Μ Ε Λ Ε Τ Η Για την παροχή υπηρεσιών (ΠΔ 28/ 80)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η Για την παροχή υπηρεσιών (ΠΔ 28/ 80)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : Υπηρεσίες Αδειοδότησης Υδατοδρομίου Λ.Χερσονήσου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ3/2014 ΑΔΑΜ :14REQ Μ Ε Λ Ε Τ Η Για την παροχή υπηρεσιών (ΠΔ 28/ 80) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ CPV & Προϋπολογισμού ,00 ΕΥΡΩ (συμπ. ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή υποχρεώσεων-τεχνικές προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης 4. Απαντητικό Δελτίο Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου Tίτλος Μελέτης : Υπηρεσίες Αδειοδότησης Υδατοδρομίου Λ.Χερσονήσου Αρ. Μελέτης : Δ3/2014 Προϋπολογισμός : ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση : Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο Δήμου/Φορέα: Τίτλος Μελέτης : Κωδ. Προϋπ/σμού: Εγγεγραμμένη. Πίστωση : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Υπηρεσίες Αδειοδότησης Υδατοδρομίου Λ.Χερσονήσου 30/6/61/ ,00 Περιγραφή: Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν υπηρεσίες που αφορούν στην αδειοδότηση υδατοδρομίου στο Λιμένα Χερσονήσου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας αλλά και το ισχύον εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα οι αναφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν όλο το φάσμα εργασιών, ερευνών κ.α. που θα απαιτηθεί προκειμένου να ληφθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία-άδεια Υδατοδρομίου του λιμένα Χερσονήσου αλλά και οι συναφείς εγκρίσεις. Ο προϋπολογισμός των περιγραφόμενων υπηρεσιών ανέρχεται ενδεικτικά σε ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου. Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου έτους 2014, έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στον ΚΑ 30/6/61/ «Υπηρεσίες Αδειοδότησης Υδατοδρομίου» με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού ,00. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λ. Χερσονήσου 31/1/2014 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Λ. Χερσονήσου 31/1/2014 Η Συντάκτρια Σέγκος Ιωάννης Μανουσάκη Νυμφοδώρα -Ανδρονίκη

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου Tίτλος Μελέτης : Υπηρεσίες Αδειοδότησης Υδατοδρομίου Λ.Χερσονήσου Αρ. Μελέτης : Δ3/2014 Προϋπολογισμός : ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση : Εσοδα ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΦΗ ΥΥΠΟΧΧΡΡΕΕΩΣΣΕΕΩΝ (Π.(.Δ //8800) ) ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσίας Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών για την Αδειοδότηση Λειτουργίας Υδατοδρομίου στο Λιμένα Χερσονήσου όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) του ΠΔ 28/80 την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών το Ν.3852/2010 ΑΡΘΡΟ 3 ο Τεχνικές Προδιαγραφές Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την λήψη της Άδειας λειτουργίας Υδατοδρομίου στο Λιμένα Χερσονήσου για λογαριασμό του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου ως εξής : Α. ΣΤΑΔΙΟ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τις ενέργειες που απαιτούνται για το σχεδιασμό Υδατοδρομίου 1. Σύνταξη Επιχειρηματικού σχεδίου για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδρομίου, με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, όλων των αναγκαίων μέσων, τις δυνατότητες ανάπτυξης και προβλέψεις χρήσης σε ετήσια βάση, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιμέρους

4 δράσεων και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών ροών σε βάθος τριετίας. Ειδικότερα ο ανάδοχος κατόπιν επιτόπιων ελέγχων και λαμβάνοντας υπόψη του τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του λιμένα Χερσονήσου, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και κυματικά χαρακτηριστικά, τα υφιστάμενα έργα αλλά τη χρήση της χερσαίας λιμενικής ζώνης συντάσσει Επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο συν τοις άλλοις θα πρέπει να προσδιορίζει επαρκώς όλα τα έργα και το κόστος αυτών που απαιτούνται για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου καθώς και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης τους ενώ θα περιλαμβάνει και αιτιολογημένες προτάσεις χωροθέτησής τους. 2. Σύνταξη Εγχειριδίου Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Operation Manual), σύμφωνα με το Παράρτημα I του Ν. 4146/2013 το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του υδατοδρομίου ( θαλασσοδιάδρομοι, χερσαίες εγκαταστάσεοι, εξοπλισμός), την οργάνωση, διοίκησή του, τον τρόπο λειτουργίας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες κ.α.. 3. Σύνταξη πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), σύμφωνα με το Παράρτημα Ν του Ν. 4146/2013. Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου περιέχει τα εγκεκριμένα από την ΥΠΑ μέτρα, διαδικασίες και μέσα για την ασφάλεια του υδατοδρομίου από έκνομες ενέργειες, καθώς και συναφή θέματα συνεργασίας με τις Αστυνομικές, Λιμενικές Αρχές, Πυροσβεστικές Αρχές και την Κρατική Αεροπορική Αρχή του πλησιέστερου αερολιμένα. 4. Σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων 'Εκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan), σύμφωνα με το Παράρτημα IN του Ν. 4146/2013, που θα περιέχει τους τρόπους δράσης του Φορέα Λειτουργίας του Υδατοδρομίου ανά περίπτωση και κατηγορία εκτάκτου ανάγκης. 5. Υποβολή των στοιχείων 1,2,3,4 προς έγκριση στο Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου. Ο ανάδοχος υποχρεούται πρώτιστα να υποβάλλει στο Δ.Λ.Τ. Χερσονήσου προς έγκριση από το αρμόδιο όργανό του, το πλήρες Επιχειρηματικό σχέδιο ενώ ακολούθως να υποβληθούν τα Σχέδια 2,3,4 της παρούσας. 6. Εξέταση απαίτησης Εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)και παροχή οποιουδήποτε στοιχείου απαιτηθεί για την εκπόνησή της. O ανάδοχος υποχρεούται να εξετάσει την απαίτηση (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) εκπόνησης ΜΠΕ για και να υποβάλλει γραπτώς προς το ΔΛΤΧ σχετική αναφορά. Σ αυτό το στάδιο η Αναθέτουσα αρχή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, διατηρεί το δικαίωμα, να μην προχωρήσει στο β στάδιο κατασκευής, και να λύσει τη συναφθείσα σύμβαση. Β. ΣΤΑΔΙΟ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ Στην παρούσα φάση ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εντύπως και σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη (κειμένου ) μορφή όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (περιγραφές, προδιαγραφές κ.α.), προκειμένου το Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου να προχωρήσει στην σύνταξη μελέτης και τευχών δημοπράτησης και ακολούθως κατασκευή των απαιτούμενων εγκαταστάσεων ή και προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού που απαιτούνται για την λειτουργία του υδατοδρομίου ως εξής : 7. Παροχή πληροφοριών, στοιχείων, προδιαγραφών και γενικότερης συμβουλευτικής υποστήριξης από το ανάδοχο προς τις υπηρεσίες του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου τόσο στη φάση δημοπράτησης όσο και και στη φάση κατασκευής των απαιτούμενων εγκαταστάσεων ή και προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού που απαιτούνται για την λειτουργία του υδατοδρομίου.

5 8. Επικαιροποίηση, ανασύνταξη ή και αναθεώρηση αν απαιτηθεί -μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου- του Επιχειρηματικού σχεδίου, του Εγχειριδίου Λειτουργίας του προγράμματος Ασφαλείας και του Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων 'Εκτακτης Ανάγκης. Γ ΣΤΑΔΙΟ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη φακέλου και στην υποβολή της αίτησης λήψης άδειας υδατοδρομίου στο Υπουργείο Μεταφορών- Υποδομών και στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, για λογαριασμό του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου, καθώς και στην υλοποίηση και διεκπεραίωση όλες των ενεργειών που απαιτούνται μέχρι και την τελική χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου του Λ.Χερσονήσου. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποβάλλει τη σχετική αίτηση και τον Φάκελο που με μέριμνά του έχει συντάξει και ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής : 9. Στοιχεία Ταυτότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου όπου θα συγκεντρωθούν με μέριμνα του Αναδόχου όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (σύστασης, φορολογικά, κ.α.) 10. Ναυτικό Χάρτη, της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ./Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο το Δ.Λ.Τ.Χ, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα), όπως επίσης και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ./Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή. Ο εν λόγω Χάρτης υποβάλλεται σε επτά (7) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή. 11. Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, Χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα μέτρων, με ισοϋψείς ανά ένα μέτρο. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.-84 σε τουλάχιστον τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή. 12. Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου για τον καθορισμό χρήσης χώρου (ή παραχώρηση) ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα. 13. Εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα, θεωρημένο από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου στο οποίο αποτυπώνονται οι οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και της Χ.Ζ.Λ., καθώς και το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης καθορισμού το οποίο και θα αναγράφεται επ' αυτού. 14. Αποτύπωση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων και τυχόν προτεινόμενα νέα έργα, γγ) η επιφάνεια του χώρου προς παραχώρηση, δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων, εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα. 15. Ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του παρόντος. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει έγκαιρα τα απαιτούμενα στοιχεία

6 προκειμένου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να υλοποιήσει την πλέον συμφέρουσα ασφαλιστική κάλυψη που απαιτείται για την λειτουργία του υδατοδρομίου. 16. Εγκεκριμένο Επιχειρηματικό σχέδιο όπως προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 και 7 του παρόντος άρθρου) 17. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Operation Manual) όπως προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 και 7 του παρόντος άρθρου. 18. Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) όπως προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 και 7 του παρόντος άρθρου 19. Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων 'Εκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan) όπως προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 και 7 του παρόντος άρθρου Επισημάνσεις : I. O ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση στοιχείων από το τηρούμενο αρχείο του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου που αφορά τοπογραφικά διαγράμματα της περιοχής. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών της παρούσας, απαιτηθεί η τροποποίηση επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων, αυτό θα γίνει με μέριμνα του Αναδόχου. II. Ο Ανάδοχος οφείλει να συντονίζει και να βοηθά τις υπηρεσίες του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να παραχθούν οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις που θα απαιτηθούν καθ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της αδειοδότησης του Υδατοδρομίου III. Όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα στοιχεία και ειδικότερα τα υπ αρ. 1,2,3,4,11,13,14, 16,17,18,19 θα παραδίδονται στο Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου σε δύο μορφές, εντύπως και ηλεκτρονικά (ενώ θα δίδεται η δυνατότητα η ηλεκτρονική μορφή να είναι πλήρως επεξεργάσιμη ) IV. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει προς το Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν στις παραγράφους 7 και 15 εγγράφως και ηλεκτρονικά. V. Ο ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση που ζητηθεί από το Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου κατά το στάδιο κατασκευής των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, να παραστεί σύμβουλος (χειριστής, μηχανικός υδροπλάνων, υπεύθυνος εξοπλισμού), μεταβαίνοντας στον τόπο του έργου με δικά του έξοδα και χωρίς καμία άλλη χρηματική απαίτηση. VI. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη διεκπεραίωσης και επίλυσης όλων των θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης μέχρι και την τελική χορήγηση της άδειας. VII. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και σύμφωνα με τα αποδεκτά και εφαρμόσιμα πρότυπα της Διεθνούς Αεροπορικής Βιομηχανίας, Αεροπλοΐας και ναυσιπλοΐας.

7 ΑΡΘΡΟ 4 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος της «Υπηρεσίας» θα γίνει, ως εξής: Με την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της «Υπηρεσίας» όπως αυτό έχει καθοριστεί στο άρθρο 3 της παρούσας, συντάσσεται, από την αρμοδίως οριζόμενη επιτροπή, πρακτικό οριστικής παραλαβής, πιστοποιούνται οι υπηρεσίες του Αναδόχου και εξοφλείται το συνολικό ποσό της αμοιβής του σταδίου που υλοποιήθηκε. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους- βάσει των κειμένων διατάξεων,-φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν. Σε περίπτωση υλοποίησης δημοσίευσης σχετιζόμενων με την παρούσα τα έξοδα δημοσίευσης ( αρχικού και ενδεχόμενα επαναληπτικού) που του κατακυρώνεται οριστικά η Υπηρεσία. Ο τρόπος πληρωμής ορίζεται ως εξής : Στάδιο Α: 30% επί της συνολικής αμοιβής με την ολοκλήρωση του Α σταδίου (σχεδιασμός υδατοδρομίου). Στάδιο B: 20% επί της συνολικής αμοιβής με την ολοκλήρωση του Β σταδίου (σχεδιασμός υδατοδρομίου). Στάδιο Γ: 50% επί της συνολικής αμοιβής με την Τελική χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου του Λ.Χερσονήσου. Η Αναθέτουσα αρχή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη συναφθείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών αδειοδότησης υδατοδρομίου κατά το στάδιο Α, εφόσον αποφασίσει να μην προχωρήσει στο β στάδιο αυτό της κατασκευής του Υδατοδρομίου. Σ αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος θα λάβει το αντίστοιχο ποσοστό της αμοιβής που αντιστοιχεί στο α στάδιο, δηλαδή το 30% τους συνολικού τιμήματος χωρίς καμία άλλη απαίτηση και εφόσον το στάδιο αυτό έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς πιστοποιούμενο και από την αρμόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 5 ο Υποχρεώσεις Αναδόχου Καθ όλη τη διάρκεια της Υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα αρχή και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση παρεχομένων υπηρεσιών Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στη διαδικασία λήψης της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει προς το Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου τα υπ αρ. 1,2,3,4,11,13,14, 16,17,18,19 σε δύο μορφές, εντύπως και ηλεκτρονικά (ενώ θα δίδεται η δυνατότητα η ηλεκτρονική μορφή να είναι πλήρως επεξεργάσιμη) αλλά και τις απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν στις παραγράφους 7 και 15 ομοίως.

8 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο σύνολο των αναφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και σύμφωνα με τα αποδεκτά και εφαρμόσιμα πρότυπα της Διεθνούς Αεροπορικής Βιομηχανίας, Αεροπλοΐας και ναυσιπλοΐας. ΑΡΘΡΟ 6 ο Επάρκεια Αναδόχου Ο δυνητικός ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την επαγγελματική του επάρκεια και κατάσταση προς κομίζοντας μαζί με την οικονομική προσφορά του τα εξής : 1) Κατάσταση συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία θα δηλώνεται-προκύπτει ότι ο προσφέρων έχει στο ενεργητικό του δύο τουλάχιστον συναφθείσες συμβάσεις με φορείς του Δημόσιου όμοιου αντικειμένου παροχής υπηρεσιών με την παρούσα μελέτη. 2) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα υποβολήςτων προσφορών. ΑΡΘΡΟ 7 ο Ειδικός όρος Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας εφόσον αποφασίσει για οποιοδήποτε λόγο να μην προχωρήσει στην κατασκευή του υδατοδρομίου και γενικότερα στη συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης υδατοδρομίου, γεγονός που θα πρέπει εγγράφως να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. Σ αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος δικαιούται να λάβει το ποσό που αντιστοιχεί στο α στάδιο, δηλαδή το 30% τους συνολικού τιμήματος χωρίς καμία άλλη απαίτηση και εφόσον το στάδιο αυτό έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς πιστοποιούμενο και από την αρμόδια επιτροπή. Καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν λόγω λύσης της Σύμβασης και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), καθώς και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη λύση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές.

9 ΑΡΘΡΟ 8 ο Εμπιστευτικότητα Καθ όλη την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιασδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Άρθρο 9 ο Παραλαβή υπηρεσιών Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 63 παρ 3 του ΠΔ 28/80. ΑΡΘΡΟ 10 ο Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιών Ο Ανάδοχος για το χρονοδιάγραμμα υπηρεσιών οφείλει να ενημερώνει ανελλιπώς το Δημοτικό Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου ενώ η συμβατική υποχρέωσή του λήγει μετά και την λήψη της τελικής άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου. ΑΡΘΡΟ 11 ο Πνευματικά δικαιώματα Όλο το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της Υπηρεσίας υ είτε από τον Ανάδοχο, είτε από τις συμπράττουσες εταιρείες σε περίπτωση ένωσης προσώπων, είτε από τρίτους για λογαριασμό του Αναδόχου ή της ένωσης προσώπων, θα παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιονδήποτε τρόπο, χρήση και εκμετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου παραιτουμένου επί του παραπάνω δικαιώματος. ΑΡΘΡΟ 12 ο Ισχύς τιμών Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής. ΑΡΘΡΟ 13 ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν.

10 ΑΡΘΡΟ 14 ο Εφαρμοστέο Δίκαιο-Διαιτησία Ο ανάδοχος της «Υπηρεσίας» και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Ηρακλείου, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 15 Ανωτέρα Βία 1. Ρητά προβλέπεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή την παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, εφόσον η καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας πλήρως αποδεδειγμένο με επίσημα έγγραφα. 2. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττομένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως η εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο, η γενική ή μερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός μη δυνάμενο να προβλεφθεί, δυνάμενο όμως να δημιουργήσει αντικειμενική αδυναμία συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από τη Σύμβαση. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λ. Χερσονήσου 31/01/2014 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Λ. Χερσονήσου 31/1/2014 Η Συντάκτρια Σέγκος Ιωάννης Μανουσάκη Νυμφοδώρα - Ανδρονίκη

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου Tίτλος Μελέτης : Υπηρεσίες Αδειοδότησης Υδατοδρομίου Λ.Χερσονήσου Αρ. Μελέτης : Δ3/2014 Προϋπολογισμός : ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση : Εσοδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/ Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υπηρεσίες αδειοδότησης υδατοδρομίου Λιμένα Χερσονήσου CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ , ,00 Σύνολο: ,00 Φ.Π.Α 23%: 3.174,00 Τελικό Σύνολο: ,00 Οι ανωτέρω ενδεικτικές τιμές προέκυψαν κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λ. Χερσονήσου 31/01/2014 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Λ. Χερσονήσου 31/1/2014 Η Συντάκτρια Σέγκος Ιωάννης Μανουσάκη Νυμφοδώρα - Ανδρονίκη

12 ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ο... νόμιμος εκπρόσωπος της... με έδρα..., τηλέφωνα επικοινωνίας..., ΑΦΜ... και...δου..., υποβάλλει την ακόλουθη οικονομική προσφορά : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 1 Υπηρεσίες αδειοδότησης υδατοδρομίου Λιμένα Χερσονήσου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 Σύνολο: Φ.Π.Α 23%: Τελικό Σύνολο: Οι αναφερόμενες υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Δ3/2014 μελέτη. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : /.../2014. Ο προσφέρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδικας. : 66100

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Τόπος Έργου ΠΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΠΑ ΑΕ) ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 15/04/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2753 Αριθµ. Σχεδ. : 866 Αριθµ. Φακ. : ARGES ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα