακριβώς ορίζεται στο άρθρο 349. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. RR\ docx 3/30 PE v03-00

4 Θεματικοί άξονες και προτάσεις της έκθεσης Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει πολλούς άξονες και πολλά έργα προτεραιότητας για συγκεκριμένες δράσεις, που μπορούν να τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή. Αρχίζοντας από τη γεωργική πολιτική, η έκθεση συνιστά, παράλληλα με την προσέγγιση ΕΑΠ που πηγάζει από το πρόγραμμα POSEI, να βρεθούν λύσεις που θα στηρίξουν ακόμη περισσότερο: (1) την αναγκαία γεωργική διαφοροποίηση, (2) τον καλύτερο συνυπολογισμό των ιδιαιτεροτήτων των λεγόμενων παραδοσιακών γεωργικών κλάδων, ιδίως από την κοινή οργάνωση αγοράς, (3) την προβολή των σημάτων καταγωγής και ποιότητας, (4) τον συνυπολογισμό του τροπικού στοιχείου κυρίως σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την βιολογική καλλιέργεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί επίσης να έχουν συνοχή οι πολιτικές, ώστε οι προσπάθειες που καταβάλλονται στους γεωργικούς κλάδους των ΕΑΠ για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας να μην τίθενται υπό αμφισβήτηση από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που η ΕΕ συνάπτει με τρίτες χώρες Ως προς την εμπορική πολιτική και την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, η έκθεση διαπιστώνει ότι πολλές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ήρθαν να κάνουν πιο εύθραυστους τους γεωργικούς κλάδους των ΕΑΠ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί ως προς αυτό να συνυπολογίζει στο εξής η Ένωση τις ιδιαιτερότητες και τα ευαίσθητα προϊόντα των εξόχως απόκεντρων περιοχών προ των διαπραγματεύσεων, και ζητεί από την Επιτροπή επίσης να τηρήσει τη δέσμευσή της ότι θα συντάξει μελέτες επιπτώσεων. Σε ό,τι αφορά την αλιεία, τη γαλάζια ανάπτυξη και τη θαλάσσια διάσταση της ΕΕ, η έκθεση θυμίζει τη θεμελιώδη συμβολή των ΕΑΠ. Όντως, οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (ΑΟΖ) των ΕΑΠ καλύπτουν κάπου τετρ. χλμ, ήτοι το αντίστοιχο του συνόλου των ΑΟΖ των ηπειρωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσει η ΕΕ τη θαλάσσια διάστασή της και να υπερβεί την αντίληψη που έχει για τον εαυτό της ως ηπειρωτική οντότητα, ώστε να σκέφτεται κατά τρόπο αντάξιο της θαλάσσιας ισχύος που αντιπροσωπεύει, δηλαδή ως πρώτη παγκόσμια ναυτική δύναμη. Προς το σκοπό αυτό, το Κοινοβούλιο εκτιμά πως όσο αναγκαίο είναι να εργαστούμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής και βιοτεχνικής αλιείας θέτοντας σε εφαρμογή το σύνολο των διατάξεων που συνιστά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, άλλο τόσο αναγκαίο είναι και να προχωρήσουμε ταυτόχρονα πιο πέρα και να προσφέρουμε στην Ένωση ένα πραγματικό πρόγραμμα για τη γαλάζια ανάπτυξη, για τη διαχείριση και τη βιώσιμη αξιοποίηση των θαλασσών και των ωκεανών. Όσον αφορά την πολιτική της συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ χαιρετίζει την καίρια συμβολή αυτής της πολιτικής στην οικονομική, κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη των ΕΑΠ και ζητεί την εδραίωση της πολιτικής αυτής στο επόμενο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο, υπενθυμίζει παράλληλα ότι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ προβλέπει ειδική πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στα διαρθρωτικά ταμεία και, ως εκ τούτου, το σύνολο των ΕΑΠ θα πρέπει να θεωρούνται ως «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες». Έχοντας επίγνωση του θεμελιώδους και μη καλυπτόμενου από την αρχή της επικουρικότητας ρόλου των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα καλεί να θέσουν πλήρως σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις στους τομείς αρμοδιότητάς τους, ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών ταμείων και πολιτικών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. PE v /30 RR\ docx

5 Ως προς τη φορολογική πολιτική, τον ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις και την κοινή αγορά, η έκθεση υπενθυμίζει ότι το άρθρο 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι οι ενισχύσεις που αποβλέπουν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών λόγω της διαρθρωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασής τους, μπορούν να θεωρούνται ως συμβατές με την εσωτερική αγορά και ότι, λόγω της γεωγραφικής απόστασης και των μικρών διαστάσεων των αγορών τους, η τυχόν ενίσχυση των εξαιρέσεων από το δίκαιο του ανταγωνισμού που παραχωρούνται σε αυτή τη βάση ή βάσει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 42 ΣΛΕΕ, δεν είναι σε θέση να επηρεάσουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, ούτε και να αποσταθεροποιήσουν την εσωτερική αγορά. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και την αποτελεσματική συμμετοχή των ΕΑΠ στα οριζόντια προγράμματα που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις μεταφορές, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι τα περιθώρια περαιτέρω προόδου είναι ακόμη πολύ μεγάλα. Η έκθεση ζητεί να οριστούν για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ειδικές προϋποθέσεις πρόσβασης, ώστε να προωθηθεί η συμμετοχή τους, και καλεί την Επιτροπή να λάβει ως βάση το άρθρο 349. Η έκθεση ζητεί επίσης την αποτελεσματική ενσωμάτωση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, μια ενσωμάτωση που σήμερα οριακά μόνο παρατηρείται. Όσον αφορά το περιβάλλον, το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι είναι πλέον καιρός να παγιωθούν τα εφαρμοζόμενα προπαρασκευαστικά προγράμματα και να ενσωματωθούν πραγματικά οι γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές στα ευρωπαϊκά προγράμματα προστασίας της φύσης και να αξιολογηθούν συγκεκριμένα οι δυνατότητες εφαρμογής του προγράμματος Natura 2000 στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ο εισηγητής σημειώνει επίσης και τονίζει ότι όλες οι ΕΑΠ είναι ηφαιστειογενή εδάφη και ότι υπό την έννοια αυτή υπάρχει από κοινού με άλλα ηφαιστειογενή εδάφη της Ευρώπης ένα ευρωπαϊκό δυναμικό προς ανάδειξη. Ο τόνος της νέας οικονομίας των ΕΑΠ πρέπει να είναι πράσινος, σαν την αφάνταστη βιοποικιλότητά τους, και γαλάζιος σαν τους ωκεανούς τους. RR\ docx 5/30 PE v03-00

6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ (2016/2250(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), το οποίο προβλέπει, στην παράγραφο 1, ότι οι Συνθήκες εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και, στην παράγραφο 2, ότι το πεδίο εδαφικής εφαρμογής των Συνθηκών αυτών προσδιορίζεται στο άρθρο 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχοντας υπόψη το άρθρο 355 παράγραφος 1 σημείο 1 της ΣΛΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος της νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου (2010/718/ΕΕ) και με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/419/ΕΕ), το οποίο ορίζει ότι οι διατάξεις των Συνθηκών ισχύουν στις εξόχως απόκεντρες περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναγνωρίζει ειδικό καθεστώς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προβλέπει ότι θεσπίζονται «ειδικά μέτρα αποσκοπούντα ιδίως στον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής των Συνθηκών στις περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένων κοινών πολιτικών» και ορίζει ότι αυτά αφορούν ιδίως και όχι αποκλειστικά «την τελωνειακή και εμπορική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τις ελεύθερες ζώνες, τη γεωργική και αλιευτική πολιτική, τους όρους προμήθειας πρώτων υλών και βασικών καταναλωτικών αγαθών, τις κρατικές ενισχύσεις και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στα οριζόντια προγράμματα της Ένωσης», έχοντας υπόψη το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών, έχοντας υπόψη τον τίτλο XVIIΙ της ΣΛΕΕ, που θέτει τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και προσδιορίζει τα διαρθρωτικά χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξή του, έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι η Ένωση μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της και σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, έχοντας υπόψη το σύνολο των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, έχοντας υπόψη το σύνολο των ψηφισμάτων του σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και ιδίως την έκθεση του Nuno Teixeira, της 29ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής PE v /30 RR\ docx

7 Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την έκθεση του Younous Omarjee, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της ΕΕ 1, έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Δεκεμβρίου , έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (POSEI) της 15ης Δεκεμβρίου 2016 (COM(2016)0797), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (COM(2012)0209), έχοντας υπόψη το μνημόνιο που υπεγράφη στην Καγιέν από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (5 Μαρτίου 1999), το οποίο συμπληρώθηκε από το κοινό μνημόνιο της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και των εξόχως απόκεντρων περιοχών που υπεγράφη τον Μάιο 2010, και το οποίο ορίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της αξιοποίησης των πολυάριθμων φυσικών και πολιτιστικών αγαθών των εν λόγω περιοχών, προωθώντας παράλληλα τις αρχές των ίσων ευκαιριών, της εταιρικής σχέσης, της αναλογικότητας και της συνοχής των πολιτικών της ΕΕ, έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της 21ης Διάσκεψης των Προέδρων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το κοινό μνημόνιο των εξόχως απόκεντρων περιοχών που υπεγράφη με την ευκαιρία του τέταρτου φόρουμ των ΕΑΠ της Ένωσης στις 30 και 31 Μαρτίου 2017 στις Βρυξέλλες, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 3, έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το Παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0226/2017), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, η οποία επιδεινώνεται σε διαρθρωτικό επίπεδο από παράγοντες (μεγάλη απόσταση, νησιωτικός χαρακτήρας, 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) Απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 στην υπόθεση Κοινοβούλιο και Επιτροπή κατά Συμβουλίου, C-132/14 έως C-136/14, ECLI:EU:C:2015: ΕΕ L 187 της , σ. 1. RR\ docx 7/30 PE v03-00

8 μικρή έκταση, δύσκολη μορφολογία και κλίμα, οικονομική εξάρτηση όσον αφορά έναν μικρό αριθμό προϊόντων) ο μόνιμος χαρακτήρας και ο συνδυασμός των οποίων βλάπτουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των περιοχών αυτών Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της ΕΕ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) έχει παράσχει, στο πλαίσιο της βασικής απόφασης που εξέδωσε στις 15 Δεκεμβρίου 2015, μια ενδελεχή ερμηνεία του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ιδίως ότι οι πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή ειδικών μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορούν να θεσπιστούν στη νομική βάση του άρθρου 349, ότι η συγκεκριμένη νομική βάση επιτρέπει παρεκκλίσεις τόσο από το πρωτογενές όσο και από το παράγωγο δίκαιο και ότι ο κατάλογος των τομέων που καλύπτονται από τη διατύπωση του άρθρου 349 δεν είναι εξαντλητικός διότι «πρόθεση των συντακτών της Συνθήκης ΛΕΕ δεν ήταν να απαριθμήσουν κατά τρόπο εξαντλητικό τα είδη των μέτρων που μπορούν να θεσπισθούν βάσει του συγκεκριμένου άρθρου» Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το άρθρο 52 της ΣΕΕ και τα άρθρα 349 και 355 της ΣΛΕΕ συνδέονται μεταξύ τους και ότι, δυνάμει του άρθρου 355 πρώτο εδάφιο παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, οι διατάξεις των Συνθηκών εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, και ότι η αναφορά αυτή στις «Συνθήκες» περιλαμβάνει το παράγωγο δίκαιο Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ πρέπει να διαβαστεί παράλληλα με άλλα άρθρα της Συνθήκης, και ειδικότερα με το άρθρο 7, στο οποίο προβλέπεται ότι «η Ένωση μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της» ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων δικαιολογούν μια διαφοροποιημένη μεταχείριση σε περίπτωση διαφορετικών καταστάσεων, προκειμένου να καταστεί, εν τέλει, δυνατή η ισότητα στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ είναι να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών και η ενσωμάτωσή τους τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στον καθαυτό γεωγραφικό χώρο τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι επωφελούνται από ευρωπαϊκές πολιτικές και, κατά περίπτωση, από ειδικά μέτρα που είναι προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα και στις ανάγκες τους Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές βρίσκονται σε προνομιακή θέση από γεωστρατηγική άποψη και σε τομείς έρευνας που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η γαλάζια οικονομία της ΕΕ αντιστοιχεί σε περίπου 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, και η προστιθεμένη αξία της ανέρχεται σε περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως 1. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 7 της ΣΕΕ αναθέτει στην Επιτροπή τον ρόλο του θεματοφύλακα των Συνθηκών τονίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι πλήρως PE v /30 RR\ docx

9 ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπονται από την έννομη τάξη της, ενώ η ειδική κατάστασή τους αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες, και ειδικότερα το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, που θεσπίζει μια βασική αρχή και ένα δικαίωμα προσαρμογής στο επίπεδο των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης 2. τονίζει ότι παρ όλο που μειονεκτούν σημαντικά λόγω της γεωγραφικής τους απόστασης από την Ένωση, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές επωφελούνται από διάφορα σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως οι δυνατότητες που προσφέρουν οι αυξανόμενες δραστηριότητες τουρισμού, η γαλάζια ανάπτυξη, η εκμετάλλευση σημαντικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, καθώς και η αξιοποίηση της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς και της τεράστιας βιοποικιλότητάς τους 3. εκτιμά πως το άρθρο 349 ΣΛΕΕ έχει χρησιμοποιηθεί στενά και θα μπορούσε να ερμηνευθεί με πιο καινοτόμο και θετικό τρόπο, με σκοπό ιδίως τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων και πολιτικών που να στηρίζονται στα πλεονεκτήματα των ΕΑΠ, ώστε να τους δοθούν τα μέσα για τα αξιοποιήσουν, κυρίως σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η γαλάζια ανάπτυξη, η έρευνα και ανάπτυξη, ο βιώσιμος τουρισμός, η προστασία της βιοποικιλότητας, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο που αναλαμβάνει η Ένωση προκειμένου να βοηθήσει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους, αλλά τονίζει παράλληλα την ανάγκη να αναλάβουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τη χρήση των διαθέσιμων μέσων της ΕΕ που μπορούν να τα στηρίξουν ώστε να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών τους Η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ 4. εκφράζει την ανησυχία του διότι τα άρθρα των Συνθηκών που αφορούν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εφαρμοστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό, περιορίζοντας την ικανότητά τους να επωφεληθούν πλήρως από την ενσωμάτωσή τους στην Ένωση και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές τους 5. εκτιμά πως η διευρυμένη εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ θα διευκόλυνε την καλύτερη ενσωμάτωση των ΕΑΠ στην Ένωση και την ανάπτυξή τους και τις δικές τους δυνατότητες, με πλήρη συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων τους και των διαρθρωτικών περιορισμών τους αλλά και των πλεονεκτημάτων τους 6. υπενθυμίζει την πολιτική βούληση των νομοθετών όπως προέκυπτε από τη διατύπωση του άρθρου 299 παράγραφος 2, μετέπειτα άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, για τη θέσπιση μιας συνολικής στρατηγικής που θα βασιζόταν σε ειδικά μέτρα στο πλαίσιο διαφόρων πολιτικών και κειμένων 7. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) είναι ένα πρόγραμμα που λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών χάρη σε έναν ιδιαίτερο κανονισμό ο οποίος είναι θεμελιωμένος αφενός στο άρθρο 349 και αφετέρου στο άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ που αναγνωρίζει τη διπλή αρχή της συμμετοχής των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην RR\ docx 9/30 PE v03-00

10 Ένωση και της πλήρους προσαρμογής μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στις τοπικές συνθήκες ΕΑΠ, και ως εκ τούτου υπενθυμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η συνέχιση αυτού του προγράμματος και η εκπόνηση νέων προγραμμάτων POSEI για άλλες πολιτικές της Ένωσης 8. εκτιμά πως η μέχρι τώρα επιτυχία του POSEI συνηγορεί υπέρ της διατήρησης ειδικών διατάξεων υπέρ των ΕΑΠ αντί της αποδυνάμωσής τους μέσα σε οριζόντια ευρωπαϊκά προγράμματα 9. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πολλές ανακοινώσεις σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές θεωρεί λυπηρό το ότι οι διάφορες ευρωπαϊκές στρατηγικές για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές μερικώς μόνο έως σήμερα έχουν τεθεί σε εφαρμογή και υλοποιηθεί 10. καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο δράσης συνοδευόμενο, εάν χρειαστεί, από νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα επιτρέπουν την εφαρμογή μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, ιδίως για τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων και πολιτικών, κυρίως για καινοτομίες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους για βιώσιμη ανάπτυξη επιμένει στην ανάγκη για στενή συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές των εξόχως απόκεντρων περιοχών και με τα ενδιαφερόμενα μέρη καλεί ως εκ τούτου τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να συνεργαστούν με τις περιφερειακές αρχές των ΕΑΠ για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΕΕ-ΕΑΠ 11. επικροτεί το έργο της Επιτροπής σχετικά με μια ανανεωμένη στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που θα θεσπιστεί το αργότερο έως το τέλος του 2017 καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη στρατηγική της μια λεπτομερή προσέγγιση ΕΑΠ καθώς και στοχευμένα στρατηγικά πλαίσια για τις επενδυτικές ανάγκες, μαζί με συγκεκριμένους, εφικτούς και μετρήσιμους στόχους ενθαρρύνει τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, να στηρίξουν περισσότερο τις εξόχως απόκεντρες περιοχές τους 12. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ παρέχει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές τη δυνατότητα να λαμβάνουν λειτουργικές ενισχύσεις οι οποίες δεν υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς και δεν μειώνονται προοδευτικά, βάσει ευέλικτων διαδικασιών, με σκοπό την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται υπενθυμίζει ότι οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν τόσο τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης όσο και τις κρατικές ενισχύσεις 13. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ισχύς των μέσων, των διατάξεων και των παρεκκλίσεων που έχουν δημιουργηθεί, ώστε να διασφαλιστεί μια ευνοϊκή για τη διαρθρωτική ανάπτυξη των ΕΑΠ σταθερότητα, βάσει των πραγματοποιούμενων αξιολογήσεων 14. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ακριβή απολογισμό της προσέγγισης ΕΑΠ και να εξετάσει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση κάθε τέτοιας περιοχής, ώστε να διασφαλιστεί μια καλύτερη υλοποίηση των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως σε ό,τι αφορά την κάλυψη των καθυστερήσεων και την βιώσιμη ανάπτυξη, και να δοθεί έτσι η δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να PE v /30 RR\ docx

11 πλησιάσουν τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα ανάπτυξης 15. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεών της σχετικά με ζητήματα ενδιαφέροντος για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου τα προβλήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών να τυγχάνουν κατάλληλης αντιμετώπισης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών υπογραμμίζει εν προκειμένω τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Γενική Γραμματεία για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι για την προσαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών απαιτείται λήψη αποφάσεων στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο Γεωργική πολιτική 16. επικροτεί την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής 1, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συνολική επίδοση των προγραμμάτων POSEI ( ) είναι θετική, εκτιμά ότι το πρόγραμμα είναι ουσιώδες για τη διατήρηση της παραγωγής των εξόχως απόκεντρων περιοχών και ότι συνάδει με τους νέους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), συνιστά δε τη διατήρηση του ισχύοντος βασικού κανονισμού λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτηθούν δημοσιονομικές προσαρμογές μετά την έναρξη ισχύος των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών οι οποίες θα πλήξουν ή υπάρχει κίνδυνος να πλήξουν σημαντικά τους κλάδους παραγωγής των εξόχως απόκεντρων περιοχών 17. θεωρεί ότι από τη θέσπισή του το POSEI έχει γνωρίσει πραγματική επιτυχία 18. υποστηρίζει το συμπέρασμα της έκθεσης που ζητεί να ενισχυθεί η βασική μορφή του POSEI δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ειδική στήριξη για τη μεταφορά επιβατών και προϊόντων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης της γεωργικής παραγωγής με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό θα προκαλούσε για την απασχόληση, το περιβάλλον και την εδαφική διάσταση των ΕΑΠ 19. θεωρεί αναγκαίο να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη στη διαφοροποίηση της παραγωγής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και να θεσπιστούν μέτρα για την επίλυση των κρίσεων στην αγορά τις οποίες αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς, ιδίως ο τομέας της τομάτας και του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των κλάδων παραγωγής μικρής κλίμακας, όπως εκείνων που σχετίζονται με τα γαλακτοκομικά προϊόντα 20. υπενθυμίζει ότι κατά τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ΚΟΑ) δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και ζητεί να λαμβάνονται αυτές καλύτερα υπόψη στο μέλλον 21. διαπιστώνει ότι η εξαφάνιση των ποσοστώσεων και των εγγυημένων τιμών που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2005 της ΚΟΑ για τη ζάχαρη αποδυναμώνει τους παραγωγούς ζάχαρης ζαχαροκάλαμου των εξόχως απόκεντρων 1 Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (POSEI) της 15ης Δεκεμβρίου 2016 (COM(2016)0797) RR\ docx 11/30 PE v03-00

12 περιοχών επιμένει στην ανάγκη διατήρησης του συνόλου των ειδικών μηχανισμών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κλάδου αυτού ζητεί τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης των καλλιεργητών ζαχαροκάλαμου σε περίπτωση πτώσης των διεθνών τιμών ζάχαρης 22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την καίρια σημασία της γαλακτοκομικής παραγωγής στις Αζόρες, να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στους παραγωγούς και να προβλέψει πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση κρίσης στην αγορά 23. υπενθυμίζει ότι η μπανανοκαλλιέργεια κατέχει καίριο ρόλο στον κοινωνικοοικονομικό ιστό ορισμένων εξόχως απόκεντρων περιοχών ζητεί ως εκ τούτου να διατηρηθεί και, ενδεχομένως, να αυξηθεί η στήριξη στους παραγωγούς 24. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει, στους μηχανισμούς διαχείρισης και εντοπισμού κρίσεων στις αγορές των διαφόρων γεωργικών τομέων, όπως η μπανάνα, η ζάχαρη, το ρούμι, η αλιεία ή το γάλα με το παρατηρητήριο γάλακτος, έναν σαφή ορισμό της κρίσης της αγοράς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και να προσαρμόσει τους δείκτες της στις συνθήκες των περιοχών αυτών 25. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει ειδική χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο της χορήγησης έκτακτων ενισχύσεων στον γεωργικό τομέα λόγω σοβαρών κρίσεων στην αγορά 26. θεωρεί λυπηρό το ότι το διαφορετικό καθεστώς που εφαρμόζεται όσον αφορά τη «βιολογική» πιστοποίηση στις τρίτες χώρες και στα κράτη μέλη της Ένωσης προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά αυτή, σε βάρος τόσο των ευρωπαίων παραγωγών που δραστηριοποιούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο και των ευρωπαίων καταναλωτών, οι οποίοι παραπλανώνται όσον αφορά τις πραγματικές συνθήκες παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων ζητεί ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τα μελλοντικά ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της παραγωγής και επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων, να αντικατασταθεί η συμμόρφωση με το ισχύον καθεστώς ισοδυναμίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των τρίτων χωρών 27. θεωρεί αναγκαίο να θεσπιστούν, βάσει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, ένα νομικό πλαίσιο για τα προϊόντα με βιολογική ετικέτα, και ένα νομικό πλαίσιο για την υγειονομική και φυτοϋγειονομική προστασία, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της γεωργίας των εξόχως απόκεντρων περιοχών σε τροπικό περιβάλλον 28. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει τους γεωργούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών να προωθήσουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα τους στηρίζοντας τη χρήση του λογοτύπου ΕΑΠ, καθώς και άλλων μορφών πιστοποίησης ποιότητας 29. τονίζει ότι η διαφοροποίηση και η εξειδίκευση της παραγωγής μπορούν να τονώσουν και να προωθήσουν περαιτέρω την τοπική παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία τροφίμων και να μειώσουν έτσι τις υφιστάμενες ανισότητες ανάμεσα στις ΕΑΠ και τις άλλες περιφέρειες της ΕΕ PE v /30 RR\ docx

13 30. υπογραμμίζει εν ονόματι της συνοχής των πολιτικών ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών τους κλάδων δεν πρέπει να τίθενται υπό αμφισβήτηση από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που η ΕΕ συνάπτει με τρίτες χώρες Εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 207 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες με τρίτες χώρες πρέπει να συνάδουν με τις πολιτικές και τους εσωτερικούς κανόνες της Ένωσης» 32. διαπιστώνει ότι με τον πολλαπλασιασμό των εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι μεγαλύτεροι παραγωγοί μπανάνας και ζάχαρης στον κόσμο, τροποποιείται η κατανομή της αγοράς, ασκείται πίεση στις τιμές και απειλείται η ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών παραγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων 33. εκτιμά συνεπώς ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τους κλάδους των εξόχως απόκεντρων περιοχών διότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο 34. προτρέπει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις στις οποίες προβαίνει η Ένωση να λαμβάνοντας υπόψη στο εξής τις ιδιαιτερότητες και τα ευαίσθητα προϊόντα των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και ιδίως την μπανάνα, τη ζάχαρη, το ρούμι, την τομάτα ή ακόμη τα προϊόντα αλιείας 35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν προσοχή και επαγρύπνηση με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με το Brexit 36. προτρέπει την Επιτροπή, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε στην ανακοίνωσή της, της 20ής Ιουνίου 2012, «να επισυνάπτει στις προτάσεις περί εμπορικών συμφωνιών τύπου συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, αναλύσεις επιπτώσεων που θα πρέπει, όπου χρειάζεται, να λαμβάνουν υπόψη την εξόχως απόκεντρη διάσταση» και συμπεριλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και εδαφικές επιπτώσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ζητεί στο πλαίσιο των εν λόγω αναλύσεων αντικτύπου να μετρηθούν επίσης οι σωρευτικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 37. θεωρεί λυπηρό το ότι έως σήμερα δεν έχει διενεργηθεί καμία μελέτη σχετικά με τις συνέπειες των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στους γεωργικούς κλάδους των εξόχως απόκεντρων περιοχών αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν ελήφθησαν υπόψη στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών, αντίθετα με τις κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται στο POSEI 38. ζητεί να ληφθούν υπόψη στις εμπορικές πολιτικές της Ένωσης τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών ζητεί τη διατήρηση, όπου χρειαστεί, των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών που απαιτούνται για την προστασία RR\ docx 13/30 PE v03-00

14 των προϊόντων ΕΑΠ και την αποτελεσματική ενεργοποίηση των ρητρών διασφάλισης και των μηχανισμών σταθεροποίησης σε περιπτώσεις ζημιών ή κινδύνου σοβαρών ζημιών στα προϊόντα ΕΑΠ 39. υπογραμμίζει, ιδίως για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, τα όρια της αρχής της ισοδυναμίας η οποία επιτρέπει την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων τρίτων χωρών τα οποία δεν πληρούν το σύνολο των ευρωπαϊκών απαιτήσεων ζητεί την άμεση εφαρμογή της αρχής της συμμόρφωσης και την ενίσχυση των μέτρων ελέγχου 40. ενθαρρύνει την προώθηση του ρόλου των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γειτονικές χώρες, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εξωτερική πολιτική της στους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ενίσχυσης της δημοκρατίας, των πολιτιστικών ανταλλαγών και της ισότητας των φύλων Βιώσιμες πολιτικές στους τομείς της θάλασσας, της αλιείας και της γαλάζιας ανάπτυξης 41. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να προτείνει ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις πολιτικές στον τομέα της αλιείας 42. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος στήριξης για μια βιώσιμη αλιεία στις ΕΑΠ δυνάμει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, κατ αναλογία των όσων εφαρμόζονται στον γεωργικό τομέα βάσει του προγράμματος POSEI 43. προτρέπει την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσουν σε εφαρμογή όλες τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο από 27 Απριλίου 2017 ψήφισμά του σχετικά με τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 44. καλεί την Ένωση να χρησιμοποιήσει τις ΕΑΠ για να μετατραπεί σε παγκόσμια ναυτική δύναμη 45. υπογραμμίζει ότι τόσο ο πλούτος που συνιστούν οι ωκεανοί όσο και η εν εξελίξει και μελλοντική τεχνολογική πρόοδος μπορούν να δημιουργήσουν πρωτοφανείς ευκαιρίες ανάπτυξης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές θεωρεί ότι η βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη συνιστά ευκαιρία μετριασμού των διαρθρωτικών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της ηπειρωτικής Ευρώπης και ότι μπορεί να συμβάλει στο να τεθούν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές στο επίκεντρο μιας ευρωπαϊκής πολιτικής με μέλλον 46. υπενθυμίζει ότι, δεδομένης της τοποθεσίας τους, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές κατέχουν σημαντική θέση στη θαλάσσια διακυβέρνηση, στην παρακολούθηση των παράκτιων υδάτων, στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 47. προτρέπει την Ένωση και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να επενδύσουν περαιτέρω σε τομείς σχετικούς με τη θάλασσα και τους ωκεανούς, και ιδίως σε σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη και αποδοτική οικονομική ανάπτυξη των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους PE v /30 RR\ docx

15 48. επικροτεί τη μελέτη που δρομολόγησε η Επιτροπή σχετικά με το δυναμικό της βιώσιμης γαλάζιας ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και προσδοκά τη δρομολόγηση ενός πραγματικού ευρωπαϊκού προγράμματος προορισμένου για τις ΕΑΠ αποσκοπεί στο να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας, θαλάσσιας και ναυτικής έρευνας και βιοοικονομίας τονίζει εντούτοις ότι ορισμένες δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου που απαντούν κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα και η εξερεύνηση υποθαλάσσιων ορυκτών, ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές και να διαταράσσουν τα θαλάσσια είδη και τα ευπαθή οικοσυστήματα 49. υπενθυμίζει τη σημασία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές Πολιτική συνοχής 50. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει ειδική πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στα διαρθρωτικά ταμεία και ότι, για τον σκοπό αυτό, όλες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα έπρεπε να θεωρούνται «λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές» επικροτεί και καλωσορίζει τις δράσεις της Επιτροπής υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο μιας σειράς τεσσάρων ανακοινώσεων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (2004, 2007, 2008 και 2012) υπογραμμίζει τη σημασία της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ για όλες τις εξόχως απόκεντρες περιοχές η οποία ανέρχεται σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο επαναλαμβάνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα της ευρωπαϊκής δράσης για την περίοδο μετά το 2020, ιδίως όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου οι περιφερειακές ανισότητες εξακολουθούν να είναι ορατές 52. καλεί τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη της αρχής της επικουρικότητας και των ευθυνών που τους ανήκουν, να θέσουν πλήρως σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις στους τομείς αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών ταμείων και πολιτικών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 53. εκτιμά ότι κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, θα μπορούσε να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία εντός της θεματικής συγκέντρωσης, στην περίπτωση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, για τον προσδιορισμό ορισμένων από τις προτεραιότητές τους όσον αφορά τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, από τη στιγμή που επιδιώκεται η βιώσιμη ανάπτυξη ζητεί να διατηρηθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που προορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι αντισταθμίσεις των πρόσθετων δαπανών, καθώς και το σύνολο των δεόντως αιτιολογημένων μέτρων παρέκκλισης που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση των διαρθρωτικών τους μειονεκτημάτων 54. ζητεί, στο πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται στον γενικό κανονισμό των Ταμείων, για τον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών κονδυλίων 55. υπενθυμίζει τον κοινό στόχο της διπλής ενσωμάτωσης των εξόχως απόκεντρων περιοχών ζητεί να επεκταθούν και να καταστούν λειτουργικοί όλοι οι μηχανισμοί που RR\ docx 15/30 PE v03-00

16 αποσκοπούν στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (PTOM) και των τρίτων χωρών που ανήκουν στη γεωγραφική λεκάνη τους, ιδίως μέσω της διατήρησης και βελτίωσης των συνεργειών μεταξύ των νομικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών των κανονισμών ΕΤΑ και ΕΤΠΑ 56. υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμογής των στρατηγικών ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, με σκοπό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για τις περιφέρειες εξ αιτίας της εξόχως απόκεντρης φύσης τους και την προώθηση της συνεργασίας 57. συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) κατά το σκέλος που αφορά τις ΕΑΠ, τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές 58. υπενθυμίζει, δεδομένων των ποσοστών ανεργίας των νέων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, την ανάγκη ενίσχυσης της δράσης της ΕΕ για τη στήριξη και την κατάρτιση των νέων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων 59. υπενθυμίζει ότι το σημαντικότερο ταμείο για την κατάρτιση και την απασχόληση είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καλεί την Επιτροπή λόγω του διαρθρωτικού χαρακτήρα και των κρίσιμων ποσοστών της ανεργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και με βάση το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ το οποίο αναγνωρίζει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές το δικαίωμα ειδικής πρόσβασης στα διαρθρωτικά ταμεία να θεσπίσει πρόσθετο κονδύλιο στο πλαίσιο του ΕΚΤ για τη στήριξη της απασχολησιμότητας, της κινητικότητας και της κατάρτισης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 60. τονίζει τη σημασία της συνεχούς στήριξης των στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ως κεντρικού στοιχείου για να υλοποιηθεί η πολιτική της συνοχής 61. υπενθυμίζει τη σημασία των μέσων τοπικής ανάπτυξης όπως η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (DLP/ΤΑΠΤΚ) και η Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ITI/ΟΧΕ) ως μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των τοπικών διαρθρωτικών προβλημάτων προωθώντας παράλληλα την υιοθέτηση από τις τοπικές κοινότητες καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να διερευνήσουν τρόπους για να ενισχύσουν τη χρήση της ΤΑΠΤΚ ως ευέλικτης και καινοτόμου απάντησης στην ανάγκη για προσαρμογή που εκφράζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές 62. προτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δημογραφικές αλλαγές στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ως καθοριστικός παράγοντας στη χάραξη των πολιτικών τους, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης Πολιτική ανταγωνισμού και κρατικές ενισχύσεις 63. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να προτείνει ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως όσον αφορά την τελωνειακή και εμπορική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τις ελεύθερες ζώνες, τους όρους προμήθειας πρώτων υλών και βασικών καταναλωτικών αγαθών και τις κρατικές PE v /30 RR\ docx

17 ενισχύσεις 64. υπενθυμίζει επιπλέον ότι το άρθρο 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των εξόχως απόκεντρων περιοχών λαμβανομένης υπόψη της διαρθρωτικής, κοινωνικής και οικονομικής τους κατάστασης 65. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει περισσότερο το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ και το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (AEFR) και το καθεστώς του γενικού κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ/RGEC) προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών και αυτές να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη 66. υπογραμμίζει ότι, λαμβανομένου υπόψη του απομακρυσμένου και περιορισμένου χαρακτήρα των αγορών τους, τυχόν ενίσχυση των παρεκκλίσεων από τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, με βάση τα άρθρα 349 και 42 της ΣΛΕΕ, δεν μπορεί να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών ούτε να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς 67. θεωρεί λυπηρό το ότι στις αρχικές προτάσεις για την απλούστευση του ΓΚΑΚ και των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα (AEFR) δεν έχει προβλεφθεί, εξαρχής και εκ των προτέρων, η προσαρμογή των κανόνων αυτών στις τοπικές συνθήκες των εξόχως απόκεντρων περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους 68. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δράση της κατά των μεγάλων μονοπωλίων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους ζωής για τους τοπικούς πληθυσμούς, ιδιαίτερα στους τομείς των εισαγωγών, που ανταγωνίζονται την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 69. ζητεί από την Επιτροπή να παρατείνει και μετά το 2020 τα φορολογικά καθεστώτα παρέκκλισης υπέρ των ΕΑΠ, βάσει μιας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης της κατάστασής τους, μεριμνώντας παράλληλα να προχωρήσει στην οδό των δίκαιων και αποτελεσματικών φορολογικών καθεστώτων και να ενισχύσει τον αγώνα κατά της φοροαπάτης στην Ένωση και στις τρίτες χώρες 70. προειδοποιεί για τις εμπορικές πρακτικές όπως αυτές των αγορών αποδέσμευσης, που μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τις νησιωτικές μικροαγορές των τοπικών οικονομιών Έρευνα, περιβάλλον, εκπαίδευση, πολιτισμός, μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες 71. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να προτείνει ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την πρόσβασή τους στα οριζόντια προγράμματα της Ένωσης 72. εκτιμά πως τα οριζόντια προγράμματα της Ένωσης θα πρέπει να προβλέπουν ειδικούς όρους πρόσβασης για τις ΕΑΠ με σκοπό να εξασφαλίζεται ουσιαστική συμμετοχή και RR\ docx 17/30 PE v03-00

18 να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα των εν λόγω περιοχών, κυρίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ορίζοντας 2020, LIFE, COSME, Δημιουργική Ευρώπη, κλπ. 73. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει αποτελεσματικά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 74. υπενθυμίζει την ανάγκη να καταστεί προτεραιότητα η βιώσιμη ενεργειακή αυτονομία των εξόχως απόκεντρων περιοχών υπογραμμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και την κυκλική οικονομία 75. τονίζει το σημαντικό δυναμικό που κρύβουν οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, εάν υποστηριχθούν, με την προοπτική μιας σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης ζητεί να βελτιστοποιηθεί η πρόσβαση των ΕΑΠ στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) και στο Horizon 2020, για μια καλύτερη δικτύωση των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των αντίστοιχων καινοτόμων επιχειρήσεών τους, ώστε να γίνουν οι περιοχές αυτές ελκυστικές και ικανές να προωθήσουν καλύτερες ανταλλαγές μεταξύ ατόμων και θεσμικών οργανισμών, όχι μόνο μέσα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές αλλά και με την ευρωπαϊκή ήπειρο, τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (PTOM) και τις τρίτες χώρες 76. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ) στις εξόχως απόκεντρες περιοχές στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει καλύτερα υπόψη την κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο του προγράμματος COSME ή ακόμη του προγράμματος της Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) 77. θεωρεί ότι οι ανταλλαγές και η συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των γειτονικών τρίτων χωρών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω με σκοπό την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσής τους 78. επικροτεί το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα Erasmus+ ενθαρρύνει την κινητικότητα σπουδαστών και νέων επιχειρηματιών από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές προβλέποντας τη χορήγηση του μέγιστου ποσού ενίσχυσης ζητεί να συμπεριληφθούν παρόμοιες διατάξεις στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» επιθυμεί εντούτοις να συνεκτιμηθούν καλύτερα στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS τα κοινά χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιοχών με την προώθηση κυρίως των μεταξύ τους ανταλλαγών θεωρεί λυπηρό το ότι παρότι στην αιτιολογική σκέψη 37 του κανονισμού για το πρόγραμμα ERASMUS + αναφέρεται ότι «οι περιορισμοί τους οποίους επιβάλλει η απόσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (PTOM/ΥΧΕ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του προγράμματος», τα ποσά των αποζημιώσεων κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS είναι συχνά ανεπαρκή σε σχέση με το πραγματικό κόστος της μετακίνησης προς τη μητρόπολη των δικαιούχων σπουδαστών που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές 79. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το νέο πρόγραμμα κινητικότητας για τους νέους, «Move2Learn, Learn2Move», στους ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν στις εξόχως PE v /30 RR\ docx

19 απόκεντρες περιοχές, καθώς και να προσαρμόσει τα ποσά που τους χορηγούνται για το μεταφορικό μέσο στο πραγματικό κόστος που συνεπάγεται η μετακίνηση μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της ηπειρωτικής Ευρώπης επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να μην περιορίσει το πρόγραμμα αυτό μόνο στις σιδηροδρομικές μεταφορές, κάτι που θα έθετε εκ των πραγμάτων στο περιθώριο τους νέους των υπερπόντιων περιοχών 80. σημειώνει ότι το πρόγραμμα Natura 2000 δεν εφαρμόζεται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας, τη στιγμή που αυτές χαρακτηρίζονται από μια εκπληκτική βιοποικιλότητα η οποία όμως έχει τρωθεί, κυρίως από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ζητεί επομένως να τεθούν σε εφαρμογή ειδικοί μηχανισμοί προστασίας και να μονιμοποιηθεί η προπαρασκευαστική δράση BEST με τη δημιουργία ενός βιώσιμου μηχανισμού χρηματοδότησης των έργων βιοποικιλότητας, αξιοποίησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις ευρωπαϊκές υπερπόντιες χώρες και εδάφη 81. προτείνει τη διενέργεια μελέτης αντικτύπου όσον αφορά τις δυνατότητες εφαρμογής του προγράμματος «Natura 2000» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να προσδιοριστούν τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος των περιοχών αυτών 82. υπενθυμίζει ότι η ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Οκτώβριο 2015 και στην οποία αναφέρθηκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 01/2017, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μολονότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από το 2011 όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο του Στόχου 1, οι σημαντικότερες προκλήσεις εξακολουθούν να είναι η ολοκλήρωση του θαλάσσιου στοιχείου του δικτύου Natura 2000 και η διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιοχών και της αναγκαίας χρηματοδότησης για τη στήριξη του δικτύου Natura 2000, που και τα δυο είναι σημαντικοί παράγοντες για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές 83. υπενθυμίζει ότι, στην ειδική έκθεση αριθ. 01/2017, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να σημειώσουν σημαντική πρόοδο και η Επιτροπή να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες, ώστε να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο η συμβολή τους στην εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το υπενθυμίζει ότι, στην ειδική έκθεση του Ιανουαρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι «απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του» 85. επαναλαμβάνει τον ρόλο που πρέπει οπωσδήποτε να διαδραματίσει η βελτίωση της διαδικτυακής συνδεσιμότητας στην εδαφική συνοχή και στην προώθηση των ίσων ευκαιριών, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών των εξόχως απόκεντρων περιοχών 86. καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ΕΑΠ όταν ασχολείται με ζητήματα που αφορούν την κάλυψη του ψηφιακού δικτύου 87. ζητεί τη δημιουργία ειδικού προγράμματος τύπου «POSEI» για τις μεταφορές, RR\ docx 19/30 PE v03-00

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2250(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2250(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/2250(INI) 8.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές Ειδικά μέτρα στηρίζουν την ανάπτυξη των πλέον απομακρυσμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι γνωστές ως εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αυτές είναι η Γουαδελούπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 COM(2019) 114 final 2019/0063 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διευρυμένη επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 3.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0172/15. Τροπολογία. Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0172/15. Τροπολογία. Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 11.3.2019 A8-0172/15 15 Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) έχοντας υπόψη το άρθρο 41 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 11.3.2019 A8-0172/16 16

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2019 COM(2019) 98 final 2019/0048 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0176/288. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0176/288. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 27.3.2019 A8-0176/288 288 Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee Αιτιολογική σκέψη 2 (2) Ως παγκόσμιος παράγοντας όσον αφορά τους ωκεανούς και πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών, η Ένωση έχει μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 18.7.2013 2013/2097(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις µειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/2055(INI) 16.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 28.8.2014 2014/2059(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2018) 398 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2019 COM(2019) 103 final 2019/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0049 Νησιωτικότητα Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014(RSP))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 24.2.2015 2015/0009(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.3.2018 A8-0048/21 21 Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0094/215. Τροπολογία

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0094/215. Τροπολογία 20.3.2019 A8-0094/215 215 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias Αιτιολογική σκέψη 9 (9) Προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0176/276. Τροπολογία. Marco Affronte εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0176/276. Τροπολογία. Marco Affronte εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 27.3.2019 A8-0176/276 Τροπολογία 276 Marco Affronte εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Έκθεση Gabriel Mato Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (COM(2018)0390 C8-0270/2018 2018/0210(COD)) A8-0176/2019 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2013/2058(INI) 7.2.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2013 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2013/2058(ΙΝΙ)) Επιτροπή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/2245/(INI) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 18.1.2010 2009/0059(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 24.11.2017 A8-0358/2017/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0154/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9101/19 + COR 1 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: COM(2019) 21 final

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/23. Τροπολογία. Marco Zullo, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/23. Τροπολογία. Marco Zullo, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 28.5.2018 A8-0178/23 23 Αιτιολογική σκέψη A α Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, σε θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων το περιβάλλον, η κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

A8-0380/3. Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

A8-0380/3. Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 6.12.2017 A8-0380/3 Τροπολογία 3 Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Έκθεση A8-0380/2017 Albert Deß Τροποποιήσεις διαφόρων κανονισμών στον τομέα της γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2258(INI) 20.2.2018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Jordi Solé Εφαρμογή του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2011/0273(COD) 4.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-23 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE488.050v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2010/2113(INI) 2.5.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE460.964v01-00) σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γενική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 13864/18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου 2018 Αποδέκτης: Θέμα: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 COM(2019) 111 final 2019/0061 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διεθνή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ:

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final 2017/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0287(COD) 7.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2011/0273(COD) 2.3.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/0000(INI) 25.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0184/2019 11.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.3.2011 B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Ruža Tomašić Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων A8-0227/2018 (COM(2017)0825 C8-0433/2017 2017/0334(COD))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (52/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2035(INI) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2035(INI) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2035(INI) 8.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με τον ρόλο του αλιευτικού

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 12.3.2015 2015/0026(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.4.2012 2011/0274(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/ΧΧΧΧ(BUD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/ΧΧΧΧ(BUD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2015/ΧΧΧΧ(BUD) 23.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τον γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12255/17 AGRI 481 DEVGEN 199 ENV 752 ONU 115 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Η Ειδική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/2059(INI) 1.8.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14261/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 13701/15

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

6693/17 ΜΜ/μκρ 1 DGE 2A

6693/17 ΜΜ/μκρ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6693/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0258/36. Τροπολογία. Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0258/36. Τροπολογία. Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE 8.9.2017 A8-0258/36 36 Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την Άρθρο 1 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0237 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.12.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (104/2011) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2085(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2085(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 2011/2085(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 8.10.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Έκθεση 2010 για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 28.11.2013 2013/2157(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2040(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2040(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2017/2040(INI) 20.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (2017/2040(INI)) Επιτροπή Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

6154/16 ΧΜΑ/νικ/ΙΑ 1 DG B 3A

6154/16 ΧΜΑ/νικ/ΙΑ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα