«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»"

Transcript

1 «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την λειτουργία της Κ.Λ.Η. όπως π.χ. σχέσεις ενοικιαστών, παραγωγών κ.λ.π. συναλλασσόμενων. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα συμφωνητικά μίσθωσης αλλά έρχεται να συμπληρώσει αυτά και να ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν ειδικά ή συνολικά την ομαλή λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος. ΆΡΘΡΟ 1 : ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο τόπος λειτουργίας της Κ.Λ.Η. είναι καθορισμένος με την υπ αριθμ. 219/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου. ΆΡΘΡΟ 2 : ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ισχύς του παρόντος ειδικού κανονισμού άρχεται με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου και έχει ισχύ μέσα στο χώρο της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου. ΆΡΘΡΟ 3: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ Η χρήση των εγκαταστάσεων και των χώρων της λαχαναγοράς αφορά αποκλειστικά στη λειτουργία της όπως αυτή παραχωρήθηκε και όπως προβλέπει ο παρών κανονισμός. ΆΡΘΡΟ 4: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Στο χώρο της Κ.Λ.Η. διεξάγονται χοντρικώς αγοροπωλησίες που αφορούν οπωροκηπευτικά προϊόντα καθώς και προϊόντα που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργείων Γεωργίας και Εμπορίου, μόνο από τους μισθωτές. ΆΡΘΡΟ 5: ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ Οι αγοραστές εισέρχονται στο χώρο της Λαχαναγοράς για αγορά προϊόντων σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα του παρόντος κανονισμού, σταθμεύοντας τα μεταφορικά τους μέσα, στους καθοριζόμενους χώρους στάθμευσης. ΆΡΘΡΟ 6: ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Κ.Λ.Η. - ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Σε κάθε μεταφορικό μέσο που εισέρχεται στην λαχαναγορά πραγματοποιείται από τον υπάλληλο της εισόδου σχετικός έλεγχος. Όλοι οι οδηγοί των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από το χώρο της λαχαναγοράς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανονισμούς της πύλης (εγκεκριμένοι από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου) και σε τυχόν αντίρρηση τους θα συνεπάγεται η απαγόρευση τους στην λαχαναγορά. 1

2 Η είσοδος στην Κ.Λ.Η. είναι ελεύθερη κατά της ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, τις οποίες έχει ορίσει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κων Ηρακλείου. Τις υπόλοιπες ώρες επιτρέπεται η είσοδος στα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κων Ηρακλείου των καταστημάτων και στους υπάλληλους οι οποίοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικά δελτία εισόδου, τα οποία επιδεικνύονται στην είσοδο. Ο τύπος των δελτίων εισόδου, οι δικαιούχοι, ο χρόνος διάρκειας κ.λ.π. καθορίζονται και εκδίδονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κων Ηρακλείου. Επίσης οι προμηθευτές μπορούν να εισέρχονται στην Κ.Λ.Η. όλες τις ώρες του 24ωρου εφ οσον μεταφέρουν εμπορεύματα. ΆΡΘΡΟ 7 : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Τα καταστήματα οπωροκηπευτικών της Κ.Λ.Η. εκμισθώνονται από το Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/06 και Π.Δ. 270/81 στα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κών Ηρακλείου. Η εκμίσθωση των καταστημάτων γίνεται με συμβάσεις μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και των ενδιαφερομένων, στην οποία διαλαμβάνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. Εάν κάποιος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία για την απόκτηση καταστήματος και άδεια αγοροπωλησίας εκτός από τις λοιπές νόμιμες κυρώσεις αποτελεί λόγο καταγγελίας και εξώσεως του από το μίσθιο. Ο όρος αυτός πρέπει να περιέχεται στο συμφωνητικό μίσθωσης. Μεταβιβάσεις μισθωτικών σχέσεων θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ./τος 34/95 και μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Ηρακλείου και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές τόσο προς το Δήμο Ηρακλείου όσο και προς το Σύλλογο Οπωρ/κών Ηρακλείου. Οι μισθωτές των καταστημάτων υποχρεούται στη καταβολή και εξόφληση των υποχρεώσεων που αναλογούν και βαρύνουν τα μίσθια ως επίσης τη φύλαξη και τις δαπάνες καθαριότητας των χώρων υγιεινής όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κων της Κ. Λ. Ηρακλείου. Οι μισθωτές των καταστημάτων απαγορεύεται να καταλαμβάνουν τις προ αυτών αποβάθρες εξολοκλήρου. Η παράβαση της διάταξης αυτής αποτελεί λόγω καταγγελίας και εξώσεως από το μίσθιο κατάστημα. Ειδικότερα τα προς πώληση εμπορεύματα τοποθετούνται μόνο επί της εσωτερικής πλευράς των καταστημάτων στην δε εξωτερική αποβάθρα τοποθετούνται μόνο τα προϊόντα που προορίζονται για διανομή στους αγοραστές. Οι αποβάθρες διατηρούνται με μέριμνα του μισθωτή απόλυτα καθαρές. Οι μισθωτές μπορούν να εκτελέσουν με δικές τους δαπάνες μετατροπές, συμπληρώσεις του μίσθιου υπό τον όρο ότι δεν θα θίγεται η στατικότητα του μίσθιου, η εξωτερική όψη αυτού ως και του συνόλου του οικοδομήματος των καταστημάτων της λαχαναγοράς και μόνο ύστερα από έγγραφη έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου και της διοικούσας επιτροπής που θα ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου. Αυτές οι επισκευές και βελτιώσεις θα παραμείνουν προς όφελος των μισθίων και της Κ.Λ.Η. μετά από τη λήξη της μίσθωσης χωρίς δικαίωμα αποζημιώσεως των μισθωτών. ΆΡΘΡΟ 8 : ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων της Κ.Λ.Η. καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κών Ηρακλείου. Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων στο χώρο της λαχαναγοράς από άτομα ή επιχειρήσεις που δεν έχουν μισθώσει κατάστημα Οι διαπραγματεύσεις των πωλήσεων γίνονται αποκλειστικά και μόνο στα μίσθια και όχι στους ελεύθερους χώρους εκτός ή εντός της λαχαναγοράς. ΆΡΘΡΟ 9: ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 2

3 Οι οδηγοί των εισερχομένων στην αγορά έμφορτων μεταφορικών μέσων υποχρεούνται στην καταβολή τέλους εισόδου που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κών Ηρακλείου και εισπράττεται υπέρ αυτού. (το ύψος του τέλους εγκρίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου). Οι οδηγοί των οχημάτων οφείλουν να ακολουθούν στο χώρο της λαχαναγοράς το καθοριζόμενο όριο ταχύτητας και να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η άσκοπη στάθμευση των μεταφορικών μέσων στο χώρο της λαχαναγοράς εξαιρούμενων των οχημάτων των μελών των καταστημάτων και η εγκατάλειψη αυτών απαγορεύεται. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την καταβολή εκ μέρους του οδηγού προστίμου που θα καθορίζεται και θα επιβάλλεται από τη διοικούσα επιτροπή της Κ.Λ.Η αφού εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου. Με ειδική απόφαση της διοικούσας Επιτροπής της Κ.Λ.Η. θα καθορίζονται οι χώροι στάθμευσης των οχημάτων των μισθωτών, των υπάλληλων αυτών και των επισκεπτών. Οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι υπεύθυνοι για κάθε φθορά που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις τις Κ.Λ.Η. από υπαιτιότητα τους. ΆΡΘΡΟ 10: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ Αποτελεί υποχρέωση όσων συναλλάσσονται με την λαχαναγορά να παραδίδουν στην διοίκηση της Κ.Λ.Η. τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό του όγκου των διακινουμένων προϊόντων και στην εκτίμηση της προσφοράς και ζήτησης αυτών. Τα στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης του κάθε μισθωτή είναι απόρρητα και δεν κοινοποιούνται προς οποιοδήποτε και για κανένα λόγο. Οι οδηγοί κάθε έμφορτου οχήματος που εισέρχεται στην λαχαναγορά οφείλουν να παραδίδουν στο αρμόδιο όργανο αντίγραφα των φορτωτικών ή των δελτίων μεταφοράς προϊόντων. Η μη συμμόρφωση αυτών συνεπάγεται στην απαγόρευση εισόδου τους στην Κ.Λ.Η. Η παράδοση αναληθών στατιστικών στοιχείων εκ προθέσεως αποτελεί σπουδαίο λόγο για την καταγγελία και λύση της μίσθωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κών Ηρακλείου δικαιούται να προβαίνει κάθε μέρα με τα αρμοδία όργανα του στην λήψη των τιμών πώλησης των προϊόντων και όλες οι επιχείρησης υποχρεούνται να δίδουν κάθε ζητούμενη πληροφορία για τις τιμές πώλησης καθώς και για την προσφορά και ζήτηση αυτών. Βάση των συλλεγόμενων τιμών συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κών Ηρακλείου το εβδομαδιαίο δελτίο τιμών πώλησης φρούτων και λαχανικών το οποίο ανακοινώνεται προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. ΆΡΘΡΟ 11 : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ Όλοι οι ενοικιαστές οφείλουν να διατηρούν τα μίσθια τους καθαρά. Τα απορρίμματα παραλαμβάνονται καθημερινά από χώρο που θα ορίσει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Για την ευκολότερη αποκομιδή των απορριμμάτων και για την διατήρηση των υγιεινών συνθηκών οι μισθωτές με την δική τους μέριμνα είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα τους και να τα τοποθετούν οι ίδιοι μέσα σε μεταλλικούς κάδους που έχει τοποθετήσει η Δήμος Ηρακλείου. Η Υπηρεσία Καθαριότητας επιλαμβάνεται του έργου καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων της Λαχαναγοράς σε συνεργασία με το Σύλλογο Λαχανεμπόρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς, ο οποίος υποχρεούται να ορίσει χώρους συγκέντρωσης των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η ρήψη σκουπιδιών (χαλασμένα προϊόντα και κενά συσκευασίας) στους δρόμους, στους χώρους στάθμευσης, στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και στους χώρους δενδροφύτευσης όπως και στα φρεάτια πλύσεως. Επίσης απαγορεύεται η καύση των παραπάνω απορριμμάτων και αντικειμένων μέσα στο χώρο της λαχαναγοράς. 3

4 Οι αποβάθρες των καταστημάτων (εσωτερικά και εξωτερικά) πρέπει να διατηρούνται καθαρές με μέριμνα των μισθωτών. Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων ακατάλληλων για βρώση Τα προσφερόμενα για πώληση προϊόντα στην λαχαναγορά υπόκεινται σε υγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο από την αρμοδία κατά νόμο επιτροπή. Τα μέσα συσκευασίας με τα οποία προσφέρονται στην λαχαναγορά προϊόντα για πώληση πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα ρυπαρών υλών και να πληρούν τις προδιαγραφές των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Οι έμποροι οφείλουν να αναφέρουν στην διοικούσα επιτροπή της Κ.Λ.Η. την εμφάνιση επιβλαβών εντόμων ή ζώων η οποία υποχρεούται να προβαίνει στην καταπολέμηση τους σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών οργάνων. Τα αρμοδία κρατικά όργανα έχουν δικαίωμα εισόδου σε κάθε χώρο της λαχαναγοράς και μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να διατάσσουν την εκκένωση του χώρου για την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων ή ζώων. Η ρύπανση και η φθορά της αγοράς και των εγκαταστάσεων της με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύεται και συνεπάγεται για τον υπαίτιο την καταβολή ποινής προστίμου που θα ορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή ως και την αποκατάσταση της ζημιάς με δαπάνη του. ΆΡΘΡΟ 12 : Η ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Η τάξη και η σωστή λειτουργία στο χώρο της Κ.Λ.Η. εξασφαλίζεται από τα εντεταλμένα αρμόδια όργανα. Οι εντός του χώρου της λαχαναγοράς ευρισκόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Η μη συμμόρφωση αυτών μπορεί να επιφέρει στην αποβολή τους από την Λαχαναγορά. ΆΡΘΡΟ 13 : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου Ηρακλείου να εκμισθώσει ορισμένους χώρους των εγκαταστάσεων της λαχαναγοράς για την εγκατάσταση βοηθητικών επιχειρήσεων, Συλλόγων ή φυσικών προσώπων, όπως εστιατόριου, κυλικείου, τραπεζικών θυρίδων, κατ/των πωλήσεων ειδών συσκευασίας κ.λ.π. Οι λειτουργίες των βοηθητικών επιχειρήσεων υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της λαχαναγοράς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Λ.Η. ΆΡΘΡΟ 14 : ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Κατά την σύνταξη των ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως θα διαλαμβάνεται υποχρεωτικά ρήτρα με την οποία ο μισθωτής θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του παρόντος κανονισμού τον οποίο αποδέχεται και ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του στις διατάξεις του, ο Δήμος Ηρακλείου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να επιδιώξει δικαστικώς την έξωση του παραβάτη μισθωτή από την λαχαναγορά. Τα έσοδα από την επιβολή κάθε μορφής προστίμων και τελών που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό θα εισπράττονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κων Ηρακλείου και θα δαπανώνται για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων και εγκαταστάσεων της λαχαναγοράς και για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας της λαχαναγοράς. Την εποπτεία της λειτουργίας της λαχαναγοράς σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κων Ηρακλείου έχει τριμελής Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από ένα Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο, από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρ/κων Ηρακλείου και από ένα εκπρόσωπο της Δημοτικής Αστυνομίας ως μέλη. ΆΡΘΡΟ 15 : ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 4

5 Οι κοινόχρηστες καταναλώσεις της λαχαναγοράς όπως της πύλης του αντλιοστασίου, του εξωτερικού φωτισμού, των τουαλετών, του βιολογικού και του περιβόλου της εκκλησίας, βαρύνουν τους μισθωτές και θα καταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου Ηρακλείου αφού κατανεμηθούν ανά κατάστημα μετά από έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, το οποίο θα βεβαιώνει την αξία του ρεύματος των παραπάνω χώρων. 5

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αρωνιάδικα Κυθήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, η διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ έτος 2013 HELEXPO PALACE - Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ κατά την παραχώρηση χρήσης του σε Οργανωτές Εκθέσεων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΟΡΟΛΟΓΙΑ HELEXPO: Ελληνικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ελληνικη δημοκρατια ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ αλεξανδρουπολη 4/2/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει τακτική μειοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σκύδρας, η διασφάλιση και προστασία του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 15.10.2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 Ταχ. Κώδ.: 132 31 Τηλέφωνο: 213 2024498-489 Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα