ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 ΤΚ Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: Αθήνα Αριθμ. Πρωτ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΟΥ 23/2020 To Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 2) Του Ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, 3) Του Π.Δ. 80/2016 (Α 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 4) Η με Αριθμ. Πρωτ. 116/ [ΑΔΑ: 95ΣΑ4690ΩΜ-4ΛΧ] Απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5) Την Αριθμ. Πρωτ. 5208/ [ΑΔΑ: Ψ4ΟΛ4690ΩΜ-ΒΓΜ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Προσκαλεί Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και συγκεκριμένα για τα παρακάτω είδη: Α/Α Είδος 1 Ένας (1) Φορητός αναπνευστήρας 2 Ένας (1) διαφασικός απινιδωτής με βηματοδότη, monitor και καταγραφικό 3 Ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος 6κάναλος 4 Δύο (2) Αντλίες έγχυσης φαρμάκων 5 Μία (1) συσκευή Bi-pap 6 Μία (1) συσκευή θέρμανσης αίματος και υγρών 7 Μία (1) συσκευή ενδοοστικής έγχυσης ενηλικών CPV Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 4.500, Απινιδωτής 2.500, Καρδιογράφοι 1.500, Συσκευές και όργανα έγχυσης Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές Συσκευές θέρμανσης αίματος και υγρών Συσκευές και όργανα έγχυσης 1.200, ,00 600,00 160,00 1

2 Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των ,00 + ΦΠΑ ή 14.45,40 συμπ/νου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 7131 του Νοσοκομείου. 1. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος). 2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, μέχρι την 7 η Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα Στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται: Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι ημέρες από την λήξη προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Β. Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσης Γ. Η Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ΕΥΡΩ. Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος). Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή για όλα τα είδη του διαγωνισμού. Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α / ). Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 4. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 5. Η διάρκεια της σύμβασης σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της. 6. Ο τελικός ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016: 2

3 α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Φορολογική ενημερότητα. Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο της υποβολής του. γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο της υποβολής του. δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Είδος 1: Ένας (1) Φορητός αναπνευστήρας, προϋπολογισμού 4.500,00 + ΦΠΑ 1. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, εύχρηστος μικρού βάρους <4,0 kgr και να λειτουργεί με ρεύμα 220V ή μπαταρίες ή παροχή από ασθενοφόρο. Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με αυτονομία τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών. 2. Να χρησιμοποιείται για μεταφορά ασθενών (ενηλίκων και παίδων). Να τροφοδοτείται με Ο2, με ειδικό σύνδεσμο ασφαλείας από κεντρική εγκατάσταση ή φιάλη. 3. Να διαθέτει προστασία από πτώση - κραδασμούς καθώς και από υγρασία επιπέδου τουλάχιστον ΙΡΧ3. Να γίνει σχετική αναφορά παραπομπή στα πρότυπα που πιστοποιούν τις ανωτέρω προστασίες. 4. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη στην οποία απεικονίζονται οι αναπνευστικές παράμετροι καθώς και το ποσοστό Ο2 %. Να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα οπτικών και ηχητικών συναγερμών για την ασφάλεια του ασθενούς. 5. Να διαθέτει προειδοποιητικό σήμα για επιλογές παραμέτρων όπως όριο υψηλής και χαμηλής πίεσης, παροχή Ο2 και άπνοιας που πιθανόν να είναι επικίνδυνες για τον ασθενή. Να διαθέτει ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας, ένδειξη αυτοδιάγνωσης τεχνικού προβλήματος και πλήκτρο σιγής συναγερμού. 6. Να διαθέτει τουλάχιστον τους εξής τρόπους λειτουργίας Controlled Mechanical Ventilation Controlled/Assisted Synchronized Ventilation Assisted Mechanical Ventilation Manual Ventilation Mode Pressure Cycled Ventilation Mode CPAP CPR 7. Χαρακτηριστικά αναπνευστήρα Ρυθμιζόμενος Αναπνεόμενος όγκος τουλάχιστον 100ml έως 3.500ml ή περισσότερο Ρυθμιζόμενη Αναπνευστική συχνότητα μέχρι τουλάχιστον 5 αναπνοές / λεπτό έως 40 αναπνοές / λεπτό ή περισσότερο. Ρυθμιζόμενο Όριο πίεσης να μην υπερβαίνει τα 65 mbar Ρυθμιζόμενη Σχέση εισπνοής ( sec) / εκπνοής Ι:Ε, (λόγος 1:1-1:3) Δυνατότητα χορήγησης μείγματος οξυγόνου/αέρα 40% ή 100% Ρυθμιζόμενο ΡΕΕΡ από 0 έως 15 mbar ή περισσότερο Ρυθμιζόμενη ροή από 2 έως 15 λίτρα/λεπτό ή περισσότερο Ρυθμιζόμενο Trigger 8. Να συνοδεύεται από ένα (1) κύκλωμα ασθενούς πολλαπλών χρήσεων ή πέντε (5) κυκλώματα ασθενούς μιας χρήσεως, τροφοδοτικό, σωλήνα 02 και εγχειρίδιο χρήσης. 9. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει πλήρες πιστοποιητικό CE mark σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας με πιστοποίηση κατά ISO 13485:2016 για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485:2012 ή μεταγενέστερο, ISO 9001:2015 και ΔΥ8/1348 για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να μην αλλοιώνεται και υποβαθμίζεται το επίπεδο της ποιότητας τους κατά την διαδικασία διανομής τους. 10. Ο υποψήφιος προμηθευτής να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης καταρτισμένο από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους τεχνικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από τον κατασκευαστικό οίκο και να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για τον πλήρη έλεγχο και τεχνική υποστήριξη αναπνευστήρων (επί ποινή αποκλεισμού). Να κατατεθεί λίστα με τα όργανα ελέγχου. 4

5 11. Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και κατά την εγγύηση να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 12. Να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη με επιστολή του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή αποκλεισμού). Η επιστολή οίκου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των 30 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της ζήτησης. 13. Να γίνει επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση προσωπικού με την παράδοση του μηχανήματος για όσο χρόνο απαιτείται Είδος 2: Ένας (1) διφασικός απινιδωτής με βηματοδότη, monitor και καταγραφικό, προϋπολογισμού 2.500,00 + ΦΠΑ 1. Διφασικός απινιδωτής, καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας, σχεδίασης και κατασκευής των τελευταίων ετών software & hardware), για χρήση σε συνθήκες υψηλών απαιτήσεων, με δυνατότητα μεταφοράς ασθενών εντός & εκτός Νοσοκομείου (επείγοντα περιστατικά, ασθενοφόρα, κλπ). Να είναι απλός στην χρήση & να έχει το μικρότερο δυνατό βάρος. 2. Κατάλληλος για εσωτερική, εξωτερική (σύγχρονη ασύγχρονη) και ημιαυτόματη απινίδωση. Αποτελούμενος από βασική μονάδα απινίδωσης με ενσωματωμένα: monitor, βηματοδότη & καταγραφικό, ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο. 3. Να φέρει Paddles παίδων & ενηλίκων, με ένδειξη της διαθωρακικής αντίστασης ασθενούς, τα οποία να φέρουν πλήκτρα για απόδοση της ενέργειας στον ασθενή, με ταυτόχρονο πάτημα. 4. Ενέργεια εξόδου για εξωτερική απινίδωση, από 2~250 Joules τουλάχιστον, με περισσότερα από 10 προκαθορισμένα βήματα. Να αναφερθεί εάν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης αλληλουχίας με προκαθορισμένα επίπεδα φόρτισης (π.χ. 150j, 180j, 200j), 5. Ο χρόνος φόρτισης για απινίδωση στην μέγιστη ενέργεια, με ρεύμα ή μπαταρία. να είναι έως 5 sec. 6. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας με ρεύμα, να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες. 7. Με τροφοδοσία μέσω μπαταρίας, να έχει δυνατότητα απόδοσης τουλάχιστον 60 απινιδώσεων στην μέγιστη ενέργεια και λειτουργία monitoring για 2,5 ώρες. 8. Δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 40 επεισοδίων απινίδωσης σε ειδική μνήμη, στην οποία θα καταγράφεται το ΗΚΓράφημα πριν και μετά την απινίδωση. 9. Να διαθέτει ημιαυτόματη εξωτερική απινίδωση (AED) μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads), με φωνητικά και οπτικά μηνύματα στα Ελληνικά. 10. Το πλάτος του παλμού της διφασικής κυματομορφής, να καθορίζονται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με την διαθωρακική αντίσταση του ασθενούς (μέτρηση αγωγιμότητας σώματος και αυτόματη απόδοση ενέργειας). 11. Να φέρει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5.5 και δύο καναλιών, για παρακολούθηση ΗΚΓραφήματος & πληθυσμογραφήματος. Επίσης να απεικονίζει ψηφιακές ενδείξεις καρδιακού ρυθμού, σωστής τοποθέτησης ηλεκτροδίων, ενέργειας απινίδωσης, προειδοποιητικά μηνύματα ενημέρωσης του χρήστη για test, service, βλάβες, κατάσταση μπαταρίας (αυτοέλεγχος για στάθμη συσσωρευτών, κατάσταση πυκνωτή, ετοιμότητα), κλπ. 5

6 12. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό, με δυνατότητα ρύθμισης των άνω & κάτω ορίων. 13. Να φέρει ενσωματωμένο θερμογραφικό καταγραφικό δύο καναλιών τουλάχιστον, με ταχύτητες καταγραφής 25-50mm/sec. Δυνατότητα manual καταγραφής ή αυτόματης λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο (μετά από απινίδωση ή υπέρβαση των ορίων συναγερμών). Καταγραφή κυματομορφής ΗΚΓραφήματος, σφίξεις, ψηφιακές ενδείξεις SPΟ2, στοιχεία απινίδωσης, trends καρδιακού ρυθμού, επιλεγόμενη & αποδιδόμενη ενέργεια, διαθωρακική αντίσταση και βοηθητικά για τον χρήστη. Να δοθούν πλήρη στοιχεία. 14. Ο εξωτερικός αναίμακτος βηματοδότης, να εκτελεί αναίμακτη διαθωρακική βηματοδότηση, με ρυθμιζόμενο ρυθμό 30~180ppm & ενέργεια εξόδου 0~160mA. Τρόποι βηματοδότησης demand (ζήτηση) και fixed (σταθερό). 15. Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων ΗΚΓραφήματος και τροφοδοσίας δικτύου. 16. Η αποθηκευμένη ενέργεια του απινιδωτή, να εκφορτίζεται αυτόματα εσωτερικά, όταν η συσκευή τίθεται off ή αναιρείται η ενέργεια απινίδωσης ή αποσυνδέονται τα paddles για οποιονδήποτε λόγο. Απαραίτητη η δυνατότητα διενέργειας Test έλεγχου καλής λειτουργίας από τον χρήστη. 17. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V- 240V/50Hz, μέσω εύκαμπτου και ασφαλούς ρευματολήπτη σούκο, αλλά και μέσω κατάλληλων μπαταριών με δυνατότητα εύκολης εναλλαγής και φόρτισης από αυτόματο ενσωματωμένο σύστημα. 18. Σε περίπτωση αφαίρεσης, χαμηλής φόρτισης ή πλήρους αποφόρτισης της μπαταρίας, ο απινιδωτής να έχει δυνατότητα πλήρους λειτουργικότητας μέσω τροφοδοσίας με ρεύμα δικτύου 19. Στην βασική σύνθεσή του, να συνοδεύεται από κατάλληλο τροχήλατο τραπέζι ενισχυτή SpΟ2 για μέτρηση οξυμετρίας με αισθητήρα δακτύλου, καλώδια ασθενούς για χρήση σε ενήλικες και παιδιά (ένα 3πολικό και ένα 5πολικό), paddles ενηλίκων & παίδων, καλώδιο βηματοδότη, καταγραφικό χαρτί, τουλάχιστον δύο ζεύγη αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια βηματοδότησης και ότι άλλο είναι απαραίτητο για άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία, χωρίς ελλείψεις. 20. Να λειτουργεί με προδιαγραφές ασφαλείας CE, IEC , UL & IEC , που να αποδεικνύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά. 21. Να δοθούν απαραίτητα πλήρη στοιχεία - τεχνικά & οικονομικά (τιμή μονάδας) -- για τον τύπο συσσωρευτών και καταγραφικού χαρτιού που χρησιμοποιεί το μηχάνημα, για μελλοντική χρήση. 22. Αναβαθμίσεις: Να αναφερθεί η δυνατότητα αναβάθμισης του μηχανήματος, για μέτρηση καπνογραφίας σε μη διασωληνωμένους ασθενείς & εφόσον διατίθεται, να δοθούν πλήρη τεχνικά & οικονομικά στοιχεία. Ειδικοί όροι Τυχόν διαφοροποιήσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τους ειδικούς όρους, πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίζονται ρητά. Οι ενδιαφερόμενοι, με ποινή αποκλεισμού, θα συμπεριλάβουν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τα εξής: 1. Φύλλο Συμμόρφωσης προς τους ειδικούς όρους, με σαφείς απαντήσεις σε όλα τα σημεία των ειδικών όρων και κατά προτίμηση με την ίδια σειρά για διευκόλυνση της αξιολόγησης. Σε περίπτωση παραλήψεων η προσφορά θα χαρακτηρίζεται ασαφής στα συγκεκριμένα σημεία. 6

7 2. Τεχνική Περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, των στοιχείων του προσφερομένου μηχανήματος. Να αναφερθούν απαραίτητα το έτος παραγωγής & το έτος πρώτης κυκλοφορίας του μηχανήματος. 3. Prospectus του κατασκευαστικού οίκου, για τον προσφερόμενο τύπο μηχανήματος ή πρόσθετου εξοπλισμού εφόσον αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο (πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφο). 4. Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού, απαντώντας υποχρεωτικά σε κάθε προδιαγραφή, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές στο Prospectus του κατασκευαστή, χωρίς παρεκκλίσεις, για τεκμηρίωση των ζητούμενων επιδόσεων & δυνατοτήτων. 5. Ο προμηθευτής, υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του, ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση αστοχίας υλικού, πιθανής δυσλειτουργίας, μειωμένης απόδοσης ή βλάβης του μηχανήματος, ο προμηθευτής υποχρεούνται να ανταποκριθεί έγκαιρα και εντός χρονικού διαστήματος 24 ωρών το αργότερο για τις εργάσιμες ημέρες, κατόπιν τηλεφωνικής ή έγγραφης ειδοποίησής του από το αρμόδιο τμήμα, παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, για έλεγχο & αντιμετώπιση προβλημάτων του μηχανήματος, στο χώρο που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί. Οποιουδήποτε ανταλλακτικό χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, θα είναι γνήσιο, σύμφωνο με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και θα καλύπτεται με εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Ο προμηθευτής θα παρέχει δωρεάν, τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις του συστήματος, εφόσον διατίθενται από τον κατασκευαστή. 6. Προσφορές, οι οποίες στην τεχνική περιγραφή και το φύλλο συμμόρφωσης, δεν απαντούν με πληρότητα και σαφήνεια, σε όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων του διαγωνισμού ή δεν τεκμηριώνονται από το επισυναπτόμενο Prospectus του κατασκευαστή ή παρουσιάζουν ελλείψεις στον βασικό εξοπλισμό, θα απορρίπτονται ως ασαφείς, ατεκμηρίωτες και ανεπίδεκτες σύγκρισης. Εναλλακτικές προτάσεις για μηχανήματα, δεν γίνονται αποδεκτές. 7. Με ποινή απόρριψης της προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του: Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει σήμερα), με αναγραφή του μοντέλου & τύπου του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί, μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα & νομίμως επικυρωμένα. Πιστοποιητικά ΕΝ ISO 9001:2Ο08 (πιστοποίηση διακίνησης ΙΕ) και ΕΝ ISO 13485:2003 (πιστοποίηση τεχνικής υποστήριξης ΙΕ). Βεβαίωση συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ, 1348 απόφαση του Υπ. Υγείας Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕ.Κ32Β/ ) Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γραπτή δέσμευση ότι, εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο, θα παραδοθεί εντός τρών ημερών, το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης & λειτουργίας του μηχανήματος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική γλώσσα. 8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί: α) την καλή & αποδοτική λειτουργία όλων των προσφερομένων ειδών, για δύο τουλάχιστον χρόνια, από την ημερομηνία παράδοσή τους κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. β) την εξασφάλιση & διάθεση ανταλλακτικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος, για δέκα τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή ταυ, ακόμα και 7

8 στις περιπτώσεις διακοπής συνεργασίας με τον προμηθευτή ή διακοπής λειτουργίας του προμηθευτή, με έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστή. 9. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, θα συντηρεί και θα επισκευάζει το μηχάνημα, σύμφωνα με τους κανόνες του κατασκευαστή, με δική του ευθύνη και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους του Νοσοκομείου, εκτός των αναλώσιμων υλικών. 10. Οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την άμεση και πλήρη λειτουργία του μηχανήματος ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο, θα περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή προσφοράς. 11. Ο χρόνος εγγύησης του μηχανήματος τίθεται σε ισχύ, από την ημερομηνία εγκατάστασης και παραλαβής του σε πλήρη λειτουργία ή από την ημερομηνία κατάθεση πρωτοκόλλου ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής. 12. Η οικονομική προσφορά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από αναλυτικό πρόγραμμα πλήρους ετήσιας. Εξαιρούνται μόνο τα αναλώσιμα υλικά. Το πρόγραμμα θα αναφέρει το είδος προβλεπομένων εργασιών, τα απαραίτητα ανταλλακτικά & τη συχνότητα αλλαγής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Επιπλέον θα αναφέρει στην προσφορά την χρέωση ωριαίας απασχόλησης (χρονοχρέωση) τεχνικού, για διαπίστωση ή αποκατάσταση βλάβης, εκτός συμβολαίου συντήρησης. 13. οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους, πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης του κατασκευαστικού οίκου και της μόνιμης έδρας του αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα. Πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, για την επισκευή και συντήρηση των προσφερομένων ειδών. Να δοθούν πλήρη στοιχεία. Ασάφειες ή αοριστίες σχετικά με την δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης, τους όρους εγγυήσεων ή τους όρους συντήρησης, θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 14. οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα υποστήριξης στην Αττική, οφείλουν να εκθέσουν στην προσφορά τους με πλήρη σαφήνεια για αξ40λόγηση ανάλογα με το είδος, τον χώρο και τις ανάγκες που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός - τον τρόπο και το χρόνο με τον οποίο θα ανταποκριθούν σε προκύπτουσες ανάγκες, αποκλείοντας φαινόμενα αδυναμίας άμεσης ανταπόκρισης ή καθυστερήσεων σε περίπτωση βλάβης. 15. Ο προμηθευτής θα παραδώσει το μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία στο τμήμα όπου προορίζεται η χρήση του, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ή παρελκόμενα, για άμεση & απρόσκοπτη λειτουργία. 16. Όλα τα είδη και υλικά, τα οποία θα προσκομίσει στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και θα ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Ο φορέας έχει δικαίωμα ελέγχου για κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής υπακούει σε κάθε εντολή των αρμοδίων υπηρεσιών του, όταν το υλικό δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αφορούν την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Επιπλέον θα παρέχει ανελλιπώς, όλες τις αναβαθμίσεις του συστήματος που διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστή. 17. Κατά την διαδικασία εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, εάν διαπιστωθεί ότι αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις ή μειωμένη αξιοπιστία, σε σχέση με τα στοιχεία της προσφοράς για τα οποία αξιολογήθηκε και το σκοπό για τον οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, τότε το Νοσοκομείο διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μη αποδοχής του είδους. 18. Κατά την παράδοση του είδους, ο προμηθευτής υποχρεούται σε εκπαίδευση των χρηστών. 8

9 19. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του προϊόντος, θα παραδίδονται οπωσδήποτε με ευθύνη του προμηθευτή τα παρακάτω: Αντίγραφο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη μορφή, για το τμήμα που ανήκει ο εξοπλισμός. Αντίγραφο δελτίου εργασίας και ηλεκτρικής ασφάλειας, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για το τμήμα ΒΙΤ. Οδηγίες χρήσης του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα & οδηγίες συντήρησης (στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) σε ηλεκτρονική μορφή, για το τμήμα ΒΙΤ. Εφόσον ζητηθεί και σε έντυπη μορφή. Το πλήρες αντίγραφο της αρχικής κατατεθείσας προσφοράς (η οποία περιλαμβάνει: prospectus, φύλλα συμμόρφωσης προδιαγραφών & ειδικών όρων, εγγυήσεις κλπ), στο τμήμα BIT σε ηλεκτρονική μορφή, για ένταξη του μηχανήματος στο κτηματολόγιο ΙΕ του Νοσοκομείου. 20. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του μηχ/τος κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η αποκατάσταση πλήρους λειτουργικότητάς του πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δέκα ημερολογιακών ημερών. Διαφορετικά το μηχάνημα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο αντίστοιχων ή καλύτερων δυνατοτήτων, μέχρι την επισκευή του. Αν κατά την διάρκεια της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα αντικατασταθεί με καινούριο & θα παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία. 21. Η τροφοδοσία του μηχανήματος θα γίνεται μέσω γειωμένου και ασφαλούς ρευματολήπτη σούκο, με τάση δικτύου 220 Volt, ΗΖ. Είδος 3: Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος 6κάναλος, προϋπολογισμού 1.500,00 + ΦΠΑ 1. Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστές. 2. Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων και να αναφερθούν αυτά τα στοιχεία (θα προτιμηθούν τα μικρότερα). 3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230 Volt / 50 Hz, μέσω ρευματολήπτη σούκο ασφαλώς γειωμένου, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό (χωρίς εξωτερικό μετασχηματιστή). Να λειτουργεί επίσης και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 4. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα επαναφορτιζόμενων μπαταριών αυτόματης φόρτισης (aut charge), και φωτεινή ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας (led). 5. Σε περίπτωση αφαίρεσης ή πτώσης της χωρητικότητας των μπαταριών ο ηλεκτροκαρδιογράφος να μπορεί να λειτουργεί κανονικά, χωρίς προβλήματα τροφοδοτούμενος μόνο με τάση δικτύου. Στην προσφορά θα διευκρινίζεται ρητά η δυνατότητα αυτή και αποτελεί βασική προϋπόθεση αποδοχής. 6. Να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαραστηριστικά: Αντίσταση εισόδου >40ΜΩ, Απόκριση συχνότητας 0,05~150Hz, Ρυθμό δειγματοληψίας >6000 samples/sec, Αντιπαρασιτικά φίλτρα δικτύου AC (50,60 Hz) Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων Ηz Φίλτρα καταστολής παρεμβολών μυϊκής δραστηριότητας Hz ευαισθησία mm/mv και δυνατότητα ανίχνευσης εμφυτευμένου βηματοδότη. 9

10 7. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης : της ευαισθησίας καταγραφής mm/mV της ταχύτητας καταγραφής mm/sec 8. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία. Επίσης να έχει δυνατότητα αυτόματης επιμήκυνσης του χρόνου καταγραφής σε περίπτωση αρρυθμίας. 9. Να εκτελεί αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας και αυτόματο έλεγχο επαφής ηλεκτροδίων 10. Να συλλέγει ταυτόχρονα τις δώδεκα (12) απαγωγές, σε συνδυασμούς Standard & Cabrera. 11. Να διαθέτει κύκλωμα ανίχνευσης βηματοδότη. 12. Να διαθέτη αυτόματη σταθεροποίηση της ισοηλεκτρικής γραμμής, τετραγωνικό παλμό βαθμονόμησης και δυνατότητα αποθήκευσης σε μνήμη ΗΚΓραφημάτων. 13. Να διαθέτει διάταξη προστασίας ασθενούς και συσκευής από τυχαία διαρροή ρεύματος (βάσει διεθνών standards για ψηφιακούς ΗΚΓράφους) 14. Να διαθέτει πρόγραμμα διάγνωσης του καρδιογραφήματος και μετρήσεις καρδιολογικών παραμέτρων ασθενών 15. Να διαθέτει μνήμη του τελευταίου ηλεκτροκαρδιογραφήματος και να μπορεί να τυπωθεί. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτροκαρδιογραφημάτων σε εξωτερική μνήμη. 16. Να φέρει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων [LCD] υψηλής διακριτικής ικανότητας και τουλάχιστον 6 ώστε να απεικονίζονται ταυτόχρονα & με ευκρίνεια και οι δώδεκα (12) απαγωγές και τα οπτικά μηνύματα των στοιχείων λειτουργίας της συσκευής όπως: Στοιχεία ασθενούς, ευαισθησία καταγραφής, ταυτόχρονα καταγραφής, καρδιακός ρυθμός, επιλεγμένες απαγωγές, επαφή ηλεκτροδίων,, κατάσταση χαρτιού (να δοθούν πλήρη στοιχεία όλων των πληροφοριών της οθόνης, των φωτεινών και ηχητικών ενδείξεων). 17. Να φέρει πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο εισαγωγής στοιχείων ασθενούς. 18. Να φέρει ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό, σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής ευαισθησίας και λεπτομερούς καταγραφής, με δυνατότητα εκτύπωσης των τριών (3) και έξη (6) επιλεγμένων απαγωγών ΗΚΓ, σε χαρτί κατάλληλου μεγέθους για ταυτόχρονη εκτύπωση των απαγωγών (να δοθούν πλήρη στοιχεία δεδομένων εκτύπωσης). 19. Να συνοδεύεται απαραίτητα από: Τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με κατάλληλα ερμάρια τοποθέτησης παρελκομένων και με δυνατότητα ενσωμάτωσης του ηλεκτροκαρδιογράφου στο τροχήλατο. Πολύσπαστο βραχίονα στήριξης του ίδιου κατασκευαστικού οίκου Δεκαπολικό καλώδιο ασθενούς set 10 απολήξεων IEC Φούσκες, μανταλάκια, γέλη, καταγραφικό χαρτί, καλώδιο τροφοδοσίας. Εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά και τεχνικά εγχειρίδια (service manual) 10

11 20. Να διαθέτει CE mark σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. με πιστοποίηση από διεθνή αναγνωρισμένο οργανισμό στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο μοντέλο που προσφέρεται συμπεριλαμβανομένου της τροχήλατης βάσης και του βραχίονα (επί ποινή αποκλεισμού). Να διαθέτει πιστοποιητικό ΙΕC (ή νεότερου) το οποίο εγγυάται υψηλής ποιότητας ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ο κατασκευαστικό οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση ISO για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) Ειδικοί όροι Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και θεωρούνται βασικοί. Οι ενδιαφερόμενοι, με ποινή αποκλεισμού, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τους, τα εξής: 1) Φύλλο Συμμόρφωσης προς τους ειδικούς όρους, με σαφείς απαντήσεις σε όλα τα σημεία των ειδικών όρων και κατά προτίμηση με την ίδια σειρά για διευκόλυνση της αξιολόγησης. Σε περίπτωση παραλήψεων, η προσφορά θα χαρακτηρίζεται ασαφής στα συγκεκριμένα σημεία. 2) Τεχνική Περιγραφή του προσφερομένου μηχανήματος & όλων των στοιχείων που το συνθέτουν ως ενιαίο σύνολο, στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθούν απαραίτητα το έτος παραγωγής & το έτος πρώτης κυκλοφορίας του μηχανήματος. 3) Prospectus του κατασκευαστικού οίκου, για τον προσφερόμενο τύπο μηχανήματος ή πρόσθετου εξοπλισμού, εφόσον αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο (πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφο). 4) Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, απαντώντας υποχρεωτικά σε κάθε προδιαγραφή, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές στο Prospectus του κατασκευαστή, χωρίς παρεκκλίσεις. Οι ζητούμενες επιδόσεις και δυνατότητες, θα πρέπει οπωσδήποτε να πιστοποιούνται με τα φυλλάδια του κατασκευαστή. 5) Ο προμηθευτής, υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 6) Προσφορές, οι οποίες στην τεχνική περιγραφή και το φύλλο συμμόρφωσης, δεν απαντούν με πληρότητα και σαφήνεια, σε όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων του διαγωνισμού ή δεν τεκμηριώνονται από το επισυναπτόμενο Prospectus του κατασκευαστή ή παρουσιάζουν ελλείψεις στον βασικό εξοπλισμό, θα απορρίπτονται ως ασαφείς, ατεκμηρίωτες και ανεπίδεκτες σύγκρισης. 7) Με ποινή απόρριψης της προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του: Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει σήμερα), με αναγραφή του μοντέλου & τύπου του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί, μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα & νομίμως επικυρωμένα. Πιστοποιητικά EN ISO 9001:2008 (πιστοποίηση διακίνησης ΙΕ) και EN ISO 13485:2003 (πιστοποίηση τεχνικής υποστήριξης ΙΕ). Βεβαίωση συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ απόφαση του Υπ. Υγείας Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32Β/ ). Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 11

12 Γραπτή δέσμευση ότι, εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο, θα παραδοθεί εντός τριών ημερών, το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης & λειτουργίας του μηχανήματος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική γλώσσα. 8) Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί: α) την καλή & αποδοτική λειτουργία όλων των προσφερομένων ειδών, για δύο τουλάχιστον χρόνια, από την ημερομηνία παράδοσή τους κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. β) την εξασφάλιση & διάθεση ανταλλακτικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος, για δέκα τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του, ακόμα και στις περιπτώσεις διακοπής συνεργασίας με τον προμηθευτή ή διακοπής λειτουργίας του προμηθευτή, με έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστή. 9) Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, θα συντηρεί και θα επισκευάζει το μηχάνημα, σύμφωνα με τους κανόνες του κατασκευαστή), με δική του ευθύνη και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους του Νοσοκομείου, εκτός των αναλώσιμων υλικών. 10) Οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την άμεση και πλήρη λειτουργία του μηχανήματος ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο, θα περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή προσφοράς. 11) Ο χρόνος εγγύησης του μηχανήματος τίθεται σε ισχύ, από την ημερομηνία εγκατάστασης και παραλαβής του σε πλήρη λειτουργία ή από την ημερομηνία κατάθεση πρωτοκόλλου ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής. 12) Η οικονομική προσφορά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από αναλυτικό πρόγραμμα πλήρους ετήσιας. Εξαιρούνται μόνο τα αναλώσιμα υλικά. Το πρόγραμμα θα αναφέρει το είδος προβλεπομένων εργασιών, τα απαραίτητα ανταλλακτικά & τη συχνότητα αλλαγής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Επιπλέον θα αναφέρει στην προσφορά την χρέωση ωριαίας απασχόλησης (χρονοχρέωση) τεχνικού, για διαπίστωση ή αποκατάσταση βλάβης, εκτός συμβολαίου συντήρησης. 13) Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους, πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης του κατασκευαστικού οίκου και της μόνιμης έδρας του αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα. Πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, για την επισκευή και συντήρηση των προσφερομένων ειδών. Να δοθούν πλήρη στοιχεία. Ασάφειες ή αοριστίες σχετικά με την δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης, τους όρους εγγυήσεων ή τους όρους συντήρησης, θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 14) Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα υποστήριξης στην Αττική, οφείλουν να εκθέσουν στην προσφορά τους με πλήρη σαφήνεια - για αξιολόγηση ανάλογα με το είδος, τον χώρο και τις ανάγκες που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός - τον τρόπο και το χρόνο με τον οποίο θα ανταποκριθούν σε προκύπτουσες ανάγκες, αποκλείοντας φαινόμενα αδυναμίας άμεσης ανταπόκρισης ή καθυστερήσεων σε περίπτωση βλάβης. 15) Ο προμηθευτής θα παραδώσει το μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία στο τμήμα όπου προορίζεται η χρήση του, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ή παρελκόμενα, για άμεση & απρόσκοπτη λειτουργία. 16) Όλα τα είδη και υλικά, τα οποία θα προσκομίσει στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και θα ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Ο φορέας έχει δικαίωμα ελέγχου για κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής υπακούει σε κάθε εντολή των αρμοδίων υπηρεσιών του, όταν το υλικό δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αφορούν την ποιότητα και τα 12

13 χαρακτηριστικά του. Επιπλέον θα παρέχει ανελλιπώς, όλες τις αναβαθμίσεις του συστήματος που διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστή. 17) Κατά την διαδικασία εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, εάν διαπιστωθεί ότι αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις ή μειωμένη αξιοπιστία, σε σχέση με τα στοιχεία της προσφοράς για τα οποία αξιολογήθηκε και το σκοπό για τον οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, τότε το Νοσοκομείο διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μη αποδοχής του είδους και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα του σχετικού Π.Δ 118/2008 (κανονισμός προμηθειών δημοσίου, άρθρο 27). 18) Κατά την παράδοση του είδους, ο προμηθευτής υποχρεούται σε εκπαίδευση των χρηστών. 19) Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του προϊόντος, θα παραδίδονται οπωσδήποτε με ευθύνη του προμηθευτή τα παρακάτω: Αντίγραφο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη μορφή, για το τμήμα που ανήκει ο εξοπλισμός. Αντίγραφο δελτίου εργασίας και ηλεκτρικής ασφάλειας, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για το τμήμα ΒΙΤ. Οδηγίες χρήσης του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα & οδηγίες συντήρησης (στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) σε ηλεκτρονική μορφή, για το τμήμα BIT. Εφόσον ζητηθεί και σε έντυπη μορφή. Το πλήρες αντίγραφο της αρχικής κατατεθείσας προσφοράς (η οποία περιλαμβάνει: prospectus, φύλλα συμμόρφωσης προδιαγραφών & ειδικών όρων, εγγυήσεις κλπ), στο τμήμα ΒΙΤ σε ηλεκτρονική μορφή, για ένταξη του μηχανήματος στο κτηματολόγιο ΙΕ του Νοσοκομείου. 20) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του μηχ/τος κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η αποκατάσταση πλήρους λειτουργικότητάς του πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δέκα ημερολογιακών ημερών. Διαφορετικά το μηχάνημα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο αντίστοιχων ή καλύτερων δυνατοτήτων, μέχρι την επισκευή του. Αν κατά την διάρκεια της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα αντικατασταθεί με καινούριο & θα παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία. 21) Η τροφοδοσία του μηχανήματος θα γίνεται μέσω γειωμένου και ασφαλούς ρευματολήπτη σούκο, με τάση δικτύου 220 Volt, 50~60 Hz. Είδος 4: Δύο (2) Αντλίες έγχυσης φαρμάκων, προϋπολογισμού 1.200,00 + ΦΠΑ 1) Να είναι συμβατές με τα περισσότερα τυποποιημένα IV φλεβοκαθετήρες. 2) Εισαγωγή παραμέτρων έγχυσης στην αντλία για να εξασφαλίζεται η ακρίβεια. 3) Οθόνη TFT -LCD. 4) Λειτουργία με πλήκτρα. 5) Ο υπολειπόμενος χρόνος έγχυσης να μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της έγχυσης. 6) Με λειτουργία υπενθύμισης για έναρξη έγχυσης. 7) Με συναγερμό για απόφραξη, φυσαλίδα αέρα, ανοιχτή θύρα και αστοχία μοτέρ. 8) Το κατώφλι για τη φούσκα αέρα και τον συναγερμό πίεσης να μπορεί να ρυθμιστεί από το ιατρικό προσωπικό. 13

14 9) Ο συνοδευτικός σφιγκτήρας IV να ρυθμίζει την ελεύθερη ροή του υγρού όταν η πόρτα της αντλίας ανοίγει τυχαία. 10) Να υπάρχει σύστημα που να αποτρέπει την άμεση ένεση υψηλής δόσης από την αιφνίδια άρση της απόφραξης. 11) Να υπάρχει αυτόματη διακοπή έγχυσης κατά την διάρκεια συναγερμού (εκτός από τους συναγερμούς NEAR END, KVO και LOW BATTERY 12) Η ένταση του συναγερμού να μπορεί να ρυθμιστεί 13) Τροφοδοσία: AC/DC και ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 14) Οι παράμετροι της έγχυσης να μπορούν να αποθηκευτούν μετά την απενεργοποίηση. Είδος 5: Μία (1) συσκευή Bi -pap, προϋπολογισμού 1.200,00 + ΦΠΑ 1) Αυτόματο ξεκίνημα (Auto Start up) και σταμάτημα (Auto Stop) 2) Ενσωματωμένος θερμαινόμενος υγραντήρας 3) Έγχρωμη οθόνη που να απεικονίζονται η τρέχουσα πίεση καθώς και η διαρροή της μάσκας. 4) Συναγερμός ειδοποίησης σε περίπτωση μεγάλων διαρροών αέρα καθώς και σε περίπτωση αποσύνδεσης του κυκλώματος. 5) Λειτουργία RESlex (Expiratory Pressure Release) για μείωση της εισπνευστικής πίεσης κατά την διάρκεια της εκπνοής, με σκοπό να διευκολυνθεί η εκπνοή. 6) Δυνατότητα σύνδεσης και με ειδικό οξύμετρο. 7) Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ανόδου της εισπνευστικής πίεσης ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή. Τεχνικά χαρακτηριστικά Βάρος: < 2kgr Θόρυβος: <30dBA σε πίεση 10HpA Εύρος τιμών πίεσης λειτουργίας: IPAP: 4-25 hpa EPAP: 4-25 hpa Τροφοδοσία: Εύρος τιμών παροχής ρεύματος V, Hz, 1.0 max Η συσκευή να παρέχεται πλήρης με κάρτα SD 4GB, τσάντα μεταφοράς και μάσκες ενηλίκων τριών διαφορετικών μεγεθών. 14

15 Είδος 6: Μία (1) συσκευή θέρμανσης αίματος και υγρών, προϋπολογισμού 600,00 + ΦΠΑ Να είναι σχεδιασμένη για τοποθέτηση σε ορθοστάτη ενδοφλέβιας έγχυσης μικρού όγκου και βάρους και να διαθέτει διακόπτες αφής. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη (LCD) απεικόνισης τόσο της επιτευχθείσας από την συσκευή θερμοκρασίας όσο και της επιθυμητής θερμοκρασίας από το χρήστη καθώς και οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή ανεπαρκούς θέρμανσης. Οι επιθυμητές θερμοκρασίες καθορίζονται από τον χρήστη μέσω διακοπτών αφής σε θερμοκρασίες από 33 ο C έως 42 ο C σε βήματα 0,5 ο C. Να εξασφαλίζει αποτελεσματική μεταφορά της θερμότητας προς τον ασθενή χωρίς απώλειες από το εξωτερικό περιβάλλον μέχρι το σημείο σύνδεσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος Βαθμός προστασίας από τη είσοδο υγρών : IPX1 Ακρίβεια θερμοκρασίας +/-1,0 ο C Προστασία υπερθέρμανσης 43 ο C/ 45 ο C / 48 ο C +/-3 ο C Ανίχνευση χαμηλής προστασίας : 36 ο C Χρόνος προθέρμανσης: Από 20 ο C έως 36 ο C <45 sec Καθαρό βάρος : < 1kgr Εγγύηση 2 έτη Είδος 7: Μία (1) συσκευή ενδοοστικής έγχυσης ενηλίκων, προϋπολογισμού 160,00 + ΦΠΑ Χαρακτηριστικά: 1) Αποστειρωμένη συσκευή μίας χρήσης εξαλείφει την πιθανότητα διασταυρούμενης μόλυνσης 2) Ασφαλής, χωρίς εκτεθειμένη βελόνα 3) Να μην απαιτείται συναρμολόγηση 4) Να μην απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας ή μπαταρία 5) Διάμετρος βελόνης 15 G 6) Μήκος βελόνης 42mm 7) Βάθος διείσδυσης βελόνης 25mm 8) Μηχανισμός ασφαλείας κλειδώματος για την αποτροπή τυχαίας ενεργοποίησης της συσκευής 9) 5ετής διάρκεια ζωής 10) Εξαλείφει τον κίνδυνο CLABSI 11) Συσκευασία αποστειρωμένη ατομική blister συσκευασία με άνοιγμα στο πίσω μέρος της. 15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 57/15)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 57/15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Tμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%.

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΩΟΡ1Π-ΑΧ2 ΑΔΑΜ: 16REQ003857719 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 62/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 62/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 115 28 AΘHNA Πληροφορίες: A. Mέξιας Τηλέφωνο: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592160, FAX: 210-4592597 Πληροφορίες : ΚΑΡΔΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανής δαπάνης 6.000,00 + Φ.Π.Α.

Πιθανής δαπάνης 6.000,00 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Προς : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Προς : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 Τ.K. 11528 Πληροφορίες: Ε. Μπροκούμη Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:5212 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 12-04-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 27/10/2015. Αξιότιμη κα Μαντάκη,

Θεσσαλονίκη 27/10/2015. Αξιότιμη κα Μαντάκη, ΠΡΟΣ: 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ KOMOTHNHΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΜΑΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΗΛ. 25313 51351, 51551 FAX: 25310 51535 Θεσσαλονίκη 27/10/2015 Αξιότιμη κα Μαντάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ Σ.Β (%) Σ.Β (%) Α/Α ΓΕΝΙΚΑ Τροχήλατη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης Αναίμακτης (συστολική-διαστολική και μέση πίεση) με ταλαντωσυμετρική

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14118 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21 10-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Καλεί τους ενδιαφερομένους για την υποβολή κλειστών Τεχνικών - Οικονομικών προσφορών: μέχρι την Πέμπτη και ώρα 13:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Καλεί τους ενδιαφερομένους για την υποβολή κλειστών Τεχνικών - Οικονομικών προσφορών: μέχρι την Πέμπτη και ώρα 13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Καβάλα 21-08-2017 Αριθ. Πρωτ. 18288 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785431 2015-05-19

15PROC002785431 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 28-04-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών απινιδωτή με βηματοδότη ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών απινιδωτή με βηματοδότη ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 2861 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 24-02-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 29/09/2016. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Αθήνα: 29/09/2016. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τμήμα Προμηθειών Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας Τηλέφωνο: 213 2162138 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Σ.Β. % Α/Α Α ΓΕΝΙΚΑ Ογκομετρικές αντλίες μονής έγχυσης κατάλληλες για χορήγηση φαρμάκων ή υγρών διαλυμάτων, αίματος και παραγώγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ Σ.Β. 10% A. ΓΕΝΙΚΑ Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύονται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Επιδάπεδο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας (μία σάρωση, πολλές εκτυπώσεις), μεγάλης αξιοπιστίας για αδιάλειπτη χρήση, καινούργιο, αμεταχείριστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : Γ2/4753/16-6-2017 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ----------------- Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 ΦΠΑ 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 ΦΠΑ 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΧΑΛΑΝΔΡΙ: 16/03/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6821975 Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/08/2017 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 21925/13-07-2017 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικού Προς: Οικονομικούς Φορείς Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.7836 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κανάρη 18, Χίος Χίος 20/2/ 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κανάρη 18, Χίος Χίος 20/2/ 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κανάρη 18, Χίος Χίος 20/2/ 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με την αριθ. 254/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΥΡΩ (10.000 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟ ΛΗΣ ΣΗΜΑ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ 1. Αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι αμεταχείριστος, τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αερισμού ενηλίκων Να συνοδεύεται από: Βασική μονάδα Τροχήλατη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν. Λιβαδειάς - Γ.Ν. Θηβών Οργανική Μονάδα της Εδρας - Λιβαδειά ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών Πληρ: Λιάππη Νικολέτα Τηλ.: 2313 320556 Fax: 2310252487

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ GE Healthcare Α.Ε. Σωρού 8-10, Κτίριο C 15125 Μαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 ΠΡΟΣ : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Υψηλάντου 45-47 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10676 τηλ. 213 2041000 email: bioiatriki2002@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ.Β. 1 % Α/Α Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τριχοειδικά φίλτρα, αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα 1. πυρετογόνων, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.472,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών, και ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.472,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών, και ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λάρισα, 14 Μαΐου 2018 Αρ.Πρωτ: 3165 Ταχ. Δ/νση : Μεζούρλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Τάπητας Κόπωσης ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Τάπητας Κόπωσης ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 16028 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 12-11-2018 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος παράδοσης τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου.

Χρόνος παράδοσης τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 21/03/2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 21/03/2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:3564 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες : Α.ΚΕΛΜΠΑΚΟΥΡΗ Τηλέφωνο : 210/72.86.437 FAX : 210/72.11.007 E-MAIL :akelbakouri@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Νο 18/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 5.700,00, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΔΥΟ ΕΣΤΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΔΥΟ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΔΥΟ ΕΣΤΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Εξωτερικός βηματοδότης δυο εστιών που να χρησιμοποιούν δυο ηλεκτρόδια βηματοδότησης σύγχρονης τεχνολογίας. Να συνοδεύεται από ένα βαλιτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2132162138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 1. Να προσφερθεί πλήρες σύστημα μεταφοράς νεογνών το οποίο να αποτελείτε από τα κάτωθι: Φορητή θερμοκοιτίδα Φορητό νεογνικό αναπνευστήρα Φορητό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 31/10/2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 31/10/2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 31/10/2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 11445 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες: Αθ. Δεληγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-11-13 Αριθμ. Πρωτ.:32860 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ 1. Αναπνευστήρας σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστές, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό Μονάδα Αυξημένης Φροντίδα με ικανότητα μηχανικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / Αριθμ. 4

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / Αριθμ. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18342 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 ΤΚ 1158 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 108118

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία :10-11-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/Δ. Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.351/

Αρ. Πρωτ.351/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΑΜ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Στ. ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ Αρ. Πρωτ.351/11-01-2017 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση.

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση. TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 5 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ KAI 2 ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ- ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 1. Η µονάδα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 2. Η διαθερµία να είναι κατάλληλη για ενδοσκοπικές, διουρηθρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : Γκάτσος Χρήστος Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης (CPV: ) Προσκαλεί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης (CPV: ) Προσκαλεί Θεσσαλονίκη 19/7/2017 Αρ. πρωτ. 19358 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡ.: Α. Μίσκος ΤΗΛ: 2310-966967 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γνησίων τυμπάνων για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γνησίων τυμπάνων για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 27-03-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 1529 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηράκλειο, 31/7/2017 Τμήμα: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 11/5 / 2017 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 23158 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

ΘΕΜΑ : Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 17.05.2019 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στέρεας και ανθεκτικής κατασκευής, λειτουργικός, κατάλληλος για έντονη νοσοκοµειακή χρήση και να διαθέτει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Η επιτροπή αφού προέβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια «ΣΕΤ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια «ΣΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 08.03.2018 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αμαξίδιο μεταφοράς ασθενών, ιδανικό για νοσοκομειακή χρήση, υψηλής ποιότητας κατασκευής, ασφαλές για την μετακίνηση του ασθενή στους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 02.07.2018 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση.

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση. TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 5 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ- ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΡΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΦΟΡΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ GE Healthcare Α.Ε. Σωρού 8-10, Κτίριο C 15125 Μαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 ΠΡΟΣ : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Υψηλάντου 45-47 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10676 τηλ. 213 2041000 Ημερομηνία : 26/7/2016 email: bioiatriki2002@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 10822 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 10/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα,26-10-2016 6Η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20161 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Αργαλιά Αλεξάνδρα Τηλ.:26613-60467/641

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά. ΝΑΙ. Να κατατεθεί πιστοποιητικό αξιοπιστίας για την μέτρηση της πίεσης ΝΑΙ. Να αναφερθεί

ΝΑΙ. ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά. ΝΑΙ. Να κατατεθεί πιστοποιητικό αξιοπιστίας για την μέτρηση της πίεσης ΝΑΙ. Να αναφερθεί ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ (προϋπολογισμός 10.000 Ευρώ ΓΙΑ 4 ΤΕΜ.) ΓΕΝΙΚΑ Τροχήλατο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο οξύμετρο για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMΑ : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 08/03/2018 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3162/785002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

ΘΕΜΑ : Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 22.05.2018 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 56/14)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 56/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 08-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4209 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL : nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 17197

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 17197 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Μαυρογιάννης Βασίλειος Τηλ.: 2813404418, 2813404424 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ, ΕΚΤΥΠΩΤΗ & ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π/Υ: (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ, ΕΚΤΥΠΩΤΗ & ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π/Υ: (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ, ΕΚΤΥΠΩΤΗ & ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π/Υ: 10.000 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Απόφαση Πρύτανη 6463/ ΑΔΑ:Ω00Ψ469Β7Γ-8ΔΨ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Απόφαση Πρύτανη 6463/ ΑΔΑ:Ω00Ψ469Β7Γ-8ΔΨ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 22/05/2018 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 6670 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :2831077940

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο- Φορεία μεταφοράς ασθενών ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο- Φορεία μεταφοράς ασθενών ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 7634 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 09-05-2018 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την Προμήθεια εξειδικευμένης μπαταρίας για απινιδωτή Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την Προμήθεια εξειδικευμένης μπαταρίας για απινιδωτή Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:23607/10-08-2018 ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξειδικευμένης μπαταρίας για απινιδωτή Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003171939 2015-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15PROC003171939 2015-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: 2413

Διαβάστε περισσότερα