ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 Υπ αριθμ. : 24/2020 μελέτη ΔΕΥΑΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Ίδιοι πόροι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 13 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» ΘΗΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 Σελ. 2

2 Θήρα : 02/04/2020 Αρ. Πρωτ. : 1043/2020 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Φηρά - Θήρας Ταχ. Κωδ. : Πληροφορίες : Μάινας Νικόλαος Τηλέφωνο : / 4 Fax : Ε-mail : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2020 Επίβλεψη, επισκευή βλαβών, συντήρηση και καθαρισμός 13 αντλιοστασίων λυμάτων και δικτύου αποχέτευσης της Δ.Κ. Οίας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας έτους 2020 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : «Επίβλεψη, επισκευή βλαβών, συντήρηση και καθαρισμός 13 αντλιοστασίων λυμάτων και δικτύου αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Οίας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας έτους 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 χωρίς Φ.Π.Α. Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 73/2020, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Οι δαπάνες της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ: Κωδικός Προϋπολογισμού 2020: Κ.Α.: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 Απριλίου του 2020 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, στα Φηρά Θήρας. Προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη ημέρα και ώρες εργασίας από την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας. Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον κ. Μπιρμπίλη Ιωάννη, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, στα Φηρά Θήρας και στο τηλ.: / 4 και fax: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ ( Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σελ. 3

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 4. ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΑΡΘΡΟ 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 8 ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 8 ΑΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ...10 ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ) ΑΡΘΡΟ 12.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 12.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...13 ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 16. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 17. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...17 ΑΡΘΡΟ 18. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 19. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 20. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 21. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΡΘΡΟ 23. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...21 ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 26. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 27. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 28. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 29. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 30. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 31. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 32. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 33. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΈΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 34. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 35. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...25 ΜΕΡΟΣ Β : ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...27 ΜΕΡΟΣ Γ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...29 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σελ. 4

4 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελ. 5

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά με αντικείμενο την ανάθεση των υπηρεσιών : «Επίβλεψη, επισκευή βλαβών, συντήρηση και καθαρισμός 13 αντλιοστασίων λυμάτων ΟΙΑΣ και δικτύου αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Οίας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας έτους 2020» Αναλυτικά, το αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο μέρος Β «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Διακήρυξης αυτής και στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΑΡΘΡΟ 2. Προϋπολογισμός Η δαπάνη της ανάθεσης των υπηρεσιών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας σύμφωνα με την υπ αριθμ. 73 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έτους Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα και Προϊσταμένη αρχή είναι η Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ, που προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό βάσει της υπ αριθμόν 64 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους Διεύθυνση έδρας της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας είναι: Φηρά Θήρας, Τ.Κ Τηλέφωνο: , Fax : Πληροφορίες : κ. Μπιρμπίλης Ιωάννης ΑΡΘΡΟ 4. Ορισμοί συντομογραφίες Έργο: το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών. Αναθέτουσα Αρχή: Η ΔΕΥΑ Θήρας που εδρεύει στα Φηρά Θήρας, Τ.Κ , προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. Υπηρεσία διενέργειας διαγωνισμού: η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας Πληροφορίες: τηλ Διαγωνιζόμενος: ο κάθε ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλλει φάκελο συμμετοχής. Σελ. 6

6 Διακήρυξη: το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός. ΕΕΔΑΠ: Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Αξιολόγησης των Προσφορών: Η επιτροπή που έχει ορισθεί με απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας για την αποσφράγιση τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών. Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την προκηρυσσόμενη ανάθεση υπηρεσιών, δηλαδή μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί. Φορέας Υλοποίησης: Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ. Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και θα εκτελέσει τις υπηρεσίες. Προϋπολογισμός (ενδεικτικός): Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση των υπηρεσιών. Συμβατική Τιμή: Η συνολική τιμή που θα κατακυρωθεί η ανάθεση των υπηρεσιών. Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο των υπηρεσιών και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν: α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόμενος / υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Εκπρόσωπος διαγωνιζομένου: Φυσικό πρόσωπο που νόμιμα εκπροσωπεί το διαγωνιζόμενο ή που έχει εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφική πράξη από τους νόμιμους εκπρόσωπους διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων ή συνεταιρισμούς. ΑΡΘΡΟ 5. Νομικό πλαίσιο Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και αφορά την παρακολούθηση, εποπτεία, βελτίωση λειτουργίας και επίβλεψη συντήρησης όλων των μονάδων και εγκαταστάσεων που έχουν σχέση με την παραγωγή και διάθεση νερού στην Δημοτική Κοινότητα Οίας, συμπεριλαμβανομένων και της γνωστοποίησή τους στο διαδίκτυο. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με : Σελ. 7

7 1. του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 2. του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 3. του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 4. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 5. του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η αναγραφή των πιστώσεων για την εκτέλεση του έργου του θέματος σε διαφορετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΘ. 6. του άρθρου 24 παρ.8 του Ν. 3613/07 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 18 του Ν. 3731/ του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (άρθρο 68) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας ανάθεσης υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, ερμηνευτική εγκύκλιος κτλ.) που διέπει την εκτέλεση της ανάθεσης των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έργου και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. ΑΡΘΡΟ 6. Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης Η παρούσα Διακήρυξη και η Περίληψη Διακήρυξης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ ( ΑΡΘΡΟ 7. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 22/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της ΔΕΥΑΘ στα Φηρά Θήρας, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης μέχρι ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή έως Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις ανωτέρω προθεσμίες, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. ΑΡΘΡΟ 8. Τρόπος Λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού και του σφραγισμένου εντύπου οικονομικής προσφοράς, γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, (ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ) και η παραλαβή τους γίνεται είτε Σελ. 8

8 αυτοπροσώπως, είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στην περίπτωση παραλαβής των τευχών μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση τους. Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι συνολικά η παρούσα μελέτη που αποτελείται από : ΜΕΡΟΣ Α : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ Β : ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΟΣ Γ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 9. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 1. Οι οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να ζητηθούν από τους υποψηφίους γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι μέχρι 16/04/ Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών, προς όλους τους υποψηφίους που έχουν παραλάβει το τεύχος της διακήρυξης με απόδειξη και έχουν γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία τους. 3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους, τότε οι προθεσμίες αυτές παρατείνονται ανάλογα. 4. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά: στη ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ, Φηρά Θήρας, Τ.Κ Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Σελ. 9

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 10. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με τα ακόλουθα : 1. Τίτλοι σπουδών των φυσικών προσώπων ή των συμμετεχόντων ή εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα. Επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 2. Την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου σε αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο. 3. Αποδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας τους. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας τους στην παροχή υπηρεσιών σε Δ.Ε.Υ.Α. στην λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού τους τουλάχιστον για τέσσερα (4) έτη.. ΑΡΘΡΟ 11. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά, στην οποία επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά : I. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. II. III. IV. Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Βεβαίωσης εγγραφής του ενδιαφερόμενου παρόχου σε αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο. Αποδεικτικά στοιχεία τουλάχιστον εμπειρίας τεσσάρων (4) ετών στη παροχή υπηρεσιών σε Δ.Ε.Υ.Α. στην λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού τους. V. Υπεύθυνη δήλωση για την απασχόληση κατ ελάχιστον δύο (2) εργατών γενικών καθηκόντων με πλήρες ωράριο και ενός (1) ηλεκτρολόγου που θα είναι διαθέσιμοι όλο το 24ωρο καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος ο υποβάλλων την προσφορά. Επί πλέον και όπου απαιτείται για την άμεση ολοκλήρωση εργασιών θα απασχολούνται και επί πλέον άτομα, τεχνίτες ή εργάτες γενικών καθηκόντων. VI. VII. Εγγυητική συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί με το 2%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας των εργασιών (1.200 ). Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Σελ. 10

10 VIII. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού. IX. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι : 1. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. 2. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 4. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. X. Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου ή φωτοτυπίες τους, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α. η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής. Η ΕΕΔΑΠ, μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί των δικαιολογητικών ή την προσκόμιση των πρωτοτύπων εφόσον έχουν κατατεθεί φωτοτυπίες, πλην της εγγυητικής επιστολής και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την ΕΕΔΑΠ. ΑΡΘΡΟ 12. Εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές) 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 2. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σελ. 11

11 3. Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι αυτές εκδίδονται υπέρ όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 12.1 Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε (ΕΥΡΩ) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου (χωρίς ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι Ευρώ ( ). Η εγγύηση συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, δηλαδή συνολικά τρεις (3) μήνες. Αυτή επιστρέφεται σ' αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούς διαγωνιζόμενους μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 12.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Ο πάροχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας (της τιμής προσφοράς), χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά το πέρας του συμφωνημένου χρόνου παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σελ. 12

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13. Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως, ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο με πληρεξούσιο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Σε περίπτωση αποστολής απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι πριν την προηγούμενη ημέρα από την διενέργεια του διαγωνισμού και σε ώρες εργασίας Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της ΔΕΥΑ Θήρας Τ.Κ.84700, έως την 22/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην καθορισμένη διεύθυνση, ημερομηνία και ώρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων που συνοδεύουν την προσφορά. ΑΡΘΡΟ 14. Περιεχόμενο προσφορών 1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές (δύο φάκελοι) κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία), που πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής). Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά" (Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς). 2. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος ή συσκευασία πρέπει να φέρει την ένδειξη : Σελ. 13

13 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Επίβλεψη, επισκευή βλαβών, συντήρηση και καθαρισμός 13 αντλιοστασίων λυμάτων ΟΙΑΣ και δικτύου αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Οίας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας έτους 2020» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ Διεύθυνση: Φηρά θήρας, Τ.Κ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 22/04/2020 Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του. 3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών. 4. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 5. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. 6. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την ΕΕΔΑΠ και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα ορίζει η ΕΕΔΑΠ. Σελ. 14

14 ΑΡΘΡΟ 15. Περιεχόμενα οικονομικής προσφοράς 1. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς περιέχει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το σφραγισμένο έντυπο (Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς) που παρέχεται από την Υπηρεσία με αναγραφή των επιμέρους τιμών ολογράφως και αριθμητικά (Τιμολόγιο προσφοράς) και αριθμητικά (Προϋπολογισμός προσφοράς), έναντι των οποίων προτίθεται ο Διαγωνιζόμενος να εκτελέσει τις υπηρεσίες του. Οι ολόγραφες τιμές του τιμολογίου υπερισχύουν των αριθμητικών σε περίπτωση ασυμφωνίας. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. 2. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και διατροφής προσωπικού κλπ.). 3. Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται η υπό ανάθεση υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής της υπηρεσίας είναι ,00 και ο αναλογούν ΦΠΑ (24 %) είναι Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη του προϋπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής, δε γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Σε περίπτωση που η τιμή της οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή ιδιαίτερα χαμηλή, δηλαδή με έκπτωση πάνω από 15% του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, η επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή εισηγείται με πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με την νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 16. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δύο (2) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Σελ. 15

15 Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ όσον αυτός την αποδεχτεί. ΑΡΘΡΟ 17. Εναλλακτικές Προσφορές 1. Οι προσφορές που υποβάλλονται αφορούν το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών. 2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Σελ. 16

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 18. Αποσφράγιση προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών, που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια από την ΕΕΔΑΠ την 22/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, παρουσία των διαγωνιζόμενων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Οι κυρίως φάκελοι των προσφορών προτού την αποσφράγισή τους, από την ΕΕΔΑΠ, μονογράφονται από κάθε μέλος και σε κάθε φάκελο σημειώνεται αύξων αριθμός σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υποβολής δηλ: τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία και ώρα καταχώρισης της προσφοράς. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την εξής διαδικασία : α. Παρουσία των διαγωνιζομένων ή των εκπροσώπων τους, αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος, έκαστης προσφοράς, και μονογράφονται, κατά φύλλο, όλα τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν. β. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και σφραγίζονται από την ΕΕΔΑΠ, παραμένουν δε κλειστοί έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών, ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την ΕΕΔΑΠ. Η εξέταση των προσφορών, θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα, αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. γ. Η ΕΕΔΑΠ καταγράφει σε πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, όλες τις προσφορές και τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων το οποίο και υπογράφει. Σελ. 17

17 ΑΡΘΡΟ 19. Έλεγχος Δικαιολογητικών 1. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η ΕΕΔΑΠ σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 2. Η ΕΕΔΑΠ, εφ όσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά, εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους κοινοποιηθεί το αίτημα. 3. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών, που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την παρούσα διακήρυξη προϋποθέσεις, η ΕΕΔΑΠ συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, η ΕΕΔΑΠ ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και τους λόγους της απόφασης απόρριψής τους. ΑΡΘΡΟ 20. Οικονομική Αξιολόγηση Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, επιστρέφονται από την Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού στους διαγωνιζόμενους, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Σε περίπτωση που όλοι οι συμμετέχοντες είναι αποδεκτοί η ΕΕΔΑΠ θα προχωρήσει σε αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών αμέσως μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την ΕΕΔΑΠ όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών ανά φύλλο. Η ΕΕΔΑΠ ανακοινώνει, σε όσους παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, τις τιμές που προσφέρθηκαν. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. ΑΡΘΡΟ 21. Διευκρινήσεις προσφορών Η ΕΕΔΑΠ έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 23, να ζητήσει από τους προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για το διαγωνιζόμενο. Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην ΕΕΔΑΠ μέσα στο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίσει και το οποίο θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 48 ώρες, από την ημέρα κοινοποίησης του σχετικού αιτήματος της ΕΕΔΑΠ, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. Σελ. 18

18 Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 22. Διοικητικές Προσφυγές Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. ΑΡΘΡΟ 23. Απόρριψη προσφορών Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 11 και θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της ΕΕΔΑΠ, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί κατά την κρίση της ΕΕΔΑΠ ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων των τεχνικών προδιαγραφών και της οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σελ. 19

19 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψει η απόρριψή τους για οποιοδήποτε λόγο, η ΕΕΔΑΠ συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΕΔΑΠ. ΑΡΘΡΟ 24. Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού. 1. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η ΕΕΔΑΠ του Διαγωνισμού, θα υποβάλει τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στην Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, για την έκδοση της απόφασης Κατακύρωσης. 2. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια ΕΕΔΑΠ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι αυτό της οικονομικότερης προσφοράς με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας προκήρυξης. 3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΔΑΠ, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του διαγωνιζόμενου: (α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο και (v) εάν κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές τεχνικά. (β) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης (γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 ή 3.α της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ. 5. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής. Σελ. 20

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 25. Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης Εγγυήσεις Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής, ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη και η προσφορά του αναδόχου εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας τα πιο κάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υπογραφή της σύμβασης: (α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του εκπροσώπου του που θα υπογράψει τη σύμβαση. (β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού δεν προσέλθει να υπογράψει σύμβαση, μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας μετά από γνωμοδότηση της ΕΕΑΠ, μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της υπηρεσίας στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο ή την επανάληψη του Διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Σελ. 21

21 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά το πέρας το ορισμένου χρόνου παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες, σύμφωνα με τη σύμβαση, ολοκληρώνονται τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : Παρελήφθη οριστικά το πέρας του συμβατικού χρόνου και έχουν πραγματοποιηθεί οι υπό ανάθεση υπηρεσίες. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Η ΔΕΥΑ Θήρας μπορεί να διακόψει την σύμβαση ανά πάσα στιγμή αν δικαιολογημένα κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη της υπηρεσίας για την εκτέλεση των ανατιθέμενων εργασιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά δεκαπέντε (15) ημέρες προ της διακοπής και να αποζημιωθεί για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει στην ΔΕΥΑΘ ως την χρονική στιγμή διακοπής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 26. Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την παράδοση μέρους από τις ανατιθέμενες υπηρεσίες. Με την ολοκλήρωση και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο για την παροχή των υπηρεσιών του θα εγκρίνεται και εξόφληση από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΥΑΘ του αναλογούν μέρους. ΑΡΘΡΟ 27. Χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών. Το χρονοδιάγραμμα παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα μήνες ( 12 ) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι ανατιθέμενες υπηρεσίες διακρίνονται σε ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες εργασίες. Η πλήρη ανάλυση των χρονικών υποχρεώσεων του αναδόχου αναγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης στο Μέρος Β. ΑΡΘΡΟ 28. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Οι παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση και θα ελέγχονται συνολικά με το πέρας κάθε μήνα του συμβαλλόμενου χρόνου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το χρονοδιάγραμμα της προηγούμενης παραγράφου Σελ. 22

22 Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των υπηρεσιών από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου ή μη τήρησης των όρων της σύμβασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν. 2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες παράδοσης, η ΔΕΥΑ Θήρας, κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο. 3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 4. Επίσης η ΔΕΥΑ Θήρας, έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 6. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών (σε περίπτωση που αναφέρονται στη Σύμβαση) από υπαιτιότητα του αναδόχου. 7. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων που θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του αναδόχου. 8. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες, μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τυχόν τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 9. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η ΔΕΥΑ Θήρας, δικαιούται, κατά την κρίση της, να αποδεχτεί μέρος ή το σύνολο παραδοτέων που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. ΑΡΘΡΟ 29. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου Ο πάροχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του, και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση της ΔΕΥΑ Θήρας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο πάροχος κηρύσσεται Σελ. 23

23 υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα συμφωνηθέντα βάση του χρονοδιάγραμμα παροχής των υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 30. Υποχρεώσεις αναδόχου 1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της ΔΕΥΑ Θήρας στους οποίους έχει ανατεθεί η παρακολούθηση και παραλαβής της, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση αυτής. 2. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καθημερινή παρουσία στις εγκαταστάσεις προς επίβλεψη και συντήρηση. 3. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑ Θήρας για την υλοποίηση των αντικειμένων της ανάθεσης των υπηρεσιών. Οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑ Θήρας θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί με πλήρες ωράριο τουλάχιστον δύο (2) εργάτες και να έχει έναν πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. διαθέσιμο όλο το 24ωρο. Θα πρέπει να υπογράψει σχετικές συμβάσεις με τους απασχολούμενους και να καλύπτει τις αμοιβές τους και τις σχετικές ασφαλιστικές εισφορές και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται. 6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. 7. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της ΔΕΥΑ Θήρας.. 8. Η ΔΕΥΑΘ είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει στον ανάδοχο χώρο και εξοπλισμό του εργοστασίου αφαλάτωσης Οίας και Θηρασίας για την εκτέλεση των ανατιθέμενων εργασιών, καθώς επίσης και τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά. 9. Όπου απαιτείται για την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα διαθέτει τα απαιτούμενα εξαρτήματα και υλικά. ΑΡΘΡΟ 31. Αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης Ο Ανάδοχος κατόπιν εντολής της αναθέτουσας αρχής, αναστέλλει την παροχή υπηρεσιών ή μέρους αυτών για όσο χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών. Για αναστολή πέραν των 6 μηνών θα γίνεται αναπροσαρμογή της αμοιβής των αναστελλομένων εργασιών. Σελ. 24

24 ΑΡΘΡΟ 32. Τροποποίηση της σύμβασης Η αναθέτουσα αρχή χωρίς να αλλάζει το αντικείμενο ή το συνολικό μήκος του έργου της Σύμβασης, διατάζει οποιαδήποτε τροποποίηση κάποιου μέρους της παρασχετέας υπηρεσίας που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της παροχής της. ΑΡΘΡΟ 33. Αναθεώρηση Συμβατικής Αξίας Έργου Κάθε αναθεώρηση τιμών της προσφοράς ή της σύμβασης γενικά αποκλείεται για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά το συμβατικό χρονικό διάστημα από την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι εκτέλεσης της υπηρεσίας, για οποιαδήποτε αιτία. ΑΡΘΡΟ 34. Εγγυήσεις Ο πάροχος θα καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Τυχόν ποινικές ρήτρες κατά του αναδόχου θα δεσμευθούν από την καταβληθείσα εγγυητική επιστολή. ΑΡΘΡΟ 35. Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Ο Ανάδοχος του έργου και η ΔΕΥΑΘ, θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Θήρα Απρίλιος 2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σελ. 25

25 ΜΕΡΟΣ Β : ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Επίβλεψη, επισκευή βλαβών, συντήρηση και καθαρισμός 13 αντλιοστασίων λυμάτων και δικτύου αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Οίας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας έτους 2020» Σελ. 26

26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Β : ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Επίβλεψη, επισκευή βλαβών, συντήρηση και καθαρισμός 13 αντλιοστασίων λυμάτων και δικτύου αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Οίας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας έτους 2020» Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Σελ. 27

27 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αφορούν την παρακολούθηση και εποπτεία, συντήρησης, επισκευή βλαβών και καθαρισμό των 13 αντλιοστασίων λυμάτων και του ΒΙΟΚΑ Οίας. Τα οκτώ (8) αντλιοστάσια βρίσκονται στην καλντέρα και οι πάσης φύσεως εργασίες γίνονται μόνο χειρωνακτικά. Επίσης ο ανάδοχος στα πλαίσια των υπηρεσιών του θα πρέπει: 1. Να έχει καθημερινή παρουσία στις εγκαταστάσεις προς επίβλεψη. 2. Να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας για τους εργαζόμενους. Να προσλάβει δύο (2) εργάτες με πλήρη απασχόληση και ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και να διαθέτει έναν πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. όλο το 24ωρο. 3. Να εκπονεί προδιαγραφές για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά. 4. Να εισηγείται με τεκμηριωμένες τεχνικά προτάσεις τροποποιήσεις σχεδιασμού των αντλιοστασίων λυμάτων και δικτύου αποχέτευσης.. 5. Να παρακολουθεί αδιαλείπτως την λειτουργία τους όλο το 24ωρο των αντλιοστασίων λυμάτων μέσω του εγκατεστημένου συστήματος SCADA. 6. Να υποβάλλει μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο προς τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΘ των πεπραγμένων του και της λειτουργίας της επιχείρησης, όσον αφορά την λειτουργία και εργασίες των αντλιοστασίων λυμάτων και του ΒΙΟΚΑ Οίας. 7. Να υλοποιεί τις νέες συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης με την βοήθεια και του προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμους Θήρας. 8. Να βρίσκεται εντός μισής ώρας στο σημείο βλάβης του εποπτεύοντος εξοπλισμού ώστε να επιβλέπει και εκτελεί με το απασχολούμενο προσωπικό του για την αποκατάσταση της βλάβης. 9. Την παροχή συστάσεων και επεξηγήσεων υπό μορφή συμβουλευτικού χαρακτήρα. Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι εργασίες οι οποίες θα πρέπει να εκτελούνται στα πλαίσια της ανάθεσης των υπηρεσιών επίβλεψης, επισκευής βλαβών, συντήρησης και καθαρισμού των 13 αντλιοστασίων λυμάτων και του ΒΙΟΚΑ Οίας της Δημοτικής Κοινότητας. Οίας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας είναι οι ακόλουθες. 1. Καθημερινή παρουσία του ανάδοχου μαζί με το προσωπικό του και επιτήρηση παραμέτρων λειτουργίας των 13 αντλιοστασίων λυμάτων Οίας της Δημοτικής Κοινότητας Οίας. 2. Άμεση παρουσία του αναδόχου και του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού (1 τεχνίτη ηλεκτρολόγου και δύο (2) εργατών) όποτε απαιτηθεί όλο το 24ωρο και Σελ. 28

28 παρακολούθηση, συντήρηση και έλεγχος των εγκαταστάσεων αποχέτευσης και αντλιοστασίων λυμάτων που έχει αναλάβει για την ορθή λειτουργία τους. 3. Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και αυτοματισμών των 13 αντλιοστασίων λυμάτων και ΒΙΟΚΑ Οίας. Όπου απαιτείται θα γίνεται ανάσυρση αντλιών και αντικατάσταση με νέες που θα διατίθενται από την ΔΕΥΑΘ. Οι αντλίες με βλάβη θα μεταφέρονται χειρωνακτικά ανεξαρτήτως βάρους από την καλντέρα προς επισκευή. 4. Κάθε 15 ημέρες όλα τα αντλιοστάσια λυμάτων θα καθαρίζονται και τα συλλεγόμενα επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά θα τοποθετούνται σε ανθεκτικές σακούλες και θα μεταφέρονται χειρωνακτικά και με μηχανικά μέσα, όπου είναι δυνατόν, στον κατάλληλο τόπο διάθεσης. 5. Υλοποίηση των νέων συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης με την βοήθεια όπου απαιτείται και του προσωπικού της ΔΕΥΑΘ.. 6. Εκπόνηση ειδικών προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικών. 7. Εισηγήσεις με τεκμηριωμένες τεχνικά προτάσεις, τροποποιήσεις σχεδιασμού των Α/Σ λυμάτων και ΒΙΟΚΑ Οίας με στόχο την απλούστευση λειτουργίας και μείωση του κόστους λειτουργίας. 8. Υποβολή μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου προς τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΘ των πεπραγμένων του και της λειτουργίας της επιχείρησης, όσον αφορά το αντικείμενο του έργου για την Δημοτική Κοινότητα Οίας. 9. Να βρίσκεται εντός μισής ώρας στο σημείο βλάβης του εποπτεύοντος εξοπλισμού ώστε να επιβλέπει και να επιδιορθώνει με το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό (1 τεχνίτη ηλεκτρολόγο και 2 εργάτες) για την αποκατάσταση της βλάβης. 10. Την παροχή συστάσεων και επεξηγήσεων υπό μορφή συμβουλευτικού χαρακτήρα για την ορθή λειτουργία των Α/Σ λυμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Οίας. 11. Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του αναδόχου θα χρησιμοποιείται και ο εξοπλισμός της ΔΕΥΑΘ. Ο Συντάξας Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΘ Θήρα, Απρίλιος 2020 Θεωρήθηκε Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΘ Νομικού Γεωργία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Μάινας Νικόλαος Μηχανολόγος Μηχανικός Σελ. 29

«ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

«ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» Υπ αριθμ. : 77/2018 μελέτη ΔΕΥΑΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 60.000,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Ίδιοι πόροι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπ αριθμ. : 51/2019 μελέτη ΔΕΥΑΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 60.000,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Ίδιοι πόροι ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό, ή εργα

Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό, ή εργα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ Ταχ. Διεύθυνση : Αγίου Νικολάου 2 63075 Ιερισσός ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 98/ 29-02-2016 Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλέφωνο: 2377021130 Φαξ: 2377021132 ΔΙΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5 - πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΘΑΣΟΣ 16/06/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Βαρθολομαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλ.: 2843.3.41341 Fax: 2843.0.20821 Αντικείμενο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΚ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ» ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. Πρωτ 4368 /19-10-16 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 08/07/2016 Αρ. πρωτ.: 1243 ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης και εξαρτημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μοίρες, Οκτώβριος 2018 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ για την: «Έλεγχος και επικαιροποίηση των γεωμετρικών και υδραυλικών στοιχείων της «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υπ αριθμ. : 17/2018 μελέτη ΔΕΥΑΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 59.800,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Ίδιοι πόροι ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος, 06/07/2018 Αρ. Πρωτ: 1463 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018». Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΔΟΜΟΚΟΥ 1 Τ. Κ : 104 Τηλ : 210-5298865 FAX : 210-5298873 e-mail: eliskon@yahoo.gr Αθήνα : 02-02-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 159.998,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004685283 2016-06-30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 19601 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, 21.05.2018 Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Αρ.Πρωτ.: Τηλ.: 2810 338112 Σχετ.: Fax.: 2810 226110 E-mail: protokollo@portheraklion.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ :17 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός Απόφασης : 170 14PROC002167057 2014-07-15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Γ. Κοσμίδης Δ. Παππάς Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 23.01.2018 Αρ. Πρωτ.: 382 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών. Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Έργο: Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών. Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης Έργο: Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29751 ΑΔΑ: 7610ΩΚ3-6ΓΨ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025905 Έχοντας υπόψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο 17-10-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 24/04/2012 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 31501 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 171.360,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 Προϋπολογισμός

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 Προϋπολογισμός Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Κοζάνης Βερμίου 26, 50100, Κοζάνη Διακήρυξη : 2014.11/ΚΟΖ/ΔΠΜ-Θ Αντικείμενο : Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου στην οδό Εθνικής Αντίστασης 2, Τ.Κ. 50001,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 05/12/2014 Αρ. πρωτ. : 2358 ΤΙΤΛΟΣ : Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004622284 2016-06-21 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 5/9/2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 315 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 5/9/2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 315 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 5/9/2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 32126 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 315 / 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 22.01.2019 Αρ. Πρωτ.: 390/2019 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 25/01/2017 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 2015»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10446 Ημερομηνία : 27/ 03 /2015 Ταχ. Διεύθυνση : Κανάρη 18 Πληροφορίες : Φαφαλιός Α. Τηλ. : 22713 51702-713 Φαξ : 22713 51721 e-mail : promithies@chios.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : Τεχνικών Έργων και Μελετών ΤΜΗΜΑ : Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών Κ.Α. 30-7135.074για το 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Αντιδήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1972 / 15-03 - 2017 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα