ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΘΕΜΑ : Η εφαρμογή των επενδυτικών κινήτρων του Ν.3299/04 στην μεταποιητική δραστηριότητα.εφαρμογή σε μεταποιητική επιχείρηση Δυτικής Μακεδονίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ελευθεριάδης Ιορδάνης-Επίκουρος Καθηγητής ΦΟΙΤΗΤΗΣ : Φακαλής Χρήστος. Θεσσαλονίκη-Οκτώβριος 2009

2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Στα πλαίσια αυτού, θα πραγματοποιείται μία σύντομη αλλά σε κάθε περίπτωση περιεκτική αναφορά της σημασίας που για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζει η ύπαρξη πηγών χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους Επενδυτικά κίνητρα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Μέσω αυτής θα παρέχεται στον αναγνώστη η δυνατότητα πλήρους κατανόησης του περιβάλλοντος χρηματοδότησης των Μ.Μ.Ε μέσω επενδυτικών κινήτρων Μέτρων και Προγραμμάτων τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και τα τέλη του 2008 και αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιείται αναφορά στο μόνιμο καθεστώς ενίσχυσης των Μ.Μ.Ε μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου όπως αυτός διαχρονικά έχει ισχύσει και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του Γ Κ.Π.Σ το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο τις Μ.Μ.Ε όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής), Ε.Π.Α.Ν. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: Το κύριο μέρος της διπλωματικής εργασίας θα συντίθεται από δύο επιμέρους ενότητες. Στην πρώτη θα αποτυπώνονται με τρόπο ακριβή οι κυριότερες πτυχές του Ν. 3299/04 συναρτήσει θεμάτων όπως: Σκοπός και Είδη Παρερχομένων Ενισχύσεων. Διαίρεση της Επικράτειας Περιοχές Εφαρμογής των Ενισχύσεων. Παρεχόμενες Ενισχύσεις. Οριζόντια ποσοστά Ενισχύσεων. 2

3 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια. Προϋποθέσεις, Περιορισμοί και Όροι για τη Χορήγηση των Ενισχύσεων. (Νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων, Ιδία συμμετοχή του επενδυτή, Αναμόρφωση ενισχυόμενου κόστους επένδυσης, Προθεσμία ολοκλήρωσης Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης, Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για το επενδυτικό δάνειο, Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού). Κριτήρια Υπαγωγής στο Καθεστώς των Ενισχύσεων. Καταβολή των Ενισχύσεων (Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης, Καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης). Ίδρυση μικρών επιχειρήσεων. Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων. Οι Σημαντικότερες Αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 και οι τροποποιήσεις επί αυτού βάσει των Ν.3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α / ) και Ν. 3522/2006, άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α / ) (Βασικές Μεταβολές, Βελτιώσεις του Επενδυτικού Νόμου προς όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων όπως επίσης και των Ειδικών Επενδυτικών Στοιχείων που υποβάλλονται προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση στο Υπουργείου Ανάπτυξης). Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων. Κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά κατηγορία δαπάνης Πίνακας. Στη δεύτερη ενότητα του κυρίου τμήματος θα παρατίθεται ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο Business Plan το οποίο θα βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τις προδιαγραφές των 3

4 επιχειρηματικών - επενδυτικών σχεδίων όπως αυτές έχουν οριστεί από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο θα αφορά την ίδρυση μεταποιητικής επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα μονάδος παραγωγής προϊόντων από αλουμίνιο και ξύλο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω της χρήσης των επενδυτικών κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4

5 1.Διαχρονική παρουσίαση-ανάλυση του συστήματος κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας- ΑποτελέσματαΣυμπεράσματα Ο Νόμος Ν.1892/ Ο Νόμος Ν.2601/ Διαχρονική Αξιοποίηση των Κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ο Νόμος Ν.3299/04 όπως αυτός βρίσκεται σε ισχύ σήμερα μέσω των τροποποιήσεων που δέχτηκε από τους Ν.3470/06 και 3522/

6 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Διαχρονική Παρουσίαση των Επενδυτικών Κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου όπως αυτά βρέθηκαν σε ισχύ διαχρονικά στη χώρα μας. Ο Νόμος Ν. 4171/61 Οι πρώτες προσπάθειες για την αποτύπωση της αναπτυξιακής προσπάθειας της Χωράς σε Νόμο ξεκινούν στην μεταπολεμική περίοδο καθώς η ανάγκη για την ενίσχυση και την ανασυγκρότηση της βιομηχανίας αποκτά μεγαλύτερη δυναμική στην κατεύθυνση οικοδόμησης εφαρμόσιμης πολιτικής. Ένας από τους βασικούς Νόμους της περιόδου αυτής είναι ο Ν. 4171/61 περί λήψης γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας, ο οποίος συνδυάζει και συμπληρώνει όλες τις προγενέστερες προσπάθειες οργάνωσης ενός επενδυτικού πλαισίου ανάπτυξης (Ν.Δ 2687/1953, Ν. 2861/54, Ν. 3215/55, Ν. 3843/58). Ο Νόμος Ν. 1262/82 Η επόμενη αναπτυξιακή προσπάθεια ξεκινά με τον Ν. 1262/82 Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων. Ο Νόμος αυτός εκτός των άλλων εισάγει τις έννοιες της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Παραγωγικής Επένδυσης στα πλαίσια των οποίων ενισχύονται συγκεκριμένες επιχειρηματικές προσπάθειες εντός των τεσσάρων γεωγραφικών περιοχών (Α, Β, Γ, Δ ) στις οποίες διαιρείται η Χώρα με κλιμακούμενα ποσοστά επιχορήγησης τα οποία εξαρτώνται αφενός από την περιοχή εγκατάστασης της επιχειρηματικής μονάδας και αφετέρου από την πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων που εκφράζουν τις επιδιώξεις και τους στόχους της οικονομικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Πιο Συγκεκριμένα: Γεωγραφικές Περιοχές: Περιοχή Α Περιοχή Β Περιοχή Γ Περιοχή Δ 6

7 0%, εκτός 10-25%, 15 40%, 20 50%, Ύψος Επιχορήγησης συγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων, όπως Επί της συνολικής δαπάνης της επένδυσης. Επί της συνολικής δαπάνης της επένδυσης. Επί της συνολικής δαπάνης της επένδυσης, εκτός Επενδύσεων αυτές ορίζονται στο αρθ.9 του των επενδύσεων της περιοχής στις ιδίου. ειδικές ζώνες. Πίνακας 1. Ύψος Επιχορήγησης στα Πλαίσια του Ν.1262/82. Επιπρόσθετα, για τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης για κάθε περιοχή ορίζονταν τα ακόλουθα κριτήρια: Η Σχέση της Επένδυσης με τους βασικούς κλάδους κλειδιά της οικονομίας. Η Τεχνολογία και η παραγωγικότητα της επένδυσης. Το Εθνικό, οικονομικό συμφέρον, όπως η προοπτική εξαγωγών και η υποκατάσταση εισαγωγών, η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση εγχώριων πρώτων υλών, η χρήση εγχώριου μηχανολογικού εξοπλισμού. Το κοινωνικό συμφέρον σε σχέση με την απασχόληση, τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής. Ο φορέας της επένδυσης, όπως οι συνεταιρισμοί, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, Οι Έλληνες εργαζόμενοι του εξωτερικού. Τέλος για τις περιοχές Β, Γ και Δ παρεχότανε επιπλέον επιχορήγηση 15 ποσοστιαίων μονάδων (15%), για συγκεκριμένες επενδύσεις, όπως αυτές ορίστηκαν στο άρθρο 9 του ιδίου. Στα πλαίσια του Ν. 1262/82 οι Νομοί Κοζάνης και Γρεβενών συγκαταλέγονται στην Γ περιοχή επενδυτικών κινήτρων, ενώ οι Νομοί Καστοριάς και Φλώρινας στην Δ. Ο Νόμος Ν. 1892/90 Το ζήτημα της προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας στις σύγχρονες εξελίξεις, πέραν της σύγκλισης των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, συνέχιζε να αφορά εξίσου καθοριστικά τις παραγωγικές δομές, δηλαδή τη διατήρηση και προώθηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της εγχώριας βιομηχανίας στο πλαίσιο των απαιτήσεων της παγκόσμιας αγοράς. Πρωταρχικό μέλημα της βιομηχανικής πολιτικής της Χώρας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αποτελούσε η συνδρομή στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής επιχειρησιακής ικανότητας, μέσω της ουσιαστικής 7

8 συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Η θέσπιση κινήτρων ειδικότερα, με στόχο την ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας, συνέχιζε να αποτελεί βασικό σκέλος της δημόσιας παρέμβασης για την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, ιδιαίτερα όσον αφορά περιοχές της χώρας με χαμηλό ή έστω μεσαίο επίπεδο ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 θεσμοθετείται και τέθηκε σε εφαρμογή η επόμενη αναπτυξιακή προσπάθεια με τον Ν. 1892/90, ο οποίος κινείται στην ίδια λογική με τον προηγούμενο αφού η χώρα διαιρείται σε τέσσερις περιοχές (Α, Β, Γ, Δ ), το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης συνεχίζει να συνδέεται άμεσα με τον τόπο εγκατάστασης της επενδυτικής πρότασης και την κάλυψη συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Εντούτοις, σημεία διαφοροποίησης έναντι της προηγούμενης προσπάθειας αποτελούσαν η βαθμιαία ισχυροποίηση των φορολογικών απαλλαγών ως κίνητρο επανεπένδυσης του διαθέσιμου πλεονάσματος, η προσπάθεια ανάδειξης των παραμεθορίων Νομών σε πόλο έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων μέσω της θεσμοθέτησης ευνοϊκότερων κινήτρων σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας καθώς και τεχνοοικονομικά θέματα εφαρμογής του σε σχέση με τα ποσοστά της ιδίας συμμετοχής, τις επιπλέον επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε ΒΙ.ΠΕ, κτλ. O N. 1892/90 ίσχυσε ως θεμέλιο της αναπτυξιακής πολιτικής της Χώρας στην επταετία 1990 έως 1997 υπό τις τροποποιήσεις που προκλήθηκαν στο σώμα του από τους Νόμους: Ν. 2234/94, τον Ν. 2324/95, το Προεδρικό διάταγμα, Π.Δ. 453 του 1995 Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των κείμενων διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων, και την κοινή Υπουργική Απόφαση του 1995 για τον καθορισμό τμημάτων των Νομών της Επικράτειας ως Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές. Τα επενδυτικά κίνητρα που προσφέρθηκαν μέσα από τη Νομοθεσία τους, είτε αυτά αφορούσαν στην επιχορήγηση και επιδότηση, είτε σε φορολογικά κίνητρα στηριζότανε σε τρεις βασικούς άξονες λειτουργίας: Στην "έννοια της παραγωγικής επένδυσης", η οποία καθόριζε περιοριστικά τις επενδύσεις και γενικότερα τις δαπάνες που μπορούσαν να ενισχυθούν από τα κίνητρα (Άρθρο 1 του Ν.1892/90). 8

9 Στις "υπαγόμενες επιχειρήσεις", άξονας που καθόριζε περιοριστικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα κίνητρα του Νόμου (Άρθρο 2 του Ν.1892/90). Τις "περιοχές της επικράτειας", έννοια που καθόριζε το ποσοστό των παρεχόμενων κινήτρων σε σχέση με την περιοχή της επικράτειας στην οποία θα υλοποιούνταν η επένδυση (Άρθρο 3 του Ν.1892/90). Σύμφωνα με το εθνικό καθεστώς ενισχύσεων όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά το Π.Δ. 453 του 1995, στις πραγματοποιούμενες επενδύσεις παρέχονταν οι ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων: Ομάδα Α' Ομάδα Β' Ομάδα Γ' Ομάδα Δ' Επιχορήγηση (Grants). Επιδότηση επιτοκίου. Αφορολόγητες εκπτώσεις. Επιδότηση απόκτησης εξοπλισμού με Leasing Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Αυξημένες αποσβέσεις Αυξημένες αποσβέσεις. Πίνακας 2. Είδη Ενισχύσεων βάσει του Π.Δ. 453/95. Η έννοια της επιχορήγησης συνίστατο σε δωρεάν κεφαλαιακή ενίσχυση των πραγματοποιούμενων επενδύσεων από το Κράτος (άμεσης μορφής ενίσχυση) και παρέχονταν ως ποσοστό επί του κόστους της πραγματοποιούμενης επένδυσης. Το Ύψος της επιχορήγησης για τις παραγωγικές επενδύσεις βάση του Π. Δ. 453/95 αποτυπώνεται στις γραμμές που ακολουθούν. Με βάση την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 1995, ορίσθηκαν τα τμήματα των Νομών της Επικράτειας που χαρακτηρίστηκαν ως Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές, για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 11 του Ν. 1892/90. Στα πλαίσια της απόφασης αυτής ως Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίσθηκαν συγκεκριμένες περιοχές των Νομών Κοζάνης 9

10 και Καστοριάς. Το ύψος των παρεχόμενων ενισχύσεων διαμορφώθηκε ως εξής: Νομό Κοζάνης, ως Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές Ορίσθηκαν: Η περιοχή της Πόλης της Κοζάνης σε ακτίνα 15 χλμ. από το Νομαρχιακό Κατάστημα της Πόλης καθώς και η περιοχή της πόλης της Πτολεμαϊδας σε ακτίνα 15 χλμ. από το Δημοτικό κατάστημα αυτής. Για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα πιο πάνω τμήματα του Νομού, παρεχόταν ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης του επιτοκίου 40%, επί του κόστους της παραγωγικής επένδυσης, εκτός των επενδύσεων ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων της περίπτωσης (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου και των επενδύσεων επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα στις οποίες παρεχόταν αντίστοιχα ποσοστό ενίσχυσης 25% και 35%. Για τον Νομό Καστοριάς, ως Φθίνουσα Βιομηχανική Περιοχή Ορίσθηκε: Η Γεωγραφική Περιοχή του Δήμου της Καστοριάς. Για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πιο πάνω τμήμα του Νομού, παρεχόταν ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης του επιτοκίου 35%, επί του κόστους της παραγωγικής επένδυσης, εκτός των επενδύσεων ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων της περίπτωσης (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου και των επενδύσεων επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα στις οποίες παρεχόταν αντίστοιχα ποσοστό ενίσχυσης 30% και 35%. Ο Νόμος Ν. 2601/98 Η Αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας συνεχίστηκε με τον Ν. 2601/98, ο οποίος βρέθηκε σε ισχύ μέχρι και το Δεκέμβριο του Ο Νόμος αυτός επέφερε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι και τη ψήφιση του για τα κίνητρα των επενδύσεων, αφού: Για πρώτη φορά η δωρεάν επιχορήγηση αντικαταστήθηκε με την επιδότηση του επιτοκίου και φορολογικές απαλλαγές για τις παλαιές (υφιστάμενες) επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη λειτουργούσαν για πάνω από 5 χρόνια και μόνον οι νέες επιχειρήσεις (νεοϊδρυόμενες ή αυτές που λειτουργούσαν για λιγότερα από 5 έτη), μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ του παραπάνω κινήτρου ή της επιχορήγησης και της επιδότησης των τόκων. 10

11 Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της επιχορήγησης συνδέθηκαν για πρώτη φορά με τις δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας και δεν μπορούσαν να υπερβαίνουν το όριο των δρχ. για κάθε νέα μόνιμη θέση πλήρους απασχόλησης που δημιουργήθηκε από την επένδυση μέσα στην πρώτη πενταετία από την ολοκλήρωσή της. Η διαίρεση της Χώρας σε περιοχές (ζώνες) κινήτρων πραγματοποιήθηκε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας ως προς την ανεργία και τα ιδιαίτερα πληθυσμιακά δεδομένα της. Τα επιχειρηματικά σχέδια των παλαιών επιχειρήσεων αντιμετωπιστήκαν διαφορετικά για όλη την Επικράτεια, όπως και τα σχέδια ιδιάζουσας σημασίας για την Εθνική Οικονομία (άνω των 25 δις δραχμών). Η διαίρεση της Χώρας σε περιοχές κινήτρων (Α, Β, Γ, Δ ), για την οποία ίσχυσαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το ύψος (ποσοστά) αυτών, υπήρξε σταθερή μόνο για τις περιοχές Α (Αθήνα Θεσσαλονίκη) και Δ (Θράκη, Παραμεθόριος Περιοχή). Στις άλλες δύο ζώνες εντάχθηκαν περιοχές με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με το μέγεθος της ανεργίας και τη μείωση του ενεργού τους πληθυσμού. Έτσι: Στην περιοχή Γ, εντάχθηκαν Περιφέρειες ή Νομοί της Χώρας εκτός των περιοχών Α και Δ, που εμφανίσανε έντονα προβλήματα ανεργίας και μείωσης του ενεργού πληθυσμού. Για την ένταξη στην περιοχή απαιτούνταν κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας. Στην περιοχή Β εντάχθηκαν οι υπόλοιπες περιοχές. Τα επενδυτικά κίνητρα του Ν. 2601/98 ως προς τους νέους και παλαιούς φορείς του δευτερογενή τομέα της οικονομίας παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Η Επιχορήγηση των ενισχυόμενων δαπανών και η επιδότηση των τόκων των μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων, καθώς και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά περίπτωση στους νέους φορείς, διαμορφωνόταν ως εξής : Περιοχή Ποσοστό Ποσοστό επιδότησης Ποσοστό επιδότησης της Επιχορήγησης επί της των τόκων των χρηματοδοτικής μίσθωσης ενισχυόμενης επενδυτικών δανείων υπολογιζόμενο επί της αξίας κτήσης δαπάνης της ενισχυόμενης από την εταιρεία χρηματοδοτικής επένδυσης μίσθωσης του ενισχυόμενου 11

12 εξοπλισμού Δ 40% 40% 40% Γ 30% 30% 30% Β 15% 15% 15% Πίνακας 3. Ποσοστά Επιδότησης Επιχορήγησης βάσει του Ν. 2601/98. Για την περιοχή Α δεν παρεχότανε στους νέους φορείς τα κίνητρα της επιχορήγησης, επιδότησης των τόκων και της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η Επιδότηση των τόκων των μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων και η φορολογική απαλλαγή επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτήθηκε η χρήση από τους νέους φορείς με χρηματοδοτική μίσθωση, από την έναρξη ισχύος του διαμορφωνότανε, ως εξής : Περιοχή Ποσοστό επιδότησης των τόκων των επενδυτικών δανείων της ενισχυόμενης επένδυσης Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής (αφορολόγητο αποθεματικό)επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή και επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού Δ 40% 100% Γ 30% 70% Β 15% 40% Πίνακας 3. Ποσοστά Επιδότησης των Τόκων και του Αφορολογήτου Αποθεματικού βάσει του Ν. 2601/98 σε νέους επενδυτικούς φορείς. Στους παλαιούς φορείς παρεχότανε οι ενισχύσεις της επιδότησης των τόκων των μεσομακροπρόθεσμων τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας επενδυτικών δανείων και η φορολογική απαλλαγή επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνταν από την έναρξη ισχύος του ή και επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού του οποίου η χρήση αποκτήθηκε, ως εξής : 12

13 Περιοχή Ποσοστό επιδότησης των τόκων των επενδυτικών δανείων της ενισχυόμενης επένδυσης Ποσοστό φορολογικής απαλλαγής (αφορολόγητο αποθεματικό) επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή και επί του συνολικού μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού Δ 40% 100% Γ 30% 70% Β 15% 40% Πίνακας 4. Ποσοστά Επιδότησης των Τόκων και του Αφορολογήτου Αποθεματικού βάσει του Ν. 2601/98 σε παλαιούς επενδυτικούς φορείς. 13

14 Διαχρονική Αξιοποίηση των Κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ιδιωτικές Επενδύσεις του Ν. 1262/82 1 Από την εφαρμογή του Νόμου μέχρι και την αντικατάστασή του το 1990 η πορεία των επενδύσεων ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διαμορφώθηκε ως εξής: Στο Νομό Γρεβενών: Έγινε υπαγωγή 26 επενδυτικών σχεδίων συνολικού κόστους 2 δις δρχ. Από αυτά ολοκληρώθηκαν 13 σχέδια, με κόστος 1,13 δις δρχ. Πληρώθηκαν 435 εκ. δρχ. με τη μορφή της επιχορήγησης του δημοσίου. Οι προτεινόμενες θέσεις εργασίας ανήλθαν στις 40. Δεν υλοποιήθηκαν 13 σχέδια, για ένα εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής. Στο Νομό Καστοριάς: Έγινε υπαγωγή 52 επενδυτικών σχεδίων συνολικού κόστους 6,56 δις δρχ. Από αυτά ολοκληρώθηκαν 37 επενδύσεις με κόστος 2,65 δις δρχ. Πληρώθηκαν 1,15 δις δρχ. με τη μορφή της επιχορήγησης του δημοσίου. Οι προτεινόμενες θέσεις εργασίας ανήλθαν στις 300. Δεν υλοποιήθηκαν 11 σχέδια. Από τις εγκεκριμένες επενδύσεις δεν ολοκληρώθηκαν τέσσερα (4) επενδυτικά σχέδια. Στο Νομό Κοζάνης: Έγινε υπαγωγή 90 επενδυτικών σχεδίων συνολικού κόστους 5,2 δις δρχ. Από αυτά ολοκληρώθηκαν 55 επενδύσεις με κόστος 2,95 δις δρχ. Πληρώθηκαν 1 δις δρχ. με τη μορφή της επιχορήγησης του δημοσίου. Οι προτεινόμενες θέσεις εργασίας ανήλθαν στις 270. Δεν υλοποιήθηκαν 29 σχέδια. Από τις εγκεκριμένες επενδύσεις δεν ολοκληρώθηκαν έξι (6) επενδυτικά σχέδια. Στο Νομό Φλώρινας: Έγινε υπαγωγή 45 επενδυτικών σχεδίων συνολικού κόστους 4,8 δις δρχ. Από αυτά ολοκληρώθηκαν 21 επενδύσεις με κόστος 2,7 δις δρχ. Πληρώθηκαν 1,4 δις δρχ. με τη μορφή της επιχορήγησης του δημοσίου. Οι προτεινόμενες θέσεις εργασίας ανήλθαν στις 450. Δεν υλοποιήθηκαν 16 σχέδια. Από τις εγκεκριμένες επενδυτικά σχέδια δεν ολοκληρώθηκαν τέσσερα 4. 1 Πηγή: Στοιχεία Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, (Δ. Ι. Σ. Α), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

15 Στον πίνακα και τα διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνονται τα άνω στατιστικά και οικονομικά δεδομένα 2 καθώς και η τάση αυτών: Ν. 1262/82 Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Υπαγωγές Ε.Σ ,56 δις. 5,2 δις. 4,8 δις. Συνολικό Κόστος Ε.Σ 2 δις. δρχ. δρχ. δρχ. δρχ. Ολοκληρωμέμα Ε.Σ Κόστος Ολοκληρωμένων Ε.Σ 1,13 δις. δρχ. 2,65 δις. δρχ. 2,95 δις. δρχ. 2,7 δις. δρχ. Πληρωμές με την μορφή της Επιχορήγησης 435 εκ. δρχ. 1,15 δις. δρχ. 1 δις. δρχ. 1,14 δις. δρχ. Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας Μη Υλοποιήσιμα Ε.Σ Μη Ολοκληρωμένα Ε.Σ Πίνακας 5. Πορεία Επενδυτικών Σχεδίων Ν. 1262/82 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Διάγραμμα 1. Ραβδόγραμμα Κατανομής Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.1262/82 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την οκταετία Επενδυτικά Σχέδια Ν. 1262/ Συχνότητα Υπαγωγές Ε.Σ Ολοκληρωμέμα Ε.Σ Μη Υλοποιήσιμα Ε.Σ Μη Ολοκληρωμένα Ε.Σ 10 0 Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Κατανομή Ε.Σ ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 2 Πηγή: Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (Δ. Ι.Σ.Α), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 15

16 Διάγραμμα 2. Κόστος Ολοκλήρωσης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1262/82 ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του. Κόστος Ολοκληρωμένων Ε.Σ 3,5 3 Συχνότητα 2,5 2 1,5 1 0,5 Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας 0 Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Κατανομή Κόστους ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Διάγραμμα 3. Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας ανά Νομό της Δυτικής Μακεδονίας μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1262/82. Προτεινόμενες Θέσεις Εργ ασίας ανά Νομό μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1262/ Συχνότητα Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Κατανομή Θέσεων Εργασίας ανά Νομό 16

17 Διάγραμμα 4. Μέγεθος Πληρωμών με τη Μορφή Επιχορήγησης μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1262/82 ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πληρωμές με την μορφ ή της Επιχορήγησης αν ά Νομό της Περιφ έρειας Δυτικής Μακεδον ίας για τα Επεν δυτικά Σχέδια του 1262/82 Συχνότητα 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας 0 Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρι νας Πληρωμές Επιχειρηματικών Σχεδίων αν ά Νομό της Περιφ έρειας Δυτικής Μακεδον ίας Ιδιωτικές Επενδύσεις του Ν. 1892/ : Από την εφαρμογή του Νόμου μέχρι και το τέλος του 1993 στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 52 επενδυτικά σχέδια από τα οποία εγκρίθηκαν τα 32 με συνολικό κόστος 4,2 δις δρχ. Σε αυτά εγκρίθηκε επιχορήγηση 1,4 δις δρχ. Η Υλοποίηση τους προέβλεπε τη δημιουργία 295 νέων θέσεων εργασίας. Υλοποιήθηκαν τα 19 από αυτά και ολοκληρώθηκαν τα 18 με κόστος 2,9 δις δρχ. Το οριστικό μέγεθος της Κρατικής εκταμίευσης με τη μορφή της επιχορήγησης του δημοσίου ανήλθε στα 930 εκ. δρχ. και δημιουργήθηκαν 120 θέσεις εργασίας. Διάγραμμα 1. Ραβδόγραμμα Κατανομής Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την τριετία

18 Πορεία Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Ν. 1892/90 για την τριετία Συχνότητα Ε.Σ που Υποβλήθηκαν Ε.Σ που Εγκρίθηκαν Ε.Σ που Υλοποιήθηκαν Ε.Σ που Ολοκληρώθηκαν Ε.Σ που Υποβλήθηκαν Ε.Σ που Εγκρίθηκαν Ε.Σ που Υλοποιήθηκαν Ε.Σ που Ολοκληρώθηκαν Διάγραμμα 2. Ραβδόγραμμα απεικόνισης της σχέσης ανάμεσα σε Εγκεκριμένη και Εκταμιευμένη Επιχορήγηση σε δις δρχ. για τα Επενδυτικά Σχέδια του Ν. 1892/90 για την τριετία Σχέση ανάμεσα σε Εγκεκριμένη και Εκταμιευμένη Επιχορήγηση για την τριετία ,6 Συχνότητα 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Εγκεκριμένο Ύψος Επιχορήγησης Εκταμίευση Επιχορήγησης Εγκεκριμένη - Εκταμιευμένη Επιχορήγηση Εγκεκριμένο Ύψος Επιχορήγησης Εκταμίευση Επιχορήγησης Διάγραμμα 3. Ραβδόγραμμα Απεικόνισης της Σχέσης ανάμεσα στις Προτεινόμενες και Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για την τριετία

19 Προτεινόμενες - Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας Επενδυτικών Σχεδίων Ν.1892/90, τριετίας Συχνότητα Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας Προτεινόμενες - Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας Έτος 1994: Στη διάρκεια του εν λόγω έτους δεν προτάθηκε κανένα επενδυτικό σχέδιο για την υπαγωγή του στον Ν. 1890/92 από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.Κοζάνης 12, στον Νομό Καστοριάς 2 και 6 στο Νομό Φλώρινας. Σε αυτά εγκρίθηκε επιχορήγηση ποσού 2,6 δις δρχ. Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων ανήλθαν στις 300. Μέχρι και το τέλος του 2002 ολοκληρώθηκαν 18 επενδυτικά σχέδια κόστους 7 δις δρχ. για τα οποία εκταμιεύθηκε ποσό 3 δις δρχ. με τη μορφή της επιχορήγησης του δημοσίου. Δημιουργήθηκαν 237 θέσεις εργασίας. Διάγραμμα 1. Ραβδόγραμμα Κατανομής Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έτους

20 Αριθμός Επενδυτικών Σχεδίων Συχνότητα Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας 0 Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Κατανομή Επενδυτικών Σχεδίων ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Διάγραμμα 2. Ραβδόγραμμα Απεικόνισης Βαθμού Υποβολής - Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος Σχέση ανάμεσα στα Υποβληθέντα - Εγκριθέντα - Υλοποιηθέντα & Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Σχέδια για το έτος 1995 Ε.Σ που Υποβλήθηκαν Ε.Σ που Εγκρίθηκαν Ε.Σ που Υλοποιήθηκαν 0 Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Κατανομή ανά Νομό της Δυτικής Μακεδονίας Ε.Σ που Ολοκληρώθηκαν Διάγραμμα 3. Βαθμός Εκταμίευσης Επιχορήγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος 1995 σε δις. δρχ. 20

21 Σχέση ανάμεσα σε Εγκεκριμένη & Εκταμιευμένη Επιχορήγηση των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.1892/90 για το Συχνότητα 2,5 2 1,5 1 Εγκεκριμένο Ύψος Επιχορήγησης Εκταμίευση Επιχορήγησης 0,5 0 Εγκεκριμένο Ύψος Επιχορήγησης Εκταμίευση Επιχορήγησης Εγκεκριμένη - Εκταμιευμένη Επιχορήγηση Διάγραμμα 4. Βαθμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης με Νέες Θέσεις Εργασίας μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος Προτεινόμενες - Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας τω ν Επενδυτικώ ν Σχεδίω ν του Ν. 1892/90, έτους Συχνότητα Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας 0 Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας Προτεινόμενες - Δημιουργ ούμενες Θέσεις Εργ ασίας Έτος 1996: Υποβλήθηκαν 30 επενδυτικά σχέδια από τα οποία εγκρίθηκαν τα 28 συνολικού κόστους 6,7 δις δρχ. Στον Νομό Γρεβενών 4, στον Νομό Κοζάνης 22 και 2 στον Νομό Φλώρινας. Σε αυτά εγκρίθηκε επιχορήγηση ποσού 2,6 δις δρχ. Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων ανήλθαν στις 312. Μέχρι και το τέλος του 21

22 2002 ολοκληρώθηκαν 20 επενδυτικά σχέδια κόστους 4,65 δις δρχ. για τα οποία εκταμιεύθηκε ποσό 1,95 δις δρχ. με τη μορφή της επιχορήγησης του δημοσίου. Δημιουργήθηκαν 250 θέσεις εργασίας. Διάγραμμα 5. Ραβδόγραμμα Κατανομής Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έτους Αριθμός Επενδυτικών Σχεδίων 25 Συχνότητα Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς 5 0 Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Κατανομή Επενδυτικών Σχεδίων ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Διάγραμμα 6. Βαθμός Εκταμίευσης Επιχορήγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος 1996 σε δις. δρχ. 22

23 Σχέση ανάμεσα σε Εγκεκριμένη & Εκταμιευμένη Επιχορήγηση τω ν Επενδυτικώ ν Σχεδίω ν του Ν. 1892/90 για το Συχνότητα 2,5 2 1,5 1 Εγκεκριμένο Ύψος Επ ιχορήγησης Εκταμίευση Επ ιχορήγησης 0,5 0 Εγκεκριμένο Ύψος Επ ιχορήγησης Εκταμίευση Επ ιχορήγησης Εγκεκριμένη - Εκταμιευμένη Επιχορήγηση Διάγραμμα 7. Βαθμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης με Νέες Θέσεις Εργασίας μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος Προτεινόμενες - Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90, έτους Συχνότητα Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας 0 Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας Προτεινόμενες - Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας Έτος Πραγματοποιήθηκαν 53 υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων 3 Τα αυξημένα κίνητρα, ποσοστά επιχορήγησης, των φθίνουσων γεωγραφικών περιοχών ίσχυσαν μέχρι και το τέλος του 1997, αφού από το 1998 άρχισε να εφαρμόζεται ο Ν. 2601/98. 23

24 συνολικού κόστους 12,2 δις δρχ. Στο Νομό Γρεβενών 4, Στο Νομό Καστοριάς 13, Στο Νομό Κοζάνης 29 και 7 στο Νομό Φλώρινας. Προς αυτά εγκρίθηκε επιχορήγηση ύψους 4,7 δις δρχ. και η προβλεπόμενη απασχόληση έφθασε τις 300 θέσεις εργασίας. Μέχρι το τέλος του 2003 ολοκληρώθηκαν 37 επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους 10 δις δρχ. Προς τους φορείς των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων εκταμιεύθηκε ποσό 4,15 δις δρχ. με τη μορφή της επιχορήγησης του δημοσίου και δημιουργήθηκαν 383 θέσεις εργασίας. Από το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων 6 βρίσκονται σε εξέλιξη. Διάγραμμα 8. Ραβδόγραμμα Κατανομής Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.1892/90 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έτους Αριθμός Επενδυτικών Σχεδίων Συχνότητα Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Κατανομή Επενδυτικών Σχεδίων ανά Νομό της Περιφέρειας Δτυικής Μακεδονίας Διάγραμμα 9. Ραβδόγραμμα Απεικόνισης Βαθμού Υποβολής - Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος Σχέση ανάμεσα στα Υποβληθέντα - Εγκριθέντα - Υλοποιηθέντα & Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Σχέδια για το έτος Συχνότητα Ε.Σ που Υποβλήθηκαν Ε.Σ που Εγκρίθηκαν Ε.Σ που Υλοποιήθηκαν Ε.Σ που Ολοκληρώθηκαν 5 0 Νομός Γρεβενών Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Φλώρινας Κατανομή ανά Νομό της Δυτικής Μακεδονίας Διάγραμμα 10. Βαθμός Εκταμίευσης Επιχορήγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 24

25 1892/90 για το έτος 1997 σε δις. δρχ. Σχέση ανάμεσα σε Εγκεκριμένη & Εκταμιευμένη Επιχορήγηση τω ν Επενδυτικώ ν Σχεδίω ν του Ν. 1892/90 για το 1997 Συχνότητα 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 Εγκεκριμένο Ύψος Επ ιχορήγησης Εκταμίευση Επ ιχορήγησης Εγκεκριμένη - Εκταμιευμένη Επιχορήγηση Εγκεκριμένο Ύψος Επ ιχορήγησης Εκταμίευση Επ ιχορήγησης Διάγραμμα 11. Βαθμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης με Νέες Θέσεις Εργασίας μέσω των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90 για το έτος Προτεινόμενες - Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας των Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 1892/90, έτους 1997 Συχνότητα Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας Προτεινόμενες - Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας Προτεινόμενες Θέσεις Εργασίας Δημιουργούμενες Θέσεις Εργασίας 25

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103332267, 2103332323

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 1 Περιεχόμενα 1. 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. 2. Ποσοστά ενίσχυσης 3. 3. Βασικοί όροι και καιπροϋποθέσεις 4. 4. Κριτήρια Αξιολόγησης 2 Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11. Συνοπτική παρουσίαση

Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11. Συνοπτική παρουσίαση Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11 Συνοπτική παρουσίαση Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 4072/12, 4146/13 και 4242/14, αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Επενδυτικού Νόμου Ν.3908/11. Ενότητα Logistics

Συνοπτική Παρουσίαση Επενδυτικού Νόμου Ν.3908/11. Ενότητα Logistics Συνοπτική Παρουσίαση Επενδυτικού Νόμου Ν.3908/11 Ενότητα Logistics α) Επιχορήγηση : β) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης : γ) Φορολογική απαλλαγή : 1.ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ* Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις : Πρόγραμμα «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» για την ενίσχυση υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Νέος Επενδυτικός Νόμος - Ν.3908/11 Είδη Ενισχύσεων o Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. o Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου... Μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις - Απρίλιος 2013. WIND WATER SOLAR BIOMASS Βασικά Σημεία του νέου Νόμου. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Παγκρατίου 4, 116 34 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 7518344, fax: 210 7518316, www.bima.gr

Πλ. Παγκρατίου 4, 116 34 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 7518344, fax: 210 7518316, www.bima.gr ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ο Αναπτυξιακός Νόµος 3908/2011 βελτιώθηκε µε πρόσφατο νοµοθέτηµα και υποδέχεται νέες προτάσεις από υποψήφιους επενδυτές. Σκοπός του είναι η προώθηση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Building success together Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Ενημερωτικό Έντυπο ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα 115 27 Τηλ.: 210 747 5830-35, Fax: 210 747 5839, info@stochasis.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824 Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Μητσάκης Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ν.3299/2004

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ν.3299/2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ν.3299/2004 1) ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Για την εφαρµογή των διατάξεων του νέου νόµου, η Επικράτεια κατανέµεται σε τρεις περιοχές ως εξής: Περιοχή Α: Περιλαµβάνει τους νοµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/11»

«ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/11» Σκοπός του Νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/11 Παροχή ρευστότητας και Επιτάχυνση των διαδικασιών επιχορήγησης επενδύσεων Ενίσχυση της διαφάνειας και των διαδικασιών ελέγχου του Επενδυτικού Νόμου Υπαγόμενα Επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ - ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Συνοπτική παρουσίαση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ - ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Συνοπτική παρουσίαση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ - ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Συνοπτική παρουσίαση Ο επενδυτικός νόμος 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3522/2006, Άρθρο 37 ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3908/2011 Ι.Κ. Δρυλλεράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος της επιλέξιμης επένδυσης. Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing):

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3299/04)

Περίληψη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3299/04) Περίληψη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3299/04) ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Λήψη επιχορήγησης/ Λήψη επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος της επιλέξιμης επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3299/04)

Περίληψη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3299/04) Περίληψη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3299/04) ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Λήψη επιχορήγησης/ Λήψη επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος της επιλέξιμης επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 20 Μαΐου 2013 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Επιδότηση χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχεδόν όλες οι χώρες (ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και μη) χρησιμοποιούν κάποια κίνητρα ανάπτυξης. Το είδος των συγκεκριμένων κινήτρων που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τους αναπτυξιακούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ CLUSTERING (ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ CLUSTERING (ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ CLUSTERING (ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα σχήματα συνέργειας δικτύωσης οφείλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα