1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Eurobank Holdings και από πού;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Eurobank Holdings και από πού;"

Transcript

1 EΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Με το παρόν η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank Holdings») που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, Τ.Κ , με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ επιθυμεί να σας ενημερώσει, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός»), τον ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ο όρος «εσείς» για τους σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης αναφέρεται ενδεικτικά σε μετόχους, πρώην μετόχους της Eurobank Holdings, έχοντες δικαίωμα ψήφου ή/και αντλούντες/ασκούντες δικαιώματα επί μετοχών της Eurobank Holdings, αντιπροσώπους, εκπροσώπους των προηγούμενων ή/και εν γένει τρίτα πρόσωπα σχετιζόμενα με τους ανωτέρω. Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες κατά περίπτωση ενημερώσεις. 1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Eurobank Holdings και από πού; Τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Eurobank Holdings μπορεί να είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους. Διευκρινίζεται ότι το είδος και πλήθος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Eurobank Holdings εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ιδιότητα που έχει το υποκείμενο των δεδομένων και η παροχή τους συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση της μετοχικής σχέσης. α)δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, υπηκοότητα, επάγγελμα κ.λπ.. β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο σταθερό ή/και κινητό κ.λπ.. γ) Αριθμός και κατηγορία μετοχών/δικαιωμάτων ψήφου/δικαιωμάτων επί μετοχών, αριθμός μερίδας ΣΑΤ, αριθμός λογαριασμού αξιών και χειριστής. δ) Για όσους από τους μετόχους είστε και χρήστες της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-general Meeting» συλλέγονται και τα εξής επιπρόσθετα των ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας: δεδομένα ταυτοποίησης και σύνδεσής σας στην εφαρμογή, δεδομένα από την εκ μέρους σας χρήση της εφαρμογής κ.λπ.. ε) Σχετικά με τους έχοντες δικαίωμα ψήφου, εκπροσώπους νομικών προσώπων και αντιπροσώπους συλλέγονται και δεδομένα σχετικά με την ιδιότητά σας βάσει της οποίας έχετε ή ασκείτε δικαίωμα ψήφου και σχετικά αυτής αποδεικτικά έγγραφα, δεδομένα που μπορεί να υποδηλώσουν περιστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων των αντιπροσώπων. στ) Δεδομένα εν γένει επικοινωνιών και δεδομένα από τυχόν ερωτήματα, αιτήματα, έγγραφα, δικαιολογητικά που υποβάλλετε. ζ) Δεδομένα που προκύπτουν καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας/ύπαρξης της μετοχικής σχέσης, όπως ενδεικτικά ποσοστό και είδος συμμετοχής, συναλλακτική δραστηριότητα επί μετοχών.

2 η) Δεδομένα στο πλαίσιο συμμετοχής σας στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης όπως κωδικός συμμετοχής κ.λπ.. Τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της από μέρους σας χρήσης της εφαρμογής «e-general Meeting») είτε από τρίτα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό σας ή σχετίζονται με εσάς, είτε από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» είτε από εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση που παρέχετε στη Eurobank Holdings προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, πρέπει να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως (ενδεικτικά, και όπου απαιτείται, μέσω παραπομπής και στο παρόν) και να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου τυχόν αυτή απαιτείται. Ρητά υπενθυμίζεται επίσης και η υποχρέωσή σας για την έγκαιρη επικαιροποίηση των ανωτέρω δεδομένων σας. 2. Για ποιους σκοπούς συλλέγει η Eurobank Holdings τα δεδομένα σας και με ποιες νομικές βάσεις τα επεξεργάζεται; Η Eurobank Holdings επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι κάθε φορά αναγκαία: Α. Για την εξυπηρέτηση της σχέσης σας ως μετόχου ή χρήστη της εφαρμογής «e-general Meeting» (άρθρο 6 παρ. 1.β Κανονισμού) Η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως: α) Την ταυτοποίησή σας. β) Την επικοινωνία μαζί σας. γ) Τον έλεγχο της δυνατότητας και της νομιμότητας της άσκησης των δικαιωμάτων σας ως μετόχων της Eurobank Holdings ή/και εχόντων δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο περί ανωνύμων εταιρειών ή/και εταιρειών με μετοχές ή κινητές αξίες που είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά και το καταστατικό (ενδεικτικά συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις της Eurobank Holdings και άσκηση δικαιώματος ψήφου σε αυτές, κατάρτιση καταστάσεων μετόχων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης κ.λπ.). δ) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της Eurobank Holdings απέναντί σας ως μετόχων αυτής ή/και εχόντων δικαίωμα ψήφου (π.χ. καταβολή μερίσματος). ε) Για όσους από τους μετόχους επιλέξετε την εγγραφή σας στην εφαρμογή «e-general Meeting»: την εγγραφή σας στην εφαρμογή, την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών της εφαρμογής, τη λειτουργία και υποστήριξη της εφαρμογής. στ) Την ανταπόκριση σε αιτήματα και ερωτήματά σας. Η εν λόγω (υπό Α.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τη συμμόρφωση της Eurobank Holdings με έννομες υποχρεώσεις της (κατωτέρω υπό Β.) καθώς και τα έννομα συμφέροντα Eurobank Holdings ή τρίτου (κατωτέρω υπό Γ.) Β. Για τη συμμόρφωση της Eurobank Holdings με έννομες υποχρεώσεις της (άρθρο 6 παρ. 1.γ Κανονισμού) Η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί επίσης σκοπούς, όπως:

3 α) Τη συμμόρφωση της Eurobank Holdings με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, διεθνείς συμφωνίες καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών). β) Την τήρηση ιστορικού αρχείου μετόχων της Eurobank Holdings. γ) Την προστασία προσώπων και αγαθών. Η εν λόγω (υπό Β.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τα έννομα συμφέροντα της Eurobank Holdings ή τρίτου (κατωτέρω υπό Γ.). Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Eurobank Holdings ή τρίτου (ενδεικτικά εταιρειών του ομίλου της Eurobank Holdings, συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών κ.λπ.) (άρθρο 6 παρ. 1.στ Κανονισμού) Η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί επιπροσθέτως σκοπούς όπως, ενδεικτικά, τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων, την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής και εν γένει περιουσιακών στοιχείων της Eurobank Holdings, τη διενέργεια αναλύσεων και στατιστικών, τη διαφύλαξη της φήμης, την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης σε βάρος της Eurobank Holdings ή τρίτου, την προβολή δραστηριότητας ή του εταιρικού προφίλ της Eurobank Holdings κ.λπ.. Δ. Με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1.α Κανονισμού) Σε περιπτώσεις που έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, ιδίως όταν για την επεξεργασία δε συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες υπό 2Α-2Γ νομικές βάσεις, η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας αυτή (βλ. συγκεκριμένα και την κατωτέρω αναφερόμενη περίπτωση διαβίβασης δεδομένων εκτός Ε.Ο.Χ. υπό 4.γ.i.). Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης βλέπετε τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό 7. Κατά περίπτωση θα σας ενημερώνουμε και για ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και με τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση που ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της. E. Αυτοματοποιημένη Λήψη Απόφασης συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ Η Eurobank Holdings δεν προβαίνει σε αποκλειστικά αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση όπου η Eurobank Holdings αποφασίσει μελλοντικά να προβεί σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που θα παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, θα σας παρέχει ειδικότερη ενημέρωση και, όπου τυχόν απαιτείται, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας. 3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας; Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι ενδεικτικά τα κάτωθι πρόσωπα: α) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη διοίκησης της Eurobank Holdings στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της θυγατρικής αυτής εταιρείας «Τράπεζα Eurobank A.E.» στο πλαίσιο παροχής από αυτή υποστηρικτικών υπηρεσιών στη Eurobank Holdings.

4 β) Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές και πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών (ενδεικτικά οικονομικών κ.λπ.). γ)εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, πάροχοι υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και συντήρησης αυτών, πάροχοι υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πάροχοι υπολογιστικού νέφους, υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών. δ) Η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.». ε) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, φορολογικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς (λ.χ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.λπ.), διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. στ) Λοιποί μέτοχοι, έχοντες δικαίωμα ψήφου, αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι και παράγοντες των γενικών συνελεύσεων της Eurobank Holdings. ζ) Τυχόν τρίτα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτημα στη Eurobank Holdings για λήψη πληροφοριών με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων. Για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από όσους από τους ανωτέρω αποδέκτες έχουν την ιδιότητα του αυτοτελώς υπεύθυνου επεξεργασίας συστήνουμε να ανατρέξετε στις οικείες ενημερώσεις αυτών περί προσωπικών δεδομένων. 4. Μπορεί η Eurobank Holdings να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ο.Χ.); Η Eurobank Holdings δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον: α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό, ή β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους με βάση την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία. γ) Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν οι παρεκκλίσεις που μνημονεύονται από την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία μεταξύ των οποίων ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: i) έχετε παράσχει στη Eurobank Holdings την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας, ή ii) στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Eurobank Holdings με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία ή διεθνείς συμβάσεις και εφόσον εν γένει η διαβίβαση είναι απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ή iii) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5 5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Eurobank Holdings τα δεδομένα σας; Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων και η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων. Ειδικότερα: Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής «e-general Meeting» τηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της συλλογής και επεξεργασίας τους. Εφόσον επιλέξετε την ακύρωση της εγγραφής σας στην εφαρμογή «e-general Meeting», θα διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέσω της εφαρμογής αποκλειστικά για σκοπούς της εν λόγω εφαρμογής με εξαίρεση αυτά που την τήρησή τους απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων και η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Eurobank Holdings ή τρίτου. Επίσης ελάχιστα αναγκαία δεδομένα σας ενδέχεται να αποτελέσουν τμήμα του ιστορικού αρχείου της Eurobank Holdings οπότε θα τηρούνται καθ όλη τη χρονική διάρκεια ύπαρξης του εν λόγω αρχείου. 6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας; Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στον βαθμό που μπορούν να εφαρμοστούν εν προκειμένω: α) Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης). β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού). δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης). ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.λπ.. στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από τη Eurobank Holdings σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). ζ) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.

6 η) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ( - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας: Η Eurobank Holdings έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως μετόχων ή/και ως εχόντων δικαίωμα ψήφου, την εκπροσώπηση ή αντιπροσώπευση μετόχων ή εχόντων δικαίωμα ψήφου ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Eurobank Holdings απέναντί σας ως μετόχων της ή/και εχόντων δικαίωμα ψήφου, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της Eurobank Holdings ή τη συμμόρφωση της Eurobank Holdings με έννομες υποχρεώσεις της. Η Eurobank Holdings έχει επίσης σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, δεδομένου ότι κάποια από αυτά δεν διαγράφονται για σκοπούς τήρησης ιστορικού αρχείου μετόχων σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό 2.B.β. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. 7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υπό 6 ανωτέρω; Για την άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης ενότητας, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της ανάκλησης τυχόν χορηγηθείσας συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Νέα Ιωνία, Αθήνα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Η Eurobank Holdings θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Eurobank Holdings λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Eurobank Holdings θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από τη Eurobank Holdings δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Eurobank Holdings δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά σας. 8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

7 Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Όθωνος 8, Αθήνα ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 9. Πώς προστατεύει η Eurobank Holdings τα δικαιώματά σας; Η Eurobank Holdings εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. 10. Τροποποιήσεις της παρούσας ενημέρωσης Η Eurobank Holdings ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή θα επικαιροποιεί την ημερομηνία που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας και θα σας ειδοποιεί σχετικά και μέσω σχετικής ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο της ( Η παρούσα ενημέρωση επικαιροποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2020 και βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη και επικαιροποιημένη: α. στον διαδικτυακό τόπο της Eurobank Holdings ( β. στο περιβάλλον της εφαρμογής «e-general Meeting», γ. διατίθεται σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Νέα Ιωνία, Αθήνα και δ. διατίθεται επίσης σε έντυπη μορφή σε κάθε γενική συνέλευση της Eurobank Holdings με φυσική παρουσία μετόχου.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Meals & More (εφεξής «Πάροχος») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ των βραβευομένων αριστούχων αποφοίτων στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία!» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. στο πλαίσιο του προγράμματος. egg enter*grow*go

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. στο πλαίσιο του προγράμματος. egg enter*grow*go Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος egg enter*grow*go Παρέχουμε σε εσάς, τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα egg enter*grow*go (εφεξής «το Πρόγραμμα»),

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η εταιρεία «ΙΙΕΚ ETOILE BY LES CHEFS M.E.Π.Ε.» (εφεξής «ΣΧΟΛΗ») σας ενημερώνει,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. στο πλαίσιο των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. στο πλαίσιο των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards Παρέχουμε σε εσάς, τους νομίμους εκπροσώπους ή/και στελέχη ή/και λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας (Η ενημέρωση αυτή αφορά ειδικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.εταιρεια.eu, www.agrotax.eu και www.agrobay.eu)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. (εφεξής «Πράκτορας»), υπό την ιδιότητά του ως

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία και από πού

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία και από πού ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ EUROBANK EQUITIES ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Financial. Planning Services AE

Eurobank Financial. Planning Services AE Planning Services AE Eurobank Financial 1 1. Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 2. Ποιους αφορά το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης. 3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζεται η Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας έχουν συλλέξει και επεξεργάζονται οι Εταιρείες του Ομίλου;

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας έχουν συλλέξει και επεξεργάζονται οι Εταιρείες του Ομίλου; Ενημέρωση των πρώην εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ EΤΑΙΡΕΙΩΝ EUROBANK

ΟΜΙΛΟΣ EΤΑΙΡΕΙΩΝ EUROBANK ΟΜΙΛΟΣ EΤΑΙΡΕΙΩΝ EUROBANK ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.E. KAI ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ. GDPR Πολιτική. για την Επεξεργασία εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έκδοση 1.0 / Αύγουστος

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ. GDPR Πολιτική. για την Επεξεργασία εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έκδοση 1.0 / Αύγουστος GDPR Πολιτική για την Επεξεργασία εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έκδοση 1.0 / Αύγουστος 2018 1 Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αυτόνομος χρηματοπιστωτικός οργανισμός ΝΠΔΔ και φορέας Γενικής Κυβέρνησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Συνεταιρισμός «ΝΕΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ. Σ.Π.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Leasing και από πού

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Leasing και από πού Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Αθήνα: Έσλιν 7-13 & Αμαλιάδος 20, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλ.: 2118809800 Fax: 210 3523813 Θεσσαλονίκη: Ι. Δραγούμη 20, Τ.Κ. 546 24, Θεσ/νίκη Τηλ.: 2310 375

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) Η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή A.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής η «Εταιρία») με την ιδιότητά της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η AlphaLife Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής (εφεξής «Εταιρία»), υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το Σωματείο με την επωνυμία «Αερολέσχη Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (Ε.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (Ε.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (Ε.Ε.) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η Συνεταιριστική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. (εφεξής «Πράκτορας»), υπό την ιδιότητά του ως

Διαβάστε περισσότερα

* ,

* , ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. (εφεξής «Εταιρία»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενηµερώνει,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2018 H εταιρία PQH (εφεξής η Εταιρία) λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των συναλλασσόμενων μαζί της. Για το λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΑΛΦΑ FINANCE A.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής η «Α.Ε.Π.Ε.Υ.») υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ H Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει το νέο κανονισμό για την επεξεργασία τους. Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση πελατών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία

Ενημέρωση πελατών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία Ενημέρωση πελατών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία H Εταιρία μας «Eurotrust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η Διαθερμική ΑΕ εκπροσωπεί σήμερα το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

2. Για ποια σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

2. Για ποια σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Προσωπικά δεδομένα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

2. Προσωπικά δεδομένα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των Επισκεπτών του Ιστοτόπου Έχουμε ως βασική προτεραιότητά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης.

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας. Δήλωση Απορρήτου Εισαγωγή Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής (στο εξής Το Κέντρο ) είναι εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός και δραστηριοποιείται στη σφαίρα της προληπτικής παιδιατρικής. Για τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Eurobank Factors και από πού

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Eurobank Factors και από πού ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ «EUROBANK FACTORS ΑΝΩΝΥΜΗ(Σ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Σ) ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων. Τμήμα 1. Διαφάνεια και ρυθμίσεις. Άρθρο 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων. Τμήμα 1. Διαφάνεια και ρυθμίσεις. Άρθρο 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων Τμήμα 1 Διαφάνεια και ρυθμίσεις Άρθρο 12 Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. (εφεξής «Πράκτορας»), υπό την ιδιότητά του ως

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα ΟΠΑΠ PLAY Εισαγωγή Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Η ΑΡΠΕΔΩΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενών μαζί της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Α.Α.Δ.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Αθήνα: Έσλιν 7-13 & Αμαλιάδος 20, Τ.Κ. 115 23 Τηλ.: 2118809800 Fax: 210 3523813 Θεσσαλονίκη: Ι. Δραγούμη 20, Τ.Κ. 546 24 Τηλ.: 2310 375 570 Fax: 210 3523814

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης, ΑΜΚΑ.

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης, ΑΜΚΑ. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., με έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. (εφεξής «Πράκτορας»), υπό την ιδιότητά του ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Της Argo Change A.E. Σωκράτους 29 Αθήνα - 10552 T. 210 5243171 info@argochange.gr http://www.argochange.gr Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εφεξής «ΑΕΔΑΚ») αναγνωρίζουμε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής «δεδομένα») των επισκεπτών του διαδικτυακού μας

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εμείς, η «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία και προέλευσή τους

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία και προέλευσή τους ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - (GDPR) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Την 25.05.2018 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ H Wealth Fund Services LTD με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει το νέο κανονισμό για την επεξεργασία τους. Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τελευταία ενημέρωση: 24.05.2018 Η CORE INNOVATION (εφεξής «Εταιρεία») δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εμείς, η «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΣΕΒΤ) 2018 Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «B & T COMPOSITES

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «B & T COMPOSITES Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «B & T COMPOSITES

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής:

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής: Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας ως ισχύει),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γενικά: Το παρόν έντυπο ενημέρωσης της εταιρίας με την επωνυμία «3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η Karenta Α.Ε. με 45 χρόνια παρουσίας στον κλάδο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, Εξουσιοδοτημένος Έμπορος και Συνεργάτης Service Volkswagen, Audi, Skoda

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Θεσσαλίας μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση:

Η Τράπεζα Θεσσαλίας μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση: Ενημέρωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία τροποποίηση: 25 Μαΐου 2018 Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας («Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φοράς στις 27 Σεπτεμβρίου 2019. 1.1 Ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Περιεχόμενα

Εισαγωγή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας... 1 Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων... 2 Γνωστοποίηση σε τρίτους... 3 Ασφάλεια... 3 Περίοδος Διατήρησης... 3 Δικαιώματα υποκειμένων... 3 Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-05-2018 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 851/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση της «Δήλωσης περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» με την οποία η ΕΕΤΤ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα ενημερώνει τα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Επιμελητήριο Ηλείας Σεπτέμβριος 2019 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή... 3 2. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα...4 3. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας Οκτώβριος 2018 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή 3 2. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα..3 3. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ EL-PHARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «El-Pharm Α.Ε»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») σας ενημερώνει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 24/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Έκδοση 1.0 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στα πλαίσια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Εταιρεία «MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς

Ενημέρωση για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς Ενημέρωση για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς Στο Δήμο Καλαμαριάς αναγνωρίζουμε την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων όλων μας, συμμορφωνόμαστε στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης - Πολιτική Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα (εφεξής «ενημερωτικό σημείωμα») επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑ/ΕΕΚΕ) είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Τι δεδομένα συλλέγουμε1;

Ι. Τι δεδομένα συλλέγουμε1; ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ H Wealth Fund Services LTD με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ Εισαγωγή Με την παρούσα δήλωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε., με έδρα στη Λεωφόρο Αθηνών 112, Αθήνα (εφεξής ο «ΟΠΑΠ»), η οποία είναι υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

2. Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Mε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς! Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ), ο οποίος εδρεύει επί της οδού Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ (εφεξής «η Εταιρία») συλλέγει, επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των σπουδαστών των Σχολών του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Ωδείον Αθηνών 1871.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των σπουδαστών των Σχολών του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Ωδείον Αθηνών 1871. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των σπουδαστών των Σχολών του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Ωδείον Αθηνών 1871. Η προστασία των πάσης φύσεως προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ CQS ΚΩΔΙΚΟΣ: GP8_1 ΣΕΛ: 1 / 8

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ CQS ΚΩΔΙΚΟΣ: GP8_1 ΣΕΛ: 1 / 8 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP8_1 ΣΕΛ: 1 / 8 1 Αντικείμενο και σκοπός της πολιτικής Η Εταιρεία CQS A.E. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ (εφεξής Εταιρεία) ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Εισαγωγή... 2 1.1 Σχετικά... 2 1.2 Τροποποιήσεις... 2 2. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα... 3 2.1 Συλλογή... 3 2.2 Μεταβίβαση... 3 2.3 Διατήρηση... 4 3. Δικαιώματα των Υποκειμένων...

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας: Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Συμποσίου Τεχνολογίας και της Επικοινωνιακής Δράσης της ΕΔΕΤ ΑΕ Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Εθνικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα Δεδομένα σας & που απευθύνεστε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας; 1.1. Yπεύθυνος Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η εταιρία με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. η προστασία των προσωπικών δεδομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασι ας Προσωπικων Δεδομε νων

Πολιτική Προστασι ας Προσωπικων Δεδομε νων Πολιτική Προστασι ας Προσωπικων Δεδομε νων Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς! Παρακάτψ περιγράφετε η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης Στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης σεβόμαστε τα προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις οκτώ μήνες μετά»

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις οκτώ μήνες μετά» ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ME THN YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 13 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις οκτώ μήνες μετά» «:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1.1 Με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σεβασμός και η προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών μας είναι ζωτικής σημασίας για την Special Financial Solutions S.A. Η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα