ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:.. Αριθμός Μητρώου Μέλους:... Αριθμός/οί υφιστάμενου/ων πιστοποιητικού/ών άσκησης επαγγέλματος (για σκοπούς ανανέωσης μόνο):. Οίκος: Θέση στον Οίκο: Διεύθυνση αλληλογραφίας: Οδός: Πόλη:.. Ταχ. Κώδικας:... Χώρα: Τηλέφωνο:. Κινητό τηλέφωνο:.. Τηλεομοιότυπο:. Ηλεκτρονική διεύθυνση:.. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν όλα τα πιο κάτω τμήματα και πεδία Λεπτομέρειες οίκου (εταιρεία, συνεταιρισμός, εμπορική επωνυμία, μόνος επαγγελματίας) Επωνυμία: Διεύθυνση αλληλογραφίας: Οδός: Πόλη:. Ταχ. Κώδικας: Χώρα:.. Τηλέφωνο:. Κινητό τηλέφωνο:.. Τηλεομοιότυπο:. Ηλεκτρονική διεύθυνση:.. Διεύθυνση διαδικτυακού τόπου:

2 Τομέας Εργασιών: Σημειώστε με την/ις κατηγορία/ες που περιγράφουν καλύτερα τις εργασίες σας: - Γενικές λογιστικές υπηρεσίες - Ελεγκτικές υπηρεσίες - Φορολογικές υπηρεσίες - Διοικητικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες εμπιστευματοδόχου - Υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών - Άλλη:. Επαγγελματική Ασφαλιστική Κάλυψη (να επισυναφθεί αντίγραφο του ασφαλιστικού συμβολαίου) Η τρέχουσα μου ασφάλεια για επαγγελματική ασφαλιστική κάλυψη είναι ως εξής: Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας:. Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου: Ημερομηνία λήξης συμβολαίου: Στοιχεία εγγραφής αιτητή ως νόμιμου ελεγκτή σε άλλη χώρα (*) (*) Αφορά μόνο αιτητές για το Πιστοποιητικό Άσκησης του Λογιστικού και Ελεγκτικού επαγγέλματος Αν είστε εγγεγραμμένος ελεγκτής με αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα: Όνομα αρμόδιας αρχής: Αριθμός εγγραφής:.... Αιτούμενο Πιστοποιητικό: (σημειώστε στο/α πεδίο/α επιλογής) Πιστοποιητικό Επιλογή Ετήσια Συνδρομή Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος 350 Άσκησης του Λογιστικού και Ελεγκτικού Επαγγέλματος δ/ε (**) Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών δ/ε (**) (**): Δεν Εφαρμόζεται. Το Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφάσισε ότι, στο παρόν στάδιο δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε πρόσθετη χρέωση για τα πιστοποιητικά αυτά. Χορήγηση του πιστοποιητικού για την Άσκηση του Λογιστικού και Ελεγκτικού Επαγγέλματος ή/και του πιστοποιητικού Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών προϋποθέτει την κατοχή ή αίτηση από το Μέλος του πιστοποιητικού Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος εκ των προτέρων. Για ανανέωση υφιστάμενων πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος MONO: Σε περίπτωση όπου δεν επιθυμείτε να ανανεώσετε συγκεκριμένο πιστοποιητικό, παρακαλείστε όπως σημειώσετε στο ανάλογο πεδίο στον πιο πάνω πίνακα ότι δεν θα το ανανεώσετε, και οφείλετε να επιστρέψετε το πρωτότυπο πιστοποιητικό στο Σύνδεσμο. 2

3 Ειδοποίηση Εμβάσματος Ποσό Πληρωμής: 350 Για την εξόφληση του πιο πάνω ποσού μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους πιο κάτω τρόπους: 1. Πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας μας 2. Με επιταγή Παρακαλώ επισυνάψετε τη σχετική επιταγή 3. Με πιστωτική κάρτα Παρακαλώ συμπληρώστε τα πιο κάτω: Αριθμός πιστωτικής κάρτας: Ημερ. Λήξης: Τύπος κάρτας: Visa Mastercard American Express Diners Όνομα κατόχου κάρτας: Υπογραφή κατόχου κάρτας: Ημερομηνία: Τηλέφωνο επικοινωνίας κατόχου κάρτας:.. Βεβαιώσεις (για σκοπούς αρχικής έκδοσης πιστοποιητικού ΜΟΝΟ) Βεβαιώνω ότι κατέχω τα προσόντα για έκδοση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τον Κανονισμό και προς τούτο επισυνάπτω τα πιο κάτω: Σημειώστε με Για οποιοδήποτε πιστοποιητικό: (α) Βεβαίωση της απαιτούμενης πρακτικής πείρας ΝΑΙ ΟΧΙ * (β) Αντίγραφα πιστοποιητικών εξετάσεων καταλληλότητας (Aptitude test) ΝΑΙ ΟΧΙ * Για το πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος μόνο (γ) Αντίγραφο (transcript) των εξετάσεων περιλαμβανομένου του θέματος P7 Advanced Audit and Assurance (Έλεγχος και Βεβαίωση Προχωρημένου Επιπέδου) [μέχρι τον Ιούνιο του Έλεγχος και Υπηρεσίες Βεβαίωσης, μόνο για κάτοχους του τίτλου ACCA] ΝΑΙ ΟΧΙ * * Η απάντηση είναι ΟΧΙ μόνο στις περιπτώσεις προσώπων που εξαιρούνται από τις εν λόγω απαιτήσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και του Συνδέσμου. Υπεύθυνη Δήλωση Βεβαιώνω ότι, εξ όσων καλύτερα γνωρίζω και πιστεύω, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έντυπο είναι αληθινές, ακριβείς και πλήρεις. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε ψευδής ή παραπλανητική δήλωση σε αυτό το έντυπο μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχική αγωγή εναντίον μου ή μπορεί να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε απόφαση που λήφθηκε επί αυτής της αίτησης. Υπογράφοντας την παρούσα αίτηση βεβαιώνω ότι, θα τηρώ τις πρόνοιες των εκάστοτε Κανονισμών του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του Κώδικα Δεοντολογίας. Έχω διευθετήσει τις οφειλές μου στο Σύνδεσμο σε σχέση με την ετήσια συνδρομή Μέλους. Πρόσθετα, βεβαιώνω τα εξής: 3

4 (1) Επαγγελματική Ασφαλιστική Κάλυψη - Έχω ασφάλεια για επαγγελματική ασφαλιστική κάλυψη όπως απαιτείται από την παράγραφο 7(2) του Κανονισμού 1.201, και μετά τη λήξη της θα την ανανεώσω. (2) Διατήρηση της επαγγελματικής ικανότητας - Θα συμμορφώνομαι με τις απαιτήσεις συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως αναφέρονται στον Κανονισμό (3) Συνέχιση της άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος - Έχω κάνει διευθετήσεις για συνέχιση της εξάσκησης του επαγγέλματός μου όπως απαιτείται από την παράγραφο 17 του Κανονισμού (4) Επαγγελματική συμπεριφορά - Θα συμμορφώνομαι με τους Κανονισμούς Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του ΣΕΛΚ και όλα τα τεχνικά πρότυπα και οδηγίες που είναι εφαρμόσιμα στην εργασία μου. (5) Εποπτεία - Βεβαιώνω ότι γνωρίζω τις απαιτήσεις του Κανονισμού για τον εποπτικό ρόλο του ΣΕΛΚ και θα παρέχω όλη την πληροφόρηση που είναι αναγκαία για να βοηθήσει το ΣΕΛΚ να συμπληρώνει την εποπτική του διαδικασία αποτελεσματικά. (6) Πειθαρχικά Αδικήματα - Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει την παράγραφο 3 του Κανονισμού αναφορικά με πειθαρχικά αδικήματα και δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο πρέπει να επισύρω την προσοχή του ΣΕΛΚ. (7) Γνωστοποιήσεις Αναλαμβάνω να ειδοποιώ αμέσως το ΣΕΛΚ γραπτώς, για οποιαδήποτε γεγονότα αφορούν στην άσκηση των επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων όπως αλλαγές σε ονομασίες, διευθύνσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες, τερματισμό εργασιών κτλ. (8) Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Θα συμμορφώνομαι με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους και με τις σχετικές Οδηγίες που εκδίδει ο Σύνδεσμος. (9) Δεν έχω καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό, πειθαρχικό ή άλλο ατιμωτικό αδίκημα και δεν τελώ υπό το καθεστώς πτώχευσης. Υπογραφή αιτητή:.. Ημερομηνία:.. 4

5 Για Επίσημη Χρήση Πρωτοβάθμια Εξέταση ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Λόγοι απόρριψης... Με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, γίνεται εισήγηση όπως η αίτηση, (α) εγκριθεί και παραχωρηθούν οι ακόλουθοι αριθμοί πιστοποιητικών (*) (β) απορριφθεί. (*) [(*)διαγράψετε ότι δεν εφαρμόζεται] Ημερομηνία Έγκρισης / Απόρριψης Ονοματεπώνυμο αρμόδιου Λειτουργού: Υπογραφή:.. Δευτεροβάθμια Εξέταση ΣΥΜΦΩΝΩ / ΔΙΑΦΩΝΩ Σχόλιο... Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Ανώτερου Λειτουργού: Υπογραφή:.. Έντυπο ΣΕΛΚ 2.1 (Απρίλιος 2014) 5

6 Επεξηγηματικές Σημειώσεις: Προσόντα για έκδοση πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος Κανονισμός Εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας 1. Εξετάσεις καταλληλότητας (aptitude test) Από τις 2 Οκτωβρίου 2001, πρόσωπα που είναι μέλη ενός τουλάχιστον των Αναγνωρισμένων Σωμάτων Επαγγελματιών Λογιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών που ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει ως ισότιμα, μπορούν να καταστούν μέλη του Συνδέσμου. Όμως για σκοπούς απόκτησης άδειας άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος και μόνο θα πρέπει να παρακάθονται σε εξέταση καταλληλότητας (aptitude test) που περιλαμβάνει δύο θέματα κυπριακής νομοθεσίας για φορολογία και εταιρικό δίκαιο. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, Ιούνιο και Δεκέμβριο. Διευκρινίσεις (α) Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου που εξασφαλίζουν από το ACCA εξαίρεση από τα θέματα F4 και F6, με βάση ορισμένα κριτήρια, θα θεωρούνται ότι ικανοποιούν την πιο πάνω εξέταση καταλληλότητας. Το ίδιο θα ισχύει και σε μέλη του Institute of Chartered Accountants in England and Wales που είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν εξαίρεση από τα θέματα F4 και F6. (β) Άτομα που δεν είναι μέλη σωμάτων λογιστών που ο Σύνδεσμος αναγνώριζε μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2001 (π.χ. Ορκωτός Λογιστής Ελλάδος) θα πρέπει να παρακαθίσουν τις εξετάσεις καταλληλότητας διότι δεν είχαν οποιοδήποτε κεκτημένο δικαίωμα στις 2 Οκτωβρίου Μεταβατικές διατάξεις (α) Σχετικά με τις εξετάσεις καταλληλότητας (aptitude test) στα θέματα εταιρικού δικαίου και φορολογικού δικαίου της Κύπρου, αποφασίστηκε όπως τα άτομα που θα επιτύχουν στις εξετάσεις του Κοινού Σχεδίου με το ACCA μέχρι και τις εξετάσεις του Δεκεμβρίου του 2004, και τα άτομα που θα αποκτήσουν τα δύο χρόνια πείρας μετά την απόκτηση του επαγγελματικού τους προσόντος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, θα εξαιρούνται της υποχρέωσης να παρακαθίσουν στις εξετάσεις καταλληλότητας. (β) Άτομα που έχουν επιτύχει την εξέταση P6 Φορολογία Προχωρημένου Επιπέδου της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2004 θα εξαιρούνται από την υποχρέωση να επιτύχουν την Κυπριακή εξέταση F6 για σκοπούς άδειας άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος. (γ) Οι πιο πάνω μεταβατικές διατάξεις δεν ισχύουν στις περιπτώσεις μη κατοίκων Κύπρου. 2. Εξέταση P7 Advanced Audit and Assurance Από τις 2 Οκτωβρίου 2001, πρόσωπα που συμπληρώνουν τις εξετάσεις του Κοινού Σχεδίου ACCA/ΣΕΛΚ και την απαραίτητη πρακτική πείρα, και επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος, πρέπει απαραίτητα να επιτύχουν στην εξέταση P7 Advanced Audit and Assurance (Έλεγχος και Βεβαίωση Προχωρημένου Επιπέδου) [μέχρι τον Ιούνιο του Έλεγχος και Υπηρεσίες Βεβαίωσης]. Κανονισμός Άσκηση Λογιστικού Επαγγέλματος Παρ. 6 - Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος Για απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος, πρόσωπο που ενεγράφη στο Μητρώο σύμφωνα με την παράγραφο 4(1)(α), (β), (γ) και (δ) του Κανονισμού πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών για τουλάχιστον δύο χρόνια και να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: (α) Να έχει συμπληρώσει τρία χρόνια πρακτική πείρα, εργαζόμενος είτε ως υπάλληλος είτε ως υπεργολάβος υπό την επίβλεψη κατάλληλου πεπειραμένου Μέλους ή άλλου προσώπου που έχει κατά τη γνώμη του Συμβουλίου κατάλληλα προσόντα. (β) Τουλάχιστον τα δύο χρόνια της πρακτικής πείρας, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) πιο πάνω, να έχουν συμπληρωθεί μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών. Διευκρινίζεται ότι η υπόλοιπη περίοδος της πείρας μπορεί να συμπληρωθεί πριν ή μετά ή μερικώς πριν και μερικώς μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών. 6

7 (γ) Να έχει επιτύχει στις εξετάσεις F4 Εταιρική και Επιχειρηματική Νομοθεσία (Corporate and Business Law) και F6 Φορολογία (Taxation) με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, αν δεν έχει επιτύχει σε άλλη εξέταση, κατά την κρίση του Συμβουλίου, ισοδύναμου επιπέδου. Παρ. 9 - Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος Μέλος που προτίθενται να αναλάβει ελεγκτική εργασία στην Κύπρο πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Σύνδεσμο για απόκτηση του πιστοποιητικού ασκήσεως του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος. Για να αποκτήσει αυτό το πιστοποιητικό το άτομο πρέπει να κατέχει ή να ικανοποιεί τα κριτήρια για απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 πιο πάνω, και να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: (α) Να έχει συμπληρώσει τρία χρόνια πρακτική πείρα, εργαζόμενος είτε ως υπάλληλος είτε ως υπεργολάβος σε ελεγκτικό γραφείο στην Κύπρο ή σε γραφείο ατόμου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλματος βάσει δικαίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (β) Τουλάχιστον τα δύο χρόνια της πρακτικής πείρας, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) πιο πάνω, να έχουν συμπληρωθεί μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών. Διευκρινίζεται ότι η υπόλοιπη περίοδος της πείρας μπορεί να συμπληρωθεί πριν ή μετά ή μερικώς πριν και μερικώς μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών. (γ) (δ) (ε) Τουλάχιστον ένας χρόνος από τα δύο χρόνια της πρακτικής πείρας, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) πιο πάνω, να είναι σε ελεγκτική εργασία, η οποία να είναι τουλάχιστον έξι μήνες σε υποχρεωτικό έλεγχο εταιρειών και οι υπόλοιποι μήνες σε άλλη ελεγκτική εργασία όπου εφαρμόζονται οι πρόνοιες των προτύπων ελέγχου και παρέχεται ελεγκτική γνώμη. Να έχει επιτύχει στις εξετάσεις F4 Εταιρική και Επιχειρηματική Νομοθεσία (Corporate and Business Law) και F6 Φορολογία (Taxation) με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, αν δεν έχει επιτύχει σε άλλη εξέταση, κατά την κρίση του Συμβουλίου, ισοδύναμου επιπέδου. Να έχει επιτύχει στην εξέταση Ρ7 Έλεγχος και Βεβαίωση Προχωρημένου Επιπέδου (Advanced Audit and Assurance) του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων ACCA/ΣΕΛΚ αν δεν την έχει επιλέξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Παρ Πιστοποιητικό παροχής διοικητικών υπηρεσιών Μέλη που ασχολούνται με παροχή διοικητικών υπηρεσιών και διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων οφείλουν να αιτηθούν για να αποκτήσουν ξεχωριστό πιστοποιητικό από το Σύνδεσμο νοουμένου ότι ικανοποιούν τα προσόντα για απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος ή κατέχουν ήδη το εν λόγω πιστοποιητικό. Μεταβατική διάταξη Τα άτομα που κατείχαν τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτές εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 4 Μαΐου 2001 και τα άτομα που απέκτησαν το επαγγελματικό τους προσόν κατά την περίοδο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2001 θα εξαιρούνται των πιο πάνω προϋποθέσεων για απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος. 7

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ ΑΘΗΝΑ 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3944 Κ.Δ.Π. 504/2005 Αρ. 4048, 4.11.2005 Αριθμός 504 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 7 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας: Αρ. αίτησης φοιτητή (για επίσημη χρήση μόνο) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 2 Αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Ο διορισμός της κας Περσεφόνης Α. Κουντούρη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα