ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος Μέλη: Φαίδων Στράτος, Βασίλης Πατσουράτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Γαρυφαλιάς Αθανασίου Δημήτριος Γιαννέλης Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη του Α Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αν και προσκληθέντα, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΑΧΑ S.A. και ALPHA Ασφαλιστική Α.Ε.. Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, Προϊσταμένη της Α Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.) και εκτελούσα χρέη αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε τη μη απαγόρευση της από γνωστοποιηθείσης συγκέντρωσης, καθόσον δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές τις οποίες αφορά. Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α διασκέφθηκε και αφού είδε τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και την εισήγηση της Γ.Δ.Α. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : Ι. Με το από (ημ. αρ. πρωτ. 6827) έγγραφο, η εταιρεία ΑΧΑ S.A. (εφεξής Αγοραστής) γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, την απόκτηση από την ALPHA Bank (εφεξής Πωλητής) ποσοστού 99,56% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ALPHA Ασφαλιστική Α.Ε. (εφεξής Εξαγοραζόμενη) και ειδικότερα, με την από Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ της ΑΧΑ S.A, της ALPHA Bank και της ALPHA Ασφαλιστικής, ο Αγοραστής θα αποκτήσει από τον Πωλητή μετοχές της ALPHA Ασφαλιστικής. Ο Αγοραστής (ΑΧΑ S.A.) και ο Πωλητής (ALPHA Bank) διατηρούν την ευχέρεια να αντικατασταθούν από άλλες εταιρείες των ομίλων τους/ θυγατρικές τους κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το κλείσιμο θα πραγματοποιηθεί το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες μετά την εκπλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη: 1

2 α) τη λήψη της απαιτούμενης έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης, β) τη λήψη της σχετικής έγκρισης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, και γ) τη μεταβίβαση των μετοχών της ALPHA Insurance Cyprus Limited (Κύπρος), που ανήκουν στην ALPHA Ασφαλιστική, προς μία εταιρεία του Ομίλου της Alpha Bank. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις, στις οποίες υπόκειται η ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί το αργότερο σε έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός εάν το διάστημα αυτό παραταθεί κατόπιν σχετικής συμφωνίας των μερών. Επίσης, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η Σύμβαση Τραπεζοασφαλιστικών Υπηρεσιών που υφίσταται μεταξύ της ALPHA Bank και της ALPHA Ασφαλιστικής θα καταγγελθεί και, κατά την ολοκλήρωση, θα υπογραφεί νέα σχετική Σύμβαση. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η υπό κρίση Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών δεν περιλαμβάνει υποχρεώσεις μη άσκησης ανταγωνισμού, εκτός από την υποχρέωση του Πωλητή να μην προσλάβει, άμεσα ή έμμεσα, για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία του κλεισίματος, οποιονδήποτε υπάλληλο της ALPHA Ασφαλιστικής Α.Ε., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Αγοραστή. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για υπαλλήλους που τυχόν απολυθούν από την εξαγοραζόμενη εταιρεία. Η γνωστοποιηθείσα πράξη δημοσιεύθηκε από το γνωστοποιούν μέρος στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ στις , όπως προκύπτει από το προσκομισθέν υπ αριθ φύλλο της εφημερίδος αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 6 του ν. 703/77, όπως ισχύει, και την υπ αριθ. 185/ΙΙΙ/2001 απόφαση της Eπιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β 830/2001). ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ 1. AXA S.A. α) H εταιρεία AXA S.A. είναι ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Γαλλία, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού και της Νέας Υόρκης και επικεφαλής του διεθνούς ομίλου εταιρειών ΑΧΑ, παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του ομίλου διακρίνονται στους εξής τομείς: i) Πρωτασφαλίσεις ζωής και Αποταμιεύσεις, ii) Γενικές Πρωτασφαλίσεις, iii) Διεθνείς Ασφαλίσεις, iv) Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, και v) Λοιπές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της διεθνούς ασφαλιστικής του δραστηριότητας, ο όμιλος ΑΧΑ, μέσω της θυγατρικής της ΑΧΑ Assistance S.A. που έχει έδρα τη Γαλλία, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο παροχής βοηθείας και λοιπών υπηρεσιών προς εταιρείες και μεμονωμένους πελάτες. Το δίκτυο αυτό λειτουργεί μέσω θυγατρικών ή υποκαταστημάτων σε διάφορες χώρες. Στην Ελλάδα, η ΑΧΑ Assistance έχει παρουσία μέσω του υποκαταστήματός της, την Inter Partner Assistance (Αθήνα) που ασχολείται με: i) Πρωτασφαλίσεις ζημιών και ειδικότερα με τους κλάδους: (α) Λοιπές ζημιές αγαθών, (β) Νομικής Προστασίας, (γ) Βοήθειας, και ii) Αντασφαλίσεις σε περιορισμένη κλίμακα. Σημειώνεται ότι η ΑΧΑ έχει ασχοληθεί με την αντασφάλιση μέσω της AXA RΕ, η οποία όμως βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ΑΧΑ δεν θα ασχολείται ενεργά με την αντασφάλιση, παρά μόνο για τις εταιρίες του ομίλου της, ειδικά το 2

3 τμήμα ΑΧΑ Cessions, και θα διαχειρίζεται τα συμβόλαια αντασφάλισης που δεν θα μεταβιβάσει κατά την πώληση της AXA RE. Ο όμιλος ΑΧΑ έχει παρουσία σε διάφορες γεωγραφικές αγορές, όπως την Δυτική Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική, την ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού και σε μικρότερη έκταση στη Μέση Ανατολή και την Ασία. β) Η μετοχική σύνθεση της ΑΧΑ S.A. στις είναι η ακόλουθη: ΑΧΑ Mutual Companies με μετοχές, ποσοστό 14,30% και ψήφοι 23,29%, ίδιες μετοχές και ποσοστό 0,54%, μετοχές Θυγατρικών και ποσοστό 1,66%, Υπάλληλοι και Αντιπρόσωποι με μετοχές, ποσοστό 5,57% και ψήφοι 7,02%, Κοινό με μετοχές, ποσοστό 77,93% και ψήφοι 69,69%. γ) Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ΑΧΑ S.A., κατά την έννοια του άρθρου 4στ παρ. 4β του ν.703/77, κατά το έτος 2005 και σύμφωνα με τα στοιχεία της γνωστοποίησης ανήλθε σε εκατομμύρια ευρώ, ο δε κύκλος εργασιών της στην Ελληνική αγορά ήταν ,53 Ευρώ. 2. ALPHA Ασφαλιστική α) Η εξαγοραζόμενη εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, ανήκει στον όμιλο εταιρειών της ALPHA BANK, η οποία κατέχει ονομαστικές μετοχές της που αντιστοιχούν στο 99,56% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 0,44% ανήκει σε ιδιώτες. Η ALPHA Ασφαλιστική δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο. Αναλυτικότερα, η ALPHA Ασφαλιστική παρέχει υπηρεσίες πρωτασφαλίσεων ζωής, γενικών πρωτασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ως εξής: 1) Πρωτασφαλίσεις ζωής: (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, ασφάλειας ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων), 2) Γενικές Πρωτασφαλίσεις (ατυχήματα, χερσαία οχήματα, πλοία, μεταφερόμενα εμπορεύματα, πυρκαϊά και στοιχεία φύσεως, διάφορα ατυχήματα (λοιπές ζημίες αγαθών), αστική ευθύνη οχημάτων, αστική ευθύνη πλοίων και γενική αστική ευθύνη), και 3) Αντασφαλίσεις Τα προϊόντα της ALPHA Ασφαλιστικής διανέμονται απευθείας από την ΑLPHA Aσφαλιστική μέσω δικτύου ασφαλιστικών μεσαζόντων ενώ διατίθενται επίσης και από τα καταστήματα του Πωλητή. Η ALPHA Ασφαλιστική συμμετέχει με ποσοστό 17,87% στο κεφάλαιο της Κυπριακής εταιρείας Αlpha Insurance Cyprus Ltd. Σύμφωνα με την «Σύμβαση αγοροπωλησίας μετοχών» μία από τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι η μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει η ALPHA Ασφαλιστική της Αlpha Insurance Cyprus Limited (Κύπρος) σε μία εταιρεία του ομίλου Alpha Bank. β) Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ΑLPHA Ασφαλιστικής το 2005 λόγω της μικρής συμμετοχής της στην εταιρεία Alpha Insurance Cyprus Ltd έχει συμπεριληφθεί στον εθνικό κύκλο εργασιών που ανήλθε σε ,44 Ευρώ. 3

4 ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΉ ΑΓΟΡΑ 1. Σχετική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρείες είναι ο ασφαλιστικός κλάδος, στον οποίο διακρίνονται τρεις ξεχωριστές σχετικές αγορές, οι εξής: α) η αγορά πρωτασφαλίσεων ζωής, β) η αγορά γενικών πρωτασφαλίσεων κατά των κινδύνων ζημιών. H εν λόγω αγορά δύναται να διακριθεί σε επιμέρους αγορές ανάλογα με τους κινδύνους που ασφαλίζονται όπως πυρός, αυτοκινήτων, μεταφορών, πλοίων, αεροσκαφών, αστικής ευθύνης κλπ. Αυτό συμβαίνει γιατί τα χαρακτηριστικά, τα ασφάλιστρα και ο σκοπός κάθε αγοράς είναι διαφορετικός και δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ των διαφορετικών κινδύνων, και γ) αγορά αντασφαλίσεων. 2. Σχετική Γεωγραφική αγορά Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Ως σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό κρίση συγκέντρωση για τις πρωτασφαλίσεις ζωής και γενικών πρωτασφαλίσεων, θεωρείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας με εξαίρεση τους κλάδους πλοίων και αεροσκαφών, για τους οποίους η σχετική γεωγραφική αγορά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος που η αγορά χαρακτηρίζεται ως εθνική είναι ότι οι καταναλωτές προτιμούν για πρακτικούς λόγους να συνάπτουν συμβόλαια με τοπικές εταιρείες. Όσον αφορά τις αντασφαλίσεις η σχετική γεωγραφική αγορά είναι διεθνής ή τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού οι αντασφαλίσεις μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών γίνονται με ξένες ασφαλιστικές εταιρείες, κυρίως για τον υπερεθνικό επιμερισμό του ασφαλιστικού κινδύνου (ΕΑ 26/96, 85/97, 7/ΙΙ/98, 39/ΙΙ/98 κλπ). ΙV. ΔΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας, για το έτος 2005, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (όπου έλαβαν μέρος 85 μέλη της ένωσης), το συνολικό ύψος ασφαλίστρων ανήλθε σε ,72 Ευρώ και το ποσοστό συμμετοχής των εταιρειών στην συνολική παραγωγή ασφαλίστρων είναι 50,68% για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών και 49,32% για τις ασφαλίσεις ζωής. Η παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις (αναλήψεις) των επιχειρήσεων ανήλθε σε 65,19 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις σχετικές αγορές της υπό κρίση συγκέντρωσης παρατηρείται ότι: α) στη αγορά πρωτασφαλειών ζωής δραστηριοποιούνται τριάντα (30) εταιρείες. 4

5 Η εξαγοραζόμενη εταιρεία ALPHA Ασφαλιστική είχε το 2005 ασφάλιστρα ποσού ,23 Ευρώ και μερίδιο 3,8%, ενώ η ΑΧΑ δεν δραστηριοποιείται καθόλου στην εν λόγω αγορά. Με βάση τα στοιχεία του φακέλου που προσκόμισε η γνωστοποιούσα, από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, για το συνολικό μέγεθος της αγοράς των πρωτασφαλίσεων ζωής, τα ασφάλιστρα των δέκα (10) μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και τα μερίδιά τους το 2005, προκύπτει ότι οι δέκα (10) πρώτες εταιρείες του κλάδου συγκεντρώνουν το 88,9% της παραγωγής ασφαλίστρων, ήτοι: EFG EUROLIFE A.E.A. ΖΩΗΣ 18,9%, ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α 14,1%, INTERAMERICAN E.A.E. ΖΩΗΣ 13,6%, A.L.I.C.O AIG LIFE INS. CO. 12,0%, ING E.A.A.E. ΖΩΗΣ 9,3%, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. 5,5%, ALLIANZ Α.Ε.Α. ΖΩΗΣ 4,7%, ΦΟΙΝΙΞ-METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. 3,8%, ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 3,8%, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 3,2%. β) στην αγορά των γενικών πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών, 55 ασφαλιστικές εταιρείες ασκούσαν αποκλειστικά ασφαλίσεις κατά ζημιών (41 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες και 14 Υποκαταστήματα Αλλοδαπών εταιρειών). Στην εν λόγω αγορά γενικών πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών η εξαγοραζόμενη ALPHA Ασφαλιστική έχει μερίδιο ύψους 3,8%, ενώ η ΑΧΑ 0,5% το 2005, ενώ στις επιμέρους σχετικές αγορές των πρωτασφαλίσεων ζημιών τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών στην εθνική αγορά έχουν ως εξής: i) για την ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ : Ατυχήματα 1,0%, Χερσαία οχήματα 1,5%, Πλοία 6,4%, Μεταφερόμενα εμπορεύματα 1,8%, Πυρκαγιά και στοιχεία φύσεως 13,8%, Διάφορα ατυχήματα (λοιπές ζημίες αγαθών) 8,3%, Αστική ευθύνη οχημάτων 1,0%, Αστική ευθύνη πλοίων 1,8%, Γενική αστική ευθύνη 6,7%. ii) για την ΑΧΑ : Νομική προστασία 0,001%, Βοήθεια 6,3%. γ) στη σχετική αγορά των αντασφαλίσεων (ζωής και ζημιών) η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2005 ανήλθε στα ,50 Ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό, το ποσό των ,81 Ευρώ αντιστοιχεί στην παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις κλάδων ζημιών, ενώ μόνο το ποσό των ,69 Ευρώ από αντασφαλίσεις κλάδων ζωής. - Αντασφαλίσεις Ζημιών Με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε η γνωστοποιούσα, από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, προκύπτει ότι στις αντασφαλίσεις ζημιών το συνολικό μερίδιο αγοράς των μερών είναι 13,9%, ήτοι: ALPHA Ασφαλιστική 2,6%, ΑΧΑ 11,3%. - Αντασφαλίσεις Ζωής Στην αγορά των αντασφαλίσεων ζωής τα συμμετέχοντα στη συγκέντρωση μέρη δεν δραστηριοποιούνται καθόλου. V. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Στην υπό κρίση υπόθεση, η AXA εξαγοράζει από την ALPHA Bank το 99,56% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ALPHA Ασφαλιστική Α.Ε. και έτσι αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο αυτής. Κατά συνέπεια, δημιουργείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει. 5

6 Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77: «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια ( ) Ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) Ευρώ στην ελληνική αγορά». Στην υπό κρίση υπόθεση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4στ παρ. 4β, το έτος 2005 ανήλθε στην παγκόσμια αγορά σε ποσό εκατομμύρια ευρώ, που υπερβαίνει τα Ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών άνω των Ευρώ στην ελληνική αγορά, ήτοι: AXA ,53 Ευρώ και ALPHA Ασφαλιστική 159,987, Ευρώ, γι αυτό η εν λόγω συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση (άρθρο 4β παρ. 1 ν. 703/77). Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπεγράφη στις και η σχετική γνωστοποίηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4δ: «1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση μόλις υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση. 3. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα της να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφαση της που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση, επιτρέπει τη συγκέντρωση». Με την υποβολή της γνωστοποίησης ( ) εξετάσθηκε ο υποβληθείς φάκελος και επειδή διαπιστώθηκαν ελλείψεις και ασάφειες στη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης και στα προσκομισθέντα στοιχεία, ζητήθηκε η παροχή στοιχείων για την συμπλήρωση του φακέλου. Τα τελευταία ως άνω στοιχεία προσκομίστηκαν από την γνωστοποιούσα, στις , που αποτελεί και το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας του ενός μηνός προς έκδοση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 4δ παράγραφοι 3 και 10 του ν. 703/77. Ύστερα από ουσιαστική αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών και της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση μερών και τη λειτουργία του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ αριθ. πρωτ. 7491/ εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού άγεται στην κρίση ότι η γνωστοποιηθείσα ως άνω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους ως άνω αγορές τις οποίες αφορά, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι τα μερίδια αγοράς των εμπλεκομένων στη συγκέντρωση ως άνω εταιριών δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. 6

7 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Α Τμήμα) επιτρέπει τη συγκέντρωση επιχειρήσεων ΑΧΑ S.A. και ALPHA Ασφαλιστική Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε ύστερα από την από σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών και γνωστοποιήθηκε την , σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, καθώς αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους σχετικές αγορές τις οποίες αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την 4 η Δεκεμβρίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/ ). Ο Προεδρεύων του Α Τμήματος Ο Συντάκτης της Απόφασης Αριστομένης Κομισόπουλος Βασίλειος Πατσουράτης Η Γραμματέας Αικατερίνη Τριβέλη 7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Μαΐου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 300/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 31η Μαρτίου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 310 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 22 α Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 594/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 440/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Μαρτίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 221/IIΙ/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 22 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008 κοι νής υπουργικής απόφασης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Ιουλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 24 η εκεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 233 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 27 η Φεβρουαρίου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός.

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 574/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 η Σεπτεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 294/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ 294/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 294/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Νοεµβρίου 2005,

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα