ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ À Δ ª Δ π à πƒπ & ƒà ªπ ºøΔπ ª À. εταιρία. ελληνική κ α. τ α σ κ ε υ ή ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. À Δ ª Δ π à πƒπ & ƒà ªπ ºøΔπ ª À. εταιρία. ελληνική κ α. τ α σ κ ε υ ή ς"

Transcript

1 ελληνική κ α εταιρία τ α σ κ ε υ ή ς ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 À Δ ª Δ π à πƒπ & ƒà ªπ ºøΔπ ª À

2 MASTER Electric & Electronic (Τσιτσίκας Αρ. & ΣΙΑ 0.Ε.) ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό την σχεδίαση και κατασκευή προϊόντων και συστημάτων αυτοματισμού με κύριο απο - δέκτη τον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού κα τοικιών και βιομηχανίας. Η έδρα της επιχεί - ρησης βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Σίνδου-Θεσσαλονίκης, 25 χιλιόμετρα από το κέ ντρο της πόλης. Η επιστημονική κατάρτιση, το εξειδικευμένο προσωπικό, ο σύγχρονος εξο πλι σμός, ο σχολα - στικός έλεγ χος ποιότητας και η άμεση τεχνική υποστήριξη καθιέρωσαν την εταιρία πολύ σύντομα στην Ελληνική αγορά. Μετά από έρευνα για τις απαιτήσεις της αγο - ράς, η εταιρία αποφάσισε να κατασκευάσει νέα πρωτοποριακά προϊόντα με χρήση της ψηφια - κής τεχνολογίας. Οι παραπάνω κινήσεις έδωσαν στην εταιρία την ώθηση και τις προο - πτικές για νέες συνεργασίες με μεγά λους οργανισμούς και ομίλους τραπεζών. Τα προϊόντα που κατασκευάσθηκαν είναι: ñdm-dgl (ψηφιακός ροοστάτης ράγας) ñdm-dgl/b (ψηφιακός ροοστάτης ράγας με τηλεχει ρισμό button) ñdm-500/b (ροοστάτης κυτίου με τηλεχει ρι - σμό button) ñdm-2500w Professional (ψηφιακός ροοστά - της επιτοίχιας τοποθέτησης) ñdm-1000w (χωνευτός ροοστάτης - MULTI) ñdm-700l (ψηφιακός χωνευτός ροοστάτης MULTI - LED) ñld-150w (LED controller 12-24VDC με τη - λε χει ρισμό button και 0-10V) και το πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ρύθμισης έντασης φωτισμού και εξα - ερισμού επαγγελματικών χώρων ñmultidimmer 8 CHANNEL. Κατά την διάρκεια του έτους 2011 η εταιρία προσανατολίστηκε στην έρευνα και εφαρμογή νέων πρωτοποριακών τεχνολογιών όπως η δια - χείριση και ο έλεγχος ρύθμισης έντασης φωτισμού σε λαμπτήρες οικονομίας CFL και λαμ π τήρες LED με στόχο την εξοι κονόμηση ηλεκ τρικής ενέρ γειας σε επιχει ρή σεις και οι - κίες όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία. 2

3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η εταιρία ακολουθώντας τους κανόνες της Ευρώ πης από πολύ νωρίς προχώρησε στην από - κτηση CE για τα προϊόντα της και ολοκλή ρωσε με επιτυχία την διαδικασία πιστοποίησης Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2000 σε συνεργασία με την εταιρία πιστοποίησης TUV Austria Hellas. Ο έλεγχος της πα ρα γωγικής δια - δι κασίας είναι συνεχής και αυστηρός. Προσπαθούμε πάντοτε, ακόμα και στις συ νερ γα - ζόμενες επιχειρήσεις να περάσουμε το μήνυμα της ολικής ποιότητας, θέλοντας να διατηρή σου - με τη σωστή σχεδίαση χρησιμο ποιούμε λογι - σμικό (CAD) και μηχανήματα (CNC) τελευταίας τε χνο λογίας για την κατασκευή καλουπιών με τα οποία παράγεται το πλαστικό μέρος των προϊόντων μας. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την μα - κρόχρονη καλή λειτουργία, εμφάνιση, ποιότη τα υλικών και συμφέρουσα τιμή των προϊόντων μας. Η εταιρία θα συνεχίσει την ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων λαμβάνοντας υπό ψη την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της αγοράς. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Επόμενος στόχος της εταιρίας είναι η επέκταση του δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό. Τα πρώτα βήματα για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν γίνει ήδη, με συμμετοχή σε διεθ - νείς εκθέσεις, διανομή όλων των εντύπων και στην αγγλική γλώσσα, ανανέωση της ιστοσε λί - δας και γενικό τερα η εικόνα μιας εταιρίας με προ οπτικές εξέλιξης ικανή να μπει δυναμικά στην ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά. 3

4 DM-700L DIMMER (LED) ƒ ıìèûù ŒÓÙ ÛË ºˆÙÈÛÌÔ 700 Watt Το DM-700L είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας και κατα σκευά σθηκε ειδικά για να καλύψει τις ανά - γκες εξοι κονό μησης ενέργειας και ρύθμισης έντασης του φω - τισμού σε λαμπτήρες LED και λαμπτήρες οικονομίας οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Είναι απόλυτα ασφα λές, αξιόπιστο, και αισθητικά καλλίγραμμο προϊόν κατασκευασμένο από ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και πλαστικά μέρη αντοχής για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και χρήσης. Ρύθμιση κατώτατου ορίου: Το DM-700L διαθέτει MULTI τεχνολογία πού μας δίνει παράλληλα τη δυνατότητα να ελέγχουμε φορτία Ωμικά & Αλογόνου-Επαγωγικά και φορτία μικρών ηλεκτρικών μονοφασικών κινητήρων, όπου είναι απα ραίτητος ο έλεγχος των χαμηλότερων στροφών του ηλεκτρικού κινητήρα. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με την ρύθμιση ενός ποτενσιόμετρου το οποίο βρίσκεται στο στέλεχος του προϊόντος. Χειρισμός: Το Dimmer DM-700L (ρυθμιστής έντασης φωτισμού) διαθέτει για τον χειρι σμό του ένα περιστροφικό ποτενσιόμε τρο για την αυξομείωση του φωτισμού που φέρει ενσω ματω μένο μπουτόν (ON-OFF) για την έναρξη και διακοπή της λειτουργίας του. 4

5 DIMMER (LED) ƒ ıìèûù ŒÓÙ ÛË ºˆÙÈÛÌÔ 700 Watt DM-700L º ÛË ÙÂÚÔ ημείο ρ θμισης κατώτατου ορίου ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Για την ηλεκτρική εγκατάσταση του DM-700L είναι απαραίτητη η χρήση ουδετέρου. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Triac-Digital Dimmer ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Soft Start ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: V AC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟΥ: 50Hz ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: 700 Watt ΦΟΡΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Λαμπτήρες LED (dimmable) Λαμπτήρες οικονομίας CFL (dimmable) Λαμπτήρες αλογόνου Ωμικά φορτία Επαγωγικούς μετασχηματιστές Ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές Ηλεκτρικοί κινητήρες μονοφασικοί Universal (όλα τα φορτία) Ασύγχρονοι (φορτίο με ροπή ισχυρά εξαρτώμενη από τις στροφές), όπως ανεμιστήρες, εξαερισμούς κ.ά. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: -20 C to +50 C ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 6 A / 230V AC (για προστασία από βραχυκύκλωμα) ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: Από 0.5 mm έως 3.5 mm ΣΤΕΡΕΩΣΗ: Σε κυτίο διακόπτη Ο ΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑ ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές οδηγίες 73/23 ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης 89/336/ΕΟΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Με την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων: EN EN

6 DM-1000W DIMMER (MULTI) ƒ ıìèûù ŒÓÙ ÛË ºˆÙÈÛÌÔ 1000 Watt Το DM κατασκευά σθηκε για να κα λύ ψει τις ανάγκες οικια - κών και εν μέρει επαγ γελ μα τι κών χώ ρων στους βασικούς τομείς φωτισμού και εξαερι σμού. Είναι απόλυτα ασφα λές, αξιόπιστο, και αισθητικά καλλίγραμμο προϊόν κατασκευασμένο από ειδικά ολοκληρω μένα κυ κλώματα και πλαστικά μέρη αντοχής για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και χρήσης, εφο διασμένο με ένα από τα καλύτερα αντιπαρα σιτικά συστήματα. Ρύθμιση κατώτατου ορίου: όπως αναφέρουμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά το DM μας δί νει τη δυνατότητα να ελέγχουμε και φορτία ηλεκτρικών μονοφασικών κινητήρων, όπου είναι απαραίτητος ο έλεγχος των χαμηλότερων στρο φών του ηλεκτρι - κού κινητήρα. Η συ γκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με την ρύθμιση ενός ποτενσιόμετρου το οποίο βρίσκεται στο στέλεχος του προϊόντος. Χειρισμός: To Dimmer DM διαθέτει για τον χειρισμό του ένα περιστροφικό ποτενσι ό μετρο (για την αυξομείωση του φωτισμού) με ενσωματωμένο μπουτόν (ON-OFF) για την έναρξη και διακοπή της λειτουργίας του. 6

7 DIMMER (MULTI) ƒ ıìèûù ŒÓÙ ÛË ºˆÙÈÛÌÔ 1000 Watt DM-1000W º ÛË ÙÂÚÔ ημείο ρ θμισης κατώτατου ορίου ΕΦΕ ΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ για συνδεσμολογία Aller-retour (αλέ ρετο ρ) ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Triac-Digital Dimmer ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: V AC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟΥ: 50Hz ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: 1000 Watt ΦΟΡΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΩΜΙΚΟ & ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΦΩΤΟ ΙΟ ΟΥΣ (LED) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ Universal (όλα τα φορτία) Ασύγχρονοι (φορτίο με ροπή ισχυρά εξαρτώμενη από τις στροφές), όπως ανεμιστήρες, εξαερισμούς κ.α. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: -20 C to +50 C ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 6 A / 230V AC (για προστασία από βραχυκύκλωμα) ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: Από 0.5 mm έως 3.5 mm ΣΤΕΡΕΩΣΗ: Σε κυτίο διακόπτη Ο ΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑ ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές οδηγίες 73/23 ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης 89/336/ΕΟΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Με την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων: EN EN

8 DM-2500 DIMMER PROFESSIONAL 2500 Watt MULTI - LED Το DM-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματικών χώρων στους βασικούς τομείς φωτισμού και εξα ερι σμού. Είναι απόλυτα ασφαλές και αξιόπιστο προϊόν διότι είναι κατασκευασμένο από ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και πλα στικά μέρη αντο χής για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και χρήσης. Χειρισμός: Το Dimmer DM-2500 διαθέτει για τον χειρισμό του ένα ποτενσιόμετρο για την ρύθμιση της έντασης και συνεπώς της κατανάλωσης του φορτίου στο επιθυμητό σημείο του χειριστή από 1% έως 100% με ενσωματωμένο διακόπτη (στο ποτενσιόμετρο ρύθμισης) για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φορτίου. Ρύθμιση κατώτατου ορίου: Το DM-2500 μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε και φορτία ηλεκτρικών μονοφασικών κινητήρων, άρα είναι απαραίτητος ο έλεγχος των χαμηλότερων στροφών του ηλεκτρικού κινητήρα, για να αποφύγουμε την υπερθέρμανσή του και συνεπώς την καταστροφή του. Αυτό γίνεται ως εξής: Βήμα 1ο. Τοποθετούμε το ποτενσιόμετρο για την ρύθμιση της έντασης στη χαμηλότερη ισχύ (τέρμα αριστερά). Βήμα 2ο. Την ίδια χρονική στιγμή, έχοντας αποσπάσει τη μάσκα της συσκευής (DM-2500), ρυθμίζουμε το ποτενσιόμετρο που βρίσκεται εσωτερικά της συσκευής (ADJ), στο κατώτερο επιτρεπτό όριο της αρεσκείας μας. Βήμα 3ο. Την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνουμε όταν θελήσουμε να αλλάξουμε θέση κατώτατου ορίου. 8

9 DIMMER PROFESSIONAL 2500 Watt MULTI - LED DM-2500 º ÛË ÙÂÚÔ Σημειώσεις: α) Μέγιστη ρύθμιση κατώτατου ορίου max 50%. β) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (ρύθμισης κατώτατου ορίου) το Dimmer δεν μας επιτρέπει να μειώσουμε την ισχύ του ηλεκτρικού φορτίου κάτω της προρυθμισμένης, ενώ αντιθέτως μας επιτρέπει να αυξήσουμε την ισχύ του ηλεκτρικού φορτίου έως και 100%. ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Triac-Digital Dimmer ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Soft Start ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: V AC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟΥ: 50Hz ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Από 1 Watt έως Watt ΦΟΡΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Λαμπτήρες LED (dimmable) Λαμπτήρες οικονομίας CFL (dimmable) Λαμπτήρες αλογόνου Ωμικά φορτία Επαγωγικούς μετασχηματιστές Ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές Ηλεκτρικοί κινητήρες μονοφασικοί Universal (όλα τα φορτία) Ασύγχρονοι (φορτίο με ροπή ισχυρά εξαρτώμενη από τις στροφές), όπως ανεμιστήρες, εξαερισμούς κ.ά. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: -20 C to +50 C ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 15 A / 230VAC (για προστασία από βραχυκύκλωμα) ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: Από 0.5 mm έως 3.5 mm ΣΤΕΡΕΩΣΗ: Επιτοίχια Ο ΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑ ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές οδηγίες 73/23 ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης 89/336/ΕΟΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Με την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων: EN EN

10 DM-500/b DIMMER ( ÀΔπ À) ƒ ıìèûù ŒÓÙ ÛË ºˆÙÈÛÌÔ 500 Watt To Dimmer DM-500/b κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανά - γκες οικιακών και επαγγελμα τικών χώρων στον τομέα ρύθμισης έντασης του φωτισμού. Με βασικό πλεονέκτημα την ρύθμιση και γενικά τον έλεγχο του φωτισμού από πολ λα πλά σημεία. Ενδεικτικά το Dimmer DM-500/b μπορεί να το πο θετηθεί σε μια υπάρχουσα συνδεσμολογία ALE RETOUR ενώ παράλληλα μας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσουμε και την ένταση του φω τισμού, καθώς επίσης σε χώρους όπως δω μάτια ξενοδοχείων, κρεβατοκάμαρες, κ.α. όπου είναι απαραίτητη η ρύθμιση του φωτισμού από διαφορετικά σημεία. Είναι απόλυτα ασφαλές, αξιό - πιστο, προϊόν κατασκευασμένο από ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και πλαστικά μέρη αντοχής για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και χρήσης, εφοδιασμένο με αντιπαρασιτικό σύ στημα. Χειρισμός: Για τον χειρισμό του Dimmer DM-500/b είναι απαραίτητο ένα η περισσότερα μπου τόν παράλληλα συνδεδεμένα. Με συνεχή πί ε ση του μπουτόν επιλέγουμε την επιθυμητή ένταση του φωτισμού και με στιγμιαία πίεση μπο ρούμε να ενεργοποιή - σουμε και να απενερ γο ποιήσουμε το φωτισμό μας. Σημείωση: To Dimmer DM-500/b διαθέτει μνήμη για το σημείο που έχουμε ρυθμίσει το φωτισμό μας μετά από κάθε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 10

11 DIMMER ( ÀΔπ À) ƒ ıìèûù ŒÓÙ ÛË ºˆÙÈÛÌÔ 500 Watt DM-500/b º ÛË ÙÂÚÔ ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Triac-Multi Electronic Dimmer ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: V AC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟΥ: 50Hz ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: 500 Watt ΦΟΡΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Ωμικό και αλογόνου Επαγωγικούς μετασχηματιστές Φωτοδιόδους (LED) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: -20 C to +50 C ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: Από 1.5 mm ΣΤΕΡΕΩΣΗ: Σε κυτίο διακόπτη Ο ΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑ ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές οδηγίες 73/23 ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης 89/336/ΕΟΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Με την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων: EN EN

12 DM-DGL DIMMER (ƒ ) 1000 Watt MULTI - LED Το Dimmer ράγας DM-DGL κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματικών χώρων στους βασικούς τομείς φωτισμού και εξαερι σμού. Είναι απόλυτα ασφαλές και αξιόπιστο προ ϊ όν διότι είναι κατασκευασμένο από ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και πλαστικά μέρη αντοχής για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και χρήσης. Χειρισμός: Το Dimmer ράγας DM-DGL διαθέτει για τον χειρισμό του 3 μπουτόν (βλέπε σχέδιο). Μπουτόν 1: Χρησιμοποιείται για την ενεργοποί ηση και απενεργοποίηση του φορτίου που ελέγχει. Μπουτόν 2 & 3: Χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση της έντασης και συνεπώς της κατανάλωσης του φορτίου στο επιθυμητό σημείο του χειριστή από 1% έως 100%. Ρύθμιση κατώτατου ορίου: όπως αναφέρουμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά το DM-DGL μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε και φορτία ηλε κ τρικών μονοφασικών κινητήρων, άρα είναι απαραίτητος ο έλεγχος των χαμηλότερων στρο φών του ηλεκτρικού κινητήρα, για να αποφύγουμε την υπερθέρμανσή του και συνεπώς την καταστροφή του. Αυτό γίνεται ως εξής: Βήμα 1ο. Κρατάμε σταθερά πατημένο το μπου τόν Νο.1 (ON-OFF). Βήμα 2ο. Την ίδια χρονική στιγμή ρυθμίζουμε με τα μπουτόν Νο.2 & Νο.3 (UP-DOWN) τις στροφές του ηλεκτρικού κινητήρα στο κατώτερο επιτρε πτό όριο. Βήμα 3ο. Σταματάμε να πιέζουμε το μπουτόν Νο.1 (ON-OFF) και αυτό είναι όλο. Την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνουμε όταν θελή - σου με να αλ λάξουμε τη θέση κατώτατου ορίου. 12

13 DIMMER (ƒ ) 1000 Watt MULTI - LED DM-DGL º ÛË ÙÂÚÔ Σημείωση: Το κλείδωμα του κατώτατου ορίου όπως επίσης και οι λοιπές ρυθμίσεις του Dim mer ράγας DM-DGL είναι απόλυτα ασφαλείς διότι η απομνημόνευση γίνεται με ψηφιακό τρόπο σε μνήμη (EEPROM), όποτε δεν μας απασχολεί το πρόβλημα διακοπής τροφοδοσίας του για όσο διάστημα και αν συμβεί αυτό. ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Triac-Digital Dimmer ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Soft Start ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: V AC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟΥ: 50Hz ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: 1000 Watt ΦΟΡΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Λαμπτήρες LED (dimmable) Λαμπτήρες οικονομίας CFL (dimmable) Λαμπτήρες αλογόνου Ωμικά φορτία Επαγωγικούς μετασχηματιστές Ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές Ηλεκτρικοί κινητήρες μονοφασικοί Universal (όλα τα φορτία) Ασύγχρονοι (φορτίο με ροπή ισχυρά εξαρτώμενη από τις στροφές), όπως ανεμιστήρες, εξαερισμούς κ.ά. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: -20 C to +50 C ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 6 A / 230VAC (για προστασία από βραχυκύκλωμα) ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: Από 0.5 mm έως 3.5 mm ΣΤΕΡΕΩΣΗ: Κούμπωμα σε ράγα 35x7,5mm (DIN 45277) Ο ΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑ ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές οδηγίες 73/23 ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης 89/336/ΕΟΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Με την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων: EN EN

14 DM-DGL/b DIMMER (ƒ ) 1000 Watt MULTI - LED Με τηλεχειρισμ button! Το Dimmer ράγας DM-DGL/b κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματικών χώρων στους βασικούς τομείς φωτισμού και εξαερισμού. Είναι απόλυτα ασφαλές και αξιόπιστο προϊόν διότι είναι κατασκευασμένο από ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και πλαστικά μέρη αντοχής για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και χρήσης. ιαθέτει τη δυνατότητα τηλεχειρισμού από ένα η περισσότερα μπουτόν σε απόσταση. Χειρισμός: Το Dimmer ράγας DM-DGL/b διαθέτει για τον χειρισμό του 3 μπουτόν (βλέπε σχέδιο) και μια είσοδο τηλεχειρισμού. Μπουτόν 1: Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φορτίου που ελέγχει. Μπουτόν 2&3: Χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση της έντασης και συνεπώς της κατανάλωσης του φορτίου στο επιθυμητό σημείο του χειριστή από 1% έως 100%. Τηλεχειρισμός: Η είσοδος του τηλεχειρισμού χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φορτίου από ένα ή περισσότερα εξωτερικά μπουτόν σε απόσταση τα οποία μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε φάση. Οι λειτουργίες που εκτελεί είναι οι εξής: 1) Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φορτίου με σύντομη πίεση στο μπουτόν. 2) Ρύθμιση της έντασης του φορτίου με συνεχή πίε ση στο μπουτόν η ένταση αυξάνεται (μέχρι 100%) ή μειώνεται (μέχρι 1%). Η φόρα της ρύθμισης (αύ ξη ση ή μείωση) αντιστρέφεται με κάθε νέα πίεση. Ρύθμιση κατώτατου ορίου: όπως αναφέρουμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά το DM-DGL/b μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε και φορτία ηλεκτρικών μονοφασικών κινητήρων, άρα είναι απαραίτητος ο έλεγχος των χαμηλότερων στροφών του ηλεκτρικού κινητήρα, για να αποφύγουμε την υπερθέρμανσή του και συνεπώς την καταστροφή του. Αυτό γίνεται ως εξής: Βήμα 1ο. Κρατάμε σταθερά πατημένο το μπουτόν Νο.1 (ON-OFF). Βήμα 2ο. Την ίδια χρονική στιγμή ρυθμίζουμε με τα μπουτόν Νο.2 & Νο.3 (UP-DOWN) τις στροφές του ηλεκτρικού κινητήρα στο κατώτερο επιτρεπτό όριο. Βήμα 3ο. Σταματάμε να πιέζουμε το μπουτόν Νο.1 (ON-OFF) και αυτό είναι όλο. Την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνουμε όταν θελήσουμε να αλλάξουμε τη θέση κατώτατου ορίου. 14

15 DIMMER (ƒ ) 1000 Watt MULTI - LED DM-DGL/b º ÛË ÙÂÚÔ Σημείωση: Το κλείδωμα του κατώτατου ορίου όπως επίσης και οι λοιπές ρυθμίσεις του Dimmer ράγας DM-DGL/b είναι απόλυτα ασφαλείς διότι η απομνημόνευση γίνεται με ψηφιακό τρόπο σε μνήμη (EEPROM), όποτε δεν μας απασχολεί το πρόβλημα διακοπής τροφοδοσίας του για όσο διάστημα και αν συμβεί αυτό. ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Triac-Digital Dimmer ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Soft Start ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: V AC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟΥ: 50Hz ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: 1000 Watt ΦΟΡΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Λαμπτήρες LED (dimmable) Λαμπτήρες οικονομίας CFL (dimmable) Λαμπτήρες αλογόνου Ωμικά φορτία Επαγωγικούς μετασχηματιστές Ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές Ηλεκτρικοί κινητήρες μονοφασικοί Universal (όλα τα φορτία) Ασύγχρονοι (φορτίο με ροπή ισχυρά εξαρτώμενη από τις στροφές), όπως ανεμιστήρες, εξαερισμούς κ.ά. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: -20 C to +50 C ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 6 A / 230VAC (για προστασία από βραχυκύκλωμα) ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: Από 0.5 mm έως 3.5 mm ΣΤΕΡΕΩΣΗ: Κούμπωμα σε ράγα 35x7,5mm (DIN 45277) Ο ΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑ ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές οδηγίες 73/23 ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης 89/336/ΕΟΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Με την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων: EN EN

16 LD-150W LED CONTROLLER 150Watt Δ Ã πƒπ ª BUTTON & 1-10V led controller Ο Led Controller LD-150W κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης και ρύθμισης έντασης του φωτισμού επαγγελματικών χώρων με φωτιστικά σώματα τύπου LED Volt DC όπως Led-ταινίες, Led-λαμπτήρες και προβολείς. Είναι απόλυτα ασφαλές και αξιόπιστο προϊόν διότι είναι κατασκευασμένο από ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και πλαστικά μέρη αντοχής για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και χρήσης. Ο Led Controller LD-150W διαθέτει για τον χειρισμό του, την εύκολη και γρήγορη ηλεκτρική εγκατάσταση του, (δύο) ζεύγη αυτόματες κλέμες: ñ Είσοδο (CONTROL BUTTON) για έλεγχο και ρύθμιση έντασης του φωτισμού με ένα ή περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα button. ñ Είσοδο (CONTROL 1-10V) για έλεγχο και ρύθμιση έντασης του φωτισμού από άλλα ψηφιακά συστήματα και ρυθμιστές φωτισμού (dimmers) που διαθέτουν πρωτόκολλο επικοι νωνίας 1-10V. ñ Είσοδο (INPUT 12-24V DC) από τροφοδοτικό. ñ Έξοδος (OUTPUT 12-24V DC/12,5A) για το ηλεκ τρικό φορτίο. 16

17 LED CONTROLLER 150Watt Δ Ã πƒπ ª BUTTON & 1-10V LD-150W º ÛË ÙÂÚÔ led controller 230V AC Power Supply 12V DC ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Mosfet-Digital Dimmer ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Soft Start ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12-24V DC ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: 150 Watt ΦΟΡΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Λαμπτήρες LED (dimmable) Ταινίες LED Λαμπτήρες αλογόνου Ωμικά φορτία ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: -20 C to +50 C ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ηλεκτρονική αυτόματη προστασία 15A (για προστασία από βραχυκύκλωμα) ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: Από 0.5 mm έως 3.5 mm Ο ΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑ ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές οδηγίες 73/23 ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης 89/336/ΕΟΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Με την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων: EN EN

18 MULTIDIMMER 8 CHANNEL Η MASTER Electric & Electronic μετά από μακροχρόνια έρευνα της αγοράς στον τομέα διαχείρισης και ρύθμισης έντασης του φωτισμού βλέποντας πως οι απαιτήσεις των επαγγελματικών χώρων αυξάνονται συνεχώς, κατέβαλε μια συντονισμένη προσπάθεια για την μελέτη, έρευνα και κατασκευή ενός πρωτοποριακού, αξιόπιστου και έξυπνου ψηφιακού συστήματος. Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, δημιούργησε το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης φωτισμού επαγγελματικών χώρων MULTIDIMMER 8 CHANNEL. Το σύστημα κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματικών χώρων στους βασικούς τομείς φωτισμού και εξαερισμού, δίνοντας έξυπνες λύσεις στον χειρισμό, στην ένδειξη, στην αξιόπιστη και γρήγορη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και το βασικότερο όλων στην πραγματική οικονομία κατανάλωσης ρεύματος. Η τοποθέτηση του συστήματος δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα για τον πλήρη έλεγχο διαφορετικών χώρων μιας εγκατάστασης από ένα ή περισσότερα σημεία ελέγχου. To MUL- TIDIMMER 8 Channel μπορεί να ελέγξει μέχρι 8 διαφορετικά τμήματα φωτισμού ή εξαερισμού ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου (π.χ. φώτα οροφής, διαδρόμου, απλίκες, κήπου, πισίνας, εξαερισμός, κ.λ.π.). Αυτό γίνεται τοποθετώντας μια κεντρική μονάδα στον ηλεκτρικό πίνακα και τον ανάλογο αριθμό σε τελικές μονάδες ισχύος. Για κάθε τμήμα μπορούμε να συνδέσουμε έως και 4 τελικές μονάδες του 1 kw ανά κανάλι. Ο αριθμός των τελικών μονάδων ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 24 τεμάχια συνο - λικά. ηλαδή συνολικά μπορούμε να ελέγξουμε 24 kw max. Για την ομαλή κατανομή των ηλεκτρικών φορτίων ανά φάση οι τελικές μονάδες ισχύος σας παρέχουν τη δυνατότητα να τις τροφοδοτήσετε από τις τρεις διαφορετικές φάσεις (R.S.T.). Το σύστημα θα τις αναγνωρίσει αυτόματα και θα εί - ναι έτοιμο για χρήση. Παρατηρήσεις: Η κεντρική μονάδα ελέγχου DM-8CHL και οι τελικές μονάδες ισχύος DM-CHL πρέπει να τοποθετούνται στον ίδιο πίνακα. Για την ηλεκτρολογική σύνδεση και επικοινωνία της κεντρικής μονάδας ελέγχου DM-8CHL με τις τελικές μονάδες ισχύος DM-CHL δεν απαιτείται ειδικό καλώδιο. 18

19 ΤΕΧΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA DM-8CHL DM-8CHL: Κεντρική μονάδα (controller) 8 καναλιών ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟΥ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛ. ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΣΧΥΟΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ DM-LCD: V AC 50Hz 10mA -20 C έως +50 C Από 0,5mm έως 3,5mm Κούμπωμα σε ράγα 35x7,5mm (DIN 45277) Μέχρι 24 τεμ. συνολικά με κατανομή έως 4 τεμ. ανά κανάλι. Μέσω τηλεφωνικού καλωδίου 2γραμμών με τυποποιημένα βύσματα RJ-11. ΤΕΧΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA DM-CHL DM-CHL: Τελική μονάδα ισχύος 1KW ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟΥ: ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΦΟΡΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Universal : ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ: ΤΕΧΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA V AC 50Hz 1000 Watt /τελική μονάδα Ωμικό & Αλογόνου - Επαγωγικούς Μετασχηματιστές - Ηλεκτρονικούς Μετασχηματιστές - Φωτοδιόδους (Led) - Ηλεκτρικοί Κινητήρες Μονοφασικοί (όλα τα φορτία). Ασύγχρονοι: (φορτίο με ροπή ισχυρά εξαρτώμενη από τις στροφές) όπως φυγοκεντρικές αντλίες, ανεμιστήρες, εξαερισμούς, κ.ά. -20 C έως +50 C 6A/230V AC (Για προστασία από βραχυκύκλωμα) Από 0,5mm έως 3,5mm Κούμπωμα σε ράγα 35x7,5mm (DIN 45277) DM-CHL/1-10V DM-CHL/1-10V: Τελική μονάδα εξόδου 1-10V ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟΥ: ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΦΟΡΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ: V AC 50Hz Έως και 50 συσκευές ανά τελική μονάδα. Συσκευές ελεγχόμενες με πρωτόκολλο επικοινωνίας 1-10V. (ηλεκτρονικά ballast φθορισμού, Led, κ.ά.) -20 C έως +50 C 6A/230V AC (Για προστασία από βραχυκύκλωμα) Από 0,5mm έως 3,5mm Κούμπωμα σε ράγα 35x7,5mm (DIN 45277) ΤΕΧΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA DM-LCD DM-LCD: Χειριστήριο ηλεκτρονικό ψηφιακό, απομακρυσμένο ελέγχου ΟΘΟΝΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ DM-8CHL: Yγρών κρυστάλλων (LCD) 10mA -20 C έως+50 C Επιτοίχια Μέσω τηλεφωνικού καλωδίου 2 γραμμών με τυποποιημένα βύσματα RJ

20 MULTIDIMMER 8 CHANNEL DM-8CHL DM-8CHL: Κεντρική μονάδα (controler) 8 καναλιών. To DM-8CHL διαθέτει: 1. 1 μπουτόν [channel] για την επιλογή σε κανάλι [1-8] που πρόκειται να ρυθμίσουμε μπουτόν (up, down) για την αυξομείωση της ισχύος στο κανάλι που επιλέξαμε (από 0% έως 99%) μπουτόν memo (M1,M2,M3) για τη δημιουργία και επιλογή τριών διαφορετικών σεναρίων της αρεσκείας μας οθόνη (channel) ένδειξης καναλιών οθόνη (power) ένδειξης ισχύος ανά κανάλι (0% έως 99%) κλέμες τροφοδοσίας Ν (ουδέτερος), L (φάση) κλέμες (1Ch, 2Ch, έως 8Ch) επικοινωνίας με τις τελικές μονάδες ισχύος είσοδο για σύνδεση με το χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου. DM-CHL DM-CHL: Τελική μονάδα ισχύος 1 KW. To DM-CHL διαθέτει: 1. 2 κλέμες τροφοδοσίας Ν (ουδέτερος), L (φάση) κλέμα ( ) για επικοινωνία με την κεντρική μονάδα ελέγχου (DM-8CHL) κλέμα ( ) εξόδου ισχύος για το φορτίο. 4. Ασφάλεια με συρόμενη ασφαλειοθήκη (FUSE) για προστασία από βραχυκύκλωμα. DM-CHL/1-10V 3 3 DM-CHL/1-10V: Τελική μονάδα εξόδου 1-10V. To DM-CHL/1-10V διαθέτει: 1. 2 κλέμες τροφοδοσίας Ν (ουδέτερος), L (φάση) κλέμα ( ) για επικοινωνία με την κεντρική μονάδα ελέγχου (DM-8CHL) κλέμες εξόδου (+/-) με πρωτόκολλο επικοινωνίας 1-10V για ρύθμιση ηλεκτρονικού ballast φθορισμού κ.ά. 4. Ασφάλεια με συρόμενη ασφαλειοθήκη (FUSE) για προστασία από βραχυκύκλωμα. DM-LCD DM-LCD: Χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με ένδειξη υγρών κρυστάλλων (LCD). To DM-LCD διαθέτει: μπουτόν (channel) για την επιλογή σε κανάλι που πρόκειται να ρυθμίσουμε μπουτόν (up, down ) για την αυξομείωση της ισχύος στο κανάλι που επιλέξαμε μπουτόν (memo ) για τη δημιουργία και επιλογή τριών διαφορετικών σεναρίων της αρεσκείας μας μπουτόν (ON/OFF) για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος. 5. Φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με απεικόνιση γραφική και αριθμητική όλων των καναλιών (1 Channel, 2 Channel, έως 8 Channel) είσοδο για σύνδεση και επικοινωνία με την κεντρική μονάδα ελέγχου (DM-8CHL). 20

21 Τοποθέτηση του συστήματος σε μονοφασική εγκατάσταση Τοποθέτηση του συστήματος σε τριφασική εγκατάσταση Τοποθέτηση του συστήματος σε μονοφασική εγκατάσταση με ηλεκτρονικά ballast φθορισμού ( τύπου 1-10V) 21

22 ML-100 / SL-100 π Δπ ÀÃ π ª (ƒ ) ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó Â ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΧΝΙΑ: ΤΥΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Κόκκινο Πράσινο Μπλε ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΑΦΗ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ: LED ML-R100 ML-G100 ML-Β V AC / Hz 0,5W Από 0,50mm έως 3mm Kατά DIN VDE 0106/100 Κούμπωμα σε ράγα 35 x 7.5 mm (DIN ΕΝ 50022) NEON SL-R100 SL-G V AC / Hz 0,5W Από 0,50mm έως 3mm Kατά DIN VDE 0106/100 Κούμπωμα σε ράγα 35 x 7.5 mm (DIN ΕΝ 50022) 22

23 π Δπ ÀÃ π Δƒπ (ƒ ) TL-300 ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó Â ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΧΝΙΑ: ΤΥΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Κόκκινο Πράσινο Μπλε Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΑΦΗ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ: LED TL-R300L TL-G300L TL-Β300L TL-C300L 230V AC / Hz 3x0,5W Από 0,50mm έως 3mm Kατά DIN VDE 0106/100 Κούμπωμα σε ράγα 35 x 7.5 mm (DIN ΕΝ 50022) 23

24 KL-4000 ÀΔ ª Δ πª Δ π À (ƒ ) ÙfiÌ ÙÔ ÎÏÈÌ ÎÔÛÙ Û Ô Ο αυτόματος κλιμακοστασίου KL-4000 κατα σκευάσθηκε για να καλύψει ανάγκες των κτιρίων στον τομέα χρονοελεγχόμενου φωτισμού. Είναι ένας ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης (ράγας) που διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα στα βασικά θέματα Εγκατάστασης Ρύθμισης και Χειρισμού. Εγκατάσταση: Ο KL-4000 μας παρέχει το πλεονέκτημα να εφαρμόσουμε και τα δύο σχέδια ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο ίδιο προϊόν (3 καλώδια & 4 καλώδια) όπως μπορούμε να δούμε στα σχέδια συνδεσμολογίας. Ρύθμιση χρονικού ορίου: Όπως αναφέρουμε παραπάνω ο KL-4000 μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε χρονικά το φωτισμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με την ρύθμιση ενός ποτενσιόμετρου το οποίο βρίσκεται στο στέλεχος του προϊόντος. Ο μικρότερος χρόνος ρύθμισης είναι τα 30 δευτερόλεπτα και ο μεγαλύτερος τα 7 λεπτά. Χειρισμός: Ο KL-4000 διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε από οποιοδήποτε μπουτόν και σε κάθε όροφο του κτιρίου. Ενεργοποίηση του χρονοελεγχόμενου φωτισμού με απλή πίεση του μπουτόν. Ανανέωση του προρυθμισμένου χρόνου φωτισμού με απλό πάτημα του μπουτόν. Λειτουργία σταθερά αναμμένος φωτισμός για 1 ώρα (ενεργοποίηση-απενεργοποίηση με πίεση του μπουτόν >5 sec και επιβεβαίωση με τριπλό φλας στον φωτισμό). Τοποθέτηση απεριόριστου αριθμού μπουτόν απλής πιέσεως (έως 50 μπουτόν με ενδεικτική λυχνία). 24

25 ÀΔ ª Δ πª Δ π À (ƒ ) KL K ÏÒ È ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË 4 K ÏÒ È ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙfiÌ ÙÔ ÎÏÈÌ ÎÔÛÙ Û Ô ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ÙfiÌ ÙÔ ÎÏÈÌ ÎÔÛÙ Û Ô (Ú Á ) à π Δ : ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi - ËÊÈ Îfi Δ πδ Àƒ π : 230V AC/40-60Hz π ÃÀ à À: 16A-250V-AC(2500W) ˆÌÈÎfi ÊÔÚÙ Ô Ãƒ ƒà ªπ : applefi 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ˆ 7 ÏÂappleÙ π π πδ Àƒ π : ñ Ó Ó ˆÛË ÚfiÓÔ ñ ÂÈÙÔ ÚÁ ÌfiÓÈÌÔ ÊˆÙÈÛÌÔ ( ÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÓÙÔÏ Ô ı ÛˆÓ) ñ ÂÈÙÔ ÚÁ ÛÙ ıâú ÁÈ 1 ÒÚ (Ì apple ÂÛË>5 sec ) ñ Ó ÂÛË Ì 3 4 Î ÏÒ È ( ÙfiÌ ÙË Ó ÁÓÒÚÈÛË) ñ appleâúèfiúèûùô ÚÈıÌfi ÌappleÔ ÙfiÓ appleï appleè Ûˆ ( ˆ 50 ÌappleÔ ÙfiÓ Ì ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ) ƒª ƒ π ƒπμ Δ : -20ÆC ˆ +50ÆC º : ªÂÙ ÁˆÁÈÎ Û ÎÏÂÈÛÙfi ı Ï ÌÔ ª Δ ø : Ô ı ÛÂˆÓ ÁÈ È ÚÎ Î È ÚÔÓÔÂÏÂÁ fiìâóô ʈÙÈÛÌfi ƒ Δ ø ø : applefi 1mm ˆ 6mm Δ Δ : appleôè appleôùâ Δ ƒ ø : Ô ÌappleˆÌ ÛÂ Ú Á Î Ù DIN EN x7mm ƒ Δ π ΔÀÃ π º : Ù DIN VDE 0106/100 25

26 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟ ΟΝΤΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ÌÔÓ (neon) SL-100 SL-R100 SL-G100 SL-Y100 ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ÌÔÓ (led) ML-100 ML-R100 ML-G100 ML-Β100 ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Ï Ó ÙÚÈappleÏ (led) TL-300 TL-R300 TL-G300 TL-Β300 TL-C300 (LED) ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ DIMMER DM-700L DM-1000W DM-500b DM-DGL DM-DGL/b DM-2500 LD-150W multidimmer 8 channel DM-8CHL DM-CHL DM-CHL/1-10V DM-LCD ÙfiÌ ÙÔ ÎÏÈÌ ÎÔÛÙ Û Ô TIMER KL-4000 ΤΥΠΟΣ KOKKINO ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ KOKKINO ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ KOKKINO ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ ΤΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΩΝΕΥΤΟ MULTI-LED ΧΩΝΕΥΤΟ MULTI ΚΥΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ MULTI-LED ΡΑΓΑΣ MULTI-LED PROFESSIONAL MULTI-LED LED CONTROLLER ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3 & 4 ΚΑΛΩ ΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 τεμ. 20 τεμ. 20 τεμ. 20 τεμ. 20 τεμ. 20 τεμ. 20 τεμ. 20 τεμ. 20 τεμ. 20 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ. 6 τεμ. 6 τεμ. 10 τεμ. 1 τεμ. 1 τεμ. 6 τεμ. 6 τεμ. 1 τεμ. 10 τεμ. 26

27 27

28 ελληνική κ α εταιρία τ α σ κ ε υ ή ς ΔÛÈÙÛ Î Ú. & π.. μèôùâ Ó ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ ÀÏÈÎÔ μπ.. ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, Ó Ô Â ÛÔ Ô, 4 ÚfiÌÔ Ô.Ù.20, ÎÙ ÚÈÔ 21 TK ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ÙËÏ fax

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 H νέα τεχνική στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων µε το σύστηµα της Siemens Συνοπτική τεχνική περιγραφή του συστήµατος H κατασκευή έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

ABB i-bus KNX Room Master Premium RM/S 2.1 Ευφυής κεντρικός έλεγχος για διαμερίσματα και δωμάτια ξενοδοχείων

ABB i-bus KNX Room Master Premium RM/S 2.1 Ευφυής κεντρικός έλεγχος για διαμερίσματα και δωμάτια ξενοδοχείων ABB i-bus KNX Room Master Premium RM/S 2.1 Ευφυής κεντρικός έλεγχος για διαμερίσματα και δωμάτια ξενοδοχείων Περιεχόμενα 1. ABB Room Master Solution 1 1.1. Χρήση σε ξενοδοχεία 2 1.2. Χρήση σε νοσοκομεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Τεχνικός κατάλογος Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Περιεχόμενα Συναρμολόγηση διακοπτών Ενδεικτικά ED 4 Συσκευές ελέγχου Διακόπτες απλοί, αλέ-ρετούρ, μεσαίοι, μπουτόν 9 Ρελέ 4 Πρίζες Πρίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ανάλυση του κυκλώματος οδήγησης Ηλεκτρικών Λεωφορείων και δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο: 210-9404000 ιnfo@rakson.gr www.rakson.gr 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα. Πίνακες Διανομής και Ερμάρια. Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα. Πίνακες Διανομής και Ερμάρια. Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης Η ΑΒΒ Ελλάδος, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης και με σεβασμό στο περιβάλλον, πραγματοποιεί μια σειρά από ενέργειες που επικεντρώνονται σε διάφορους τομείς. Υποστηρίζει εκδηλώσεις κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology EL Off-Grid Solutions The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 20/202 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση και διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i G5 - SERIES Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "Z E U S" ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο

S I G M A Z E U S ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο S I G M A "Z E U S" Ο "ZEUS" είναι ένας πολυζωνικός πίνακας συναγερµού, πυρανίχνευσης και Access Control, ο οποίος ενσωµατώνει τις τελευταίες λύσεις της ηλεκτρονικής στα συστήµατα ασφαλείας, όπως: κωδικοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ελληνική Έκδοση 6.3

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ελληνική Έκδοση 6.3 09 Ελληνική ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έκδοση 6.3 Η εταιρεία μας Όλα υπό έλεγχο Το επίκεντρο της δουλειάς μας είναι να μετατρέψουμε σε πραγματικότητα τον φωτισμό που οραματίζεστε. Προκειμένου να επιτύχουμε το

Διαβάστε περισσότερα

DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείµενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή µηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή µερικώς, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας Εξοικονόμηση Ενέργειας Οδηγός Λύσεων Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας Επισκεφθείτε το web site μας και μάθετε περισσότερα! www.schneider-electric.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Εταιρίας. Company Pro le

Προφίλ Εταιρίας. Company Pro le Προφίλ Εταιρίας Η NORATEX ABEE αποτελεί μια από τις πρώτες ανεξάρτητες εταιρίες στην Ελλάδα που εισήγαγε Βιομηχανικό Ηλεκτρολογικό Υλικό. Ιδρύθηκε το 1975 και στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της ασχολήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (Εφαρμογή στο κτίριο του Ι.Τ.Ε.) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΔΑΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT GR Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας

ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας Περιεχόμενα Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας για διανομή ισχύος Ekip Dip 4 Ekip Touch 8 Ekip Hi-Touch 18 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας για γεννήτριες Ekip G

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας Πρόλογος Γιατί η Siemens εκδίδει ένα ακόµα εισαγωγικό εγχειρίδιο αυτοµατισµών. Χρειάζονται ακόµα στην εποχή µας, το 2005, τέτοια κείµενα; Η απάντηση είναι: οπωσδήποτε ναι! Για πολλούς λόγους. Γιατί ο αυτοµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας. Συστήματα ελέγχου φωτισμού. Δημιουργία ευέλικτων δικτύων φωτισμού

Διαχείριση ενέργειας. Συστήματα ελέγχου φωτισμού. Δημιουργία ευέλικτων δικτύων φωτισμού Διαχείριση ενέργειας Συστήματα ελέγχου φωτισμού Δημιουργία ευέλικτων δικτύων φωτισμού Greengate από την Cooper Controls Γραφεία, Δημόσιοι Χώροι, Αεροδρόμια, Σταθμοί, Εμπορικά κέντρα, Βιβλιοθήκες, Ποια

Διαβάστε περισσότερα

Change for LiFE. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14

Change for LiFE. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14 Change for LiFE αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14 GREE, making BETTER air conditioners Η GREE Electric Appliances Inc είναι ο 1ος μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως Η GREE

Διαβάστε περισσότερα