ΤΗΛ Fax Web site:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛ. 2132010105 2132010106 2132010108 Fax. 2106446171 Web site: www.esdy.edu.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 196 ΤΚ /ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛ Fax Web site: Αθήνα, 9 Μαρτίου 2010 Αριθ. Πρωτ.Ε.Σ..Υ./ 3052 ΘΕΜΑ: «Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Ειδίκευσης στους τοµείς ηµόσιας Υγείας και ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας από την Ε.Σ..Υ., για υπαλλήλους µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου µoνίµους ή αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, δηµόσιας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ) των ΥΠΕ και άλλων δηµοσίων υγειονοµικών φορέων και υπηρεσιών, και οργανισµών κοινωνικής φροντίδας (της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθµού, δηµοσίων ασφαλιστικών ταµείων, καθώς και φορέων και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας που επιβλέπονται από άλλα υπουργεία) των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας». ΣΧΕΤ.: Η υπ αριθµ. Υ2α/ΓΠ οικ / Απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η από Σύµβαση έργου µεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και της Ε.Σ..Υ. Ι. Σας πληροφορούµε ότι για τη διετία από έως θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Ειδίκευσης (ΜΠΕ) ηµόσιας Υγείας και ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας υπάλληλοι που απασχολούνται µε σχέση εργασίας δηµόσιου δικαίου µόνιµοι ή αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στις πιο κάτω οµάδες υπηρεσιών: Α.- των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, δηµόσιας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ) των ΥΠΕ των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Β.- των δηµόσιων υγειονοµικών φορέων και υπηρεσιών και οργανισµών κοινωνικής φροντίδας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθµού των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Γ.- των δηµόσιων υγειονοµικών φορέων και υπηρεσιών και οργανισµών κοινωνικής φροντίδας των δηµόσιων ασφαλιστικών ταµείων των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας..- των φορέων και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας που επιβλέπονται από άλλα Υπουργεία των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. 1

2 εκτοί στα δύο Μεταπτυχιακά Προγράµµατα ( ηµόσιας Υγείας και ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας) γίνονται οι απόφοιτοι Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ σχετικών µε Επιστήµες Υγείας, Ιατροβιολογικές Επιστήµες, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες, ιοικητικές, Οικονοµικές, Νοµικές και Πολιτικές Επιστήµες. Το περιεχόµενο των σπουδών και των µαθηµάτων θα είναι το ίδιο µε αυτό στα ήδη παρεχόµενα ετήσια µεταπτυχιακά προγράµµατα της Ε.Σ..Υ. Η δοµή µόνο θα διαφέρει, τα µαθήµατα θα γίνονται σε µηνιαία τετραήµερα (Τετάρτη έως και Σάββατο) διάρκειας 34 ωρών (2 ηµέρες Χ 9 ώρες/ηµέρα και 2 ηµέρες Χ 8 ώρες/ηµέρα). Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάθε µαθήµατος περιλαµβάνει επιπλέον 5 ώρες ατοµικής επιβλεπόµενης εκπαίδευσης, δηλαδή, σύνολο 39 εκπαιδευτικών ωρών ανά µάθηµα. Η διδασκαλία των µαθηµάτων ολοκληρώνεται σε 20 και 21 µήνες για τη ηµόσια Υγεία και τη ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας αντίστοιχα και το τελευταίο τετράµηνο/τρίµηνο θα είναι αφιερωµένο στην εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Σε καθένα από τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράµµατα θα φοιτήσουν µέχρι εικοσιπέντε (25) σπουδαστές, σύµφωνα µε την ακόλουθη κατανοµή: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ηµόσιας Υγείας Τουλάχιστον ποσοστό 40% από τους εικοσιπέντε σπουδαστές (άτοµα 10) και κατ ανώτατο όριο 80% (άτοµα 20) θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Τουλάχιστον ποσοστό 80% από τους είκοσιπέντε σπουδαστές (άτοµα 20) θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Σε περίπτωση που ο αριθµός των επιτυχόντων είναι µικρότερος από τα ανωτέρω ελάχιστα ποσοστά κατά κατηγορία, οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους των άλλων κατηγοριών µε βάση τη σειρά επιτυχίας τους. ΙΙ Για την επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών λαµβάνεται υπόψη (µε µοριοδότηση): 1.- Αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και µοριοδότηση του υποψηφίυ µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: Βαθµός του βασικου πτυχίου Συνάφεια του τίτλου σπουδών µε το αντικείµενο του κάθε προγράµµατος Παρούσα θέση απασχόλησης ως προς την ιεραρχία (για το πρόγραµµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας) και η συνάφεια της παρούσας θέσης (για το πρόγραµµα ηµόσιας Υγείας). Χρόνος προϋπηρεσίας Επιστηµονική δραστηριότητα 2.- Προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής, όπου θα συνεκτιµώνται: οι γνώσεις σε θέµατα διοίκησης υπηρεσιών υγείας και δηµόσιας υγείας, η συσχέτιση της προηγούµενης εµπειρίας και προϋπηρεσίας µε τα δύο αυτά αντικείµενα, η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και η γενικότερη προσωπικότητα, συγκρότηση και τα κίνητρα του υποψηφίου ως προς τη δηµόσια υγεία ή τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας, αλλά και τη µεταπτυχιακή εκπαίδευση γενικότερα. εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι υπάλληλοι έχουν ήδη αποκτήσει συναφείς µεταπτυχιακούς τίτλους ή είναι ήδη φοιτητές σε συναφή µεταπτυχιακά προγράµµατα. 2

3 Τα µαθήµατα, που θα πραγµατοποιηθούν στους χώρους του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», είναι ίδια µε αυτά που ήδη διδάσκονται στα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα της Ε.Σ..Υ. πλήρους φοίτησης και θα διδαχθούν από τους ίδιους υπευθύνους µαθηµάτων και εκπαιδευτές. ΙΙΙ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ηµόσιας Υγείας περιλαµβάνει τα παρακάτω 23 µαθήµατα, εκ των οποίων τα 7 είναι κοινά µε εκείνα του Προγράµµατος ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΓΩΓΗ & ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Β ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ- Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3

4 IV Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας περιλαµβάνει τα κάτωθι αναφερόµενα 21 µαθήµατα, εκ των οποίων τα 7 είναι κοινά µε εκείνα του Προγράµµατος ηµόσιας Υγείας. Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Β ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ 4

5 V Σύµφωνα µε τη σχετική Υπουργική Απόφαση, η φοίτηση των επιλεγέντων υπαλλήλων στα προγράµµατα είναι υποχρεωτική και συνεπάγεται την αποδέσµευσή τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα κατά τη διάρκεια φοίτησής τους σε αυτά (µηνιαία τετραήµερα πρωινά από Τετάρτη έως και Σάββατο). Το πρόγραµµα σπουδών και η διαδικασία αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής επίδοσης των φοιτητών είναι ίδια µε αυτά των ετήσιων προγραµµάτων της Ε.Σ..Υ., εξασφαλίζοντας έτσι την ακαδηµαϊκή ισοτιµία των µεταπτυχιακών τίτλων της διετούς διάρκειας µε αυτούς της ετήσιας. Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας µπορεί να γίνει: Α) Ηλεκτρονικά: Μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Σ..Υ. (www.esdy.edu.gr), από µέχρι και Οι υποψήφιοι δηµιουργούν λογαριασµό χρήστη και ακολουθούν τα βήµατα συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, συνυποβάλλοντας όποια από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν σε ηλεκτρονική µορφή. Στη συνέχεια, εκτυπώνουν την υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση και την υποβάλουν ή την ταχυδροµούν (ΕΛΤΑ ή µε courier) µαζί µε όλα τα πρωτότυπα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196- Τ.Κ Αθήνα), σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται: Αίτηση για το ιετές Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Βορείου Ελλάδος Πρόγραµµα ηµόσιας Υγείας ή Πρόγραµµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ανάλογα µε το Πρόγραµµα στο οποίο υποβάλλουν αίτηση). Β) Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι συµπληρώνουν το έντυπο Αίτησης-βιογραφικού ΚΑΙ το αρχείο excel (το οποίο αποθηκεύουν σε δισκέτα ή CD) και τα συνυποβάλλουν ή τα ταχυδροµούν (ΕΛΤΑ ή µε courier), µαζί µε όλα τα απαιτούµενα πρωτότυπα δικαιολογητικά, από µέχρι και , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από 9.00 π.µ. έως µ.µ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196- Τ.Κ Αθήνα), σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται: Αίτηση για το ιετές Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Βορείου Ελλάδος Πρόγραµµα ηµόσιας Υγείας ή Πρόγραµµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ανάλογα µε το Πρόγραµµα στο οποίο υποβάλλουν αίτηση) ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Έντυπο Αίτησης-βιογραφικού σηµειώµατος (βλέπε συνηµµένο έντυπο). ιατίθεται από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ε.Σ..Υ., καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή, στην ιστοσελίδα Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωµένο). Μεταπτυχιακοί τίτλοι επικυρωµένοι (αν υπάρχουν). Ειδικότητα (για γιατρούς, αν έχει αποκτηθεί). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι α) τα στοιχεία που αναγράφει ο υποψήφιος στο έντυπο της Αίτησης - Βιογραφικού σηµειώµατος είναι αληθή και β) τα συνυποβαλλόµενα αποδεικτικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία θα προσκοµισθούν, αν ζητηθούν. ύο συστατικές επιστολές, οι οποίες υποβάλλονται, εσώκλειστες, σε υπογεγραµµένο φάκελο. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, όπου φαίνεται η σχέση εργασίας, η παρούσα θέση, τα έτη υπηρεσίας στην παρούσα θέση και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας (επικυρωµένη). Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία (επικολλάται). 5

6 H ανακοίνωση πρόσκλησης για προσωπική συνέντευξη και προφορική εξέταση των υποψηφίων θα δηµοσιοποιηθεί έως τις 20 Μαΐου Οι συνεντεύξεις θα πραγµατοποιηθούν την προτελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου Στην ανακοίνωση θα αναφέρεται η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα προσέλευσης των υποψηφίων. Κατά την προσέλευση για συνέντευξη, οι υποψήφιοι πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους ή επικυρωµένες φωτοτυπίες αυτών. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα κρατούνται στη Γραµµατεία της Ε.Σ..Υ. για διάστηµα 3 µηνών από την έκδοση των αποτελεσµάτων, για τη δυνατότητα επανεξέτασής τους σε περίπτωση ενστάσεων. Ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές πέραν των 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων. Μέσα στο διάστηµα των 3 µηνών θα µπορούν οι υποψήφιοι να ζητούν από τη Γραµµατεία να τους επιστραφούν τα δικαιολογητικά τους, άλλως, µετά το πέρας των 3 µηνών, θα καταστρέφονται. Οι επιλεγέντες οφείλουν εντός 10 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τη θέση φοίτησής τους και ότι έχουν εξασφαλίσει την αποδέσµευσή τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Επίσης, κατά την εγγραφή τους, θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Εκπαίδευσης δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ε.Σ..Υ. στα τηλέφωνα , , , ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Ε.Σ..Υ. (www.esdy.edu.gr) Παρακαλούνται οι φορείς, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα προκήρυξη, να ενηµερώσουν σχετικά τις Υπηρεσίες που εποπτεύουν. Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Σ..Υ. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών Γραφείο κ.κ. Γεν. Γραµµατέων Γραφείο κ. Ειδ. Γραµµατέα Γραφείο κ.κ. Γεν. /ντών /νση Οικονοµικού /νση ηµόσιας Υγιεινής /νση Προσωπικού /νση Εκπαίδευσης και Έρευνας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1.- Κοσµητεία 2.- Γραµµατεία 6

7 3.- Τοµείς της Ε.Σ..Υ. 7

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1042539 ΕΞ 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: ΑΘΗΝΑ: 29/09/2011 ΑΡΙΘΜ. ΠΡ.:Β138161

ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: ΑΘΗΝΑ: 29/09/2011 ΑΡΙΘΜ. ΠΡ.:Β138161 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ /ΝΣΗ: Α2 TMHMA:1

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 29/10/2013 Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, έχοντας υπόψη του: α. τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα 29 Ιουν 2012 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: Αθήνα: Αριθμ. Πρ.: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού»

Η ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» ικαιούχος: ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ (91) Ταχ. /νση: Πλαστήρα 9 Ναύπακτος,15-2-2012 Αρθµ. Πρωτ.127 ΤΚ:30300 Πληροφορίες: Κ.Παναγοπούλου Τηλ:2634027313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραμματεία ιοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. Αριθμός 2699/41/25.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΘΗΝΑ, 14-12-11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 10034 ΕΞ11 1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 06/03/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3423 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 46 Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ aa ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6ΕΕΜΟΟ-ΣΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σέδες,6 Ιουνίου 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 106.802/1/2012ΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 106.802/1/2012ΟΧ 8.104 / 1 / 2012 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Φθιώτιδας (06) Ταχ. /νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Α, ΛΑΜΙΑ Τ.Κ.: 3500 Πληροφορίες: Γιώργος Μανούκας Τηλέφωνο: 223030326 FAX: 223067709 Email: manoukas983@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ:1/2207/ 103/28.08.14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013»

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ: 25/10/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B140511 ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τµήµα: ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Β.Σοφίας 135

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» (ΒΟΛΟΣ, 18-20/04/2013) ΤΕΥΧΟΣ 14 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» (ΒΟΛΟΣ, 18-20/04/2013) ΤΕΥΧΟΣ 14 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 14 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» (ΒΟΛΟΣ, 18-20/04/2013) Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνέχιση της πρωτοβουλίας που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα