ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση προγράμματος Θήρας Ε.Κ.Π. Όσσας περιό δου Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή υπαλ λήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοι κονομίας των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αρ.φ.2.γα /δ5/ απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 308/τ.Β/ Διόρθωση σφαλμάτων στην ΑΠ 79625/2416/Π06/5/00021/ Ε/Ν.3299/04/ απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2206/ (τεύχος Β ) με θέμα την «Τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, πιστοποίηση ολοκλήρωσης ορι στικοποίηση του κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Α. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ Ε.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις στις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 1, περίπτωση β, υποπε ρίπτωση III, του Ν. 3299/04 με την Α.Π /4986/ Π06/5/00021/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2774/ (1) Έγκριση προγράμματος Θήρας Ε.Κ.Π. Όσσας περιόδου Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 253,254 και 255 παρ. 10 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγ. 3 του Π.Δ. 453/77 «Περί ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σε αυτές κ.λπ.». καθώς και την αριθμ /2854/ Απόφα ση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών σκύλων στις Ε.Κ.Π.». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. Την με αριθμ /1324/ απόφαση του Υπ. Γεωργίας όπως αυτή εφαρμόσθηκε με την /6997/ π.ε./ ομοία του Υπ. Γεωργίας «περί χαρακτηρι σμού και ίδρυσης Ε.Κ.Π. στην Όσσα Λάρισας». 6. To N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας». 8. Την αριθμ. 1669/33104/ (ΦΕΚ 648/ Τεύχος Β) Απόφαση Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Περί Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενι κής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως». 9. Τις διατάξεις του Ν. 3469/ (ΦΕΚ 131Α ) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου Εφημερίδα της Κυβερνή σεως και άλλες διατάξεις». 10. Την με αριθμ /1831/ Δ/γή Υπ. Γε ωργίας «Οδηγίες για την ειδική άδεια θήρας σε Ε.Κ.Π». 11. Την με αριθμ /2252/ απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τιμές θηραμάτων εισόδων στην Ε.Κ.Π». 12. Την με αριθμ /2168/ (ΦΕΚ 2154/τ.Β / ) απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγε τική περίοδο ». 13. Το Πρόγραμμα Θήρας της Ε.Κ.Π. Όσσας Κυνηγ. Πε ριόδου που συντάχθηκε από τον Επόπτη Κων/ νο Τσουλούφη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ.453/77 και συνυποβλήθηκε σε μας με την αριθμ. 5723/168074/ αναφορά του Δασαρχείο Λάρισας. 14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο φασίζουμε:

2 29990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνουμε το υποβληθέν πρόγραμμα Θήρας, Εκγύμνα σης και Αγώνων Κυνηγετικών Σκύλων στην Ε.Κ.Π. Όσσας για την Κυνηγετική Περίοδο όπως παρακάτω: 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗ ΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΣΣΑΣ Για να κυνηγήσει κανείς στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή ΟΣΣΑΣ απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά. Ατομικό βιβλιάριο θήρας θεωρημένο για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Ειδική άδεια θήρας για κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Όσσας Για την απόκτηση της ειδικής άδειας πρέπει ο ενδια φερόμενος να υποβάλλει ή ν αποστείλει στο Δασαρχείο Λάρισας Γραφείο Θήρας (όπου υπάγεται και η Ε.Κ.Π. Όσ σας), Παπαναστασίου 52, Τ.Κ , τηλ , , FAX τα παρακάτω δικαιολογητικά. α. Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία). β. Ατομικό βιβλιάριο θήρας (θα προσκομίζεται το ατο μικό βιβλιάριο ή φωτ/φο της 1ης σελίδας, όπου υπάρ χουν τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και η θεώρηση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο). γ. Μια πρόσφατη φωτογραφία. δ. Καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού ποσού για την έκδοση ειδικής άδειας εισόδου στην Ε.Κ.Π., όπως αυτό ορίζεται στη σελίδα 2 του παρόντος στην παρ ε. Για το κυνήγι αγριόχοιρου ζαρκαδιού θα υποβάλλε ται σε δύο αντίτυπα κατάσταση των μελών της ομάδας. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της ειδικής άδειας μπορεί ο ενδιαφερόμενος, εφ' όσον δεν τα προσκομίσει ο ίδιος ή οικείο του πρόσωπο, να τα αποστείλει με συστη μένη επιστολή στο Δασαρχείο Λάρισας, Γραφείο Θήρας. Το αντίτιμο για την έκδοση της ειδικής άδειας αποστέλ λεται στην ίδια διεύθυνση με ταχυδρομική επιταγή. Σημειώνουμε ότι για τους κυνηγούς που είναι κάτοικοι Ν. Λάρισας αρκεί να έχουν τοπική άδεια Θήρας, των άλλων Νομών Θεσσαλίας Περ/κή και των λοιπών Νομών της χώρας Γενική άδεια προκειμένου να κυνηγήσουν στην Ε.Κ.Π. Όσσας. 2. ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΤΙΜΗΜΑ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕ ΡΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2.1. Η έκδοση των ειδικών αδειών αρχίζει 5 ημέρες πριν την έναρξη του κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Όσσας, η δε καταχώρηση της ημερομηνίας κυνηγιού θα γίνεται δύο (2) ημέρες το αργότερο πριν την έναρξη της θήρας κάθε θηράματος Οι επιθυμητές ημέρες κυνηγιού δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο ή καταχωρούνται στην αίτηση απ αυτόν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα το αίτημα θα ικανοποιείται. Τηλεφωνικά αιτήματα για καθορισμό των ημερών κυνηγιού δεν γίνονται δεκτά παρά μόνο από τοπικούς κυνηγούς (κάτοικους της Ε.Κ.Π) για τις κα θημερινές (όχι για Σαββατοκύριακο) και των κυνηγών που κατοικούν σε Νομούς εκτός του Ν. Λάρισας. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία θα καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Κάθε κυνηγός δικαιούται μόνο μιας κατηγορίας Ειδική Άδεια. Μετά την εξάντληση των 10 εισόδων ο κυνηγός μπορεί να προσθέσει επιπλέον εισόδους κατα βάλλοντας το ανάλογο τίμημα ώστε να κυνηγήσει και άλλες φορές, εφόσον υπάρχει δυνατότητα (επάρκεια θηραμάτων, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες κ.λπ.) Προτεραιότητα θήρας στην Ε.Κ.Π. Όσσας παρέχε ται στους Τοπικούς κυνηγούς που διαμένουν στο χώρο της Ε.Κ.Π. Όσσας και έχουν συστήσει ομάδα κυνηγίου αγριόχοιρων ή ζαρκαδιών κατά Τοπική Κοινότητα εφό σον αυτό δεν επιφέρει, κατά την κρίση του επόπτη θήρας, δυσλειτουργίες στην διαδικασία προγραμματι σμού. Το αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που θα υπάρξει ενδιαφέρον από τοπικούς κυνηγούς οι οποίοι θα συστήσουν δεύτερη ομάδα Για την καταχώρηση της ημέρας κυνηγιού λαγού και πέρδικας και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. Όσσας και την ίση μεταχείριση των κυνηγών θα λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των κυνηγών που ενδι αφέρονται να κυνηγήσουν, η ημέρα (Τετάρτη Σάββα το Κυριακή) και η συγκεκριμένη περιοχή διενέργειας κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Όσσας Οι τοπικοί κυνηγοί, κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτή των Πουρναρίου, Καρίτσας, Μεγαλοβρύσου, Μελιβοίας και Αμπελακίων επειδή έχουν ελεύθερη περιοχή (εκτός Ε.Κ.Π. Όσσας) δικαιούνται να κυνηγούν δυο φορές την εβδομάδα τριχωτά θηράματα (αγριόχοιρο, ζαρκάδι). Από τις δύο ημέρες η μια θα είναι καθημερινή (Τετάρτη) και η άλλη Σάββατο ή Κυριακή Οι τοπικοί κυνηγοί κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτή των Στομίου, Σπηλιάς και Ανατολής επειδή δεν έχουν ελεύθερη περιοχή εκτός της Ε.Κ.Π μπορούν να κυνηγούν όλες τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγιού Οι κυνηγοί που διαμένουν μόνιμα στο χώρο της Ε.Κ.Π. Οσσας μπορούν να κυνηγούν με τοπική ειδική άδεια, καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα, μόνο για το χώρο της Τοπικής Κοινότητάς τους Το τίμημα των εισόδων (10 υποχρεωτικών για την έκδοση της ειδικής αδείας) ανέρχεται: α. Για τους τοπικούς κυνηγούς κατοίκους του χώρου της Ε.Κ.Π. Όσσας (ολικά ή μερικά, όπως περιγράφονται στις παρ και 2.7. του παρόντος) για τις 10 υποχρε ωτικές εισόδους 17,00 ευρώ (τιμή εισόδου 1,70 ευρώ). β. Για τους κυνηγούς κατοίκους του Νομού Λάρισας για δέκα (10) εισόδους 25,40 ευρώ (τιμή εισόδου 2,54 ευρώ) γ. Για τους κυνηγούς των λοιπών Νομών, των χωρών της Ευρ. Ένωσης και αυτών που διαμένουν πέραν 15ετίας στη χώρα μας για δέκα (10) εισόδους 38,20 ευρώ (τιμή εισόδου 3,82 ευρώ). δ. Για κυνηγούς χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 118,65 ευρώ για 5 εισόδους (τιμή εισόδου 23,73 ευρώ). Όλες οι κατηγορίες ειδικών αδειών επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23%. Κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.), εκτός των τελών της ειδικής αδείας οφείλουν να εφο διαστούν με Γενική άδεια καταβάλλοντας τέλη όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 της αριθμ /2080/ απόφασης Υπ.Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ με την οποία καθορίζονται τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγίου για την περίοδο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 3.1 Το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. αρχίζει στις 7.00 και τελειώνει στις Δύναται μεμονωμένοι κυνηγοί να προσέρχο νται το αργότερο μέχρι τις 8.00 στην Ε.Κ.Π. Όσσας κατό πιν συνεννόησης με το Γραφείο Θήρας ή τον υπεύθυνο δασοφύλακα του τομέα που πρόκειται να κυνηγήσουν Ο κυνηγός ή ομάδα κυνηγών που δήλωσε ότι επι θυμεί να κυνηγήσει μια συγκεκριμένη ημέρα, η οποία καταχωρήθηκε στην ειδική άδεια, παρουσιάζεται στον ορισμένο από την Υπηρεσία υπάλληλο της περιοχής, στον τόπο και την ώρα που αναγράφεται στην άδεια, παραδίδει την ειδική άδεια και το ατομικό βιβλιάριο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θήρας μαζί με τη θεωρημένη κατάσταση εφόσον πρό κειται για κυνήγι αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού, ο οποίος αφού τα ελέγξει επιστρέφει την ειδική άδεια (η οποία θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο) ενώ κρατεί το ατο μικό βιβλιάριο και τη θεωρημένη κατάσταση τα οποία παραδίδει στον ίδιο τον κυνηγό ή στον ομαδάρχη με τη λήξη του κυνηγιού Μεταφορά εισόδου σε μέρα διαφορετική από τη συγκεκριμένη που έχει καταχωρηθεί στην ειδική άδεια θήρας δεν επιτρέπεται. Αντικατάσταση εισόδου πραγ ματοποιείται μόνο όταν δεν διενεργείται κυνήγι με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, πράγμα που θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δασοφύλακα ή από το Γραφείο Θήρας Κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι δυο σκυλιά, δεν μπορεί όμως ο αριθμός των σκυλιών της ομάδας να είναι μεγαλύτερος από έξι (6). Ο αριθμός των κυνηγετικών σκύλων που θα συμμετέχουν στο κυνήγι δηλώνεται κατά την προσέλευση των κυνηγών. Όλα τα σκυλιά που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π. Όσσας θα πρέπει να φέρουν περιλαίμιο με μεταλλικό έλασμα, στο οποίο θα αναγράφεται ο ιδιοκτήτης και το τηλέφωνο του. Οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.4039/12 όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει Τα όπλα μέχρι την έναρξη του κυνηγιού και μετά το πέρας αυτού θα είναι λυμένα και μέσα στη θήκη. Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός χάσει τα σκυλιά του δύναται κατόπιν αδείας του αρμόδιου δασοφύλακα ή του Γραφείου Θήρας να παραμείνει στην Ε.Κ.Π. Όσσας για την αναζήτησή τους Το κυνήγι στις περιοχές που υπάρχουν πυρήνες απελευθέρωσης θηραμάτων αρχίζει από τις απομα κρυσμένες θέσεις προς τον πυρήνα. Η απόσταση θα καθορίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο (όχι μικρότερη των διακοσίων μέτρων) Μετά το πέρας του κυνηγιού, οι κυνηγοί με όλα τα οχήματα τους επιστρέφουν στον αρμόδιο υπάλληλο όπου γίνεται ο σχετικός έλεγχος, εκδίδεται τιμολόγιο που αποτελεί δικαιολογητικό για την περαιτέρω μετα φορά των θηραμάτων και αφού όλα έχουν καλώς, τους επιστρέφονται τα ατομικά βιβλιάρια θήρας προσωπικά στον καθένα Όταν η ομάδα κυνηγών αποτελείται από κατό χους διαφόρων κατηγοριών ειδικών αδειών οι τιμές των θηραμάτων καθορίζονται από τις μεγαλύτερες που ισχύουν Ο κυνηγός που τελειώνει το κυνήγι πριν τις 14:30 και επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ε.Κ.Π. Όσσας οφεί λει να ενημερώσει τον αρμόδιο δασοφύλακα Το προνόμιο των τοπικών κυνηγών (που διαμέ νουν μόνιμα σε Τοπικές Κοινότητες που συμπεριλαμ βάνονται στην Ε.Κ.Π. Όσσας) να κυνηγούν μόνιμα στην περιοχή που κατοικούν, θα εκχωρείται μόνο όταν στην συγκεκριμένη ομάδα οι τοπικοί κυνηγοί θα αποτελούν την πλειοψηφία (ποσοστό πάνω από 50%). Σε αντίθε τη περίπτωση (ποσοστό τοπικών κυνηγών μικρότερο ή ίσο του 50%) οι ομάδες αυτές θα συμμετέχουν στην κλήρωση όπως και οι άλλες ομάδες που αποτελούνται από μη μόνιμους κατοίκους της Ε.Κ.Π. Όσσας Οι ομάδες κυνηγών αγριόχοιρου και ζαρκαδιού συγκροτούνται ελεύθερα από τους κυνηγούς, οι οποίοι επιλέγουν έναν ομαδάρχη, που συντάσσει κατάσταση των μελών την οποία προσκομίζει στο γραφείο θήρας για να συμμετάσχει στη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία διενεργείται από την άτυπη και ευκαιριακή επι τροπή που συγκροτείται στο Δασαρχείο Λάρισας. Με την κλήρωση ορίζεται η σειρά με την οποία οι ομαδάρ χες θα επιλέξουν τον τόπο και την ημέρα του κυνηγιού. Στην περίπτωση που υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον δύ ναται το Γραφείο Θήρας να ορίζει απευθείας και χωρίς κλήρωση τον τόπο και την ημέρα του κυνηγιού για τις ενδιαφερόμενες ομάδες Η ανωτέρω κατάσταση (το έντυπο διατίθεται από την υπηρεσία μας) θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα με αίτηση του ομαδάρχη προς το γραφείο θήρας Μετά την έγκριση, τη μια κατάσταση θα παίρνει ο ομαδάρχης, την οποία θα παραδίδει στον υπάλληλο κατά την ημέρα του κυνηγιού, και η άλλη θα παρα μένει στο γραφείο θήρας. Στην αίτηση του ομαδάρ χη θα αναγράφονται τα στοιχεία του, το είδος του θηράματος, οι ημερομηνίες κυνηγίου και οι τομείς προτίμησης Κυνηγοί οι οποίοι είναι μέλη μιας ομάδας η οποία έχει κληρωθεί να κυνηγήσει συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι δυνατόν να γίνουν μέλη άλλης ομάδας η οποία έχει κληρωθεί να κυνηγήσει την ίδια ή άλλη ημερομηνία κατόπιν εγκρίσεως του Γραφείου Θήρας Τα ανωτέρω αφορούν την κάθε επιμέρους κλήρωση. Στο τέλος κάθε κλήρωσης θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση όλων των ομάδων κυνηγών που συμμετέχουν στο κυνήγι για την συγκεκριμένη περίοδο η οποία θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου Στην κατάσταση των μελών, ο ομαδάρχης μπορεί να συμπεριλάβει μέχρι 10 δέκα κυνηγούς. Στο περιθώριο της κατάστασης θα αναγράφονται, εάν υπάρχουν και άλλα άτομα (κυνηγοί) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη ομάδα, ως αναπληρωματικά, σε πε ρίπτωση που τυχόν κάποιοι κυνηγοί, μετά την κλήρωση, αρνηθούν για οποιονδήποτε λόγο, να συμμετάσχουν στο κυνήγι στη συγκεκριμένη ομάδα και στη θέση που έχει κληρωθεί να κυνηγήσει Κυνηγοί (τακτικά μέλη ή αναπληρωματικά ομάδας) που δεν συμμετέχουν στο κυνήγι της ομάδας τους, δεν θα μπορούν να κυνηγήσουν στην ίδια περιοχή οποιο δήποτε άλλο θήραμα. Μπορούν αν θέλουν να πάνε για κυνήγι σε άλλη, απομακρυσμένη περιοχή από αυτή που κυνηγάει η ομάδα τους Τα τυχόν αδιάθετα ζώματα θα μπορούν να διατε θούν από τον επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας ή το βοηθό του σε ομάδες κυνηγών που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην διαδικασία της κλήρωσης ή σε ομάδες που κληρώθηκαν να κυνηγήσουν σε άλλα ζώματα αλλά επιθυμούν να κυνηγήσουν στο αδιάθετο ζώμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν το είχαν κυνηγήσει την προηγούμενη κυνηγετική ημέρα. Η δέσμευση αυτή ισχύει για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή Ομάδα αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού που θήρευσε (1) αγριόχοιρο ή (1) ζαρκάδι δεν δικαιούται να βάλει δεύτερο ζώμα όταν το θήραμα αυτό αποτελεί την δη λωθείσα επιλογή του. Τα θηράματα δηλώνονται από τον ομαδάρχη και χρεώνονται από το δασοφύλακα κατά το χρόνο θήρευσης Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων θα φέρουν υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.

4 29992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΗΜΑ 4.1.Η κυνηγετική περίοδος στην Ε.Κ.Π. Όσσας αρχίζει την και λήγει στις Αναλυτικά: Για το λαγό η περίοδος κυνηγίου ορίζεται από έως Για τα υπόλοιπα τριχωτά (αγριόχοιρος ζαρκάδι) από έως Για την ορεινή πέρδικα η περίοδος κυνηγίου ορίζεται από έως Για τα υδρόβια παρυδάτια και τα υπόλοιπα πτερωτά η περίοδος κυνηγίου ορίζεται σύμφωνα με την αριθμ.17/5295/156272/ Ρυθμιστική διάταξη μας και όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 Για τα εκτρεφόμενα πτερωτά από μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Η έναρξη, η λήξη κυνηγιού κάθε θηράματος και η τιμή τους έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΝΟΜΟΥ Ε.Κ.Π. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΛ ΛΗΝΕΣ ΚΥΝΗΓΟΙ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΕΡΑΝ 15ΕΤΙΑΣ, ΑΛΛΟΔΑ ΠΟΙ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΛΩΝ Ε.Ε. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 10. Λαγός 4/10/14 21/12/14 17,61 20,56 26,44 46, Αγριόχοιρος 27/9/14 11/1/15 102,78 132,08 176,11 293, Ζαρκάδι 27/9/14 11/1/15 102,78 132,08 176,11 352,18 ΠΟΥΛΙΑ 1. Φασιανός 24/9/14 μέχρι εξαντλήσεως των εκτρεφομένων 4,63 5,88 7,92 16,30 2. Πέρδικα τσούκαρ 24/9/14 μέχρι εξαντλήσεως των εκτρεφομένων 3,52 4,40 6,16 12,36 3. Πέρδικα ορεινή 24/9/14 21/12/14 4,95 5,88 7,32 14,12 4. Ορτύκι 24/9/14 28/2/14 1,76 2,08 2,36 3,52 5. Περιστεροειδή 24/9/14 20/2/15 2,04 2,64 2,92 4,17 6. Μπεκάτσα 24/9/14 28/2/15 2,04 2,92 3,52 8,98 7. Μπεκατσίνι 24/9/14 10/2/15 2,04 2,36 2,64 3,52 8. Υδρόβια Παρυδάτια 24/9/14 31/1/15 2,04 2,64 3,52 7,09 9. Τσίχλα Κοτσύφι 24/9/14 20/2/15 1,16 1,76 2,36 3, Οι τιμές των θηραμάτων επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13% 4.4. Η Ε.Κ.Π. Όσσας λειτουργεί τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή 4.5 Θήραμα το οποίο πληγώνεται και δεν ανευρίσκεται πληρώνεται στο ήμισυ της τιμής του. 4.6 Η Ε.Κ.Π. Όσσας δεν λειτουργεί τις ημέρες των εκλογών, την παραμονή των Χριστουγέννων, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, των Φώτων καθώς και κατά τις μέρες που το έδαφός της καλύπτεται πλήρως με χιόνι. 4.7 Ο αριθμός των θηραμάτων που θα θηρευθούν την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο κατά είδος και περιοχή έχει κάτωθι: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ ΛΑΓΟΙ ΟΡ. ΠΕΡΔΙΚΑ ΖΑΡΚΑΔΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ ΚΑΡΙΤΣΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΟΜΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο αριθμός των ανωτέρω θηραμάτων δύναται να αυξομειωθεί έως 30% ανάλογα με τις δυνατότητες της Ε.Κ.Π. Όσσας με απόφαση του Δασάρχη, κατόπιν εισήγησης του Επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Όλοι οι κυνηγοί των μη εκτρεφόμενων θηραμάτων μετά το πέρας του κυνηγιού έχουν τη δυνατότητα να κυνηγήσουν εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα Κατά την θηρευτική περίοδο επιτρέ πεται η θήρα για κάθε κυνηγό ή ομάδα κυνηγών και κάθε κυνηγετική ημέρα των παρακάτω θηραμάτων σε αριθμό και είδος. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Α/Α Είδος Αριθμός Κυνηγών θηράματος 1 2 (3 4) Ομάδα (6 10) 1 Λαγός Αγριόχοιρος 5 3 Ζαρκάδι 3 4 Ορεινή πέρδικα 2 5 Λοιπά επιτρεπόμενα είδη του πίνακα 1 Όπως η ρυθμιστική διάταξη θήρας Οι κυνηγοί (σε ομάδες ή μεμονωμένοι) μπορούν να θηρεύσουν ένα (1) μόνο θήραμα διαφορετικού είδους από αυτό που ήταν δηλωμένοι για τη συγκεκριμένη κυνηγετική ημέρα με προσαύξηση 25% το οποίο αντι στοιχεί σε απόλυτη αριθμητική τιμή για πέρδικα ορεινή 1,50, για λαγό 5,00, και για αγριόχοιρο 33,00 εκτός του ζαρκαδιού που είναι χωρίς προσαύξηση. 5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΟΙΝΕΣ 5.1. Δεν επιτρέπεται 1. Η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπινών) με γέμισμα άνω των τριών φυσιγγίων, όπλων με ραβδωτή κάνη και όπλων που φέρουν τηλεσκόπια. 2. Η χρήση διοπτρών και ασυρμάτων για άσκηση θή ρας. 3. Η χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης κατά τις μέρες που δεν κυνηγιούνται τα τριχωτά θηράματα. 4. Το κυνήγι στην κορυφή (Κώνο) της Όσσας, σε από σταση μικρότερη των 200 μέτρων από την οριογραμμή της Ε.Κ.Π. και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις μέχρι συ γκομιδής των προϊόντων. 5. Η θήρα των θηραμάτων που δεν κατονομάζονται. 6. Η απόκρυψη φονευθέντος θηράματος. 7. Η θήρα θηράματος που ο αριθμός συμπληρώθηκε στον τομέα ή σε ολόκληρη την Ε.Κ.Π. Όσσας κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. 8. Το ομαδικό κυνήγι των τριχωτών από ομάδες μι κρότερες των 6 ατόμων και μεγαλύτερες των 10 σε ότι αφορά τα είδη αγριόχοιρου, ζαρκαδιού και άνω των 4 ατόμων όταν πρόκειται για κυνήγι λαγού. 9. Ο φόνος μικρών σε ηλικία αγριόχοιρων (ριγωτά) και ζαρκαδιών. 10. Η θήρευση και δεύτερου θηράματος διαφορετικού του δηλωθέντος (παρ.4.11.). Σε περίπτωση που θηρεύσει δεύτερο θήραμα από οποιαδήποτε άλλο είδος ο μεμο νωμένος κυνηγός ή η ομάδα, θεωρείται παράνομη θήρα. Το θήραμα αυτό κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή αλλού αποκλειομένων των παραβατών της δημοπρασί ας. Πέραν των ανωτέρω ο μεμονωμένος κυνηγός και η ομάδα στερούνται την ειδική άδεια για (15) δέκα πέντε κυνηγετικές ημέρες. 11. Η διανυκτέρευση κυνηγών στο χώρο της Ε.Κ.Π. Όσ σας κατά την περίοδο λειτουργίας της, συμπεριλαμβα νομένων και των οικημάτων της Δασικής Υπηρεσίας. Οι παραβάτες στερούνται της ειδικής άδειας για 15 δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες. 12. Η άσκοπη μετακίνηση αυτοκινήτων, η αλλαγή το μέα και θέσης κυνηγιού εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. Όσσας χωρίς την έγκριση του επιβλέποντος οργάνου συνεπάγεται στέρηση της ειδικής άδειας για (10) δέκα ημερολογιακές ημέρες. 13. Στους κυνηγούς (τακτικά μέλη ή αναπληρωματικά ομάδας) που δεν συμμετέχουν στο ομαδικό κυνήγι της ομάδας τους να θηρεύουν στην ίδια περιοχή άλλα επι τρεπόμενα θηράματα. Οι παραβάτες κυνηγοί θα στερού νται την ειδική άδεια για (20) είκοσι κυνηγετικές ημέρες. 14. Οι παραβάτες των διατάξεων 1 9 αυτής της παραγρά φου (5.1.) θα στερούνται την ειδική άδεια για 15 ημερολογι ακές ημέρες, ολόκληρη η ομάδα αν το κυνήγι είναι ομαδικό και για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας ή ο μεμονωμένος κυνηγός Στην περίπτωση κατά την οποίαν θηρευτεί αριθ μός θηραμάτων (από μεμονωμένο κυνηγό ή από ομάδες κυνηγών) πέραν αυτών που ορίζονται στον πίνακα 3, αυτά κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού αποκλειομένων των παραβατών της δημοπρασίας. Ο μεμονωμένος κυνηγός ή ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας θα στερείται την ειδική άδεια κυνηγίου για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα στερούνται την ειδική άδεια για 10 κυνηγετικές ημέρες Κυνηγοί οι οποίοι επιδεικνύουν ανυπακοή ή ανάρ μοστη συμπεριφορά προς τα δασικά όργανα ή αποχω ρήσουν από την Ε.Κ.Π. χωρίς να παραλάβουν προσωπικά το ατομικό βιβλιάριο θήρας θα στερούνται την ειδική άδεια για (15) δεκαπέντε κυνηγετικές ημέρες, ύστερα από έγγραφη αναφορά του δασικού οργάνου Οι παραβάτες των ανωτέρω (5.1,5.2.,5.3.) περι πτώσεων διώκονται ποινικά για παράβαση των Νόμων περί θήρας ή ρυθμιστικής διάταξης. Τα θηράματα που θηρεύθηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω δ/ξεων κα τάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού, αν υφί σταται η δυνατότητα μεταφοράς των, αποκλειομένων των παραβατών της δημοπρασίας. Μία εβδομάδα ισοδυναμεί με πέντε (5) κυνηγετικές ημέρες. 6. ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 6.1 Επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων στην Ε.Κ.Π. για πτερωτά και θηλαστικά θηράματα. Ανάλογα με το είδος του θηράματος καθορίζονται οι εξής χώροι: Α. Για τα πτερωτά θηράματα (φασιανός, πέρδικα τσού καρ, ορτύκι) καθορίζουμε δύο χώρους: 1. Δασική θέση "Μπάρα", Τ.Κ. Σπηλιάς 2. Δασική θέση "Χάλκωμα", Τ.Κ. Αμπελακίων Β. Για το λαγό καθορίζουμε τους εξής χώρους: 1. Δασική θέση "Μπελμάς και Ασημόγουρνες", Τ.Κ. Ανατολής 2. Δασική θέση "Σοκάκι και Ασπρόχωμα" Τ.Κ. Σπηλιάς Γ. Για τον αγριόχοιρο καθορίζουμε τους εξης χώρους : 1. Δασική θέση "Σμαρδέλι" Τ.Κ.Στομίου 2. Δασική θέση "Αεροπλάνο και Παναγία" Τ.Κ. Ανα τολής 3. Δασική θέση "Αρκουδόβρυση Γιαλιάς και Δεληγιάν νη" Τ.Κ. Σπηλιάς

6 29994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6.2 Η περίοδος εκγύμνασης των σκύλων αρχίζει την 1η Μαρτίου 2015 και λήγει στις 29 Μαρτίου 2015 και 1η Ιουλίου 2015 έως 12 Αυγούστου Ημέρες εκγύμνασης ορίζονται: Τετάρτη, Σάββατο ή Κυριακή (εκ περιτροπής) Η εκγύμναση των σκύλων θα αρχίζει στις 7.00 π.μ. και θα τελειώνει στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέ ρας. 6.3 Ο κάθε κυνηγός ή κυναγωγός εισέρχεται χωρίς όπλο στο χώρο εκγύμνασης και φέρει μαζί του (2) κυ νηγετικά σκυλιά. Στους χώρους εκγύμνασης για αγρι όχοιρους η ομάδα των κυνηγών ή κυναγωγών αποτε λείται από 6 10 άτομα και δύναται να φέρει μέχρι 5 κυνηγετικούς σκύλους. 6.4 Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εκγύμνασης στους καθοριζόμενους χώρους στην Ε.Κ.Π. Όσσας απαι τείται: α. Ειδική άδεια εκγύμνασης. Το τίμημα για την κάθε ημέρα εισόδου καθορίζεται όπως στην παράγραφο 2.9. του παρόντος προγράμματος. Το τίμημα για το κάθε σκυλί καθορίζεται στο ήμισυ του τιμήματος της αντί στοιχης εισόδου της ειδικής άδειας εκγύμνασης. β. Οι κυναγωγοί που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυ νηγούς. 6.5 Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυ μνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμενα θηράματα (Φασιανό Πέρδικα Τσούκαρ) και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στην Ε.Κ.Π. θα καταβάλλουν γι αυτά τίμημα όπως αυτό προβλέπεται στον πίνακα 1 της παραγράφου 4.2. του παρόντος. 6.6 Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός των κυνηγών ή κυναγωγών για κάθε χώρο εκγύμνασης την ίδια ημέ ρα καθορίζεται για μεν την εκγύμναση στο λαγό μέχρι 10 άτομα, για δε την εκγύμναση αγριόχοιρου μέχρι 2 ομάδες. 6.7 Οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.4039/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 7. ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Α.Κ.Ι.) ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 7.1. Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται κατά τη δι άρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π. και εφόσον δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγιού σ' αυτή Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σκύλων δεικτών εντός της Ε.Κ.Π. Όσσας και στους καθορισμένους χώ ρους της παραγράφου 6. Α1 & Α Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα διεξάγονται για τα είδη: φασιανός, πέρδικα τσούκαρ και ορτύκι από τα εκτρεφόμενα και για τη μπεκάτσα από τα μη εκτρε φόμενα Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών εντός της Ε.Κ.Π. Όσσας μπορεί να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν ανα γνωριστεί ως σωματεία από τα αντίστοιχα πρωτοδικεία της χώρας και τελούν υπό την αιγίδα (είναι μέλη) του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) Επιτρέπεται η απελευθέρωση εκτρεφόμενων θη ραμάτων (φασιανών, περδίκων, τσούκαρ) στους καθορι σμένους χώρους του παρόντος προγράμματος Τα εκτρεφόμενα θηράματα ή διατίθενται, εφό σον υπάρχει η δυνατότητα, με τίμημα όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2. ο πίνακας 1 ή τα προμηθεύονται οι διοργανωτές Κυνοφιλικοί Όμιλοι από άλλα κρατι κά εκτροφεία ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραμάτων Τα διαγωνιζόμενα σκυλιά πρέπει να πληρούν τους όρους της παραγράφου 6.7. του παρόντος προγράμ ματος Τα αιτήματα των Κυνοφιλικών Οργανώσεων θα υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο Θήρας του Δα σαρχείου μας, τουλάχιστον 1 μήνα πριν την αιτούμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Η δε υλοποίησή τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα περιγράφο νται στο παρόν πρόγραμμα και οι τυχόν περισσότερες διευκρινίσεις θα δίδονται με απαντητικό έγγραφο του Δασαρχείου Λάρισας Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα κυνηγετικά σκυ λιά. Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλια αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δει κτών έχουν και μέχρι 5 εκπρόσωποι των τοπικών κυνη γετικών οργανώσεων χωρίς την καταβολή τιμήματος Το τίμημα για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς ορίζεται σε 10 ΕΥΡΩ και για το κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί σε 5 ΕΥΡΩ Η διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών πραγ ματοποιείται παρουσία των οργάνων της Ε.Κ.Π. που εποπτεύουν την όλη διαδικασία Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας (αγώνων) θα καθορίζεται στο απαντητικό έγγραφο του Δασαρχείου μας το οποίο αναφέρουμε στην παράγρα φο Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργα νωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην δασική αρχή της Ε.Κ.Π. έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμι ακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση και την διεξαγωγή των αγώνων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές (Κυνοφιλικές Οργανώσεις). ΓΕΝΙΚΑ Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς τη λειτουργία του γραφείου θήρας και της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο παρόν πρόγραμμα καθορίζεται από τον επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας μέσα στα πλαίσια του Π.Δ. 453/77 και των σχετικών περί θήρας Νόμων. Δίνεται η ευχέρεια στον επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους, οργανώσεις αλλά και μεμονωμένα άτομα να πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα καταμετρήσεις των πληθυσμών των θηραμάτων με σκοπό την καλύτερη προστασία και τη διαχείριση του θηρευτικού κεφαλαίου. Την Ε.Κ.Π. δύνανται να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και τη χλωρίδα αυτής αλλά και για λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας και μάθη σης χωρίς να καταβάλουν τέλη εισόδου. Προς αποφυγήν ρυπάνσεως του τοπίου εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. προ κλήσεως πυρκαγιών και ζημιών εν γένει, καθορίζονται υπό της δασικής αρχής οι χώροι κατασκηνώσεως των

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πάσης φύσεως επισκεπτών και διερχομένων οι οποί οι υποχρεούνται να τηρούν τα υπό των εντεταλμένων οργάνων υποδεικνυόμενα μέτρα. Για περισσότερες εξηγήσεις και οδηγίες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο θήρας του Δασαρχείου Λάρισας. Κυνηγοί που τιμωρήθηκαν για παράβαση του προγράμματος κυνη γιού δεν θεωρούνται επισκέπτες. Η απόφαση αυτή που θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Λάρισας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ F Αριθμ (2) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή υπαλλή λων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομί ας των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 180/τ.Α/1999). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και OTA «(ΦΕΚ 226/Α/ Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική, της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18 εδ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.». 5. Την αριθ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του ΓΛΚ. 6. Τις διατάξεις του ΠΔ 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιά ζονται κατά τη διάρκεια του έτους 2014 για την αντιμε τώπιση των οποίων η υπηρεσία απασχολεί έξι υπαλλή λους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών. 8. Το ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να γίνουν εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. 9. Την αριθ. 1833/ απόφαση δέσμευσης πι στώσεων στο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας Θεσσαλίας / Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, αποφασίζουμε: Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα σχόληση σε υπαλλήλους του Τμήματος Περ/ντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνη σίας και Σποράδων για το έτος 2014 για τη κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Β. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή για το έτος 2014 κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών και μέχρι 600 ώρες συνολικά για τους έξι υπαλλήλους του Τμήματος Περ/ντος και Υδροοικονομίας: Υπερωρίες: Έξι υπάλληλοι μέχρι είκοσι ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά οι συμμετέ χοντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για το κάθε υπάλληλο κατά μήνα θα γίνει με απόφαση ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες. Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλη σης ορίζεται ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήμα τος Περ/ντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιά δων (6.000) Ευρώ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, του φορέα 073 και του ΚΑΕ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της. Βόλος, 29 Αυγούστου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (3) Στην με αρ.φ.2.γα/150660/δ5/ απόφαση χορή γησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης Δημοτικού στην εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 308/τ.Β/ δι ορθώνεται στην απόφαση: Το εσφαλμένο: «Από το σχολικό έτος χορη γούμε στην εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτι κού Σχολείου για δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας». Στο ορθό: «Από το σχολικό έτος , χορη γούμε στην εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δη μοτικού Σχολείου για δεκαπέντε (15) αίθουσες διδα σκαλίας». (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) F (4) Στην Α.Π /2416/Π06/5/00021/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2206/ (τεύχος Β ), με θέμα την «Τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, πι στοποίηση ολοκλήρωσης οριστικοποίηση του κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Α. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ Ε.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις στις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 1, περίπτωση β, υποπερίπτωση III, του Ν. 3299/04 με την Α.Π /4986/Π06/5/00021/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει», γί νονται οι παρακάτω διορθώσεις. 1. Στη σελίδα στην Β στήλη, στους στοίχους 1 έως 5 διορθώνεται:

8 29996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το εσφαλμένο: «β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων πέντε χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ) που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συ νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης». Στο ορθό: «β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρ χεται στο ποσό των οκτακοσίων πέντε χιλιάδων, εξα κοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ) που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνο λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης». 2. Στη σελίδα στην Β στήλη, στους στοίχους 6 έως 10 διορθώνεται: Το εσφαλμένο: «γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχε ται στο ποσό των οκτακοσίων πέντε χιλιάδων, εξακοσί ων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ) που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού κό στους της ενισχυόμενης επένδυσης». Στο ορθό: «γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχε ται στο ποσό των οκτακοσίων πέντε χιλιάδων, εξα κοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών ( ) που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνο λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης». (Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30399 9 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2874 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2933/148974 Έγκριση προγράμματος Θήρας Ε.Κ.Π. Όσσας Π.Ε. Λάρισας περιόδου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Σέρρες 31-8-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 11657 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Δ/ξης : 11 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2374 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1413 Έγκριση του προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27031 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2495 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 107874 Έγκριση προγράμματος θήρας της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2502 4 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης θήρας ορι σμένου χρόνου.... 1 Έγκριση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 2016 και δήλωση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2394 28 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2583/144012 Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγε τικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2003 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανοµή των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδι άρθρωση και µετατροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27725 18 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2547 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2512_129592 Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 41.500 τ.μ., στη θέση «Στεφανιές» Τ.Κ. Απολλώνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΘΕΜΑ: 22 ο Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 21-07-2015 για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 640 5 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων Οινούσας» περ/ρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1394/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1394/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1394/2014 ΘΕΜΑ: 56 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση (έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 348 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2860/143942 Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνη γετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΘΕΜΑ: 27 ο Έγκριση αποτελέσματος για την τεχνική προσφορά που αφορά το Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 238 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε=63,823548 στρ. στη θέση «Άρτσι», Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΘΕΜΑ 14 ο Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεσμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1084/2015 ΘΕΜΑ: 26 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 18 Αυγούστου 2014 Ταχ. Δ/νση : Άστρος Ταχ. Κώδικας 220 ΟΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΘΕΜΑ: 38 ο «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ε) του π.δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του π.δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1-1178/25.6.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΘΕΜΑ: 16 ο Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις και για Υπερωριακή Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΘΕΜΑ 12 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του υποέργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης οδοιπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΘΕΜΑ 28 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως εκπαιδευτικής άδειας, για το χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: "ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 286275(9042) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 2-2-2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 32151/1157 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 14 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση των υπ αρ. 123/2015 και 59/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα