ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, Αριθμ. πρωτ.: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Προς ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ ΘΕΜΑ: «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια τακτικού πρώτου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης (CPV , Λογιστικές Υπηρεσίες), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε ), με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2013» ΣΧΕΤ: Το υπ αριθμ. πρωτ. 1664/ έγγραφο του Νοσοκομείου. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας καταθέτουμε συνημμένα τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του τακτικού πρώτου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης. Τα μέλη της Επιτροπής ************ ************ ************ Συνημμένα: 10 σελίδες

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η λογιστική τακτοποίηση και γενικότερα λογιστική υποστήριξη του Νοσοκομείου για τις χρήσεις των ετών 2017 και 2018 και η οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: Κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεων , σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 καθώς και με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσίασή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της κατάθεσης των πιστοποιητικών ελέγχου από τους Ορκωτούς Λογιστές. Υποστήριξη και εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής στο Νοσοκομείο. Την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του Νοσοκομείου. Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη, με δυνατότητα μονομερούς παρατάσεως εκ μέρους του Νοσοκομείου για ένα (1) επιπλέον έτος, με τις αντίστοιχες προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% για όλη τη διάρκεια του έργου, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και συγκεκριμένα για δύο (2) οικονομικά έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2

3 Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δ.1. Οι εργασίες που περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής (γενική και αναλυτική) του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003, και εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, σύμφωνα με το Ν. 3599/2007, άρθρο 27, είναι οι εξής: 1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης μηχανογραφικά της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής. 2. Η τακτοποίηση και επεξεργασία των λογιστικών γεγονότων. 3. Έλεγχος και σύνδεση των λογαριασμών του Δημοσίου Λογιστικού και της Γενικής Λογιστικής. 4. Έλεγχος των λογαριασμών Τάξεως, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 146/ Συμφωνία και έλεγχος των εγγραφών των δύο λογιστικών συστημάτων, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 146/2003, σε μηνιαία βάση. 6. Έλεγχος των χρηματικών διαθεσίμων μέσω του Δημοσίου Λογιστικού και της Γενικής Λογιστικής. 7. Παρακολούθηση των ταμειακών εγγραφών του κυκλώματος των επιταγών κλπ. 8. Επίβλεψη καθημερινής συμφωνίας του ταμείου. 9. Εξαγωγή αποτελεσμάτων στατιστικών δεδομένων-οικονομικών στοιχείων σε μηνιαία βάση (για ΕΣΥΝΕΤ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί από το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Οικονομικών) σε τριμηνιαία βάση (για Στατιστική Αρχή) ή εξαμηνιαία βάση. 10. Εκτύπωση όλων των προβλεπομένων βιβλίων στοιχείων στο Δημόσιο Λογιστικό και στη Γενική Λογιστική. 11. Μηχανογραφικός έλεγχος των λογιστικών βιβλίων. 12. Σύνταξη μηνιαίου ισοζυγίου στο τέλος κάθε μήνα. 3

4 13. Έλεγχος καταχώρησης τιμολογίων αγοράς παγίων στο πρόγραμμα Μητρώου Παγίων. 14. Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίου και η τροποποίησή του εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καταστροφές ή επιστροφές παγίων που δεν έχουν καταχωρηθεί. 15. Παρακολούθηση Απαιτήσεων από Νοσήλια και άλλες πηγές. 16. Παρακολούθηση Μητρώου Δεσμεύσεων Πιστώσεων και έλεγχο για συμφωνία με Δημόσια και Γενική Λογιστική. 17. Παρακολούθηση Επιχορηγήσεων για προμήθειες Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. 18. Συμφωνία Υπολοίπων Προμηθευτών και Πιστωτών. 19. Ετήσια και κατά Περιόδους Απογραφή Φαρμάκων, Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού και Αντιδραστηρίων στις Αποθήκες και στα Τμήματα του Νοσοκομείου, παρουσία ατόμων της αναδόχου εταιρείας. 20. Καταχώρηση των Αποτελεσμάτων των παραπάνω Απογραφών. 21. Παρακολούθηση υπολόγων Παγίας και ενταλμάτων προπληρωμής. 22. Αποτύπωση σε μεταβατικούς Λογαριασμούς. 23. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λογιστηρίου Διαχείρισης Αποθήκης. 24. Ενημέρωση, έλεγχος και τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 25. Έλεγχος-συνεργασία με την εταιρεία υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος του νοσοκομείου και με τις οικονομικές υπηρεσίες του για την αξιόπιστη, αποτελεσματική συλλειτουργία και συμφωνία των αντιστοιχιζόμενων λογιστικών κυκλωμάτων της Γενικής Λογιστικής και Αναλυτικής Λογιστικής. 26. Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής, ήτοι: o Συγκέντρωση των εξόδων αγορών κατά κέντρο κόστους o Συγκέντρωση των εσόδων νοσηλίων κατά κέντρο κόστους o Ορισμός κριτηρίων μερισμού των εσόδων δαπανών o Αποτελέσματα ανά κέντρο κόστους. Δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και στο τέλος κάθε μήνα ή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών του επόμενου μήνα ο Ανάδοχος πρέπει να 4

5 παραδίδει οριστικοποιημένες τις οικονομικές συναλλαγές του Νοσοκομείου, για όλη τη διάρκεια των χρήσεων 2017 και Δ.2. Εργασίες επίβλεψης της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τα έτη 2017 και 2018 και επεξεργασία δεδομένων: 1. Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως κλπ.), σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.Χ.Π. 2. Αποτύπωση των κρίσιμων μεγεθών σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.Χ.Π., όπως απαιτήσεων, υποχρεώσεων, Ιδίων Κεφαλαίων, Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. Δ.3. Σύνταξη Ισολογισμών χρήσεων 2017 και 2018: 1. Εγγραφές ανοίγματος χρήσης. 2. Εγγραφές προσαρμογής. 3. Σύνταξη φύλλου μερισμού. 4. Εγγραφές γενικής εκμετάλλευσης σύνταξη λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης. 5. Εγγραφές αποτελεσμάτων χρήσης σύνταξη αποτελεσμάτων χρήσης. 6. Σύνταξη Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. 7. Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού. 8. Σύνταξη προσαρτήματος του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. 9. Λοιπές εγγραφές λογαριασμών τάξεως. 10. Υπολογισμός αποτελεσμάτων χρήσεων 2017 και Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλυτικής λογιστικής χρήσεων 2017 και Έλεγχος συμφωνίας αποτελεσμάτων τέλους χρήσης αναλυτικής με γενική λογιστική. 13. Σύνταξη Ισολογισμών χρήσεων 2017 και Η καταχώρηση των πρωτογενών στοιχείων (καταχώρηση τιμολογίων αγορών, εντάλματα πληρωμής, βεβαιώσεις νοσηλίων, γραμμάτια είσπραξης κλπ.) 5

6 γίνεται με ευθύνη του νοσοκομείου, με έλεγχο και παρακολούθηση του αναδόχου. Ε. ΕΜΠΕΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους πληρούν τα κατωτέρω: 1) Έχουν αποδεδειγμένα εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ., όπου εφαρμόζεται υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες Εταιρείες ή σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και ειδικότερα τριετή εμπειρία, σε εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003, σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας. 2) Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, που θα είναι επικεφαλής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του έργου στην Δημόσια Μονάδα Υγείας και ειδικότερα η υπογραφή από αυτόν τουλάχιστον τριών ισολογισμών, τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού. Λόγω του σημαντικού ρόλου στην υλοποίηση του έργου, ο επικεφαλής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας να έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο, για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα (10) ημερών από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα σχετικά προσόντα που απαιτούνται. 3) Το φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία του αναδόχου, να είναι κάτοχος άδειας λογιστή φοροτέχνη Α τάξεως. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου ως βοηθοί, θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή φοροτέχνη τουλάχιστον Β ή Γ τάξεως, ανάλογα με την περίπτωση. 4) Στην ομάδα έργου του αναδόχου θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας (1) Αναλυτής Προγραμματιστής πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση και στην 6

7 εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων, είτε τρίτης κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ είτε του Π.Δ. 146/ ) Δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών νοσοκομείων (τουλάχιστον 3 (τρία) από ανάλογα έργα. 6) Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Παροχής Λογιστικών Φοροτεχνικών Υπηρεσιών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, βάσει του Ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998 για τα διαγωνιζόμενα Νομικά Πρόσωπα. Στην περίπτωση που το Νοσοκομείο κατά την αξιολόγηση των προσφορών απαιτήσει από τους συμμετέχοντες κατάθεση εγγράφου που πιστοποιεί τα ανωτέρω, ο προσφέρων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει τα αιτούμενα εντός πενθημέρου από την επομένη της ημερομηνίας της έγγραφης κοινοποίησής του. ΣΤ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα το αξιοποιήσουν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν. Η ευθύνη του συντονισμού των ομάδων που θα εγκατασταθούν στις υποδομές του Γενικού Νοσοκομείου ανήκει εξ ολοκλήρου στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει τη συνολική διαχείριση και διοίκηση των ατόμων που θα εκτελέσουν το έργο. Όμως ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται για όλες τις εργάσιμες ημέρες του έτους και για τις ώρες από 8:00 π.μ. έως και 14:00 μ.μ., η φυσική παρουσία ενός (1) υπαλλήλου - στελέχους της αναδόχου εταιρείας στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των εργασιών σε υπεργολάβους. 7

8 Ζ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του Αναδόχου. 2. Η παραπάνω ορισθείσα Επιτροπή θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της, εφ όσον διαπιστώσει συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές του έργου ή μη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 3. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ξανά το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής. 4. Στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην παρ. 2 χρονικό διάστημα παρέλθει χωρίς το Νοσοκομείο να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις επί του Παραδοτέου, τότε αυτό θεωρείται παραληφθέν. Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ H κατακύρωση τoυ διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών. Θ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Φάκελος Στοιχείων Τεχνικής Προσφοράς Το περιεχόμενο του φακέλου αυτού περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία: 8

9 i) Περιγραφή της υφιστάμενης οργάνωσης του διαγωνιζόμενου Ιστορικό δραστηριότητας. ii) Κατάλογο του απασχολούμενου μόνιμου προσωπικού, των συνεργατών και των ειδικών συμβούλων του διαγωνιζόμενου, με αναφορά στην ειδικότητα και τις υπηρεσίες που αυτοί προσφέρουν στον διαγωνιζόμενο. Επισυνάπτεται Πρόγραμμα ωρών Εργασίας μονίμου προσωπικού, θεωρημένο από Επιθεώρηση Εργασίας. iii) Περιγραφή της υποδομής του διαγωνιζόμενου στα κεντρικά του γραφεία (έδρα του) με αναφορά σε κτίρια, τεχνική υποδομή κλπ. iv) Τα παρακάτω στοιχεία χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας: α) Αντίγραφα τριών (3) ισολογισμών ή αντίστοιχων Οικονομικών καταστάσεων, β) Κατάλληλες τραπεζικές δηλώσεις, στις οποίες θα δηλώνεται η δυνατότητα πιστοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου. v) Συνοπτική περιγραφή της γενικής εμπειρίας του διαγωνιζόμενου σε μορφή έκθεσης κειμένου (π.χ. αριθμός Ισολογισμών, Νοσοκομεία, έτη). vi) Συνοπτική περιγραφή έργων παροχής ομοειδών υπηρεσιών σε Νοσοκομεία, στα οποία έχει συμμετάσχει ο διαγωνιζόμενος, και τα οποία έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003. Συγκεκριμένα, ζητείται κατάλογος με συνοπτική περιγραφή έργων που ανέλαβε και ολοκλήρωσε ο Προσφέρων. Σε κάθε έργο να αναφέρονται τα ακόλουθα: Πελάτης και χρονολογία ανάληψης του έργου Διάρκεια και προϋπολογισμός του έργου Αντικείμενο του έργου Ρόλος του προσφέροντος (π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή υπεργολάβος, ειδικό αντικείμενο συμμετοχής) Άλλοι συμμετέχοντες Ποσοστό συμμετοχής του προσφέροντος Έτος ολοκλήρωσης του έργου. 9

10 vii) Περιγραφή της εμπειρίας στην κατάρτιση. Ζητείται κατάλογος με συνοπτική καταγραφή της εμπειρίας στην κατάρτιση μετάδοση γνώσεων του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σε στελέχη του Δημοσίου. viii) Δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών νοσοκομείων (τουλάχιστον 3 (τρεις) από ανάλογα έργα. Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, όλα τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται αυτοτελώς για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση. ix) Ανάλυση των απαιτήσεων του έργου, περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου αναφορικά με τα θέματα, τα οποία κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου είναι κρίσιμα για την επιτυχή εκτέλεσή του και των τρόπων και μέσων που θα χρησιμοποιήσει. Ανάλυση των παραδοτέων και σχετικό χρονοδιάγραμμα. x) Περιγραφή της οργάνωσης που ο διαγωνιζόμενος θα εφαρμόσει εάν αναδειχθεί ως Ανάδοχος, ονομαστική αναφορά του υπεύθυνου έργου, των στελεχών και των συνεργατών που θα χρησιμοποιήσει στις διάφορες κρίσιμες θέσεις της προτεινόμενης οργάνωσης, υποβάλλοντας τα σχετικά Βιογραφικά τους Σημειώματα, να συνταχθεί σχετικός πίνακας. Λόγω του μεγέθους και της κρισιμότητας του έργου θα εκτιμηθεί ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού του διαγωνιζόμενου. Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και στοιχεία της προσφοράς πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. 10

11 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις εταιρειών, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παρέχονται αυτοτελώς από κάθε μέλος της Ένωσης. 2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς α) Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00 ) με τον Φ.Π.Α. (23%), ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να καταθέσουν σε κλειστό υποφάκελο την οικονομική τους προσφορά σε τιμή αριθμητική και ολογράφως, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. β) Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ) Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. 11

15PROC002983184 2015-08-21

15PROC002983184 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002983184 2015-08-21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Γραφείο Προμηθειών Ιωάννινα 20-09 - 2013 Πληροφορίες : Σωτ. Αλεξίου Αριθμ. πρωτ. 16184 ΤΗΛ.. 26510 80625 FAX 26510

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΝΘ-Ι4Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β4ΤΝΘ-Ι4Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Αριστοτέλους 17, ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 101 87, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5202310 Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ. 94064 /νση Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 24-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 10152 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 24-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 10152 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 24-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 10152 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ3469ΗΖΞ-2ΦΠ. Μύρινα 23/10/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 6491

ΑΔΑ: ΒΛΛ3469ΗΖΞ-2ΦΠ. Μύρινα 23/10/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 6491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4666/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου.

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ανιά, 16-04-2013 Αρ. πρωτ. 5882 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες : Συµνιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 9 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος.

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 24 09-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12093 / 2136 "Η ΕΛΠΙΣ"

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 24 09-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12093 / 2136 Η ΕΛΠΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 24 09-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12093 / 2136 "Η ΕΛΠΙΣ" Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/6/2015 Αρ. πρωτ: 832 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Εφαρμογή λογιστικού σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες: Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359 ΑΡΙΘΜ. 142 /2014

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359 ΑΡΙΘΜ. 142 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002936729 2015-07-27

15PROC002936729 2015-07-27 15PROC002936729 2015-07-27 Μαρούσι, 24/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 6/3574 Αρ. Διακ. 197 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ» ΔΡΑΣΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 Αρ. Πρ.: 6/4325 Αρ. Διακ.: 200 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα