Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 6657

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π27/2013 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χαμηλότερη Τιμή Ημερομηνία: Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ / ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ,79 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά έτος 2 έτη Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8%. Κατά την πληρωμή, παρακρατείται υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας ποσοστό 2% σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3580/07 και τη ΔΥ6α/ΓΠ/οικ.36932/ Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 545Β / ). Υπέρ ΕΑΑΔΣ βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Ν. 4013/2011 1

3 1. Έχοντας υπόψη: 2. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 3. Του Ν.3867/2010 άρθρο 27 παράγραφος 12 «Εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών» ΦΕΚ τεύχος πρώτο 128/ Την αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας» 5. Την υπ αριθ. 289 / απόφαση της 4 ης ΥΠΕ για ορισμό του Γ.Ν. Σερρών ως φορέα διενέργειας του διαγωνισμου. 6. Την 9 η /11 ο / έγκριση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. 7. Την 143/ Απόφαση του Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για ορισμό Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών του διαγωνισμου. 8. Την 12 η / Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού» 9. Το Π.Δ 146/2003(ΦΕΚ 122 Α ) 10. Την ΚΥΑ Δ4δ/οικ5481. ΦΕΚ 458/2000 τεύχος Β 11. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3697/ Τις διατάξεις του Ν.3730/08(ΦΕΚ 262 Α / Την ΚΥΑ /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/ ) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Πρόχειρο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για το έργο ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΩΡΑ: 14:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 2 ο χλμ. ΣΕΡΡΩΝ -ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ: 10:00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες αυτών, ή συνεταιρισμοί, που αποδεδειγμένα διαθέτουν ανάλογη εμπειρία στην εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 2

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, προϋπολογισμού δαπάνης εικοσιένα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (21.827,79 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. Ειδικότερα, η προμήθεια περιλαμβάνει: α) Εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των λογιστικών γεγονότων από τα πρωτογενή παραστατικά στα τηρούμενα στο λειτουργικό σύστημα του Νοσοκομείου, λογιστικά βιβλία, την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και λειτουργία της γενικής λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής σε σχέση με το δημόσιο λογιστικό, την σύνταξη και έκδοση περιοδικών και ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003, αλλά και την κείμενη νομοθεσία, την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσεως με ευθύνη του αναδόχου, την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της απογραφής τέλους χρήσεως, το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και η ενημέρωση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης αποτελούν μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Οι φυσικές απογραφές θα διενεργούνται σε κάθε αποθηκευτικό χώρο, θα συγκρίνονται με τις λογιστικές. β) Σύνταξη Ισολογισμών γ) Την Εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου Γενικής - Αναλυτικής και Κοστολογικής Οργάνωσης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου με την αναγκαία μηχανογραφική υποδομή εφόσον απαιτηθεί. δ) Την κατάρτιση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003, καθώς και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ε) Την μεταφορά και τον έλεγχο των λογιστικών γεγονότων στο Μητρώο Παγίων και την τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο. στ) Επίβλεψη και παροχή υποστήριξης των στελεχών του Νοσοκομείου στην συλλογή, την επεξεργασία και καταχώρηση των περιοδικών στατιστικών δελτίων (πίνακες Esynet), συμφωνία λογαριασμών για τους πίνακες που αφορούν οικονομικά στοιχεία-δεδομένα ανά μήνα. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ι et.diavgeia.gov.gr καθώς και στην Έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς: Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια α. Θεσσαλονίκης, β. Σερρών 3

5 ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.hospser.gr). Ο προσφέρων με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 02/07/2013 και ώρα 14:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. ΑΡΘΡΟ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας στις και ώρα 10:00. ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα: α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως 2 εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πρέπει: 4

6 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. (π.χ. προσφορά για τον διαγωνισμό με αρ. διακ. Για την προμήθεια του Γ.Ν.Σ με..) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/ Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4. δεν τελούν υπό πτώχευση και διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 5. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 6. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 7. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920,ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990(Α 101),ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι δεν τελολύν υπό διαδικασία απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 8. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα δηλώνεται: : 1. Ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης. 2. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 3. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα δηλώνεται: : 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή μόνο ορισμένα από τα ζητούμενα είδη αλλά την συνολική τους ζητούμενη ποσότητα. 4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. 6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 5

7 ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στον υποφάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνετε ότι: 1.Διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης 2. Διαθέτετε Άδεια Α τάξης Λογιστή Φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, βάση του Νόμου 2515/97 και Π.Δ. 340/98, για τους διαγωνιζόμενους Φυσικά Πρόσωπα ή από τον Υπεύθυνο Ομάδας Έργου για τους διαγωνιζόμενους νομικά πρόσωπα. 3. Διαθέτετε Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Παροχής Λογιστικών Φοροτεχνικών Υπηρεσιών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, βάση του Νόμου 2515/97 και Π.Δ. 340/98 για τα διαγωνιζόμενα Νομικά Πρόσωπα. 4. Η σύνθεση ομάδας έργου θα περιλαμβάνει έναν λογιστή - φοροτέχνη με άδεια τάξεως Α, ένα λογιστή φοροτέχνη με άδεια Β τάξεως και έναν λογιστή φοροτέχνη με άδεια τουλάχιστον Γ τάξεως. 5. Εφόσον είστε η μειοδότρια αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα περιπτ. 1.2, 1.3, 1.4 πριν την υπογραφή της σύμβασης μετά από έγγραφη ειδοποίηση του φορέα. Ανάλυση των απαιτήσεων του έργου,περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης 2 του έργου αναφορικά με τα θέματα τα οποία κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου είναι κρίσιμα για την επιτυχή εκτέλεσή του και των τρόπων και των μέσων που θα χρησιμοποιήσει. Ανάλυση των παραδοτέων και σχετικό χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά τoν αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας : Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα σε ένα φάκελο οικονομοτεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τρεις (3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και 6

8 μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση. 2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο χρόνος ισχύος της και των προσφερομένων τιμών θα ισχύει για δύο έτη (2) έτη, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση για ένα (1) επιπλέον έτος με τις αντίστοιχες προσφερόμενες τιμές του αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείμενο. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ ( ). Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας. ΑΡΘΡΟ 13. ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται για κάθε μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας και στο τέλος αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του θα είναι η προσκόμιση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο για την αναλογία του συμβατικού μηνιαίου τιμήματος (1/12) με ΦΠΑ καθώς και πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης του έργου για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο χρονικό διάστημα αυτό και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 7

9 ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το φυσικό αντικείιιενο τnc σύμβασης ανάθεσης θα περιλαμβάνει: α) Την εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των λογιστικών γεγονότων από τα πρωτογενή παραστατικά στα τηρούμενα στο λειτουργικό σύστημα του Νοσοκομείου, λογιστικά βιβλία, την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και λειτουργία της γενικής λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής σε σχέση με το δημόσιο λογιστικό, την σύνταξη και έκδοση περιοδικών και ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003, αλλά και την κείμενη νομοθεσία, την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσεως με ευθύνη του αναδόχου, την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της απογραφής τέλους χρήσεως, το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και η ενημέρωση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης αποτελούν μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Οι φυσικές απογραφές θα διενεργούνται σε κάθε αποθηκευτικό χώρο, θα συγκρίνονται με τις λογιστικές. β) Σύνταξη Ισολογισμού του έτους γ) Την Εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου Γενικής - Αναλυτικής και Κοστολογικής Οργάνωσης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου με την αναγκαία μηχανογραφική υποδομή εφόσον απαιτηθεί. δ) Την κατάρτιση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003, καθώς και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ε) Την μεταφορά και τον έλεγχο των λογιστικών γεγονότων στο Μητρώο Παγίων και την τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο. στ) Επίβλεψη και παροχή υποστήριξης των στελεχών του Νοσοκομείου στην συλλογή, την επεξεργασία και καταχώρηση των περιοδικών στατιστικών δελτίων (πίνακες Esynet), συμφωνία λογαριασμών για τους πίνακες που αφορούν οικονομικά στοιχεία-δεδομένα ανά μήνα, με συνυπευθυνότητα του αναδόχου και φυσική παρουσία του μια ημέρα κάθε εβδομάδα, μια ημέρα πριν την υποβολή των στοιχείων κάθε μήνα καθώς και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση. ζ) Την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του Νοσοκομείου. Αναλυτικότερα: 1) Θεωρητική εκπαίδευση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διοργανώνει ομιλίες σε όλα τα στελέχη του διοικητικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε συνεργασία με την διεύθυνση διοικητικής, νοσηλευτικής υπηρεσίας, τον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας και επιστημονικού συμβουλίου, όπου θα αναλύσει την λειτουργία της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής καθώς και για την σπουδαιότητα της εφαρμογής του Esynet. Η ανωτέρω ενημέρωση θα δίνετε σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους προϊσταμένους οι οποίοι θα ενημερώσουν τους υπαλλήλους 2) Πρακτική εκπαίδευση. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε μηχανογραφημένα θέματαεφαρμογές που απαιτούν οι ανάγκες κάθε τμήματος (Λογιστήριο-διαχειρίσεις- γραφείο κίνησης γραφείο προμηθειών κ.λ.π ) σε συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής και την εταιρεία μηχανογραφικής υποστήριξης. Θα δοθεί προτεραιότητα στην πρακτική εκπαίδευση. 8

10 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ *Εγγραφές ανοίγματος χρήσης * Εγγραφές προσαρμογής * Σύνταξη φύλλου μερισμού *Εγγραφές γενικής εκμετάλλευσης * Εγγραφές αποτελεσμάτων χρήσης * Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού * Λοιπές εγγραφές λογαριασμών τάξεως * Υπολογισμός αποτελεσμάτων χρήσεως * Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλυτικής λογιστικής χρήσεως * Έλεγχος συμφωνίας αποτελεσμάτων τέλους χρήσης αναλυτικής με γενική λογιστική * Σύνταξη Ισολογισμού χρήσεως έως την ημερομηνία που θα υποδείξει το Υπουργείο Υγείας-ΥΠΕ Ο υποψήφιος ανάδοχος των έργων θα εκδίδει οικονομικά αποτελέσματα σε μηνιαία βάση και κατάθεση αυτών στον Π.Ο.Υ. του Νοσοκομείου. Το ετήσιο και μηνιαιο ισοζύγιο θα οριστικοποιείται μετά από: Συμφωνία των δεδομένων των υποσυστημάτων της μισθοδοσίας, των προμηθευτών, των αποθηκών του μητρώου παγίων και των απαιτήσεων με τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής. Συμφωνία των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών με τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω αντιγράφων. Διαπίστωση (check list) των εκκρεμών δελτίων αποστολής και άμεση αναζήτηση των τιμολογίων και κατάσταση μη καταχωρημένων τιμολογίων από τις διαχειρίσεις. Συμφωνία των διαθεσίμων με τους λογαριασμούς του δημόσιου λογιστικού (βεβαιωθέντα έσοδα και βεβαιωθέντα έξοδα). ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) Ειδικότερα, το αντικείμενο της εφαρμογής περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ως αυτοτελές έργο, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, την κατάρτιση των παρακάτω Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης, ήτοι: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η κατάρτιση θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της μετατροπής των οικονομικών δεδομένων των Οικονομικών Καταστάσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003, με βάση τα ισχύοντα για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προϋποθέτει ότι θα εμφανίζεται και μία τουλάχιστον συγκρίσιμη χρήση. Η απογραφή που έγινε με βάση το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 146/2003), θα αναμορφωθεί με βάση τις διατάξεις των ΔΛΠ και οι μεταβολές θα επιδράσουν κατευθείαν στην καθαρή θέση. Σε επίπεδο εγγραφών, θα γίνουν όπου απαιτείται, ορισμένες αναδιατάξεις στο Ισοζύγιο με βάση το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο και στη συνέχεια θα γίνουν οι εγγραφές μετατροπής. Η επόμενη χρήση, προϋποθέτει ένα «κλεισμένο» ισοζύγιο Ισολογισμού για όλη τη χρήση και ένα «ανοικτό» ισοζύγιο αποτελεσμάτων. 9

11 Γίνονται επίσης εγγραφές αναδιάταξης του ισοζυγίου και στη συνέχεια οι εγγραφές αναμόρφωσης που αφορούν τη χρή-ση. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει μεταφορά των εγγραφών μετατροπής που έγιναν στην ημερομηνία μετάβασης. Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι στην αμέσως επόμενη χρήση, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, αλλά οι εγγραφές που θα μεταφερθούν από το παρελθόν, αφορούν όλες τις εγγραφές που επέδρασαν σε λογαριασμούς του Ισολογισμού, από την ημερομηνία μετάβασης, μέχρι την έναρξη της χρήσης που μετατρέπεται. ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ I. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των εδαφικών εκτάσεων II. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού III. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των μεταφορικών μέσων IV. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και των λοιπών παγίων στοιχείων, όπως περιγράφονται στο ΠΔ 146/2003 και απαιτούνται για τη σύνταξη του ισολογισμού. V. Η μεταφορά και ο έλεγχος των λογιστικών γεγονότων στο Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καταστροφές ή επιστροφές παγίων που δεν έχουν καταχωρηθεί. Στα περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου αναφέρονται αυτά που βρίσκονται: Στην έδρα του Νοσοκομείου, στα Κέντρα Υγείας, στα Περιφερειακά Ιατρεία κλπ VI. Οι υπεύθυνοι των διαχειρίσεων (Φαρμακείου, υλικού τροφίμων κλπ) είναι υπεύθυνοι να τακτοποιήσουν στο μηχανογραφικό πρόγραμμα τις ποσοτικές διαφορές απογραφής ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: * Συμφωνία Εσόδων- Εξόδων *Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών * Καθημερινή συμφωνία Ταμείου * Συμφωνία οφειλετών * Συμφωνία απαιτήσεων και λοιπών κρατήσεων ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: I. Συμπλήρωση του Λογιστικού Σχεδίου του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες ως προς το τμήμα των λογαριασμών προσδιορισμού του οργανικού αποτελέσματος και του αποτελέσματος χρήσεως. II. Έλεγχος - συνεργασία με την εταιρεία υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου και με τις οικονομικές υπηρεσίες του για την αξιόπιστη, αποτελεσματική συνλειτουργία και συμφωνία των αντιστοιχιζόμενων λογιστικών κυκλωμάτων της Γενικής Λογιστικής. Οι σχετικές αναλυτικές διαδικασίες καθορίζονται με το Π.Δ. 146/2003. III. Υποστήριξη του Λογιστηρίου για τη διενέργεια των λογιστικών εγγραφών και την έκδοση των μηχανογραφικών τίτλων πληρωμής των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων του Νοσοκομείου μέσω της «εφαρμογής Λογιστηρίου». IV. Παρακολούθηση σε ημερήσια βάση και συνεχής έλεγχος του συνόλου των λογιστικών εγγραφών και λοιπών διαδικασιών για την αποτελεσματική υλοποίηση της εφαρμογής και παρέμβαση αυτού, όπου απαιτείται, μέσω των υπευθύνων των οικονομικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, για τη διενέργεια των αναγκαίων διορθώσεων-βελτιώσεων V. Σύνταξη μηνιαίου ισοζυγίου στο τέλος κάθε μήνα. VI. Η εφαρμογή του ενιαίου πλαισίου κωδικοποίησης αναλυτικής λογιστικής με βάση το εγχειρίδιο εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Επιστημονικός σχεδιασμός - Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ και ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με τη χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος» 10

12 VII. Μηνιαία οριστικοποίηση των οικονομικών συναλλαγών των Νοσοκομείων με ευθύνη του αναδόχου. οι ανάδοχοι λογιστικής υποστήριξης θα παραδίδουν μηνιαία ισοζύγια των λογαριασμών της Γενικής- Αναλυτικής Λογιστικής και λογαριασμών τάξεως. Με τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τα ισοζύγια θα συμπληρώνονται από τον ανάδοχο οι αντίστοιχοι οικονομικοί πίνακες της Αναλυτικής Λογιστικής του ESY.net, με την ημερομηνία υποβολής των οποίων θα ορίζεται από ΥΠΕ- ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ): Ως υποδομή για την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως εννοείται: α. ο προσδιορισμός των κυρίων και βοηθητικών κέντρων κόστους β. ο προσδιορισμός των φορέων κόστους γ. η κατηγοριοποίηση των στοιχείων του κόστους σε άμεσα και έμμεσα, σταθερό και μεταβλητό δ. η ανάπτυξη των βάσεων μερισμού και αναμερισμού των στοιχείων του κόστους στα κέντρα και στους φορείς κόστους ε. η ανάπτυξη των εντύπων και των διαδικασιών που θα διευκολύνουν τη λειτουργία της ομάδας 9 του Π.Δ. 146/03 στις παραπάνω προτάσεις, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι πληροφοριακές απαιτήσεις του νοσοκομείου στ. ο σχεδιασμός των κέντρων (θέσεις ) κόστους ζ. η συλλογή ομαδοποίηση των εξόδων αγορών κατά κέντρο κόστους η. η συλλογή ομαδοποίηση των εσόδων νοσηλίων κατά κέντρο κόστους θ. ο ορισμός κριτηρίων μερισμού των κοινών δαπανών ι. η συγκέντρωση δαπανών μισθοδοσίας ανά κέντρο κ. η παραμετροποίηση του συστήματος σε συνεργασία με την εταιρεία μηχανογράφησης, ώστε να συγκεντρώνει αυτομάτως τα ποσά δαπανών και εσόδων ανά κέντρο Εφαρμογή της Αναλυτικής λογιστικής με λογιστικό προσδιορισμό του: Λειτουργικού κόστους Κόστους των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών Κόστους των παραγόμενων ενσώματων ή ασώματων ακινητοποιήσεων, καθώς και το λογιστικό προσδιορισμό των αναλυτικών μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων σε βραχυχρόνια (μηνιαία κλπ.) και ετήσια βάση. Αποτελέσματα ανά κέντρο κόστους Αποτελέσματα ανά κλίνη Δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών για διοικητική πληροφόρηση και στατιστική επεξεργασία Έλεγχος αποτελεσμάτων. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 1)Ταξινόμηση με βάση την αμεσότητα της συσχέτισης, 2)ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 3)ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 4) ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ 5) 11

13 Μερισμός έμμεσων δαπανών στα Κέντρα Κόστους 6)Επιμερισμός του λειτουργικού κόστους των ΒΚΚ στα ΚΚΚ 7)ΕΠΑΝΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΚΚ Υποστήριξη της λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής στα παρακάτω ζητήματα σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανογράφησης του Γ.Ν.Σ και λοιπες υπηρεσιες (Τ.Υ/Ν.Υ/Κ.Υ/ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κλπ) και καταχώρησης δεδομένων επεξεργαζόμενων μηχανογραφικών καταστάσεων που απαιτούνται σε μηνιαία βάση και σύμφωνα με την εγκύκλιο /05/06/2013 του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΒΕΖΛΘ- ΣΛΘ). 1. Μισθοδοσίας 2.Διαχειρίσεις Φαρμακείου Υγειονομικού Υλικού Κλινικές / Τμήματα 3. Μητρώο Παγίων 4. Εργαστήρια (Βιοπαθολογικά Απεικονιστικά κλπ) 5.Κέντρα Υγείας / Π.Ι. / Λοιπές Μονάδες 6. Κύκλωμα Εσόδων 7.και όπου αλλού απαιτείται. Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΌΤΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ, Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (ΓΛ-ΑΓΛ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ : Κοστολογική αντιμετώπιση εκπτώσεων αξίας, Κοστολογική αντιμετώπιση καταστροφής υλικών, Συνέπεια αντιστοίχησης υλικών με ΚΑΕ, Παρακολούθηση των ατομικά χρεούμενων υλικών στην καρτέλα του ασθενή σε συνεργασία με την νοσηλευτική υπηρεσία. Με ευθύνη του αναδόχου θα πραγματοποιείται η οριστικοποίηση του μηνιαίου κλεισίματος συναλλαγών αγορών, κλείσιμο των αγορών, συναλλαγών εσόδων, εσόδων, κλείσιμο εξόδων, κλείσιμο παγίων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της εγκυκλίου /06/2013 του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΒΕΖΛΘ-ΣΛΘ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΠΟΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠΕ ΚΑΙ Υ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ * Έλεγχος-συνεργασία με την εταιρεία υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου για την αξιόπιστη, αποτελεσματική λειτουργία και συμφωνία των αντιστοιχιζόμενων λογιστικών κυκλωμάτων της Γενικής και ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ Λογιστικής Οι σχετικές αναλυτικές διαδικασίες καθορίζονται με το Π.Δ. 146/2003. * Έλεγχος και σύνδεση των ειδών των αποθηκών και φαρμάκων με ΚΑΕ Δημοσίου Λογιστικού και Γενικής Λογιστικής και ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ Λογιστικής (ΕΙΔΗ-ΟΜΑΔΑ-ΚΑΕ) με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Έλεγχος και αντιστοίχηση των ανωτέρω κωδικών των ειδών με τους αντίστοιχους κωδικούς 12

14 των Κ.Α.Ε. και των αντίστοιχων κωδικών των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής, που θα πρέπει να είναι κοινή για όλα τα νοσοκομεία (ΕΠΥ).Αντιστοίχηση των κωδικών ειδών με κωδικούς GMDN. και CPV Το Μητρώο υλικών του ΕΚΕΒΥΛ, περιλαμβάνει κωδικούς ειδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση GMDN. Δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη που προμηθεύεται το νοσοκομείο, δεδομένου ότι η παράθεση των ειδών είναι αρκετά γενική (ίσως σε επίπεδο υποομάδας), ενώ τα κωδικοποιημένα είδη των νοσοκομείων είναι σε επίπεδο είδους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει αντιστοίχηση των κωδικών των ειδών που προμηθεύονται τα νοσοκομεία με αυτούς του ΕΚΕΒΥΛ.κατα GMDN και CPV. Απαιτείται μετάπτωση των δεδομένων της υπάρχουσας κωδικοποίησης των δεδομένων του νοσοκομείου με τη νέα κωδικοποίηση. 2}Για την αντιστοίχηση των ανωτέρω κωδικών, πρέπει να προηγηθεί η παραπάνω μετάπτωση των δεδομένων (κωδικοποίησης νοσοκομείου με αντίστοιχη του ΕΚΕΒΥΛ) σε συνεργασία με την εταιρεία μηχανογράφησης που υποστηρίζει το Νοσοκομείο. 3] Δεδομένου ότι η διακίνηση στις αποθήκες/διαχειρίσεις υλικού γίνεται και ελέγχεται ποσοτικά και αξιακά σε σχέση με τα συμβατικά και εξωσυμβατικα είδη, θα πρέπει να πραγματοποιείται συμφωνία και αντιστοίχιση όλων των παραστατικών που διακινούνται. * Να γίνει αντιστοίχηση και έλεγχος (ΕΙΔΗ-ΟΜΑΔΑ-ΚΑΕ) των κωδικών ειδών φαρμάκων με το δελτίο τιμών φαρμάκων κατα GMDN και CPV, που αναγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών του ΕΟΦ και Υπουργείου Υγείας (Observe Net) (καθώς και κάθε φορά που αυτές μεταβάλλονται σε συνεργασία με της εταιρεία πληροφορικής υποστήριξης), με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. *Διόρθωση λαθών σε καταχωρημένα τιμολόγια αγορών στο μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχειρίσεων, καθώς και στα άρθρα Γενικής Λογιστικής και λογαριασμούς τάξεως που επηρεάζονται, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καταχωρήσεων τιμολογίων των διαχειρίσεων. Το «ξεκλείδωμα» των παραστατικών των αποθηκών για οποιαδήποτε διόρθωση ή αλλαγή θα γίνεται από τον Ανάδοχο με δική του ευθύνη. (Οι Διαχειριστές θα εκδίδουν μηνιαία κατάσταση λανθασμένων καταχωρήσεων τιμολογίων την οποία θα παραδίδουν στην ανάδοχη εταιρεία προς διόρθωση και θα την κοινοποιούν στο Λογιστήριο) * Έλεγχος των λογαριασμών τάξεως όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 146/03 * Έλεγχος και συμφωνία των εγγραφών των δυο λογιστικών συστημάτων σε μηνιαία βάση. *Εξαγωγή αποτελεσμάτων στατιστικών δεδομένων εφαρμογών σε όποτε ζητηθεί * Παρακολούθηση απαιτήσεων από νοσήλια σε συνεργασία με το γραφείο κίνησης και γραμματεία εξωτερικών ιατρείων * Συμφωνία των υπολοίπων των λογαριασμών απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταμεία μέσω ανταλλαγής επιστολών * Έλεγχος της τιμολόγησης για όλα τα έσοδα από τους νόμιμους αλλοδαπούς και οικονομικά αδύνατους ασθενείς και να απεικονίζεται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς η απαίτηση από το Υ.Υ.Κ.Α. * Παρακολούθηση σε ημερήσια βάση και συνεχής έλεγχος του συνόλου των λογιστικών εγγραφών και λοιπών διαδικασιών για την αποτελεσματική υλοποίηση της εφαρμογής και παρέμβαση αυτού, όπου απαιτείται, για την διενέργεια των αναγκαίων διορθώσεωνβελτιώσεων. * συμφωνία των δεδομένων των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων (του επικουρικού προσωπικού) με τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής και δημόσιου λογιστικού. *Να καταχωρηθεί το κόστος για την τακτική μισθοδοσία και του αντίστοιχου εσόδου και το κόστος των αμοιβών του προσωπικού το σύνολο των ευημεριών που έχουν διενεργηθεί * Σύνταξη μηνιαίου ισοζυγίου στο τέλος κάθε μήνα * Παρακολούθηση των ταμειακών εγγραφών του κυκλώματος επιταγών κλπ * Μηχανογραφικός έλεγχος των Λογιστικών Βιβλίων 13

15 για * Eλεγχος (check list) των εκκρεμών δελτίων αποστολής και άμεση αναζήτηση των τιμολογίων την καταχώρησή τους σε συνεργασία με τους διαχειριστές ευθύνη του αναδόχου. * Έλεγχος των συνδέσεων των παραστατικών του Γραφείου Κίνησης με όλα τα υποσυστήματα (Δημόσιο Λογιστικό, Γενική και Αναλυτική Λογιστική) * Καθιέρωση αποθεματικού ασφαλείας σε μη χρεούμενα υλικά και φάρμακα, με το οποίο θα εμπλουτιστεί και η μηχανογράφηση * Τακτική συμφωνία (ποσοτική) των παρακαταθηκών των υλικών με τα αντίστοιχα ποσοτικά υπόλοιπα των αποθηκών των προμηθευτών * Ειδική αναφορά-έκθεση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (WORD & PDF) κατά διαχείριση, κατά σειρά, μετά την έναρξη της σύμβασης,μηνιαίως για όλες τις διαχειρίσεις,κατά σειρά για την λειτουργία τους,στην οικονομική υπηρεσία του Νοσοκομείου 1.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 2.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.ΓΕΝ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.ΤΡΟΦΙΜΑ 6.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 7.ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8.ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 9.ΚΑΥΣΙΜΑ 10.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 11. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΕΝΤΥΠΑ, καθώς και οποία άλλη αποθήκη υπάρχει ή δημιουργηθεί, στην οποία θα αποτυπώνονται τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που υπάρχουν, τους τρόπους επίλυσης τους προκειμένου να γίνει νέα επικαιροποίηση διαδικασιών που ακολουθούνται αν χρειαστεί. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.Οργανωση Διενέργειας μηνιαίων και ετήσιων φυσικών απογραφών για τα φάρμακα και υγειονομικό υλικό τόσο στις κεντρικές αποθήκες όσο και στο σύνολο των κλινικών των νοσοκομείων 2. Επικαιροποίηση και μεταφοράς δεδομένων μηνιαίων- ετήσιων φυσικών απογραφών των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των μονάδων υγείας 3. Καθορισμός του χρόνου έναρξης και λήξης της απογραφής, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έναρξης της απογραφής θα είναι ενιαίος για όλα τα συνεργεία. Επειδή δε λειτουργεί ηλεκτρονική αποθήκη στα επί μέρους κέντρα κόστους (αποθήκες κλινικών, χειρουργείων, κ.λ.π) είναι σκόπιμο η απογραφή να διενεργηθεί τις τελευταίες ημέρες της χρήσης, προκειμένου να αποδοθεί με ακρίβεια το απόθεμα στα ανωτέρω κέντρα κόστους. 4. Υποβολή προς Έγκριση από το Δ.Σ. του νοσοκομείου των τελικών απογραφικών ποσοτήτων και στη συνέχεια καταχώρησή τους στα μηχανογραφικά συστήματα των νοσοκομείων 5. Διερεύνηση ύπαρξης παραγγελιών υλικών από τα τμήματα προς το τμήμα προμηθειών (αιτήματα χορήγησης - βεβαίωση τοποθέτησης) που φέρουν ημερομηνία χρήσης 2012 για τα οποία εκκρεμούν οι παραγγελίες τους προς τον προμηθευτή και άμεση τακτοποίησή τους. 6. Διερεύνηση ύπαρξης ακαταχώριστων στα βιβλία του νοσοκομείου φορολογικών παραστατικών της υπό κλείσιμο ή και προγενέστερων χρήσεων, και άμεση καταχώρησή τους στην ορθή χρήση. 7. Διερεύνηση ύπαρξης εκκρεμών πρωτοκόλλων παραλαβής στο σύνολο των διαχειρίσεων των νοσοκομείων, και άμεση τακτοποίησή τους ώστε να ενημερώσουν τα βιβλία του νοσοκομείου εντός της χρήσης που αφορούν. 8. Διενέργεια της αποτίμησης των αποθεμάτων σύμφωνα με την προβλεπόμενη μέθοδο από το Π.Δ. 146/ Ενημέρωση του μητρώου παγίων με τις αγορές της χρήσης. 10. Διενέργεια συμφωνίας μεταξύ των δεδομένων των αγορών από τις διαχειρίσεις και των λογαριασμών 1ης και 2ης ομάδας της γενικής λογιστικής. 11. Έλεγχος Ολοκλήρωσης τιμολόγησης νοσηλίων (εσωτερικών & εξωτερικών ασθενών) των προγενέστερων χρήσεων που παραμένουν ατιμολόγητα προς ασφαλιστικούς φορείς. 12. Έλεγχος Ολοκλήρωσης τιμολόγησης νοσηλίων (εσωτερικών & εξωτερικών ασθενών) των προγενέστερων χρήσεων που παραμένουν ατιμολόγητα προς ιδιώτες 14

16 & ανασφάλιστους ασθενείς. 13. Έλεγχος Ολοκλήρωσης τιμολόγησης νοσηλίων (εσωτερικών & εξωτερικών ασθενών) της τρέχουσας χρήσης προς τους ασφαλιστικούς φορείς. 14. Έλεγχος Ολοκλήρωσης τιμολόγησης νοσηλίων (εσωτερικών & εξωτερικών ασθενών) της τρέχουσας χρήσης προς τους ιδιώτες ανασφάλιστους. 15. Προσδιορισμός του συνόλου των εκκρεμών νοσηλίων έως το τέλος της χρήσης προς τα ασφαλιστικά ταμεία - ιδιώτες - ανασφάλιστους, προκειμένου να γίνει η εγγραφή σε χρεωστικό μεταβατικό λογαριασμό. 16. Διερεύνηση ύπαρξης επισφάλειες από απαιτήσεις νοσηλίων. 17. Σχηματισμός σχετικής πρόβλεψης για την κάλυψη των επισφαλειών από νοσήλια. 18. Σχηματισμός πρόβλεψης για τη διαγραφή της αξίας των νοσηλειών των απόρων που έχουν μεταφερθεί στους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής. 19. Σχηματισμός πρόβλεψης επισφάλειας για ενδεχόμενη μη είσπραξη ακίνητων απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες ανασφάλιστους. 20. Καταχώρηση του συνόλου της δαπάνης μισθοδοσίας του επικουρικού και τακτικού προσωπικού (τακτική μισθοδοσία, εφημερίες, νυχτερινά, υπερωρίες, κ.λ.π) της χρήσης, ανεξαρτήτως αν έχει καταβληθεί ή όχι στους δικαιούχους εντός της χρήσης αυτής. 21. Έλεγχος Καταχώρησης των αντίστοιχων επιχορηγήσεων των αμοιβών του προσωπικού σε λογαριασμούς εσόδου εντός της χρήσης αυτής. 22. Καταχώρηση όλων των λοιπών δαπανών της χρήσης, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και των αντίστοιχων συμβάσεων. 23. Σύνταξη και έγκριση του απολογισμού στης χρήσης. 24. Διενέργεια συμφωνίας των λογαριασμών 38 της γενικής λογιστικής με τα αντίστοιχα extrait των τραπεζικών λογαριασμών και του απολογισμού της χρήσης. 25. Σχηματισμός προβλέψεων για πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από κατασχέσεις, υπεξαιρέσεις κούρεμα ομολόγων ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στις επεξηγηματικές σημειώσεις περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τα πρότυπα πληροφορίες οι οποίες δεν παρουσιάζονται στην όψη του Ισολογισμού και των λοιπών προαναφερομένων οικονομικών καταστάσεων Η σειρά παρουσίασης των επεξηγηματικών σημειώσεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες Δήλωση συμμόρφωσης με όλα τα ισχύοντα πρότυπα Περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις όψεις των οικο-νομικών καταστάσεων Άλλες γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνουν Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και μη αναγνωρισμένες συμβατικές δεσμεύσεις Μη χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις όπως τους στόχους της μονάδας με τις πολιτικές και τη διαχείριση κινδύνου ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ : H υποστήριξη μεγάλων έργων Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος με εφαρμογή εταιρείας COMPUTER TEAM που είναι το πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στο νοσοκομείο. Η γνώση του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων ή συμβάσεων από άλλες Δημόσιες Μονάδες Υγείας στις οποίες λειτουργεί η εφαρμογή της εταιρείας COMPUTER TEAM. 15

17 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: α) Ο επικεφαλής της Ομάδας του Έργου να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ., που εφαρμόζει υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες Εταιρείες ή σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Κατά την επιλογή, θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία του, σε εφαρμογή του π.δ. 146/2003, ενώ θα αξιολογηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία του σε εφαρμογή των: π.δ. 205/1998 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ν.Π.Δ.Δ.) και π.δ. 315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.). β) Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία του φυσικού προσώπου, που θα είναι επικεφαλής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του έργου στην Δημόσια Μονάδα Υγείας και ειδικότερα η υπογραφή απ αυτόν τουλάχιστον τριών ισολογισμών, τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο, για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα ημερών από άλλο πρόσωπο γ) Επίσης να διαθέτουν αποδεδειγμένα ανάλογη εμπειρία στην εφαρμογή των Δ.Λ.Π.. Η εν λόγω εμπειρία τεκμηριώνεται με την προσκόμιση: δύο τουλάχιστον υπογεγραμμένων από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), Οικονομικών Καταστάσεων, καταρτισθέντων σε φορείς του Δημοσίου (Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΚΟ κ.λ.π), ή του Ιδιωτικού Τομέα, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, είτε δύο τουλάχιστον συμβάσεων, από τις οποίες να προκύπτει η ενεργή-καθοριστική συμμετοχή τους στην κατάρτιση των ως άνω αναφερόμενων οικονομικών καταστάσεων με συνημμένα αντίγραφα εκδοθέντων για το σκοπό αυτό φορολογικών στοιχείων (τιμολόγιο κλπ). Ο υποψήφιος Ανάδοχος να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001: 2008 ή ισοδύναμο με πεδίο πιστοποίησης το αντικείμενο του διαγωνισμού Απαραίτητο δικαιολογητικό με ποινή αποκλεισμού ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Η ομάδα έργου θα περιλαμβάνει: - Ένα (1) Λογιστή Φοροτέχνη με άδεια Α τάξεως -Ένα (1) Λογιστή Φοροτέχνη με άδεια Β τάξεως - Ένα (1) Λογιστή Φοροτέχνη με άδεια Γ τάξεως - Έναν (1) Αναλυτή Προγραμματιστή πτυχιούχο ΑΕΙ ΤΕΙ με αποδεδειγμένη 3ετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων, είτε Γ κατηγορίας του ΚΒΣ είτε των ΠΔ 146/03, 205/98, 315/99 16

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου.

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ανιά, 16-04-2013 Αρ. πρωτ. 5882 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες : Συµνιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες 05-02-2015 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ. 1528 Πληρ.: Χαϊτόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983184 2015-08-21

15PROC002983184 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002983184 2015-08-21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα