ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:"

Transcript

1 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων προς ενίσχυση δραστηριοτήτων καθώς και τον εξορθολογισµό, την αντικειµενικοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και αποτίµησης των επενδυτικών σχεδίων. Κεντρικός στόχος είναι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η οικονοµική µεγέθυνση και να υπάρξει ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, να αυξηθεί η απασχόληση και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, να ενθαρρυνθεί η επιχειρηµατικότητα και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και να προστατευθεί το περιβάλλον. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: 1. Σε ότι αφορά στις παρεχόµενες ενισχύσεις προστίθεται το κίνητρο ενίσχυσης των επενδύσεων βάσει της δηµιουργούµενης απασχόλησης δηλαδή ο επενδυτής µπορεί να επιλέξει να επιχορηγηθεί µέχρι συγκεκριµένου ποσοστού του µισθολογικού κόστους της απασχόλησης έναντι µέχρι ποσοστού του κόστους επένδυσης. Πρόκειται για εναλλακτικό κίνητρο το οποίο θα αξιοποιηθεί σε επενδυτικά σχέδια εντάσεως εργασίας ή εξειδικευµένης εργασίας προσφέροντας ουσιαστική προώθηση της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα καταργείται η επιδότηση των τόκων του επενδυτικού δανείου. Κατά συνέπεια παρέχονται οι εξής εναλλακτικές δυνατότητες ενίσχυσης της υλοποιούµενης επένδυσης: (α) Επιχορήγηση για την κάλυψη τµήµατος του κόστους επένδυσης ή/και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (β) Φορολογική απαλλαγή µέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της επένδυσης (γ) Επιδότηση για δύο έτη του µισθολογικού κόστους της δηµιουργούµενης από την επένδυση απασχόλησης 2. Σε ότι αφορά στην Περιφερειακή ιάσταση του νόµου διατηρείται η κατανοµή σε τέσσερις ζώνες όπως ίσχυε στον Ν.2601/98. Επιπλέον η Ζώνη διαιρείται σε 3 επιµέρους περιοχές ώστε να καλύπτεται η διαφοροποίηση των επιτρεπόµενων ποσοστών ενίσχυσης του εγκεκριµένου από την ΕΕ Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 1

2 3. Βασική αλλαγή του νέου νόµου είναι η στόχευση στο επενδυτικό σχέδιο και όχι στον φορέα υλοποίησης. Αντικείµενο του νόµου είναι η επένδυση ανεξαρτήτως του φορέα που την υλοποιεί, έτσι παρουσιάζεται λίστα επιλέξιµων επενδύσεων και όχι επιλέξιµων φορέων. Στο νέο αναπτυξιακό δύνανται να ενταχθούν συγκεκριµένες επενδύσεις του πρωτογενούς τοµέα, σχεδόν το σύνολο του δευτερογενούς, επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού (ίδρυση και εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων και campings καθώς και ειδικές επενδύσεις τουρισµού) καθώς και επιλεγµένες επενδύσεις του τριτογενούς. Επίσης επιλέξιµες είναι επενδύσεις στους τοµείς προστασίας περιβάλλοντος, νέων προϊόντων και υπηρεσιών, προηγµένης τεχνολογίας, καινοτοµίας, ποιότητας. Παράλληλα τίθεται σαφής απαγόρευση για την παροχή ενισχύσεων σε τοµείς των οποίων η ενίσχυση απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα διευρύνονται και εξορθολογικοποιούνται οι επιλέξιµες δαπάνες οι οποίες θα εξειδικευτούν ανά κατηγορία επένδυσης µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού. 4. Με στόχο τη σηµαντική απλοποίηση του νόµου για τον καθορισµό των ποσοστών ενίσχυσης οι επιλέξιµες επενδύσεις κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες, κατ αντιστοιχία του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων ως εξής: Κατηγορία 1: Επενδυτικά σχέδια πρωτογενούς, µεταποίησης, λοιπές επενδύσεις Κατηγορία 2: Σχέδια τουρισµού (ίδρυση και επέκταση ξενοδοχείων) Κατηγορία 3: Κλειστοί χώροι στάθµευσης Κατηγορία 4: Ειδικές επενδύσεις τουρισµού, επενδύσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, νέα προϊόντα, καινοτοµία, ποιότητα, προηγµένη τεχνολογία Κατηγορία 5: Ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια βιοµηχανικών, µεταλλευτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η µεγάλη πολυπλοκότητα και περιπτωσιολογία του Ν.2601/ Σηµαντική διαφοροποίηση του νέου αναπτυξιακού είναι η κατάργηση της διάκρισης µεταξύ «παλαιών» και «νέων» επιχειρήσεων ως προς την πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες κινήτρων. Με τον τρόπο αυτό αίρεται µια σηµαντική στρέβλωση του παρελθόντος που απέκλειε υφιστάµενες επιχειρήσεις από τις άµεσες επιχορηγήσεις για την πραγµατοποίηση επενδύσεων. Η διάκριση αυτή, η οποία επί της ουσίας αποσκοπούσε στην περιστολή του κόστους εφαρµογής του νόµου µεροληπτούσε εις βάρος επιχειρήσεων µε εµπειρία και αναπτυξιακή 2

3 προοπτική. Οι παλαιοί φορείς είχαν πρόσβαση µόνο σε φορολογικά κίνητρα, τα οποία αξιοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο από µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις µε σηµαντική κερδοφορία. 6. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις καθορίζονται στα πλαίσια πλαίσια του εγκεκριµένου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Ειδικά στην περίπτωση των άµεσων κεφαλαιακών ενισχύσεων παρέχεται η δυνατότητα προσαύξησης κατά 5% εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους λόγους (α) Ο φορέας είναι νεοϊδρυόµενος (β) εγκατάσταση εντός Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) ή Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) (γ) ίδρυση ή εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακής µονάδας υψηλής κατηγορίας ή εγκατεστηµένης σε παραδοσιακό ή διατηρητέο. Παράλληλα καταργείται η υποχρεωτική εγκατάσταση εντός ΒΙΠΕ. 7. Παρέχονται αυξηµένες ενισχύσεις στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Εφόσον η επένδυση υλοποιείται από Μικροµεσαία Επιχείρηση στα παραπάνω ποσοστά (πίνακες 1 και 3) προστίθεται επιπλέον ενίσχυση έως 15%. Ενώ τίθεται περιορισµός ως προς το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το 55%. 8. Τροποποιείται το ελάχιστο ύψος επένδυσης, το οποίο ορίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά του φορέα ως εξής: Για µεγάλες επιχειρήσεις, ευρώ Για µεσαίες επιχειρήσεις, ευρώ Για µικρές επιχειρήσεις, ευρώ Για πολύ µικρές επιχειρήσεις, ευρώ 9. Μειώνεται σηµαντικά η ίδια συµµετοχή, η οποία καθορίζεται καθορίζεται στο 25% του κόστους επένδυσης έναντι του 40% βάσει του Ν.2601/ Καταργείται η σύνδεση της παρεχόµενης ενίσχυσης µε τις δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης η οποία στο παρελθόν λειτούργησε ως αντικίνητρο για τις επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου. Η συµβολή των νέων επενδύσεων στην αύξηση της απασχόληση οφείλεται στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης τόσο στην ίδια την επένδυση (άµεσες νέες θέσεις απασχόλησης) όσο και σε δορυφορικές επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία συνδέεται µε την επένδυση (έµµεσες νέες θέσεις απασχόλησης) οι οποίες είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Ο νέος νόµος στοχεύει σε επενδύσεις που βελτιώνουν το τεχνολογικό επίπεδο και θα επιτρέψουν την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας µε αποτέλεσµα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ιδιαίτερα στον τοµέα της µεταποίησης τα 3

4 παραπάνω χαρακτηριστικά αφορούν κυρίως επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου. Με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης ο νόµος αφενός παρέχει επιδότηση των δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας και αφετέρου η απασχόληση συµπεριλαµβάνεται µε αυξηµένη βαρύτητα στα κριτήρια ένταξης της επένδυσης. 11.Σε ότι αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης και παρακολούθησης: Επεκτείνεται καθ όλη την διάρκεια του έτους η δυνατότητα για την υποβολή αιτήσεων, ενώ περιορίζεται ο χρόνος αξιολόγησης στους δύο µήνες. Αναπροσαρµόζονται και αντικειµενικοποιούνται τα κριτήρια ένταξης τα οποία στο µεγαλύτερο µέρος τους είναι εννιαία για το σύνολο των επενδύσεων, ώστε να αποτρέπεται η διακριτική µεταχείριση ορισµένων κλάδων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα κριτήρια απασχόλησης, της περιφερειακής σύγκλισης, προστασίας του περιβάλλοντος, συµβολής στην ανταγονιστικότητα, την ποιότητα, το τεχνολογικό επίπεδο, την καινοτοµία. Επίσης ποσοτικοποιείται µε αντικειµενικά κριτήρια η βιωσιµότητα της επένδυσης και η αξιοπιστία του φορέα. Παράλληλα εισάγονται ειδικά κριτήρια ανά τοµέα δραστηριότητας µε στόχο την κατά το δυνατό αντικειµενική και ακριβή αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Αναπροσαρµόζονται τα έντυπα υποβολής, τα οποία απλοποιούνται σηµαντικά στις περιπτώσεις των φορολογικών κινήτρων και του κινήτρου της επιχορήγησης της δηµιουργούµενης απασχόλησης. Θεσπίζονται διαδικασίες παρακολούθησης των επενδύσεων ανεξαρτήτως των κινήτρων στα οποία έχουν ενταχθεί, οι οποίες είναι σηµαντικά απλούστερες στις περιπτώσεις των φορολογικών κινήτρων και του κινήτρου της επιχορήγησης της δηµιουργούµενης απασχόλησης. ιευρύνεται η δυνατότητα µετάθεση τµήµατος των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδύσεων σε εξωτερικούς αξιολογητές µε στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αξιοποίηση της εµπειρίας και τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τοµέα. Η διαδικασία αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης υποστηρίζεται από κατάλληλο πληροφοριακό σύστηµα, για το σύνολο των επενδύσεων που ενισχύονται µέσω του παρόντος νόµου. Έτσι καθίσταται δυνατή η ενιαία, διαφανής και ποσοτική αποτίµηση της συµβολής του νόµου στους στρατηγικούς στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής. 4

5 12.Αναπροσαρµόζεται ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων ως εξής: Η καταβολή των κεφαλαιακών ενισχύσεων γίνεται σε δύο δόσεις η πρώτη µε την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και η δεύτερη µε την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και του 30% της συνολικής κεφαλαιακής ενίσχυσης µε την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Η καταβολή των ενισχύσεων για την δηµιουργουµένη απασχόληση γίνεται απολογιστικά ανά εξάµηνο µε απλοποιηµένες διαδικασίες. Καταργείται η φορολόγησης των ενισχύσεων η οποία είχε ως αποτέλεσµα την µείωση του καθαρού οφέλους κατά τουλάχιστον 25%. 13.Τίθενται περιορισµοί για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ΕΣΟΑΒ, ώστε να µην µειώνεται αντίστοιχη δραστηριότητα στην Ελλάδα στις ίδιες ή σε συνδεδεµένες µε αυτές επιχειρήσεις. 14.Τέλος διατηρούνται οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις: Ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης τα οποία ενεργοποιούνται µε Προεδρικά διατάγµατα. Παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης µεταλλευτικών ή µεταποιητικών επιχειρήσεων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα καθορίζονται κατά περίπτωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας - Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου επενδύσεων, ελάχιστου ύψους πενήντα (50) εκατοµµυρίων ευρώ, µε σηµαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση. Η ένταξη γίνεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, καθώς και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών. 5

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα