ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κατερίνη 24/ 09/ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3201 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παρμενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες: Λογιστήριο Τηλέφωνο: FAX: culture.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1-Ε ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ» ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ) ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ». (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2859,63 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%). Στην Κατερίνη σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οδό Παρμενίωνος 32 στην Κατερίνη και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Παρμενίωνος 32, ΤΚ Κατερίνη, με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τoν κ.μπέσιο Ματθαίο, αναπληρωτή Προϊστάμενο της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και Β) Της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη Μοναστηρίου 212 ΤΚ 54628, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης τηλ , φαξ , εφεξής καλούμενος ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, κ. Μπέσιος Ματθαίος, με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α / ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού». 2. Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α / ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 3. Το Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α/ ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας 7 Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού» 4. Τo Π.Δ. 74/1985 που αφορά στην συμπλήρωση του Π. Δ/τος 16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 70/Β / ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 5. To άρθρο 81 του N.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α / ) «Περί τρόπου εκτέλεσης Αρχαιολογικών έργων». 6. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α / ) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων». 7. Το Ν 4049/2012 (ΦΕΚ 35/α / ) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» 8. Το Ν 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». 9. Το Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1

2 10. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α / ) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 11. Την υπ αρ /739 (ΦΕΚ 1291/Δ / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων. 12. Τις πιστώσεις του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης » (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ). 13. Το με αρ. 2578/ Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια εργοταξιακού εξοπλισμού, εξοπλισμού έργων πρασίνου και υλικών περίφραξης» και δικαίωμα προαίρεσης 20%, επί της συνολικής δαπάνης, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ) του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη ». 14. Την υπ αρ. πρωτ. 2637/ (ΑΔΑ. Β41ΝΓ-Μ2Φ) απόφαση της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 15. Την υπ` αρ. 3002/ απόφαση κήρυξης έκπτωτου προμηθευτού και την κατακύρωση προμήθειας για την κατηγορία Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων- Εξοπλισμός σήμανσης στον δεύτερο μειοδότη 16. Την υπ αρ. 3133/ πρόσκληση υπογραφής σύμβασης, ΑΝΑΘΈΤΕΙ Στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την κατηγορία 1-Ε ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ της «Προμήθειας Εργοταξιακού εξοπλισμού, Εξοπλισμού έργων πρασίνου και Ύλικων Περίφραξης» για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ ), του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη », αντί του συνολικού ποσού των 2859,63 (δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και των λοιπών κρατήσεων, με δικαίωμα προαίρεσης 20%. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει την παραπάνω προμήθεια και να παραδώσει τα απαιτούμενα είδη (εξοπλισμό και υλικά) σεβόμενος πλήρως τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας καθώς και τους όρους της υπ αρ. 2105/ Προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και παράδοση των ειδών της κατηγορίας 1-Ε ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ της προμήθειας (1) Εργοταξιακού εξοπλισμού, (2)Εξοπλισμού έργων πρασίνου και (3) Υλικών περίφραξης για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ ), του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη », όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ αρ.2105/ Προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, στα συνημμένα της (Τεχνικές προδιαγραφές) στην υπ αριθ.πρωτοκ. 2545/ τεχνική και στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών και η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. Η δοθείσα οικονομική προσφορά είναι η εξής: Α/Α Σύντομη περιγραφή είδους Mονά δα Ποσότη τα Τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) 1-Ε. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- ΕΞΟΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 1 Μποτάκια ασφαλείας (ζεύγος), με αντιολισθητικό πέλμα και προστασία πάνω δαχτύλων και πέλματος, από αντιστατικό υλικό, υποχρεωτική σήμανση CE και μέγεθος σύμφωνα με τις ανατομικές αναλογίες των εργαζομένων (EN ISO 20345) τεμ ,74 386,10 474,90 2 Μπότα (ζεύγος), PVC γονάτου με ενισχυμένη σόλα, αδιάβροχη στο νερό, υποχρεωτική σήμανση CE και μέγεθος σύμφωνα με τις ανατομικές αναλογίες των εργαζομένων (EN ISO 20347). τεμ. 5 6,96 34,80 42,80 2

3 3 Κράνος προστασίας εργοταξίου, από τεμ. 18 9,20 165,60 203,69 πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο με γείσο, υφασμάτινο κεφαλόδεμα και ρύθμιση μεγέθους, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 397) 4 Ωτοασπίδες κεφαλής (ακουστικό) απομείωσης τεμ. 15 5,40 81,00 99,63 θορύβου τουλάχιστον 28 db, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 352) 5 Προστατευτικά γυαλιά, αντιχαρακτικά, αντιθαμβωτικά, τεμ. 5 2,40 12,00 14,76 αντοχή σε κρούσεις και χημικά, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 166 και EN 170) 6 Προστατευτικά γυαλιά, κλειστού τύπου, με τεμ. 5 4,40 22,00 27,06 στεγανότητα έναντι υγρών, σωματιδίων, αερίων και ατμών, αντιχαρακτικά, αντιθαμβωτικά, αντοχή σε κρούσεις, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 166) 7 Μάσκα σκόνης απλή, για προστασία από αβλαβείς τεμ ,84 84,00 103,32 σκόνες, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 149) 8 Μάσκα ενεργού άνθρακα βραχείας χρήσεως FFP3, με τεμ. 20 2,70 54,00 66,42 βαλβίδα εκπνοής, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 149) 9 Επιγονατίδες βαρέως τύπου ενισχυμένες ζεύγος, για τεμ. 5 12,82 64,10 78,84 τοποθέτηση έξω από τη φόρμα, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 14404) 10 Γάντια εργασίας (ζεύγος) δερματοπάνινα οικοδομικά τεμ. 20 1,30 26,00 31,98 ζεύγος, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 388) και μέγεθος σύμφωνα με τις ανατομικές αναλογίες των εργαζομένων 11 Γάντια προστασίας latex οικοδομής επαγγελματικής τεμ. 20 2,66 53,20 65,44 χρήσης (ζεύγος), αδιάβροχα, αντιολισθητικά, με αντοχή στα χημικά, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 388, ΕΝ 374-3), μήκος 30cm και μέγεθος σύμφωνα με τις ανατομικές αναλογίες των εργαζομένων 12 Γάντια προστασίας από κοπή (ζεύγος),υποχρεωτική τεμ. 4 13,96 55,84 68,68 σήμανση CE (EN 388, ΕΝ 407) και μέγεθος σύμφωνα με τις ανατομικές αναλογίες των εργαζομένων 13 Γιλέκο φωσφορούχο, χρώματος κίτρινου, με τεμ. 15 7,90 118,50 145,76 ανακλαστικές ταινίες, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 471) 14 Φόρμα εργασίας, σαλοπέτα, υποχρεωτική σήμανση τεμ ,74 437,40 538,00 CE και μέγεθος σύμφωνα με τις ανατομικές αναλογίες των εργαζομένων 15 Ποδιά-εργαλειοθήκη οικοδόμου τεμ. 6 13,80 82,80 101,84 16 Καπέλο με γείσο, βαμβακερό τεμ. 20 3,58 71,60 88,07 17 Κουτί φαρμακείου πλαστικό φορητό, πλήρες με τα τεμ. 1 28,00 28,00 34,44 απαιτούμενα φάρμακα, γάζες κ.τ.λ., υποχρεωτική σήμανση CE 18 Γάντια προστασίας κηπευτικά (ζεύγος), από λάτεξ, τεμ. 20 1,40 28,00 34,44 αντοχή σε τρίψιμο, σχίσιμο κόψιμο και τριβή, αδιάβροχα, αντιαλλεργικά, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 388) και μέγεθος σύμφωνα με τις ανατομικές αναλογίες των εργαζομένων 19 Μάσκα ψεκάσματος ολόκληρου προσώπου με φίλτρο τεμ. 2 74,00 148,00 182,04 γενικής χρήσης, που προσαρμόζεται στο απαιτούμενο μέγεθος, υποχρεωτική σήμανση CE 20 Ανταλλακτικό φίλτρο που προσαρμόζεται στην τεμ. 8 6,10 48,80 60,02 προσφερόμενη μάσκα ολόκληρου προσώπου, υποχρεωτική σήμανση CE (EN14387) 21 Προστατευτική ασπίδα προσώπου κηπουρού, με πλέγμα προστασίας και διπλό στήριγμα κεφαλής, υποχρεωτική σήμανση CE (EN 1731) τεμ. 4 16,40 65,60 80,69 3

4 22 Φόρμα εργασίας, ολόσωμη για προστασία έναντι τεμ. 2 11,52 23,04 28,34 χημικών, για ψεκασμό πρασίνου, βραχείας χρήσης,υποχρεωτική σήμανση CE 23 Πλέγμα σήμανσης-οριοθέτησης, ύψους 1m πλαστικό m 50 0,60 30,00 36,90 πορτοκαλί, σε ρολό 24 Ταινία σήμανσης πλαστική 200μ. τεμ. 4 2,68 10,72 13,19 25 Κώνος οδοσήμανσης ύψους 0,50 m από τεμ ,38 193,80 238,37 πολυαιθυλένιο, σε πορτοκαλί χρώμα, μαλακός με δύο αντανακλαστικές ταινίες, βάρους περίπου 1800gr Σύνολο 1-Ε. 2324, ,63 Σύνολο 1-Ε. (Ολογράφως με Φ.Π.Α.):Δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα για την προμήθεια και παράδοση των ειδών (υλικών και εξοπλισμού) της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 2 Διάρκεια τρόπος και τόπος εκτέλεσης των εργασιών/ Υποχρεώσεις-Κυρώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος δεσμεύεται και υποχρεούται να παραδίδει τα είδη της «Προμήθειας εργοταξιακού εξοπλισμού, Εξοπλισμού έργων πρασίνου και Υλικών περίφραξης», σε οριζόμενες από την Υπηρεσία και τους επιβλέποντες του έργου ημερομηνίες, από την υπογραφή της σύμβασης έως και 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη (υλικά και εξοπλισμό) στον τόπο κατασκευής του υποέργου, δηλαδή στη θέση Κουφός του Αρχαιολογικού χώρου Λειβήθρων, στα Λείβηθρα Ν. Πιερίας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, μετά από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μετά από τρεις συνεχόμενες ειδοποιήσεις της υπηρεσίας δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κηρύσσεται έκπτωτος. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τα προσκομισθέντα είδη που υφίστανται κάποια βλάβη, η οποία οφείλεται σε ελάττωμα του υλικού ή σε λάθος εφαρμογή τους από τον ανάδοχο, με άλλα ισοδύναμα. ΑΡΘΡΟ 3.- Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. GRH εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης της ALFHA Τράπεζας αξίας ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ/τος 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου (παρ. 8, άρθρο 25 Π.Δ/τος 118/2001). ΑΡΘΡΟ 4 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 2859,63 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 2. Η καθαρή δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 2324,90 4

5 3. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης, δηλαδή 571,93 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 4. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 5 Πληρωμή Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την πρόοδο της προμήθειας, μετά την παράδοση των ειδών, τον έλεγχο και την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού από την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, μετά από σχετική έκθεση των Επιβλεπόντων του υποέργου προς την εν λόγω Επιτροπή για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προβλέπονται στη σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τα προσκομισθέντα είδη που φέρουν ελλατώματα, ή δεν πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας και δεν συμφωνούν με την Τεχνική του προσφορά. Πριν την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατόπιν συνεννόησης με το Λογιστήριο της ΚΖ ΕΠΚΑ, να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα κατά την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως: Τιμολόγια επί των οποίων θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη », στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο υποέργο 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», με κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ , (MIS ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΑΡΘΡΟ 6 Δικαίωμα προαίρεσης Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων των ειδών, κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. Αναλόγως, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των απαιτούμενων ειδών, ή την διακοπή της προμήθειας σε περίπτωση που διακοπεί η χρηματοδότηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 7 Χρόνος Δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 32 του 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9 Εκχώρηση-Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ 10 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/

6 ΑΡΘΡΟ 11 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης η επίλυση της γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Κατερίνης. ΑΡΘΡΟ 12 Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση έχει ισχύ έως και 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. ΑΡΘΡΟ 13 Σύνταξη Σύμβασης Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ρητά και ανεπιφύλακτα, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος έλαβε ένα αντίτυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Για την ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. Η Προϊσταμένη της Εφορείας κ.α.α Μπέσιος Ματθαίος Αρχαιολόγος 6

7 7

8 8

9 9

10 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα