ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ K.T AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR ATHENS. GREECE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS. GREECE"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ K.T AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR ATHENS. GREECE ΜΕΤΡΟ: 5.2 Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση ΕΡΓΟ: «Επικαιροποίηση και Αναθεωρημένη Έκδοση του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας», ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΑΠΟΦ. ΟΙΚ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΦ. ΟΙΚ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Έκδοση νέου Κόκκινου Βιβλίου για τα Απειλούμενα Ζώα της Ελλάδας. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η πιο συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά Ημέρα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 και Ώρα μμ. Γραφείο Α, Λεγάκι, Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια έως και Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 και Ώρα πμ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) Ημερομηνία δημοσίευσης διακήρυξης: 9 Νοεμβρίου

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ «η πιο συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ το υποέργο «Έκδοση νέου Κόκκινου Βιβλίου για τα Απειλούμενα Ζώα της Ελλάδας». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»,...1 ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ...3 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 «ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...4 ΑΡΘΡΟ 3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5 ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...6 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ...8 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...8 ΑΡΘΡΟ 7 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ...8 ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ...9 ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...11 ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ...12 ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

3 ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αφορά στην παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την «Έκδοση νέου Κόκκινου Βιβλίου για τα Απειλούμενα Ζώα της Ελλάδας». ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή της Υπηρεσίας και θα υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 «ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα αφορά στο Υποέργο 5 «ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του έργου «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» το οποίο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον» του 3 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Απόφαση ένταξης: ΑΠΟΦ.ΟΙΚ / , τροποποίηση: ΑΠΟΦ. ΟΙΚ / ), στο Μέτρο 5.2 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Το έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το υπόλοιπο ποσοστό από εθνικούς πόρους. Το παρόν έργο αφορά την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση του Κόκκινου Βιβλίου για τα Απειλούμενα Είδη της Ελλάδας. Πρόκειται για έκδοση αντιτύπων και ψηφιακών εκδόσεων του Κόκκινου Βιβλίου. 2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ Το έργο περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: A. Γραφιστική επιμέλεια του κειμένου. Το βιβλίο περιλαμβάνει: 1) Πρόλογο 2) Γενική εισαγωγή 3) 7 κεφάλαια με εισαγωγή, πίνακες ειδών, «δελτία» ειδών και βιβλιογραφία Το κάθε «δελτίο» περιλαμβάνει αυτοτελές κείμενο για ένα είδος ζώου έκτασης μέχρι 2 σελίδων και χάρτη της Ελλάδας με σημειωμένη την εξάπλωση του είδους). Χάρτες δεν θα υπάρχουν για τα είδη ενός κεφαλαίου (ασπόνδυλα). Επίσης περιλαμβάνει μία αγγλική παράγραφο. 4) Index λατινικών και κοινών ελληνικών ονομάτων 5) Κατάλογο των συντελεστών του βιβλίου B. Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την παραγωγή (χαρτί κλπ) 3

4 Γ. Παραγωγή αντιτύπων του Κόκκινου Βιβλίου Δ. Παραγωγή CD με το περιεχόμενο του Κόκκινου Βιβλίου Ε. Παραγωγή θηκών για την ένθεση των CD, και ένθεση των CD σε αυτά. Δεν απαιτείται ένθεση των CD στα βιβλία με κανένα τρόπο. Πρόκειται για ξεχωριστά αντικείμενα. Στ. Παράδοση των αντιτύπων και των CD στην Αναθέτουσα Αρχή. 2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συνεργαστεί με τον Φορέα Ανάθεσης ο οποίος επικουρικά μπορεί να συμβάλει στην ομαλή και εύρυθμη υλοποίηση του έργου του αναδόχου, εισφέροντας σε στοιχεία και δεδομένα τα οποία ενδεχομένως διαθέτει, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της γραφιστικής επιμέλειας του κειμένου. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας (Κανονισμός ΕΚ 1159/2000) και η εφαρμογή της απορρέουσας από αυτούς χρήσης λογότυπων και εμβλημάτων της ΕΕ και αναφοράς στη χρηματοδότηση του έργου σε όλες τις δράσεις και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου του Αναδόχου. Τα παραδοτέα του υποέργου θα σχολιάζονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) που θα ορίσει με Απόφασή του το Δ.Σ. της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας. Για την υλοποίηση του αντικειμένου της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας η Ε.Ζ.Ε. θα παραδώσει στον Ανάδοχο του παρόντος διαγωνισμού, το υλικό που πρέπει να περιληφθεί στις εκδόσεις (τα παραδοτέα των λοιπών υποέργων). ΑΡΘΡΟ 3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα Αρχή και με τις παρακάτω διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων: - Νόμος 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995), όπως ισχύει, - Νόμος 2286/1995 "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει, - Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 σχετικά με τον "Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου", (ΦΕΚ Α' 150/ ), όπως ισχύει, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά στον τομέα των υπηρεσιών 3.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική του έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. β. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Τουλάχιστον πενταετή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς σχετικούς με τη γραφιστική επιμέλεια και την εκτύπωση περιβαλλοντικών εκδόσεων. γ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με την προϋπόθεση ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ενότητας α της παρούσας παραγράφου. Οι Προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρεται στην ανωτέρω ενότητα β της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. 4

5 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε, εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: Ι. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για νομικά πρόσωπα). ΙΙ. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. ΙΙI. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β) (μόνο για νομικά πρόσωπα): δεν τελούν υπό πτώχευση (και για φυσικά πρόσωπα), εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (και για φυσικά πρόσωπα), εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ) είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και δ) (μόνο για φυσικά πρόσωπα) δεν υπάρχει εις βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. ΙV. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή αναλυτικό προφίλ, για τα νομικά πρόσωπα, που να αποδεικνύει την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου β του άρθρου 2.2 περί δικαιώματος συμμετοχής. V. Αποδεικτικό εξειδικευμένων γνώσεων για φυσικά πρόσωπα, για τα μέλη των ενώσεων προσώπων, και για τα άτομα των νομικών προσώπων τα οποία συμμετέχουν στο έργο, τα προσόντα των οποίων δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, αποδεικτικά σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης αυτής που προβλέπεται από το Άρθρο 2, παράγραφος 2.β. Εφόσον προσκομιστούν δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε κράτος εκτός Ελλάδας, η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει την συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 5

6 Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να υποβάλλει πριν την υπογραφή της σύμβασης τα δικαιολογητικά όπως έχουν αναφερθεί στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω σημείου ΙΙΙ β,γ,δ. και συγκεκριμένα: VI. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων. VΙI. Πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. VIII. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση (και για φυσικά πρόσωπα), εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (και για φυσικά πρόσωπα), εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε περίπτωση που κατά την προσκόμιση αυτών προκύψει λόγος αποκλεισμού του η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον Προσφέροντα με την αμέσως επόμενη βαθμολογία. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω: α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β. «Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία» γ. Αντικείμενο: «Έκδοση νέου Κόκκινου Βιβλίου για τα Απειλούμενα Ζώα της Ελλάδας». δ. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Τρίτη 24 Νοεμβρίου ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας). 4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) διαφορετικούς φακέλους: Α. Έναν φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφο 3 της παρούσας Διακήρυξης Β. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει Τεχνική έκθεση, όπου θα αναλύεται το αντικείμενο του έργου και θα περιγράφεται ο τρόπος εκπόνησής του. Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. Περιγραφή της δομής του υποψήφιου αναδόχου στην οποία να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική του δομή, τις εγκαταστάσεις και τους διατιθέμενους χώρους, τον εξοπλισμό, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο. 6

7 2. Δήλωση σχετικά με τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και τον τεχνικό εξοπλισμό που θα διαθέσει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου. 3. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του προσφέροντος, με ιδιαίτερη αναφορά σε συναφείς δραστηριότητες κατά τα τελευταία 5 έτη, και ιδιαίτερη αναφορά ενός τουλάχιστον πρόσφατου έργου που ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον προσφέροντα. 4. Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, ανάλογων με το αντικείμενο και το μέγεθος του έργου για το οποίο υποβάλει προσφορά. Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: Πελάτης Σύντομη περιγραφή έργου % και είδος συμμετοχής στο έργο (όταν αφορά ενώσεις εταιρειών / κοινοπραξίες) Διάρκεια εκτέλεσης έργου Προϋπολογισμός Παρούσα φάση. 5. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του προσφέροντα σε εκδόσεις σχετικές με τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. 6. Κάθε άλλο στοιχεί που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του προσφέροντος να ολοκληρώσει την Υπηρεσία στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. 7. Αναφορά του τμήματος του προσφερομένου έργου που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται ενδεχομένως να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. Επισημαίνεται πάντως ότι σε περίπτωση υπεργολαβίας υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής παραμένει καθ ολοκληρία ο υποψήφιος Ανάδοχος. 8. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο: Ανάλυση του έργου σε φάσεις, με προσδιορισμό των παραδοτέων του έργου και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παραδοτέων. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία του διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο. Σε περίπτωση ένωσης, κοινοπραξίας ή σύμπραξης προσώπων (νομικών ή φυσικών) επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και πλήρης τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων. Γ. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το κόστος της Υπηρεσίας σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Θα αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερο φάκελο τα οικονομικά στοιχεία. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τους ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού. 7

8 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Το έργο περιλαμβάνει την προσφορά των ακόλουθων υπηρεσιών: 1. Γραφιστική επιμέλεια του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Το βιβλίο είναι στα ελληνικά, με αγγλικές περιλήψεις, σχεδιαγράμματα και χάρτες. 2. Την εκτύπωση του Κόκκινου Βιβλίου διαστάσεων 21 x 29 εκ. (καθαρό), έως 500 σελίδων (σώμα), με χαρτί γραφής SOPORSET 90gr (εσωτερικό), και εξώφυλλο NETTUNO ROSSO 280gr, βιβλιοδεσία ραφτό-κολλητό, σε αντίτυπα, εκτύπωση μαύρο με Pantone Red 032C 3. Την παραγωγή CD με το περιεχόμενο του Κόκκινου Βιβλίου. Εκτύπωση πρέπει να υπάρχει και στο CD και στη χάρτινη θήκη. 4. Την εκτύπωση των χάρτινων θηκών των παραπάνω CD με το ίδιο χαρτί του εξωφύλλου χαμηλότερου βάρους (NETTUNO ROSSO 214 gr) και την ένθεσή τους. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας (Κανονισμός ΕΚ 1159/2000) και η εφαρμογή της απορρέουσας από αυτούς χρήσης λογοτύπων και εμβλημάτων της ΕΕ και αναφοράς στη χρηματοδότηση του έργου σε όλες τις δράσεις και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου του Αναδόχου. Τα παραδοτέα του υποέργου θα σχολιάζονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) που θα ορίσει με Απόφασή του το Δ.Σ. της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας. Για την υλοποίηση του αντικειμένου της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας η Ε.Ζ.Ε. θα παραδώσει στον Ανάδοχο του παρόντος διαγωνισμού, το υλικό που πρέπει να περιληφθεί στις εκδόσεις (τα παραδοτέα των λοιπών υποέργων). ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η αμοιβή για την εκπόνηση του έργου ανέρχεται σε ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 7 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας ορίζεται σε 25 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η συνολική διάρκεια του Υπηρεσίας αναλύεται ως εξής: Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα γίνει παράδοση των κειμένων στον Ανάδοχο. Εντός 2 ημερών ο Ανάδοχος θα προτείνει δύο τουλάχιστον εναλλακτικές προτάσεις παρουσίασης του βιβλίου (δείγμα σελίδας) και της θήκης του CD. Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει άμεσα εντός δύο (2) ημερών μία πρόταση παρουσίασης του βιβλίου. Ο Ανάδοχος θα ολοκληρώσει τη γραφιστική επιμέλεια ενός 12 ημερών από την ημέρα απάντησης της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραλάβει το προσχέδιο και θα ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων εντός 4 ημερών. Εναλλακτικά, ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα ανταλλάσουν τμηματικά προσχέδια για διόρθωση εντός 16 ημερών. Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην παραγωγή των αντιτύπων του βιβλίου, των θηκών του CD και των CD εντός 5 ημερών από την παραλαβή του ελεγμένου προσχέδιου από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα προϊόντα του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή. 8

9 ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί βάσει χρονοδιαγράμματος που θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. Η αποπληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κατά την καταβολή της αμοιβής του, θεωρημένο όπως ο Νόμος ορίζει. ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου, κ. Α. Λεγάκι, Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 και Ώρα μμ. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, T.Θ K.T AΘHNA ή να τις παραδώσουν στο γραφείο του Επιστημονικού Υπεύθυνου Α. Λεγάκι, Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια. Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έως και Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 και Ωρα πμ., ώστε να παραληφθούν έγκαιρα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με σχετική απόφαση (15β / ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για τον διαγωνισμό, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου, κ. Αναστάσιο Λεγάκι, στη διεύθυνση (τηλ , fax ). Η Αρχή Ανάθεσης είναι υποχρεωμένη να παρέχει τις διευκρινήσεις εντός τριών (3) ημερών από την αίτησή τους. Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης δεν θα γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων θα είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 9.1 της παρούσας Διακήρυξης. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα δικαιούνται να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, επιδεικνύοντας στην Επιτροπή Διαγωνισμού βεβαίωση εκπροσώπησης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των Προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και οι φάκελοι με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΚΑΙ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 9

10 ΠΡΟΣΦΟΡΑ", δεν θα αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται στους κατόχους τους ή στους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", των προσφορών εκείνων που θα έχουν κριθεί αποδεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σημειώνεται ότι στο στάδιο αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών λαμβάνουν γνώση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, μόνο οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, τότε η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποφασίσει και θα κοινοποιήσει τη σχετική ημέρα και ώρα κατά την οποία θα συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Οικονομικής αποσφράγισης θα τύχουν μόνο οι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως μη αποδεκτές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών, θα μπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών το γραφείο και υπό την παρουσία του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Έργου κ. Α, Λεγάκι (Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια), και ώρες 11:00 13: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής : α. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την ημέρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού. Η ένσταση αυτή δεν θα επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά θα εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας μετά από την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στον διαγωνισμό θα κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται από τον Προσφέροντα που την ασκεί. Ο Προσφέρων κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται η ένσταση θα έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις απόψεις του εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και την γνωστοποίησή του στους Προσφέροντες. Η ένσταση αυτή δεν θα επιφέρει αναστολή ή διακοπή του διαγωνισμού θα εξετάζεται δε από το αρμόδιο όργανο της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. γ. Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν θα γίνονται δεκτές. δ. Οι ενιστάμενοι θα λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων επί των ενστάσεών τους με φροντίδα τους ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. 10

11 Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά από αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού της Ε.Ζ.Ε ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ως προς τα κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα αξιολόγησης που ακολουθεί. Κριτήριο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Βαρύτητα 1. Αρτιότητα της δομής του Αναδόχου (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) Οργάνωση υλοποίησης του έργου (ανάλυση σε φάσεις, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα) 3. Συναφή εμπειρία 30 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 100 β. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών θα καταρτισθεί κατάλογος των αποδεκτών προσφορών κατά σειρά βαθμολόγησης. γ. Θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της Τεχνικής Αξιολόγησης σε όλους τους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό. Ενστάσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές στο παρόν στάδιο. δ. Θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. ε. Θα ακολουθήσει η τελική κατάταξη των προσφορών με βάση την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Πιο συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο βαθμό Β. Βαθμός Β = 0,75 Χ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ + 0,25 Χ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η συγκριτική βαθμολογία των οικονομικών προσφορών θα υπολογισθεί σύμφωνα με τον τύπο: ΒΚ = 100 * Κmax / Κ Όπου: ΒΚ η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντα. Κmax το συνολικό ύψος της οικονομικής προσφοράς με το μέγιστο Κ μεταξύ των Προσφερόντων Κ το συνολικό ύψος της οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντα Προσφορές που τυχόν ισοβαθμήσουν, θα κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμού τεχνικής αξιολόγησης. Σε περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθμήσουν προσφορές με ίδιο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης και ίδιο ύψος οικονομικής προσφοράς, τότε η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν κληρώσεως, παρουσία όλων των ισοβαθμούντων Προσφερόντων. Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθμολογήθηκε, ελάχιστη συνέπεια θα είναι ο μηδενισμός της προσφοράς και ο αποκλεισμός του Προσφέροντα ως αναξιόπιστου

12 ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης. Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση ο Προσφέρων με την αμέσως επόμενη βαθμολογία. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος, για την παροχή της Υπηρεσίας, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της Υπηρεσίας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της Υπηρεσίας υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την Υπηρεσία φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Για την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία 12

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371414 2014-10-30

14PROC002371414 2014-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Γκαγκαουδάκη Τηλέφωνο : +30 2810 391500 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 260965300 FAX : +30 260990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα