Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , FAX: , Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Πειραιάς : Αριθμ. Πρωτ.: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ( 2016 / 2014 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού # ,00 # συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την 20/ , θέμα Ε.Η.Δ. 6 ο, απόφαση του Δ. Σ, Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για τη Διαμόρφωση των Χώρων του Νοσοκομείου για την Εγκατάσταση του Νέου Αξονικού Τομογράφου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Επισυνάπτονται: Κατάσταση τεχνικών προδιαγραφών: (7) σελίδες ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22 / 10 / 2014, ΩΡΑ: π.μ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 120 ημέρες ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη και συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο. Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, αφού πρώτα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, στο Γραφείο Προμηθειών (Αφεντούλη & Ζαννή 1, 3 ο όροφος) μέχρι και την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δε γίνονται δεκτές, σαν εκπρόθεσμες. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, ο τίτλος του διαγωνισμού καθώς και η Επωνυμία του φορέα. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η προσφερόμενη τιμή να δίνεται σε Euro ανά μονάδα Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά.. 3

4 Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Προκειμένου να εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο μας ο Νέος Αξονικός τομογράφος της GE απαιτείται να διαμορφωθεί o χώρος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του νέου μηχανήματος. Επίσης απαιτούνται ανάλογες διαμορφώσεις στο γειτονικό χώρο στον οποίο θα τοποθετηθεί το χειριστήριο του Αξονικού. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Διάνοιξη ανοίγματος παραθύρου σε τοίχο από σκυρόδεμα, διαστάσεων 0,90 x 1,20 μέτρων, για την τοποθέτηση μολυβδυάλου. - Διάνοιξη ανοίγματος για δημιουργία θύρας εισόδου, διαστάσεων 1,40 x 2,20 μέτρων. - Αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων δαπέδου και πλήρης ομαλοποίηση αυτού με τσιμεντοκονία και αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο υλικό. - Καθαρισμός του χώρου, απομάκρυνση παλαιού εξοπλισμού και προετοιμασία τοίχων, οροφών. - Απομάκρυνση προϊόντων αποξηλώσεων - καθαιρέσεων. - Θα γίνει ενίσχυση της έδρασης του μηχανήματος μετά από συνεννόηση με την εγκαταστάτρια εταιρεία. Θα ληφθούν υπόψη τα στατικά του χώρου και το βάρος του τοποθετούμενου εξοπλισμού(2,5 τόνοι) 4

5 - Κατασκευή WC, διαστάσεων 1,20 x 1,20 μέτρων, με κατασκευή τοιχοποιίας από ανθυγρή γυψοσανίδα 2 +2 και μόνωση, με πόρτα 0,70 x 2,15, με μεταλλική κάσα και επένδυση φορμάικα, με επένδυση δαπέδου και τοίχων με κεραμικά πλακίδια 20 x 20 ή άλλης διάστασης, υδραυλική και αποχετευτική σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα, λεκάνη με καζανάκι χαμηλής πίεσης, νιπτήρα πορσελάνης με την αντίστοιχη μπαταρία, καθρέπτη, εταζέρα, άγκιστρο και θήκη ρολού υγείας, επίτοιχο φωτιστικό με διακόπτη. - Προμήθεια και τοποθέτηση νέου δαπέδου από ρολό χλωριούχου πολυβινυλίου με σοβατεπί με διαμορφωτήρες. Το χρώμα θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. - Προμήθεια και τοποθέτηση νέας ψευδοροφής από ορυκτές ίνες διαστάσεων 60 x 60, λευκή, αντιμικροβιακές, βραδυφλεγείς. - Προμήθεια και τοποθέτηση 15 φωτιστικών σωμάτων 60 x 60 καθρέπτη, συνολικής ισχύος 72Watt έκαστο, κλάσης Α. - Προετοιμασία όλων των περιμετρικών τοίχων ώστε να γίνει η θωράκιση τους από το Νοσοκομείο και στη συνέχεια θα γίνει επικάλυψη με μονές γυψοσανίδες. - Προμήθεια και τοποθέτηση, θωρακισμένης με μολύβι, κάσας και ανοιγόμενης πόρτας εισόδου, δίφυλλης, διαστάσεων 1,40 x 2,10 μέτρων. Η θωράκιση θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη ακτινοπροστασίας και θωρακίσεων. - Χρωματισμός των περιμετρικών τοίχων με χρώματα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. - Προμήθεια και τοποθέτηση φάσας προστατευτικής στον ελεύθερο τοίχο απέναντι από το μηχάνημα καθώς και προστατευτικής μεταλλικής γωνιάς στην κάσα μέχρι ύψους 1.20 μέτρων. - Προμήθεια και τοποθέτηση μολυβδυάλου, διαστάσεων 0,80 x 1,00 μέτρων. Η θωράκιση θα είναι σύμφωνη με την μελέτη ακτινοπροστασίας και θωρακίσεων. - Κατασκευή μεταλλικών πλαισίων για την κάλυψη των εξωτερικών παραθύρων του χώρου του Αξονικού, διαστάσεων 1,80 x 2,00 μέτρων, με μολύβι 2mm πάχους. - Κατασκευή ενδοδαπέδιου καναλιού από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαστάσεων 0,20 x 0,08 μέτρων με διαχωριστικό και καπάκι. - Προμήθεια και τοποθέτηση κάσας και ανοιγόμενης πόρτας εισόδου στο χειριστήριο, διαστάσεων 1,10 x 2,10 μέτρων. 5

6 - Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού, κλιματισμού και ρευματοδοτών από λαμαρίνα DKP, διαστάσεων 0,60 x 0,40 μέτρα ως σχέδιο. - Γραμμή πίνακα με καλώδιο ΝΥΥ 5 x 10 - Γραμμές ρευματοδοτών με καλώδιο 3 x 2,5, με προμήθεια και τοποθέτηση αυτών - Γραμμή κλιματιστικού χειριστηρίου με καλώδιο 3 x 2,5. - Γραμμή φαροσειρήνας με καλώδιο 3 x 1,5, με προμήθεια και τοποθέτηση αυτής - Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού, τύπου κασέτας ψευδοροφής, ψυκτικού Φορτίου 8KW - Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού, τύπου split, ψυκτικού φορτίου 3KW - Γραμμή εξωτερικής μονάδας κασέτας με καλώδιο 5 x 4. - Γραμμή τροφοδοσίας πίνακα Αξονικού, με καλώδιο 4 x Σύνδεση πίνακα αξονικού με γεννήτρια με καλώδιο 3 x ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Δίκτυο data με καλώδιο YTP CAT6 και διπλά πριζάκια RJ45 Ηχητική σήμανση σφάλματος με καλωδίωση 3 x 1,5 Συνδέσεις φωτιστικών ενδείξεων Σύνδεση απομακρυσμένου χειριστηρίου με καλώδιο 8 x 1,5 Σύνδεση μπουτόν start-stop με καλώδιο 3 x 1,5 Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργού εξοπλισμού με τα απαιτούμενα Rack, patch Panels, switch, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τις υποδείξεις της GE. Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου εργασίας από μελαμίνη, διαστάσεων 2,00 x 0,70 - Όλα τα προϊόντα αποξήλωσης θα συγκεντρώνονται σε κάδο και θα απομακρύνονται από το χώρο του Νοσοκομείου με ευθύνη του αναδόχου. - ΟΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ. - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Άλλωστε, προκειμένου να κατατεθεί η προσφορά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί τον τόπο εργασιών και να κάνει προμετρήσεις με δική του ευθύνη. Θα πρέπει να έχει εμπειρία σε κατασκευή ανάλογων χώρων (Εγκατάσταση Συγκροτημάτων CT, Μαγνητικών, Αγγειογράφων) που να αποδεικνύεται με επικυρωμένα τιμολόγια. 6

7 - Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους και να πάρουν βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την οποία και θα προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού στο διαγωνισμό. 3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Διάνοιξη ανοίγματος παραθύρου σε τοίχο από σκυρόδεμα ΤΕΜ 1 2 Διάνοιξη ανοίγματος για δημιουργία θύρας εισόδου ΤΕΜ 1 3 Αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων δαπέδου και πλήρης Μ2 68 ομαλοποίηση αυτού με τσιμεντοκονία και αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο υλικό. 4 Καθαρισμός του χώρου, απομάκρυνση παλαιού ΤΕΜ 1 εξοπλισμού και προετοιμασία τοίχων, οροφών. 5 Απομάκρυνση προϊόντων αποξηλώσεων - καθαιρέσεων ΤΕΜ 1 6 Ενίσχυση της έδρασης του μηχανήματος ΤΕΜ 1 7 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου δαπέδου από ρολό Μ2 68 χλωριούχου πολυβινυλίου με σοβατεπί με διαμορφωτήρες 8 Προμήθεια και τοποθέτηση νέας ψευδοροφής Μ Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση, θωρακισμένης με μολύβι, ΤΕΜ 1 κάσας και ανοιγόμενης πόρτας εισόδου 11 Χρωματισμός των περιμετρικών τοίχων M Προμήθεια και τοποθέτηση φάσας προστατευτικής στον ΤΕΜ 1 ελεύθερο τοίχο απέναντι από το μηχάνημα καθώς και προστατευτικής μεταλλικής γωνιάς στην κάσα 13 Προμήθεια και τοποθέτηση μολυβδυάλου ΤΕΜ 1 14 Κατασκευή μεταλλικών πλαισίων για την κάλυψη των ΤΕΜ 2 εξωτερικών παραθύρων 15 Κατασκευή ενδοδαπέδιου καναλιού από γαλβανισμένη Τ.Μ. 18 7

8 λαμαρίνα 16 Προμήθεια και τοποθέτηση κάσας και ανοιγόμενης ΤΕΜ 1 πόρτας εισόδου, στο χειριστήριο 17 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού, ΤΕΜ 1 κλιματισμού και ρευματοδοτών 18 Γραμμή πίνακα Τ.Μ Γραμμές ρευματοδοτών με καλώδιο 3 x 2,5 ΤΕΜ Γραμμή κλιματιστικού χειριστηρίου ΤΕΜ 1 21 Γραμμή φαροσειρήνας ΤΕΜ 1 22 Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού, τύπου κασέτας ΤΕΜ 1 ψευδοροφής 23 Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού, τύπου split ΤΕΜ 1 24 Γραμμή εξωτερικής μονάδας κασέτας Τ.Μ Γραμμή τροφοδοσίας πίνακα Αξονικού Τ.Μ Σύνδεση πίνακα αξονικού με γεννήτρια Τ.Μ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΕΜ ΩΣ ΣΧΕΔΙΟ 28 Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου εργασίας ΤΕΜ 1 29 ΚΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΜ 1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ 30 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ- ΤΕΜ 1 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20 x 1,20 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 1 ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ Δίφυλλη πόρτα, με κάσα, ακτινολογικού εργαστηρίου Α. - Το ένα τμήμα θα παραμένει σταθερό και κατά περίπτωση θα μπορεί να ανοίγει. - Ξύλινο φύλλο με επιφάνεια από αντιβακτηριδιακό πανέλο πάχους 1mm, με ενσωματωμένο πρεσσαριστό φύλλο μολύβδου (βλέπε μελέτη ακτινοπροστασίας) και φάσες προστασίας μεταλλικές, κολλημένες, σε δύο σημεία, στην έξω πλευρά. Όπου 8

9 υπάρχουν αρμοί στα φύλλα μολύβδου, αυτά θα διαθέτουν επαρκή επικάλυψη αντίστοιχου πάχους. - Mεντεσέδες (τουλάχιστον 4) βαρέως τύπου - Χειρολαβές inox με πλακέτα, και κλειδαριά 9

10 10

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ», με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Ανακατασκευή του συγκροτήματος των χώρων υγιεινής των Πρασίνων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Διοικητικού Oικονομικού Υποδ/ση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146

Δ/νση : Διοικητικού Oικονομικού Υποδ/ση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 15-12-2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πειραιάς: 25-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πειραιάς: 25-6-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πειραιάς: 25-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 8517 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 79/2011 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα