(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό"

Transcript

1 L 298/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1983/2003 της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU- SILC) όσον αφορά τον κατάλογο των βασικών μεταβλητών-στόχων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού αυτού, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (EK) αριθ. 1177/2003 θέσπισε ένα κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης, που να περιλαμβάνουν συγκρίσιμα και επίκαιρα συγχρονικά και διαχρονικά δεδομένα σχετικά με το εισόδημα και με το επίπεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 απαιτούνται μέτρα εφαρμογής για την κατάρτιση του καταλόγου των βασικών μεταβλητών-στόχων προς ενσωμάτωση σε κάθε τομέα της συγχρονικής συνιστώσας και τον κατάλογο των μεταβλητών-στόχων προς ενσωμάτωση στη διαχρονική συνιστώσα, περιλαμβανομένων του καθορισμού των κωδικών των μεταβλητών και του τεχνικού μορφότυπου διαβίβασης. (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κατάλογος των βασικών μεταβλητών-στόχων, οι κώδικες των μεταβλητών και ο τεχνικός μορφότυπος διαβίβασης δεδομένων για την κύρια λειτουργία των κοινοτικών στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), περιλαμβάνονται στο παράρτημα. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 7Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Pedro SOLBES MIRA Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ L165της , σ. 1.

2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μητρώο νοικοκυριών Βασικά δεδομένα ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΙΚΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ X,L DB010 Έτος της έρευνας Έτος 4 ψηφία του έτους X,L DB020 Χώρα χώρας Βλέπε παράρτημα X,L DB030 Αριθμός αναγνώρισης (id) νοικοκυριού Αριθμός αναγνώρισης Αριθμός αναγνώρισης νοικοκυριού (HID) X,L DB040 Περιφέρεια ΝUTS 2 ( 1 ) NUTS DB040_F X,L DB050 Βασικά στρώματα όπως χρησιμοποιούνται στην επιλογή του δείγματος ( 2 ) Βασικά στρώματα DB050_F -2 ά.α. X,L DB060 Αρχική μονάδα δειγματοληψίας-1 (ΑΜΔ-1) (πρώτο στάδιο) όπως χρησιμοποιείται στην επιλογή του δείγματος ( 2 ) ΑΜΔ DB060_F -2 ά.α. X,L DB062 Αρχική μονάδα δειγματοληψίας-2 (ΑΜΔ-2) (δεύτερο στάδιο) όπως χρησιμοποιείται στην επιλογή του δείγματος ( 2 ) ΑΜΔ DB062_F -2 ά.α. X,L DB070 Σειρά επιλογής της ΑΜΔ όπως χρησιμοποιείται στην επιλογή του δείγματος ( 2 ) Σειρά επιλογής της ΑΜΔ DB070_F -2 ά.α.

3 L 298/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μητρώο νοικοκυριών Βασικά δεδομένα ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΙΚΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ X,L DB075 Περιστρεφόμενη ομάδα 1 8 Σε ποιο υπόδειγμα ανήκει DB075_F -2 ά.α. (δεν χρησιμοποιείται περιστρεφόμενος σχεδιασμός) X,L DB080 Στάθμιση σχεδιασμού νοικοκυριού 0+(μορφότυπο 2.5) Στάθμιση DB080_F -2 (L) Μόνο διαχρονική: ά.α. (νοικοκυριό που δεν συμμετέχει πρώτη φορά σε έρευνα ή διαλυμένο νοικοκυριό) X,L DB090 Συγχρονική στάθμιση νοικοκυριού 0+(μορφότυπο 2.5) Στάθμιση DB090_F X,L DB100 Βαθμός αστικοποίησης 1 Πυκνοκατοικημένη περιοχή 2 Ενδιάμεση περιοχή 3 Αραιοκατοικημένη περιοχή DB100_F L DB110 Κατάσταση νοικοκυριού Νοικοκυριό από προηγούμενο κύμα 1 Στην ίδια διεύθυνση με την τελευταία συνέντευξη 2 Όλο το νοικοκυριό μετακινήθηκε σε ιδιωτικό νοικοκυριό μέσα στη χώρα Το νοικοκυριό δεν εξετάζεται πλέον 3 Όλο το νοικοκυριό μετακινήθηκε σε συλλογικό νοικοκυριό ή ίδρυμα εντός της χώρας 4 Το νοικοκυριό μετακινήθηκε εκτός της χώρας 5 Όλα τα μέλη του νοικοκυριού απεβίωσαν 6 Το νοικοκυριό δεν περιλαμβάνει μέλος δείγματος Δεν πραγματοποιήθηκε επαφή με τη διεύθυνση 7 Δεν πραγματοποιήθηκε επαφή με τη διεύθυνση (διεύθυνση απροσπέλαστη ή μη εύρεση του νοικοκυριού, δηλαδή έλλειψη στοιχείων για το τι συνέβη στο νοικοκυριό)

4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/37 Μητρώο νοικοκυριών Βασικά δεδομένα ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΙΚΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ Νέο νοικοκυριό για αυτό το κύμα 8 Διαλυμένο νοικοκυριό 9 Νέα διεύθυνση προστέθηκε στο δείγμα σε αυτό το κύμα ή στο πρώτο κύμα Συγχώνευση 10 Συγχώνευση DB110_F X,L DB120 Μητρώο επαφών με διευθύνσεις 11 Πραγματοποιήθηκε επαφή με τη διεύθυνση Δεν πραγματοποιήθηκε επαφή με τη διεύθυνση 21 Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί η διεύθυνση 22 Η διεύθυνση είναι απροσπέλαστη 23 Η διεύθυνση δεν υπάρχει ή δεν είναι διεύθυνση κατοικίας ή δεν κατοικείται ή δεν είναι η κύρια κατοικία DB120_F -2 (L) Μόνο διαχρονική: ά.α. (DB110 όχι = 2, 8 ή 9) X,L DB130 Αποτέλεσμα ερωτηματολογίου νοικοκυριού 11 Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο νοικοκυριού Η συνέντευξη δεν ολοκληρώθηκε 21 Άρνηση συνεργασίας 22 Όλο το νοικοκυριό απουσιάζει προσωρινά κατά τη διάρκεια της επιτόπιας εργασίας 23 Το νοικοκυριό αδυνατεί να απαντήσει (ασθένεια, ανικανότητα κ.λπ.) 24 Άλλοι λόγοι DB130_F -2 ά.α. (DB120 όχι = 11 και DB110 όχι = 1) X,L DB135 Αποδοχή συνέντευξης νοικοκυριού 1 Η συνέντευξη είναι αποδεκτή για τη βάση δεδομένων 2 Απορρίφθηκε (επειδή δεν ολοκληρώθηκε η ατομική συνέντευξη) DB135_F -2 ά.α. (DB130 όχι = 11)

5 L 298/38 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μητρώο προσωπικών δεδομένων Βασικά δεδομένα BΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ X,L RB010 Έτος της έρευνας Έτος 4 ψηφία του έτους X,L RB020 Χώρα χώρας βλέπε παράρτημα X,L RB030 Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης Αριθμός αναγνώρισης (id) Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PID) L RB040 Τρέχον αριθμός αναγνώρισης νοικοκυριού Αριθμός αναγνώρισης (id) Αριθμός αναγνώρισης νοικοκυριού (HID) X RB050 Προσωπική συγχρονική στάθμιση 0+(Μορφότυπο 2.5) Στάθμιση RB050_F L RB060 Προσωπική βασική στάθμιση 0+(Μορφότυπο 2.5) Στάθμιση RB060_F L RB100 Άτομο δείγματος ή συγκάτοικος 1 Άτομο δείγματος 2 Συγκάτοικος RB100_F ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ X,L RB070 Μήνας γέννησης 1 12 Μήνας γέννησης RB070_F X,L RB080 Έτος γέννησης 1890-έτος έρευνας Έτος γέννησης RB080_F

6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/39 Μητρώο προσωπικών δεδομένων Βασικά δεδομένα ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ X,L RB090 Φύλο 1 Άνδρας 2 Γυναίκα RB090_F L RB110 Κατάσταση μέλους Για σημερινά μέλη του νοικοκυριού 1 Ήταν στο νοικοκυριό αυτό σε προηγούμενα κύματα ή σημερινό μέλος νοικοκυριού 2 Μετακινήθηκε στο νοικοκυριό αυτό από άλλο δείγμα νοικοκυριού μετά το προηγούμενο κύμα 3 Μετακινήθηκε στο νοικοκυριό αυτό από εξωτερικό δείγμα μετά το προηγούμενο κύμα 4 Νεογέννητο στο νοικοκυριό μετά το τελευταίο κύμα Όχι σημερινά μέλη του νοικοκυριού 5 Έφυγε μετά το προηγούμενο κύμα ή την τελευταία συνέντευξη εάν δεν υπήρξε επαφή κατά το προηγούμενο κύμα 6 Απεβίωσε 7 Έζησε στο νοικοκυριό τουλάχιστον τρεις μήνες κατά την περίοδο αναφοράς του εισοδήματος αλλά δεν καταγράφηκε στο μητρώο του νοικοκυριού αυτού RB110_F L RB120 Πού μετακινήθηκε το άτομο 1 Σε ιδιωτικό νοικοκυριό εντός της χώρας 2 Σε συλλογικό νοικοκυριό ή ίδρυμα εντός της χώρας 3 Στο εξωτερικό 4 Άγνωστο RB120_F -2 ά.α. (RB110 όχι = 5) L RB140 Μήνας μετακίνησης ή θανάτου του ατόμου 1 12 Μήνας RB140_F -2 ά.α. (RB110 όχι = 5 ή 6)

7 L 298/40 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μητρώο προσωπικών δεδομένων Βασικά δεδομένα ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ L RB150 Έτος μετακίνησης ή θανάτου του ατόμου Έτος 4 ψηφία του έτους RB150_F -2 ά.α. (RB110 όχι = 5 ή 6) L RB160 Αριθμός μηνών στο νοικοκυριό κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του εισοδήματος 0 12 Αριθμός μηνών RB160_F -2 ά.α. (RB110 όχι =5ή 6 ή 7) L RB170 Κατάσταση κύριας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του εισοδήματος 1 Εργαζόμενος 2 Άνεργος 3 Σε κανονική ή πρόωρη σύνταξη 4 Άλλο μη ενεργό άτομο RB170_F -2 ά.α. (RB110 όχι =5ή 6 ή 7) L RB180 Μήνας εισόδου του ατόμου στο νοικοκυριό 1 12 Μήνας RB180_F -2 ά.α. (RB110 όχι = 3) L RB190 Έτος εισόδου του ατόμου στο νοικοκυριό Έτος 4 ψηφία του έτους RB190_F -2 ά.α. (RB110 όχι = 3)

8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/41 Μητρώο προσωπικών δεδομένων Βασικά δεδομένα ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ X,L RB200 Κατάσταση διαμονής 1 Διαμένει στο νοικοκυριό 2 Απουσιάζει προσωρινά RB200_F -2 (L) Μόνο διαχρονική: ά.α. (RB110 όχι =1ή 2 ή 3 ή 4) X,L RB210 Κατάσταση βασικής δραστηριότητας 1 Εργαζόμενος 2 Άνεργος 3 Σε κανονική ή πρόωρη σύνταξη 4 Άλλο μη ενεργό άτομο RB210_F -2 (L) Μόνο διαχρονική: ά.α. (RB110 όχι =1ή 2 ή 3 ή 4) X,L RB220 Αριθμός αναγνώρισης πατέρα Αριθμός αναγνώρισης (id) Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PID) πατέρα RB220_F -2 ά.α. (ο πατέρας δεν είναι μέλος του νοικοκυριού) ή μόνο διαχρονική: (RB110 όχι =1ή 2 ή 3 ή 4) X,L RB230 Αριθμός αναγνώρισης μητέρας Αριθμός αναγνώρισης (id) Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PID) μητέρας RB230_F -2 ά.α. (η μητέρα δεν είναι μέλος του νοικοκυριού) ή μόνο διαχρονική: (RB110 όχι =1ή 2 ή 3 ή 4) X,L RB240 Αριθμός αναγνώρισης συζύγου/συντρόφου Αριθμός αναγνώρισης (id) Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PID) συζύγου/συντρόφου

9 L 298/42 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μητρώο προσωπικών δεδομένων Βασικά δεδομένα ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ RB240_F -2 ά.α. (το άτομο δεν έχει σύζυγο/σύντροφο ή ο/η σύζυγος/σύντροφος δεν είναι μέλος του νοικοκυριού) ή μόνο διαχρονική: (RB110 όχι = 1 ή 2 ή 3 ή 4) ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ X,L RB245 Κατάσταση ερωτωμένου Ερωτήθηκαν όλα τα μέλη του νοικοκυριού άνω των 16 ετών 1 Σημερινά μέλη του νοικοκυριού 16 ετών και άνω Μόνο επιλεγμένο μέλος του νοικοκυριού 16 ετών και άνω 2 Επιλεγμένος ερωτώμενος 3 Μη επιλεγμένος ερωτώμενος Μέλη του νοικοκυριού κάτω των 16 ετών στο τέλος της περιόδου αναφοράς του εισοδήματος 4 Μη επιλέξιμο πρόσωπο RB245_F -2 (L) Μόνο διαχρονική: ά.α. (RB110 όχι =1ή 2 ή 3 ή 4) X,L RB250 Κατάσταση δεδομένων Συμπληρωθείσες πληροφορίες ή πραγματοποιηθείσα συνέντευξη 11 Οι πληροφορίες συμπληρώθηκαν μόνο από συνέντευξη 12 Οι πληροφορίες συμπληρώθηκαν μόνο από μητρώα 13 Οι πληροφορίες συμπληρώθηκαν τόσο από συνέντευξη όσο και από μητρώα Δεν πραγματοποιήθηκε συνέντευξη, αν και έγινε επαφή 21 Το άτομο δεν ήταν σε θέση να απαντήσει (ασθένεια, ανικανότητα κ.λπ.) και δεν υπήρχε δυνατότητα υποκατάστασης 22 Δεν επέστρεψε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 23 Άρνηση συνεργασίας Δεν πραγματοποιήθηκε επαφή με το άτομο επειδή 31 Απουσίαζε και δεν υπήρχε δυνατότητα υποκατάστασης 32 Δεν πραγματοποιήθηκε επαφή για άλλους λόγους Οι πληροφορίες δεν συμπληρώθηκαν 33 Οι πληροφορίες δεν συμπληρώθηκαν για άγνωστο λόγο RB250_F -2 ά.α. (RB245 όχι =1ή 2 ή 3)

10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/43 Μητρώο προσωπικών δεδομένων Βασικά δεδομένα ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ X,L RB260 Τύπος συνέντευξης 1 Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε (προσωπική συνέντευξη-papi) 2 Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε (προσωπική συνέντευξη-capi) 3 Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε (CATI) 4 Διεκπεραιώθηκε από τον ίδιο τον ερωτώμενο 5 Συνέντευξη με υποκατάσταση RB260_F -2 ά.α. (RB250 όχι = 11 ή 13) X,L RB270 Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης του ατόμου που συμπλήρωσε το ατομικό ερωτηματολόγιο Αριθμός αναγνώρισης (id) Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PID) του ατόμου που συμπλήρωσε το ατομικό ερωτηματολόγιο RB270_F -2 ά.α. (RB260 όχι = 5) Μητρώο προσωπικών δεδομένων Εργασιακές πληροφορίες ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ X RL010 Προσχολική εκπαίδευση 0 99 ( 3 ) Αριθμός ωρών κατά τη διάρκεια συνήθους εβδομάδας RL010_F -2 ά.α. (το άτομο δεν έγινε δεκτό στη προσχολική εκπαίδευση λόγω της ηλικίας του/της, είναι σε υποχρεωτική εκπαίδευση ή είναι άνω των 12 ετών ή είναι πρώην μέλος του νοικοκυριού) X RL020 Υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση 0 99 ( 3 ) Αριθμός ωρών κατά τη διάρκεια συνήθους εβδομάδας RL020_F -2 ά.α. (το άτομο δεν έγινε δεκτό στην υποχρεωτική εκπαίδευση λόγω της ηλικίας του/της, ή είναι άνω των 12 ετών ή είναι πρώην μέλος του νοικοκυριού)

11 L 298/44 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μητρώο προσωπικών δεδομένων Εργασιακές πληροφορίες ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ X RL030 Παιδική φροντίδα σε κέντρο εκτός σχολικών ωρών (πριν/μετά) 0 99 Αριθμός ωρών κατά τη διάρκεια συνήθους εβδομάδας RL030_F -2 ά.α. (το άτομο δεν συμμετέχει σε προσχολική ή σχολική εκπαίδευση ή είναι άνω των 12 ετών ή είναι πρώην μέλος του νοικοκυριού) X RL040 Παιδική φροντίδα σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας 0 99 Αριθμός ωρών κατά τη διάρκεια συνήθους εβδομάδας RL040_F -2 ά.α. (το άτομο είναι άνω των 12 ετών ή είναι πρώην μέλος του νοικοκυριού) X RL050 Παιδική φροντίδα από επαγγελματία παιδοκόμο στο σπίτι του παιδιού ή στο σπίτι του/της παιδοκόμου 0 99 Αριθμός ωρών κατά τη διάρκεια συνήθους εβδομάδας RL050_F -2 ά.α. (το άτομο είναι άνω των 12 ετών ή είναι πρώην μέλος του νοικοκυριού) X RL060 Παιδική φροντίδα από παππούδες, άλλα μέλη του νοικοκυριού εκτός γονέων, άλλους συγγενείς, φίλους ή γείτονες 0 99 Αριθμός ωρών κατά τη διάρκεια συνήθους εβδομάδας RL060_F -2 ά.α. (το άτομο είναι άνω των 12 ετών ή είναι πρώην μέλος του νοικοκυριού) Δεδομένα νοικοκυριού Βασικά δεδομένα BΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ X,L HB010 Έτος της έρευνας Έτος 4 ψηφία του έτους X,L HB020 Χώρα χώρας Βλέπε παράρτημα

12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/45 Δεδομένα νοικοκυριού Βασικά δεδομένα BΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ X,L HB030 Αριθμός αναγνώρισης νοικοκυριού Αριθμός αναγνώρισης (id) Αριθμός αναγνώρισης νοικοκυριού (HID) X,L HB040 Ημερομηνία συνέντευξης νοικοκυριού Ημερομηνία HB040_F X,L HB050 Μήνας συνέντευξης νοικοκυριού 1 12 Μήνας HB050_F X,L HB060 Έτος συνέντευξης νοικοκυριού Έτος 4 ψηφία του έτους HB060_F X,L HB070 Προσωπικός αριθμός (id) του ατόμου που απαντά στο ερωτηματολόγιο νοικοκυριού Αριθμός αναγνώρισης (id) Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PID) του ατόμου που απαντά στο ερωτηματολόγιο νοικοκυριού HB070_F X,L HB080 Προσωπικός αριθμός (id) του ατόμου 1 που είναι υπεύθυνο για τη στέγαση Αριθμός αναγνώρισης (id) Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PID) του ατόμου 1 που είναι υπεύθυνο για τη στέγαση HB080_F X,L HB090 Προσωπικός αριθμός (id) του ατόμου 2 που είναι υπεύθυνο για τη στέγαση Αριθμός αναγνώρισης (id) Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PID) του ατόμου 2 που είναι υπεύθυνο για τη στέγαση HB090_F -2 ά.α. (Δεν υπάρχει δεύτερος υπεύθυνος)

13 L 298/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεδομένα νοικοκυριού Βασικά δεδομένα BΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ X,L HB100 Αριθμός λεπτών για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου νοικοκυριού 1 90 Αριθμός λεπτών για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου νοικοκυριού HB100_F Δεδομένα νοικοκυριού Εισόδημα ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ( 4 ) X,L HY010 Συνολικό ακαθάριστο εισόδημα νοικοκυριού (χωρίς συντελεστή πληθωρισμού) Συνολικό ποσό HY010_F -5 ( 5 ) Δεν συμπληρώνεται: δεν έγινε μετατροπή σε ακαθάριστο Δείκτες εισοδήματος ( 7 )( 8 ) Πρώτο ψηφίο Καθαρό/ακαθάριστο (κατά τη συλλογή των δεδομένων) (δεν υπάρχουν δεύτερα ψηφία) 1 Καθαρό 2 Ακαθάριστο 3 Καθαρό και ακαθάριστο (οι συνιστώσες συλλέχθηκαν εν μέρει καθαρές και εν μέρει ακαθάριστες) 4 Άγνωστο Επόμενα ψηφία ( 9 ) Συντελεστής τεκμαρτής εκτίμησης Συλλεχθείσα τιμή/καταγεγραμμένη τιμή X,L HY020 Συνολικό διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού (χωρίς συντελεστή πληθωρισμού) Συνολικό ποσό HY020_F Βλέπε ΗΥ010_F X,L HY022 Συνολικό διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν τις κοινωνικές παροχές εκτός από επιδόματα γήρατος και επιζώντων (χωρίς συντελεστή πληθωρισμού) Συνολικό ποσό HY022_F Βλέπε ΗΥ010_F

14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/47 Δεδομένα νοικοκυριού Εισόδημα ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ( 4 ) X,L HY023 Συνολικό διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού πριν από τις κοινωνικές παροχές περιλαμβανομένων των επιδομάτων γήρατος και επιζώντων (χωρίς συντελεστή πληθωρισμού) Συνολικό ποσό HY023_F Βλέπε ΗΥ010_F X,L HY025 Συντελεστής πληθωρισμού για μη απάντηση εντός του νοικοκυριού Συντελεστής HY025_F 1 Συμπληρώνεται η τιμή ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ( 4 ) X,L HY030N Τεκμαρτό μίσθωμα ( 11 ) HY030N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς 1 Εισόδημα (συμπληρώνεται η μεταβλητή) X,L HY040N Καθαρό εισόδημα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας HY040N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς Δείκτες εισοδήματος ( 12 ) Πρώτο ψηφίο Καθαρό/Ακαθάριστο (κατά τη συλλογή δεδομένων) (δεν υπάρχουν επόμενα ψηφία) 1 Μετά τους φόρους εισοδήματος στην πηγή και τις κοινωνικές εισφορές 2 Μετά τους φόρους εισοδήματος στην πηγή 3 Μετά τις κοινωνικές εισφορές 4 Ακαθάριστο ( 13 ) 5 Άγνωστο

15 L 298/48 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεδομένα νοικοκυριού Εισόδημα ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ( 4 ) Δεύτερο ψηφίο Καθαρό (καταγεγραμμένο) 1 Μετά τους φόρους εισοδήματος στην πηγή και τις κοινωνικές εισφορές 2 Μετά τους φόρους εισοδήματος στην πηγή 3 Μετά τις κοινωνικές εισφορές 5 Άγνωστο (πιθανόν μόνο με πρώτο ψηφίο =5) Επόμενα ψηφία Συντελεστής τεκμαρτής εκτίμησης Συλλεχθείσα τιμή/καταγεγραμμένη τιμή X,L HY050N Επιδόματα οικογενειακά, τέκνων και συναφή επιδόματα HY050N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς Βλέπε ΗΥ040N_F X,L HY060N Κοινωνικός αποκλεισμός που δεν κατατάσσεται αλλού HY060N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς Βλέπε ΗΥ040N_F X,L HY070N Επιδόματα στέγασης HY070N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς Βλέπε ΗΥ040N_F X,L HY080N Τακτικές μεταφορές μετρητών στο νοικοκυριό που εισπράχθηκαν HY080N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς Βλέπε ΗΥ040N_F

16 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/49 Δεδομένα νοικοκυριού Εισόδημα ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ( 4 ) X,L HY090N Καθαροί τόκοι, καθαρά μερίσματα και κέρδη από κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις μη ανώνυμης εταιρικής μορφής HY090N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς Βλέπε ΗΥ040N_F X,L HY100N Τόκοι που καταβάλλονται για ενυπόθηκο δάνειο ( 11 ) HY100N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς Δείκτες εισοδήματος Πρώτο ψηφίο (δεν υπάρχουν επόμενα ψηφία) 1 Εισόδημα (συμπληρώνεται η μεταβλητή) Επόμενα ψηφία Συντελεστής τεκμαρτής εκτίμησης Συλλεχθείσα τιμή/καταγεγραμμένη τιμή X,L HY110N Καθαρό εισόδημα ατόμων κάτω των 16 ετών HY110N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς Βλέπε ΗΥ040N_F X,L HY120N Τακτικοί φόροι περιουσίας HY120N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς -4 Το ποσό περιλαμβάνεται σε άλλη συνιστώσα εισοδήματος

17 L 298/50 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεδομένα νοικοκυριού Εισόδημα ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ( 4 ) Δείκτες εισοδήματος Πρώτο ψηφίο (δεν υπάρχουν επόμενα ψηφία) 1 Εισόδημα (συμπληρώνεται η μεταβλητή) Επόμενα ψηφία Συντελεστής τεκμαρτής εκτίμησης συλλεχθείσα τιμή/καταγεγραμμένη τιμή X,L HY130N Τακτικές μεταφορές μετρητών στο νοικοκυριό που καταβλήθηκαν HY130N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς Βλέπε ΗΥ040N_F X,L HY140N Φόρος εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Ποσό HY140N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς Δείκτες εισοδήματος Πρώτο ψηφίο (δεν υπάρχουν επόμενα ψηφία) 1 Εισόδημα (συμπληρώνεται η μεταβλητή) Επόμενα ψηφία Συντελεστής τεκμαρτής εκτίμησης Συλλεχθείσα τιμή/καταγεγραμμένη τιμή X,L HY145N Πληρωμές/επιστροφές για φορολογικές προσαρμογές Επιστροφές Πληρωμές HY145N_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή ακαθάριστης σειράς

18 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/51 Δεδομένα νοικοκυριού Εισόδημα ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ( 4 ) Δείκτες εισοδήματος Πρώτο ψηφίο (δεν υπάρχουν επόμενα ψηφία) 1 Εισόδημα (συμπληρώνεται η μεταβλητή) Επόμενα ψηφία Συντελεστής τεκμαρτής εκτίμησης Συλλεχθείσα τιμή/καταγεγραμμένη τιμή ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ( 4 )( 14 )( 15 ) X,L HY030G Τεκμαρτό μίσθωμα ( 11 ) HY030G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς 1 Εισόδημα (συμπληρώνεται η μεταβλητή) X,L HY040G Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας HY040G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς Δείκτες εισοδήματος ( 12 ) Πρώτο ψηφίο Καθαρό/Ακαθάριστο (κατά τη συλλογή δεδομένων) (δεν υπάρχουν επόμενα ψηφία) 1 Μετά τους φόρους εισοδήματος στην πηγή και τις κοινωνικές εισφορές 2 Μετά τους φόρους εισοδήματος στην πηγή 3 Μετά τις κοινωνικές εισφορές 4 Ακαθάριστο ( 13 ) 5 Άγνωστο Επόμενα ψηφία Συντελεστής τεκμαρτής εκτίμησης Συλλεχθείσα τιμή/καταγεγραμμένη τιμή

19 L 298/52 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεδομένα νοικοκυριού Εισόδημα ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ( 4 )( 14 )( 15 ) X,L HY050G Επιδόματα οικογενειακά, τέκνων και συναφή επιδόματα HY050G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς -1 ( 7 ) Λείπει Βλέπε ΗΥ040G_F X,L HY060G Κοινωνικός αποκλεισμός που δεν κατατάσσεται αλλού HY060G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς Βλέπε ΗΥ040G_F X,L HY070G Επιδόματα στέγασης HY070G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς Βλέπε ΗΥ040G_F X,L HY080G Τακτικές μεταφορές μετρητών στο νοικοκυριό που εισπράχθηκαν HY080G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς Βλέπε ΗΥ040G_F X,L HY090G Ακαθάριστοι τόκοι, ακαθάριστα μερίσματα και κέρδη από κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις μη ανώνυμης εταιρικής μορφής HY090G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς Βλέπε ΗΥ040G_F

20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/53 Δεδομένα νοικοκυριού Εισόδημα ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ( 4 )( 14 )( 15 ) X,L HY100G Τόκοι που καταβάλλονται για ενυπόθηκο δάνειο ( 11 ) HY100G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς Δείκτες εισοδήματος Πρώτο ψηφίο (δεν υπάρχουν επόμενα ψηφία) 1 Εισόδημα (συμπληρώνεται η μεταβλητή) Επόμενα ψηφία Συντελεστής τεκμαρτής εκτίμησης Συλλεχθείσα τιμή/καταγεγραμμένη τιμή X,L HY110G Ακαθάριστο εισόδημα ατόμων κάτω των 16 ετών HY110G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς Βλέπε ΗΥ040G_F X,L HY120G Τακτικοί φόροι περιουσίας HY120G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς Δείκτες εισοδήματος Πρώτο ψηφίο (δεν υπάρχουν επόμενα ψηφία) 1 Εισόδημα (συμπληρώνεται η μεταβλητή) Επόμενα ψηφία Συντελεστής τεκμαρτής εκτίμησης Συλλεχθείσα τιμή/καταγεγραμμένη τιμή

21 L 298/54 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεδομένα νοικοκυριού Εισόδημα ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ( 4 )( 14 )( 15 ) X,L HY130G Τακτικές μεταφορές μετρητών στο νοικοκυριό που καταβλήθηκαν HY130G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς Βλέπε ΗΥ040G_F X,L HY140G Φόρος εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Ποσό HY140G_F -5 Δεν συμπληρώνεται: συμπληρώνεται η μεταβλητή καθαρής σειράς Δείκτες εισοδήματος Πρώτο ψηφίο (δεν υπάρχουν επόμενα ψηφία) 1 Εισόδημα (συμπληρώνεται η μεταβλητή) Επόμενα ψηφία Συντελεστής τεκμαρτής εκτίμησης Συλλεχθείσα τιμή/καταγεγραμμένη τιμή Δεδομένα νοικοκυριού Κοινωνικός αποκλεισμός ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ X,L HS010 Έχει το νοικοκυριό καθυστερούμενες οφειλές σε σχέση με ενυπόθηκο δάνειο ή ενοίκιο κατά τους τελευταίους 12 μήνες; 1 Ναι 2 Όχι HS010_F -2 ά.α. (ιδιοκτήτης χωρίς βάρη ή στέγαση χωρίς ενοίκιο κατά τους τελευταίους 12 μήνες) X,L HS020 Έχει το νοικοκυριό καθυστερούμενες οφειλές σε σχέση με λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό, νερό, αέριο) κατά τους τελευταίους 12 μήνες; 1 Ναι 2 Όχι

22 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/55 Δεδομένα νοικοκυριού Κοινωνικός αποκλεισμός ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ HS020_F -2 ά.α. (δεν υπάρχουν λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) X,L HS030 Έχει το νοικοκυριό καθυστερούμενες οφειλές σε σχέση με αποπληρωμές χρεών από αγορές με δόσεις ή άλλες πληρωμές δανείων (χρέη που δεν αφορούν τη στέγαση) κατά τους τελευταίους 12 μήνες; 1 Ναι 2 Όχι HS030_F -2 ά.α. (δεν υπάρχουν αποπληρωμές χρεών από αγορές με δόσεις και άλλες πληρωμές δανείων) ΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ο ΜΗΝΑΣ, ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΩΔΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ X,L HS040 Δυνατότητα πληρωμής διακοπών μιας εβδομάδας ετησίως μακριά από το σπίτι 1 Ναι 2 Όχι HS040_F X,L HS050 Δυνατότητα πληρωμής ενός γεύματος με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι (ή αντίστοιχο γεύμα χορτοφαγίας) κάθε δεύτερη ημέρα 1 Ναι 2 Όχι HS050_F X,L HS060 Δυνατότητα αντιμετώπισης απροσδόκητων δαπανών 1 Ναι 2 Όχι HS060_F

23 L 298/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεδομένα νοικοκυριού Κοινωνικός αποκλεισμός ΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ο ΜΗΝΑΣ, ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΩΔΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ X,L HS070 Έχετε τηλέφωνο (περιλαμβανομένου του κινητού); 1 Ναι 2 Όχι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα 3 Όχι άλλος λόγος HS070_F X,L HS080 Έχετε έγχρωμη τηλεόραση; 1 Ναι 2 Όχι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα 3 Όχι άλλος λόγος HS080_F X,L HS090 Έχετε υπολογιστή; 1 Ναι 2 Όχι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα 3 Όχι άλλος λόγος HS090_F X,L HS100 Έχετε πλυντήριο ρούχων; 1 Ναι 2 Όχι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα 3 Όχι άλλος λόγος HS100_F X,L HS110 Έχετε αυτοκίνητο; 1 Ναι 2 Όχι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα 3 Όχι άλλος λόγος HS110_F

24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/57 Δεδομένα νοικοκυριού Κοινωνικός αποκλεισμός ΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ο ΜΗΝΑΣ, ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΩΔΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ X,L HS120 Δυνατότητα να καλυφθεί οικονομικά ο μήνας 1 Με μεγάλη δυσκολία 2 Με δυσκολία 3 Με κάποια δυσκολία 4 Σχετικά εύκολα 5 Εύκολα 6 Πολύ εύκολα HS120_F X,L HS130 Χαμηλότερο μηνιαίο εισόδημα που χρειάζεται για να καλυφθεί οικονομικά ο μήνας ( 16 ) HS130_F X,L HS140 Σε ποιο βαθμό το κόστος στέγασης αποτελεί οικονομική επιβάρυνση για το νοικοκυριό; 1 Μεγάλη επιβάρυνση 2 Μικρή επιβάρυνση 3 Δεν αποτελεί επιβάρυνση HS140_F X,L HS150 Σε ποιο βαθμό η αποπληρωμή χρεών από αγορές με δόσεις ή δάνεια εκτός των ενυπόθηκων δανείων ή των δανείων που συνδέονται με την κατοικία αποτελεί οικονομική επιβάρυνση για το νοικοκυριό; 1 Η αποπληρωμή αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση 2 Η αποπληρωμή αποτελεί μικρή επιβάρυνση 3 Η αποπληρωμή δεν αποτελεί καθόλου επιβάρυνση HS150_F -2 ά.α. (δεν υπάρχει αποπληρωμή χρεών)

25 L 298/58 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεδομένα νοικοκυριού Κοινωνικός αποκλεισμός ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ X HS160 Προβλήματα με την κατοικία: πολύ σκοτεινή, όχι αρκετό φως 1 Ναι 2 Όχι HS160_F X HS170 Θόρυβος από γείτονες ή θόρυβος από το δρόμο (κυκλοφορία, επιχειρήσεις, εργοστάσια κ.λπ.) 1 Ναι 2 Όχι HS170_F X HS180 Ρύπανση, καπνιά ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα από την κυκλοφορία ή τη βιομηχανία 1 Ναι 2 Όχι HS180_F X HS190 Έγκλημα, βία ή βανδαλισμοί στην περιοχή 1 Ναι 2 Όχι HS190_F Δεδομένα νοικοκυριού Στέγαση ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ X,L HH010 Τύπος κατοικίας 1 Ανεξάρτητη μονοκατοικία 2 Μονοκατοικία ημιανεξάρτητη ή ενωμένη (με μία ή δύο μεσοτοιχίες) 3 Διαμέρισμα σε κτίριο με λιγότερα από 10 διαμερίσματα 4 Διαμέρισμα σε κτίριο με 10 ή περισσότερα διαμερίσματα 5 Άλλος τύπος κατοικίας

26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 298/59 Δεδομένα νοικοκυριού Στέγαση ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ HH010_F X,L HH020 Καθεστώς ιδιοκτησίας 1 Ιδιοκτήτης 2 Ενοικιαστής ή υπενοικιαστής που καταβάλλει ενοίκιο ανάλογα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες 3 Η κατοικία ενοικιάζεται σε μειωμένη τιμή (χαμηλότερη από την τιμή της αγοράς) 4 Η κατοικία παρέχεται χωρίς καταβολή ενοικίου HH020_F X,L HH030 Αριθμός δωματίων που έχει στη διάθεσή του το νοικοκυριό 1 9 Αριθμός δωματίων ή περισσότερα δωμάτια HH030_F X,L HH031 ( 17 ) Έτος σύμβασης ή αγοράς ή εγκατάστασης Έτος (4 ψηφία) Έτος σύμβασης ή αγοράς ή εγκατάστασης HH031_F -2 ά.α. (ΚΜ χρησιμοποιούν αντικειμενικές εθνικές μεθόδους για τον υπολογισμό του τεκμαρτού μισθώματος) X,L HH040 Οροφή που στάζει, υγρασία στους τοίχους, στα πατώματα ή στα θεμέλια, σάπια πλαίσια παραθύρων ή πατώματα 1 Ναι 2 Όχι HH040_F X,L HH050 Δυνατότητα να διατηρείται το σπίτι αρκετά ζεστό 1 Ναι 2 Όχι HH050_F

27 L 298/60 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεδομένα νοικοκυριού Στέγαση ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ( 4 ) X,L HH060 Τρέχον μίσθωμα σε σχέση με κατοικούμενη οικία, ενδεχομένως HH060_F -2 ά.α. (HH020 όχι = 2 ή 3) X,L HH061 ( 18 ) Υποκειμενικό μίσθωμα σε σχέση με άτομο διαφορετικό από το μισθωτή που καταβάλλει μίσθωμα σε τιμές αγοράς HH061_F -2 ά.α. (HH020 όχι = 1ή 3 ή 4) ή ΚΜ δεν χρησιμοποιούν υποκειμενική μέθοδο για τον υπολογισμό του τεκμαρτού μισθώματος X HH070 Συνολικό κόστος στέγασης (περιλαμβάνονται ηλεκτρικό, νερό, αέριο και θέρμανση) Ποσό HH070_F ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ X,L ( 17 ) HH080 Μπάνιο ή ντους στην κατοικία 1 Ναι 2 Όχι HH080_F -2 (L) ά.α. (ΚΜ χρησιμοποιούν αντικειμενικές εθνικές μεθόδους για τον υπολογισμό του τεκμαρτού μισθώματος) X,L ( 17 ) HH090 Εσωτερική τουαλέτα με καζανάκι για αποκλειστική χρήση του νοικοκυριού 1 Ναι 2 Όχι HH090_F -2 (L) ά.α. (ΚΜ χρησιμοποιούν αντικειμενικές εθνικές μεθόδους για τον υπολογισμό του τεκμαρτού μισθώματος)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός Συμβολαίου Ν o 10501.2008.001-2008.692

Aριθμός Συμβολαίου Ν o 10501.2008.001-2008.692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Aριθμός Συμβολαίου Ν o 10501.2008.001-2008.692

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2011 Δείκτες συνθηκών διαβίωσης Από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Έκδοση 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE eurostat Αριθμοί κλειδιά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Σλοβακία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Γερμανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (4 ος ΓΥΡΟΣ, 2008/9) 2008 1 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που επαναλαμβάνεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών για την απογραφή πληθυσμού 2011

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών για την απογραφή πληθυσμού 2011 Δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών για την απογραφή πληθυσμού 2011 Ημερομηνία έναρξης: 9η Μαΐου 2011 Σκοπός έρευνας Από τη μία πλευρά, η έρευνα νοικοκυριών χρησιμεύει στη διασφάλιση ποιότητας του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη Griechische Fassung Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη > Το ευρωπαϊκό δίκαιο > Εργασία σε διάφορα κράτη μέλη > Συνταξιοδότηση Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Εργασία δίχως σύνορα Τα σύνορα της Ευρώπης σμίγουν. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Eρευνών ΑΘΗΝΑ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφή της Έρευνας

1. Περιγραφή της Έρευνας 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που σκοπό έχει να συλλέξει πληροφορίες για τις στάσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Συνεισφορά της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και της ΕΖΕΣ: Προβλήματα και καλές πρακτικές για την εφαρμογή του στην Ελλάδα

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και της ΕΖΕΣ: Προβλήματα και καλές πρακτικές για την εφαρμογή του στην Ελλάδα Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και της ΕΖΕΣ: Προβλήματα και καλές πρακτικές για την εφαρμογή του στην Ελλάδα Γιώργος Γεωργαράκης Απόφοιτος Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΚΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...6. 1. Μονάδα επιφάνειας...6 2. Εναλλαγή δείγµατος...6 3. Κενές κατοικίες και αρνήσεις...6 4. Έντυπα της έρευνας...

ΙΙΙ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...6. 1. Μονάδα επιφάνειας...6 2. Εναλλαγή δείγµατος...6 3. Κενές κατοικίες και αρνήσεις...6 4. Έντυπα της έρευνας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΓΕΝΙΚΑ...2 ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 1. Κατοικία...3 2. Νοικοκυριό...3 2.1 Μέλη του νοικοκυριού...4 2.2 Μη µέλη του νοικοκυριού...4 2.3 Υπεύθυνος του νοικοκυριού...5 3.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Μάθε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Λιθουανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο...1 Φόρος Εισοδήματος...2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις...22 Φόρος Κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Ρουμανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Ρουμανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Ρουμανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα