ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Η επιτροπή αφού προέβη στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και στην συνέχεια στην µονογραφή αυτών κατά φύλλο, προχώρησε στην διαδικασία ελέγχου των στοιχείων των προσφορών για το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. Έπειτα από λεπτοµερή έλεγχο των στοιχείων των προσφορών η επιτροπή αποφάσισε να προτείνει: 1ον. Την απόρριψη των παρακάτω προσφορών σύµφωνα µε τους λόγους που αναλύονται στη συνέχεια για κάθε µια από αυτές ως εξής: Α. Εταιρεία AIMED (προσφέρει για την οµάδα Α) 1. Η διακήρυξη απαιτεί: Άρθρο 3 / Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής / παραγραφος 2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής (η ηµεροµηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συµπίπτει, επί ποινή απόρριψης, µε την ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης και µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Παρατήρηση: Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών παρατηρήθηκε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν έχουν ηµεροµηνία υπογραφής. 2. Η διακήρυξη απαιτεί τα εξής: α) Άρθρο 7 / Τρόπος σύνταξης προσφορών / 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, να µονογράφεται από τον υποψήφιο προµηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.. Υποχρεωτικά και µε ποινή απόρριψης της προσφοράς το σύνολο των στοιχείων της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα υποβάλλεται οπωσδήποτε σε δύο χωριστά ντοσιέ, για διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ των οποίων το ένα θα φέρει τον χαρακτηρισµό ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και το άλλο τον χαρακτηρισµό ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, κάθε ντοσιέ δε θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω : 1.Όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων, PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π., θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Πρώτη σελίδα θα αποτελεί ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη 1

2 αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης : σελ , τεχνική περιγραφή : σελ κ.ο.κ. ), για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών. Παρατήρηση: Στα ντοσιέ της τεχνικής προσφοράς η αρίθµηση δεν είναι συνεχής από το πρώτο µέχρι το τελευταίο όπως ζητείται. Συγκεκριµένα ο τρόπος σύνταξης των προσφορών αναφέρει user manual προϊόντος (Αγγλικά) σελ.16(1-90 σελίδες) και Εγχειρίδιο χρήσης προϊόντος (Ελληνικά) σελ.17(1-90 σελίδες). Θα έπρεπε και οι σελίδες των εν λόγω εντύπων να διαθέτουν συνεχόµενη ως µέρος της προσφοράς αρίθµηση. 3. Η διακήρυξη απαιτεί: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κ.Λ.Π. 2.2 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους.., ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα (10) συνολικά έτη από την παραλαβή του προϊόντος. Η παραπάνω δέσµευση θα γίνεται µε κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του προµηθευτή και του κατασκευαστικού οίκου και θα αφορά το συγκεκριµένο είδος και διαγωνισµό. Παρατήρηση: εν καταθέτει σχετική έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου η οποία να αφορά το συγκεκριµένο είδος και διαγωνισµό. 4. Η διακήρυξη απαιτεί: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΟΡΗΤΟ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Η προδιαγραφή 9 απαιτεί: Να είναι απλό στην χρήση µε βοηθητικό µενού για την λειτουργία του κατά προτίµηση µε οθόνη αφής. Παρατήρηση: Από την αντίστοιχη παραποµπή του φύλου συµµόρφωσης για το προσφερόµενο µόνιτορ, δεν προκύπτει ότι διαθέτει βοηθητικό µενού για την λειτουργία του όπως απαιτείται από την ζητούµενη προδιαγραφή. Έτσι η επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνει την απόρριψη της προσφοράς. Β. Εταιρεία MEDICARE (προσφέρει για την οµάδα ) Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία κατέθεσε εγγυητική συµµετοχής 500 για την ΟΜΑ Α, η οποία έχει προϋπολογισµό ,00 µε ΦΠΑ. Το ελάχιστο ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει η προσφέρουσα είναι 700 που αποτελεί το 5% του προϋπολογισµού της εν λόγω οµάδας, όπως απαιτείται από την διακήρυξη. Έτσι η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της προσφοράς και δεν προχωρά σε περαιτέρω διαδικασία. 2

3 Γ. Εταιρεία Ι.ΒΑΜΒΑΣ (προσφέρει για την οµάδα ) Προσφέρει για ορισµένα είδη της οµάδας και όχι το σύνολο των ειδών αυτής. Η διακήρυξη όµως διευκρινίζει ότι: «Οι ενδιαφερόµενοι, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, λαµβάνουν µέρος στον διαγωνισµό µόνο για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας...». Έτσι η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της προσφοράς και δεν προχωρά σε περαιτέρω διαδικασία.. Εταιρεία ΚΥΦΙ ΗΣ Χ. ΚΥΦΙ OY Ε.- Ο. Ε.(προσφέρει για την οµάδα Ε) 1. Κατά την διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς διαπιστώθηκε το εξής: Στον κυρίως φάκελο υπήρχαν δυο φάκελοι, «πρωτότυπα» και «Αντίγραφα», µε περιεχόµενα αντίστοιχους φακέλους. Αποσφραγίστηκαν οι ανωτέρω φάκελοι, µονογράφησαν οι περιεχόµενοι φάκελοι και αφού φυλάχτηκε ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς αποσφραγίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι φάκελοι και µονογράφησαν όλα τα στοιχεία τους κατά φύλλο. διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος µε την ένδειξη «αντίγραφο οικονοµικής» περιείχε οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Αυτό αντίκειται στο παρακάτω σηµείο της διακήρυξης: Άρθρο 7 Τρόπος σύνταξης προσφορών 3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Τούτο σηµαίνει ότι πρέπει να µην υπάρχουν οικονοµικά στοιχεία σε άλλο σηµείο της προσφοράς εκτός από τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 2. Στη συνέχεια ελέγχοντας τον φάκελο µε την τεχνική προσφορά διαπιστώθηκε ότι η προσφορά δεν είναι πλήρης, σαφής, αναλυτική και τεκµηριωµένη όπως απαιτείται σύµφωνα µε το ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α / ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / 1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ), επειδή δεν καθορίζεται το αµαξίδιο που προσφέρεται µε επαρκή στοιχεία. ηλαδή: 1. δεν αναφέρεται τύπος και οίκος του προσφερόµενου αµαξιδίου, 2. δεν κατατίθενται τεχνικά εγχειρίδια στα οποία να τεκµηριώνονται όλα τα ζητούµενα από τις τεχνικές προδιαγραφές µε αντίστοιχες παραποµπές.(τούτο αναλυτικά απαιτείται και από το «σελ.38 / Ειδικοί όροι Tεχνική υποστήριξη / 3.δ.», σηµείο της διακήρυξης). 3. υπάρχει ασάφεια ως προς το προσπέκτους που κατατίθεται στην προσφορά επειδή στην έντυπη µορφή αναφέρει ύψος πλάτης 40 cm, όπως και η περιγραφή του προσφερόµενου αµαξιδίου, ενώ στην ηλεκτρονική µορφή δεν υπάρχει αυτό το ύψος. Επίσης δεν υπάρχουν άλλα φυλλάδια Εκεί 3

4 (τεχνικά) ώστε να υπάρχει δυνατότητα διευκρίνισης της εν λόγω ασάφειας. 4. αναφέρεται ότι είναι κινεζικής κατασκευής και επίσης κατατίθενται προσπέκτους κινέζικης εταιρείας. Όµως στην σελίδα 21 κατατίθεται βεβαίωση από την Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.(ALFA CARE)» που αναφέρει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας(αναπηρικών αµαξιδίων βαρέως τύπου) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού. 3. εν κατατίθενται τα απαιτούµενα από την διακήρυξη, στη «σελ.38 / Ειδικοί όροι Τεχνική υποστήριξη / 3.δ./ (στ), (ζ) και (η)» πιστοποιητικά, καθώς και (θ) η υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή, καθώς και για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων για τουλάχιστον 10 χρόνια. Έτσι η επιτροπή σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνει την απόρριψη της εν λόγω προσφοράς. E. Εταιρεία GE HEΑLTHCARE (προσφέρει για την οµάδα B) 1. Η τεχνική προδιαγραφή 10 ζητάει: 10. Να εκτελεί αυτόµατη και χειροκίνητη καταγραφή. ιαθέτει τρεις (3) τρόπους καταγραφής των απαγωγών: αυτόµατα, (auto), χειροκίνητα (manual) και πρόγραµµα ανίχνευσης αρρυθµίας (ΑΡΡΥΘΜΙΑ). Με παραποµπές ως ακολούθως: Φυλλάδιο 1, Σελ.2), MAC 800 Resting ECG Analysis System Operator s Manual, Σελ. 30, 31) Όµως ούτε στην µια παραποµπή (Φυλλάδιο 1, Σελ.2), αλλά ούτε και στην άλλη παραποµπή (MAC 800 Resting ECG Analysis System Operator s Manual, Σελ. 30, 31), βρέθηκε σηµείο που να αποδεικνύει την εν λόγω προδιαγραφή ότι εκτελεί αυτόµατη και χειροκίνητη καταγραφή. Τούτο σηµαίνει ότι δεν καλύπτει την προδιαγραφή. 2. Η τεχνική προδιαγραφή 13 ζητάει: 13. Να µπορεί να επιµηκύνει το χρόνο καταγραφής σε περίπτωση εµφάνισης αρρυθµίας. ιαθέτει λειτουργία «ΑΡΡΥΘΜΙΑ» κατά την οποία ο ηλεκτροκαρδιογράφος παρακολουθεί συνεχώς το ΗΚΓ του ασθενούς, επιµηκύνει το χρόνο καταγραφής και εκτυπώνει αναφορά όταν συµβεί αρρυθµία. (Φυλλάδιο 1, Σελ.2) Όµως δεν υπάρχει αντίστοιχη επισήµανση στη αναφερόµενη σελίδα. Παρόλα αυτά διαβάζοντας στην εν λόγω σελίδα(φυλλάδιο 1, Σελ.2), το µόνο σηµείο που βρέθηκε να κάνει αναφορά σε αρρυθµία αναφέρει ότι παρακολουθεί ως monitor το ΗΚΓράφηµα και όταν συµβεί αρρυθµία εκτυπώνει αναφορά, πράγµα που είναι διαφορετικό από το ζητούµενο, 4

5 δηλαδή την δυνατότητα κατά την διάρκεια ενός ΗΚΓραφήµατος να επιµηκύνει τον χρόνο καταγραφής σε περίπτωση εµφάνισης αρρυθµίας. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι δεν καλύπτει την προδιαγραφή. Έτσι η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της προσφοράς. ΣΤ. Εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για την Β ΟΜΑ Α 1. Η τεχνική προδιαγραφή 8 ζητάει: 8. Να εκτελεί διάγνωση του HΚΓραφήµατος ενηλίκων και παίδων από αξιόπιστο πρόγραµµα και να διαθέτει πρόγραµµα υπολογισµού καρδιολογικών παραµέτρων (µετρήσεις). εκτελεί διάγνωση του HΚΓραφήµατος ενηλίκων και παίδων από αξιόπιστο πρόγραµµα και διαθέτει πρόγραµµα υπολογισµού καρδιολογικών παραµέτρων (µετρήσεις). (Εγχειρίδιο χρήσης σελ.1,110) Όµως στα σηµεία αυτά δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά ύπαρξης διάγνωσης του HΚΓραφήµατος από κάποιο πρόγραµµα, καθώς ούτε και ύπαρξη προγράµµατος υπολογισµού καρδιολογικών παραµέτρων (µετρήσεις). 2. Η τεχνική προδιαγραφή 13 ζητάει: 13. Να µπορεί να επιµηκύνει το χρόνο καταγραφής σε περίπτωση εµφάνισης αρρυθµίας. µπορεί να επιµηκύνει το χρόνο καταγραφής σε περίπτωση εµφάνισης αρρυθµίας. (Εγχειρίδιο χρήσης σελ.16,74) Όµως στα σηµεία αυτά δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά για επιµήκυνση του χρόνου καταγραφής σε περίπτωση εµφάνισης αρρυθµίας. Απλώς αναφέρεται στη σελ.16 ότι «όταν συµβεί αρρυθµία εκτελεί δειγµατοληψία» και στη σελ.74 ότι «αφού πατηθεί το κουµπί start/stop, θα πραγµατοποιηθεί αυτόµατα εκτύπωση εάν κατά την διάρκεια εκµάθησης ανιχνευτούν δεδοµένα ΗΚΓ αρρυθµίας». Τα αναφερόµενα βεβαιώνουν ότι εκτελείται καταγραφή τυχόν αρρυθµίας, όχι όµως επιµήκυνση του χρόνου καταγραφής σε περίπτωση εµφάνισης αρρυθµίας, που είναι το ζητούµενο από την προδιαγραφή. 3. Η τεχνική προδιαγραφή 15 ζητάει: 15. Να έχει αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο µε πλήκτρα αφής καλυµµένα µε µεµβράνη για πλήρη προστασία από υγρασία, σκόνη, κλπ. έχει αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο µε πλήκτρα αφής καλυµµένα µε µεµβράνη για πλήρη προστασία από υγρασία, σκόνη, κλπ. (φυλλάδιο 1 σελ.1,2, πιστοποιητικό 1) 5

6 Στην παραποµπή «φυλλάδιο 1 σελ.1,2» φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει µεν αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο, χωρίς όµως τα πλήκτρα του να είναι αφής και ούτε µε µεµβράνη. Επίσης επειδή η σχετική επιστολή(πιστοποιητικό 1) δεν αποτελεί τεχνικό εγχειρίδιο και επειδή παρέχει θολή εικόνα δεν δύναται να γίνει αποδεκτή. Εκ των ανωτέρω (1, 2 και 3) προκύπτει ότι δεν καλύπτονται οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της προσφοράς για το τµήµα της Β οµάδας. 2ον. Στη συνέχεια η επιτροπή αποφάσισε να προτείνει την αποδοχή των παρακάτω προσφορών µε βάση τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Α. Εταιρεία ΑΠ.Γ.ΠΑΠΟΥ ΗΣ &ΥΙΟΣ Α.Ε.( για την οµάδα Β) Κρίνεται αποδεκτή ως πληρούσα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Β. Εταιρεία Π.ΣΚΟΥΤΑΣ Α.Ε. (για τις οµάδες Α, Β και Γ ) Κρίνεται αποδεκτή ως πληρούσα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Γ. Εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ( για την οµάδα Α) Κρίνεται αποδεκτή για την οµάδα Α ως πληρούσα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην κατάρτιση των πινάκων βαθµολογίας, ανά οµάδα και ανά προσφέροντα, για τις αποδεκτές προσφορές και οι οποίοι επισυνάπτονται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 6

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα