Dos7TM Εγχειρίδιο χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dos7TM Εγχειρίδιο χρήσης"

Transcript

1 * * Dos7TM Εγχειρίδιο χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ

2 Dos 7 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISCLAIMER ΓΕΝΙΚ'EΣ ΠΛHΡOΦOΡ'EΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑ... 1 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΉ... 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 4 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 4 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0

3 ROXELL DISCLAIMER : The original, authoritative version of this manual is the Dutch version produced by ROXELL bvba. Subsequent changes to any manual made by any third party have not been reviewed nor authenticated by Roxell. Such changes may include, but are not limited to, translation into languages other than Dutch, and additions to or deletions from the original content. Roxell disclaims responsibility for any and all damages, injuries, warranty claims and/or any other claims associated with such changes, inasmuch as such changes result in content that is different from the authoritative Roxell -published Dutch version of the manual. For current product installation and operation information, please contact the customer service and/or technical service departments of Roxell. Should you observe any questionable content in any manual, please notify Roxell immediately in writing to: ROXELL bvba - Industrielaan 13, 9990 Maldegem - Belgium.

4 ROXELL Γενικές πληροφορίες ΣΠΟΥΔΑΊΟΣ: Οι παρούσες οδηγίες θα πρέπει να διαβάζονται, να γίνονται κατανοητές και να τηρούνται πλήρως από το χρήστη, το αρμόδιο προσωπικό και το προσωπικό λειτουργίας. Τηρείτε του νομικούς κανονισμούς και τους ισχύοντες κανόνες Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, τις ευρωπαϊκές κανονισμούς και οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία ή και τους νόμους, καθώς και τους κανονισμούς ασφαλείας και αποφυγής ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα του χρήστη. Κατά τη συναρμολόγηση, λειτουργίακαισυντήρησητηςεγκατάστασηςθαπρέπεινατηρούνταιοισχετικοί νομικοί κανονισμοί και οι ισχύοντες τεχνικοί κανόνες. Προοριζομενη χρήση Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση στην εντατική εκτροφή ζώων και έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες καλής εργασίας. Επομένως, απαγορεύεται η επιπλέον φόρτωση του προϊόντος. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που οφείλονται στα παραπάνω. Ο χρήστης φέρει όλη την ευθύνη. Μη-προβλεπόμενη χρήση Κάθε χρήση διαφορετική από την περιγραφόμενη στο «Προοριζόμενη χρήση» γίνεται με ευθύνη του τελικού χρήστη. Ευθύνη Η (Εκτεταμένη) Εγγύηση δεν ισχύει εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα παρακάτω: μη υλοποίηση επιθεώρησης εισερχόμενων αγαθών αναφορικά με τα Προϊόντα, ακατάλληλο χειρισμό, μεταφορά, τροποποίηση ή επισκευή ατύχημα, κατάχρηση ή ακατάλληλη χρήση ακατάλληλη συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεσηήσυντήρηση(με αναφορά στα πιο πρόσφατα εγχειρίδια συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και συντήρησης της Roxell) ανωτέρα βία αμέλεια, έλλειψη επιτήρησης ή συντήρησης από την πλευρά του πελάτη συνήθης φθορά χρήση καθαριστικών και απολυμαντικών ουσιών που απαγορεύονται, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης της Roxell χρήση καθαριστικών και απολυμαντικών ουσιών κατά παράβαση των οδηγιών που παρέχουν οι προμηθευτές ή χρήση των Προϊόντων σε εκρηκτική ατμόσφαιρα (ΑΤΕΧ). Η (Εκτεταμένη) Εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ελαττώματος που οφείλεται είτε σε υλικά ή εξαρτήματαείτεσε υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πελάτη ή σε περίπτωση παρέμβασης από άτομο ή φορέα που δεν έχει εξουσιοδότηση ή ικανότητα εκτέλεσης τέτοιων παρεμβάσεων. Επιπλέον, η (Εκτεταμένη) Εγγύηση ισχύει μόνον εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε στάβλους και εάν όλα τα τμήματα ή εξαρτήματα των Προϊόντων παρέχονται από την Roxell. Η Roxell δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από ακατάλληλη χρήση, συναρμολόγηση, σύνδεση ή συντήρηση των Προϊόντων. Γιατοθέμααυτό, ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά ότι (i) κάθε χρήση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση ή συντήρηση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης καισυντήρησης της Roxell, και (ii) ηηλεκτρολογική εγκατάσταση στηνοποία πρέπει να συνδεθούν τα Προϊόντα έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία αναφορικά με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, τα Προϊόντα θα πρέπει να δοκιμάζονται τόσο μηχανολογικά όσο και ηλεκτρολογικά σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τεχνικές και την εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία. Προσόντα προσωπικου Χρήστης Τοάτομοπου χρησιμοποιεί κάποια λειτουργία ενός προϊόντος για τη δουλειά του/της ή που εργάζεται στο προϊόν. Αυτός/η θαπρέπειναμπορείναδιαβάσειτιςοδηγίεςχρήσηςκαινατιςκατανοείπλήρως. Αυτός/η θαπρέπεινα γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και κατασκευής της εγκατάστασης. Τεχνικά καταρτισμένο άτομο Ένας ειδικός που είναι ικανός να συναρμολογεί και να συντηρεί την εγκατάσταση (μηχανικά / ηλεκτρικά), καθώς και να επιλύει δυσλειτουργίες. Με βάση τη δική του/της τεχνική κατάρτιση και εμπειρία, διαθέτει επαρκή γνώση για να μπορεί να αξιολογεί τις δραστηριότητες, νααναγνωρίζει τουςπιθανούς κινδύνουςκαι να αποκαθιστάεπικίνδυνες καταστάσεις. Αποθηκευση Τοποθετήστε όλα τα τμήματα προς συναρμολόγηση σε μια αίθουσα ή σε χώρο όπου τα μη συναρμολογημένα τμήματα να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες. Μεταφορά Ανάλογα με το μέγεθος των τμημάτων και σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και την τοπική νομοθεσία, τα τμήματα της μηχανής θα πρέπει να μεταφερθούν με περονοφόρο όχημα. Ο χειρισμός του περονοφόρου οχήματος θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο άτομο και σύμφωνα με τους κανόνες τεχνικής αρτιότητας. Κατά την ανύψωση του φορτίου, βεβαιωθείτε ότι το κέντρο βάρους του φορτίου είναι σταθερό. 1

5 ROXELL Θεση εκτος λειτουργιας Θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης και των εξαρτημάτων της σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσίατηςχώραςήτωντοπικώναρχών. Όλαταπροϊόντακαιταανταλλακτικάπουλειτουργούνθαπρέπεινα αποθηκεύονται και να διατίθενται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Περιβαλλοντικές πληροφορίες για τους πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οεξοπλισμόςπουφέρει αυτότο σύμβολο στοπροϊόν ήστη συσκευασία δεν πρέπει να συλλέγεται μαζί με αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σαςσυστήνουμεναπαραδώσετετοπροϊόνσας σε επίσημο κέντρο συλλογής, ώστε κάποιος ειδικός να αφαιρέσει τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ενημερωθείτε για την τοπική νομοθεσία αναφορικά με την ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και ποτέ μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού/ ηλεκτρονικού υλικού για εταιρίες 1 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν για εμπορικούς σκοπούς και θέλετε να το διαθέσετε, επικοινωνήστε με την Roxell η οποία θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος. Είναι πιθανό να πρέπει να καταβάλλετε κάποιο τέλος διάθεσης για την επιστροφή και την ανακύκλωση. Η επεξεργασία των μικρών προϊόντων (και μικρών ποσοτήτων) μπορεί να γίνει από τους τοπικούς φορείς συλλογής. 2 Σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν θέλετε να διαθέσετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διαδικασία διάθεσης. Η στάθμη του εκπεμπομένου θορύβου Η στάθμη του εκπεμπομένου θορύβου ± 70dB(A). LOTOTO = Lock Out - Tag Out - Try Out (ασφαλιση - σημανση - δοκιμη) Όλοι χρειάζονται τη δική τους ασφάλιση (ετικέτα), που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από άλλα άτομα. Ενημέρωση όλων των ατόμων που επηρεάζονται από τη διαδικασία. 1 Ασφάλιση Εντοπισμός όλων των πηγών ενέργειας (ηλεκτρικής, υδραυλικής, πνευματικής). Κλείσιμο. Θέστε τη σχετική εγκατάσταση ή διαδικασία εκτός λειτουργίας και ασφαλίστε την ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση ενός λουκέτου ή άλλου μηχανισμού ασφάλισης (Lock Out). 2 Σήμανση Προσαρτήστε στο λουκέτο ή στον μηχανισμό ασφάλισης μια πινακίδα, μια ετικέτα ή ένα αυτοκόλλητο όπου θα δηλώνεται η φύση και η αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών (Tag Out). 3 Δοκιμή Επιβεβαίωση ότι η πηγή ενέργειας είναι κλειστή. Αφαίρεση οιασδήποτε υπολειπόμενης ενέργειας. Ελέγξτε εάν η εγκατάσταση ή η διαδικασία είναι ασφαλής (Try Out). Χρήση μέσων ατομικής προστασίας. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας (γάντια, μάσκες σκόνης...). Επαρκής φωτισμός Απαιτείται ελάχιστος φωτισμός 200 lux κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την εγκατάσταση. Παροχή φωτισμού έκτακτης ανάγκης (κινητού) στην εγκατάσταση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ηλεκτρικός εξοπλισμός, πίνακες ελέγχου, τμήματα και μονάδες μετάδοσης κίνησης Για τη λειτουργία των πινάκων ελέγχου, ο ελεύθερος χώρος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 cm. Οι πίνακες ελέγχου θα πρέπει να είναι πάντα κλειστοί. Το κλειδί του πίνακα ελέγχου θα πρέπει να φυλάσσεται από εξουσιοδοτημένο άτομο. Ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή εισόδου αρουραίων, ποντικιών και άλλων παρασίτων στους πίνακες ελέγχου. Εάν ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, οι πίνακες ελέγχου, τα τμήματα και οι μονάδες μετάδοσης κίνησης υποστούν ζημιά, η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να διακοπεί αμεσα! Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, οι πίνακες ελέγχου, τα τμήματα και οι μονάδες μετάδοσης κίνησης δεν πρέπει να ψεκάζονται ποτε με νερό ή άλλο υγρό! Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, οι πίνακες ελέγχου, τα τμήματα και οι μονάδες μετάδοσης κίνησης δεν πρέπει να καλύπτονται ποτε με οποιοδήποτε υλικό. 2

6 ROXELL Πληροφορίες σχετικά με τους εναπομένοντες κινδύνους - χρησιμοποιούνται πινακίδες ασφαλείας Υπάρχουν τρία επίπεδα ασφάλειας, τα οποία μπορείτε να αναγνωρίσετε από τη λέξη σήμα * ΚΙΝΔΥΝΟΣ * ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ * ΠΡΟΣΟΧΗ Η φύση της πηγής του επικείμενου κινδύνου και οι πιθανές συνέπειες από τη μη τήρηση των προειδοποιήσεων αναφέρονται εδώ! Σύμβολο Εννοια Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ επισημαίνει έναν άμεσο επικείμενο κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή και θανατηφόρο ατύχημα σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας. Η λέξηπροειδοποιηση επισημαίνει έναν πιθανό επικείμενο κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα ή ζημιά στο προϊόν σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας. Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει μια πιθανή, επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ασήμαντο τραυματισμό ή υλική ζημιά σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας. Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε υποστηρικτικές πληροφορίες. Επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή σας σε θέματα που είναι μεγάλης σημασίας για την ασφάλειά σας. Σημαίνει: προειδοποίηση ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Αποσυνδέστε το ρεύμα διαβάστε πάλι τους κανόνες ασφαλείας. Εν συντομία: επαγρυπνείτε. Εάν αγνοήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος. 3

7 ROXELL Dos 7 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Dos7 Nr. : Automatisch voedersysteem voor individueel gehuisveste zeugen Αυτόματο σύστημα ταΐσματος για το τάισμα μεμονωμένων θηλυκών χοίρων ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεχτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν από τη ΧΡΗΣΗ του συστήματος 1. Πριν από κάθε εργασία επισκευής ή συντήρησης, αποσυνδέετε πάντα τηντροφοδοσία ηλεκτρισμού κλείνοντας τον κεντρικό διακόπτη. 2. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας (γάντια, μάσκες σκόνης). 3. Σε συνθήκες κανονικής χρήσης, το σύστημα ανοίγματος ξεκινά αυτόματα. Ποτέ μη βάζετε τα χέρια σας στους σωλήνες ανοίγματος ή τα καλώδια πριν απενεργοποιήσετε εντελώς το σύστημα μεταφοράς και βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν θα το ανοίξει χωρίς να το γνωρίζετε. 4. Ποτε μην επιτρεπετε σε μη εξουσιοδοτημενα ατομα να εισερχονται στον ορνιθωνα εαν απουσιαζετε. 5. Εάν το σύστημα ανοίγματος ακινητοποιηθεί: απενεργοποιήστε άμεσα το σύστημα. Διαβάστε προσεχτικά τον οδηγό επίλυσης προβλημάτων και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες. Επικοινωνήστε με κατάλληλο τεχνικό, ένα τεντωμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό εάν σπάσει. 6. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και τις συνδέσεις των σωληνώσεων. Σφίξτε εάν είναι απαραίτητο. 7. Ελέγχετε τακτικά εάν το κουτί του κινητήρα είναι σωστά κλεισμένο. Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή σας σε θέματα που είναι μεγάλης σημασίας για την ασφάλειά σας. Σημαίνει: προειδοποίηση ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας: αποσυνδέστε το ρεύμα διαβάστε πάλι τους κανόνες ασφαλείας. Εν συντομία: επαγρυπνείτε. Εάν αγνοήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να Εάν αγνοήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος. 1

8 ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΌΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΉΣ 1. Πρώτα θα πρέπει να βαθμονομήσετε την κλίμακα [λίτρα] με την ειδική τροφή σας επειδή η κλίμακα είναι ενδεικτική (δείτε επόμενη σελίδα). 2. Χρησιμοποιείτε τη λευκή κλίμακα για τις κροκέτες και την κίτρινη κλίμακα για τον πολτό. 3. Μετακινήστε το σύρτη στην επιθυμητή ποσότητα τροφής. 4. Παράδειγμα για κροκέτες: για να παρέχετε 2 κιλά κροκέτες, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη λαβή του σύρτη στα 3,2 λίτρα στη λευκή κλίμακα. 5. Ρυθμίζετε την ίδια ποσότητα για κάθε ομάδα. ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΉ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 1. Εάν κάποιος κλωβός χοιρομητέρας είναι κενός ή πρόκειται να εκκενωθεί, κλείστε το διανομέα με το σύρτη. 2. Αυτό θα πρέπει να γίνει όταν ο διανομέας γεμίζεται για το τελευταίο γεύμα ή μετά το τελευταίο γεύμα, πριν γεμίσετε πάλι το διανομέα. 3. Μπορείτε να αποσυνδέσετε το σύστημα τροφοδοσίας τροφής (στον κεντρικό πίνακα ελέγχου). 4. Εάν ο διανομέας είναι γεμάτος και δεν υπάρχει χοιρομητέρα: αφαιρέστε το κορδόνι της σφαιρικής βαλβίδας από το σωλήνα ανοίγματος (ή καλώδιο) Dos 7 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσαρμόζετε την ποσότητα τροφής μόνο όταν ο διανομέας είναι κενός. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1. Μπορείτε να χορηγήσετε στερεά φάρμακα σε κάθε χοιρομητέρα. 2. Ανοίξτετοπαράθυροστομπροστινόπλαίσιοτουδιανομέα 3. Προσθέστε τα φάρμακα στην τροφή που βρίσκεται στους διανομείς. 4. Κλείστε και πάλι το παράθυρο. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ 1. Σταματήστε το σύστημα παροχής τροφής (χειριστήριο στον κεντρικό πίνακα ελέγχου). 2. Ανοίξτε το παράθυρο μετά από ένα γεύμα. 3. Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του διανομέα (μεγ. 25 BAR). 4. Κρεμάστε τη σφαιρική βαλβίδα έξω από το διανομέα. 5. Αφήστε το διανομέα και το σωλήνα παροχής να στεγνώσει εντελώς. ΧΡΉΣΗ ΔΙΑΝΟΜΈΑ ΕΛΈΓΧΟΥ Εάν χρησιμοποιείτε διανομέα ελέγχου για να σταματάτε το σύστημα παροχής τροφής, φροντίστε ώστε να υπάρχει πάντα μια χοιρομητέρα σε εκείνο το θάλαμο. ROXELL

9 Η ένδειξη του όγκου, για τονπολτό και τις κροκέτες, στο διανομέα της ROXELL είναι ενδεικτική κλίμακα και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη τροφή που χρησιμοποιείτε. Για την ακριβή δόση της τροφής, η ROXELL συστήνει τη βαθμονόμηση της κλίμακας της δοσολογίας με τη συγκεκριμένη τροφή που χρησιμοποιείτε, πριν από την παραγωγή. 1. Χρησιμοποιήστε έναν εγκατεστημένο διανομέα στο σύστημα ταΐσματος. 2. Επιλέξτε μια ενδεικτική κλίμακα στο διανομέα για την τροφή (πολτός ή κροκέτες) που χρησιμοποιείται. 3. Τοποθετήστε τη λαβή του σύρτη, στην επιλεγμένη κλίμακα, στο 1 λίτρο και γεμίστε το διανομέα γεμίζοντας το σύστημα. 4. Αδειάστε το διανομέα και ζυγίστε την ποσότητα της τροφής. Σημειώστε την τιμή στον πίνακα βαθμονόμησης. 5. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 5 φορές συνολικά για τον ίδιο όγκο. 6. Ο μέσος όρος αυτών των 5 μετρήσεων αντιπροσωπεύει την πραγματική δοσολογία της τροφής σας στην επιθυμητή κλίμακα του διανομέα της ROXELL 7. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία με άλλους όγκους. (1l. 7l) ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΉ ΒΑΘΜΟΝΌΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αλλάξετε τον τύπο της τροφής, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ Μέτρηση Βάρος Βαθμονόμησης Διανομέας με Κλίμακα 1l 2l 3l 4l 5l 6l 7l Μέσος όρος ROXELL Dos 7 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU

10 Dos 7 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κλείστε πρώτα το διακόπτης κύριος. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΓΚΡΙ ΦΟΝΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. εξαμηνιαίως 1. Μονάδα ισχύος - Αφαιρέστετησκόνηαπότονανεμιστήρα X - Ελέγξτε για πιθανές ζημιές στην ηλεκτρική καλωδίωση X 2. Dos7 - Ελέγξτεγιαπιθανέςζημιές X ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κλείστε πρώτα το διακόπτης κύριος. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΓΚΡΙ ΦΟΝΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Το σύστημα ανοίγματος δεν λειτουργεί 2. Το σύστημα ανοίγματος συνεχίζει να λειτουργεί ανοδικά Ο διακόπτης«on-off» δεν είναι στη θέση «I». Ο διακόπτης«up» δεν λειτουργεί. Θερμική διακοπή κινητήρα. Ο αναστολέας των ακραίων διακοπτών έχει χαλαρώσει. Ρυθμίστε το διακόπτη. Ελέγξτε το διακόπτη. Άναμμα πορτοκαλί λαμπτήρων. Ελέγξτε τη θερμική προστασία. Μετρήστε το ρεύμα της φάσης. Ελέγξτε τους ακραίους διακόπτες. 3. Δεν υπάρχει τροφή στο διανομέα Ο σύρτης απομόνωσης δεν είναι ανοικτός. Ανοίξτε το σύρτη απομόνωσης. 4. Δεν υπάρχει τροφή στο διανομέα Το σύστημα ανοίγματος δεν λειτουργεί. Εμπόδιο στο σωλήνα παροχής. Δείτε NO TAG1. Καθαρίστε το σωλήνα παροχής. Ο διανομέας δεν είναι κλειστός (ησφαιρική βαλβίδα δεν βρίσκεται στον πυθμένα). Ελέγξτε και στερεώστε το κορδόνι στο σωλήνα ανοίγματος. 4

11 Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.B) δηλωση ενσωματωσησ ημιτελων μηχανηματων (Οδηγία 2006/42/ΕΚ, Παράρτημα II.1.B) Fabrikant/Κατασκευαστής: Roxell, Industrielaan 13, 9990 Maldegem Τηλ.: Φαξ: Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: Δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν: Dos7 Nr: 040 Automatisch voedersysteem voor individueel gehuisveste zeugen. Αυτόματο σύστημα ταΐσματος για το τάισμα μεμονωμένων θηλυκών χοίρων Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met: - de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische Compatibiliteit). - de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 13857; EN 349; EN ISO 12100; EN ; EN ; EN Het is verboden bovengenoemd product in gebruik te stellen voordat de machine waarin het wordt ingebouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn is verklaard. Tevens verbindt de fabrikant (of zijn gemachtigde) zich om op met redenen omkleed verzoek van de nationale autoriteiten de relevante informatie over deze niet voltooide machine door te geven. De wijze van doorgifte is digitaal. De wijze van informatieverschaffing laat de intellectueeleigendomsrechten van de fabrikant van de niet voltooide machine onverlet. (NL) Αναφορικά με τη δήλωση αυτή, είναι σε συμμόρφωση με - Τις ακόλουθες οδηγίες 2006/42/ΕΚ (Οδηγία περί Μηχανημάτων); 2014/30/EE (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα). - Τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN ISO 13857; EN 349; EN ISO 12100; EN ; EN ; EN Το προϊόν αυτό δεν τίθεται σε λειτουργία έως ότου το μηχάνημα στο οποίο ενσωματώνεται έχει δηλωθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας περί Μηχανημάτων. Ο κατασκευαστής (ή ο αντιπρόσωπός του) αναλαμβάνει επίσης, κατόπιν εύλογου αιτήματος των εθνικών αρχών, να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν αυτό το εν μέρει ολοκληρωμένο μηχάνημα. Ο τρόπος μετάδοσης θα είναι ψηφιακός. Ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες δεν θίγει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του κατασκευαστή αναφορικά με το εν μέρει ολοκληρωμένο μηχάνημα. (EL) Plaats, Datum / Τόπος, Ημερομηνία: Maldegem, 01/01/ Dhr. Gino Van Landuyt Γενικός Διευθυντής υτό το τμήμα συμπληρώνεται μόνο εφόσον όλα τα ενσωματωμένα υποτμήματα παρέχονται από τη Roxell. EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) ΕΚ-δήλωση συμμόρφωσης (Οδηγία 2006/42/ΕΚ, Παράρτημα II.1.Α) Wij/Οι (naam installateur/όνομα εγκαταστάτη) (volledig adres en land/πλήρης διεύθυνση) Verklaren geheel onder eigen verantwoording de Δηλώνουμε πλήρως με δική μας αιτιολόγηση ότι (naam machine/ονομασία μηχανήματος) (nummer CE-label/αριθμός ετικέτας CE) In een installatie te hebben ingebouwd geheel volgens de Roxell-voorschriften en in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn. Έχει ενσωματωθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας περί Μηχανημάτων και τις οδηγίες της Roxell bvba. (plaats, datum/τόπος, ημερομηνία) (naam, handtekening/όνομα, υπογραφή) De EG-verklaring van overeenstemming / inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet voltooide machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later bijvoorbeeld door de verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen. SPECIMEN Η δήλωση συμμόρφωσης EK/ δήλωση καταχώρησης αφορά αποκλειστικά το μηχάνημα ή το μερικώς έτοιμο μηχάνημα στην κατάσταση στην οποία έχει διατεθεί στην αγορά, ενώ δεν ισχύει για κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία προστέθηκαν ή και για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα από, για παράδειγμα, το διανομέα ή και τον εγκαταστάτη ή και τον τελικό χρήστη.

12 ROXELL bvba Industrielaan 13, 9990 Maldegem (Belgium) Tel ROXELL USA Inc. 720 Industrial Park Road, Anderson MO (USA) Tel ROXELL Malaysia No. 49, Jalan Permata 2/KS9, Taman Perindustrian Air Hitam, Klang, Selangor (Malaysia) Tel ROXELL Россия ООО «Рокселл» ОГРН , Россия, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9, помещение 653 Телефон: Адрес электронной почты:

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 00107774 0318 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης COMEO IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 4215 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ... 1 1. ΤΗΡΕΊΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 00706887 0318 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης BRIDOLAY - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 0512 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΆ... 0 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ... 1 1. ΤΗΡΕΊΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΎΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ 00206037 0819 Εγχειρίδιο χρήσης ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης BOOZZTER IN LINE- ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 0318 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISLCAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 04205258 0819 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Blu Hox - Blu Hox plus - - EU ROXELL - 0819 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISCLAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΉ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ 00804021 2517 Εγχειρίδιο χρήσης ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης VITOO IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 0512 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ... 1 1. ΤΗΡΕΊΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΎΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 00404302 0819 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Titan- Εγχειρίδιο χρήσης - EU ROXELL - 0819 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISCLAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ... 4 ΣΧΈΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 00803767 0318 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης VITOO - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 0318 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISCLAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ... 3 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 01802446 0819 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης KOOZII TM - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 4017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISCLAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ 00803502 0318 ΕΥΘΥΓΡΆΜΜΙΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης KIXOO IN LINE - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ - EU ROXELL - 0318 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ DISCLAIMER ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 05901038 0819 Εγχειρίδιο χρήσης EL ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης BINS - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ- EU ROXELL - 0318 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ - ΣΙΛΌ... 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Προσοχή! Ο ψεκαστήρας έχει σχεδιαστεί για χρήση με χημικά που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt

Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr.:010395 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Προσοχή! Ο ψεκαστήρας έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για κομπρεσέρ αέρος MY1000 / MY2000 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά DIRECT DRIVEN COMPRESSOR

Διαβάστε περισσότερα

MY1100 Αεροσυμπιεστής. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

MY1100 Αεροσυμπιεστής.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης MY1100 Αεροσυμπιεστής Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν την λειτουργία του μηχανήματος. 2 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Οδηγίες ασφαλείας Σημείωση: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Μοντέλο: VC-1156 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες Πληροφορίες συμμόρφωσης με τις κανονιστικές διατάξεις Για το Σύστημα ασφαλείας μηχανήματος MSS3s (A5:S3) ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες Πληροφορίες συμμόρφωσης με τις κανονιστικές διατάξεις Για τα εξαρτήματα του Συστήματος GRADE 1 Πίνακας περιεχομένων σελίδα Πινακίδες και σημάνσεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560 x2 90 C 540 345 97 20 473 595 Μέγ 89 537 572 5,5 6 4 538 595 ελάχ. 550 ελάχ. 550 ελάχ. 500 600 30 ελάχ. 560 ελάχ. 500 ελάχ. 560 583 + 2 30 5 = = ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

KDFVC fan coil unit. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Οδηγίες Χρήσης

KDFVC fan coil unit. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Οδηγίες Χρήσης KDFVC fan coil unit Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σελ,4 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3,1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σελ,5 3,2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ σελ,5 3,3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC EL

TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC EL TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC2016-15-005- Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών XD100 της Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πληροφορίες λειτουργίας, τακτικής συντήρησης και ασφάλειας. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με

Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με μεταγενέστερες τροποποιήσεις (Οδηγία 92/31/CEE της 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47 Μοντέλο: MTF-16229 Διαβάστε προσεκτικά και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

BID3333 SET Angle grinder Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual www.bormanntools.com Πληροφορίες ασφαλείας Το μηχάνημα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας των ηλεκτρικών εργαλείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TVM 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL

TVM 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL TVM 18 S EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 1 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W

Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

TVE 30 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE30T-TC EL

TVE 30 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE30T-TC EL TVE 30 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE30T-TC2017-02-003- Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιεχόμενα 1. Περιγραφή μηχανήματος 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 3. Οδηγίες ασφαλείας 4. Συναρμολόγηση 5. Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

BBC9000 Εκκινητής & Power Bank. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BBC9000 Εκκινητής & Power Bank. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BBC9000 Εκκινητής & Power Bank Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 015550 WWW.BORMANNTOOLS.COM Οδηγίες χρήσης για εκκινητή & powerbank Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

TVE 8 / TVE 9 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ TRT-BA-TVE8-TVE9-TC EL

TVE 8 / TVE 9 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ TRT-BA-TVE8-TVE9-TC EL TVE 8 / TVE 9 EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ TRT-BA-TVE8-TVE9-TC2016-15-005-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος

SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εκδ. 1.2 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 5. STANDARD 6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TVE 10 / TVE 11 / TVE 15 / TVE 17

TVE 10 / TVE 11 / TVE 15 / TVE 17 TVE 10 / TVE 11 / TVE 15 / TVE 17 EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ TRT-BA-TVE10-TVE11-TVE15-TVE17-TC-004-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 1 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη

Διαβάστε περισσότερα

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Σημαντικό: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεχτικά. Σημειώστε τις οδηγίες ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Σημαντικό: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεχτικά. Σημειώστε τις οδηγίες ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Σημαντικό: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεχτικά. Σημειώστε τις οδηγίες ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά και τις προειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Personal Sports Blender D1202

Personal Sports Blender D1202 Personal Sports Blender D1202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 EL Εγχειρίδιο χρήσης d c b e f g h a i Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SPA1330. Domande? Contatta Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SPA1330. Domande? Contatta Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Domande? Contatta Philips SPA1330 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Ελληνικά 1 Σημαντικό 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC-002-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή πρέπει να τηρείτε βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων

Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων (Greek) DM-SW0002-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων SW-E6000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ...3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 Εγκατάσταση...6 Χρήση του SM-EWE1 για τοποθέτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ: MCF-16233 / MCF-16234 Διαβάστε τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια βάση στήριξης

Επιτραπέζια βάση στήριξης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Επιτραπέζια βάση στήριξης DS-1 6720889388 (2018/10) el Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας........... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

Truma E-Kit. Οδηγίες λειτουργίας Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα. Σελίδα 02

Truma E-Kit. Οδηγίες λειτουργίας Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα. Σελίδα 02 Truma E-Kit EL Οδηγίες λειτουργίας Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα Σελίδα 02 Truma E-Kit Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Ενδεδειγμένη χρήση...2 Υποδείξεις ασφαλείας...2 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία της Μηχανής Συσκευασίας Κενού - Vacuum Champion

Ορολογία της Μηχανής Συσκευασίας Κενού - Vacuum Champion Ορολογία της Μηχανής Συσκευασίας Κενού - Vacuum Champion (1) Vacuum gauge - Μετρητής Κενού: Έχει κίτρινος χρώμα και γίνεται πράσινο χρώμα όταν η λειτουργία κενού έχει επιτευχθεί. (2) Vacuum Level - Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SPA1260. Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at SPA1260. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/support SPA1260 EL Εγχειρίδιο χρήσης a (L) (R) b (L) (R) c d e (L) (R) f (L) (R) AUX EL Προειδοποίηση: Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A.  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιγραφή προϊόντος 1. Αυτό το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για να συγκολλήσετε μέταλλα όπως ανοξείδωτα μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ NUORO ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ NUORO ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ NUORO ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗ Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 5202650018687 / 5202650018694 2 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για σκούπα στάχτης 20Lt BAC2000

Οδηγίες χρήσης για σκούπα στάχτης 20Lt BAC2000 Οδηγίες χρήσης για σκούπα στάχτης 20Lt BAC2000 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Δίνει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, την χρήση και την συντήρηση του μηχανήματος. Εάν υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC2016-31-003- ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Ομάδες χρηστών 3 4. Εξήγηση συμβόλων 3 5. Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Οδηγίες χειρισμού. Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P EL Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Σχετικά με το παρόν έγγραφο 1.1 Σκοπός του εγγράφου Οι παρούσες οδηγίες χειρισμού αποτελούν μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

BAG1250 Εξάρτημα Συλλογής Σκόνης. Art Nr: Π Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BAG1250 Εξάρτημα Συλλογής Σκόνης. Art Nr: Π  Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BAG1250 Εξάρτημα Συλλογής Σκόνης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Art Nr: 019121 Π Owner s manual Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες ασφάλειας. Πριν την χρήση διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα