Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2020) 813 final.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2020) 813 final."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2020 (OR. en) 14311/20 FISC 238 ECOFIN 1203 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια 18 Δεκεμβρίου 2020 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης COM(2020) 813 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη λειτουργία των διευθετήσεων που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2020) 813 final. συνημμ.: COM(2020) 813 final 14311/20 γπ ECOMP.2.B EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2020) 813 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη λειτουργία των διευθετήσεων που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα {SWD(2020) 340 final}

3 Εισαγωγή 1. Η φορολογική δικαιοσύνη αποτελεί βασικό στοιχείο του προσφάτως εγκριθέντος σχεδίου δράσης της Επιτροπής για δίκαιη και απλή φορολόγηση το οποίο στηρίζει τη στρατηγική ανάκαμψης 1. Όλοι οφείλουν να πληρώνουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Όταν οι φόροι παραμένουν απλήρωτοι, οι φορολογικές αρχές πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα είσπραξης των φόρων. Ωστόσο, η αρμοδιότητα των φορολογικών αρχών περιορίζεται στην εθνική επικράτειά τους. Δεν μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα είσπραξης σε άλλες χώρες, παρόλο που οι οφειλέτες φόρων ενδέχεται να έχουν μετεγκατασταθεί σε άλλη χώρα ή να διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε άλλες χώρες. Για τον λόγο αυτόν, η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία που επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή μεταξύ τους, τόσο για την είσπραξη των φόρων τους όσο και για άλλες απαιτήσεις της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας. Στο παράδειγμα που ακολουθεί περιγράφεται η λειτουργία αυτής της συνδρομής για την είσπραξη: ένα πρόσωπο δεν πληρώνει τις φορολογικές οφειλές του στο κράτος μέλος Α. Μετακομίζει στο κράτος μέλος Β, ενώ έχει επίσης στην κυριότητά του περιουσιακά στοιχεία στο κράτος μέλος Γ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι φορολογικές αρχές του κράτους μέλους Α μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή των φορολογικών αρχών των κρατών μελών Β και Γ για την είσπραξη των οφειλόμενων φόρων στο κράτος μέρος Α. Κατ αυτόν τον τρόπο, η αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη συμβάλλει στην επίτευξη της ισότητας και της μη διάκρισης στον τομέα της φορολογίας: έτσι εξασφαλίζεται ότι όλοι καταβάλλουν τους φόρους τους και προλαμβάνεται η φορολογική απάτη και οι δημοσιονομικές απώλειες για τα κράτη μέλη και την ΕΕ. παρούσα έκθεση αποτελεί συνέχεια της έκθεσης COM(2017) 778 της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 2, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη λειτουργία των διευθετήσεων που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου 3, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα. Το άρθρο 27 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει ανά πενταετία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των διευθετήσεων που θεσπίζονται με την οδηγία αυτή. Η παρούσα έκθεση είναι η δεύτερη έκθεση που υποβάλλεται δυνάμει αυτής της νέας οδηγίας. Καλύπτει την περίοδο Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της προηγούμενης έκθεσης, καθορίστηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 1) βελτίωση της συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της συνδρομής για την είσπραξη φόρων, ενόψει της διενέργειας λεπτομερέστερης αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης αποφυγής ή περιορισμού πρόσθετου φόρτου εργασίας για τις εθνικές φορολογικές αρχές. Είναι επίσης σκόπιμο να δοθεί 1 Δράση 14 του εν λόγω σχεδίου δράσης, 2 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία των διευθετήσεων που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα. 3 Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, ΕΕ L 84 της , σ. 1.

4 ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση μεταξύ του φόρτου εργασίας των εισερχόμενων αιτήσεων συνδρομής και των διοικητικών πόρων που χρησιμοποιούνται στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση 2) εξέταση των προβλημάτων σε επίπεδο επιμέρους κρατών μελών τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη, με στόχο τη διατύπωση συστάσεων ή την ανάληψη άλλων δράσεων για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων 3) εξέταση των αναγκών και των τρόπων βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος συνδρομής για την είσπραξη σε επίπεδο ΕΕ 4) ανάπτυξη των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη νομοθεσία περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη, τόσο από τις εθνικές φορολογικές αρχές όσο και από τους φορολογούμενους 5) εξέταση των δυνατοτήτων και των τρόπων προώθησης και διευκόλυνσης της συνδρομής για την είσπραξη σε τρίτες χώρες, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ. 4. Όσον αφορά τα τρία πρώτα σημεία δράσης, εκπονήθηκε περαιτέρω ανάλυση από την ομάδα έργου Fiscalis 110, στην οποία συμμετείχαν 13 κράτη μέλη 4. Συγκεντρώθηκαν επίσης στοιχεία από τα άλλα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τα προβληματικά ζητήματα που ανέκυψαν σε εθνικό επίπεδο. 5. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις δράσεις παρακολούθησης και περιλαμβάνει διάφορες συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις. 1. Πρώτο σημείο δράσης: βελτίωση και αυτοματοποίηση της συλλογής στατιστικών στοιχείων α εισπραχθέντα ποσά που αναφέρθηκαν από τα αιτούντα κράτη μέλη και τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται η αίτηση παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές κατά την περίοδο Πίνακας 1: Επισκόπηση εισπραχθέντων ποσών ( ): Εισπράχθηκαν κατόπιν αίτησης άλλων κρατών μελών, πριν από την αφαίρεση των ιδίων εξόδων (αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται η αίτηση) Εισπράχθηκαν μέσω αιτήσεων σε άλλα κράτη μέλη (αναφέρθηκαν από τα αιτούντα κράτη μέλη) σε σε 4 Κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στην ομάδα έργου Fiscalis 110: Βουλγαρία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία.

5 Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της τριετίας εισπράχθηκαν ποσά ύψους μεταξύ 283 εκατ. EUR και 393 εκατ. EUR. Τα ποσά που αναγράφονται στην αριστερή και τη δεξιά στήλη του πίνακα ανωτέρω δεν είναι απαραίτητο να αντιστοιχούν επακριβώς. Τα ποσά που αναγράφονται στην αριστερή στήλη αφορούν τα ποσά που εισπράχθηκαν πριν από την αφαίρεση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση (οι οποίες θα συνεπάγονταν κανονικά υψηλότερο ποσό στην αριστερή στήλη) και ορισμένες οφειλές μπορούν να καταβληθούν απευθείας στο αιτούν κράτος μέλος (οι οποίες συνεπάγονται υψηλότερο ποσό στη δεξιά στήλη). Ωστόσο, οι αποκλίσεις μεταξύ των στηλών είναι σημαντικές, ιδίως το 2017, μολονότι οι διαφορές μεταξύ των αναφερόμενων ποσών μειώνονται πράγματι από έτος σε έτος. Ανεξάρτητα από τη βελτίωση αυτή, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την ακρίβεια των εν λόγω στατιστικών στοιχείων. Αποκλίσεις παρατηρούνται επίσης ως προς τον αριθμό των αιτήσεων συνδρομής που αναφέρονται από τα κράτη μέλη (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων συνδρομής, βλ. σημείο 1.1 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την παρούσα έκθεση). μετάβαση στην αυτοματοποιημένη συλλογή στατιστικών στοιχείων θα συμβάλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Επίσης θα μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη. πιπλέον, η αυτοματοποιημένη συλλογή στατιστικών στοιχείων θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να συλλέγουν πιο συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές επιδόσεις τους όσον αφορά τη συνδρομή για την είσπραξη φόρων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της είσπραξης έχει συζητήσει ήδη τη δυνατότητα των κρατών μελών να επεκτείνουν τη συλλογή στατιστικών στοιχείων με αυτοματοποιημένο τρόπο ώστε να συμπεριληφθούν και τα ακόλουθα στοιχεία: - το είδος των απαντήσεων στις αιτήσεις είσπραξης, με ένδειξη της χρησιμότητας της αίτησης και των πιθανοτήτων της να εξασφαλίσει την είσπραξη - ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες οι αιτήσεις αναθεωρούνται από το αιτούν κράτος μέλος, έπειτα από διορθώσεις, διαφορές, (μερικές) πληρωμές κ.λπ. - ο έγκαιρος χαρακτήρας τόσο των βεβαιώσεων παραλαβής των αιτήσεων συνδρομής όσο και της παροχής των πρώτων απαντήσεων στις αιτήσεις συνδρομής - ο αριθμός των αιτήσεων είσπραξης που αφορούν τις επιστροφές ΦΠΑ που πρέπει να υποβληθούν από το κράτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση (όταν η ενέργεια που ζητείται από το εν λόγω κράτος περιορίζεται στην κατάσχεση του σχετικού ποσού επιστροφής ΦΠΑ). Η Επιτροπή αναμένει ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες θα συμβάλουν στη βελτίωση της αξιολόγησης των εργασιών και θα αναδείξουν καλύτερα τις προσπάθειες που καταβάλλουν τόσο τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται η αίτηση όσο και τα αιτούντα κράτη μέλη. 9. Η αυτοματοποιημένη συλλογή των προαναφερόμενων στατιστικών στοιχείων προϋποθέτει ορισμένες περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα των ΤΠ. Οι εν λόγω εξελίξεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2021, ώστε η αυτοματοποιημένη συλλογή των εν λόγω στατιστικών στοιχείων να μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως από τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αιτήσεις και τις απαντήσεις που θα αποσταλούν από το 2022.

6 2. Δεύτερο σημείο δράσης: βελτίωση της νομοθεσίας και της πρακτικής σε εθνικό επίπεδο πάρχουν διάφορες καταστάσεις στις οποίες η είσπραξη και η εκτέλεση των αιτήσεων συνδρομής για την είσπραξη θα πρέπει να βελτιωθούν σε εθνικό επίπεδο: 1α) Περιπτώσεις μη απάντησης, οι οποίες παρουσιάζουν σαφή έλλειψη συνεργασίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η αίτηση δεν βεβαιώνουν την παραλαβή της αίτησης συνδρομής ή δεν παρέχουν περαιτέρω απαντήσεις στην αίτηση. Οι καταστάσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία είναι θεμελιώδης στη συνδρομή για την είσπραξη φόρων. 1β) Άλλες καταστάσεις έλλειψης συνεργασίας, λόγω ανεπαρκούς ή ασαφούς πληροφόρησης και προβλημάτων επικοινωνίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις στις οποίες οι αιτούσες αρχές δεν παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με την αίτησή τους (π.χ. ανεπαρκής ή καμία αιτιολόγηση για αίτηση είσπραξης παλαιάς απαίτησης έλλειψη επεξήγησης των πληροφοριών στις οποίες βασίζεται η αίτηση, ενώ οι πληροφορίες αυτές θα ήταν χρήσιμες για την εκτέλεση της αίτησης) ή περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η αίτηση δεν παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση και/ή τα προβλήματα που δεν επιτρέπουν ή παρεμποδίζουν την εκτέλεση της αίτησης συνδρομής. Οι καταστάσεις αυτές επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της συνδρομής για την είσπραξη φόρων. Οι ασαφείς αιτήσεις και απαντήσεις δημιουργούν περιττή πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τις οικείες αρχές. Η αβεβαιότητα εμποδίζει επίσης τις αποφάσεις του αιτούντος κράτους μέλους να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες (π.χ. ενέργειες με τις οποίες κινούνται διαδικασίες αφερεγγυότητας ή ενέργειες για διακοπή ή αναστολή της προθεσμίας παραγραφής). 2α) Εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας για την είσπραξη απαιτήσεων: περιπτώσεις στις οποίες η οδηγία 2010/24/ΕΕ δεν εφαρμόζεται με ορθό τρόπο στη νομοθεσία και/ή στη διοικητική πρακτική του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση ή περιπτώσεις που σχετίζονται με εσφαλμένη ερμηνεία της οδηγίας (βλ. σημεία του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την παρούσα έκθεση). Οι καταστάσεις αυτές παρεμποδίζουν σε σοβαρό βαθμό την ορθή λειτουργία του συστήματος συνδρομής για την είσπραξη. Δημιουργούν περιττή σύγχυση, η οποία οδηγεί ορισμένες φορές σε περαιτέρω παρερμηνεία και αμοιβαίες παρανοήσεις. 2β) Ανεπαρκής εθνική νομοθεσία ή πρακτική: περιπτώσεις στις οποίες το νομικό πλαίσιο ή η πρακτική στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν είναι κατάλληλα για την παροχή συνδρομής για την είσπραξη σε άλλα κράτη μέλη

7 (βλ. σημείο του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την παρούσα έκθεση). Εάν η εθνική νομοθεσία ή πρακτική δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της διεθνούς συνδρομής για την είσπραξη, η συνδρομή για την είσπραξη δεν μπορεί να λειτουργήσει με ορθό τρόπο. Οι καταστάσεις αυτές ενδέχεται να εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις και να έχουν αρνητικές συνέπειες για την είσπραξη των φόρων και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 11. Κατά γενικό κανόνα, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν επαρκείς ανθρώπινους πόρους και υποδομές ΤΠ για τη διεκπεραίωση των εισερχόμενων αιτήσεων συνδρομής για την είσπραξη και ότι πρέπει να αναπτυχθούν σε εθνικό επίπεδο κανόνες και διοικητική πρακτική, με σκοπό την παροχή ενεργής και αποτελεσματικής συνδρομής για την είσπραξη. 12. Η Επιτροπή σκοπεύει να παρακολουθεί στενά τα ζητήματα που αναφέρονται. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κλήθηκαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και, όπου ήταν αναγκαίο, να παρουσιάσουν τις επακόλουθες δράσεις τους. Η αξιολόγηση των ζητημάτων αυτών από την Επιτροπή βρίσκεται σε εξέλιξη και μπορεί να περιλαμβάνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει σε καταστάσεις εσφαλμένης εφαρμογής της οδηγίας για την είσπραξη απαιτήσεων. 3. Τρίτο σημείο δράσης: βελτίωση της λειτουργίας της συνδρομής για την είσπραξη σε επίπεδο ΕΕ έκθεση COM(2017) 778 της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να εξεταστεί η βελτίωση των διαφορετικών νομικών και τεχνικών πτυχών της λειτουργίας του ενωσιακού συστήματος συνδρομής για την είσπραξη φόρων (βλ. σημείο 4.3. της εν λόγω έκθεσης). ρισμένες ιδέες για τη βελτίωση του πλαισίου της ΕΕ διατυπώθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε το Η ομάδα έργου Fiscalis 110 προέβη σε περαιτέρω ανάλυση μιας σειράς προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διευθετήσεων όσον αφορά τη συνδρομή για την είσπραξη. Στην επισκόπηση που παρατίθεται κατωτέρω παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία. ια σημαντική ανησυχία αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Η πτυχή αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί, μεταξύ άλλων, με τους ακόλουθους τρόπους: να επιτρέπεται μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χρήση του εντύπου αίτησης για την ανταλλαγή πληροφοριών επέκταση της ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς την υποβολή αίτησης και ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες. ατά το παρελθόν, η συνδρομή για την είσπραξη προβλεπόταν μόνο για φόρους που 5 Βλ. σημείο του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2017) 461, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, που συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής COM(2017) 778.

8 υπήρχαν και στα δύο ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Αυτή η κατοπτρική προσέγγιση εγκαταλείφθηκε το 2010, όταν η οδηγία 2010/24 επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις που αφορούν «όλους τους φόρους και τους δασμούς». Ωστόσο, η κατοπτρική προσέγγιση η οποία προϋποθέτει ομοιότητα μεταξύ των φόρων του αιτούντος κράτους μέλους και του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση διατηρήθηκε για τα ακόλουθα στοιχεία: κατά την εκτέλεση αίτησης λήψης μέτρων είσπραξης ή ασφαλιστικών μέτρων, το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση πρέπει να κάνει χρήση των δικών του εξουσιών και διαδικασιών που ισχύουν για τον ίδιο ή, ελλείψει ιδίου, για παρόμοιο φόρο ή δασμό (με τους φόρους εισοδήματος ως εφεδρική επιλογή) (άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/24) κατά την αποστολή αιτήσεων συνδρομής, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στα οποία υποβάλλεται η αίτηση για την είσπραξη των συγκεκριμένων κατηγοριών φόρων για τους οποίους ζητείται συνδρομή για την είσπραξη. για τον σκοπό αυτόν, δημιουργήθηκε ένα σύστημα 13 ηλεκτρονικών θυρίδων, η χρήση των οποίων μπορεί να διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα με την εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τις συγκεκριμένες κατηγορίες φόρων κατά την εφαρμογή της αναστολής, της διακοπής ή της παράτασης των προθεσμιών παραγραφής, δεδομένου ότι στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/24 λαμβάνεται υπόψη αν προβλέπεται αντίστοιχο αποτέλεσμα δυνάμει των διατάξεων του δικαίου που ισχύει και στα δύο κράτη μέλη. α πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο απλούστευσης των προαναφερόμενων κανόνων, τουλάχιστον σε προαιρετική βάση. Η απλούστευση αυτή θα διευκόλυνε την πιθανή (προαιρετική) επέκταση του πεδίου εφαρμογής ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες δημόσιες απαιτήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει επί του παρόντος πλαίσιο συνδρομής για την είσπραξη. Πράγματι, διάφορα κράτη μέλη έχουν ζητήσει επανειλημμένως την περαιτέρω επέκταση του πεδίου εφαρμογής της συνδρομής για την είσπραξη, ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες δημόσιες απαιτήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει επί του παρόντος άλλη νομική βάση. α πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στους τρόπους αντιμετώπισης της ψηφιοποίησης των συναλλαγών και των περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι προστίθενται στα υφιστάμενα προβλήματα είσπραξης, όπως τα ακόλουθα: προβλήματα όσον αφορά την κατάσχεση ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασμών και κρυπτονομισμάτων δυσκολίες είσπραξης φόρων που οφείλουν πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο που είναι εγκατεστημένα σε άλλες χώρες εκτός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται (ιδίως στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου). Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση νέας φορολογικής νομοθεσίας θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις πτυχές της συνδρομής (για την είσπραξη). Επιτροπή προτίθεται να πραγματοποιήσει περαιτέρω συζητήσεις με τα κράτη μέλη προκειμένου να προβεί σε διεξοδική ανάλυση των δυνατοτήτων και των αναγκών ενίσχυσης και διευκόλυνσης του πλαισίου συνδρομής για την είσπραξη. στόσο, στο πλαίσιο κάθε μελλοντικής εξέλιξης θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των φορολογουμένων. Ο αυξανόμενος αριθμός των προδικαστικών ερωτημάτων που υποβάλλονται στο Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαιώνει

9 τ η το γεγονός ότι η συνδρομή για την είσπραξη βάσει της οδηγίας 2010/24/ΕΕ ακριβώς όπως και η συνδρομή για την είσπραξη βάσει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των φορολογουμένων, ειδικότερα το δικαίωμα υπεράσπισής τους. 4. Τέταρτο σημείο δράσης: ανάπτυξη των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους κανόνες αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη να από τα συμπεράσματα της έκθεσης αξιολόγησης COM(2017) 778 της Επιτροπής αφορούσε την ανάγκη ανάπτυξης των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τ η ν ο με επίπεδο ΕΕ έχουν διοργανωθεί ήδη ορισμένες εκδηλώσεις κατάρτισης 7. Η Επιτροπή οσχεδιάζει να οργανώσει πιο τακτική και συστηματική κατάρτιση στο πλαίσιο του θπρογράμματος Fiscalis προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση κοινής κατανόησης εκαι ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις δυνατότητες συνδρομής για την είσπραξη εντός στης ΕΕ. ί αστο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων κατάρτισης πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στον αυξανόμενο αντίκτυπο των εξελίξεων της νομολογίας στον τομέα της είσπραξης πφόρων και της συνδρομής για την είσπραξη φόρων. ε ρπιπλέον, κάθε κράτος μέλος αναμένεται να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με την ίεθνική νομοθεσία και την πρακτική του με άλλα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για τις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών που επιθυμούν να αελέγξουν τις δυνατότητες συνδρομής για την είσπραξη σε άλλες χώρες. Ορισμένες μεθνικές πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στην κοινή βάση δεδομένων CIRCABC. Η οεπιτροπή θα διοργανώσει συντονισμένη δράση, καλώντας τα κράτη μέλη να προβούν σε ιεπικαιροποίηση και επέκταση αυτών των εθνικών πληροφοριών. β α κράτη μέλη θα κληθούν επίσης να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των ίφορολογουμένων όσον αφορά τις δυνατότητες και τις συνέπειες της διασυνοριακής ασυνδρομής για την είσπραξη φόρων. ς σ 5. Πέμπτο σημείο δράσης: εξέταση των δυνατοτήτων και των τρόπων προώθησης και υ διευκόλυνσης της συνδρομής για την είσπραξη σε τρίτες χώρες ν δ 6 ρέκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία των οδιευθετήσεων που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί μαμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα. 7 Εργαστήρια Fiscalis με θέμα τη χρήση των ηλεκτρονικών εντύπων για την είσπραξη στο πλαίσιο της ή κεντρικής εφαρμογής ηλεκτρονικών εντύπων (12-13 Απριλίου 2018 και Απριλίου 2018) και ς σεμινάριο κατάρτισης για τις νορβηγικές αρχές είσπραξης φόρων, μετά την έγκριση της συμφωνίας ΕΕ- Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και τη συνδρομή για την είσπραξη φόρων στον τομέα του ΦΠΑ (25-27 Σεπτεμβρίου 2018). γ ι α

10 25. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε την πρώτη της διμερή συμφωνία διοικητικής συνεργασίας, καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και είσπραξης απαιτήσεων στον τ ο μη συμφωνία ΕΕ Νορβηγίας επιτρέπει στα κράτη μέλη και στη Νορβηγία να έχρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά έντυπα και για συνδρομή είσπραξης όσον αφορά άλλους αφόρους εκτός του ΦΠΑ 9. Αρκετά κράτη μέλη εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τη χρήση αυτής της δυνατότητας. Η δυνατότητα αυτή θα ήταν χρήσιμη, λαμβανομένης τυπόψη της αυτόματης μετάφρασης των τυποποιημένων εντύπων 10, η οποία παρέχει τη οδυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων στην επίσημη γλώσσα του κράτους στο υοποίο υποβάλλεται η αίτηση 11. Η Νορβηγία ανέφερε ότι η αξιολόγηση της διευρυμένης χρήσης των ηλεκτρονικών εντύπων θα διενεργηθεί έως το τέλος του Φ Πο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα συμπεράσματά του της Α5ης Δεκεμβρίου , αναγνώρισε ότι η συμφωνία ΕΕ Νορβηγίας συνιστά σημαντικό βήμα για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών με τρίτες χώρες. Υπογράμμισε τη μσημασία της εν λόγω συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών και τρίτων εχωρών για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και κάλεσε την Επιτροπή να αναζητήσει δυνατότητες για νέες συμφωνίες με τρίτες χώρες για αμοιβαία συνδρομή τστον τομέα του ΦΠΑ και της είσπραξής του. ρ ίοι συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, ιδίως για την καταπολέμηση της τφορολογικής απάτης που συνδέεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αποτελούν μέρος των ηπρωτοβουλιών που περιγράφονται συνοπτικά στο προσφάτως εγκριθέν σχέδιο δράσης τ χη ώς τη συμφωνία αποχώρησης συμπεριλήφθηκαν διατάξεις σχετικά με τη συνδρομή για την ρείσπραξη, οι οποίες διατηρούν τη δυνατότητα χρήσης του υφιστάμενου πλαισίου για την αε υ : π ιό Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξουσιοδότησε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τνα αρχίσει διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο ορ εβασίλειο 15. Η σκοπούμενη εταιρική σχέση καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη διοικητική Βο ξσυνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα και θέματα φόρου απ έ σή λ 8 ίς ιεε L 195 της , σ. 1. Η συμφωνία αυτή άρχισε να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου Άρθρο 40 παράγραφος 4 της συμφωνίας. 10 λξ Κυρίως όσον αφορά το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης και το ενιαίο μέσο που επιτρέπει την επιβολή στο εγ ηκράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 11 ισ οα Η υποχρέωση ενημέρωσης του ενδιαφερομένου σε συγκεκριμένη γλώσσα επιβεβαιώθηκε από τη υνομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ (υπόθεση C-233/08, Kyrian, και υπόθεση C-34/17, Donnellan). 12 νσημείο 15 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου 14682/19, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 12/2019 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ηλεκτρονικό εμπόριο: τ δ πολλές από τις προκλήσεις που σχετίζονται με την είσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνειακών δασμών δεν ηί ρέχουν αντιμετωπιστεί». 13 ςκ ο α Δράση 14 του εν λόγω σχεδίου δράσης, 14 μcontent/el/txt/pdf/?qid= &from=en&uri=celex%3a52020dc0312. Νι ήσυμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας οη Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ΕΕ C 384I της , σ ργ βκ ι η α γι ίτ αη

11 προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, καθώς και την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους και δ α σπό το 2019 τα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης συνδρομής για την είσπραξη (σε μορφότυπο Java 17 ) είναι διαθέσιμα προς χρήση σε τρίτες χώρες. Όταν τα έντυπα αυτά οαναπτύχθηκαν αρχικά, είχαν όντως σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να μπορούν να ύχρησιμοποιηθούν σε άλλες τρίτες χώρες. ς, Μπορεί επίσης να προβλέπεται συνεργασία με τρίτες χώρες για την αναθεώρηση των υφιστάμενων εντύπων αίτησης συνδρομής της ΕΕ για την είσπραξη φόρων. ό πέλος, η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ στον τομέα της είσπραξης πρότεινε την ωανάπτυξη ενός υποδείγματος μνημονίου συμφωνίας της ΕΕ για διμερείς συμφωνίες με ςτρίτες χώρες. Με βάση την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, το υπόδειγμα αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για την οργάνωση της συνδρομής τους αγια την είσπραξη σε τρίτες χώρες προκειμένου να απλουστευθεί η εφαρμογή συμφωνιών ναυτού του είδους. α φ 6. έγενικά συμπεράσματα και συστάσεις ρ ε 30. τη αυτοματοποιημένη συλλογή στατιστικών στοιχείων θα συμβάλει στη βελτίωση της ακρίβειας των εν λόγω στατιστικών και στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τα ικράτη μέλη. στα κράτη μέλη καλούνται να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την αυτοματοποιημένη τσυλλογή στατιστικών στοιχείων και να συμπεριλαμβάνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία ιπου συλλέγονται στις ετήσιες εκθέσεις τους προς την Επιτροπή. ς 31. Μολονότι τα εισπραχθέντα ποσά είναι σημαντικά, από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν οπροκύπτει ότι υπάρχουν ανησυχίες/αμφιβολίες ως προς την προθυμία ή την ικανότητα δορισμένων κρατών μελών να παράσχουν συνδρομή για την είσπραξη. Τα κράτη μέλη ηέχουν τη νομική υποχρέωση να παρέχουν σε άλλα κράτη μέλη συνδρομή για την γείσπραξη φορολογικών απαιτήσεων και, ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα ίμέτρα σε εθνικό επίπεδο για την εκπλήρωση της εν λόγω απαίτησης. ε 32. ςσε κάθε αίτηση συνδρομής θα πρέπει να δίνεται η δέουσα συνέχεια και να μειώνεται σημαντικά ο χρόνος διεκπεραίωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκείς δανθρώπινους πόρους, υποδομές ΤΠ και εργαλεία ΤΠ ειδικά για τη συνδρομή για την ιείσπραξη φόρων, ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις συνδρομής τους και να αδιεκπεραιώνουν τον ολοένα αυξανόμενο όγκο αιτήσεων συνδρομής. Οι εθνικοί κανόνες πκαι οι εθνικές διοικητικές πρακτικές πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπο ώστε οι ραρχές είσπραξης φόρων να μπορούν να παρέχουν συνδρομή αυτού του είδους. α 16 γ 17 μ Όσον αφορά την κεντρική εφαρμογή ηλεκτρονικών εντύπων (efca), επισημάνθηκε ότι αυτό απαιτεί άσύνδεση ΤΠ και υποστήριξη από την Επιτροπή και συνεπάγεται χρηματοδοτική συνεισφορά από τις τσυμμετέχουσες χώρες, η οποία προϋποθέτει διεθνή συμφωνία (όπως στην περίπτωση της Νορβηγίας). ε υ σ η ς

12 Τα κράτη μέλη καλούνται να οργανώσουν έναν εσωτερικό έλεγχο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αιτήσεις συνδρομής διεκπεραιώνονται αποτελεσματικά και ότι οι αρχές στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις παρέχουν στις αιτούσες αρχές σαφείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των αιτήσεων συνδρομής. Οι φορολογικές αρχές καλούνται να αναφέρουν περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων συνδρομής για την είσπραξη στο κατάλληλο επίπεδο εντός των κρατών μελών και τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλλουν τα προβλήματα αυτά (σε προγενέστερο στάδιο) σε άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση συνεχιζόμενων προβλημάτων στις σχέσεις με άλλα κράτη μέλη με πιο προορατικό και αποτελεσματικό τρόπο. 33. Το ενωσιακό πλαίσιο συνδρομής για την είσπραξη φόρων βρίσκεται αντιμέτωπο με διάφορες προκλήσεις: τα εργαλεία και τα μέσα για την υποβολή αίτησης και τη χορήγηση συνδρομής για την είσπραξη πρέπει να προσαρμόζονται στην αυξανόμενη ανάγκη συνδρομής για την είσπραξη, στις νέες οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και στις νομικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των φορολογουμένων. 34. Η ανάγκη αύξησης των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά το ενωσιακό πλαίσιο συνδρομής για την είσπραξη φόρων αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Έχουν αναληφθεί δράσεις για την αύξηση αυτών των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης, αλλά απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. 35. Τα κράτη μέλη καλούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή για την υλοποίηση των δράσεων αυτών με προορατικό τρόπο και με θετικό ευρωπαϊκό πνεύμα.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) XT 21121/17 BXT 142 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 246 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 246 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0193 (COD) 10031/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 645 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2016) 645 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 598 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 382 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 382 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0370 (CNS) 14820/16 ADD 2 FISC 207 ECOFIN 1111 IA 126 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 245 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 245 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0098 (NLE) 9634/17 UD 135 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 561 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 561 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0413 (COD) 15819/16 ADD 3 UD 281 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0228 (COD) 12244/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 248 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 248 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0231 (COD) 11483/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 12041/1/16 REV 1 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 621 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 621 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0272 (NLE) 13773/17 FISC 239 N 43 ECOFIN 894 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10899/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN 43 REGIO

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7873/17 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 του εγγράφου: Με ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2017 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: RECH 98 MED 23 AGRI 179 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 197 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 197 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0113 (COD) 9669/17 ADD 1 TRANS 213 CODEC 924 IA 99 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 208 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 208 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0190 (CNS) 10767/16 ADD 2 JUSTCIV 184 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15709/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 699 AGRILEG 251 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τον πιστοποιημένο υποκείμενο στον φόρο

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τον πιστοποιημένο υποκείμενο στον φόρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2017 COM(2017) 567 final 2017/0248 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τον πιστοποιημένο υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0097 (NLE) 9633/17 UD 134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0099 (NLE) 8186/18 AELE 16 EEE 11 N 12 ISL 13 FL 12 MI 275 BUDGET 3 FIN 328 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 207 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 207 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0102 (NLE) 8192/18 AELE 22 EEE 17 N 18 ISL 19 FL 18 MI 281 BUDGET 6 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14507/17 TRANS 495 CH 43 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 293 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 293 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0209 (COD) 9651/18 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

6420/1/16 REV 1 ΣΠΚ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2B

6420/1/16 REV 1 ΣΠΚ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6420/1/16 REV 1 FISC 28 ECOFIN 140 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15550/15 Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS))

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS)) 7.9.2018 A8-0260/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Tom Vandenkendelaere A8-0260/2018 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12165/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: WTO 191 SERVICES 28 FDI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2017 COM(2017) 778 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη λειτουργία των διευθετήσεων που θεσπίστηκαν με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.12.2013 SWD(2013) 513 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 258 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 258 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018 (OR. en) 9570/18 ADD 2 FISC 238 ECOFIN 546 IA 164 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14828/17 ECOFIN 1012 UEM 328 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0136 (COD) 10363/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) 8328/17 ADD 4 JAI 350 ASIM 37 CO EUR-PREP 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0115 (CNS) 10175/17 ADD 1 FISC 136 TRANS 263 IA 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 118 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 118 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13490/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CDN 6 DAPIX 337 DATAPROTECT 163

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12552/15 PECHE 326 DELACT 127 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 318 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0163 (NLE) 9361/18 EPPO 12 EUROJUST 58 CATS 38 FIN 407 COPEN 164 GAF 21 CSC 171 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 115 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 115 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0063 (COD) 7621/17 ADD 3 RC 3 JUSTCIV 66 IA 52 CODEC 477 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0151 (COD) 9479/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 499 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 499 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0229 (NLE) 12039/17 EF 186 ECOFIN 712 SURE 32 SERVICES 21 USA 42 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13560/15 FISC 143 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0087 (COD) 8765/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 142 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2018) 142 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0114 (COD) 8561/18 ADD 2 DRS 22 CODEC 720 IA 120 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6810 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6810 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12947/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 228 UEM 262 ECOFIN 793 INST

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15908/17 FISC 368 ECOFIN 1137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

14220/6/16 REV 6 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DG G 3 B

14220/6/16 REV 6 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14220/6/16 REV 6 UD 231 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6953 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6953 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13673/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 72 FC 82 REGIO 103 SOC 680

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2019 COM(2019) 219 final 2019/0106 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 120 final - ANNEXES 1 έως 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 120 final - ANNEXES 1 έως 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου (OR. en) 6798/16 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: JAI 187 SCHENGEN 6 FRONT 115 ASIM 27 COMIX 185 Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

9664/19 ΘΚ/μκρ 1 JAI.2

9664/19 ΘΚ/μκρ 1 JAI.2 Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2019 (OR. en) 9664/19 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 9296/19 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 6110/19 ADD1 Θέμα: JAI 575 COPEN 233 CYBER 180 DROIPEN 88 JAIEX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2012 COM(2012) 191 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που ανέφερε η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 55 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 55 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

6014/16 ΕΚΜ/γπ/ΘΛ 1 DGG 2B

6014/16 ΕΚΜ/γπ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6014/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2016 Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα