Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας 1. Νομοθεσία Στις 7 Μαΐου 2015 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) μαζί με τους σχετικούς Κανονισμούς (ΚΔΠ 151/2015). Με το νόμο αυτό, θεσμοθετείται η λειτουργία του επαγγέλματος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας και καθορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια αδειοδότησης. Στον παρόντα Νόµο, πρόσωπο θεωρείται ότι ενεργεί ως Σύµβουλος Αφερεγγυότητας, εάν: (α) σε σχέση µε εταιρεία, ενεργεί ως εκκαθαριστής, προσωρινός εκκαθαριστής, παραλήπτης, διαχειριστής ή εξεταστής, (β) σε σχέση µε φυσικό πρόσωπο, ενεργεί ως διαχειριστής πτώχευσης, προσωρινός παραλήπτης της ιδιοκτησίας του ή ειδικός διαχειριστής της περιουσίας ή της επιχείρησής του ή ως σύµβουλος σχεδίων αποπληρωµής, (γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή ενεργεί µε οποιαδήποτε ιδιότητα, η οποία, σύµφωνα µε οποιαδήποτε κείµενη νοµοθεσία, ορίζεται ως ενέργεια ή ιδιότητα, στην οποία δύναται αποκλειστικά να προβεί ή, µε την οποία δύναται αποκλειστικά να ενεργήσει, αντίστοιχα, ο σύµβουλος αφερεγγυότητας: 2. Διατάγματα Υπουργού Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έκδωσε δύο διατάγματα τα οποία δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μαΐου Με το πρώτο διάταγμα αναγνωρίζει ως αναγνωρισμένα σώματα για τους σκοπούς του Νόμου: - Τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, και - Κάθε σώμα, το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, είναι αναγνωρισμένο σώμα λογιστών, δυνάμει του άρθρου 6 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και Τέτοιο σώμα λογιστών είναι μόνο ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Με βάση τα πιο πάνω, ο ΣΕΛΚ καθίσταται αρμόδια αρχή για τη χορήγηση αδειών Συμβούλων Αφερεγγυότητας. Σημειώνεται ότι, η σχετική άδεια χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Με το δεύτερο διάταγμα ο Υπουργός καθορίζει τον τύπο της αίτησης για άδεια Συμβούλου Αφερεγγυότητας, τις πληροφορίες και πιστοποιητικά που απαιτούνται καθώς και το τέλος της αίτησης. 1

2 Σημειώνεται ότι, η νομοθεσία καθορίζει τα κριτήρια αδειοδότησης (άρθρο 14) τα οποία περιλαμβάνουν ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα, αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις ικανότητας. Πρόσθετα, η νομοθεσία καθορίζει τα ακόλουθα τέλη: - τέλος υποβολής αίτησης 50, εφάπαξ. - τέλος αρχικής χορήγησης άδειας Συμβούλου Αφερεγγυότητας, 300, εφάπαξ. - τέλος εγγραφής στο Μητρώο 50, εφάπαξ, τα οποία περιλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό και καταβάλλονται στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας. - τέλος ετήσιας ανανέωσης της άδειας, 170. Η νομοθεσία απαιτεί επίσης όπως ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας διατηρεί ασφάλιση ευθύνης, το ύψος της οποίας δεν είναι µικρότερο: (α) του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ) ανά έτος, και (β) (i) σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης, του ποσοστού 10% επί της περιουσίας της υπό εκκαθάριση εταιρείας, και (ii) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ) ανά υπόθεση. 3. Μεταβατικές διατάξεις Ο Νόμος προνοεί για μεταβατικές διατάξεις στην εφαρμογή του. Συναφώς, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 23 του Νόμου, ο Υπουργός εξέδωσε Απόφαση στις 22 Μαΐου 2015 με την οποία με την οποία αναστέλλει τις απαιτήσεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 για περίοδο μέχρι τις 2 Οκτωβρίου Ως εκ τούτου, και μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, όσοι αιτηθούν για να λάβουν εξουσιοδότηση να ενεργούν ως Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας στη βάση της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργού, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 23. Επίσης, θα υπόκεινται στις απαιτήσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 23, όπου προβλέπεται ότι οι αιτητές αυτοί θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνεται ή εγκρίνεται από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών και θα επιτύχουν σε εξέταση επί της διδακτέας ύλης. 4. Αποφάσεις Συμβουλίου ΣΕΛΚ Το Συμβούλιο του Συνδέσμου στην τελευταία του συνεδρία συζήτησε το πλαίσιο αφερεγγυότητας και τους νόμους που δημοσιεύθηκαν και αποφάσισε όπως ο Σύνδεσμος προχωρήσει στην έκδοση ξεχωριστού πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος για Συμβούλους Αφερεγγυότητας. Ακολουθώντας την υφιστάμενη δομή των πιστοποιητικών που εκδίδει ο Σύνδεσμος, πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος για Συμβούλους Αφερεγγυότητας θα παραχωρείται σε Μέλη του Συνδέσμου που κατέχουν το Πιστοποιητικό Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού του Εγχειριδίου Μελών. 2

3 Μέλος που επιθυμεί να αδειοδοτηθεί ως Σύμβουλος Αφερεγγυότητας θα πρέπει πρόσθετα να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Νόμου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα: Ιδιότητα: Μέλος ΣΕΛΚ Ελάχιστη περίοδος απασχόλησης: 3 χρόνια που προηγούνται της αίτησης, ως δικηγόρος, νομικός, εγκεκριμένος λογιστής, εγγεγραμμένος ελεγκτής, αναλογιστής, Λειτουργός ή Εξεταστής στον Επίσημο Παραλήπτη ή/και στην Υπηρεσία αφερεγγυότητας, επαγγελματίας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Καθορισμένη πείρα: Εξετάσεις ικανότητας: Ασφάλιση ευθύνης: Συνεχής εκπαίδευση: Ποινικό Μητρώο επαγγελματική επαγγελματική αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας, η οποία προηγείται της αίτησης: για περίοδο δύο (2) ετών ή, για εξακόσιες (600) ώρες εντός περιόδου δύο (2) ετών ή, πείρα σε δέκα (10) υποθέσεις εκ των οποίων οι μισές τουλάχιστον να µην αφορούν σε εκούσιες εκκαθαρίσεις, εντός περιόδου δύο (2) ετών. Καθορίζονται από την Εξεταστική Επιτροπή. το ύψος της δεν είναι µικρότερο: (α) του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ) ανά έτος, και (β) (i) σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης, του ποσοστού 10% επί της περιουσίας της υπό εκκαθάριση εταιρείας, και (ii) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ) ανά υπόθεση. Συμμετοχή σε κατάλληλα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης για τη διατήρηση των θεωρητικών γνώσεων επαγγελματικών προσόντων και αξιών υψηλού επιπέδου. Λευκό 5. Αδειοδότηση Μέλους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου όπως αυτή καθορίστηκε από την Απόφαση του Υπουργού ημερομηνίας 22/5/2015 για αναστολή των απαιτήσεων των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 14, ήτοι από τις 22/5 2/10/2015, ο ΣΕΛΚ μπορεί να προχωρήσει σε παραχώρηση εξουσιοδότησης (υπό όρους) σε Μέλη του να ενεργούν ως Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας στη βάση της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργού, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 23. 3

4 Πρόσθετα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 23, όσοι λάβουν τη σχετική εξουσιοδότηση από το ΣΕΛΚ θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνεται ή εγκρίνεται από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών και θα επιτύχουν σε εξέταση επί της διδακτέας ύλης. Καμία άδεια για Συμβούλου Αφερεγγυότητας δεν θα παραχωρείται, αν το Μέλος δεν έχει προηγουμένως παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό σεμινάριο και πετύχει στις καθορισμένες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος εξετάζει και δύναται να παραχωρήσει άδεια Συμβούλου Αφερεγγυότητας σε Μέλη του που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια: Ιδιότητα: Μέλος ΣΕΛΚ Πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος που προηγείται της αδειοδότησης: Πιστοποιητικό Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος Ελάχιστη περίοδος απασχόλησης: 8 χρόνια που προηγούνται της αίτησης, ως δικηγόρος, νομικός, εγκεκριμένος λογιστής, εγγεγραμμένος ελεγκτής, αναλογιστής, Λειτουργός ή Εξεταστής στον Επίσημο Παραλήπτη ή/και στην Υπηρεσία αφερεγγυότητας, επαγγελματίας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Καθορισμένη πείρα: επαγγελματική αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας, η οποία προηγείται της αίτησης: για περίοδο 5 ετών ή, για ώρες εντός περιόδου 5 ετών ή, πείρα σε 20 υποθέσεις εκ των οποίων οι μισές τουλάχιστον να µην αφορούν σε εκούσιες εκκαθαρίσεις, εντός περιόδου 5 ετών. Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Επιτυχής παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου 40 ωρών. Εξετάσεις ικανότητας: Ασφάλιση ευθύνης: Ποινικό Μητρώο Καθορίζονται από την Εξεταστική Επιτροπή και αφορούν στην ύλη που διδάχθηκε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο. το ύψος της δεν είναι µικρότερο: (α) του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ) ανά έτος, και (β) (i) σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης, του ποσοστού 10% επί της περιουσίας της υπό εκκαθάριση εταιρείας, και (ii) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ) ανά υπόθεση. Λευκό 4

5 Διευκρινίζεται ότι, «επαγγελµατική πείρα σε θέµατα αφερεγγυότητας» σημαίνει απασχόληση προσώπου σε εργασία σχετική µε τη διαχείριση διαδικασιών αφερεγγυότητας ως ακολούθως: (α) (β) (γ) (δ) εργαζόµενος σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι σύµβουλος αφερεγγυότητας, εργαζόµενος σε οίκο, εταιρεία ή οργανισµό, του οποίου οι αξιωµατούχοι, οι συνέταιροι, τα µέλη ή οι εργαζόµενοι περιλαµβάνουν συµβούλους αφερεγγυότητας, λειτουργός ή εξεταστής στον Επίσηµο Παραλήπτη ή/και στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας σε σχέση µε εταιρεία, ως εκκαθαριστής, προσωρινός εκκαθαριστής, παραλήπτης, διαχειριστής ή σύµβουλος αναδιάρθρωσης δανείων, (ε) σε σχέση µε φυσικό πρόσωπο, ως διαχειριστής πτώχευσης, προσωρινός παραλήπτης της ιδιοκτησίας του ή ειδικός διαχειριστής της περιουσίας ή της επιχείρησής του ή ως σύµβουλος αναδιάρθρωσης δανείων, ή (στ) επαγγελµατίας σύµβουλος οποιουδήποτε από τα οριζόµενα στις παραγράφους (δ) ή (ε) πιο πάνω. 6. Άλλα θέματα Οι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας που θα αδειοδοτηθούν από το ΣΕΛΚ θα διέπονται από τα ακόλουθα: - Τον Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Συνδέσμου για τους επαγγελματίες λογιστές. - Το Σχέδιο Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) του Συνδέσμου. - Εποπτικό Έλεγχο, στο πλαίσιο του εποπτικού μηχανισμού AML/Rules & Regulations review, καθώς και στο σχετικό Ρυθμιστικό Έλεγχο. - Πειθαρχικό Έλεγχο, μέσω της Πειθαρχικής Επιτροπής του Συνδέσμου. 7. Υποβολή αίτησης για αδειοδότηση από το ΣΕΛΚ κατά τη μεταβατική περίοδο, ήτοι μέχρι τις 2/10/2015 Μέλη που επιθυμούν να αδειοδοτηθούν ως Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο Σύνδεσμο την αίτηση για χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, όπως αυτή επισυνάπτεται, μέχρι τις 2/10/2015. Λόγω του ότι οι πληροφορίες των Μελών είναι ήδη καταχωρισμένες στα αρχεία του Συνδέσμου και επειδή δικαιούχοι στην αδειοδότηση αυτή είναι μόνο όσοι είναι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Άσκησης του Λογιστικού επαγγέλματος, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν απαραίτητα τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις μόνο (βλέπετε Μέρος 7 της αίτησης): i. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος ii. Αντίγραφο της ασφαλιστικής κάλυψης, όπως αναφέρεται πιο πάνω. 5

6 iii. Βεβαιώσεις της απασχόλησης για την περίοδο των 8 ετών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 πιο πάνω. iv. Βεβαιώσεις απασχόλησης και πείρας σε θέματα αφερεγγυότητας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 πιο πάνω. Σε περίπτωση που γίνει επίκληση σε υποθέσεις εκκαθαρίσεων, να επισυναφθεί πίνακας με τις σχετικές περιπτώσεις. v. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. Μαζί με την αίτηση, κάθε αιτητής θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 350, το οποίο αφορά στα ακόλουθα: - τέλος υποβολής αίτησης τέλος αρχικής χορήγησης άδειας Συμβούλου Αφερεγγυότητας, 300, στο οποίο περιλαμβάνεται το τέλος εγγραφής στο Μητρώο 50 το οποίο θα καταβληθεί και καταβάλλεται στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας. Ο Σύνδεσμος θα εξετάσει κάθε αίτηση και εφόσον ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια, θα προχωρήσει στην έκδοση της υπό όρους εξουσιοδότησης σε Μέλη του να ενεργούν ως Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας. Ταυτόχρονα, ο ΣΕΛΚ θα ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για να προβεί στην αντίστοιχη ενημέρωση του Μητρώου. Σε περίπτωση που Μέλος στο οποίο χορηγήθηκε η υπό όρους εξουσιοδότηση να ενεργεί ως Σύμβουλος Αφερεγγυότητας παρακολουθήσει το ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο των 40 ωρών και πετύχει στην καθορισμένη εξέταση ικανοτήτων εντός περιόδου 5 μηνών από την ημερομηνία της εξουσιοδότησής του, τότε θα του παραχωρηθεί το Πιστοποιητικό Συμβούλου Αφερεγγυότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, η σχετική υπό όρους εξουσιοδότηση θα ανακληθεί. Για σκοπούς εύκολης αναφοράς επισυνάπτονται τα ακόλουθα: - Τα διατάγματα του Υπουργού ημερομηνίας 22/5/ Η Απόφαση του Υπουργού ημερομηνίας 22/5/ Η περίληψη του Νόμου και των Κανονισμών για τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας - Η αίτηση για χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας - Η αίτηση για απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος για φυσικό πρόσωπο Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες τυχόν χρειαστείτε. Με εκτίμηση Κυριάκος Ιορδάνου Γενικός Διευθυντής 6

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα