Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0401(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» ( ) (COM(2011)0809 C7-0466/ /0401(COD)) Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Silviu Buşoi PA\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PA_Legam PE v /27 PA\ doc

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», όπως αναφέρεται στη συνοδευτική ανακοίνωση της Επιτροπής, στοχεύει στην εφαρμογή των στόχων της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας», εστιάζοντας στις τρέχουσες κοινωνιακές προκλήσεις και ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα από τη βάση προς την κορυφή και αντίστροφα, και την εμπορευματοποίηση. Ένας ακόμη στόχος είναι η περαιτέρω απλούστευση και αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ. Πολλές κοινωνιακές προκλήσεις συνδέονται με την επιτροπή ENVI, όπως για παράδειγμα το κλίμα, η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, η καθαρή ενέργεια και οι μεταφορές, η υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιδοκιμάζει ιδιαίτερα τις προτάσεις της Επιτροπής, επιθυμεί ωστόσο να δώσει περισσότερη έμφαση σε ορισμένες από τις πτυχές που πραγματεύονται. Στην παρούσα γνωμοδότηση ο συντάκτης υιοθέτησε μια ολιστική προσέγγιση καθώς θεώρησε ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθούν οι προτεραιότητες της επιτροπής ENVI. Αυτή η πρώτη έκθεση θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης σχετικά με αυτό το πολύπλοκο πρόγραμμα το οποίο έχει ζωτική σημασία για την αύξηση της βιώσιμης και πράσινης οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο προωθεί συγχρόνως μια υγιή κοινωνία. Η γνωμοδότηση εστιάζει κυρίως στις κοινωνιακές προκλήσεις και προτείνει να ενισχυθούν ορισμένες πτυχές που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, και το κλίμα και το περιβάλλον. Υγεία Δεδομένης της υψηλής προστιθέμενης αξίας της έρευνας βλαστοκυττάρων για τις καινοτόμες θεραπείες, στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής για παράδειγμα, θα πρέπει η έρευνα αυτή να εξακολουθήσει να λαμβάνει στήριξη, μέσω της διερεύνησης υπαρχόντων εναλλακτικών λύσεων, που δεν περιλαμβάνουν εμβρυικά βλαστοκύτταρα και λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ενδεχόμενες ηθικές επιφυλάξεις. Θα πρέπει να δοθεί επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην έρευνα και καινοτομία για τη θεραπεία ασθενειών. Θα πρέπει να αυξηθεί η στήριξη του δημοσίου τομέα προς την Ε&Α όσον αφορά τις λοιμώξεις και τις σπάνιες ασθένειες και θα πρέπει να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων. Οι ανάγκες των ασθενών θα πρέπει να συνιστούν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στον τομέα της υγείας και για τη χρηματοδότηση στην Ε&Α. Επίσης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς η Ε&Α και η καινοτομία στον τομέα της υγιεινής του περιβάλλοντος. Ασφάλεια τροφίμων Προτείνεται να διευρυνθούν οι κοινωνιακές προκλήσεις που σχετίζονται με την επισιτιστική ασφάλεια έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές της ασφάλειας των τροφίμων. Κλίμα και περιβάλλον Η ισορροπία ανάμεσα στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της έρευνας και της καινοτομίας θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά και αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αύξηση της αποδοτικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να τις καταστήσει πιο ελκυστικές από οικονομική άποψη, καταπολεμώντας συγχρόνως την κλιματική αλλαγή, μειώνοντας την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και προωθώντας μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. PA\ doc 3/27 PE v01-00

4 Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι ένα πρόγραμμα ζωτικής σημασίας το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να μειώσει περαιτέρω τις επικίνδυνες εκπομπές αερίων και σωματιδίων για το περιβάλλον και την υγεία, χωρίς επιβαρυνθούν οι διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι ή τα κράτη μέλη. Οριζόντιες πτυχές Οι στόχοι της «Ένωσης καινοτομίας» και οι εμβληματικές πρωτοβουλίες για αποδοτικότητα της έρευνας είναι αναγκαίο να συνδεθούν με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για αυτόν τον λόγο ενσωματώνονται στην γνωμοδότηση. Προκειμένου να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την Ε&Α και τα έργα καινοτομίας σε όλη την ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθείται η συμπληρωματικότητα του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» με άλλα ενωσιακά και εθνικά κονδύλια. Επιπλέον, προτείνεται να αυξηθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Στην έκθεση θίγεται επίσης μια σημαντική πτυχή σχετικά με τους δείκτες επιδόσεων μέσω των οποίων παρακολουθείται η εφαρμογή των στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Περαιτέρω τροπολογίες σχετικά με τον διαχωρισμό των προϋπολογισμών της έρευνας και των στόχων στην αλυσίδα της καινοτομίας και σχετικά με την απλούστευση θα κατατεθούν μετά από τη διεξαγωγή της συζήτησης της επιτροπής ENVI σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 1 Αιτιολογική σκέψη 25 (25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, εξαρτάται από την κρίση των επιστημόνων με γνώμονα τους στόχους που θέλουν να επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα έργο που περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη μέλη. (25) Οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα έχουν αποδείξει την προστιθέμενη αξία τους σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στην αναγεννητική ιατρική. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει η Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει την έρευνα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει, ωστόσο, τις ηθικές επιφυλάξεις που προκύπτουν από την έρευνα των ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και δεν ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση τους. Η χρήση ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, εάν PE v /27 PA\ doc

5 Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή απαγορεύεται. χρειαστεί, εξαρτάται από την κρίση των επιστημόνων με γνώμονα τους στόχους που θέλουν να επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα έργο που περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, ενδέχεται να είναι σκόπιμο να διερευνηθούν υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις που να μην περιλαμβάνουν ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, και ιδίως λύσεις που να περιλαμβάνουν βλαστοκύτταρα από το αίμα του ομφάλιου λώρου και επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα. Αιτιολόγηση Οι θεραπείες που βασίζονται σε βλαστοκύτταρα συνιστούν μια μεγάλη ευκαιρία για την αναγεννητική ιατρική και για ορισμένες σοβαρές ασθένειες όπως ο διαβήτης ή και ο καρκίνος. Τα επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα και τα βλαστοκύτταρα που προέρχονται από το αίμα του ομφάλιου λώρου θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση, χωρίς τη χρήση εμβρυικών βλαστοκυττάρων. Αυτές οι δύο εναλλακτικές λύσεις δεν θα έπρεπε να απορριφθούν. 2 Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) (25α) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα υποστηρίζει ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο να συμβάλει στην επιστημονική διαδικασία, επιδεικνύοντας συγχρόνως πλήρη σεβασμό στην ποικιλομορφία των κανόνων βιοηθικής σε εθνικό επίπεδο. Για αυτόν τον λόγο δεν θα χρηματοδοτούνται δραστηριότητες που απαγορεύονται στο σύνολο των κρατών μελών. Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε κράτος μέλος όπου PA\ doc 5/27 PE v01-00

6 αυτή απαγορεύεται. Αιτιολόγηση Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε είδος ερευνητικής δραστηριότητας και όχι μόνο στην έρευνα των βλαστοκυττάρων. 3 Αιτιολογική σκέψη 26 (26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το διάστημα, το περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα ταμεία για την πολιτική συνοχής και την πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. (26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, το διάστημα, το περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα ταμεία για την πολιτική συνοχής και την πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. Η συμπληρωματικότητα αυτή θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». PE v /27 PA\ doc

7 4 Άρθρο 4 Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ένωση, λειτουργώντας έτσι ως μοχλός για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της «Ένωση καινοτομίας» και «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», παρέχοντας ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ένωση, λειτουργώντας έτσι ως μοχλός για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, υποστηρίζοντας τη μεγέθυνση των ΜΜΕ, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας, παράγοντας περισσότερη καινοτομία από την έρευνα, και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μέσω της ανάληψης ηγετικού ρόλου όσον αφορά την αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας και τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα. 5 Άρθρο 5 παράγραφος 1 1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη χρηματοδότηση της έρευνας, της 1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση με την οικοδόμηση μιας οικονομίας αποδοτικής ως προς τη χρήση πόρων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βασιζόμενης στη γνώση και την PA\ doc 7/27 PE v01-00

8 ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι. καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της «Ένωση καινοτομίας» και «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», και άλλων πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι. 6 Άρθρο 16 παράγραφος 4 4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να χρηματοδοτείται αναλόγως του περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης και του νομικού πλαισίου των συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία χρηματοδότηση δεν χορηγείται για ερευνητικές δραστηριότητες που απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει απαγορευθεί. 4. Θα υποστηριχθούν ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση θεραπειών που βασίζονται στα ανθρώπινα βλαστοκύτταρα. Η χρηματοδότηση της έρευνας σε ανθρώπινα ενήλικα και εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα μπορεί να χορηγηθεί αναλόγως του νομικού πλαισίου των συμμετεχόντων κρατών μελών. Θα υποστηριχθεί ιδίως η έρευνα σε βλαστοκύτταρα από το αίμα του ομφάλιου λώρου και σε επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, ως εναλλακτική λύση στην οποία δεν γίνεται χρήση εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. PE v /27 PA\ doc

9 Αιτιολόγηση Οι θεραπείες που βασίζονται σε βλαστοκύτταρα συνιστούν μια μεγάλη ευκαιρία για την αναγεννητική ιατρική και για ορισμένες σοβαρές ασθένειες όπως ο διαβήτης ή και ο καρκίνος. Τα επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα και τα βλαστοκύτταρα που προέρχονται από το αίμα του ομφάλιου λώρου θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση, χωρίς τη χρήση εμβρυικών βλαστοκυττάρων. Αυτές οι δύο εναλλακτικές λύσεις δεν θα έπρεπε να απορριφθούν. 7 Άρθρο 16 παράγραφος 4 α (νέα) Αιτιολόγηση 4α. Δεν χορηγείται χρηματοδότηση για ερευνητικές δραστηριότητες που απαγορεύονται στο σύνολο των κρατών μελών. Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε κράτος μέλος όπου αυτή απαγορεύεται. Οι θεραπείες που βασίζονται σε βλαστοκύτταρα συνιστούν μια μεγάλη ευκαιρία για την αναγεννητική ιατρική και για ορισμένες σοβαρές ασθένειες όπως ο διαβήτης ή και ο καρκίνος. Τα επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα και τα βλαστοκύτταρα που προέρχονται από το αίμα του ομφάλιου λώρου θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση, χωρίς τη χρήση εμβρυικών βλαστοκυττάρων. Αυτές οι δύο εναλλακτικές λύσεις δεν θα έπρεπε να απορριφθούν. 8 Άρθρο 17 τίτλος Συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα της Ένωσης Συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά και εθνικά προγράμματα PA\ doc 9/27 PE v01-00

10 9 Άρθρο 17 Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι συμπληρωματικό με άλλα ενωσιακά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων επιμερισμένης διαχείρισης, καθώς και του Ταμείου Συνοχής και των Διαρθρωτικών Ταμείων. Για αυτόν τον σκοπό η Επιτροπή αναπτύσσει κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση της συμπληρωματικότητας. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» στην ετήσια έκθεση απαλλαγής του, την οποία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνει υπόψη του την αρχή της συμπληρωματικότητας. Αιτιολόγηση Παρόλο που οι συνεργίες με άλλα προγράμματα της Ένωσης είναι ευπρόσδεκτες και επιθυμητές, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία θα πρέπει να αποφεύγεται η επικάλυψη εργασιών μέσω της εξασφάλισης καλύτερου συντονισμού μεταξύ των προγραμμάτων αυτών και του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εξασφαλίζει αυτόν τον συντονισμό στη διαδικασία της υλοποίησης. 10 Άρθρο 18 παράγραφος 3 3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 PE v /27 PA\ doc

11 αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 15% του συνολικού συνδυασμένου προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» και την προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» να διατεθεί στις ΜΜΕ. αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 20% του συνολικού συνδυασμένου προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» και την προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» να διατεθεί στις ΜΜΕ. Αιτιολόγηση Οι ΜΜΕ έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδοτικής υποστήριξης για τις καινοτομικές δραστηριότητές τους. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να διατεθεί σε αυτές μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού. 11 Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο γ) (γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και συμπλήρωση των προγραμμάτων της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής. (γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και συμπλήρωση των προγραμμάτων της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής και συμβολή στην εκπλήρωση διεθνών δεσμεύσεων όπως είναι η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 12 Άρθρο 25 παράγραφος 1 1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», του ειδικού του PA\ doc 11/27 PE v01-00

12 προγράμματος και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος καθώς και πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα. προγράμματος και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η βιωσιμότητα, η αποδοτική χρήση των πόρων και η αλλαγή του κλίματος καθώς και πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα. 13 Άρθρο 25 παράγραφος 1 α (νέα) 1α. Προκειμένου το μελλοντικό ενωσιακό περιβάλλον να προσφέρει πραγματική αύξηση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» να παρακολουθείται τακτικά και αποτελεσματικά η ισορροπία ανάμεσα στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Προς αυτόν τον σκοπό η Επιτροπή δημιουργεί εκ των προτέρων έναν σαφή και διαφανή μηχανισμό παρακολούθησης. 14 Άρθρο 25 παράγραφος 2 2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω παρακολούθησης. 2. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις και διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω παρακολούθησης, μεταξύ άλλων στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. PE v /27 PA\ doc

13 15 Παράρτημα I Μέρος II σημείο δ α (νέο) (δα) Υλικά για την αύξηση της αποδοτικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών που αυξάνουν την αποδοτικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως είναι οι φωτοβολταϊκές, οι ηλιακές και οι θερμικές γεννήτριες, καθώς και οι ανεμογεννήτριες. 16 Παράρτημα I Μέρος II Σημείο 2.3 στοιχείο α παράγραφος 3 σημείο 2 (2) Με βάση τους στόχους δίνεται έμφαση σε πολιτικές και κύριους τομείς καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της βιώσιμης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και την παροχή περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων αγαθών. Η συνιστώσα αυτή θα βοηθήσει την Ένωση να αντιμετωπίσει τις πτυχές έρευνας και καινοτομίας των τομεακών πολιτικών στόχων. (2) Με βάση τους στόχους δίνεται έμφαση σε πολιτικές και κύριους τομείς καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της βιώσιμης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την παροχή περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων αγαθών. Η συνιστώσα αυτή θα βοηθήσει την Ένωση να αντιμετωπίσει τις πτυχές έρευνας και καινοτομίας των τομεακών πολιτικών στόχων. PA\ doc 13/27 PE v01-00

14 17 Παράρτημα I Μέρος ΙΙΙ σημείο 1.1. παράγραφος 2 Το κόστος των συστημάτων υγείας και κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και αναπηριών. Το κόστος των συστημάτων υγείας και κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και αναπηριών. Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη δαπανούν πολύ λίγο στην πρόληψη, ενώ εστιάζουν στις δαπάνες για τη θεραπεία. Η προσέγγιση αυτή αποτρέπει τη ελάττωση της επιβάρυνσης της ασθένειας και, συνεπώς, και των δαπανών για τη θεραπεία της ασθένειας και δημιουργεί οικονομικές απώλειες για την κοινωνία στο σύνολό της. Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας απαιτείται μια προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τα μακροπρόθεσμα οφέλη που θα έχει όσον αφορά την εξοικονόμηση και την ευημερία μια πιο τολμηρή στήριξη της έρευνας με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών προληπτικών μέσων. PE v /27 PA\ doc

15 18 Παράρτημα I Μέρος ΙΙΙ σημείο 1.1. παράγραφος 3 Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής υγείας, το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας και πρόωρων θανάτων, και αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής υγείας, το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, οι αναπαραγωγικές διαταραχές και διάφοροι λειτουργικοί περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας και πρόωρων θανάτων, και αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος. 19 Παράρτημα I Μέρος ΙΙΙ σημείο 1.1. παράγραφος 5 Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες επιδημίες και την απειλή αύξησης της αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα. Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, φυματίωση, ελονοσία και παραμελημένες ασθένειες) αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών στην Ευρώπη. Η επανεμφάνιση παλαιών μεταδιδόμενων ασθενειών, περιλαμβανομένης της φυματίωσης, στην περιοχή της Ευρώπης και η αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό στις PA\ doc 15/27 PE v01-00

16 ανεπτυγμένες χώρες, τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και για αύξηση της στήριξης της Ε&Α από τον δημόσιο τομέα. Πρέπει επίσης να υπάρξει προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες επιδημίες και την απειλή αύξησης της αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα. 20 Παράρτημα Ι Μέρος III σημείο 1.1. παράγραφος 5 α (νέα) Αιτιολόγηση 5α. Οι σπάνιες ασθένειες εξακολουθούν να συνιστούν μεγάλη πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη. Υπάρχουν σπάνιες ασθένειες που πλήττουν περίπου 30 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχετικές επιστημονικές γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών θεραπειών για ασθενείς με σπάνιες ασθένειες δεν υπάρχουν ακόμη. Ως εκ τούτου, υπάρχουν σήμερα λίγες ή καθόλου θεραπευτικές επιλογές για την πλειονότητα των ασθενών αυτών. Η ευρωπαϊκή στήριξη για τη συνεργασία εξασφαλίζει ότι η γνώση μπορεί να μοιραστεί και ότι οι πόροι μπορούν να συνδυαστούν όσο το δυνατόν αποδοτικότερα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι σπάνιες ασθένειες σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη 200 νέων θεραπειών στο πλαίσιο της διεθνούς κοινοπραξίας για τις σπάνιες ασθένειες. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου αριθμού των PE v /27 PA\ doc

17 ασθενών που πάσχουν από κάθε ασθένεια, είναι επίσης χαμηλότερη η οικονομική ελκυστικότητα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων ορφανών φαρμάκων. Για τον λόγο αυτό θα μπορούσε η χρηματοδότηση από τον δημόσιο τομέα να συμβάλει στον μετριασμό αυτού του φαινομένου και να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Η συνεργατική έρευνα είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι οι σπάνιες γνώσεις μπορούν να μοιραστούν και ότι ο οι πόροι μπορούν να συνδυαστούν όσο το δυνατόν αποδοτικότερα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι σπάνιες ασθένειες σε όλη την ΕΕ. 21 Παράρτημα Ι Μέρος ΙΙΙ σημείο 1.2. παράγραφος 1 Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην υγεία και την ευεξία. Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Συχνά τα μεμονωμένα κράτη δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για να ανταποκριθούν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Μια κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποστηριζόμενη από μια κατάλληλη χρηματοδοτική δέσμευση, μπορεί και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην υγεία και την ευεξία. 22 Παράρτημα Ι Μέρος ΙΙΙ σημείο 1.2. παράγραφος 2 Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία στην έρευνα για τη βελτίωση της θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία στην έρευνα και από την αποτελεσματική διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της PA\ doc 17/27 PE v01-00

18 και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε καινοτόμα, κλιμακούμενα και αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια απάντηση που να χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών ομάδων. θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε καινοτόμα, κλιμακούμενα και αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια απάντηση που να χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών ομάδων, όχι μόνο σε ενωσιακό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, υποστηρίζοντας για παράδειγμα την ικανότητα έρευνας και ανάπτυξης σε περιοχές με ενδημικές ασθένειες. 23 Παράρτημα Ι Μέρος ΙΙΙ σημείο 1.2. παράγραφος 3 Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές συγκαταλέγονται η σύσταση μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές συγκαταλέγονται η στήριξη της διεθνικής συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητές προκειμένου να δημιουργηθεί η κατάλληλη κρίσιμη μάζα και εμπειρογνωμοσύνη, η σύσταση μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική PE v /27 PA\ doc

19 απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία σπάνιων νόσων, καθώς και παροχή λύσεων υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης διαβίωσης. χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία σπάνιων νόσων, καθώς και παροχή λύσεων υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης διαβίωσης. 24 Παράρτημα Ι Μέρος ΙΙΙ σημείο 1.2. παράγραφος 4 Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις στις δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι διαλειτουργικές και στηρίζονται από καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη του ΕΧΕ. Θα αλληλεπιδρά επίσης, όταν και όπως χρειάζεται, με δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις στις δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι διαλειτουργικές και στηρίζονται από καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη του ΕΧΕ. Επίσης, θα συμπληρώνει και θα δημιουργεί συνέργειες, όταν και όπως χρειάζεται, με δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση. PA\ doc 19/27 PE v01-00

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013 1 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια γενική εξέταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν (α) στις μεταφορές και (β) στην εδαφική (ή χωρική) συνοχή. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2014 COM(2014) 584 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2014 COM(2014) 357 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.10.2014 L 307/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012 «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Η «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2011 COM(2011) 748 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 εν συντομία

HORIZON 2020 εν συντομία HORIZON 2020 εν συντομία Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Έρευνα και Καινοτομία Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα