ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ICS: ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση τιµολόγησης: 13 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ 313, ΑΘΗΝΑ

2 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Πρόλογος H παρούσα τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2 ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2 η Ο Ε) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ Ε). Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ , ανέλαβε η Ειδική Οµάδα Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραµµατεία της οποίας έχει η ιεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Το κείµενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ εγκρίθηκε την 23 η εκεµβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύµφωνα µε τον κανονισµό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών. ΕΛΟΤ 2009 Όλα τα δικαιώµατα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα µέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή µηχανικό, περιλαµβανοµένων φωτοαντιγράφισης και µικροφίλµ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, Αθήνα

3 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Περιεχόµενα Εισαγωγή Αντικείµενο Τυποποιητικές παραποµπές Όροι και ορισµοί Ενσωµατούµενα υλικά Συνδετικό υλικό Αδρανή υλικά Μίγµα αδρανών υλικών Μελέτη σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέµατος Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας Παραγωγή ασφαλτοµίγµατος Μεταφορά ασφαλτοµίγµατος Προετοιµασία επιφάνειας ιάστρωση ασφαλτοµίγµατος Συµπύκνωση ασφαλτοµίγµατος Ενώσεις (συναρµογές) Περιορισµοί λόγω καιρικών συνθηκών οκιµαστικό τµήµα Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή Κριτήρια αποδοχής υλικών Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων Όροι υγείας και ασφάλειας Τρόπος επιµέτρησης Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων Επιµέτρηση ενσωµατούµενου ασφαλτικού σκυροδέµατος κατά βάρος Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο Μεταφoρά υλικών Προεπάλειψη και συγκολλητική επάλειψη Παράρτηµα Α (Ιδιότητες µιγµάτων ανακυκλούµενου - νέου ασφαλτοµίγµατος) Παράρτηµα Β (Πίνακας διορθωτικών συντελεστών ευστάθειας Marshall) Βιβλιογραφία

4 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιµασθεί από το ΥΠΕΧΩ Ε και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρµοστούν στην κατασκευή των δηµοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, µε σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο. Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισµό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισµό σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης. 4

5 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 1 Αντικείµενο Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η παραγωγή και διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέµατος κλειστoύ τύπου. Οι ασφαλτικές στρώσεις διακρίνονται σε: επιφανειακή στρώση (στρώση κυκλοφορίας), συνδετική στρώση, ισοπεδωτική (εξοµαλυντική) στρώση και ασφαλτική βάση. Τα αναφερόµενα στην παρούσα Προδιαγραφή έχουν εφαρµογή και κατά την εκτέλεση των έργων κατασκευής και συντήρησης των ασφαλτικών στρώσεων. Η χρήση της παρούσας Προδιαγραφής για σύνταξη σχετικών µελετών εναπόκειται στην κρίση των µελετητών και του ΚτΕ. 2 Τυποποιητικές παραποµπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στην παρούσα όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτή, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας. Bitumen and bituminous binders - Framework specification for polymer modified bitumens -- Άσφαλτος και συνδετικά ασφαλτικών Πλαίσιο προδιαγραφών - για τροποποιηµένη άσφαλτο µε πολυµερή. Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble binder content Ασφαλτοµίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 3: Ανάκτηση ασφάλτου: Περιστρεφόµενος αποστακτήρας. ΕΛΟΤ EN Α1 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5: Determination of the maximum density -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 5: Προσδιορισµός της µέγιστης πυκνότητας. ΕΛΟΤ EN Α1 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 6: Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιµίων. 5

6 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 8: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κενά των ασφαλτικών δοκιµίων. ΕΛΟΤ EN Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 12: Προσδιορισµός της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιµίων ασφαλτοµίγµατος ΕΛΟΤ EN Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 22: Wheel tracking -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 22: οκιµή τροχαυλάκωσης ΕΛΟΤ EN Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 23: Προσδιορισµός της έµµεσης εφελκυστικής αντοχής δοκιµίων ασφάλτου. ΕΛΟΤ EN Α1 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34: Marshall test -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 34: οκιµή Marshall. ΕΛΟΤ EN Α1 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 35: Laboratory mixing -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 35: Ανάµιξη στο εργαστήριο. ΕΛΟΤ EN Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 39: Binder content by ignition -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 39: Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε συνδετικό υλικό µε ελεγχόµενη καύση. ΕΛΟΤ EN Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1: Measurement of pavement surface macrotexture depth using a volumetric patch technique -- Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδροµίων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Μέτρηση του βάθους της µακροδοµής της επιφάνειας µε την βοήθεια της τεχνικής µέτρησης όγκου κηλίδας. ΕΛΟΤ EN Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -- Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδροµίων Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδροµίων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 7: Μέτρηση ανωµαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωµάτων (τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα. ΕΛΟΤ EN General requirements for bodies operating product certification systems -- Γεvικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίvoυv σε πιστoπoίηση πρoϊόvτωv. ΕΛΟΤ EN Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation -- οκιµές για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισµού της αντίστασης σε θρυµµατισµό 6

7 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ EN Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption -- για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισµός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης του νερού. ΕΛΟΤ EN Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method -- οκιµές των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7: Προσδιορισµός της πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνοµέτρου. ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισµός κοκκοµετρικών κλασµάτων Κόσκινα δοκιµών, ονοµαστικό µέγεθος διατοµών κοσκίνων Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index -- οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 3: Προσδιορισµός της µορφής των κόκκων. είκτης πλακοειδούς Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles -- οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισµός του ποσοστού % των συνθλιµµένων και θραυσµένων επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος (παιπάλης) οκιµή ισοδύναµου άµµου Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test -- οκιµές για τον προσδιορισµό των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος - οκιµή µπλε του µεθυλενίου. Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of fines - Grading of fillers (air jet sieving) -- οκιµές για τον προσδιορισµό των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 10: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος (παιπάλης) - Κοκκοµετρική διαβάθµιση των φίλλερ (κοσκίνισµα µε ρεύµα αέρα). ΕΛΟΤ ΕΝ Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test - οκιµές για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές µεταβολές - Μέρος 2: οκιµή θειικού µαγνησίου. ΕΛΟΤ EN 1426 Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της διείσδυσης µε βελόνα. ΕΛΟΤ EN 1427 Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point - Ring and Ball method -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός του σηµείου µαλάκυνσης - Μέθοδος δακτυλιδίου ΕΛΟΤ EN Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis - - οκιµές για τον προσδιορισµό των χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χηµική ανάλυση. 7

8 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ 3 Όροι και ορισµοί 3.1 Ασφαλτικό σκυρόδεµα: είναι το µίγµα ασφάλτου και αδρανών συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης. Τα αδρανή σχηµατίζουν µία αλληλοσυνδεδεµένη δοµή, η οποία έχει τη µεγαλύτερη συµµετοχή στην αντοχή του µίγµατος σε ευστάθεια κατά τη φόρτιση. 3.2 Επιφανειακή στρώση: είναι η ανώτερη ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άµεση επαφή µε την κυκλοφορία, και ως εκ τούτου πρέπει να παρέχει οµαλή, άνετη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης. 3.3 Συνδετική στρώση: είναι η ασφαλτική στρώση µεταξύ της επιφανειακής στρώσης και ασφαλτικής βάσης. Η στρώση αυτή παρέχει µια οµαλή επιφάνεια, µε τις επιθυµητές κλίσεις, επί της οποίας διαστρώνεται η στρώση κυκλοφορίας. Η συνδετική στρώση έχει συνήθως πάχος 4,0-10,0 cm. 3.4 Ισοπεδωτική (εξοµαλυντική) στρώση: είναι η ασφαλτική στρώση µεταβλητού πάχους που διαστρώνεται πάνω σε υφιστάµενη παλαιά επιφάνεια οδοστρώµατος για την επίτευξη της απαιτούµενης επίκλισης του οδοστρώµατος, ή την εξάλειψη επιφανειακών ανωµαλιών. Επί της ισοπεδωτικής στρώσης διαστρώνονται οι προβλεπόµενες επικείµενες στρώσεις. 3.5 Η ασφαλτική βάση: κατασκευάζεται σε µία ή περισσότερες στρώσεις πάχους 5,0-10,0 cm. Συνιστάται η ασφαλτική βάση, σε περίπτωση που έχει πάχος έως 10 cm, να διαστρώνεται εφ άπαξ. Επίσης: Το Ασφαλτικό Σκυρόδεµα χαρακτηρίζεται εν συντοµία από τα γράµµατα ΑΣ και έναν αριθµό που δηλώνει το κόσκινο διέλευσης των αδρανών, π.χ. ΑΣ 12 δηλώνει ασφαλτικό σκυρόδεµα µε αδρανή συγκρατούµενα έως και 10% κατά βάρος από κόσκινο βροχίδας 12 mm. Κατά τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και το ονοµαστικό µέγεθος του χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου αδρανούς. Στην περίπτωση του λεπτόκοκκου αδρανούς το συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο αναφοράς ανέρχεται έως και στο 15%. 4 Ενσωµατούµενα υλικά 4.1 Συνδετικό υλικό Το συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέµατος για όλες τις στρώσεις, είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 20/30, 35/50, 50/70 ή 70/100, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN (Πίνακες 1 και Α.1. ) Ο τύπος που θα χρησιµοποιηθεί θα καθορίζεται από τον µελετητή, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου και τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας. Σε περιπτώσεις αξιοποίησης ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και άσφαλτος 100/150. Για την κατασκευή της επιφανειακής στρώσης, της συνδετικής στρώσης και της ασφαλτικής βάσης, χρησιµοποιείται κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 35/50 ή 50/70 ή 70/100. Άσφαλτος 20/30 χρησιµοποιείται µόνον σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του Μελετητή (σκληρή άσφαλτος). Το συνδετικό υλικό των µιγµάτων που προορίζονται για την συντήρηση ή/ και ενίσχυση παλαιών οδοστρωµάτων (αποκατάσταση της επιφανειακής στρώσης κ.λπ.), ιδιαίτερα σε αυτοκινητοδρόµους ή δρόµους µε υψηλή κυκλοφορία, µπορεί να είναι και τροποποιηµένη άσφαλτος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ EN 14023, [Πίνακας 1 και Α.1 (Ν)] ή [Πίνακα 4 και Α.4 (Ν)], ανάλογα µε τον τύπο του πολυµερούς που χρησιµοποιείται. 8

9 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Η τροποποιηµένη άσφαλτος (άσφαλτος και πολυµερές) συντίθεται σε κατάλληλες µονάδες πριν από την ανάµιξή της µε τα αδρανή. Για τη χρήση της τροποποιηµένης ασφάλτου θα συντάσσεται ειδική µελέτη, στην οποία θα περιέχονται, πλην της µελέτης σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος, και αποδεικτικά στοιχεία περί της αποτελεσµατικότητας και των βελτιώσεων που επέρχονται από τη χρήση της συγκεκριµένης τροποποιηµένης ασφάλτου έναντι της κοινής ασφάλτου οδοστρωσίας, µε βάση τις εργαστηριακές δοκιµές που προδιαγράφονται από τη σειρά των Προτύπων ΕΛΟΤ EN Σε ασφαλτοµίγµατα για επιφανειακές στρώσεις, όταν χρησιµοποιείται περισσότερο από 10%, κατά βάρος, ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα µε κοινή άσφαλτο οδοστρωσίας και η άσφαλτος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί είναι επίσης κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας, θα πρέπει να επιλέγεται τύπος ασφάλτου τέτοιος ώστε η προκύπτουσα τιµή της Εισδυτικότητας ή του Σηµείου Μάλθωσης να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της κοινής ασφάλτου που αρχικά ήθελε επιλεχθεί άνευ της προσθήκης ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος. Οι υπολογισµοί για τον προσδιορισµό των παραπάνω δύο τιµών θα γίνονται σύµφωνα µε τις εξισώσεις που δίνονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. Σε ασφαλτοµίγµατα για συνδετικές στρώσεις, ισοπεδωτική και ασφαλτική βάση, τα ανωτέρω ισχύουν για ποσοστό εµπεριεχοµένου ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος περισσότερο από 20%. Για ποσοστά µικρότερα από τα ανωτέρω εµπεριεχοµένου ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος δεν απαιτείται ο προσδιορισµός της προκύπτουσας εισδυτικότητας ή σηµείου µάλθωσης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί η άσφαλτος που χρησιµοποιείτο και άνευ εξ ανακυκλώσεως υλικού. 4.2 Αδρανή υλικά Τα αδρανή υλικά (χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα) πρέπει να είναι καθαρά, οµοιόµορφης ποιότητας, συµπαγή, απαλλαγµένα από αποσαθρωµένα τεµάχια, σβώλους αργίλου, αργιλούχες επικαλύψεις και γενικά οποιασδήποτε φύσης περιβλήµατα. Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά Το χονδρόκοκκο αδρανές (υλικό συγκρατούµενο στο κόσκινο 2 mm) θα είναι λατοµικής προέλευσης ή από φυσικά αµµοχάλικα ή σκωρίες κατάλληλης σκληρότητας και ανθεκτικότητας, και θα παράγεται µε πολλαπλή θραύση. Το χονδρόκοκκο αδρανές για την ασφαλτική βάση, τη συνδετική στρώση, την ισοπεδωτική στρώση ή την επιφανειακή στρώση, όπου αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να πληροί και τις παρακάτω απαιτήσεις: α) Η φθορά κατά τη δοκιµή θρυµµατισµού από τριβή και κρούση κατά Los Angeles σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (άρθρο 5), πρέπει να είναι: 40%, για υπεραστικούς ή αστικούς δρόµους στο Επαρχιακό, ή Νοµαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 30% για τους υπόλοιπους δρόµους µε δύο ή περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση. β) Το σχήµα του χονδρόκοκκου αδρανούς καθορίζεται από το δείκτη πλακοειδούς, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3, η τιµή του οποίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25. γ) Η ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιµή υγείας) θα εκτελείται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ , µε θειικό µαγνήσιο. Η απώλεια βάρους θα είναι µικρότερη του 18%. Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί χονδρόκοκκο αδρανές υλικό προερχόµενο από θραύση φυσικών χαλικιών από ορυχεία ή ποτάµια, το ποσοστό των κόκκων µε µία ή περισσότερες επιφάνειες προερχόµενες από θραύση και σύνθλιψη πρέπει να είναι 50%, κατά βάρος, και το ποσοστό των 'τελείως' σφαιρικών κόκκων πρέπει να είναι < 10%, κατά βάρος. Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθούν σκωρίες για την παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα εκτελούνται και οι παρακάτω έλεγχοι: 9

10 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ α) Σταθερότητα όγκου, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN , (παράγραφος 19.3), όταν χρησιµοποιούνται σιδηροσκωρίες και β) Αποσύνθεση διττανθρακικού πυριτίου ή/ και αποσύνθεση σιδήρου, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN , (παράγραφοι 19.1 και 19.2, του Προτύπου αντίστοιχα), όταν χρησιµοποιούνται ψυχόµενες στον αέρα σκωρίες υψικαµίνου (Air cooled blast furnace slags) Η ευστάθεια όγκου (ποσοστό µεταβολής του όγκου) των αδρανών από σιδηροσκωρίες, πρέπει να είναι 3,5%. H αποσύνθεση των ψυχόµενων στον αέρα σκωριών υψικαµίνου θα πρέπει να είναι µηδενική και στις δύο περιπτώσεις. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του χονδρόκοκκου υλικού για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα βρίσκονται εντός των ορίων του παρακάτω Πίνακα 1. Πίνακας 1 - Όρια κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων χονδρόκοκκου αδρανούς για ασφαλτικών στρώσεων Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινοu κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (mm) 63 (50) (1) ιερχόµενο ποσοστό % (κατά βάρος) Χ-40 Χ-25 Χ-20 Χ-12,5 Χ (37,5) (90-100) , (25,0) (95-100) (19,0) - (90-100) 12, (12,5) - (90-100) (9,5) - (85-100) 4,0 (4,75) , (2,36) - (0-5) (0-5) , (1,18) (0-5) (0-5) (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN και τα αντίστοιχα όρια. Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά Τα λεπτόκοκκα αδρανή (υλικά ονοµαστικού µεγέθους 2 mm και συγκρατούµενα στο κόσκινο 0,063 mm) θα αποτελούνται από θραυστή άµµο κατάλληλου πετρώµατος, ή φυσική άµµο, ή θραυστή άµµο σκωριών, ή από συνδυασµό αυτών. Ειδικά για την επιφανειακή στρώση η άµµος θα προέρχεται από θραύση πετρωµάτων µε φθορά κατά Los Angeles 30% (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ). Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των λεπτόκοκκων υλικών για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα ανταποκρίνεται στα όρια των κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων που δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 2. 10

11 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Πίνακας 2 - Όρια κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων λεπτόκοκκου αδρανούς υλικού για ασφαλτικές στρώσεις. Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (mm) 6, , (4,75)(1) (100) ιερχόµενο ποσοστό % (κατά βάρος) Λ-4 Λ , (2,36) (75-100) (95-100) 1, (1,18) (50-74) (85-100) 0, (0,6) (28-52) (65-90) 0, (0,30) (8-30) (30-60) 0, (0,075) (0-16) (0-16) (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟτ EN 933-2:1995 και τα αντίστοιχα όρια Το λεπτόκοκκο κλάσµα των αδρανών (< 2,0 mm) πρέπει να έχει ισοδύναµο άµµου (Sand Equivalent) µεγαλύτερο του 55, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN Παιπάλη Η παιπάλη, το πολύ λεπτό υλικό που διέρχεται από το κόσκινο ανοίγµατος 0,063 mm, µπορεί να είναι από ασβεστόλιθο, σκωρίες, υδράσβεστο, τσιµέντο Portland, ιπτάµενη τέφρα, ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό. ελεύθερο αργιλικών προσµίξεων. Η παιπάλη κατά την ώρα της ενσωµάτωσής της θα πρέπει να είναι επαρκώς ξηρή για να ρέει, η δε κοκκοµετρική της διαβάθµιση, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN , θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Πίνακα 3: Πίνακας 3 - Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης παιπάλης Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (mm) ιερχόµενο ποσοστό % (κατά βάρος) , , Όταν το ποσοστό της παιπάλης στο µίγµα των αδρανών είναι µεγαλύτερο από 3%, πρέπει να γίνεται έλεγχος ως προς την περιεκτικότητα σε υλικά υψηλής πλαστικότητας (π.χ. διογκούµενη άργιλο) µε τον προσδιορισµό της τιµής του δείκτη µπλε του µεθυλενίου (MBF), σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN

12 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ Κατά κανόνα η επιτρεπτή τιµή MBF για τα ασφαλτοµίγµατα όλων των στρώσεων είναι 10 g/kg. Υψηλότερες τιµές γίνονται αποδεκτές εφ' όσον ο λόγος παιπάλης προς άσφαλτο ευρίσκεται εντός της περιοχής 0,6-1,2. Πέραν των παραπάνω ελέγχων θα προσδιορίζεται η πυκνότητα και η υδατοαπορρόφηση των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN , παράγραφος 7,8 ή 9, ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων. Επίσης θα προσδιορίζεται και η πυκνότητα της παιπάλης σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ EN Η υδατοαπορροφητικότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% κατά βάρος. Αδρανή υλικά από ανακύκλωση ασφαλτοµίγµατος Ως αδρανή υλικά για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν και προϊόντα ανακύκλωσης παλαιών ασφαλτικών. Το µέγιστο µέγεθος αδρανών υλικών του ανακυκλούµενου ασφαλτοµίγµατος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των αδρανών υλικών του νέου µίγµατος. Οι ιδιότητες των αδρανών υλικών που εµπεριέχονται στο ανακυκλούµενο ασφαλτόµιγµα θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κανονικών αδρανών υλικών του νέου ασφαλτοµίγµατος. Οι έλεγχοι επί τoυ προς χρήση υλικού από ανακύκλωση θα γίνονται σε θρυµµατισµένο υλικό στην τελική του µορφή µε την οποία θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή του τελικού ασφαλτοµίγµατος. 4.3 Μίγµα αδρανών υλικών Τα χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανή θα προσκοµίζονται στο συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοµίγµατος σε δύο ή περισσότερα χωριστά κλάσµατα. Η παιπάλη συνιστάται να προσκοµίζεται και να προστίθεται ξεχωριστά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ασφαλτοµίγµατος σε περιεκτικότητα παιπάλης. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ενιαίου µίγµατος αδρανών υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι η κοκκοµετρική του διαβάθµιση ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. Το µίγµα των αδρανών υλικών που προκύπτει από τη σύνθεση των χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης πρέπει να έχει κοκκοµετρική διαβάθµιση εντός των ορίων που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 4, για το συγκεκριµένο τύπο ασφαλτοµίγµατος. Η γραφική απεικόνιση των ορίων του παρακάτω Πίνακα 4, για κάθε ασφαλτικό σκυρόδεµα, δίνεται στα παρακάτω Σχήµατα 1 έως 5. Η τελική κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών υλικών προερχόµενη από τη σύνθεση αυτών θα πρέπει να είναι οµαλή, παράλληλη µε τις οριακές καµπύλες και κατά το δυνατόν να µην διέρχεται από την κρίσιµη ζώνη που αντιστοιχεί στον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 5. Για εφαρµογές σε οδούς βαριάς κυκλοφορίας η τελική καµπύλη του µίγµατος αδρανών υλικών συνιστάται να διέρχεται κάτω από την περιοχή που ορίζεται από την κρίσιµη ζώνη. 12

13 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Πίνακας 4 - Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών για ασφαλτικό σκυρόδεµα κλειστού τύπου Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (mm) 63 (50) (1) (37,5) 31,5 (25,0) 20 (19) 12,5 (12,5) 10 (9,5) 4 (4,75) 2 (2,36) 0,25 (0,30) 0,063 (0,075) Τύπος ασφαλτοµίγµατος ΑΣ 40 ΑΣ 31,5 ΑΣ 20 Σ 12,5 ΑΣ (56-80) (23-53) (15-41) 3-15 (4-16) 0-5 (0-6) Χ-40 & Χ (29-59) (19-45) 4-16 (5-17) 1-6 (1-7) (56-80) (35-65) (23-49) 4-18 (5-19) 1-7 (2-8) (44-74) (28-58) 4-19 (5-21) 1-9 (2-10) Προτεινόµενα µεγέθη χονδρόκοκκων αδρανών (55-85) (32-67) 6-21 (7-23) 1-9 (2-10) Χ-25 Χ-20 Χ-12,5 Χ-10 Συνιστώµενα πάχη µεµονωµένης στρώσης (mm) <30 Ασφαλτική βάση Προτεινόµενη χρήση Επιφανειακή στρώση Συνδετική στρώση Ισοπεδωτική στρώση (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN και τα αντίστοιχα όρια 13

14 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ 14

15 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Πίνακας 5 - Κρίσιµες ζώνες τελικής κοκκοµετρικής καµπύλης µίγµατος αδρανών υλικών Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (mm) Τύπος ασφαλτοµίγµατος ΑΣ40 ΑΣ 31,5 ΑΣ20 ΑΣ12,5 ΑΣ Ο 37,0-37,0 (4,75/1) (37,5-37,5) (39,5-39,5) ,0-26,0 24,5-29,0 32,3-32,3 36,3-36,3 44,0-44,0 (2,36) (23,3-27,3) (26,8-30,8) (34,6-34,6) (39,1-39,1) (47,2-47,2) 1 14,0-20,0 17,0-22,7 20,5-26,5 23,5-29,7 29,5-35,0 (1,18) (15,5-21,5) (18,1-24,1) (22,3-28,3) (25,6-31,6) (31,6-37,6) 0,5 11,0-14,0 13,0-16,0 15,7-18,5 18,0-21,0 22,0-25,0 (0,6) (11,7-15,7) (13,6-17,6) (16,7-20,7) (19,1-23,1) (23,5-27,5) 0,25 9,0-9,0 10,4-10,4 14,0-14,0 17, ,7-13,7 (0,3) (10-10) (11,4-11,4) (15,5-15,5) (18,7-18,7) 15

16 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN και τα αντίστοιχα όρια Οι διαβαθµίσεις που δίνονται στον προηγούµενο Πίνακα 4 αντιστοιχούν σε ίδια (ή περίπου ίδια) φαινόµενη πυκνότητα χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών. Σε περίπτωση που οι φαινόµενες πυκνότητες των κλασµάτων διαφέρουν περισσότερο από 0,20 g/cm 3, θα γίνεται ανάλογη προσαρµογή στην τελική καµπύλη του µίγµατος για να ληφθεί υπόψη η προκύπτουσα ογκοµετρική διαφορά. 4.4 Μελέτη σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέµατος Γενικά Η µελέτη σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος αποσκοπεί στον καθορισµό των αναλογιών των κλασµάτων των αδρανών (χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης) και της περιεκτικότητας συνδετικού υλικού, για να επιτευχθεί βελτιστοποίηση των µηχανικών ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς του ασφαλτοµίγµατος. Κατά τη µελέτη γίνεται επίσης έλεγχος των µηχανικών και των φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. Ο προσδιορισµός των αναλογιών των κλασµάτων των αδρανών γίνεται µε διάφορες µεθόδους ενώ ο προσδιορισµός της βέλτιστης περιεκτικότητας ασφάλτου οδοστρωσίας στο ασφαλτικό σκυρόδεµα γίνεται µε την δοκιµή Marshall όπως περιγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN Η µελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο (πιστοποιηµένο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 45011, µε αντιπροσωπευτικά δείγµατα υλικών (αδρανή, άσφαλτος, κ.λπ.) από εκείνα που θα χρησιµοποιηθούν στην πράξη. Πριν την έναρξη της µαζικής παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος για την εκτέλεση των εργασιών, θα ελέγχεται η συµβατότητα του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος µε αυτό που καθορίσθηκε από τη µελέτη σύνθεσης όσον αφορά την κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών, την περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του ασφαλτοµίγµατος. Οι έλεγχοι συµβατότητας του παραγόµενου ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνονται από το ίδιο εργαστήριο που εκπόνησε την µελέτη σύνθεσης, ή από άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, το οποίο θα αναλάβει και τον συνεχή εργαστηριακό έλεγχο του ασφαλτοµίγµατος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η τυχόν απόκλιση από τη µελέτη σύνθεσης, (στην κοκκοµετρική διαβάθµιση και το ποσοστό ασφάλτου), θα διορθώνεται και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα επαναπροσδιορίζονται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέµατος Το ασφαλτικό σκυρόδεµα από άσφαλτο οδοστρωσίας και τα αδρανή υλικά ή το ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN , θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 6. Πίνακας 6 - Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέµατος κλειστού τύπου για οδοστρώµατα οδών και αεροδροµίων για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις Χαρακτηριστικά κριτήρια Για όλες τις κατηγορίες οδών Βαθµός συµπύκνωσης, κτύποι 2x75 Ευστάθεια, kn > 8,0 Παραµόρφωση, mm 2,0-3,5 ( 1 ) Κενά αέρος, (%) 3,0-5,0 Κενά που γέµισαν µε άσφαλτο, % ( 1 ) Τα όρια της παραµόρφωσης διαµορφώνονται σε 2,0 4,5 σε περίπτωση χρήσης τροποποιηµένης ασφάλτου. 16

17 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Κενά συµπυκνωµένων αδρανών (Κενά στο σκελετό των αδρανών) % Ονοµαστικό µέγεθος µίγµατος αδρανών (mm) Για όλες τις περιπτώσεις Για κενά αέρος 3% 4% 5% 40 > 10,0 > 11,0 >12,0 31,5 > 11,0 > 12,0 >13,0 20 > 12,0 > 13,0 >14,0 12,5 > 13,0 > 14,0 >15,0 10 > 14,0 > 15,0 >16,0 - Το ποσοστό των κενών υπολογίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN Η µέγιστη πυκνότητα του ασφαλτοµίγµατος προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN Η φαινόµενη πυκνότητα συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος (bulk density) υπολογίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN Οι τιµές που δίνονται στον Πίνακα 6 αναφέρονται σε δοκίµια διαµέτρου 100 mm (ή 101,6 mm), τα οποία χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση των ασφαλτικών σκυροδεµάτων ΑΣ10, ΑΣ12,5, ΑΣ20 και ΑΣ31,5, (βλέπε Πίνακα 4 της παρούσας). - Για τη σύνθεση του ασφαλτικού σκυροδέµατος ΑΣ40 χρησιµοποιούνται δοκίµια διαµέτρου 150 mm (152,4 mm) και ύψους 95,2 mm. Τα δοκίµια, τα οποία παρασκευάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Asphalt Institute, συµπυκνώνονται µε 2x112 κτύπους, µε τη συσκευή συµπύκνωσης Marshall, µε βάρος πίπτοντος σώµατος 10,2 kg. Λόγω του µεγαλύτερου µεγέθους δοκιµίων, η ελάχιστη επιτρεπτή τιµή της ευστάθειας είναι 18 kn και το εύρος των επιτρεπτών τιµών παραµόρφωσης αυξάνεται σε 3,00-5,25 mm. - Για δοκίµια διαµέτρου 150 mm εφαρµόζονται οι διορθωτικοί συντελεστές ευστάθειας που δίνονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος Β της παρούσας. Το ασφαλτικό σκυρόδεµα πρέπει επίσης να ικανοποιεί και τις παρακάτω απαιτήσεις: α) Ο λόγος παιπάλης/ ασφάλτου (ποσοστό παιπάλης προς ποσοστό ασφάλτου) θα κυµαίνεται µεταξύ 0,6 έως 1,2. β) Ο λόγος των εφελκυστικών αντοχών των δοκιµίων που προκύπτει από την εκτέλεση δοκιµών µε βάση τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN και ΕΛΟΤ EN θα πρέπει να είναι για µεν την επιφανειακή στρώση 80%, για δε τις λοιπές ασφαλτικές στρώσεις 70%. Τα δοκίµια θα παρασκευάζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα δοκίµια Marshall. Για τη διασφάλιση της καλής συµπεριφοράς του τελικού µίγµατος της επιφανειακής στρώσης και της συνδετικής στρώσης σε τροχοαυλάκωση συνιστάται να εκτελείται και η δοκιµή τροχοαυλάκωσης. Ο ρυθµός τροχοαυλάκωσης και το βάθος τροχοαυλάκωσης κατά τη δοκιµή του Προτύπου ΕΛΟΤ EN µε τη µικρή συσκευή τροχοαυλάκωσης - Μοντέλο Α, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα 7. 17

18 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ Πίνακας 7 - Απαιτήσεις ρυθµού και βάθους τροχοαυλάκωσης Μικρής καταπόνησης: Περιγραφή θέσης αυτοκινητόδροµοι και λοιπές οδοί µε ΕΟ (1) < 1500 Μεσαίας έως υψηλής καταπόνησης: αυτοκινητόδροµοι µε ΕΟ από , τµήµατα σε ανωφέρεια / κατωφέρεια µε κλίση 3% - 10% και ΕΟ από , ή µε κλίση > 10% και ΕΟ από , προσέγγιση σε σηµατοδοτούµενο κόµβο ή πλατεία µε ΕΟ από Υψηλής έως πολύ υψηλής καταπόνησης: αυτοκινητόδροµοι µε ΕΟ > 4000, τµήµατα σε ανωφέρεια/ κατωφέρεια µε κλίση 3% - 10% και ΕΟ > 2500, ή µε κλίση > 10% και ΕΟ > 1500, προσέγγιση σε σηµατοδοτούµενο κόµβο ή πλατεία µε ΕΟ >1000 Θερµοκρασία ελέγχου ο C Τροχοαυλάκωση Ρυθµός mm/h εν απαιτείται Βάθος mm 45 ο C < 2,0 < 4,0 60 ο C < 5,0 < 7,0 (1) ΕΟ = Εµπορικά Οχήµατα (οχήµατα µικτού βάρους >1500 kg) στη λωρίδα υπολογισµού ανά ηµέρα Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από το ασφαλτικό σκυρόδεµα της µελέτης Οι µέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις ως προς την κοκκοµετρική διαβάθµιση και την περιεκτικότητα ασφάλτου δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 8. Πίνακας 8 - Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από το ασφαλτόµιγµα της µελέτης Κοκκοµετρική διαβάθµιση/ Επιτρεπόµενη απόκλιση (%) περιεκτικότητα ασφάλτου Μέγεθος κοσκίνου > 12,5 mm ±8 10 mm (9,5 mm) (1) και 4 mm (4,75 mm) ±7 2 mm (2,36 mm) ±5 (6) 0,25 mm (0,3 mm) ±4 (5) 0,063 mm (0,075 mm) ±2 Περιεκτικότητα ασφάλτου, κατά βάρος ασφαλτοµίγµατος ±0,3 (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2: και τα αντίστοιχα όρια. Η εξάντληση των επιτρεποµένων αποκλίσεων πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα να βρεθεί η κοκκοµετρική διαβάθµιση εκτός των οριακών τιµών που δίνονται στον προηγούµενο Πίνακα 4. Εφ' όσον το ασφαλτικό σκυρόδεµα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του προηγούµενου Πίνακα 6, η ως άνω οριακή διαβάθµιση γίνεται αποδεκτή. 18

19 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ : Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας 5.1 Παραγωγή ασφαλτοµίγµατος Η παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίζουν την οµοιοµορφία του ασφαλτοµίγµατος καθ όλη τη διάρκεια της παραγωγής. Η εγκατάσταση παραγωγής θα περιλαµβάνει: - δεξαµενές οµοιόµορφης θέρµανσης ασφάλτου, - κατάλληλο σύστηµα σωληνώσεων τροφοδοσίας ασφάλτου, - σύστηµα ελέγχου τροφοδοσίας ασφαλτικού συνδετικού υλικού στον αναµικτήρα, - συστήµατα ακριβείας για την οµοιόµορφη τροφοδότηση των αδρανών στον ξηραντήρα από δύο ή περισσότερες αποθήκες (σιλό), - κατάλληλης δυναµικότητας ξηραντήρα αδρανών υλικών, - δυνατότητα διαχωρισµού αδρανών σε τρία τουλάχιστον κλάσµατα, - κατάλληλα διαµερίσµατα αποθήκευσης για την τροφοδότηση του αναµικτήρα (για συγκροτήµατα παραγωγής ανά παρτίδες), - διάταξη ζύγισης των αδρανών υλικών που τροφοδοτούν τον αναµικτήρα, - όργανα µέτρησης της θερµοκρασίας των αδρανών υλικών και της ασφάλτου, - ρυθµιστικές διατάξεις του χρόνου ανάµιξης του µίγµατος, - κατάλληλους κονιοσυλλέκτες, - διάταξη ανάµιξης. Προπαρασκευή ασφάλτου και αδρανών υλικών Η άσφαλτος θα διατηρείται σε θερµοκρασία κατάλληλη για την παροχέτευσή της στον αναµικτήρα µέσω αντλήσεως και την οµοιόµορφη κατανοµή της στο µίγµα. Τα αδρανή υλικά θα ξηραίνονται, θα θερµαίνονται και θα εισέρχονται στον αναµικτήρα µε την ενδεδειγµένη θερµοκρασία, έτσι ώστε το παραγόµενο ασφαλτόµιγµα να έχει τις ενδεδειγµένες θερµοκρασίες, ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου που χρησιµοποιείται. Οι ενδεδειγµένες θερµοκρασίες ανά τύπο ασφάλτου, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 9. Πίνακας 9 - Ενδεδειγµένες θερµοκρασίες ανάµιξης ασφάλτου και αδρανών υλικών Τύπος ασφάλτου Ενδεδειγµένες θερµοκρασίες C Ασφάλτου Αδρανών Ασφαλτοµίγµατος 20/ / / / Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται τροποποιηµένη άσφαλτος η περιοχή των απαιτούµενων θερµοκρασιών για την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος θα καθορίζεται από τον παραγωγό αυτής. Κατά την ανάµιξη των αδρανών υλικών µε την άσφαλτο θα τηρούνται οι ενδεδειγµένοι χρόνοι ανάµιξης των υλικών που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του συγκροτήµατος. Η προσθήκη των υλικών στον 19

20 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ αναµικτήρα θα ακολουθεί τη σειρά χονδρόκοκκα - λεπτόκοκκα - παιπάλη και κατόπιν θα προστίθεται η άσφαλτος ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη διασπορά της στο µίγµα. Ο συνολικός χρόνος ανάµιξης των αδρανών υλικών και της προστιθέµενης ασφάλτου δεν θα είναι µικρότερος των 35 δευτερολέπτων. 5.2 Μεταφορά ασφαλτοµίγµατος Τα ασφαλτικό σκυρόδεµα θα µεταφέρεται µε καθαρά οχήµατα των οποίων η καρότσα θα σκεπάζεται µε κατάλληλο κάλυµµα προστασίας κατά τη µεταφορά ή την αναµονή προς εκφόρτωση. Για τη διευκόλυνση της εκφόρτωσης του ασφαλτοµίγµατος επιτρέπεται ο ψεκασµός των εσωτερικών τοιχωµάτων της καρότσας µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, το οποίο θα είναι απαλλαγµένο από διαλύτες της ασφάλτου. Η χρήση πετρελαίου ή βενζίνης απαγορεύεται. Τυχόν πλεονάζον υλικό θα αποµακρύνεται µε ανύψωση της καρότσας στο µέγιστο δυνατό ύψος ή/ και µε χειρονακτική υποβοήθηση. 5.3 Προετοιµασία επιφάνειας Εάν η επιφάνεια δεν ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόµενες στάθµες, επικλίσεις και οµαλότητα, θα εκτελούνται οι απαιτούµενες συµπληρωµατικές εργασίες διαµόρφωσης για την πλήρη συµµόρφωση αυτής µε την τυπική διατοµή και τη µηκοτοµή και τον απαιτούµενο βαθµό συµπύκνωσης. Πριν τη διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα ελέγχεται η επιφάνεια της βάσεως οδοστρωσίας ή της υποκείµενης ασφαλτικής στρώσης, για τυχόν χαλαρά ή ασύνδετα υλικά. Επί των επιφανειών από ασύνδετα αδρανή αφού προετοιµαστούν κατά τα ανωτέρω, θα εφαρµόζεται πριν τη διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέµατος ασφαλτική προεπάλειψη µε αυτοκινούµενο διανοµέα για την εξασφάλιση βελτιωµένης πρόσφυσης της ασφαλτικής στρώσης και για την εν µέρει στεγανοποίηση της επιφάνειας της βάσεως οδοστρωσίας. Η εφαρµογή της προεπάλειψης θα γίνεται όχι νωρίτερα από 48 ώρες πριν την διάστρωση του ασφαλτοµίγµατος. Η κυκλοφορία επί της ψεκασµένης µε υλικό προεπάλειψης επιφάνειας θα απαγορεύεται πριν το ασφαλτικό υλικό διεισδύσει και στεγνώσει, ώστε να µην παρασύρεται από τα κινούµενα οχήµατα. Ο Ανάδοχος θα µεριµνά για την διατήρηση καθαρής και σε καλή κατάσταση της ψεκασθείσας επιφάνειας µέχρι τη διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης βάσεως. Επί των υποκειµένων ασφαλτικών στρώσεων, αφού καθοριστούν πλήρως, θα εφαρµόζεται συγκολλητική επάλειψη µε µηχανικό αυτοκινούµενο διανοµέα για την επίτευξη καλύτερης σύνδεσης των δύο ασφαλτικών στρώσεων. Σε νέες κατασκευές και εφόσον οι εργασίες διάστρωσης των επαλλήλων ασφαλτικών στρώσεων γίνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και η επιφάνεια διατηρείται καθαρή, η εφαρµογή συγκολλητικής επάλειψης, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, µπορεί να παραληφθεί. Μετά τον ψεκασµό της συγκολλητικής επάλειψης, η επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει µέχρι να αποκτήσει τις κατάλληλες συγκολλητικές ιδιότητες για να δεχθεί την υπερκείµενη ασφαλτική στρώση. Tα υλικά της ασφαλτικής προεπάλειψης και της συγκολλητικής επάλειψης θα έχουν βάση ασφαλτικά γαλακτώµατα κατάλληλης κατά περίπτωση σύνθεσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη Μελέτη. Ο ψεκασµός, τόσο της προεπάλειψης όσο και της συγκολλητικής, θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή του ασφαλτικού υλικού και πλήρης κάλυψη της επιφάνειας. Όταν ο ψεκασµός µε το διανοµέα γίνεται σε δύο ή περισσότερες λωρίδες, η ποσότητα του ασφαλτικού υλικού στις θέσεις επικάλυψης των λωρίδων δεν θα υπερβαίνει την προκαθορισµένη ποσότητα. Το επιπλέον ασφαλτικό υλικό θα διασκορπίζεται ή θα αποµακρύνεται χειρονακτικά (π.χ. µε χρήση βούρτσας). Μέχρι την εφαρµογή της υπερκείµενης στρώσης, ο Ανάδοχος θα λαµβάνει µέτρα προστασίας της συγκολλητικής επάλειψης από κάθε φθορά. Αν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι έχει λάβει χώρα απώλεια της συγκολλητικής ικανότητας, θα εφαρµόζεται πρόσθετη συγκολλητική επάλειψη, σύµφωνα µε τις οδηγίες της. 20

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 11 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ICS:

ICS: 2017-06-06 ICS: 93.080.20 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚHΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος Skid resistant asphalt concrete wearing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η παρούσα εργασία αφορά µεθόδους κατασκευής οδοστρωµάτων. Ειδικότερα, αναφερόµαστε : Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 32826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating Κλάση τιμολόγησης: 2 ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 2017-05-11 ICS: 93.080.20 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος Skid resistant asphalt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 11 Ασφαλτικά Οδοστρώματος 04 Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-6 1 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ

Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-6 1 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-6 1 ΣΤ- 6 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ 6.1.1 Περιγραφή Η λεπτή αντιολισθηρή στρώση (ή λεπτή επιφανειακή στρώση) είναι µια στρώση πάχους 25mm περίπου από θερµό ασφαλτόµιγµα

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικά Road pavement layers with unbound aggregates

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 11 Ασφαλτικά οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική προεπάλειψη Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 03 Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ICS:

ICS: 2017-06-15 ICS: 93.010 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ TEXNIKHΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Work site concrete batching

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 04 Κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικής

Διαβάστε περισσότερα

ICS:

ICS: 2017-07-28 ICS: 93.080.20 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚHΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Road pavement layers

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-01-05-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 01 Χωµάτινα και Λιθόρριπτα Φράγµατα µε αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 05 Λιθορριπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-5.1 1 ΣΤ 5.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: 24327300-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 18 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 1 ΣΤ -4 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Ορισµοί 1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να καθορίσει τον τύπο της τελικής αντιολισθηρής στρώσης. 2. Εξυπακούεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη, ΑΤΜ Τµηµ/χη στη ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη, ΑΤΜ Τµηµ/χη στη ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη, ΑΤΜ Τµηµ/χη στη ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε ΤΕΕ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Το αντικείµενο της εισήγησης αφορά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-01 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 04 Πλήρωση Κυψελών 01 Τεχνητών Ογκολίθων Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Η επιλογή της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών για τη σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος έγινε µε όρια που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 03 Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-5.2 1 ΣΤ- 5.2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ, µε µόνη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΟΛ3ΔΚ9Κ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 85 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέµατος: Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση (ΕΝ 206-1) ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 έσποινα Χρυσοβελίδου, Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό (διάρρηξη).

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό (διάρρηξη). ιερεύνηση της επίδρασης των αναλογιών ανάµιξης φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραστού αµµοχαλίκου στα χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µιγµάτων µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ή και τσιµέντο Σ. Κόλιας Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-14-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 14 άπεδα Λιµενικών Έργων 03 άπεδα Λιµενικών Έργων από Κυβόλιθους Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΖΙΧΝΗ 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ. -1412- ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-02 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 02 Στρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-04-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 04 Τεχνικά Έργα από Άοπλο και Οπλισµένο Σκυρόδεµα 03 Κατασκευές από σκυρόδεµα µε αυξηµένες απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

και Ο.Ε. 18% και δεν θα γίνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός της υπέρ ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετης κράτησης 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών.

και Ο.Ε. 18% και δεν θα γίνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός της υπέρ ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετης κράτησης 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ήµος Λουτρακίου - Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Τµήµα τεχνικών Έργων Έργο: «ηµοτική οδοποιία.ε. Λουτρακίου-Περαχώρας στα Ο.Τ 199-204-205-206-404-405/ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

540. AΣΦΑΛΤΙΚΑ 541. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

540. AΣΦΑΛΤΙΚΑ 541. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 540. AΣΦΑΛΤΙΚΑ 541. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 541.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Αυτές οι ασφαλτικές στρώσεις αφορούν στην κατασκευή οδοστρώµατος από ασφαλτικό σκυρόδεµα, κλειστού ή ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 7/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-01-03-00 13 Κατασκευή Φραγµάτων 01 Χωµάτινα και Λιθόρριπτα Φράγµατα µε αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 03 Χονδρόκοκκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-02-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 02 Πυρήνες Λιµενικών Έργων µε Πρανή 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ

Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΣΚΑΜΠΑΡ ΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-2 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑ:64/7333.0005 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΕΝΟΤΗΤΑ Παραγωγή ασφαλτομίγματος και μέθοδοι ανακύκλωσης

9 η ΕΝΟΤΗΤΑ Παραγωγή ασφαλτομίγματος και μέθοδοι ανακύκλωσης ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 9 η ΕΝΟΤΗΤΑ Παραγωγή ασφαλτομίγματος και μέθοδοι ανακύκλωσης Αναστάσιος Βέης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-01-02-00 13 Κατασκευή Φραγµάτων 01 Χωµάτινα και λιθόρριπτα φράγµατα µε αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 02 Λεπτόκοκκο

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμος : ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Αριθμός Μελέτης : Δ36/2016 Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ03 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Ασφαλτική προεπάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ICS: Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς Χωμάτινων και Λιθόρριπτων Φραγμάτων

ICS: Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς Χωμάτινων και Λιθόρριπτων Φραγμάτων 2017-06-06 ICS: 93.160 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚHΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς Χωμάτινων και Λιθόρριπτων Φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα δομικών υλικών

Ειδικά θέματα δομικών υλικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 : Ασφαλτικά υλικά Νικόλαος Οικονόμου, Μαρία Στεφανίδου, Σοφία Μαυρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-03-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 03 Λιθορριπές Aνακουφιστικού Πρίσµατος Έργων Βαρύτητας 00

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση του είδους των αδρανών και της παιπάλης στα µηχανικά χαρακτηριστικά των ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραυστών αµµοχαλίκων Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-10-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 10 Ύφαλα σκυροδέµατα 02 Πλήρωση κυψελών και κενών µεταξύ τεχνητών ογκολίθων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 10 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 10 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-02-00 09 Λιµενικά και λοιπά θαλάσσια έργα 04 Ύφαλες επιχώσεις 02 Ύφαλες επιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Α ΡΑΝΩΝ (ASTM C566) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΞΗΡΟΥ ΒΑΡΟΣ ΚΑΨΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Υ ΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % 1 από 26 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 06 Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών φρεάτια εισροής & εκροής 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1

Αικατερίνη ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1 Σύγκριση αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών σε αδρανή υλικά με αμερικανικά (ASTM) και ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα δοκιμών Comparison of laboratory test results on aggregates conducted according to American

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΜΑΝΘΟΥ Διπλωματούχου Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες επιχώσεις 01 Ύφαλες επιχώσεις µε κοκκώδη υλικά δανειοθαλάµων ή υπολείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5542 195.000 ευρώ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη προβλέπει την προµήθεια ασφαλτικού µίγµατος, έτοιµου προς χρήση, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-03-00 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 03 Μεταβατική Ζώνη 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-06-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 06 Φυσικοί Ογκόλιθοι 01 Θωρακίσεις Πρανών Λιµενικών Έργων και Έργων προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΒΛ. ΓΤΣΥ ΆΡΘΡΑ 520, 540)

Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΒΛ. ΓΤΣΥ ΆΡΘΡΑ 520, 540) 520.1. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΒΛ. ΓΤΣΥ ΆΡΘΡΑ 520, 50) 520.1.1 Γενικά 520.1.1.1 Αντικείµενο Ο παρών κατάλογος ελέγχων περιέχει τα σηµεία που απαιτούν ιδιαίτερη µέριµνα σχετικά µε την προετοιµασία της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος Εισαγωγή. 1.2 Κανονισμοί, Πρότυπα, Προδιαγραφές σκυροδέματος. 1.3 Ελεγχος ποιότητος σκυροδέματος

Κεφάλαιο Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος Εισαγωγή. 1.2 Κανονισμοί, Πρότυπα, Προδιαγραφές σκυροδέματος. 1.3 Ελεγχος ποιότητος σκυροδέματος Κεφάλαιο 12 Σύνοψη Ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος εξασφαλίζει ότι ποιότητά του είναι αυτή που προδιαγράφεται από τη μελέτη, και με βάση την οποία έχει διαστασιολογηθεί. Προαπαιτούμενη γνώση Μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ICS: Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)

ICS: Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) 2017-07-20 ICS: 93.080.20 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-01-04-02 13 Κατασκευή Φραγµάτων 01 Χωµάτινα και Λιθόρριπτα Φράγµατα µε αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 04 Σώµατα στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ικτίνου 5 54622. Συγγρού 31 54630. Εθνικής Αµύνης 8. 54621 Κ.Ντήλ 24 54623. Χριστοπούλου 6. 5462 Ελευθερών 14 40 Εκκλησιές 54636

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ικτίνου 5 54622. Συγγρού 31 54630. Εθνικής Αµύνης 8. 54621 Κ.Ντήλ 24 54623. Χριστοπούλου 6. 5462 Ελευθερών 14 40 Εκκλησιές 54636 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελέτης: 02 / 04-03-2013 ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΡΓΟ: Ασφαλτικοί τάπητες σε αυλές σχολείων και γήπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-01-04-03 13 Κατασκευή Φραγµάτων 01 Χωµάτινα και Λιθόρριπτα Φράγµατα µε αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 04 Σώµατα στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος ΑΣ-20 ισοπεδωτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ασφαλτικών της Π.Τ.Π. ΑΣ20. Η απαιτούμενη κοκκομετρική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ

Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ Η ΟΜΗ ΤΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΑΜΠΑΡ ΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Το οδόστρωµα είναι µία κατασκευή η οποία έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-02-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 02 Σκυρογραµµή µε αρµούς 10 Γενικές ιατάξεις Στρώσης Γραµµής µε Αρµούς

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση της θερµοκρασίας του δοκιµίου στα µηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων θραυστού αµµοχάλικου και φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Μαχαίρας, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 07 Κυλινδρούµενο σκυρόδεµα οδοστρωµάτων 00 -

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 07 Κυλινδρούµενο σκυρόδεµα οδοστρωµάτων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-07-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 07 Κυλινδρούµενο σκυρόδεµα οδοστρωµάτων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 8 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : "Συντηρήσεις Ασφαλτοστρωμένων Οδών ΔΕ Ερέτριας" Αρ. Μελέτης: 18/2017 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : Σελίδα 1 από 11 Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα