15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002738438 2015-04-29"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Patission Street, Athens Greece. Tel.: (+30) / Fax: (+30) / Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 138/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για: Διαμόρφωση χώρων στο 2 ο Υπόγειο του κτιρίου Δεριγνύ - Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις Π.Δ.118/ Την με αρ. πρωτ. 2324/ Εντολή Πρύτανη (ΑΔΑΜ: 15REQ ) - Την με αρ. πρωτ. 208/1/ Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: 7Ρ76469Β4Μ-0Ο4) Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 15REQ ) Προκηρύσσουμε Επαναληπτικό Μειοδοτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την Διαμόρφωση χώρων στο 2 ο Υπόγειο του κτιρίου Δεριγνύ, προϋπολογισμού ποσού μέχρι ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 18/05/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Τμήμα Επιμελητείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76 ισόγειο, προκειμένου να αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών παρουσία των συμμετεχόντων. Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στον χώρο μετά από ραντεβού με τους μηχανικούς του Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα , προκειμένου να λάβουν οι υποψήφιοι γνώση των επί τόπου συνθηκών. Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ.118/2007 (άρθρο 5) στην Ελληνική γλώσσα (ή σε επίσημη μετάφραση, επί ποινή αποκλεισμού) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Τμήμα Επιμελητείας, με τα στοιχεία του διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς. Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76 GR ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

2 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α. (κτίριο Διοίκησης, ισόγειο) μέχρι 15/05/2015 (την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (εξωτερικός φάκελος) θα τοποθετούνται δύο (2) υποφάκελοι με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον υποφάκελο Α τα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Δικαιολογητικά: - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία δηλώνεται η αποδοχή των όρων της διακήρυξης. - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι υποχρεούται να προμηθεύσει τα συνεργεία του με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα ατομικής προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων. Επιπλέον, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς και της χρήσης των μέτρων ατομικής προστασίας από τα συνεργεία του και καμία ευθύνη δεν έχει το ΟΠΑ σε περίπτωση ατυχήματος. - Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώσει των συνθηκών και των παραμέτρων του έργου και ότι τις έχει λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του. - Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι θα ασφαλίσει τα συνεργεία του και ότι οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ίδιο. - Ενδεικτικό πελατολόγιο με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας πελατών. - Λίστα έργων υπό μορφή πίνακα και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των σχετικών έργων υπογεγραμμένες αρμοδίως. Τεχνική Προσφορά: - Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Τμήματος Έργων, καθώς τεχνικά εγχειρίδια με επισήμανση στα προσφερόμενα μοντέλα. - Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων από τον ανάδοχο εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Τμήματος Έργων, η οποία επιλέξει έχει ως εξής: 2

3 Πρόκειται για την διαμόρφωση του χώρου δεξαμενών υγρών καυσίμων στο 2 ο υπόγειο του κτιρίου Δεριγνύ, μετά την αποξήλωση των δεξαμενών, σε αρχείο της Σχολής Πληροφορικής, καθώς και του χώρου έμπροσθεν αυτού σε αρχείο της Δ/νσης Προσωπικού. Αναλυτικά απαιτούνται: Προμήθεια & Εγκατάσταση Ειδών και Οικοδομικές Εργασίες Αποξηλώσεις κουφωμάτων μεταλλικών παραθύρων και εισόδου (κάσα και θυρόφυλλα). Αποξηλώσεις βάσεων δεξαμενών, άχρηστων σωληνώσεων και τάπωμα όσων δεν είναι δυνατόν να αποξηλωθούν όπως σωλήνα τροφοδοσίας πετρελαίου. Αποξήλωση παλαιών εγκαταστάσεων. Αποκατάσταση μερεμετιών, διαμόρφωση επιφάνειας στην οροφή (beton) κλείσιμο κενό δοκού και τοιχοποιίας με τσιμεντοσανίδα ή γυψοσανίδα ανθυγρή. Τρίψιμο μαρμαροποδιών πριν την τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων αλουμινίου. Καθαρισμός εξωτερικού καναλιού εξαερισμού και πέρασμα με κατάλληλα μονωτικά υλικά αφού προηγουμένως γίνουν όλες οι προεργασίες με μεγάλη προσοχή. Στη συνέχεια θα γίνει εξομάλυνση ή και αποξήλωση του δαπέδου στον χώρο των δεξαμενών και θα πέσει τσιμεντοκονία με στεγανοποιητικά υλικά εάν απαιτηθεί, ώστε να κολληθούν πάνω κεραμικά πλακίδια γρανιτοειδή διαστάσεων (60Χ60) χρώματος ίδιου με τα πλακίδια που υπάρχουν στο αρχείο της σχολής του Οικονομικού. Οι κόλλες θα είναι ακρυλικές στεγανές και οι αρμοί θα στοκαριστούν με ακρυλικούς στόκους. Σοβατεπιά θα τοποθετηθούν φαρδιά τουλάχιστον 15cm και στο σημείο επαφής με το δάπεδο θα υπάρχει αρμός όπως και μεταξύ των πλακιδίων στον προθάλαμο τα πλακάκια θα κολληθούν πάνω στο υπάρχον δάπεδο αφού προηγουμένως τραυματιστεί σε ορισμένα σημεία για καλύτερη πρόσφυση. Το άνοιγμα εισόδου στο χώρο των δεξαμενών θα μειωθεί σε (1,00Χ2,25) έναντι ( 3,20Χ2,25) που είναι, χτίζοντας έναν λαμπά 0,65μ αφήνοντας κενό 1,02μ περίπου και χτίζοντας το υπόλοιπο. Το πάχος της τοιχοποιίας θα είναι μπατική και θα φέρει ένα σενάζ σε ύψος 1,00μ πάχους 0,15μ με οπλισμό (4Φ12) και συνδετήρες Φ 8/20. Οι τοιχοποιίες θα επιχριστούν και θα έχουν τελικές επιφάνειες όπως και οι άλλοι τοίχοι στους ίδιους χώρους. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν 3 κουφώματα αλουμινίου στα ανοίγματα διαστάσεων 1,00Χ1,23 ύψος με τζάμια διπλά εκ των οποίων το ένα αμμοβολισμένο. Θα είναι μονόφυλλα και θα έχουν ανάκληση. Στην είσοδο θα τοποθετηθεί μεταλλική θύρα διαστάσεων (1,00Χ2,25) περίπου πυράντοχη και αεροστεγή με τα εξής στοιχεία: Δείκτης πυροπροστασίας 60'/120' με πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας UΝΙ 9723-ΒS 476 και με πιστοποίηση ΙSΟ Κάσα από χαλυβδοέλασμα με πάχος 2 mm. Θυρόφυλλο πάχους 65 mm που περιέχει πετροβάμβακα, κατασκευασμένο από δύο ατσάλινες ηλεκτρογαλβανισμένες λαμαρίνες πάχους 1mm χωρίς ηλεκτροσυγκόλληση, διπλωμένο περιμετρικά με συνολικό πάχος λαμαρίνας 4 mm. Στο διάκενο μεταξύ κάσας και θύρας τοποθετείται ταινία θερμοδιογκούμενη ορυκτής βάσης. Χαλύβδινοι πυράντοχοι μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι για απόλυτη στεγανότητα με ενσωματωμένες ατσάλινες σφαίρες. Θερμομηχανικές ιδιότητες για 60'/120' πυραντίστασης. Πυράντοχες κλειδαριές, πόμολα και λαβές. Ένα σημείο κλειδώματος. 3

4 Κάσα και θυρόφυλλο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος παραπλήσιο ΚΑΕ Στην είσοδο του προθαλάμου η θύρα θα είναι δίφυλλη διαστάσεων όσο είναι το άνοιγμα με πυράντοχη αεροστεγή με τα εξής στοιχεία: Δείκτης πυροπροστασίας 60'/120' με πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας UΝΙ 9723-ΒS 476 και με πιστοποίηση ΙSΟ Κάσα από χαλυβδοέλασμα με πάχος 2 mm. Θυρόφυλλο πάχους 65 mm που περιέχει πετροβάμβακα, κατασκευασμένο από δύο ατσάλινες ηλεκτρογαλβανισμένες λαμαρίνες πάχους 1mm χωρίς ηλεκτροσυγκόλληση, διπλωμένο περιμετρικά με συνολικό πάχος λαμαρίνας 4 mm. Στο διάκενο μεταξύ κάσας και θύρας τοποθετείται ταινία θερμοδιογκούμενη ορυκτής βάσης. Χαλύβδινοι πυράντοχοι μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι για απόλυτη στεγανότητα με ενσωματωμένες ατσάλινες σφαίρες. Θερμομηχανικές ιδιότητες για 60'/120' πυραντίστασης. Πυράντοχες κλειδαριές, πόμολα και λαβές. Ένα σημείο κλειδώματος. Κάσα και θυρόφυλλο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος παραπλήσιο ΚΑΕ Η φορά του ανοίγματος θα είναι όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. Όλες οι επιφάνειες θα χρωματιστούν. Οι μεν τοίχοι και οι οροφές αφού γίνουν όλες οι προεργασίες και περαστούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις θα χρωματιστούν με ακρυλικό πλαστικό τρία τουλάχιστον χέρια απόχρωσης επιλογής του Πανεπιστημίου. Οι σωλήνες θα έχουν διαφορετικές αποχρώσεις ανάλογα με τη χρήση τους. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα τριών ετών τουλάχιστον. Οι οποιεσδήποτε άδειες, εισφορές και κρατήσεις απαιτηθούν επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει όλα τα καθαιρεθέντα υλικά καθώς και τυχών υλικά που θα περισσέψουν και να παραδώσει τους χώρους έτοιμους προς χρήση τελείως καθαρούς (χωρίς ίχνος σκόνης). Προμήθεια & Εγκατάσταση Ειδών Η/Μ και Ηλεκτρολογικές Εργασίες 1. Εγκατάσταση Κλιματισμού Για το κλιματισμό των χώρων και την επίτευξη σταθερής θερμοκρασίας σε αυτούς, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση μιας αυτόνομης ψυκτικής μονάδας διαιρούμενου τύπου ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h η οποία θα είναι κοινή και για τους δύο χώρους. Η εσωτερική μονάδα θα είναι τύπου οροφής καναλάτη, θα τοποθετηθεί στο μέσο περίπου του χώρου που βρίσκονταν οι δεξαμενές, ενώ στη προσαγωγή της θα τοποθετηθεί μεταλλικός αγωγός με δύο διακλαδώσεις (μία για κάθε χώρο) και στόμια αλουμινίου. Η μία διακλάδωση του αγωγού προσαγωγής θα φτάσει στο χώρο του διαδρόμου μέσω οπής η οποία θα δημιουργηθεί στη τοιχοποιία που χωρίζει τους δύο χώρους. Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο και πάνω σε κατάλληλες βάσεις δαπέδου, ενώ το ψυκτικό δίκτυο θα περάσει από οπή η οποία θα δημιουργηθεί στο τοίχο έτσι ώστε να οδηγηθεί στο κουραγκλέ και από εκεί στον εξωτερικό ακάλυπτο χώρο. Η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων θα οδηγηθεί διαμέσου της οπής στη τοιχοποιία στο χώρο του κουραγκλέ. Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει: Να έχει ονομαστική ισχύ κατ ελάχιστο τη ζητούμενη (ή την αμέσως μεγαλύτερη ανάλογα μα την εταιρεία κατασκευής). Να είναι τύπου inverter. 4

5 Να διαθέτει επίτοιχο χειριστήριο. Να λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό υγρό (R410a). Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++ στη ψύξη και τουλάχιστον Α στη θέρμανση. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι υπερθέρμανσης, υπέρτασης και συχνών διακοπών του ρεύματος. Να έχει δυνατότητα auto-restart για επανεκκίνηση στις ρυθμιζόμενες συνθήκες μετά από διακοπή και επαναφορά του ρεύματος. Να διαθέτει σύστημα αποπάγωσης (defrost). Να διαθέτει αντισκωριακή προστασία για τις εξωτερικές μονάδες. Να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου (max 45-50dB η εσωτερική στη μέγιστη ταχύτητα). Να είναι κατασκευής Να υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά για τα μηχανήματα για τουλάχιστον 10 χρόνια. Να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία χρόνια. 2. Εγκατάσταση Αερισμού Για τον αερισμό και εξαερισμό των δύο αυτών χώρων, προβλέπεται η εγκατάσταση μιας κοινής μονάδας εναλλάκτη αέρα αέρα (VAM) δυναμικότητας 800m 3 /h, έτσι ώστε ο εισερχόμενος στο χώρο φρέσκος αέρας να παραλαμβάνει μέρος της θερμότητας που ήδη υπάρχει στο χώρο, εξοικονομώντας κατ αυτό τον τρόπο ενέργεια. Ο εναλλάκτης θα τοποθετηθεί εντός του εσωτερικού χώρου (πρώην χώρος δεξαμενών) στην οροφή. Το δίκτυο λήψης νωπού αέρα αλλά και απόρριψης θα κινηθεί διαμέσου οπής που θα δημιουργηθεί στην τοιχοποιία και διαμέσου του χώρου του κουραγκλέ θα οδηγηθεί σε εξωτερικό χώρο. Στο συγκεκριμένο σημείο θα κοπεί και η μεταλλική περσίδα έτσι ώστε να οδηγηθούν οι αεραγωγοί ελεύθερα σε εξωτερικό χώρο. Και για τους δύο χώρους θα κατασκευαστεί κοινό δίκτυο απαγωγής (25Χ25cm με τέσσερα στόμια 20Χ20cm συνολικού μήκους έως 12m περίπου) με διακλάδωση, έτσι ώστε το ένα τμήμα του να κινηθεί εντός του χώρου που θα βρίσκεται το VAM ενώ το άλλο διαμέσου οπής στην τοιχοποιία στο διπλανό χώρο. Θα κατασκευαστεί επιπλέον και κοινό δίκτυο προσαγωγής νωπού (25Χ25cm με τέσσερα στόμια 20Χ20cm συνολικού μήκους 12m περίπου) με διακλάδωση, έτσι ώστε το ένα τμήμα του να κινηθεί εντός του χώρου που θα βρίσκεται το VAM ενώ το άλλο διαμέσου οπής στην τοιχοποιία στο διπλανό χώρο. Η κάθε μονάδα εναλλάκτη αέρα - αέρα θα πρέπει να διαθέτει: Έναν ανεμιστήρα προσαγωγής δύο ταχυτήτων. Έναν ανεμιστήρα απαγωγής δύο ταχυτήτων. Εναλλάκτη αέρα αέρα. Φίλτρα στη προσαγωγή και απαγωγή κλάσης G4. Επίτοιχο χειριστήριο ελέγχου. Δίκτυα από γαλβανισμένη λαμαρίνα και στόμια από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ρυθμιζόμενα πτερύγια. Δυνατότητα auto-restart για επανεκκίνηση στις ρυθμιζόμενες συνθήκες μετά από διακοπή και επαναφορά του ρεύματος. 3. Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης Πυρόσβεσης Όσον αφορά στη πρόληψη και αντιμετώπιση φωτιάς, κάθε χώρος θα αντιμετωπιστεί σαν αυτόνομη μονάδα. Στον πρώτο χώρο (διάδρομο) θα τοποθετηθεί ένα σύστημα πυρανίχνευσης με δυνατότητα εντολής κατάσβεσης με τοπικό αυτόνομο πίνακα, 1 ανιχνευτή φωτοηλεκτρικό καπνού, 1 θερμοδιαφορικό ανιχνευτή, 1 φαροσειρήνα, 1 κουδούνι κατάσβεσης, 1 φωτιστικό STOP ΑΕΡΙΟ, 1 μπουτόν ακύρωσης και 1 μπουτόν κατάσβεσης. Το σύστημα θα δίνει εντολή κατάσβεσης σε σύστημα με κατασβεστικό μέσο aerosol το οποίο θα καλύπτει όλο το φορτίο του χώρου (περίπου 75 m 3 ). Τόσο η φαροσειρήνα όσο και ο πίνακας πυρανίχνευσης θα τοποθετηθούν εξωτερικά του χώρου στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου και πλησίον της εισόδου. 5

6 Στο δεύτερο χώρο (δεξαμενές) θα τοποθετηθεί ένα σύστημα πυρανίχνευσης με δυνατότητα εντολής κατάσβεσης με τοπικό αυτόνομο πίνακα, 2 ανιχνευτές φωτοηλεκτρικούς καπνού, 2 θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, 1 φαροσειρήνα, 1 κουδούνι κατάσβεσης, 1 φωτιστικό STOP ΑΕΡΙΟ, 1 μπουτόν ακύρωσης και 1 μπουτόν κατάσβεσης. Το σύστημα θα δίνει εντολή κατάσβεσης σε σύστημα με κατασβεστικό μέσο aerosol το οποίο θα καλύπτει όλο το φορτίο του χώρου (περίπου 115 m 3 ). Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα τοποθετηθεί εκτός του χώρου πλησίον της εισόδου σε αυτόν, ενώ η φαροσειρήνα θα τοποθετηθεί και αυτή στο κλιμακοστάσιο 4. Ηλεκτρολογικές Εργασίες Οι ηλεκτρολογικές εργασίες στους δύο χώρους περιλαμβάνουν: Τη προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων με λάμπες τύπου LED έκαστο μήκους 1,20m, σε αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων. Πιο συγκεκριμένα στο χώρο του διαδρόμου θα τοποθετηθούν 4 φωτιστικά με δύο λάμπες, ενώ στο χώρο των δεξαμενών θα τοποθετηθούν 6 φωτιστικά με δύο λάμπες. Οι λαμπτήρες τύπου LED είναι απαραίτητοι, γιατί εκπέμπουν πολύ χαμηλά ποσοστά υπεριώδους ακτινοβολίας η οποία είναι πολύ βλαπτική για τα αρχεία. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των φωτιστικών, καλωδίων, καινούργιων διακοπτών, καθώς και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τη σωστή και πλήρη λειτουργία τους. Τη προμήθεια και τοποθέτηση 2 φωτιστικών ασφαλείας στους χώρους των αρχείων (από ένα για κάθε χώρο). Η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα των πινάκων πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης που θα τοποθετηθούν στους χώρους αυτούς καθώς και η τροφοδοσία με ρεύμα του ηλεκτρικού πίνακα που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο πλησίον της εισόδου στο χώρο των δεξαμενών και θα περιλαμβάνει τις ασφάλειες των μηχανημάτων κλιματισμού και εξαερισμού. Θα τραβηχτεί νέα τριφασική παροχική γραμμή (5Χ6) περίπου 20 m, με ασφάλειες 3Χ25Α και διακόπτη 3Χ40Α. Η παροχική γραμμή θα κινείται σε υπάρχουσες εσχάρες αν είναι δυνατόν ή θα κινηθεί επίτοιχα σε εμφανή σημεία και μέσα σε πλαστικό σωλήνα βαρέου τύπου κατάλληλης διατομής. Όλες οι εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη πλήρη τροφοδοσία των πινάκων (ρεύματος, πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης) και τη λειτουργία των μηχανημάτων (εξαερισμού κλιματισμού) όπως π.χ. καλώδια, υποπίνακες, εργασίες σε υποσταθμό, τράβηγμα νέων παροχών κτλ. ακόμα και αν δεν αναφέρονται παραπάνω. Όλες οι εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη πλήρη τροφοδοσία του κλιματιστικού και του VAM, δηλαδή θα τραβηχτούν παροχές για τη τροφοδοσία των μηχανημάτων μέχρι τους ηλεκτρικούς πίνακες και μέχρι τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν, θα τοποθετηθούν ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ ισχύος τόσο για το κλιματιστικό όσο και για τη μονάδα VAM, χρονοδιακόπτης ράγας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες ή υλικά είναι απαραίτητα ακόμα και αν δεν αναφέρονται παραπάνω. 5. Γενικά Το έργο περιλαμβάνει: Τη προμήθεια και τοποθέτηση των νέων μηχανημάτων στους χώρους. Την αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών εγκαταστάσεων από τους χώρους. Όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές και μη εργασίες. Τη σύνδεση και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων. Τη κοπή του μεταλλικού σκελετού στο κουραγκλέ Όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη τοποθέτηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων, ακόμη και αν δεν αναφέρονται παραπάνω. Όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη τοποθέτηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων, ακόμη και αν δεν αναφέρονται παραπάνω. 6

7 Στον υποφάκελο Β τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ΦΠΑ και θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα εγκατάστασης μέχρι σημείου λειτουργίας από τους χρήστες. Προσφορά που θέτει όριο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ Ο ανάδοχος υποχρεούται: Να κρατάει ημερολόγιο έργου και να ενημερώνει την υπηρεσία καθημερινά και εγγράφως σχετικά με την πρόοδο των εργασιών. Το ημερολόγιο έργου θα παραδοθεί στην υπηρεσία μετά το πέρας των εργασιών. Να συνεργάζεται στενά με την τεχνική υπηρεσία του ΟΠΑ και να αποδέχεται όλες τις παρατηρήσεις και υποδείξεις σχετικά με τη κατασκευή του έργου και την ελαχιστοποίηση της αισθητικής παρέμβασης στους χώρους του ΟΠΑ. Να παραδώσει το έργο άμεσα λειτουργικό. Μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην υπηρεσία τα τελικά σχέδια (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) με τις θέσεις των μηχανημάτων, τις οδεύσεις των αεραγωγών και των δικτύων, καθώς και ηλεκτρολογικό σχέδιο συνδέσεων. Με το πέρας του έργου να αποκαταστήσει όλους τους χώρους στην προτέρα κατάσταση καθώς και να απομακρύνει όλα τα περιττά υλικά και σκουπίδια που θα δημιουργηθούν. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 240 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική, ποσοτική παραλαβή και καλή λειτουργία των ειδών και τη σχετική διαδικασία έγκρισης πληρωμής, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου) και μετά την πληρωμή των φόρων. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η προθεσμία παράδοσης ορίζεται μέχρι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση, τοποθέτηση και καλή λειτουργία θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδειχθούν από το αρμόδιο προσωπικό. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την 7

8 ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη ή εργασίες. Η ποιοτική, ποσοτική παραλαβή και καλή λειτουργία των ειδών θα βεβαιωθεί από αρμόδια Επιτροπή που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο, μετά την τοποθέτησή τους και λειτουργία τους. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους, η οικονομική προσφορά επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί και ο προμηθευτής δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του ΟΠΑ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που ο μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο Π.Δ.118/2007. Αναθεώρηση των τιμών όσο διαρκεί η εκτέλεση της σύμβασης αποκλείεται για οποιοδήποτε λόγο. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του μειοδότη ποινική ρήτρα για κάθε παράβαση όρου και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή εμμέσου ζημίας. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Αθήνα, 29 Απριλίου 2015 Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ 8

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 42Π/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 42Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.N.H. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tηλέφωνο : 2810 392 999 Telefax : 2810 542 093 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 79/2011 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο: 2531352400

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 49127 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 35Π/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 35Π/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 298/20-07-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Programme co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 76/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι.

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18951 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΗΜΕΡ: 13/8/15 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα