ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : ευρώ πλέον ΦΠΑ Συνολικά : ,00 ευρώ ΜΕΤΡΟ 2.4: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2: «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες» «Δράσεις δημιουργίας και υποστήριξης γεωγραφικών και χαρτογραφικών πληροφοριακών συστημάτων» Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.

2 Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων Ημερομηνίας Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ώρα Ελλάδος: μμ Τόπος υποβολής προσφορών Δημαρχείο Νέας Φιλαδέλφειας, Δεκελείας 97 Αποσφράγιση προσφορών Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας ώρα Ελλάδος: μμ Παραλαβή προκήρυξης Είδος σύμβασης Κριτήριο επιλογής Αναδόχου Προϋπολογισμός έργου Χρηματοδότηση: Σύμβαση Υπηρεσιών Πλέον συμφέρουσα από τεχνοιοικονομικής απόψεως προσφορά ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών. 20% Εθνικοί πόροι. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της προκήρυξης.

3 Όροι της Προκήρυξης 5

4 Αρ. Πρωτοκόλλου :... Ημερομηνία :... /... / 2007 Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο:.../.../2007 Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ. αριθ..../2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκηρύσσει Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας,». Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την././2007 και ώρα 12μμ στα Γραφεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, και συγκεκριμένα: ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97, ΤΚ , ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: Υπόψη κ. Παπούλη Δημήτρη Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής Προσφορών που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, την././2007 και ώρα 12μμ στα γραφεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημέρα και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 6

5 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη και την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με τις διατάξεις: 1. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» 2. του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 3. του Ν. 2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 4. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98, ΦΕΚ 230 Α, , «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/2000, ΦΕΚ 15 Α, , «περί τροποποιήσεως του Π.Δ. 346/98 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ» και συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266 Α, ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 6. του άρθρου 98 παρ. 1β του νέου Συντάγματος 2001, που αφορά στον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει, 7. του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές Προμήθειες», 8. του Ν. 3060/2002, άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων» 7

6 9. Το Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 10. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων». 11. Το Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 12. Του Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 13. Την με Α.Π /ΚτΠ 1213-Β/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για ένταξη του Έργου «Ενιαίο - Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Γ.Π.Σ. - G.I.S) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας» στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». 14. του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 15. τον κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία». 16. τον κανονισμό (ΕΚ) 1783/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 17. τον κανονισμό 1159/00 της Επιτροπής «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων». 18. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας και Αποκέντρωσης» 19. της ΚΥΑ Π1/2830/7/8/2001 (ΦΕΚ 1093Β/21/8/2001) εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» 20. του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 8

7 21. το Π.Δ. 28/80 «Εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών». Το έργο χρηματοδοτείται από τον κωδικό ΣΑΕ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.:... Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,56 χωρίς Φ.Π.Α. ( ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ... (Υπογραφή) 9

8 1. KΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της Προκήρυξης 1. Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η ανάθεση του έργου, με τίτλο «Ενιαίο - Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Γ.Π.Σ. - G.I.S) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας,» 2. Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ. 3. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά µε το αντικείμενο, την εκτέλεση του έργου και τον Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Δ της προκήρυξης. 4. ΔΕΝ γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ή προσφορές για μέρος του απαιτούμενου έργου. 1.2 ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, δυνάµει της Ένταξης Πράξης στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) µε τίτλο, «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες», µε Αριθµ. Πρωτ /ΚτΠ 1213-Β/ , (Κωδικός ΟΠΣ: ). Το έργο χρηματοδοτείται από τον κωδικό ΣΑΕ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.:... Διεύθυνση έδρας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας: ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97, ΤΚ , ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΗΛ:

9 ΦΑΞ: Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας Ο κ Παπούλης Δημήτρης, υπάλληλος της Υπηρεσίας Διενέργειας, που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλ. επικοινωνίας , φαξ , 1. Ορισμοί - ΚΠΣ: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραµµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) - ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - ΕΚ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα/ Οικονομική Κοινότητα 25 µελών σήμερα - ΕΕΚ: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ Όργανο διοίκησης της ΕΚ - ΕΚΤ και ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης = ιαρθρωτικά Ταμεία µε πόρους από τον Προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - ΕΕΕΚ: Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσηµο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ., που έχουν νοµικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. - Έργο: το υπό ανάθεση έργο «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας,» - Τεύχη του διαγωνισµού: τα τεύχη που εκδίδονται για τους ενδιαφερόμενους/ 11

10 υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους της Προκήρυξης, την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός. - ΝΠ και ΝΠΙ : Νομικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. - ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2. Στοιχεία της σύµβασης - Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το προκηρυσσόµενο έργο, δηλαδή µεταξύ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του έργου που θα επιλεγεί. - Αναθέτων/ Αναθέτουσα Αρχή: ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, που θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. - Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας: Ο υποψήφιος που θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση και να εκτελέσει το έργο. - Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής µε τον Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα του έργου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. την προκήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της προκήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. - Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα προκήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην 12

11 ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. - Η σύμβαση θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δηµοσιονοµικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισμού. - Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της μεταξύ των δύο συµβαλλοµένων. - Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου συµπεριλαµβάνει και το ΦΠΑ. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα. 1.3 ΑΡΘΡΟ 3. Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης 1. Περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα Δεδομένων, καθώς και στον Ελληνικό Τύπο στις Τα τεύχη της προκήρυξης στάλθηκαν για δημοσίευση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ) και στον ΕΟΜΜΕΧ στις ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού 1. Προς δημοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της προκήρυξης (Άρθρο 3). 13

12 Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, (Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια, τηλ , fax ) Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 2. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται μέσα σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα µε τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισμού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.5 ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχής 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται µε την προμήθεια αγαθών, σχετικών µε το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. (β) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του παρόντος Κεφαλαίου. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος οικονομικός φορέας αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες. 2. εν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι δεν καλύπτουν το σύνολο των προϋποθέσεων που τίθενται στα Δικαιολογητικά. (β) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ ή Α.Ε. του ηµόσιου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 14

13 (γ) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. (δ) Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. (ε) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας ανά περίπτωση. 3. Στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, επιφυλάσσεται το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά οικονομικού φορέα ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 1.6 ΑΡΘΡΟ 6. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: Οι Έλληνες Πολίτες. (α) (β) (γ) (δ) Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Κεφαλαίου Α της παρούσας. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 15

14 εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (δ) και (ε) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό Οι Αλλοδαποί (α) (β) Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Κεφαλαίου Α της παρούσας. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή. (γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. (δ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (δ) και (ε) του παραπάνω Άρθρου 6 Παράγραφος Τα Νοµικά Πρόσωπα 1. Όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση (ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) δικαιολογητικά των παραγράφων και εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου το οποίο υποχρεούνται να 16

15 καταθέτουν µόνον οι ατομικές επιχειρήσεις και οι προσωπικές εταιρείες. 2. Θα πρέπει να καταθέσουν και όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικά, πρακτικά κλπ), από τα οποία θα προκύπτουν η νομική υπόσταση, η νομική σύσταση και η νομική λειτουργία του υποψηφίου, καθώς επίσης οι εκπρόσωποι, οι οποίοι τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπογράψει την προσφορά και όλα τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 3. ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του εδαφίου (ε) θα πρέπει να καλύπτει όλους τους απασχολούμενους, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούµενους αυτούς. Για την τεκµηρίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του συµµετέχοντος θα πρέπει να υποβληθούν: α) θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα µε τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της, β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης για καταβολή από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους της και γ) τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 4. Επίσης για τις Α.Ε. τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που προβλέπονται στο Ν.2328/95 και στο Π.. 82/96 περί ονοµαστικοποίησης των μετοχών τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαιρέσεις που εμπεριέχονται στους ισχύοντες κανόνες Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση Οι Συνεταιρισμοί (α) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Κεφαλαίου Α της παρούσας. 17

16 (β) (γ) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόµιµα. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (δ) και (ε) του παραπάνω Άρθρου 6 Παράγραφος Πρόσθετοι Όροι 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση οικονομικών φορέων ή συνεταιρισμός οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει: (α) Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα µε το υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙΙ) (β) ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. (γ) ήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια. (ε) ήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση και διαγωνισμούς του ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (στ) ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας,, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Νέας Φιλαδέλφειας, ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. (ζ) Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συµµετέχουν στους διαγωνισμούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2. δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 18

17 3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του οικονομικού φορέα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους οικονομικούς φορείς που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου. 4. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 5. Θα πρέπει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται τουλάχιστον στο 100% του προϋπολογισμένου ύψους του έργου και τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης να ανέρχονται τουλάχιστον στο 200% του προϋπολογισμένου ύψους του έργου. 1.7 ΑΡΘΡΟ 7. Ενώσεις Οικονομικών Φορέων 1. Κάθε οικονομικός φορέας που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων του παραπάνω Άρθρου 6 Παράγραφος Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο µε συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς. 3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 19

18 µέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιμή. 5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 6. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του ανά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Αναθέτοντα. 1.8 ΑΡΘΡΟ 8. Υποβολή Προσφορών 1. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν µε απόδειξη στην αρµόδια υπηρεσία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΤΗΛ: ΦΑΞ: υπόψη κ.... µέχρι την./ /2007 και ώρα 12. µ.µ. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους (µε τα αντίτυπα των ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής) µε την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ενιαίο - Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Γ.Π.Σ. - G.I.S.) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας,» που θα αναφέρει την αναθέτουσα αρχή Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας,, την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα. 2. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: Δικαιολογητικά συµµετοχής :Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) 20

19 Αντίγραφο Τεχνική Προσφορά: Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) Αντίγραφο, καθώς και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή (FD ή CD, εκτός βέβαια των τεχνικών φυλλαδίων) Οικονομική Προσφορά: Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) Αντίγραφο καθώς και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή (FD ή CD) και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο. 3. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Τα αντίτυπα µε τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα αντίτυπα µε τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 4. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας). 6. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και µε συστημένη ταχυδρομική επιστολή που να απευθύνεται στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας και µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φτάσουν στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα. 7. ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. 7. Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 21

20 8. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 9. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 10. Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και να µονογράφεται από τον προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 11. Όλες οι σελίδες του πρωτοτύπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων σφραγίζονται από την Επιτροπή Παραλαβής των Προσφορών. 12. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. 13. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της προκήρυξης, σύμφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. 14. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 15. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα 22

21 συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέρονται, όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιας τους. 16. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ' αυτή. Εξ' άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού. 17. Η συµµετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) εκτός από εκείνους, που ρητά αποκρούονται ή τροποποιούνται µε την προσφορά. Μη αποδοχή όμως, όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς µπορεί να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο, όταν θα κριθεί η προσφορά, ή και λόγο πλήρους απορρίψεως αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 1.9 ΑΡΘΡΟ 9. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή Τέλεφαξ) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. Η αποστολή της έγγραφης απάντησης εκ µέρους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι έξι (6) 23

22 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. 2. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά στα γραφεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας,, Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια, τηλ , φαξ Υπόψη κ Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ΑΡΘΡΟ 10. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και του οικονομικού φορέα που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα µε τα όσα ορίζονται στα Άρθρα 16 και 17 του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί µε τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμιά δέσμευση στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας ΑΡΘΡΟ 11. Τιμές Προσφορών Νόµισµα Διάρκεια Έργου Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ,00 ευρώ (ελεύθερο και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α). 1. Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Σε περίπτωση έκπτωσης μεγαλύτερης από το 10% του Προϋπολογισμού του έργου, θα ζητείται κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού να τεκμηριωθεί από τον Ανάδοχο. Η αποδοχή ή όχι της τεκμηρίωσης και κατά συνέπεια της οικονομικής προσφοράς είναι στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 2. Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται 24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδικας. : 66100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα