ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών Έγκριση για εργασία νυκτερινή εργασίμων ημερών, καθώς νυκτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών που παρέχεται προς συμπλή ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εντός του νομίμου ωραρίου για έναν υπάλλη λο (φύλακα) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποί ησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. από την εταιρεία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και τους λοιπούς μετόχους της, Κυριάκο και Κωνσταντίνο Περτσινίδη Σύνταξη γνωμοδοτήσεως επί της αιτήσεως Α.Π. 3540/ της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Μικρομε σαίων Επιχειρήσεων Αττικής (Ο.Μ.Μ.Ε. Αττικής) Τροποποίηση της (ΦΓ8/22431/ (ΦΕΚ τ.β 1620/ ) αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτι κού Συνεδρίου, περί τροποποιήσεως και συμπληρώ σεως της ΦΓ8/15686/ (ΦΕΚ 1242 τ.β ) απο φάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί καθορισμού των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συ νεδρίου και της αρμοδιότητας αυτών... 5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/2436/0004 (1) Συγκρότηση Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3260/2004 «Ρυθμσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151 τ.α ). ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2007 β) Του Κεφαλαίου Α Μέρος Ζ του Κώδικα Κατά στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19 τ.α ). γ) Της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του ν.1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 81 τ.α ). δ) Των άρθρων 4 και 6 του ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196 τ.α ). ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). στ) Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 τ.α ). ζ) Του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. η) Των άρθρων 36 παρ. 1 και 43 του π.δ. 410/1998 «Κώ δικας Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 191 τ.α ). 2. Την υπ αριθμ. 2/25298/0004/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Σύστα ση Συγκρότηση του Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 356 τ.β / ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/47054/0004/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1370 τ.β / ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την παρού σα συγκρότηση με ισάριθμα μέλη, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικο νομικών, το Δ πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του οποίου τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ4 Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους, καθώς και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), εφόσον δεν έχει ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ως εξής: α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α κατηγο ρίας ΠΕ, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στο Νομό Αττικής, με τους αναπληρωτές τους. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη και ένα από τα αναπληρωματικά θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

2 966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α με τους αναπληρωτές τους. 2. Τα υπό στοιχείο α τακτικά μέλη της παρ. 1 ορίζονται από τον οικείο Υπουργό από υπαλλήλους που πλη ρούν τις προϋποθέσεις να επιλεγούν ως προϊστάμενοι διευθύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3260/2004 και τοποθετούνται με απόφασή του ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων για μία τριετία. 3. Τα υπό στοιχείο α αναπληρωματικά μέλη της παρ. 1 της παρούσης ορίζονται από τον οικείο Υπουργό από υπαλλή λους που έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι διευθύνσεων. 4. Με την απόφαση ορισμού των μελών του Υπηρε σιακού Συμβουλίου, ορίζεται ως πρόεδρος ένα από τα τακτικά μέλη με αναπληρωτή του, επίσης ένα από τα μέλη αυτά. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπλη ρωτής του προέδρου θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος. 5. Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσίας. 6. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται διετής. 7. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσω πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 8. Τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκλέ γονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. ΔΙΚ.ΠΡ/ Φ80/30/8703/ (ΦΕΚ 684/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως ισχύει και αποτελούν τα υπό στοιχείο β της παρ. 1 της πα ρούσας απόφασης μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 9. Η με υπ αριθμ. 2/49283/0004/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Συ γκρότηση Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1410 τ.β ), καταργεί ται από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ F Aριθμ. 311 ΕΦΑ(59) (2) Έγκριση για εργασία νυκτερινή εργασίμων ημερών, κα θώς νυκτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσι μων ημερών που παρέχεται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εντός του νο μίμου ωραρίου για έναν υπάλληλο (φύλακα) ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου της Ελληνικής Επιτρο πής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέ σεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση της Ελληνι κής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α 171). β. Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Ελέγχου των δαπα νών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247). γ. Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 297). 2. Το π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ Α 173). 3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/ (ΦΕΚ Α 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 4. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ ξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ Β 249/ ). 5. Το με υπ αριθμ. Πρωτ. Δ.β./235/562/ έγ γραφο της ΕΕΑΕ. 6. Το γεγονός ότι για την εν λόγω δαπάνη υπάρχει εγ γεγραμμένη πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 35/610 ΚΑΕ 0521 ποσού 3.000,00 οικονομικού έτους 2007, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε α) εργασία νυχτερινή εργασίμων ημερών και β) εργασία νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για τον Νικόλαο Τζωρ τζάκη, υπάλληλο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Φύλακα Νυχτοφύλακα, για το έτος 2007, ως εξής: Νυχτερινή εργασίμων ημερών: μέχρι 600 ώρες συ νολικά. Νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων: μέχρι 300 ώρες συνολικά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ F Απόφαση 1 αριθμ. 324/V/2006 (3) Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίη σης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγ ματοποιείται με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. από την εταιρεία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και τους λοιπούς μετόχους της, Κυριάκο και Κωνσταντίνο Περτσινίδη. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος Μέλη: Φαίδων Στράτος Βασίλειος Πατσουράτης, λόγω κωλύματος του τα κτικού μέλους Γαρυφαλιάς Αθανασίου Δημήτριος Γιαννέλης Ελίζα Αλεξανδρίδου Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργείας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [...]. Όπου ήταν δυνατόν τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [...]).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 967 Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρ θρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. από την εταιρεία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και τους λοιπούς μετόχους της, Κυριάκο και Κωνσταντίνο Περτσινίδη. Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, Προϊσταμένη της Α Δι εύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγω νισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.) και εκτελούσα χρέη αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή ει σήγηση (αριθμ. πρωτ. 8226/ ) της Υπηρεσίας και πρότεινε τη μη απαγόρευση της από (ημ. αριθ. πρωτ. 7184) γνωστοποιηθείσης συγκέντρωσης, καθόσον δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. Κατόπιν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού Τμήμα Α διασκέ φθηκε και αφού είδε τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και την εισήγηση της Γ.Δ.Α. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. Στις (ημ. αριθ. πρωτ. 7184) γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από την εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και τους Κωσταντίνο και Κυριάκο Περτσινίδη, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977 όπως ισχύει, η απόκτηση από αυτούς κοινού ελέγχου επί της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από υπογραφείσα μεταξύ τους συμφωνία μετόχων. Σημειώνεται ότι στις είχε υπογραφεί μεταξύ των μερών ένα Memorandum of Understanding (Βασικοί Όροι Συμφωνίας) σύμφωνα με το οποίο εκτός των άλ λων προβλέπεται ότι: 1) ο όμιλος Σφακιανάκη θα συμμετείχε στο κεφάλαιο της Αθωνικής Τεχνικής σε ποσοστό 49,9% με την από κτηση, αφενός ποσοστού 30,7% του μετοχικού κεφα λαίου μέσω συμμετοχής στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας, με αντίστοιχη παραίτηση των παλαιών μετόχων και αφετέρου ποσοστού 19,19% με την εξαγορά μετοχών συμφερόντων Περτσινίδη ή άλλων μετόχων, 2) στο Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση των με τόχων (Σφακιανάκη και Περτσινίδη) θα είναι ανάλογη της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας, ενώ προβλέπεται και πως θα εκλέγονται τα μέλη του Διοι κητικού Συμβουλίου και 3) τα μέρη με την υπογραφή οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης θα αποφασίσουν ταυτόχρονα και την τροπο ποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, σημει ώνεται ότι τα συμφωνηθέντα στο MoU αποτελούν απο τέλεσμα διαπραγματεύσεων και όχι τελική και οριστική συμφωνία και τα μέρη δεν παραιτούνται από το δικαίωμά τους να υπαναχωρήσουν χωρίς να υπάρχει υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης. Τελικά στις υπογράφηκαν τέσσερα (4) ιδιωτικά συμφωνητικά πώλησης μετοχών μεταξύ της εταιρίας Σφακιανάκη και τους μετόχους της Αθωνικής Τεχνικής: 1) Κυριάκο και Κωνσταντίνο Περτσινίδη, 2) Ελευθε ρία Μπανάκη, 3) Πελαγία Περτσινίδη και 4) Ευστάθιο Κορμέντζα για την πώληση και μεταβίβαση μετοχών ως εξής: 1. Οι μέτοχοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθωνικής Τεχνικής Α.Ε. Κυριάκος και Κωνσταντίνος Περτσινίδης αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 52,4% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. προέβησαν στην πώληση μετοχών ( ο πρώτος και ο δεύτερος) έναντι τιμήματος [ ] στην εταιρεία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. 2. Η μέτοχος κ.ελευθερία Μπανάκη του Αλεξάνδρου αποκλειστική κύριος, νομέας και κάτοχος μετο χών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 4,63% του μετοχι κού κεφαλαίου της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. προ έβη στην πώληση του συνόλου των μετοχών της έναντι τιμήματος [ ] στην εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. 3. Η μέτοχος κ.πελαγία Περτσινίδου του Κωνσταντίνου αποκλειστική κύριος, νομέας και κάτοχος μετο χών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 4,63% του μετοχι κού κεφαλαίου της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. προ έβη στην πώληση του συνόλου των μετοχών της έναντι τιμήματος [ ] στην εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. 4. Ο μέτοχος Ευστάθιος Κορμέντζας του Χρήστου αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,0% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. προέβη στην πώληση του συνόλου των μετοχών του έναντι τιμήματος [ ] στην εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. Την ίδια ημερομηνία ήτοι , μετά την αγοραπωλησία των μετοχών των παραπάνω μετόχων, μέσω των οποίων η εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. απέκτησε μετοχές που αντιστοιχούν στο 27,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Αθωνικής Τεχνικής, οι μέτοχοι της τελευταίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισαν αφενός την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη τριών (3) ευρώ και αφετέρου το σύνολο της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου να διατεθεί στην εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων με την προϋπόθεση να καλύψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή του τιμήματος των [ ] εντός δέκα (10) ημερών στον ειδικό λογαριασμό της Αθωνικής Τεχνικής Α.Ε. για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την απόκτηση από την Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρία Σφακιανάκης απέκτησε συνολικά το 49,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Αθωνικής Τεχνικής Α.Ε. Πέραν των ανωτέρω, η εταιρία Σφακιανάκης στις υπέγραψε όπως προαναφέρθηκε με τους μετόχους της Αθωνικής Τεχνικής Α.Ε., Κωνσταντίνο και Κυριάκο Περτσινίδη, Υλαία Α.Ε. και Hastington Ltd συμφωνία μετόχων στην οποία προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής: 1) το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από επτά (7) μέλη, τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων θα εκλέγονται από τους παλαιούς μετόχους και τρία (3) μέλη από την εταιρεία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., 2) τα μέρη αναλαμβάνουν να τροποποιήσουν το κα ταστατικό της εταιρίας έτσι ώστε η εταιρία Σφακια νάκης να έχει το δικαίωμα να διορίζει απευθείας το ένα τρίτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα θα αποφασιστεί ο Αντιπρόεδρος να ορίζεται από την εταιρία Σφακιανάκης, ο Πρόεδρος να είναι ο πρώτος εκ των μετόχων και ο Διευθύνων Σύμβουλος ο δεύτερος

4 968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εκ των μετόχων, ενώ για οποιαδήποτε αλλαγή των δύο τελευταίων θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της εταιρίας Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., 3) οι μέτοχοι ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνούν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων για τα παρακάτω θέ ματα: την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, την απόσχιση κλάδου, τις αγορές ακινήτων άνω των 3 εκατ. ή σύναψη συμβάσεων άνω του 1 εκατ., τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των παγίων (συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευών) άνω των 500 χιλιάδων και τον ετήσιο προϋπολογισμό και επιχειρηματικά σχέδια, 4) οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία 51% των μετόχων καθώς και αυξημένη πλειο ψηφία 51% των παρόντων, 5) όλοι οι όροι της σύμβασης χαρακτηρίζονται ως ου σιώδεις και κάθε υπαίτια παράβαση από οποιονδήποτε μέτοχο, οποιουδήποτε όρου της σύμβασης συνιστά πα ράβασή της και εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση ή άμεση επανόρθωση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες τότε οποιοσ δήποτε μέτοχος μπορεί να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας που τυχόν θα έχει υποστεί από την αθέτηση αυτής της συμβάσεως από τον υπαίτιο μέτοχο. Παράβαση των όρων ορισμού του Διοικητικού Συμβου λίου επισύρουν ποινική ρήτρα 3 εκατ. και το μέλος που θα έχει παραβεί τον όρο αυτό και ο οποίος δε θα μπορεί να επικαλεστεί την αυξημένη απαρτία και πλει οψηφία, ούτε το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρίας ως δήθεν άσκηση του νόμιμου δικαιώματός του. Ποινική ρήτρα τουλάχιστον 3 εκατ. επισύρει επίσης παράβαση του άρθρου 6 της συμφωνίας των μετόχων περί των υποχρεώσεων των μετόχων αναφορικά με πράξεις μεταβίβασης των μετοχών που έχουν υπό την κατοχή τους και 6) σε περίπτωση που η εταιρία Σφακιανάκης αποκτήσει πλέον του 50% των μετοχών της Αθωνικής Τεχνικής ή είτε η εταιρία Σφακιανάκης είτε οι πρώτοι τέσσερις εκ των μετόχων συνολικά πέσουν σε ποσοστό κάτω του ποσοστού της εκάστοτε καταστατικής μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, η συμφωνία μεταξύ των μετόχων λήγει. Η συμφωνία των μετόχων τελεί υπό την αίρεση της Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία δεν θα απαγορεύει και θα εγκρίνει κατά το άρθρο 4γ παρ.1 του ν. 703/1977 την κατά το άρθρο 4 συγκέντρωση. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. μετά την πραγματοποίηση της εξαγοράς των μετοχών από τη Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. έχει ως ακολούθως: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ με μετοχές (13,50%), ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ με μετοχές (13,50%), ΥΛΑΙΑ Α.Ε. με μετοχές (16,17%), HASTINGHTON LTD με μετοχές (6,93%), ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ με μετοχές (49,9%). Τέλος, οι υπόχρεες προς γνωστοποίηση εταιρείες προσκόμισαν το φύλλο της 17ης Νοεμβρίου 2006 της εφημερίδας Εξπρές, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπό κρίση πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4β παρ.6 του ν.703/1977 και στην με αριθμό 185/ΙΙΙ/2001 Απόφαση της Ε.Α.. Τη δε γνωστοποίηση συνόδευε το προβλεπόμενο στο άρθρο 31 παρ.1 του ν.703/1977 παράβολο των ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ 1. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ Η εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1961, ει σήχθη στο ΧΑΑ το 1997 και οι μετοχές της κατέχονται από περίπου 1850 μετόχους. Η κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. καθώς και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Α) Μετοχική Σύνθεση: Μιράντα Ευστρατία Σφακια νάκη Τάκη με μετοχές (45,59%), Αικατερίνη Σφακιανάκη Πλατιά με μετοχές (27,19%), Σταύ ρος Π. Τάκη με μετοχές (5,67%), Αθανάσιος Γ. Πλατιάς με μετοχές (2,72%), Επενδυτικό κοινό με μετοχές (18,83%). Β) Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος Νικόλαος Σφακι ανάκης, Αντιπρόεδρος Μαρία Συζ. Νικ. Σφακιανάκη, Δι ευθύνων Σύμβουλος Σταύρος Τάκη, Εκτελεστικό Μέλος Μιράντα Ευστρατία Σφακιανάκη Τάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αικατερίνη Σφακιανάκη Πλατιά, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αθανάσιος Πλατιάς, Εκτελεστικό Μέλος Νικόλα ος Πατσατζής, Εκτελεστικό Μέλος Νικήτας Ποθουλάκης, Εκτελεστικό Μέλος Δημήτριος Χούντας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Χριστόφορος Κατσάμπας, Ανεξάρ τητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Σοφία Μήλα. Όλες οι εταιρίες του ομίλου Σφακιανάκης, καθώς και το αναφερόμενο εντός παρενθέσεως ποσοστό συμμε τοχής σε αυτές της μητρικής εταιρίας Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. είναι οι εξής: Personal Best A.E. (100%), Panergon A.E. (97,69%), Autoteam A.E. (100%), Executive Insurance Brokers A.E. (90%), Executive Lease A.E. (97,03%), Autolink A.E. (100%), Autoforum A.E. (100%), Cadillac Hellas A.E. (100%), Σφα κιανάκης Α.Ε. (97,00%), Winlink A.E. (40%), Speedex A.E. (49,53%), Alpan Electroline Ltd (40%), Mirkat Ltd (100%), Mirkat Dooel Skopje (100%). Οι δραστηριότητες του ομίλου Σφακιανάκη πραγματο ποιούνται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Βουλγαρία. Από τη φετινή χρονιά ο όμιλος ξεκίνησε δραστηριότητα και στην ΠΓΔΜ. Ο όμιλος Σφακιανάκη ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ανταλλακτικών Suzuki και Cadillac, φορτηγών Daf, λε ωφορείων Berkhof και αγροτικών μηχανημάτων Landini. Στον τομέα της λιανικής η δραστηριοποίηση του Ομίλου περιλαμβάνει την εμπορία αυτοκινήτων Suzuki, Opel, Ford, Volvo, Cadillac, καθώς και των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών BMW. Επιπλέον, στο αντικείμενο εργα σιών του ομίλου περιλαμβάνεται και η κατασκευή πλαι σίων και αμαξωμάτων, η μίσθωση οχημάτων, η εμπορία ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακού υλικού και υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, οι μεσιτείες ασφαλειών καθώς και η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Eπισημαίνεται ότι ο όμιλος Σφακιανάκη δεν είχε προηγούμενη δραστηρι ότητα στον κατασκευαστικό κλάδο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της του ΧΑΑ η αναπτυξιακή στρατηγική του ομίλου Σφακιανάκη πε ριλαμβάνει: i. την επέκταση στο χώρο των Βαλκανίων με την ίδρυση θυγατρικών εταιριών, ii. την ενδυνάμωση και κερδοφόρα ανάπτυξη του κλάδου λιανικής, μέσα από τις συνέργιες και τις οικονομίες που θα προκύψουν από την απορρόφηση των θυγατρικών εταιριών από τη μητρική και iii. την επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου σε τομείς όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης όπως αυτός των οικιστικών ακινήτων, της παραθεριστικής κατοικίας και του real estate. Επιπλέον, αποτέλεσμα της συγκέντρωσης θα είναι και η αξιοποί ηση της ακίνητης περιουσίας του ομίλου Σφακιανάκη.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 969 Σημειώνεται ότι με βάση τον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρίας, τα ενσώματα πάγια του ομίλου το 2005 αποτιμώνται σε Ο κύκλος εργασιών της Σφακιανάκης ΑΕΒΕ για το 2005 ανήλθε σε ,74, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Σφακιανάκη για την ελληνική αγορά ήταν ,39, ενώ ο παγκόσμιος κύκλος εργασι ών του ομίλου για την ίδια χρονιά διαμορφώθηκε σε 367,640, ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Η Αθωνική Τεχνική ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη από τους αδελφούς Κωνσταντίνο και Κυριάκο Περτσι νίδη, οι οποίοι θα κατέχουν, μετά την πραγματοποίη ση της συγκέντρωσης, άμεσα ή έμμεσα το 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία από το 2000 κατέχει το εργοληπτικό πτυχίο Ζ τάξης, ενώ το 2002 κατατά χθηκε στην 6η τάξη του νέου μητρώου, εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η εταιρία Αθωνική Τεχνική δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών οικοδομικών έργων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι τομείς δραστηριο ποίησης της Αθωνικής Τεχνικής αφορούν οικοδομικά κτιριακά έργα, πλωτά λιμενικά έργα, υδραυλικά αποχε τευτικά αρδευτικά έργα, βιομηχανικά ενεργειακά έργα, αναστηλωτικά έργα, έργα οδοποιίας, έργα πρασίνου και ειδικά έργα (νοσηλευτικές μονάδες μουσεία). Ειδικότερα, η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση μεγάλων αστικών ή παραθαλάσσιων ακινήτων από το 1999, δίνοντας έμφαση στα ποιοτι κά χαρακτηριστικά, όπως στην λειτουργικότητα, την πρότυπη αισθητική και την εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί πρόγραμμα κα τασκευής αστικών και παραθεριστικών κατοικιών, επαγ γελματικών χώρων και έργων τουριστικής ανάπτυξης που ξεπερνά σε αξία τα 100 εκατ. Η συμμετοχή των ιδιωτικών έργων στον κύκλο εργασιών της εταιρίας το 2003 και το 2004 ήταν μικρότερη του 10%, το 2005 εκτιμάται ότι έφτασε στο 20%, ενώ από το 2006 εκτι μάται ότι θα προσεγγίσει το 60% 70% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρίας. Επίσης, πραγματοποιεί έργα συντήρησης, αποκατάστασης και επανάχρησης μνημείων στο Άγιο Όρος και σε μεγάλο αριθμό μονών σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Αθωνικής Τεχνικής, η συνεργασία με στρατηγικό επενδυτή θα διασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των εργασιών της, οι οποίες εμφανίζουν ιδιαίτερη πρόοδο και προοπτικές. Με τη σύναψη της νέας στρατηγικής συμμαχίας η Αθωνική Τεχνική Α.Ε. ενισχύεται αφενός μεν κεφαλαιακά με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αφετέρου δε λειτουργικά με τις τεράστιες δυνατότη τες ανάπτυξης στον τομέα του real estate σε όλη την ελληνική επικράτεια, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κύπρο, αλλά αποκτά και ευκαιρία επενδυτικής αξιοποί ησης της σημαντικής ακίνητης περιουσίας που διαθέτει η Σφακιανάκης ΑΕΒΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4στ του ν.703/1977, το 2005 στην ελληνική αγορά ανήλθε σε ,91 έναντι ,75 το 2004, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 16%. ΙΙΙ. 1. Σχετική Αγορά Προϊόντων. Η υπό κρίση υπόθεση αφορά στην κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων τεχνι κών έργων καθώς και στην αγορά παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης ακινήτων. Η αγορά των κατασκευών διακρίνεται: α) στην αγορά των ιδιωτικών και β) στην αγορά των δημοσίων έργων. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. εντοπίζεται σήμερα στα ιδιωτικά έργα και στην ανάπτυξη ακινήτων, όπως προαναφέρθηκε. Ειδικότερα, για την εκτέλεση δημόσιων έργων μια τεχνική εταιρεία θα πρέπει να πληρεί ορισμένες προ ϋποθέσεις ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού του δημοπρατούμενου έργου, οι οποίες αφορούν στη νομική της μορφή, στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων της κλπ. και να είναι κάτοχος πτυχίου εργοληπτικής ικανό τητας συγκεκριμένης τάξης κατά περίπτωση. Ανάλογα με τις προϋποθέσεις που συγκεντρώνει και τη νομική της μορφή εγγράφεται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι χειρήσεων (ΜΕΕΠ), που αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τεχνικής και οικονομικής της ικανότητας, για μία ή περισσότερες κατηγορίες έργων και σε μία τάξη για κάθε κατηγορία. Η κατάταξη ισχύει για μια 3ετία, μετά την οποία γίνεται επαναξιολόγηση. Οι κατηγορίες έρ γων στις οποίες μπορεί να εγγραφεί μία τεχνική εται ρεία είναι: α) Οδοποιίας, β) Οικοδομικά, γ) Υδραυλικά, δ) Λιμενικά, ε) Ηλεκτρομηχανολογικά και στ) Βιομηχανικά Ενεργειακά, ενώ οι τάξεις, από τις οποίες καθορίζεται η δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων έργων, διαβαθμίζονται από 1η έως και 7η για κάθε κατηγορία έργων, ενώ στις ανώτερες τάξεις περιλαμβάνονται εταιρίες με νομική μορφή ΑΕ και ΕΠΕ. Στα ιδιωτικά έργα περιλαμβάνονται τα έργα η κατα σκευή των οποίων ανατίθεται από ιδιώτες, εταιρείες κ.λπ. και διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις των συγκεκριμένων συμφωνιών μεταξύ των μερών και τους κανόνες της τεχνικής. Τα κριτήρια για την επιλογή της μιας ή της άλλης κατασκευαστικής επιχείρησης διαφέ ρουν από πελάτη σε πελάτη και μπορεί να είναι καθαρά οικονομικά, ποιοτικά, ή να αφορούν σε λόγους φήμης, εμπειρίας, εξειδίκευσης, δημοσίων σχέσεων κ.λπ. Η ζή τηση στον ιδιωτικό τομέα αφορά κυρίως στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών (ιδιωτικές κατοικίες) αλλά και άλλων έργων όπως ανέγερση ξενοδοχείων, πολυκατα στημάτων κ.λπ. Παρόλο που η κατασκευαστική δραστηριότητα δια κρίνεται στις παραπάνω σχετικές αγορές, στην πράξη δεν είναι εύκολο να διαχωρισθούν οι κατασκευαστικές εταιρείες σε εταιρείες που κατασκευάζουν έργα που πε ριλαμβάνονται αποκλειστικά στη μία ή στην άλλη σχε τική αγορά δεδομένου ότι οι μεν μεγάλες εργοληπτικές επιχειρήσεις του κλάδου (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) δραστηριοποι ούνται τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα, οι δε μικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου, ασχολούνται κυρίως με την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Η αγορά παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης ακινήτων περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση, της με κάθε τρόπο και μέσο οργανωμένης ανάπτυξης ακινήτων, με την ανέγερση επ αυτών οικοδομήματος ή οικοδομη μάτων, προοριζομένων για μία ή περισσότερες χρήσεις, με κατάλληλη πολεοδομική διαρρύθμιση και παράλλη λη αξιοποίηση παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων χρηματοδότησης. Ενδεικτικά συγκαταλέγονται στην αγορά ανάπτυξης ακινήτων η δημιουργία οικιστικών συγκροτημάτων, κτιρίων γραφείων, Εμπορικών Κέντρων, Ψυχαγωγικών Κέντρων, Θεματικών Πάρκων, Επαγγελ ματικών Πάρκων, μικτών εγκαταστάσεων εμπορικών και

6 970 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ψυχαγωγικών ή τουριστικών δραστηριοτήτων κ.λπ. ή ακόμα οι σημειακές αναπλάσεις και αποκαταστάσεις κτιρίων. Η αλληλεπίδραση των ως άνω αγορών μετα ξύ τους είναι δυνατή, με την έννοια ότι η ζήτηση για ανάπτυξη ακινήτων τροφοδοτεί την αγορά κατασκευής ιδιωτικών κυρίως έργων. Συνεπώς, στην υπό κρίση υπόθεση ως σχετικές αγο ρές θεωρούνται: 1) η κατασκευή δημοσίων έργων, 2) η κατασκευή ιδιωτικών έργων, και 3) η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ακινήτων. 2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ως σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό κρίση πε ρίπτωση, θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια, αφού, οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά των κατασκευών χαρακτηρίζονται από επαρκή ομοιογένεια στα πλαίσια της Ελληνικής Επικράτειας. 3. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙ ΣΜΟΣ Στην υπό κρίση περίπτωση δεν υπάρχουν επηρεαζό μενες αγορές βάσει του μεριδίου αγοράς της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. στην προσδιορισθείσα σχετική αγορά, αφού ο όμιλος Σφακιανάκη δεν είχε προηγού μενη δραστηριότητα στον εν λόγω κλάδο και το αντι κείμενο εργασιών του ομίλου αφορά άλλους κλάδους, οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω. Σύμφωνα με την τελευταία κλαδική μελέτη της ICAP «Τεχνικές Εταιρίες 7ης 6ης 5ης τάξης», ο συνολικός κύκλος εργασιών των Τεχνικών εταιριών 5ης, 6ης και 7ης τάξης, εισηγμένων και μη στο ΧΑΑ, το 2004 ανήλθε σε Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος εργασιών της Αθωνικής Τεχνικής το 2004 ανήλθε σε ,84, η εταιρία κατείχε μερίδιο αγοράς μό λις 0,8% στο σύνολο του κλάδου των κατασκευαστικών εταιριών των τριών ανώτερων τάξεων. Για το 2005 ο κύκλος εργασιών της Αθωνικής Τεχνικής διαμορφώθηκε σε ,30, και εκτιμάται ότι η θέση της στον κλάδο δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. Ο κατασκευαστικός κλάδος κατά την περίοδο προε τοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε μεγάλη ανάπτυξη. Στη μεταολυμπιακή περίοδο ο ρυθμός ανά πτυξης στον κλάδο περιορίστηκε και παρουσιάστηκε μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών και των κερ δών των εταιριών του κλάδου. Ο αριθμός των έργων που προκηρύσσονται περιορίστηκε και οι περισσότερες εταιρίες στράφηκαν και σε άλλους τομείς δραστηρι ότητας για να αντισταθμίσουν τις απώλειες. Τάση για τις περισσότερες εταιρίες αποτελεί η στροφή στην ανάπτυξη ακινήτων με την κατασκευή ιδιωτικών έργων κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εμπορικών κέντρων, αποθηκών, εξοχικών κατοικιών και γενικά δραστηριοτή των που εντάσσονται στο real estate. Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρίας Hellastat σε δείγμα 223 εταιριών, οι τεχνικές εταιρίες το 2005 υπέστησαν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 10,2%, δηλαδή από 4,41δις το 2004 μειώθηκε σε 3,96δις το Το 56,3% των εταιριών του δείγματος υπέστη μείωση πωλήσεων που εντοπίζεται κυρίως στις μικρές επιχει ρήσεις. Αναφορικά με τη δομή της αγοράς, στο Μητρώο Ερ γοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) είναι εγγεγραμμένες τεχνικές εταιρίες σύμφωνα με την τελευταία συ νεδρίαση της 4/12/2006 της αρμόδιας επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ: πτυχίο 7ης τάξεως κατέχουν 13 εταιρίες, 6ης τάξεως 46 εταιρίες, 5ης τάξεως 58 εταιρίες, 4ης τάξεως 116 εταιρίες και 3ης τάξεως 438 εταιρίες. Οι 13 τεχνικές εταιρείες 7ης τάξης κατέχουν ηγετική θέση στον κατα σκευαστικό κλάδο και υλοποιούν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Όπως προαναφέρθηκε, κύρια δραστηριότητα πλέον της εταιρίας Αθωνική Τεχνική ΑΕ είναι η κατασκευή ιδιωτικών έργων που εκτείνεται ως την ανάπτυξη ακινήτων. Η ανάπτυξη ακινήτων βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης στην Ελλάδα, με κύρια χαρακτηριστικά την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά και την επέ κταση των δραστηριοτήτων από ήδη υφιστάμενες. Ο κλάδος αποτελείται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων με διαφοροποιημένες υπηρεσίες. Ωστόσο, αρκετές επι χειρήσεις αναπτύσσουν ένα μεγάλο εύρος δραστηριο τήτων, με αποτέλεσμα συχνά να καθίσταται δυσχερής η κατάταξή τους σε κάποιο τομέα του real estate. Στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων δραστηριοποιούνται κυρίως κατασκευαστικές εταιρίες, είτε αυτόνομα είτε μέσω θυγατρικών, καθώς και θυγατρικές επιχειρήσεις μεγάλων οργανισμών οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας. Ο τομέας περιλαμ βάνει κατά κύριο λόγο κατασκευαστικές εταιρίες, που ασχολούνται αποκλειστικά ή εν μέρει με την ανάπτυξη κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, την ανάπτυξη πολυχώρων, κ.λπ. Ορισμένες από τις σημαντικές εταιρίες που δρα στηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων είναι η Lamda Development Α.Ε., η Stabilton, η J & P Development του ομίλου ΑΒΑΞ, ο όμιλος εταιριών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο όμιλος Χαραγκιώνη κ.λπ. IV. Ι.α) Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 ν.703/1977, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται μεταξύ άλλων, όταν «β) ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή όταν μία ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσο τέρων επιχειρήσεων». Κατά δε την παρ. 3 του ιδίου άρθρου «ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβά σεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών παρέχουν τη δυνατό τητα καθοριστικής επίδρασης, στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από:, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των ορ γάνων μιας επιχείρησης». Κατά την παρ. 4 του ως άνω άρθρου, ο έλεγχος απο κτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρή σεις, που: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Σύμφωνα δε με την παρ. 5 αυτού, η δημιουργία κοινής επιχείρησης που εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουρ γίες μίας αυτόνομης οικονομικής ενότητας, αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. Στο μέτρο που η δημιουργία κοινής επιχείρησης έχει ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων που παρα μένουν ανεξάρτητες, ο συντονισμός αυτός αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγρά φους 1 και 3 του άρθρου 1. Κατά την αξιολόγηση αυτή,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 971 η Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνει υπόψη ιδίως: α) αν δύο ή περισσότερες μητρικές επιχειρήσεις ασκούν, σε σημαντικό βαθμό, δραστηριότητες στην ίδια αγορά με την κοινή επιχείρηση ή σε αγορά προηγούμενων ή επόμενων σταδίων από αυτήν της κοινής επιχείρησης ή σε παραπλήσια αγορά, στενά συνδεδεμένη με την αγορά αυτή και β) εάν ο συντονισμός, ο οποίος απορρέει ευθέως από τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης, πα ρέχει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό σε μεγάλο μέρος των αγορών τους. Με βάση τα παραπάνω, η κοινή επιχείρηση για να αποτελεί συγκέντρωση πρέπει να εκπληρώνει μόνιμα τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής ενότητας δηλ. η κοινή επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στην αγορά, εκτελώντας τις συνήθεις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες στην ίδια αγορά. Πρέπει να διαθέτει διοίκηση επί της καθημερινής δραστηριότητας και πρόσβαση σε επαρκείς πόρους, περιλαμβανομένων και χρηματοοικονομικών πόρων, του προσωπικού και των στοιχείων του ενεργητικού ούτως ώστε να ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα σε μόνιμη βάση. Σύμφωνα και με την Ανακοίνωση 98/C 66/02 της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με την έννοια της συγκέντρωσης βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 4064/1989 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ο έλεγχος που αποκτάται μπορεί να είναι αποκλειστικός ή κοινός. Κοινός έλεγχος υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή με την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά μιας επιχείρησης. Σε αντίθεση με τον αποκλειστικό έλεγχο, ο οποίος παρέχει την εξουσία καθορισμού των στρατηγικών αποφάσεων σε μια επιχείρηση από συγκεκριμένο μέτοχο, ο κοινός έλεγχος χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα δημιουργίας αδιεξόδου λόγω της εξουσίας ενός ή περισσοτέρων μητρικών επιχειρήσεων να απορρίπτουν τις προτεινόμενες στρατηγικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου οι μέτοχοι αυτοί πρέπει να καταλήξουν σε μία από κοινού συνεννόηση για τον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής της κοινής επιχείρησης. Η σαφέστερη μορφή κοινού ελέγχου υπάρχει όταν τα δικαιώματα ψήφου στην κοινή επιχείρηση ανήκουν εξίσου στις δύο μητρικές επιχειρήσεις. Κοινός έλεγχος μπορεί να υπάρχει ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ισότητα ψήφων ή εκπροσώπησης στα όργανα λήψης αποφάσεων μεταξύ των δύο μητρικών εταιρει ών ή που υπάρχουν περισσότερες από δύο μητρικές επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει όταν οι μειοψηφούντες μέτοχοι έχουν πρόσθετα δικαιώματα τα οποία τους επιτρέπουν να ασκούν αρνησικυρία σε αποφάσεις που έχουν ουσιώδη σημασία για την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης. Αυτά τα δικαιώ ματα αρνησικυρίας μπορεί να προβλέπονται στο κατα στατικό της κοινής επιχείρησης ή σε συμφωνία μεταξύ των μητρικών της επιχειρήσεων. Τα ίδια τα δικαιώματα αρνησικυρίας μπορεί να προκύπτουν από την ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για τις αποφάσεις της γε νικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου στο βαθμό που οι μητρικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στο εν λόγω συμβούλιο. Αυτά τα δικαιώματα αρνησικυρίας πρέπει να αφορούν τις στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την εμπορική πολιτική της κοινής επιχείρησης. Δεν περιορίζονται στα δικαιώματα αρνησικυρίας που παρέχονται συνήθως στη μειοψηφία των μετόχων προκειμένου να προστατεύ σουν τα οικονομικά τους συμφέροντα ως επενδυτών στην κοινή επιχείρηση. Αυτή η συνήθης προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας σχετίζεται με αποφάσεις θεμελιώδους σημασίας για την κοινή επιχείρηση, όπως τροποποιήσεις του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου ή εκκαθάριση. Ορισμένα τυπικά δικαιώματα αρνησικυρίας τα οποία συνεπάγονται κοινό έλεγχο αφορούν αποφάσεις και θέματα όπως ο προϋπολογισμός, το επιχειρησιακό πρόγραμμα, σημαντικές επενδύσεις ή ο διορισμός των ανώτερων διοικητικών στελεχών. Για την απόκτηση κοινού ελέγχου δεν απαιτείται να έχουν οι εν λόγω επιχειρήσεις εξουσία άσκησης αποφασιστικής επιρρο ής στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Το κρίσιμο στοιχείο είναι τα δικαιώματα αρνησικυρίας να παρέχουν επαρκείς δυνατότητες στις μητρικές επιχει ρήσεις, ώστε να ασκούν την εν λόγω επιρροή όσον αφορά την στρατηγική επιχειρησιακή συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης. Δεν είναι ανάγκη να αποδειχθεί ότι αυτός που αποκτά κοινό έλεγχο στην κοινή επιχείρηση θα ασκήσει πραγματικά την αποφασιστική του επιρροή. Η δυνατότητα άσκησης της επιρροής αυτής και ως εκ τούτου, η απλή ύπαρξη των δικαιωμάτων αρνησικυρίας είναι αρκετή. Για την απόκτηση κοινού ελέγχου, ο μειοψηφών μέ τοχος δεν χρειάζεται να έχει όλα τα προαναφερθέντα δικαιώματα αρνησικυρίας. Μπορεί να αρκεί η ύπαρξη ορισμένων μόνο ή ακόμα και ενός από τα δικαιώματα αυτά. Κατά πόσο αυτό ισχύει ή όχι εξαρτάται από το συγκεκριμένο περιεχόμενο του ίδιου του δικαιώματος αρνησικυρίας, καθώς και από τη σημασία που έχει στα πλαίσια της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηρι ότητας της κοινής επιχείρησης. Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παραπάνω ενότη τα Ι, σχετικά με τις προβλέψεις της Συμφωνίας Μετόχων, ιδιαίτερα δε αυτές των άρθρων 2,3 και 4, η Αθωνική Τεχνική Α.Ε. θα ελέγχεται από κοινού από τους παλαιούς μετόχους της, Κυρ. και Κων. Περτσινίδη και την εταιρία Σφακιανάκης, η οποία έχει εξαγοράσει το 49,9% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Η εν λόγω κοινή επιχείρηση εκπληρώνει μόνιμα τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής ενότητας και ως εκ τούτου αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του παραπάνω άρθρου 4, η οποία εμπίπτει στις σχετικές με τις συγκεντρώσεις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Υποχρεούνται δε σε γνωστοποίηση: (α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφω νίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεμία από αυτές, (β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων, που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1, 2 και 3 του ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10)

8 972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται στην παγκόσμια αγορά, τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια ( ) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ στην ελληνική αγορά. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, δεδομένου ότι πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και συγκεκριμένα ο συνολικός κύκλος εργασιών της υπό κρίση συγκέντρωσης ανήλθε στην παγκόσμια αγορά στο ποσό των ,89 και οι δύο συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών άνω των , ήτοι κύκλος εργασιών ομίλου Σφακιανάκη αγοράστρια εταιρεία το 2005 και κύκλος εργασιών της Αθωνικής Τεχνικής ,91 το ίδιο έτος. Η γνωστοποίηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Επι τροπή Ανταγωνισμού από τους υπόχρεους προς γνω στοποίηση, ήτοι την εταιρία Σφακιανάκης και τους μετόχους Κωνσταντίνο και Κυριάκο Περτσινίδη, στις , αφού η συμφωνία των μετόχων υπεγράφη στις Με την από επιστολή της Γ.Δ.Α. (ημ. αριθ. πρωτ. 7346), εκλήθησαν οι γνωστοποιούσες για να συμπληρώσουν το νέο ισχύον έντυπο γνωστο ποίησης που υπέβαλαν στις , από την οποία και αρχίζει η μηνιαία προθεσμία για την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (βλ. άρθρο 4β παρ. 3 του ν. 703/1977). Σύμφωνα δε με το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, απαγορεύεται η πραγματοποίηση συγκέντρωσης που υπάγεται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η υπό κρίση συγκέντρωση τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει της από συμφωνίας των μετόχων των συμβαλλομένων μερών. Σύμφωνα με το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, για την εκτίμηση της δυνατότητας μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνισμός εκ μέρους επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός ή εκτός Ελλάδος, η ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηματοδοτική και οικονομική δύναμή τους, οι δυνατότητες επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και η συμβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και οικονομικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό. V. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων/υπη ρεσιών και της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση μερών και τη λειτουργία του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ αριθ. πρωτ. 8226/ εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Αντα γωνισμού άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση των επιχειρήσεων: 1) Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., και 2) Αθωνική Τεχνική Α.Ε., που γνωστοποιήθηκε με αριθ. πρωτ της , σύμφωνα με το άρθρο 4β ν. 7037/1977, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον αντα γωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. Δευτερεύοντες περιορισμοί Στη συμφωνία Μετόχων και ειδικότερα στο άρθρο 7.03 Μη Ανταγωνισμός, προβλέπεται ότι: «Τα μέρη συμφω νούν ότι η ΣΦΚ δεν θα προβεί σε λειτουργική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικής εταιρίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι πρώτοι τέσσε ρις εκ των ΜΕΤΟΧΩΝ δεν θα ασκούν ανταγωνιστικές δραστηριότητες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.». Ο εν λόγω όρος μη ανταγωνισμού εκτιμάται ότι συνδέεται άμεσα με την πραγματοποίηση της προτεινόμενης συγκέντρωσης και είναι αναγκαίος για τη λειτουργία της κοινής επιχεί ρησης και συνεπώς επιτρεπτώς συνομολογείται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ισχύει για χρόνο πέραν της τριετίας (βλ. αριθ. 2005/C 56/2003 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα και είναι αναγκαίοι για τις συ γκεντρώσεις). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α ), επιτρέπει την κατ άρθρο 4β ν. 703/1977, γνωστοποιηθείσα την (ημ. αριθ. πρωτ. 7184) συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. από την εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και τους λοιπούς μετόχους της, Κυριάκο και Κωνσταντίνο Περτσινίδη, σύμφωνα με την από υπογραφείσα μεταξύ τους συμφωνία με τόχων, καθόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά, περιοριζομένου όμως του χρόνου ισχύος του όρου Μη Ανταγωνισμός σε τρία (3) έτη. Η απόφαση εκδόθηκε την 21η Δεκεμβρίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Aθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007 Ο Προεδρεύων του Α Τμήματος ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ * *

9 ΦΕΚ 62 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 973 Γνωμοδότηση 1 αριθμ. 10/V/2007 (4) Σύνταξη γνωμοδοτήσεως επί της αιτήσεως Α.Π. 3540/ της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Μικρομε σαίων Επιχειρήσεων Αττικής (Ο.Μ.Μ.Ε. Αττικής). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12α Οκτωβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σπυρίδων Ζησιμόπουλος Μέλη: Αριστομένης Κομισόπουλος, Αριστέα Σινανιώτη, Φαίδων Στράτος, Γαρυφαλιά Αθανασίου, Κυριάκος Μακαρώνας, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Χρήστου Ιωάννου, Σπυρίδων Βασίλειος Χριστιανός Δημήτριος Γιαννέλης και Γεωργία Μπεχρή Κεχαγιόγλου Γραμματέας : Αικατερίνη Τριβέλη. Τα λοιπά Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη δεν προ σήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η σύνταξη γνωμοδοτήσεως επί της αιτήσεως [Α.Π. 3540/ ] της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Αττικής (ΟΜ.Μ.Ε. Αττικής), που κατά βάση αφορά εάν ή όχι η αντί ελαχίστου ανταλ λάγματος, ή ακόμη και δωρεάν, διάθεση στο κοινό, από τις εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν σε Πανελλήνια κλίμακα, ψηφιακών δίσκων εικόνας (DVD) με περιεχόμενο κινηματογραφικές ταινίες, εμπίπτει, ως επιχειρηματική πράξη, στην αγορά της πώλησης τέτοιων υλικών φορέων με σκοπό την κατ οίκον κατανάλωση και εάν η εν λόγω πρακτική συνιστά παραβίαση των κειμένων διατάξεων περί ελευθέρου ανταγωνισμού και, ιδίως, των άρθρ. 1 και 2 ν. 703/1997 η οποία προσβάλλει την επιχειρηματική δραστη ριότητα των επιχειρήσεων μελών της Ο.Μ.Μ.Ε.. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνέχισε την συζήτηση επί του ανωτέρου θέματος και κατά τις συνεδριάσεις της 2ας Νοεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 και της 7ης Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Διεύθυν σης Νομικών Υπηρεσιών επί της ανωτέρω αιτήσεως της Ομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Αττικής (ΟΜ. Μ.Ε. Αττικής) και τα στοιχεία του φακέλου, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1. Με την αίτησή της, η δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙ ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (στο εξής για λόγους συντο μίας Ο.Μ.Μ.Ε.) ζήτησε από την, αρμόδια προς τούτο κατ άρθρ. 8ε ν. 703/1997 όπως ισχύει, Επιτροπή Ανταγωνισμού να γνωμοδοτήσει επί του εξής κατά βάση ζητήματος. Εάν ή όχι η αντί ελαχίστου ανταλλάγματος, ή ακόμη και δωρεάν, διάθεση στο κοινό, από τις εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν σε Πανελλήνια κλίμακα, ψηφιακών δίσκων εικόνας (DVD) με περιεχόμενο κινηματογραφικές ταινίες, εμπίπτει, ως επιχειρηματική πράξη, στην αγορά της πώλησης τέτοιων υλικών φορέων με σκοπό την κατ οίκον κατανάλωση και εάν η εν λόγω πρακτική συνιστά παραβίαση των κειμένων διατάξεων περί ελευθέρου ανταγωνισμού και, ιδίως, των άρθρ. 1 και 2 ν. 703/1997 η οποία προσβάλλει την επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων μελών της Ο.Μ.Μ.Ε.. 2. Με την ίδια αίτησή της η αιτούσα έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: 2.α. Από τον Μάρτιο του 2004 άρχισε, και γενικεύθηκε τον Αύγουστο του 2004, από τις εκδοτικές εφημερίδων επιχειρήσεις η δωρεάν (ή σχεδόν δωρεάν) διανομή αυτών των υλικών φορέων ως ενθέτων στα φύλλα που κυκλοφο ρούν, κυρίως, τις δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ο.Μ.Μ.Ε. διατίθε νται μηνιαίως από τις μνημονευόμενες στην αίτησή της εφημερίδες περίπου 5 εκατομμύρια υλικοί φορείς ενώ οι επιχειρήσεις μέλη της (γνωστές ως VIDEO CLUBS) πραγματοποιούν μηνιαίες πωλήσεις μόνον υλι κών φορέων περίπου, ενώ, ήδη, διατίθενται από τις εφημερίδες όχι μόνον παλαιάς αλλά και νεώτερης πα ραγωγής ταινίες καθώς επίσης και ταινίες τεκμηρίωσης (documentaires), κινουμένων σχεδίων και άλλες γενικο τέρου περιεχομένου. 2.β. Η δραστηριότητα αυτή έχει σημαντικά πλεονεκτή ματα για τις εφημερίδες δεδομένου ότι: i. Έχουν σε σχέση με τις επιχειρήσεις μέλη της Ο.Μ.Μ.Ε. πολύ ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση (φορολογούνται με ποσοστό 4,5% κατά το αρθρ. 15 παρ. 8 ν. 1642/1986 αντί με 19%) καθώς και συγκριτικά πολύ καλύτερες διαφημιστικές δυνατότητες (οι εκδοτικές εφημερίδων επιχειρήσεις διαφημίζονται τηλεοπτικά με έκπτωση 50% και έχουν πρόσθετο πλεονέκτημα από τη δυνατότητά τους να ανταλλάσουν διαφημιστικό χώρο και χρόνο με τους τηλεοπτικούς σταθμούς). ii. Οι εφημερίδες έχουν αυτονόητες δυνατότητες διά θεσης πολύ μεγάλου αριθμού αντιτύπων υλικών φορέ ων λόγω και του ευρυτάτου δικτύου διανομής και του μεγάλου αριθμού σημείων πώλησης. iii. Το τίμημα διάθεσης, όταν τέτοιο υπάρχει, είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερο (1 ή 1,50 ευρώ) και εν σωματώνεται στην τιμή διάθεσης της εφημερίδας ενώ οι επιχειρήσεις μέλη της Ο.Μ.Μ.Ε. δεν έχουν, εξ αντικειμένου, δυνατότητα διάθεσης (πώλησης) λόγω του ότι αφ ενός προμηθεύονται το εμπόρευμα από τις προσδιοριζόμενες στην αίτηση ως λειτουργούσες στη Χώρα εταιρείες διανομής και, αφ ετέρου, στο τίμημα προμήθειας του εμπορεύματος περιλαμβάνεται και το δικαίωμα του παραγωγού της ταινίας ήτοι παράγοντες που διαμορφώνουν την τιμή προμήθειας του εμπορεύ ματος και, κατ ακολουθίαν, την τιμή μεταπώλησης ή περαιτέρω εκμίσθωσης της χρήσης του σε πολλαπλα σίως υψηλότερο ποσόν. iv. Το κόστος για τις εφημερίδες που αγοράζουν από τις ίδιες εταιρείες διανομής τα δικαιώματα για τη συ γκεκριμένη εκμετάλλευση, διαμορφώνεται σε πολύ χα μηλότερο, συγκριτικά, ποσόν. Έτσι, το κέρδος που αποκομίζει η εφημερίδα από την πώληση φθάνει το ποσόν των 0,40 έως 1 ευρώ ανά υλικό φορέα. 1 Από την παρούσα γνωμοδότηση έχουν παραλειφθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργείας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [...]. Όπου ήταν δυνατόν τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [...]).

10 974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τα προαναφερόμενα, σε συνδυασμό με την απο διδόμενη από την αιτούσα στις εκδοτικές εφημερίδων επιχειρήσεις συλλογική δεσπόζουσα θέση προσβάλλουν, κατά την αιτούσα, την επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων μελών της κατά παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων α. Κατά τη διάταξη του άρθρ. 8ε η Επιτροπή Αντα γωνισμού παρέχει τη γνώμη της για θέματα της αρμο διότητός της ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται από ενώσεις εμπορικών συλλόγων. 4.β. Το τιθέμενο ζήτημα αποτελεί θέμα αρμοδιότητος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η φορολογική μεταχείριση, οι ανισότητές της και η εντεύθεν ενδεχομένη στρέβλωση της λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού δεν εμπίπτει στις αρμοδιό τητες αυτές. 4.γ. Κατά τους γενικούς κανόνες των διατάξεων των άρθρ. 1 και 2 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, απαγορεύονται οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και η οιασδήποτε μορφής εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού καθώς επίσης και η από μιά ή περισσότερες επιχειρήσεις κατα χρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης τους στο σύνολο ή μέρος της αγοράς της χώρας. 4.δ. Η νομολογία των Κοινοτικών Δικαστηρίων έχει αντιμετωπίσει το υπό κρίσιν ζήτημα ως ζήτημα εμπίπτον στη διάταξη του άρθρ. 30 Συνθ. Ε.Κ. ενώ δεν προκύπτει αντιμετώπισή του υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρ. 81 και 82 Συνθ. Ε.Κ.. Από την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού προέκυ ψε ότι οι Εθνικές Επιτροπές Ανταγωνισμού [ενδεικτικά: του Ηνωμένου Βασιλείου, της Φινλανδίας, των Κάτω Χωρών (Ολλανδίας), της Μάλτας, της Ισπανίας, της Γερ μανίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας] είτε δεν έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τούδε, είτε δεν αντιμετωπίζουν την υπό κρίση πρακτική ως ζήτημα αντικείμενο στις διατάξεις περί ελευθέρου ανταγωνισμού. 4.ε. Το κρίσιμο εν προκειμένω ερώτημα είναι εάν ή όχι οι εκδοτικές εφημερίδων επιχειρήσεις και οι επιχειρή σεις πώλησης / εκμίσθωσης των εν λόγω υλικών φορέων κινούνται στο πλαίσιο της ίδιας σχετικής αγοράς ώστε να κριθεί ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί ελευ θέρου ανταγωνισμού. Προδήλως, αποτελεί ζήτημα άλλης τάξεως το οποίο, κατ αρχήν, δεν επισύρει την εφαρμογή των διατάξεων περί ελευθέρου ανταγωνισμού και, συνεπώς, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το εάν ή όχι πρόκειται αθέμιτος ανταγωνισμός στην περίπτωση των προσθέτων προς τους καταναλωτές παροχών από επιχειρήσεις με ομοειδές αντικείμενο δραστηριοτήτων. Επί του σημείου τούτου, προσφάτως έχει νομολογηθεί ότι η πρόσθετη παροχή DVD από εφημερίδες δεν εμπί πτει στην έννοια των διατάξεων περί αθεμίτου αντα γωνισμού (ν. 146/1914) επειδή οι επιχειρήσεις εκδόσεως εφημερίδων και οι επιχειρήσεις εμπορίας DVD δεν είναι ομοειδείς και δεν έχουν ανταγωνιστική σχέση (Μονο μελές Πρωτοδικείο Αθηνών, Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, 7787/2005, ΔιΜΕΕ 2006 σ. 79 επόμ.). 4στ. Εν προκειμένω, δεν φαίνεται να υφίσταται άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός των ορίων της ίδιας σχετικής αγοράς όπως τα όρια τούτα επιβάλλεται να αναζητούνται και να προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Ανακοίνωση της Ευρωπα ϊκής Επιτροπής όσον αφορά στον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου αντα γωνισμού (97/C372/03), για τους εξής λόγους: i. Οι διατιθέμενοι ως ένθετα τύπου υλικοί φορείς (DVD) με περιεχόμενο κινηματογραφικές ταινίες διατίθενται σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδος και αφορούν σε συγκεκριμένους τίτλους στη συντριπτική πλειοψηφία παλαιάς παραγωγής, εκ των προτέρων γνωστούς ώστε δεν καταλείπεται δυνατότητα επιλογής από τον κατα ναλωτή ενώ, αντιθέτως, οι διατιθέμενοι από τις επιχειρή σεις εμπορίας (πώλησης / εκμίσθωσης) υλικών φορέων τίτλοι παρέχουν στον καταναλωτή ευρεία δυνατότητα επιλογής, στη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ πλειά δος τίτλων νεωτάτης παραγωγής, διαθεσίμων ανά πάσα στιγμή των εργασίμων ημερών και ωρών της εβδομάδος, ενίοτε δε και ανά πάσα ώρα ακόμη και μη εργάσιμη. ii. Η εν γένει ποιότητα των υλικών φορέων οι οποίοι διατίθενται από τις ειδικευμένες επιχειρήσεις μέλη της Ο.Μ.Μ.Ε. είναι κατά κανόνα πολύ ανώτερη εκείνης των διατιθεμένων ως ενθέτων τύπου οι οποίοι, μάλιστα, δεν συνοδεύονται από πληροφοριακό υλικό (ένθετα, extras κ.α. που συνοδεύουν συνήθως τους διατιθέμενους από τις ειδικευμένες επιχειρήσεις υλικούς φορείς). iii. Ως συνέπεια των αμέσως προαναφερομένων και για τον πρόσθετο λόγο ότι αποβλέπουν στην εφημε ρίδα ως κύρια παροχή οι καταναλωτές εφημερίδων (και των προαναφερομένων κατά τα ως άνω DVD ως ενθέτων τύπου) δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατόν να θεωρηθούν ασφαλώς ως καταναλωτές προϊόντων ανταγωνιστικών προς τα προϊόντα των ειδικευμένων επιχειρήσεων εμπορίας υλικών φορέων, ούτε τα εκατέ ρωθεν διατιθέμενα προϊόντα ως εναλλάξιμα κατά την έννοια της προαναφερομένης Ανακοίνωσης της Ευρω παϊκής Επιτροπής, άρα ούτε οι επιχειρήσεις τύπου και οι ειδικευμένες επιχειρήσεις εμπορίας υλικών φορέων ανταγωνιστικές μεταξύ των. Θα μπορούσε, ενδεχομένως, να υποστηριχθεί ότι η σχε τική αγορά της δραστηριότητας των εκδοτικών εφημερί δων επιχειρήσεων, ανήκει, κατά το σκέλος της πώλησης DVD (κατ αντίθεση προς τη δωρεάν διάθεση) στην ίδια σχετική αγορά της, από τις ειδικευμένες επιχειρήσεις μέλη της Ο.Μ.Μ.Ε., εμπορίας DVD, αν ήθελε θεωρηθεί ότι υφίσταται σημαντικός βαθμός υποκατάστασης ή δυνα τότητα έστω και μερικής εναλλαξιμότητας, πράγμα που, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμβαίνει εν προκειμένω. iv. Κατ ακολουθίαν, ο οικονομικός χώρος, το πλαίσιο αγοράς εντός του οποίου κινούνται οι δύο ομάδες επι χειρήσεων δεν συμπίπτει εν προκειμένω. Άλλωστε, και από της πλευράς του συμφέροντος δεν είναι λογικό να υποστηριχθεί ότι οι εκδοτικές εφημερί δων επιχειρήσεις έχουν, ως τέτοιες, συμφέρον από τον αποκλεισμό ή τη μείωση του κύκλου εργασιών των επιχει ρήσεων εμπορίας DVD, ούτε βεβαίως και το αντίθετο. 4.η. Για τους ίδιους λόγους, οι κατά τα προαναφερό μενα διακριτές αγορές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συγγενικές ή γειτνιάζουσες ώστε να συντρέχει περί πτωση εφαρμογής της διατάξεως του άρθρ. 82 Συνθ. Ε.Κ., ενώ δεν υφίσταται δραστηριοποίηση επιχειρήσεων και στις δύο αγορές. 4.θ. Σχετικά με το προκείμενο ζήτημα, τέλος, δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία και τη διάρθρωση της αγοράς εφημερίδων ότι οι εκδοτικές εφημερίδων επιχειρήσεις κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση, ότι δηλαδή ενεργούν από κοινού ως συλλογική οντότητα

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 975 στη συγκεκριμένη ειδική αγορά ή ότι ακολουθούν απαγορευόμενη εναρμονισμένη πρακτική στο συγκεκριμένο υπό κρίσιν ζήτημα. 5. Κατ ακολουθίαν των όσων έχουν προδιαληφθεί, η γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά πλειοψηφία, είναι ότι στο τιθέμενο ζήτημα δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρ. 1 και 2 ν. 703/1977 ως ισχύουν. 6. Κατά την άποψη του τακτικού μέλους της Ε.Α., Γεωργίας Μπεχρή Κεχαγιόγλου: «Η σχετική αγορά θα έπρεπε να προσδιοριστεί διαφορετικά. Συγκεκριμένα, η σχετική αγορά στην οποία ανήκουν οι εκδοτικές επιχειρήσεις εφημερίδων υποδιαιρείται σε δύο υποαγορές (βλ. ΠΕΚ 769/1989, Magill Συλλ. ΙΙ 85 ΔΕΚ C 241 και 242/91, Magill, Συλλ. 1995, Ι 743). Η πρώτη υποαγορά είναι αυτή της πώλησης με πρόσθετες παροχές, εν προκειμένω με δωρεάν παροχή DVD. Η δεύτερη υποαγορά είναι αυτή της πώλησης των εφημερίδων με την παράλληλη πώληση DVD. Όσον αφορά στην πρώτη υποαγορά, το είδος αυτό πώλησης μπορεί να κριθεί με βάση το άρθρο 1 του ν. 146/1914 για το θεμιτό ή αθέμιτο αυτής, που εκφεύγει της αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ωστόσο, το ζήτημα των πρόσθετων παροχών ενδέχεται υπό προϋποθέσεις και με τη συνδρομή ειδικών περιστάσεων να παραβιάζει το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, κυρίως σε σχέση με τις ανταγωνιστικές εκδοτικές επιχειρήσεις εφημερίδων που δεν προσφέρουν πρόσθετες παροχές. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η επιχείρηση αποκτά ένα αδικαιολόγητο προβάδισμα στην αγορά εφημερίδων, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική της θέση, όχι βάση της υπέρτερης επίδοσής της, αλλά μέσω μιας παράνομης πρακτικής αποκλεισμού των ανταγωνιστών της ή εκμετάλλευσης των καταναλωτών (άρθρα 1 και 2 ν. 703/1977 ή 81, 82 ΣυνθΕΚ). Εξάλλου, η κάθε περίπτωση παροχής πρόσθετων παροχών δεν κρίνεται ως per se απαγορευμένη από το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά κάθε τέτοια περίπτωση κρίνεται ad hoc με βάση το νομικο οικονομικό πλαίσιο της κάθε περίπτωσης. Όμως, η παραπάνω περίπτωση δεν εμπίπτει στα πλαίσια του ερωτηματολογίου. Όσον αφορά στη δεύτερη αγορά, της πώλησης δηλαδή των εφημερίδων με την παράλληλη πώληση DVD, ερευνητέο είναι κατά πόσο η παράλληλη πώληση DVD από εκδοτικές εταιρείες εφημερίδων ανήκει στην ίδια σχετική αγορά της πώλησης DVD από videoclubs. Ας σημειωθεί δε ότι γίνεται ευρέως δεκτό πως στην ίδια σχετική αγορά μπορούν να ανήκουν και επιχειρήσεις που ασκούν διαφορετικό αντικείμενο. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν ότι η αγορά του σχετικού προϊόντος (Βλ. Ανακοίνωση 97/C372/2003) περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι δυνατόν να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαίως από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται, αφετέρου δε ότι για την ένταξη δύο ή περισσοτέρων προϊόντων σε μία αγορά δεν είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται δυνατότητα απόλυτης υποκατάστασης του ενός από το άλλο, αλλά αρκεί και η διαπίστωση σημαντικού βαθμού υποκατάστασης (Βλ. υπόθεση Michellin κατά Επιτροπής, ΔΕΚ C 322/1981 και Β. Σκουρή, Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 2003, σ. 716), καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι τόσο οι εκδοτικές επιχειρήσεις, όσο και τα καταστήματα videoclubs ανήκουν στην ίδια σχετική υποαγορά της πώλησης DVD, με σκοπό την κατανάλωσή τους στο σπίτι. Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι οι υλικοί φορείς DVD διατίθενται προς πώληση μόνο μερικές ημέρες την εβδομάδα δεν αρκεί από μόνο του ως κριτήριο να στοιχειοθετήσει την έλλειψη εναλλαξιμότητας, αφού και η μερική εναλλαξιμότητα των προϊόντων αρκεί για τη οριοθέτηση της σχετικής αγοράς. Εξάλλου οι τίτλοι που διατίθενται μέσω εφημερίδων ολοένα και περισσότερο είναι νέας παραγωγής, που είναι εναλλάξιμοι με τους αντίστοιχους τίτλους που πωλούνται στα videoclubs (όπως Πολίτικη Κουζίνα, Μέγας Αλέξανδρος ή αγαπημένες πρόσφατες σειρές της τηλεόρασης). Όσον δε αφορά στη διαφορά της τιμής, προφανώς αυτή δεν οφείλεται τόσο στην κατώτερη ποιότητα των τίτλων που διατίθενται μέσω εφημερίδων, όσο κυρίως στη χαμηλότερη φορολόγησή τους (4,5% για τις εφημερίδες αντί 19% για τα videoclubs) και στη μαζική παραγγελία τους. Ας σημειωθεί δε ότι το δικαίωμα επιλογής του καταναλωτή δεν περιορίζεται υπέρμετρα, διότι η εκλογή των τελευταίων διαμορφώνεται συγκρίνοντας αφενός το σύνολο των τίτλων που διατίθενται από τις εφημερίδες, σε σχέση με τους τίτλους που διατίθενται από τα videoclubs. Ο ισχυρισμός δε ότι μέσω των εφημερίδων διατίθενται DVD μηνιαίως έναντι DVD που διατίθενται μέσω των videoclubs, σε περίπτωση που είναι αληθής, αποδεικνύει ενδεχομένως το μέγιστο βαθμό εναλλαξιμότητας που παρουσιάζουν για τον καταναλωτή τα από διαφορετική πηγή προερχόμενα DVD. Για τους λόγους αυτούς ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά πώλησης DVD με σκοπό την κατανάλωση από το σπίτι τόσο οι εκδοτικές επιχειρήσεις των εφημερίδων, όσο και τα καταστήματα των videoclubs, ώστε κατ αρχήν να είναι δυνατή η εφαρμογή των άρθρων 1, 2 του ν. 703/1977 και 81, 82 ΣυνθΕΚ, όταν φυσικά συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. Ωστόσο τα στοιχεία του φακέλου που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είναι επαρκή, ώστε να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και να δοθεί σαφής απάντηση, αν και κατά πόσον η συμπεριφορά των εκδοτικών επιχειρήσεων συνιστά εναρμονισμένη πρακτική ή συλλογική δεσπόζουσα θέση, ώστε αναλόγως να διαπιστωθεί αν είναι η συμπεριφορά αντίθετη είτε στα άρθρα 1 παρ. 1 ν. 703/ 1977 και 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚ ή στα άρθρα 2 ν. 703/1977 ή 82 ΣυνθΕΚ.» Η Γνωμοδότηση εκδόθηκε την 15η Ιανουαρίου Η Γνωμοδότηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερί δα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΒΕΛΗ

12 976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. ΦΓ8/52557 (5) Τροποποίηση της (ΦΓ8/22431/ (ΦΕΚ τ.β 1620/ ) αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της ΦΓ8/15686/ (ΦΕΚ 1242 τ.β ) αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί κα θορισμού των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αρμοδιότητας αυτών» ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στο κατάστημά του στις 6 Δεκεμβρί ου 2006 με την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη Φώτη, Κωνστα ντίνος Κανδρής, Αντώνιος Τομαράς, Αντιπρόεδροι, Ηλίας Αλεξανδρόπουλος, Θεοχάρης Δημακόπουλος, Φλωρε ντία Καλδή, Γεώργιος Κωνσταντάς, Διονύσιος Λασκα ράτος, Μιχαήλ Ζυμής, Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Ανδρο νίκη Θεοτοκάτου, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, Σωτη ρία Ντούνη, Νικόλαος Μηλιώνης, Κωνσταντίνος Κωστό πουλος, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου και Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλοι (οι Αντιπρόεδροι Ιωάννης Καραβοκύρης, και Ιωάννης Μπαλαφούτης, και η Σύμβουλος Ασημίνα Σαντοριναί ου απουσίασαν δικαιολογημένα), με την παρουσία της Άννας Λιγωμένου Συμβούλου, ασκούσας καθήκοντα Αντεπιτρόπου κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας Γεωργίου Σχοινιωτάκη και του Επιτρόπου Επικρατείας που απουσίασαν δικαιολογημένα και της Γραμματέως Δήμητρας Παρασκευοπούλου. Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 1, 94 παρ. 1 και 98 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 774/ 1980 «Περί Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου», τα άρθρα 5 παρ. 2 και 3, 20, 48 και 52 του ν. 2172/1993 (ΦΕΚ Α 207), 8, 75 παρ. 2 και 76 παρ. 4 του π.δ. 774/1980, 13 παρ. 5 του ν. 2298/1995 και 3 παρ. 1 περ. Γ του ν. 3258/ Την υπ αριθμ. ΦΓ8/15686/ (ΦΕΚ Β 1242) από φαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. Την εισήγηση που διατυπώθηκε στα Πρακτικά 25ης/ Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελε γκτικού Συνεδρίου. 5. Τη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και 6. Τις ανάγκες του Δικαστηρίου για την ταχεία εκδί καση των υποθέσεών του, αποφασίζει, αποφασίζει: Ι) Τροποποιεί το άρθρο 2 της ΦΓ8/22431/ (ΦΕΚ τ.β 1620/ ) απόφασης της Ολομέλειας του Ελε γκτικού Συνεδρίου ως ακολούθως: Αρθρο 2 Α) IV ΤΜΗΜΑ: Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγεται: 1) Η άρση των διαφωνιών και η γνωμοδότηση σε αμφι βολίες Επιτρόπων ως προς τη θεώρηση ή μη χρηματι κών ενταλμάτων πληρωμής του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. Β βαθμού (από της υπαγωγής τους σε προληπτικό έλεγχο) και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., πλην των νομικών προσώπων των ΟΤΑ Α βαθμού που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου σε προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους και που αφο ρούν αξιώσεις από προμήθειες, εκτέλεση έργων, κάθε * * φύσεως εργασίες ή υπηρεσίες, από μισθώσεις ακινήτων και από κάθε άλλη αιτία, εκτός από τις αξιώσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ι και VII Τμήματος. 2) Η εκδίκαση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων (εφέσε ων κατά αποφάσεων ή πράξεων της Διοίκησης ή κατά πράξεων Επιτρόπων, ανακοπών, αιτήσεων αναθεωρή σεως αναστολών κ.λπ.) σε διαφορές που ανακύπτουν από τον έλεγχο των λογαριασμών (χρημάτων, αξιών ή υλικού) των δημοσίων υπολόγων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β βαθμού και των λοιπών Νομι κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλην ΟΤΑ Α βαθμού και των νομικών προσώπων τους, που υπάγο νται στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο με ειδική διάταξη νόμου (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι διαφορές από εντάλ ματα προπληρωμής ΟΤΑ Β βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ πλην ΟΤΑ Α βαθμού) καθώς και από τον έλεγχο των υπολόγων των Ειδικών Λογαριασμών. 3) Η εκδίκαση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά πράξεων αποφάσεων του Β Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου πλην αυτών που αφορούν ΟΤΑ Α βαθμού και των νομικών προσώπων τους. 4) Η εκδίκαση των αιτήσεων του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλων αρχών περί καταλογισμού υπαλλήλων ΟΤΑ Β βαθμού και λοι πών ΝΠΔΔ, πλην ΟΤΑ Α βαθμού. Β) VII ΤΜΗΜΑ: Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγεται: 1) Η άρση των διαφωνιών και η γνωμοδότηση σε αμ φιβολίες Επιτρόπων ως προς τη θεώρηση ή μη χρημα τικών ενταλμάτων πληρωμής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α βαθμού και των νομικών προ σώπων τους, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου σε προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους και που αφορούν αξιώσεις από προμήθειες, εκτέλεση έργων, κάθε φύσεως εργασίες ή υπηρεσίες, από μισθώσεις ακινήτων και από κάθε άλλη αιτία, εκτός από τις αξιώσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ι και IV Τμήματος. 2) Η εκδίκασ η ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων (εφέσε ων κατά αποφάσεων ή πράξεων της διοίκησης ή κατά πράξεων Επιτρόπων, ανακοπών, αιτήσεων αναθεωρή σεως, αναστολών κ.λπ.) σε διαφορές που ανακύπτουν από τον έλεγχο των λογαριασμών (χρημάτων, αξιών ή υλικού) των δημοσίων υπολόγων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α βαθμού και των νομικών προ σώπων τους, που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο με ειδική διάταξη νόμου (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δια φορές από εντάλματα προπληρωμής ΟΤΑ Α βαθμού). 3) Η εκδίκαση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά πράξεων αποφάσεων του Β Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν ΟΤΑ Α βαθμού και των νομικών προσώπων τους. 4) Η εκδίκαση των αιτήσεων του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλων αρχών περί καταλογισμού υπαλλήλων ΟΤΑ Α βαθμού. Η απόφαση αυτή, η οποία δεν συνεπάγεται ουδεμία δαπάνη, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2006 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας ΓΕΩΡΓ. ΣΤ. ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Προς το Χρηματιστήριο Αθηνών Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων (Αποστολή μέσω HERMES) Κοιν/ση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ.61502/3399

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (8η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 Μαρτίου 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη Σύρου και στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου τα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα