Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004"

Transcript

1 170

2 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της άδειας της Επιτροπής. 2. Ημερομηνία σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 3. Αναφορά της διαρκείας, εάν είναι περιορισμένη. 4. Αναφορά του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό, το κάθε ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις. 5. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το ισχύον φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και κυρίως πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών, τα οποία καταβάλλονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στους μεριδιούχους και το φορολογικό καθεστώς που αφορά τους μεριδιούχους. 6. Ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης και προϋποθέσεις της διανομής κερδών και συχνότητα των διανομών. 7. Ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων των ετησίων εκθέσεων και των εξαμηνιαίων εκθέσεων σε περίπτωση που ελέγχονται. 8. Αναφορά του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεριδίων, με τη διευκρίνιση ιδίως- (α) του είδους του δικαιώματος (εμπράγματο, συμβατικό ή άλλο) που αντιπροσωπεύει το μερίδιο.

3 172 της σημασίας της εγγραφής στο Μητρώο Μεριδιούχων και της βεβαίωσης συμμετοχής. (γ) των μερίδων, στις οποίες καταχωρούνται τα μερίδια και των χαρακτηριστικών των μεριδίων ως ονομαστικά. Αναφορά κλασμάτων μεριδίου που τυχόν προβλέπονται. (δ) (ε) της περιγραφής του δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων σε Συνέλευση Μεριδιούχων. των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες δύναται να αποφασιστεί η λύση και η εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των τεχνικών λεπτομερειών της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μεριδιούχων. 9. Αναφορά των χρηματιστηρίων ή των αγορών όπου τα μερίδια έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 10. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι διάθεσης μεριδίων και περιπτώσεις, στις οποίες δύναται να ανασταλεί η διάθεση. 11. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς των μεριδίων και περιπτώσεις, στις οποίες δύναται να ανασταλεί η εξαγορά. 12. Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων και κερδών. 13. Περιγραφή των επενδυτικών στόχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στόχων (π.χ. επιδίωξη υπεραξίας κεφαλαίου ή εσόδων), της επενδυτικής του πολιτικής (π.χ. εξειδίκευση σε γεωγραφική βάση ή κατά βιομηχανικούς τομείς), τα όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και αναφορά των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 14. Επεξήγηση της σημασίας της ονοματολογικής κατάταξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επενδυτική του πολιτική και πληροφορίες ως προς τους

4 173 ειδικούς κινδύνους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ιδίως σε σχέση με τον τύπο και την επενδυτική του πολιτική. 15. Κανόνες για την αποτίμηση του ενεργητικού. 16. Καθορισμός των τιμών διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων και ειδικότερα - (α) μέθοδος και συχνότητα του υπολογισμού των τιμών. αναφορά των προμηθειών για τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων. (γ) στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών. 17. Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που οφείλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή τρίτους και των εν γένει εξόδων που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως φόροι, έξοδα δημοσιεύσεων, τέλη και εν γένει προμήθειες. Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο, κεντρική διοίκηση, αριθμός άδειας σύστασης και λειτουργίας και εποπτική αρχή. 2. Ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας Διαχείρισης και αναφορά της διάρκειας, εάν είναι περιορισμένη. 3. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχείρισης στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους. 4. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Διαχείρισης των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Αναφορά των κυριοτέρων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Διαχείρισης, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία Διαχείρισης. 5. Αναφορά των άλλων ΟΣΕΚΑ, που τυχόν διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης.

5 Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τις παραγράφους (1) έως (5), αναφορικά με τη μητρική της εταιρεία. Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο, κεντρική διοίκηση και εποπτική αρχή. 2. Κύρια δραστηριότητα και σχέση του Θεματοφύλακα με την Εταιρεία Διαχείρισης. 3. Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα (1) - (2) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική του εταιρεία. Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Αναφορά των επιχειρήσεων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, εφόσον η προσφυγή στις υπηρεσίες τους προβλέπεται με σύμβαση και η αμοιβή τους βαρύνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς και των προσώπων, στα οποία οι Εταιρείες Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας έχουν αναθέσει οποιαδήποτε καθήκοντα και ειδικότερα - (α) (γ) εταιρική επωνυμία της επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες ή το όνομα του συμβούλου. τα στοιχεία της σύμβασης με την Εταιρεία Διαχείρισης, τα οποία ενδιαφέρουν τους μεριδιούχους, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν τις αμοιβές της. άλλες σημαντικές δραστηριότητες. 2. Πληροφορίες για τις διαδικασίες που υπάρχουν ώστε να πραγματοποιούνται οι

6 175 πληρωμές στους μεριδιούχους, η εξαγορά των μεριδίων και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Επιπλέον, όταν τα μερίδια διατίθενται σε κράτος μέλος οι πληροφορίες αυτές δίνονται για εκείνο το κράτος μέλος. και περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται εκεί. 3. Άλλες επενδυτικές πληροφορίες σ ότι αφορά- (α) Προηγούμενες αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν, είτε να περιλαµβάνονται, είτε να επισυνάπτονται στο ενηµερωτικό δελτίο. Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή, προς τον οποίο απευθύνεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 4. Οικονοµικές πληροφορίες, όπως πιθανά έξοδα ή προµήθειες, εκτός από τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (6) της παραγράφου 15 του Μέρους Α, µε διάκριση µεταξύ καταβλητέων από το µεριδιούχο και καταβλητέων από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 5. Ημερομηνία δημοσίευσης.

7 176 ΤΥΠΟΣ ΙΙ [άρθρο 87 (1)] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Εταιρική επωνυμία, εγγεγραμμένο γραφείο, κεντρική διοίκηση, νομική μορφή και αναφορά του γεγονότος ότι η εταιρεία είναι μεταβλητού κεφαλαίου. 2. Αριθμός άδειας λειτουργίας της Επιτροπής, ημερομηνία σύστασης της εταιρείας και αναφορά της διάρκειας, εάν είναι περιορισμένη. 3. Στην περίπτωση Εταιρειών Επενδύσεων που έχουν διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, αναφορά των τμημάτων αυτών. 4. Αναφορά του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό, το κάθε ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις. 5. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το ισχύον φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην Εταιρεία Επενδύσεων. Πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών, τα οποία καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στους μετόχους και το φορολογικό καθεστώς που αφορά τους μετόχους. 6. Ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης και προϋποθέσεις της διανομής κερδών και συχνότητα των διανομών. 7. Ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων των ετησίων εκθέσεων και των εξαμηνιαίων εκθέσεων σε περίπτωση που ελέγχονται. 8. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Επενδύσεων των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Αναφορά των κυριοτέρων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Επενδύσεων, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία

8 177 Επενδύσεων. 9. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου. 10. Αναφορά του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μετοχών, με τη διευκρίνιση ιδίως- (α) της σημασίας της εγγραφής στο Μητρώο Μετόχων και της βεβαίωσης συμμετοχής. των μερίδων, στις οποίες καταχωρούνται οι μετοχές και των χαρακτηριστικών των μετοχών ως ονομαστικά. (γ) της περιγραφής του δικαιώματος ψήφου των μετόχων. (δ) των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες δύναται να αποφασιστεί η λύση και η εκκαθάριση της Εταιρείας Επενδύσεων και των τεχνικών λεπτομερειών της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μετόχων. 11. Αναφορά των χρηματιστηρίων ή των αγορών όπου οι μετοχές έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 12. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι διάθεσης μετοχών και περιπτώσεις, στις οποίες δύναται να ανασταλεί η διάθεση. 13. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς των μετοχών και περιπτώσεις, στις οποίες δύναται να ανασταλεί η εξαγορά. Στην περίπτωση Εταιρειών Επενδύσεων που έχουν διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των μετόχων να περνούν από το ένα τμήμα στο άλλο και τη σχετική επιβάρυνση στις περιπτώσεις αυτές. 14. Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων και κερδών. 15. Περιγραφή των επενδυτικών στόχων της Εταιρείας Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στόχων (π.χ. επιδίωξη υπεραξίας

9 178 κεφαλαίου ή εσόδων), της επενδυτικής της πολιτικής (π.χ. εξειδίκευση σε γεωγραφική βάση ή κατά βιομηχανικούς τομείς), όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και αναφορά των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων. 16. Επεξήγηση της σημασίας της ονοματολογικής κατάταξης της Εταιρείας Επενδύσεων για την επενδυτική της πολιτική και πληροφορίες ως προς τους ειδικούς κινδύνους της Εταιρείας Επενδύσεων, ιδίως σε σχέση με τον τύπο και την επενδυτική της πολιτική. 17. Κανόνες για την αποτίμηση του ενεργητικού. 18. Καθορισμός των τιμών διάθεσης και εξαγοράς των μετοχών και ειδικότερα- (α) μέθοδο και συχνότητα υπολογισμού των τιμών. αναφορά των προμηθειών για την διάθεση και εξαγορά των μετοχών. (γ) στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών. 19. Προκειμένου περί Εταιρειών Επενδύσεων, που εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα δυνάμει των άρθρων 96 και 97 του παρόντος Νόμου- (α) (γ) τη μέθοδο και συχνότητα του υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών. ο τρόπος, ο τόπος και η συχνότητα της δημοσίευσης αυτής της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών. το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, στο οποίο διαμορφώνεται η τιμή, βάσει της οποίας καθορίζεται η τιμή των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στη χώρα αυτή.

10 Στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στους διευθύνοντες και στα μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας, στο Θεματοφύλακα ή τρίτους και των εν γένει εξόδων που βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεων, όπως φόροι, έξοδα δημοσιεύσεων, τέλη και εν γένει προμήθειες. Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Εφόσον η Εταιρεία Επενδύσεων τελεί υπό διαχείριση) 1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο, κεντρική διοίκηση, αριθμός άδειας σύστασης και λειτουργίας και εποπτική αρχή. 2. Ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας Διαχείρισης και αναφορά της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη. 3. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχείρισης στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους. 4. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Διαχείρισης των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Διαχείρισης, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία Διαχείρισης. 5. Αναφορά των άλλων ΟΣΕΚΑ που τυχόν διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης. 6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τις παραγράφους (1) έως (5) πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική της εταιρεία. Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (εκτός σε περίπτωση που εξαιρείται δυνάμει των άρθρων 96 και 97 του παρόντος Νόμου) 1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο, κεντρική διοίκηση και εποπτική αρχή.

11 Κύρια δραστηριότητα και σχέση του Θεματοφύλακα με την Εταιρεία Επενδύσεων ή και με την Εταιρεία Διαχείρισης εφόσον η Εταιρεία Επενδύσεων τελεί υπό διαχείριση. 3. Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τις παραγράφους (1) έως (5) των πληροφοριών σχετικά με την Εταιρεία Διαχείρισης, αναφορικά με τη μητρική του εταιρεία. Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Αναφορά των επιχειρήσεων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, εφόσον η προσφυγή στις υπηρεσίες τους προβλέπεται με σύμβαση και η αμοιβή τους βαρύνει την Εταιρεία Επενδύσεων, καθώς και των προσώπων, στα οποία η Εταιρεία Επενδύσεων και ο Θεματοφύλάκας έχουν αναθέσει οποιαδήποτε καθήκοντα και ειδικότερα - (α) (γ) εταιρική επωνυμία της επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες ή το όνομα του συμβούλου. τα στοιχεία της σύμβασης με την Εταιρεία Επενδύσεων, τα οποία ενδιαφέρουν τους μετόχους, με εξαίρεση εκείνα, που αφορούν τις αμοιβές της. άλλες σημαντικές δραστηριότητες. 2. Πληροφορίες για τις διαδικασίες που υπάρχουν, ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους μετόχους, η εξαγορά των μετοχών και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία Επενδύσεων. Επιπλέον, όταν οι μετοχές διατίθενται σε κράτος μέλος, οι πληροφορίες αυτές δίνονται για εκείνο το κράτος μέλος και περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται εκεί. 3. Άλλες επενδυτικές πληροφορίες. (α) Προηγούμενες αποδόσεις της Εταιρείας Επενδύσεων. Οι πληροφορίες

12 181 αυτές µπορούν, είτε να περιλαµβάνονται, είτε να επισυνάπτονται στο ενηµερωτικό δελτίο. Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή, προς τον οποίο απευθύνεται η Εταιρεία Επενδύσεων. 4. Οικονοµικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων πιθανών εξόδων ή προµήθειες, εκτός από τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (18) του Μέρους Α, µε διάκριση µεταξύ καταβλητέων από το µέτοχο και καταβλητέων από το ενεργητικό της Εταιρείας Επενδύσεων. 5. Ημερομηνία δημοσίευσης.

13 182 ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ (άρθρο 37(4)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΣΕΚΑ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ: 1. Ημερομηνία σύστασης του ΟΣΕΚΑ και αναφορά του κράτους, στο οποίο καταχωρήθηκε/ιδρύθηκε ο ΟΣΕΚΑ. 2. Σχετική αναφορά στην περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ έχει διαφορετικά επενδυτικά τµήµατα. 3. Εταιρεία Διαχείρισης (όπου εφαρμόζεται). 4. Προβλεπόµενη διάρκεια (όπου εφαρμόζεται). 5. Θεµατοφύλακας. 6. Ελεγκτές. 7. Αντιπρόσωποι για την προώθηση του ΟΣΕΚΑ. Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Σύντοµος ορισµός των στόχων του ΟΣΕΚΑ. 2. Επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ και σύντοµη εκτίµηση του βαθµού κινδύνου του κεφαλαίου (περιλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των πληροφοριών που µνηµονεύονται στο άρθρο 107 και ανά επενδυτικό τµήµα). 3. Προηγούμενες αποδόσεις του ΟΣΕΚΑ και προειδοποίηση ότι «η επένδυση σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές». Οι πληροφορίες αυτές µπορούν είτε να περιλαµβάνονται είτε να επισυνάπτονται στο ενηµερωτικό δελτίο. 4. Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο ΟΣΕΚΑ.

14 183 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Φορολογικό καθεστώς. 2. Προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. 3. Άλλα πιθανά έξοδα ή προµήθειες, µε διάκριση των καταβλητέων από τον µεριδιούχο και των καταβλητέων από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ. Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Τρόπος αγοράς των µεριδίων. 2. Τρόπος πώλησης των µεριδίων. 3. Στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ µε διαφορετικά επενδυτικά τµήµατα, τρόπος µετάβασης από το ένα επενδυτικό τµήµα στο άλλο και συναφείς επιβαρύνσεις. 4. Πότε και πώς διανέµονται τα µερίσµατα των µεριδίων του ΟΣΕΚΑ (όπου ισχύει). 5. Συχνότητα και τόπος ή τρόπος δηµοσίευσης των τιµών ή κοινοποίησής τους. Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Διευκρίνιση ότι το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξαµηνιαίες εκθέσεις µπορούν να ληφθούν, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πριν από τη σύναψη της σύµβασης ή και µετά. 2. Αρμόδια εποπτική αρχή. 3. Πληροφορίες σχετικά µε οποιοδήποτε σηµείο επαφής (πρόσωπο/υπηρεσία, χρονική στιγµή, κ.τ.λ) απ όπου µπορούν να ληφθούν τυχόν περαιτέρω εξηγήσεις. 4. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ενηµερωτικού δελτίου.

15 184 ΤΥΠΟΣ ΙV (άρθρο 113) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (α) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς. ρευστά διαθέσιμα. (γ) τυχόν άλλου είδους επενδύσεις. (δ) σύνολο του ενεργητικού. (ε) παθητικό. (στ) καθαρή αξία ενεργητικού. ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΙΙΙ. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ IV. ΤΙΤΛΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ: (α) (γ) (δ) (ε) (στ) των κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 101 των κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο του εδαφίου (1) του άρθρου 101 των κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101 των μεριδίων ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101 των καταθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 101 των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101

16 185 (ζ) (η) (θ) (ι) των μέσων χρηματαγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101 των νεοεκδοθεισών κινητών αξιών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 101. των άλλων κινητών αξιών που αναφέρονται στην παράγραφο του εδαφίου (2) του άρθρου 101. των ρευστών διαθεσίμων. που αναφέρονται στο εδαφίου (4) του άρθρου 101. ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ σύμφωνα με τα πλέον κατάλληλα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ (π.χ. σύμφωνα με οικονομικά ή γεωγραφικά κριτήρια, κατά νόμισμα κ.τ.λ.) σε ποσοστό του ενεργητικού. Για καθεμία από τις αξίες που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό που συνυπολογίζεται στο σύνολο του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. ΑΝΑΦΟΡΑ των κινήσεων που σημειώθηκαν στη σύνθεση των τίτλων χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. V. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα - (α) εισόδημα από επενδύσεις. άλλα εισοδήματα. (γ) Έξοδα διαχείρισης. (δ) έξοδα Θεματοφύλακα. (ε) άλλες επιβαρύνσεις και φόροι. (στ) καθαρό εισόδημα. (ζ) διανεμόμενο και επανεπενδυόμενο εισόδημα. (η) αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου.

17 186 (θ) ανατίμηση ή υποτίμηση των επενδύσεων. (ι) (ια) (ιβ) οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές που επηρεάζουν το ενεργητικό και το παθητικό του ΟΣΕΚΑ. σύνολο αμοιβών και κάθε είδους προμηθειών που καταβλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτικούς συμβούλους, τράπεζες, και κάθε είδους επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.). συγκεντρωτικά. το σύνολο αμοιβών και κάθε είδους προμηθειών που καταβλήθηκαν στην Εταιρεία Διαχείρισης ή την Εταιρεία Επενδύσεων, το Θεματοφύλακα, τους κάθε είδους συμβούλους και σε κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, τόσο ως απόλυτος αριθμός, όσο και ως ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς. VI. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, που να περιέχει για κάθε διαχειριστική χρήση στο τέλος αυτής - (α) τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού. την καθαρή αξία μεριδίου. VII. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, που απορρέουν από καθεμία κατηγορία πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 102 που πραγματοποίησε ο ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

18 187 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Ι [άρθρο 156(1)] ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΣΟ Λ.Κ. 1. Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου: (α) Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας σύστασης/μετατροπής και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων που τελεί υπό διαχείριση: Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας σύστασης/μετατροπής και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων που δεν τελεί υπό διαχείριση: Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης για τροποποίηση του Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων Εταιρείας Επενδύσεων: (α) Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας λειτουργίας ή προς μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχείρισης: Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας για τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων ή μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχείρισης: Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ενόψει συγχώνευσης ή απορρόφησης και παροχή των σχετικών αδειών και εγκρίσεων: Δικαίωμα για την εξέταση οποιασδήποτε άλλης αίτησης/γνωστοποίησης που υποβάλλεται στην Επιτροπή: 250

19 188 ΜΕΡΟΣ ΙI [άρθρο 156(2)] ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΣΕΚΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ (α) Επί της συνολικής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, οι επιβαλλόμενες ετήσιες εισφορές είναι - ΠΟΣΟ Λ.Κ. Για κάθε εκατομμύριο μέχρι τα πέντε εκατομμύρια: 500 Για κάθε εκατομμύριο πέραν των πέντε και μέχρι τα δέκα εκατομμύρια: 300 Για κάθε εκατομμύριο πέραν των δέκα εκατομμυρίων: 200 Νοείται ότι, η εισφορά υπολογίζεται κατ αναλογία, σε περίπτωση που μέρος της αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ αποτελεί μέρος του εκατομμυρίου. Λ.Κ. Ετήσια εισφορά Εταιρειών Διαχείρισης: 500 Νοείται ότι, οι ετήσιες εισφορές υπολογίζονται κατ αναλογία, από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΟΣΕΚΑ ή των Εταιρειών Διαχείρισης.

20 189 ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [άρθρο 156(3) και (6)] ΜΕΡΟΣ Ι ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥΣ 1. Δικαιώματα για την εξέταση των δικαιολογητικών για την διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα άλλο κράτος μέλος που υιοθετεί τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ: ΠΟΣΟ Λ.Κ. (α) Δικαίωμα για την εξέταση των δικαιολογητικών ΟΣΕΚΑ που δεν υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (single scheme): 500 Δικαίωμα για την εξέταση των δικαιολογητικών ΟΣΕΚΑ που υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme): (i) (i) Για την πρώτη τάξη/επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ (sub fund/class of shares) που υπάγεται στον εν λόγω ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme): 500 Για κάθε άλλη τάξη/επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ (sub fund/class of shares) που ακολουθεί και υπάγεται στον εν λόγω ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme): Δικαιώματα για την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος που δεν υιοθετούν τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα: (α) Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως ΟΣΕΚΑ που δεν υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (single scheme): 1.000

21 190 Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης ΟΣΕΚΑ που υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme), για κάθε τάξη/επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ (sub fund/class of shares) που υπάγεται στον εν λόγω ΟΣΕΚΑ: Λ.Κ Ετήσιες εισφορές ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος που υιοθετούν τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ: (α) Ετήσια εισφορά ΟΣΕΚΑ που δεν υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (single scheme): 500 Ετήσια εισφορά ΟΣΕΚΑ που υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme): Ετήσιες εισφορές ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος που δεν υιοθετούν τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα: (α) Ετήσια εισφορά ΟΣΕΚΑ που δεν υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (single scheme): Ετήσια εισφορά ΟΣΕΚΑ που υποδιαιρείται σε πολλαπλές τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (umbrella scheme): Νοείται ότι, οι ετήσιες εισφορές υπολογίζονται κατ αναλογία, από την ημερομηνία έναρξης διάθεσης των ΟΣΕΚΑ. ΜΕΡΟΣ ΙΙ Λ.Κ. 1. Δικαιώματα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ και τις Εταιρείες Διαχείρισης που υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους ΙΧ: Ετήσιες εισφορές

22 191 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρα 2, 34, 57, 85, 92 και 103) Όμιλος Εταιρειών κατά την έννοια του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει - (α) τις επιχειρήσεις, που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική ή που είναι θυγατρικές επιχειρήσεις της ίδιας μητρικής ή τις επιχειρήσεις, στις οποίες η μία κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι επί τοις εκατό (20%) των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης. (γ) τις επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής τελούν σε σχέση εξάρτησης ή έχουν κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα, σύμφωνα με κριτήρια τα οποία εξειδικεύονται με Οδηγία της Επιτροπής. 13(δ)/ΕΕ/ΚΛ/ΕΠ /07(α)/ΣΠ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΆΡΘΡΩΝ. «Εταιρεία Διαχειρίσεως» όσον αφορά Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή Εμπίστευμα (nnit trust) ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΆΡΘΡΩΝ. «Εταιρεία Διαχειρίσεως» όσον αφορά Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή Εμπίστευμα (nnit trust) ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4057, 9.12.2005 Αριθμός 562 4279 ΟΔΗΓΙΑ ΟΣΕΚΑ 1/2005 Κ.Δ.Π. 562/2005 ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕωΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝIΜΕΤΟΧΩΝ ΟΣΕΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΡ ΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4456, 25.7.2014 Αρ. 4491, 6.2.2015 Ν.131(Ι)/2014 Ν. 11(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & Eurobank Win Win Σύνθετο Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Αρ. 4339, 15.6.2012 Αρ. 78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν.78(Ι)/2012 Ν.88(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888 29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Αδείας:

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 12.05.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ NBGAM ETF GREECE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με την από 15-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.05.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αρ. Αδείας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΑΡ.Μ.ΑΕ : 6068/06/Β/86/07 Έδρα : Αθήνα, Όθωνος 8, 105 57 Άρθρο 1 Αµοιβαίο Κεφάλαιο 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο

Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς: Από: 2/2016 (ΤΕ 2_2016) Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων Ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2016 Θέμα: Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο Ο περί εταιρειών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/15-03-94/Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/05-04-94, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124

MetLife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124 MetLife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 204(Ι)/2012 204(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 423/4/28.07.2004 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1210/Β/06.08.2004) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE», σε ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα