ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ICS: ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση τιµολόγησης: 13 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ 313, ΑΘΗΝΑ

2 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Πρόλογος H παρούσα τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2 ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2 η Ο Ε) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ Ε). Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ , ανέλαβε η Ειδική Οµάδα Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραµµατεία της οποίας έχει η ιεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Το κείµενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ εγκρίθηκε την 23 η εκεµβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύµφωνα µε τον κανονισµό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών. ΕΛΟΤ 2009 Όλα τα δικαιώµατα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα µέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή µηχανικό, περιλαµβανοµένων φωτοαντιγράφισης και µικροφίλµ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, Αθήνα

3 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Περιεχόµενα Εισαγωγή Αντικείµενο Τυποποιητικές παραποµπές Όροι και ορισµοί Ενσωµατούµενα υλικά Συνδετικό υλικό Αδρανή υλικά Μίγµα αδρανών υλικών Μελέτη σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέµατος Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας Παραγωγή ασφαλτοµίγµατος Μεταφορά ασφαλτοµίγµατος Προετοιµασία επιφάνειας ιάστρωση ασφαλτοµίγµατος Συµπύκνωση ασφαλτοµίγµατος Ενώσεις (συναρµογές) Περιορισµοί λόγω καιρικών συνθηκών οκιµαστικό τµήµα Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή Κριτήρια αποδοχής υλικών Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων Όροι υγείας και ασφάλειας Τρόπος επιµέτρησης Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων Επιµέτρηση ενσωµατούµενου ασφαλτικού σκυροδέµατος κατά βάρος Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο Μεταφoρά υλικών Προεπάλειψη και συγκολλητική επάλειψη Παράρτηµα Α (Ιδιότητες µιγµάτων ανακυκλούµενου - νέου ασφαλτοµίγµατος) Παράρτηµα Β (Πίνακας διορθωτικών συντελεστών ευστάθειας Marshall) Βιβλιογραφία

4 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιµασθεί από το ΥΠΕΧΩ Ε και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρµοστούν στην κατασκευή των δηµοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, µε σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο. Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισµό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισµό σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης. 4

5 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 1 Αντικείµενο Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η παραγωγή και διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέµατος κλειστoύ τύπου. Οι ασφαλτικές στρώσεις διακρίνονται σε: επιφανειακή στρώση (στρώση κυκλοφορίας), συνδετική στρώση, ισοπεδωτική (εξοµαλυντική) στρώση και ασφαλτική βάση. Τα αναφερόµενα στην παρούσα Προδιαγραφή έχουν εφαρµογή και κατά την εκτέλεση των έργων κατασκευής και συντήρησης των ασφαλτικών στρώσεων. Η χρήση της παρούσας Προδιαγραφής για σύνταξη σχετικών µελετών εναπόκειται στην κρίση των µελετητών και του ΚτΕ. 2 Τυποποιητικές παραποµπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στην παρούσα όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτή, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας. Bitumen and bituminous binders - Framework specification for polymer modified bitumens -- Άσφαλτος και συνδετικά ασφαλτικών Πλαίσιο προδιαγραφών - για τροποποιηµένη άσφαλτο µε πολυµερή. Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble binder content Ασφαλτοµίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 3: Ανάκτηση ασφάλτου: Περιστρεφόµενος αποστακτήρας. ΕΛΟΤ EN Α1 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5: Determination of the maximum density -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 5: Προσδιορισµός της µέγιστης πυκνότητας. ΕΛΟΤ EN Α1 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 6: Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιµίων. 5

6 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 8: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κενά των ασφαλτικών δοκιµίων. ΕΛΟΤ EN Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 12: Προσδιορισµός της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιµίων ασφαλτοµίγµατος ΕΛΟΤ EN Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 22: Wheel tracking -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 22: οκιµή τροχαυλάκωσης ΕΛΟΤ EN Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 23: Προσδιορισµός της έµµεσης εφελκυστικής αντοχής δοκιµίων ασφάλτου. ΕΛΟΤ EN Α1 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34: Marshall test -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 34: οκιµή Marshall. ΕΛΟΤ EN Α1 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 35: Laboratory mixing -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 35: Ανάµιξη στο εργαστήριο. ΕΛΟΤ EN Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 39: Binder content by ignition -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 39: Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε συνδετικό υλικό µε ελεγχόµενη καύση. ΕΛΟΤ EN Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1: Measurement of pavement surface macrotexture depth using a volumetric patch technique -- Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδροµίων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Μέτρηση του βάθους της µακροδοµής της επιφάνειας µε την βοήθεια της τεχνικής µέτρησης όγκου κηλίδας. ΕΛΟΤ EN Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -- Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδροµίων Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδροµίων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 7: Μέτρηση ανωµαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωµάτων (τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα. ΕΛΟΤ EN General requirements for bodies operating product certification systems -- Γεvικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίvoυv σε πιστoπoίηση πρoϊόvτωv. ΕΛΟΤ EN Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation -- οκιµές για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισµού της αντίστασης σε θρυµµατισµό 6

7 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ EN Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption -- για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισµός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης του νερού. ΕΛΟΤ EN Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method -- οκιµές των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7: Προσδιορισµός της πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνοµέτρου. ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ EN Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισµός κοκκοµετρικών κλασµάτων Κόσκινα δοκιµών, ονοµαστικό µέγεθος διατοµών κοσκίνων Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index -- οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 3: Προσδιορισµός της µορφής των κόκκων. είκτης πλακοειδούς Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles -- οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισµός του ποσοστού % των συνθλιµµένων και θραυσµένων επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος (παιπάλης) οκιµή ισοδύναµου άµµου Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test -- οκιµές για τον προσδιορισµό των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος - οκιµή µπλε του µεθυλενίου. Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of fines - Grading of fillers (air jet sieving) -- οκιµές για τον προσδιορισµό των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 10: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος (παιπάλης) - Κοκκοµετρική διαβάθµιση των φίλλερ (κοσκίνισµα µε ρεύµα αέρα). ΕΛΟΤ ΕΝ Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test - οκιµές για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές µεταβολές - Μέρος 2: οκιµή θειικού µαγνησίου. ΕΛΟΤ EN 1426 Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της διείσδυσης µε βελόνα. ΕΛΟΤ EN 1427 Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point - Ring and Ball method -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός του σηµείου µαλάκυνσης - Μέθοδος δακτυλιδίου ΕΛΟΤ EN Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis - - οκιµές για τον προσδιορισµό των χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χηµική ανάλυση. 7

8 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ 3 Όροι και ορισµοί 3.1 Ασφαλτικό σκυρόδεµα: είναι το µίγµα ασφάλτου και αδρανών συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης. Τα αδρανή σχηµατίζουν µία αλληλοσυνδεδεµένη δοµή, η οποία έχει τη µεγαλύτερη συµµετοχή στην αντοχή του µίγµατος σε ευστάθεια κατά τη φόρτιση. 3.2 Επιφανειακή στρώση: είναι η ανώτερη ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άµεση επαφή µε την κυκλοφορία, και ως εκ τούτου πρέπει να παρέχει οµαλή, άνετη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης. 3.3 Συνδετική στρώση: είναι η ασφαλτική στρώση µεταξύ της επιφανειακής στρώσης και ασφαλτικής βάσης. Η στρώση αυτή παρέχει µια οµαλή επιφάνεια, µε τις επιθυµητές κλίσεις, επί της οποίας διαστρώνεται η στρώση κυκλοφορίας. Η συνδετική στρώση έχει συνήθως πάχος 4,0-10,0 cm. 3.4 Ισοπεδωτική (εξοµαλυντική) στρώση: είναι η ασφαλτική στρώση µεταβλητού πάχους που διαστρώνεται πάνω σε υφιστάµενη παλαιά επιφάνεια οδοστρώµατος για την επίτευξη της απαιτούµενης επίκλισης του οδοστρώµατος, ή την εξάλειψη επιφανειακών ανωµαλιών. Επί της ισοπεδωτικής στρώσης διαστρώνονται οι προβλεπόµενες επικείµενες στρώσεις. 3.5 Η ασφαλτική βάση: κατασκευάζεται σε µία ή περισσότερες στρώσεις πάχους 5,0-10,0 cm. Συνιστάται η ασφαλτική βάση, σε περίπτωση που έχει πάχος έως 10 cm, να διαστρώνεται εφ άπαξ. Επίσης: Το Ασφαλτικό Σκυρόδεµα χαρακτηρίζεται εν συντοµία από τα γράµµατα ΑΣ και έναν αριθµό που δηλώνει το κόσκινο διέλευσης των αδρανών, π.χ. ΑΣ 12 δηλώνει ασφαλτικό σκυρόδεµα µε αδρανή συγκρατούµενα έως και 10% κατά βάρος από κόσκινο βροχίδας 12 mm. Κατά τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και το ονοµαστικό µέγεθος του χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου αδρανούς. Στην περίπτωση του λεπτόκοκκου αδρανούς το συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο αναφοράς ανέρχεται έως και στο 15%. 4 Ενσωµατούµενα υλικά 4.1 Συνδετικό υλικό Το συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέµατος για όλες τις στρώσεις, είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 20/30, 35/50, 50/70 ή 70/100, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN (Πίνακες 1 και Α.1. ) Ο τύπος που θα χρησιµοποιηθεί θα καθορίζεται από τον µελετητή, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου και τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας. Σε περιπτώσεις αξιοποίησης ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και άσφαλτος 100/150. Για την κατασκευή της επιφανειακής στρώσης, της συνδετικής στρώσης και της ασφαλτικής βάσης, χρησιµοποιείται κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 35/50 ή 50/70 ή 70/100. Άσφαλτος 20/30 χρησιµοποιείται µόνον σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του Μελετητή (σκληρή άσφαλτος). Το συνδετικό υλικό των µιγµάτων που προορίζονται για την συντήρηση ή/ και ενίσχυση παλαιών οδοστρωµάτων (αποκατάσταση της επιφανειακής στρώσης κ.λπ.), ιδιαίτερα σε αυτοκινητοδρόµους ή δρόµους µε υψηλή κυκλοφορία, µπορεί να είναι και τροποποιηµένη άσφαλτος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ EN 14023, [Πίνακας 1 και Α.1 (Ν)] ή [Πίνακα 4 και Α.4 (Ν)], ανάλογα µε τον τύπο του πολυµερούς που χρησιµοποιείται. 8

9 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Η τροποποιηµένη άσφαλτος (άσφαλτος και πολυµερές) συντίθεται σε κατάλληλες µονάδες πριν από την ανάµιξή της µε τα αδρανή. Για τη χρήση της τροποποιηµένης ασφάλτου θα συντάσσεται ειδική µελέτη, στην οποία θα περιέχονται, πλην της µελέτης σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος, και αποδεικτικά στοιχεία περί της αποτελεσµατικότητας και των βελτιώσεων που επέρχονται από τη χρήση της συγκεκριµένης τροποποιηµένης ασφάλτου έναντι της κοινής ασφάλτου οδοστρωσίας, µε βάση τις εργαστηριακές δοκιµές που προδιαγράφονται από τη σειρά των Προτύπων ΕΛΟΤ EN Σε ασφαλτοµίγµατα για επιφανειακές στρώσεις, όταν χρησιµοποιείται περισσότερο από 10%, κατά βάρος, ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα µε κοινή άσφαλτο οδοστρωσίας και η άσφαλτος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί είναι επίσης κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας, θα πρέπει να επιλέγεται τύπος ασφάλτου τέτοιος ώστε η προκύπτουσα τιµή της Εισδυτικότητας ή του Σηµείου Μάλθωσης να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της κοινής ασφάλτου που αρχικά ήθελε επιλεχθεί άνευ της προσθήκης ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος. Οι υπολογισµοί για τον προσδιορισµό των παραπάνω δύο τιµών θα γίνονται σύµφωνα µε τις εξισώσεις που δίνονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. Σε ασφαλτοµίγµατα για συνδετικές στρώσεις, ισοπεδωτική και ασφαλτική βάση, τα ανωτέρω ισχύουν για ποσοστό εµπεριεχοµένου ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος περισσότερο από 20%. Για ποσοστά µικρότερα από τα ανωτέρω εµπεριεχοµένου ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος δεν απαιτείται ο προσδιορισµός της προκύπτουσας εισδυτικότητας ή σηµείου µάλθωσης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί η άσφαλτος που χρησιµοποιείτο και άνευ εξ ανακυκλώσεως υλικού. 4.2 Αδρανή υλικά Τα αδρανή υλικά (χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα) πρέπει να είναι καθαρά, οµοιόµορφης ποιότητας, συµπαγή, απαλλαγµένα από αποσαθρωµένα τεµάχια, σβώλους αργίλου, αργιλούχες επικαλύψεις και γενικά οποιασδήποτε φύσης περιβλήµατα. Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά Το χονδρόκοκκο αδρανές (υλικό συγκρατούµενο στο κόσκινο 2 mm) θα είναι λατοµικής προέλευσης ή από φυσικά αµµοχάλικα ή σκωρίες κατάλληλης σκληρότητας και ανθεκτικότητας, και θα παράγεται µε πολλαπλή θραύση. Το χονδρόκοκκο αδρανές για την ασφαλτική βάση, τη συνδετική στρώση, την ισοπεδωτική στρώση ή την επιφανειακή στρώση, όπου αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να πληροί και τις παρακάτω απαιτήσεις: α) Η φθορά κατά τη δοκιµή θρυµµατισµού από τριβή και κρούση κατά Los Angeles σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (άρθρο 5), πρέπει να είναι: 40%, για υπεραστικούς ή αστικούς δρόµους στο Επαρχιακό, ή Νοµαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 30% για τους υπόλοιπους δρόµους µε δύο ή περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση. β) Το σχήµα του χονδρόκοκκου αδρανούς καθορίζεται από το δείκτη πλακοειδούς, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3, η τιµή του οποίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25. γ) Η ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιµή υγείας) θα εκτελείται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ , µε θειικό µαγνήσιο. Η απώλεια βάρους θα είναι µικρότερη του 18%. Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί χονδρόκοκκο αδρανές υλικό προερχόµενο από θραύση φυσικών χαλικιών από ορυχεία ή ποτάµια, το ποσοστό των κόκκων µε µία ή περισσότερες επιφάνειες προερχόµενες από θραύση και σύνθλιψη πρέπει να είναι 50%, κατά βάρος, και το ποσοστό των 'τελείως' σφαιρικών κόκκων πρέπει να είναι < 10%, κατά βάρος. Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθούν σκωρίες για την παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα εκτελούνται και οι παρακάτω έλεγχοι: 9

10 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ α) Σταθερότητα όγκου, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN , (παράγραφος 19.3), όταν χρησιµοποιούνται σιδηροσκωρίες και β) Αποσύνθεση διττανθρακικού πυριτίου ή/ και αποσύνθεση σιδήρου, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN , (παράγραφοι 19.1 και 19.2, του Προτύπου αντίστοιχα), όταν χρησιµοποιούνται ψυχόµενες στον αέρα σκωρίες υψικαµίνου (Air cooled blast furnace slags) Η ευστάθεια όγκου (ποσοστό µεταβολής του όγκου) των αδρανών από σιδηροσκωρίες, πρέπει να είναι 3,5%. H αποσύνθεση των ψυχόµενων στον αέρα σκωριών υψικαµίνου θα πρέπει να είναι µηδενική και στις δύο περιπτώσεις. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του χονδρόκοκκου υλικού για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα βρίσκονται εντός των ορίων του παρακάτω Πίνακα 1. Πίνακας 1 - Όρια κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων χονδρόκοκκου αδρανούς για ασφαλτικών στρώσεων Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινοu κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (mm) 63 (50) (1) ιερχόµενο ποσοστό % (κατά βάρος) Χ-40 Χ-25 Χ-20 Χ-12,5 Χ (37,5) (90-100) , (25,0) (95-100) (19,0) - (90-100) 12, (12,5) - (90-100) (9,5) - (85-100) 4,0 (4,75) , (2,36) - (0-5) (0-5) , (1,18) (0-5) (0-5) (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN και τα αντίστοιχα όρια. Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά Τα λεπτόκοκκα αδρανή (υλικά ονοµαστικού µεγέθους 2 mm και συγκρατούµενα στο κόσκινο 0,063 mm) θα αποτελούνται από θραυστή άµµο κατάλληλου πετρώµατος, ή φυσική άµµο, ή θραυστή άµµο σκωριών, ή από συνδυασµό αυτών. Ειδικά για την επιφανειακή στρώση η άµµος θα προέρχεται από θραύση πετρωµάτων µε φθορά κατά Los Angeles 30% (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ). Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των λεπτόκοκκων υλικών για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα ανταποκρίνεται στα όρια των κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων που δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 2. 10

11 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Πίνακας 2 - Όρια κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων λεπτόκοκκου αδρανούς υλικού για ασφαλτικές στρώσεις. Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (mm) 6, , (4,75)(1) (100) ιερχόµενο ποσοστό % (κατά βάρος) Λ-4 Λ , (2,36) (75-100) (95-100) 1, (1,18) (50-74) (85-100) 0, (0,6) (28-52) (65-90) 0, (0,30) (8-30) (30-60) 0, (0,075) (0-16) (0-16) (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟτ EN 933-2:1995 και τα αντίστοιχα όρια Το λεπτόκοκκο κλάσµα των αδρανών (< 2,0 mm) πρέπει να έχει ισοδύναµο άµµου (Sand Equivalent) µεγαλύτερο του 55, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN Παιπάλη Η παιπάλη, το πολύ λεπτό υλικό που διέρχεται από το κόσκινο ανοίγµατος 0,063 mm, µπορεί να είναι από ασβεστόλιθο, σκωρίες, υδράσβεστο, τσιµέντο Portland, ιπτάµενη τέφρα, ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό. ελεύθερο αργιλικών προσµίξεων. Η παιπάλη κατά την ώρα της ενσωµάτωσής της θα πρέπει να είναι επαρκώς ξηρή για να ρέει, η δε κοκκοµετρική της διαβάθµιση, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN , θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Πίνακα 3: Πίνακας 3 - Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης παιπάλης Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (mm) ιερχόµενο ποσοστό % (κατά βάρος) , , Όταν το ποσοστό της παιπάλης στο µίγµα των αδρανών είναι µεγαλύτερο από 3%, πρέπει να γίνεται έλεγχος ως προς την περιεκτικότητα σε υλικά υψηλής πλαστικότητας (π.χ. διογκούµενη άργιλο) µε τον προσδιορισµό της τιµής του δείκτη µπλε του µεθυλενίου (MBF), σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN

12 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ Κατά κανόνα η επιτρεπτή τιµή MBF για τα ασφαλτοµίγµατα όλων των στρώσεων είναι 10 g/kg. Υψηλότερες τιµές γίνονται αποδεκτές εφ' όσον ο λόγος παιπάλης προς άσφαλτο ευρίσκεται εντός της περιοχής 0,6-1,2. Πέραν των παραπάνω ελέγχων θα προσδιορίζεται η πυκνότητα και η υδατοαπορρόφηση των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN , παράγραφος 7,8 ή 9, ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων. Επίσης θα προσδιορίζεται και η πυκνότητα της παιπάλης σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ EN Η υδατοαπορροφητικότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% κατά βάρος. Αδρανή υλικά από ανακύκλωση ασφαλτοµίγµατος Ως αδρανή υλικά για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν και προϊόντα ανακύκλωσης παλαιών ασφαλτικών. Το µέγιστο µέγεθος αδρανών υλικών του ανακυκλούµενου ασφαλτοµίγµατος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των αδρανών υλικών του νέου µίγµατος. Οι ιδιότητες των αδρανών υλικών που εµπεριέχονται στο ανακυκλούµενο ασφαλτόµιγµα θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κανονικών αδρανών υλικών του νέου ασφαλτοµίγµατος. Οι έλεγχοι επί τoυ προς χρήση υλικού από ανακύκλωση θα γίνονται σε θρυµµατισµένο υλικό στην τελική του µορφή µε την οποία θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή του τελικού ασφαλτοµίγµατος. 4.3 Μίγµα αδρανών υλικών Τα χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανή θα προσκοµίζονται στο συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοµίγµατος σε δύο ή περισσότερα χωριστά κλάσµατα. Η παιπάλη συνιστάται να προσκοµίζεται και να προστίθεται ξεχωριστά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ασφαλτοµίγµατος σε περιεκτικότητα παιπάλης. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ενιαίου µίγµατος αδρανών υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι η κοκκοµετρική του διαβάθµιση ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. Το µίγµα των αδρανών υλικών που προκύπτει από τη σύνθεση των χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης πρέπει να έχει κοκκοµετρική διαβάθµιση εντός των ορίων που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 4, για το συγκεκριµένο τύπο ασφαλτοµίγµατος. Η γραφική απεικόνιση των ορίων του παρακάτω Πίνακα 4, για κάθε ασφαλτικό σκυρόδεµα, δίνεται στα παρακάτω Σχήµατα 1 έως 5. Η τελική κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών υλικών προερχόµενη από τη σύνθεση αυτών θα πρέπει να είναι οµαλή, παράλληλη µε τις οριακές καµπύλες και κατά το δυνατόν να µην διέρχεται από την κρίσιµη ζώνη που αντιστοιχεί στον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 5. Για εφαρµογές σε οδούς βαριάς κυκλοφορίας η τελική καµπύλη του µίγµατος αδρανών υλικών συνιστάται να διέρχεται κάτω από την περιοχή που ορίζεται από την κρίσιµη ζώνη. 12

13 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Πίνακας 4 - Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών για ασφαλτικό σκυρόδεµα κλειστού τύπου Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (mm) 63 (50) (1) (37,5) 31,5 (25,0) 20 (19) 12,5 (12,5) 10 (9,5) 4 (4,75) 2 (2,36) 0,25 (0,30) 0,063 (0,075) Τύπος ασφαλτοµίγµατος ΑΣ 40 ΑΣ 31,5 ΑΣ 20 Σ 12,5 ΑΣ (56-80) (23-53) (15-41) 3-15 (4-16) 0-5 (0-6) Χ-40 & Χ (29-59) (19-45) 4-16 (5-17) 1-6 (1-7) (56-80) (35-65) (23-49) 4-18 (5-19) 1-7 (2-8) (44-74) (28-58) 4-19 (5-21) 1-9 (2-10) Προτεινόµενα µεγέθη χονδρόκοκκων αδρανών (55-85) (32-67) 6-21 (7-23) 1-9 (2-10) Χ-25 Χ-20 Χ-12,5 Χ-10 Συνιστώµενα πάχη µεµονωµένης στρώσης (mm) <30 Ασφαλτική βάση Προτεινόµενη χρήση Επιφανειακή στρώση Συνδετική στρώση Ισοπεδωτική στρώση (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN και τα αντίστοιχα όρια 13

14 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ 14

15 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Πίνακας 5 - Κρίσιµες ζώνες τελικής κοκκοµετρικής καµπύλης µίγµατος αδρανών υλικών Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN (mm) Τύπος ασφαλτοµίγµατος ΑΣ40 ΑΣ 31,5 ΑΣ20 ΑΣ12,5 ΑΣ Ο 37,0-37,0 (4,75/1) (37,5-37,5) (39,5-39,5) ,0-26,0 24,5-29,0 32,3-32,3 36,3-36,3 44,0-44,0 (2,36) (23,3-27,3) (26,8-30,8) (34,6-34,6) (39,1-39,1) (47,2-47,2) 1 14,0-20,0 17,0-22,7 20,5-26,5 23,5-29,7 29,5-35,0 (1,18) (15,5-21,5) (18,1-24,1) (22,3-28,3) (25,6-31,6) (31,6-37,6) 0,5 11,0-14,0 13,0-16,0 15,7-18,5 18,0-21,0 22,0-25,0 (0,6) (11,7-15,7) (13,6-17,6) (16,7-20,7) (19,1-23,1) (23,5-27,5) 0,25 9,0-9,0 10,4-10,4 14,0-14,0 17, ,7-13,7 (0,3) (10-10) (11,4-11,4) (15,5-15,5) (18,7-18,7) 15

16 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN και τα αντίστοιχα όρια Οι διαβαθµίσεις που δίνονται στον προηγούµενο Πίνακα 4 αντιστοιχούν σε ίδια (ή περίπου ίδια) φαινόµενη πυκνότητα χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών. Σε περίπτωση που οι φαινόµενες πυκνότητες των κλασµάτων διαφέρουν περισσότερο από 0,20 g/cm 3, θα γίνεται ανάλογη προσαρµογή στην τελική καµπύλη του µίγµατος για να ληφθεί υπόψη η προκύπτουσα ογκοµετρική διαφορά. 4.4 Μελέτη σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέµατος Γενικά Η µελέτη σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος αποσκοπεί στον καθορισµό των αναλογιών των κλασµάτων των αδρανών (χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης) και της περιεκτικότητας συνδετικού υλικού, για να επιτευχθεί βελτιστοποίηση των µηχανικών ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς του ασφαλτοµίγµατος. Κατά τη µελέτη γίνεται επίσης έλεγχος των µηχανικών και των φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. Ο προσδιορισµός των αναλογιών των κλασµάτων των αδρανών γίνεται µε διάφορες µεθόδους ενώ ο προσδιορισµός της βέλτιστης περιεκτικότητας ασφάλτου οδοστρωσίας στο ασφαλτικό σκυρόδεµα γίνεται µε την δοκιµή Marshall όπως περιγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN Η µελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο (πιστοποιηµένο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 45011, µε αντιπροσωπευτικά δείγµατα υλικών (αδρανή, άσφαλτος, κ.λπ.) από εκείνα που θα χρησιµοποιηθούν στην πράξη. Πριν την έναρξη της µαζικής παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος για την εκτέλεση των εργασιών, θα ελέγχεται η συµβατότητα του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος µε αυτό που καθορίσθηκε από τη µελέτη σύνθεσης όσον αφορά την κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών, την περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του ασφαλτοµίγµατος. Οι έλεγχοι συµβατότητας του παραγόµενου ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνονται από το ίδιο εργαστήριο που εκπόνησε την µελέτη σύνθεσης, ή από άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, το οποίο θα αναλάβει και τον συνεχή εργαστηριακό έλεγχο του ασφαλτοµίγµατος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η τυχόν απόκλιση από τη µελέτη σύνθεσης, (στην κοκκοµετρική διαβάθµιση και το ποσοστό ασφάλτου), θα διορθώνεται και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα επαναπροσδιορίζονται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέµατος Το ασφαλτικό σκυρόδεµα από άσφαλτο οδοστρωσίας και τα αδρανή υλικά ή το ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN , θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 6. Πίνακας 6 - Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέµατος κλειστού τύπου για οδοστρώµατα οδών και αεροδροµίων για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις Χαρακτηριστικά κριτήρια Για όλες τις κατηγορίες οδών Βαθµός συµπύκνωσης, κτύποι 2x75 Ευστάθεια, kn > 8,0 Παραµόρφωση, mm 2,0-3,5 ( 1 ) Κενά αέρος, (%) 3,0-5,0 Κενά που γέµισαν µε άσφαλτο, % ( 1 ) Τα όρια της παραµόρφωσης διαµορφώνονται σε 2,0 4,5 σε περίπτωση χρήσης τροποποιηµένης ασφάλτου. 16

17 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Κενά συµπυκνωµένων αδρανών (Κενά στο σκελετό των αδρανών) % Ονοµαστικό µέγεθος µίγµατος αδρανών (mm) Για όλες τις περιπτώσεις Για κενά αέρος 3% 4% 5% 40 > 10,0 > 11,0 >12,0 31,5 > 11,0 > 12,0 >13,0 20 > 12,0 > 13,0 >14,0 12,5 > 13,0 > 14,0 >15,0 10 > 14,0 > 15,0 >16,0 - Το ποσοστό των κενών υπολογίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN Η µέγιστη πυκνότητα του ασφαλτοµίγµατος προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN Η φαινόµενη πυκνότητα συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος (bulk density) υπολογίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN Οι τιµές που δίνονται στον Πίνακα 6 αναφέρονται σε δοκίµια διαµέτρου 100 mm (ή 101,6 mm), τα οποία χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση των ασφαλτικών σκυροδεµάτων ΑΣ10, ΑΣ12,5, ΑΣ20 και ΑΣ31,5, (βλέπε Πίνακα 4 της παρούσας). - Για τη σύνθεση του ασφαλτικού σκυροδέµατος ΑΣ40 χρησιµοποιούνται δοκίµια διαµέτρου 150 mm (152,4 mm) και ύψους 95,2 mm. Τα δοκίµια, τα οποία παρασκευάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Asphalt Institute, συµπυκνώνονται µε 2x112 κτύπους, µε τη συσκευή συµπύκνωσης Marshall, µε βάρος πίπτοντος σώµατος 10,2 kg. Λόγω του µεγαλύτερου µεγέθους δοκιµίων, η ελάχιστη επιτρεπτή τιµή της ευστάθειας είναι 18 kn και το εύρος των επιτρεπτών τιµών παραµόρφωσης αυξάνεται σε 3,00-5,25 mm. - Για δοκίµια διαµέτρου 150 mm εφαρµόζονται οι διορθωτικοί συντελεστές ευστάθειας που δίνονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος Β της παρούσας. Το ασφαλτικό σκυρόδεµα πρέπει επίσης να ικανοποιεί και τις παρακάτω απαιτήσεις: α) Ο λόγος παιπάλης/ ασφάλτου (ποσοστό παιπάλης προς ποσοστό ασφάλτου) θα κυµαίνεται µεταξύ 0,6 έως 1,2. β) Ο λόγος των εφελκυστικών αντοχών των δοκιµίων που προκύπτει από την εκτέλεση δοκιµών µε βάση τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN και ΕΛΟΤ EN θα πρέπει να είναι για µεν την επιφανειακή στρώση 80%, για δε τις λοιπές ασφαλτικές στρώσεις 70%. Τα δοκίµια θα παρασκευάζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα δοκίµια Marshall. Για τη διασφάλιση της καλής συµπεριφοράς του τελικού µίγµατος της επιφανειακής στρώσης και της συνδετικής στρώσης σε τροχοαυλάκωση συνιστάται να εκτελείται και η δοκιµή τροχοαυλάκωσης. Ο ρυθµός τροχοαυλάκωσης και το βάθος τροχοαυλάκωσης κατά τη δοκιµή του Προτύπου ΕΛΟΤ EN µε τη µικρή συσκευή τροχοαυλάκωσης - Μοντέλο Α, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα 7. 17

18 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ Πίνακας 7 - Απαιτήσεις ρυθµού και βάθους τροχοαυλάκωσης Μικρής καταπόνησης: Περιγραφή θέσης αυτοκινητόδροµοι και λοιπές οδοί µε ΕΟ (1) < 1500 Μεσαίας έως υψηλής καταπόνησης: αυτοκινητόδροµοι µε ΕΟ από , τµήµατα σε ανωφέρεια / κατωφέρεια µε κλίση 3% - 10% και ΕΟ από , ή µε κλίση > 10% και ΕΟ από , προσέγγιση σε σηµατοδοτούµενο κόµβο ή πλατεία µε ΕΟ από Υψηλής έως πολύ υψηλής καταπόνησης: αυτοκινητόδροµοι µε ΕΟ > 4000, τµήµατα σε ανωφέρεια/ κατωφέρεια µε κλίση 3% - 10% και ΕΟ > 2500, ή µε κλίση > 10% και ΕΟ > 1500, προσέγγιση σε σηµατοδοτούµενο κόµβο ή πλατεία µε ΕΟ >1000 Θερµοκρασία ελέγχου ο C Τροχοαυλάκωση Ρυθµός mm/h εν απαιτείται Βάθος mm 45 ο C < 2,0 < 4,0 60 ο C < 5,0 < 7,0 (1) ΕΟ = Εµπορικά Οχήµατα (οχήµατα µικτού βάρους >1500 kg) στη λωρίδα υπολογισµού ανά ηµέρα Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από το ασφαλτικό σκυρόδεµα της µελέτης Οι µέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις ως προς την κοκκοµετρική διαβάθµιση και την περιεκτικότητα ασφάλτου δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 8. Πίνακας 8 - Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από το ασφαλτόµιγµα της µελέτης Κοκκοµετρική διαβάθµιση/ Επιτρεπόµενη απόκλιση (%) περιεκτικότητα ασφάλτου Μέγεθος κοσκίνου > 12,5 mm ±8 10 mm (9,5 mm) (1) και 4 mm (4,75 mm) ±7 2 mm (2,36 mm) ±5 (6) 0,25 mm (0,3 mm) ±4 (5) 0,063 mm (0,075 mm) ±2 Περιεκτικότητα ασφάλτου, κατά βάρος ασφαλτοµίγµατος ±0,3 (1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2: και τα αντίστοιχα όρια. Η εξάντληση των επιτρεποµένων αποκλίσεων πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα να βρεθεί η κοκκοµετρική διαβάθµιση εκτός των οριακών τιµών που δίνονται στον προηγούµενο Πίνακα 4. Εφ' όσον το ασφαλτικό σκυρόδεµα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του προηγούµενου Πίνακα 6, η ως άνω οριακή διαβάθµιση γίνεται αποδεκτή. 18

19 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ : Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας 5.1 Παραγωγή ασφαλτοµίγµατος Η παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίζουν την οµοιοµορφία του ασφαλτοµίγµατος καθ όλη τη διάρκεια της παραγωγής. Η εγκατάσταση παραγωγής θα περιλαµβάνει: - δεξαµενές οµοιόµορφης θέρµανσης ασφάλτου, - κατάλληλο σύστηµα σωληνώσεων τροφοδοσίας ασφάλτου, - σύστηµα ελέγχου τροφοδοσίας ασφαλτικού συνδετικού υλικού στον αναµικτήρα, - συστήµατα ακριβείας για την οµοιόµορφη τροφοδότηση των αδρανών στον ξηραντήρα από δύο ή περισσότερες αποθήκες (σιλό), - κατάλληλης δυναµικότητας ξηραντήρα αδρανών υλικών, - δυνατότητα διαχωρισµού αδρανών σε τρία τουλάχιστον κλάσµατα, - κατάλληλα διαµερίσµατα αποθήκευσης για την τροφοδότηση του αναµικτήρα (για συγκροτήµατα παραγωγής ανά παρτίδες), - διάταξη ζύγισης των αδρανών υλικών που τροφοδοτούν τον αναµικτήρα, - όργανα µέτρησης της θερµοκρασίας των αδρανών υλικών και της ασφάλτου, - ρυθµιστικές διατάξεις του χρόνου ανάµιξης του µίγµατος, - κατάλληλους κονιοσυλλέκτες, - διάταξη ανάµιξης. Προπαρασκευή ασφάλτου και αδρανών υλικών Η άσφαλτος θα διατηρείται σε θερµοκρασία κατάλληλη για την παροχέτευσή της στον αναµικτήρα µέσω αντλήσεως και την οµοιόµορφη κατανοµή της στο µίγµα. Τα αδρανή υλικά θα ξηραίνονται, θα θερµαίνονται και θα εισέρχονται στον αναµικτήρα µε την ενδεδειγµένη θερµοκρασία, έτσι ώστε το παραγόµενο ασφαλτόµιγµα να έχει τις ενδεδειγµένες θερµοκρασίες, ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου που χρησιµοποιείται. Οι ενδεδειγµένες θερµοκρασίες ανά τύπο ασφάλτου, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 9. Πίνακας 9 - Ενδεδειγµένες θερµοκρασίες ανάµιξης ασφάλτου και αδρανών υλικών Τύπος ασφάλτου Ενδεδειγµένες θερµοκρασίες C Ασφάλτου Αδρανών Ασφαλτοµίγµατος 20/ / / / Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται τροποποιηµένη άσφαλτος η περιοχή των απαιτούµενων θερµοκρασιών για την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος θα καθορίζεται από τον παραγωγό αυτής. Κατά την ανάµιξη των αδρανών υλικών µε την άσφαλτο θα τηρούνται οι ενδεδειγµένοι χρόνοι ανάµιξης των υλικών που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του συγκροτήµατος. Η προσθήκη των υλικών στον 19

20 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 ΕΛΟΤ αναµικτήρα θα ακολουθεί τη σειρά χονδρόκοκκα - λεπτόκοκκα - παιπάλη και κατόπιν θα προστίθεται η άσφαλτος ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη διασπορά της στο µίγµα. Ο συνολικός χρόνος ανάµιξης των αδρανών υλικών και της προστιθέµενης ασφάλτου δεν θα είναι µικρότερος των 35 δευτερολέπτων. 5.2 Μεταφορά ασφαλτοµίγµατος Τα ασφαλτικό σκυρόδεµα θα µεταφέρεται µε καθαρά οχήµατα των οποίων η καρότσα θα σκεπάζεται µε κατάλληλο κάλυµµα προστασίας κατά τη µεταφορά ή την αναµονή προς εκφόρτωση. Για τη διευκόλυνση της εκφόρτωσης του ασφαλτοµίγµατος επιτρέπεται ο ψεκασµός των εσωτερικών τοιχωµάτων της καρότσας µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, το οποίο θα είναι απαλλαγµένο από διαλύτες της ασφάλτου. Η χρήση πετρελαίου ή βενζίνης απαγορεύεται. Τυχόν πλεονάζον υλικό θα αποµακρύνεται µε ανύψωση της καρότσας στο µέγιστο δυνατό ύψος ή/ και µε χειρονακτική υποβοήθηση. 5.3 Προετοιµασία επιφάνειας Εάν η επιφάνεια δεν ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόµενες στάθµες, επικλίσεις και οµαλότητα, θα εκτελούνται οι απαιτούµενες συµπληρωµατικές εργασίες διαµόρφωσης για την πλήρη συµµόρφωση αυτής µε την τυπική διατοµή και τη µηκοτοµή και τον απαιτούµενο βαθµό συµπύκνωσης. Πριν τη διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα ελέγχεται η επιφάνεια της βάσεως οδοστρωσίας ή της υποκείµενης ασφαλτικής στρώσης, για τυχόν χαλαρά ή ασύνδετα υλικά. Επί των επιφανειών από ασύνδετα αδρανή αφού προετοιµαστούν κατά τα ανωτέρω, θα εφαρµόζεται πριν τη διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέµατος ασφαλτική προεπάλειψη µε αυτοκινούµενο διανοµέα για την εξασφάλιση βελτιωµένης πρόσφυσης της ασφαλτικής στρώσης και για την εν µέρει στεγανοποίηση της επιφάνειας της βάσεως οδοστρωσίας. Η εφαρµογή της προεπάλειψης θα γίνεται όχι νωρίτερα από 48 ώρες πριν την διάστρωση του ασφαλτοµίγµατος. Η κυκλοφορία επί της ψεκασµένης µε υλικό προεπάλειψης επιφάνειας θα απαγορεύεται πριν το ασφαλτικό υλικό διεισδύσει και στεγνώσει, ώστε να µην παρασύρεται από τα κινούµενα οχήµατα. Ο Ανάδοχος θα µεριµνά για την διατήρηση καθαρής και σε καλή κατάσταση της ψεκασθείσας επιφάνειας µέχρι τη διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης βάσεως. Επί των υποκειµένων ασφαλτικών στρώσεων, αφού καθοριστούν πλήρως, θα εφαρµόζεται συγκολλητική επάλειψη µε µηχανικό αυτοκινούµενο διανοµέα για την επίτευξη καλύτερης σύνδεσης των δύο ασφαλτικών στρώσεων. Σε νέες κατασκευές και εφόσον οι εργασίες διάστρωσης των επαλλήλων ασφαλτικών στρώσεων γίνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και η επιφάνεια διατηρείται καθαρή, η εφαρµογή συγκολλητικής επάλειψης, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, µπορεί να παραληφθεί. Μετά τον ψεκασµό της συγκολλητικής επάλειψης, η επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει µέχρι να αποκτήσει τις κατάλληλες συγκολλητικές ιδιότητες για να δεχθεί την υπερκείµενη ασφαλτική στρώση. Tα υλικά της ασφαλτικής προεπάλειψης και της συγκολλητικής επάλειψης θα έχουν βάση ασφαλτικά γαλακτώµατα κατάλληλης κατά περίπτωση σύνθεσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη Μελέτη. Ο ψεκασµός, τόσο της προεπάλειψης όσο και της συγκολλητικής, θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή του ασφαλτικού υλικού και πλήρης κάλυψη της επιφάνειας. Όταν ο ψεκασµός µε το διανοµέα γίνεται σε δύο ή περισσότερες λωρίδες, η ποσότητα του ασφαλτικού υλικού στις θέσεις επικάλυψης των λωρίδων δεν θα υπερβαίνει την προκαθορισµένη ποσότητα. Το επιπλέον ασφαλτικό υλικό θα διασκορπίζεται ή θα αποµακρύνεται χειρονακτικά (π.χ. µε χρήση βούρτσας). Μέχρι την εφαρµογή της υπερκείµενης στρώσης, ο Ανάδοχος θα λαµβάνει µέτρα προστασίας της συγκολλητικής επάλειψης από κάθε φθορά. Αν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι έχει λάβει χώρα απώλεια της συγκολλητικής ικανότητας, θα εφαρµόζεται πρόσθετη συγκολλητική επάλειψη, σύµφωνα µε τις οδηγίες της. 20

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 11 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 03 Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 04 Κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 18 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΟΛ3ΔΚ9Κ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 85 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-04-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 04 Τεχνικά Έργα από Άοπλο και Οπλισµένο Σκυρόδεµα 03 Κατασκευές από σκυρόδεµα µε αυξηµένες απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-03-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 03 Λιθορριπές Aνακουφιστικού Πρίσµατος Έργων Βαρύτητας 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-01-04-03 13 Κατασκευή Φραγµάτων 01 Χωµάτινα και Λιθόρριπτα Φράγµατα µε αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 04 Σώµατα στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ικτίνου 5 54622. Συγγρού 31 54630. Εθνικής Αµύνης 8. 54621 Κ.Ντήλ 24 54623. Χριστοπούλου 6. 5462 Ελευθερών 14 40 Εκκλησιές 54636

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ικτίνου 5 54622. Συγγρού 31 54630. Εθνικής Αµύνης 8. 54621 Κ.Ντήλ 24 54623. Χριστοπούλου 6. 5462 Ελευθερών 14 40 Εκκλησιές 54636 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελέτης: 02 / 04-03-2013 ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΡΓΟ: Ασφαλτικοί τάπητες σε αυλές σχολείων και γήπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-05 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 05 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 -

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ν.ΜΕΝΕΜΕΝΗ 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων Μελέτη της Αποσάθρωσης των Αδρανών µε Στόχο τη Βελτίωση της Ανθεκτικότητας του Παραγόµενου Σκυροδέµατος A Study of the Weathering of Aggregates Aiming at the Improvement of the Durability of Concrete Ρεβέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 06 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-08-04 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 08 ιάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων ικτύων 04 Αποκατάσταση ή Ανακατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 02 Πλακοστρώσεις λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 12/8/2009 Αρ. Πρωτ. 17α/05/119/ΦΘ 5.16.1

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 12/8/2009 Αρ. Πρωτ. 17α/05/119/ΦΘ 5.16.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) Τµήµα : α Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδ. : 101 78 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-03-03 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 03 Στεγανοποιήσεις Λιµνοδεξαµενών - ΧΥΤΑ 03 Επίστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση υπουργικής απόφασης για την έγκριση τεχνικής οδηγίας - προσωρινής προδιαγραφής

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση υπουργικής απόφασης για την έγκριση τεχνικής οδηγίας - προσωρινής προδιαγραφής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) Τµήµα : α Ταχ. /νση : Χαρ.Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα CYS EN 12620. Ασφαλτομίγματα CYS EN 13043. Κονιάματα CYS EN 13139. Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN 13242

Σκυρόδεμα CYS EN 12620. Ασφαλτομίγματα CYS EN 13043. Κονιάματα CYS EN 13139. Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN 13242 Σκυρόδεμα CYS EN 12620 Ασφαλτομίγματα CYS EN 13043 Κονιάματα CYS EN 13139 Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN 13242 Απρίλιος 2009 περιεχόμενα σελίδα Πρόλογος... 3 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 01 Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα εδαφικά υλικά 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Γ. σε Ασφαλτικά οδοστρώματα για το 2014»,

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Γ. σε Ασφαλτικά οδοστρώματα για το 2014», ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Γ. ο χιλ Γρεβενών - Κοζάνης, Τ.Κ 500, Γρεβενά Τηλ. 2462025433-fax 2462025434 Email:deyagrevena@yahoo.gr Γρεβενά: 04/02/204 Αρ. πρωτ. 70 Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-07-03-10 07 Σιδηροδροµικά Έργα 07 Συγκολλήσεις 03 Σκυρόγραµµα συνεχώς συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 10 Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 01 Κράσπεδα Ρείθρα Τάφροι παρά την οδό 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή Σκυρόδεµα µεγάλου ειδικού βάρους, Πρώτες Ύλες Παραγωγής, Εργαστηριακή Παρασκευή, Πειραµατικός Έλεγχος Αντίστασης/Προσβολής σε Ακτινοβολία Heavyweight concrete, Raw Materials, Laboratory Trial Mix, Test

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1

Αικατερίνη ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1 Σύγκριση μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών σε αδρανή υλικά με αμερικανικά (ASTM) και ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα δοκιμών Comparison of laboratory test methods on aggregates conducted according to American (ASTM)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883706 2014-02-21

14PROC001883706 2014-02-21 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 14PROC001883706 2014-02-21 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προμήθεια συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού (συσκευασία των 25 ή 30 κιλών) και ασφαλτόμιγμα της Π.Τ.Π. Α 265 για εργασίες συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 10. Επιθεώρηση και Έλεγχος 10.1 Γενικά Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, κυρίως λόγω των καταστροφών που ο πόλεµος είχε επιφέρει στις υποδοµές και τη βιοµηχανία των αναπτυγµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-05-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά Έργα 05 ιαχείριση προϊόντων εκσκαφών αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων

ΠΕΤΕΠ 02-05-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά Έργα 05 ιαχείριση προϊόντων εκσκαφών αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-05-00-00 02 Χωµατουργικά Έργα 05 ιαχείριση προϊόντων εκσκαφών αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002669794 2015-03-27

15PROC002669794 2015-03-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές µε την προσθήκη του ασφαλτικού συνδετικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-07 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 07 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει τις απαιτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα