ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2874 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2933/ Έγκριση προγράμματος Θήρας Ε.Κ.Π. Όσσας Π.Ε. Λάρισας περιόδου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 και 255 παρ. 10 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγ. 3 του Π.δ. 453/ 1977 «Περί ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σε αυτές κ.λπ.». καθώς και την αριθμ /2854/ Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών σκύλων στις Ε.Κ.Π.». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δ/ξεις». 4. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες δ/ξεις». 5. Την με αριθμ /1324/ απόφαση του Υπ. Γεωργίας όπως αυτή εφαρμόσθηκε με την /6997/π.ε./ ομοία του Υπ. Γεωργίας «περί χαρακτηρισμού και ίδρυσης Ε.Κ.Π. στην Όσσα Λάρισας». 6. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας». 8. Την αριθμ. 1669/33104/ (ΦΕΚ 648/ τ. Β ) απόφαση Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Περί Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 παρ. 8α του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270Α ). 10. Την με αριθμ /1831/ Δ/γή Υπ. Γεωργίας «Οδηγίες για την ειδική άδεια θήρας σε Ε.Κ.Π». 11. Την με αριθμ /2252/ απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τιμές θηραμάτων - εισόδων στην Ε.Κ.Π». 12. Την με αριθμ /2140/ (ΦΕΚ 2536/ τ. Β / ) απόφαση Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο ». 13. Το Πρόγραμμα Θήρας της Ε.Κ.Π. Όσσας Κυνηγ. Περιόδου που συντάχθηκε από τον Επόπτη Κων/νο Τσουλούφη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ. 453/77 και συνυποβλήθηκε σε μας με την αριθμ. 4942/147207/ αναφορά του Δασαρχείου Λάρισας. 14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε το υποβληθέν πρόγραμμα Θήρας, Εκγύμνασης και Αγώνων Κυνηγετικών Σκύλων στην Ε.Κ.Π. Όσσας για την Κυνηγετική Περίοδο όπως παρακάτω: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΡΑΣ - ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΣΣΑΣ Κυνηγετικής περιόδου Άρθρο 1 Απόκτηση δικαιώματος θήρας στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Όσσας Για να κυνηγήσει κάποιος στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή ΟΣΣΑΣ απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά. - Ατομικό βιβλιάριο θήρας θεωρημένο για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. - Ειδική άδεια θήρας για κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Όσσας Για την απόκτηση της ειδικής άδειας πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει ή ν αποστείλει στο Δασαρχείο Λάρισας - Γραφείο Θήρας (όπου υπάγεται και η Ε.Κ.Π. Όσ-

2 30400 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2874/ σας), Παπαναστασίου 52, Τ.Κ , τηλ , , FAX τα παρακάτω δικαιολογητικά. α. Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, το έτος γέννησης, ο αριθμός αδείας κυνηγίου η εκδούσα αρχή, η Δ/νση κατοικίας, ο αρ. τηλεφώνου, η περίοδος που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται (παρέχεται τυποποιημένη αίτηση από την Υπηρεσία). β. Ατομικό βιβλιάριο θήρας (θα προσκομίζεται το ατομικό βιβλιάριο ή φωτ/φο της 1ης σελίδας, όπου υπάρχουν τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και η θεώρηση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο). γ. Μια πρόσφατη φωτογραφία. δ. χρηματικό ποσό αντίστοιχο της ειδικότερης κατηγορίας ειδικής άδειας εισόδου, όπως αυτό ορίζεται στο αρθρ. 2, παρ του παρόντος. ε. Για το κυνήγι αγριόχοιρου - ζαρκαδιού θα υποβάλλεται επιπλέον σε δύο αντίτυπα κατάσταση των μελών της ομάδας. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της ειδικής άδειας μπορεί ο ενδιαφερόμενος, εφ όσον δεν τα προσκομίσει ο ίδιος ή οικείο του πρόσωπο, να τα αποστείλει με συστημένη επιστολή στο Δασαρχείο Λάρισας, Γραφείο Θήρας. Το αντίτιμο για την έκδοση της ειδικής άδειας αποστέλλεται στην ίδια διεύθυνση με ταχυδρομική επιταγή. Οι ειδικές άδειες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και διαμορφώνονται ως εξής: - Τοπική ειδική άδεια, την οποία δύνανται να αποκτήσουν κυνηγοί που διαμένουν στον χώρο της Ε.Κ.Π. Όσσας. - Περιφερειακή ειδική άδεια, την οποία δύνανται να αποκτήσουν κυνηγοί που διαμένουν στο Νομό Λάρισας και είναι εφοδιασμένοι με θεωρημένη τοπική άδεια θήρας για το Νομό Λάρισας. - Γενική ειδική άδεια θήρας, την οποία δύνανται να αποκτήσουν κυνηγοί που διαμένουν στην υπόλοιπη Επικράτεια και είναι εφοδιασμένοι με γενική άδεια θήρας. - Υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης) δύνανται να κυνηγήσουν εντός της Ε.Κ.Π. Όσσας αφού αποκτήσουν τη σχετική άδεια καταβάλλοντος τα τέλη που προβλέπονται στην παρ. 3, της αριθμ /2043/ κοινή απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2535/ Β / ). Άρθρο 2 Διαδικασία έκδοσης ειδικών αδειών, τίμημα, ορισμός ημέρας κυνηγίου 2.1. Η έκδοση των ειδικών αδειών αρχίζει 5 ημέρες πριν την έναρξη του κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Όσσας, η δε καταχώρηση της ημερομηνίας κυνηγιού θα γίνεται δύο (2) ημέρες το αργότερο πριν την έναρξη της θήρας κάθε θηράματος Οι επιθυμητές ημέρες κυνηγιού δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο ή καταχωρούνται στην αίτηση απ' αυτόν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα το αίτημα θα ικανοποιείται. Τηλεφωνικά αιτήματα για καθορισμό των ημερών κυνηγιού δεν γίνονται δεκτά παρά μόνο από τοπικούς κυνηγούς (κάτοικους της Ε.Κ.Π.) για τις καθημερινές (όχι για Σαββατοκύριακο) και των κυνηγών που κατοικούν σε Νομούς εκτός του Ν. Λάρισας. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία θα καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Κάθε κυνηγός δικαιούται μόνο μιας κατηγορίας Ειδική Άδεια. Μετά την εξάντληση των 10 εισόδων ο κυνηγός μπορεί να προσθέσει επιπλέον εισόδους καταβάλλοντος το ανάλογο τίμημα ώστε να κυνηγήσει και άλλες φορές, εφόσον υπάρχει δυνατότητα (επάρκεια θηραμάτων, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες κ.λπ.) Προτεραιότητα θήρας στην Ε.Κ.Π. Όσσας παρέχεται στους Τοπικούς κυνηγούς που διαμένουν στο χώρο της Ε.Κ.Π. Όσσας και έχουν συστήσει ομάδα κυνηγίου αγριόχοιρων ή ζαρκαδιών κατά Τοπική Κοινότητα εφόσον αυτό δεν επιφέρει, κατά την κρίση του επόπτη θήρας, δυσλειτουργίες στην διαδικασία προγραμματισμού. Το αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που θα υπάρξει ενδιαφέρον από τοπικούς κυνηγούς οι οποίοι θα συστήσουν δεύτερη ομάδα Για την καταχώρηση της ημέρας κυνηγιού λαγού και πέρδικας και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. Όσσας και την ίση μεταχείριση των κυνηγών θα λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των κυνηγών που ενδιαφέρονται να κυνηγήσουν, η ημέρα (Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή) και η συγκεκριμένη περιοχή διενέργειας κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Όσσας προκειμένου σε βάθος χρόνου να ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα Οι τοπικοί κυνηγοί, κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Πουρναριού, Καρύτσας, Μεγαλοβρύσου, Μελιβοίας και Αμπελακίων επειδή έχουν ελεύθερη περιοχή (εκτός Ε.Κ.Π. Όσσας) δικαιούνται να κυνηγούν δυο φορές την εβδομάδα τριχωτά θηράματα ( αγριόχοιρο, ζαρκάδι). Από τις δύο ημέρες η μια θα είναι καθημερινή (Τετάρτη) και η άλλη Σάββατο ή Κυριακή Οι τοπικοί κυνηγοί κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Στομίου, Σπηλιάς και Ανατολής επειδή δεν έχουν ελεύθερη περιοχή εκτός της Ε.Κ.Π. μπορούν να κυνηγούν όλες τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγιού Οι κυνηγοί που διαμένουν μόνιμα στο χώρο της Ε.Κ.Π. Όσσας μπορούν να κυνηγούν με τοπική ειδική άδεια, καταβάλλοντος το ανάλογο τίμημα, μόνο για το χώρο της Τοπικής Κοινότητας τους Το τίμημα των εισόδων (10 υποχρεωτικών για την έκδοση της ειδικής αδείας) ανέρχεται: α. Για τους τοπικούς κυνηγούς κατοίκους του χώρου της Ε.Κ.Π. Όσσας (ολικά ή μερικά, όπως περιγράφονται στις παρ και 2.7. του παρόντος) για τις 10 υποχρεωτικές εισόδους 17,00 ευρώ (τιμή εισόδου 1,70 ευρώ). β. Για τους κυνηγούς κατοίκους του Νομού Λάρισας για δέκα (10) εισόδους 25,40 ευρώ (τιμή εισόδου 2,54 ευρώ). γ. Για τους κυνηγούς των λοιπών Νομών, των χωρών της Ευρ. Ένωσης και αυτών που διαμένουν πέραν 15ετίας στη χώρα μας για δέκα (10) εισόδους 38,20 ευρώ (τιμή εισόδου 3,82 ευρώ). δ. Για κυνηγούς χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 118,65 ευρώ για 5 εισόδους (τιμή εισόδου 23,73 ευρώ). Όλες οι κατηγορίες ειδικών αδειών επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%.

3 Τεύχος Β 2874/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.), εκτός των τελών της ειδικής αδείας οφείλουν να εφοδιαστούν με Γενική άδεια καταβάλλοντος τέλη όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 της αριθμ /2043/ απόφασης Υπ. Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2535/Β / ) με την οποία καθορίζονται τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγίου για την περίοδο Οι βοηθοί κυνηγίου χωρίς όπλο, πρέπει να εφοδιάζονται με ειδική άδεια κυνηγίου αναλόγως της ειδικότερης κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Άρθρο 3 Διενέργεια κυνηγίου 3.1 Το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. αρχίζει στις 7.00 και τελειώνει στις Δύναται μεμονωμένοι κυνηγοί να προσέρχονται το αργότερο μέχρι τις 8.00 στην Ε.Κ.Π. Όσσας κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Θήρας ή τον υπεύθυνο δασοφύλακα του τομέα που πρόκειται να κυνηγήσουν Ο κυνηγός ή ομάδα κυνηγών που δήλωσε ότι επιθυμεί να κυνηγήσει μια συγκεκριμένη ημέρα, η οποία καταχωρήθηκε στην ειδική άδεια, παρουσιάζεται στον ορισμένο από την Υπηρεσία υπάλληλο της περιοχής, στον τόπο και την ώρα που αναγράφεται στην άδεια, παραδίδει την ειδική άδεια και το ατομικό βιβλιάριο θήρας μαζί με τη θεωρημένη κατάσταση εφόσον πρόκειται για κυνήγι αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού, ο οποίος αφού τα ελέγξει επιστρέφει την ειδική άδεια (η οποία θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο) ενώ κρατεί το ατομικό βιβλιάριο και τη θεωρημένη κατάσταση τα οποία παραδίδει στον ίδιο τον κυνηγό ή στον ομαδάρχη με τη λήξη του κυνηγιού Μεταφορά εισόδου σε μέρα διαφορετική από τη συγκεκριμένη που έχει καταχωρηθεί στην ειδική άδεια θήρας δεν επιτρέπεται. Αντικατάσταση εισόδου πραγματοποιείται μόνο όταν δεν διενεργείται κυνήγι με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, πράγμα που θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δασοφύλακα ή από το Γραφείο Θήρας Κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι δυο σκυλιά, δεν μπορεί όμως ο αριθμός των σκυλιών της ομάδας να είναι μεγαλύτερος από έξι (6). Ο αριθμός των κυνηγετικών σκύλων που θα συμμετέχουν στο κυνήγι δηλώνεται κατά την προσέλευση των κυνηγών. Όλα τα σκυλιά που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π. Όσσας θα πρέπει να φέρουν περιλαίμιο με μεταλλικό έλασμα, στο οποίο θα αναγράφεται ο ιδιοκτήτης και το τηλέφωνο του. Οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Τα όπλα μέχρι την έναρξη του κυνηγιού και μετά το πέρας αυτού θα είναι λυμένα και μέσα στη θήκη. Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός χάσει τα σκυλιά του δύναται κατόπιν αδείας του αρμόδιου δασοφύλακα ή του Γραφείου Θήρας να παραμείνει στην Ε.Κ.Π. Όσσας για την αναζήτησή τους Το κυνήγι στις περιοχές που υπάρχουν πυρήνες απελευθέρωσης θηραμάτων αρχίζει από τις απομακρυσμένες θέσεις προς τον πυρήνα. Η απόσταση θα καθορίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο (όχι μικρότερη των διακοσίων μέτρων) Μετά το πέρας του κυνηγιού, οι κυνηγοί με όλα τα οχήματα τους επιστρέφουν στον αρμόδιο υπάλληλο όπου γίνεται ο σχετικός έλεγχος, εκδίδεται τιμολόγιο που αποτελεί δικαιολογητικό για την περαιτέρω μεταφορά των θηραμάτων και αφού όλα έχουν καλώς, τους επιστρέφονται τα ατομικά βιβλιάρια θήρας προσωπικά στον καθένα Όταν η ομάδα κυνηγών αποτελείται από κατόχους διαφόρων κατηγοριών ειδικών αδειών οι τιμές των θηραμάτων καθορίζονται από τις μεγαλύτερες που ισχύουν Ο κυνηγός που τελειώνει το κυνήγι πριν τις 14:30 και επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ε.Κ.Π. Όσσας οφείλει να ενημερώσει τον αρμόδιο δασοφύλακα Το προνόμιο των τοπικών κυνηγών (που διαμένουν μόνιμα σε Τοπικές Κοινότητες που συμπεριλαμβάνονται στην Ε.Κ.Π. Όσσας) να κυνηγούν μόνιμα στην περιοχή που κατοικούν, θα εκχωρείται μόνο όταν στην συγκεκριμένη ομάδα οι τοπικοί κυνηγοί θα αποτελούν την πλειοψηφία (ποσοστό πάνω από 50%). Σε αντίθετη περίπτωση (ποσοστό τοπικών κυνηγών μικρότερο ή ίσο του 50%) οι ομάδες αυτές θα συμμετέχουν στην κλήρωση όπως και οι άλλες ομάδες που αποτελούνται από μη μόνιμους κατοίκους της Ε.Κ.Π. Όσσας Οι ομάδες κυνηγών αγριόχοιρου και ζαρκαδιού συγκροτούνται ελεύθερα από τους κυνηγούς, οι οποίοι επιλέγουν έναν ομαδάρχη, που συντάσσει κατάσταση των μελών την οποία προσκομίζει στο γραφείο θήρας για να συμμετάσχει στη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία διενεργείται από την άτυπη και ευκαιριακή επιτροπή που συγκροτείται στο Δασαρχείο Λάρισας. Με την κλήρωση ορίζεται η σειρά με την οποία οι ομαδάρχες θα επιλέξουν τον τόπο και την ημέρα του κυνηγιού. Στην περίπτωση που υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον δύναται το Γραφείο Θήρας να ορίζει απευθείας και χωρίς κλήρωση τον τόπο και την ημέρα του κυνηγιού για τις ενδιαφερόμενες ομάδες Η ανωτέρω κατάσταση (το έντυπο διατίθεται από την υπηρεσία μας) θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα με αίτηση του ομαδάρχη προς το γραφείο θήρας Μετά την έγκριση, τη μια κατάσταση θα παίρνει ο ομαδάρχης, την οποία θα παραδίδει στον υπάλληλο κατά την ημέρα του κυνηγιού, και η άλλη θα παραμένει στο γραφείο θήρας. Στην αίτηση του ομαδάρχη θα αναγράφονται τα στοιχεία του, το είδος του θηράματος, οι ημερομηνίες κυνηγίου και οι τομείς προτίμησης Κυνηγοί οι οποίοι είναι μέλη μιας ομάδας η οποία έχει κληρωθεί να κυνηγήσει συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι δυνατόν να γίνουν μέλη άλλης ομάδας η οποία έχει κληρωθεί να κυνηγήσει την ίδια ή άλλη ημερομηνία κατόπιν εγκρίσεως του Γραφείου Θήρας Τα ανωτέρω αφορούν την κάθε επιμέρους κλήρωση. Στο τέλος κάθε κλήρωσης θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση όλων των ομάδων κυνηγών που συμμετέχουν στο κυνήγι για την συγκεκριμένη περίοδο η οποία θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου Στην κατάσταση των μελών, ο ομαδάρχης μπορεί να συμπεριλάβει μέχρι 10 δέκα κυνηγούς. Στο περιθώριο της κατάστασης θα αναγράφονται, εάν υπάρχουν και άλλα άτομα (κυνηγοί) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη ομάδα, ως αναπληρωματικά, σε πε-

4 30402 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2874/ ρίπτωση που τυχόν κάποιοι κυνηγοί, μετά την κλήρωση, αρνηθούν για οποιονδήποτε λόγο, να συμμετάσχουν στο κυνήγι στη συγκεκριμένη ομάδα και στη θέση που έχει κληρωθεί να κυνηγήσει Κυνηγοί (τακτικά μέλη ή αναπληρωματικά ομάδας) που δεν συμμετέχουν στο κυνήγι της ομάδας τους, δεν θα μπορούν να κυνηγήσουν στην ίδια περιοχή οποιοδήποτε άλλο θήραμα. Μπορούν αν θέλουν να πάνε για κυνήγι σε άλλη, απομακρυσμένη περιοχή από αυτή που κυνηγάει η ομάδα τους Τα τυχόν αδιάθετα ζώματα θα μπορούν να διατεθούν από τον επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας ή το βοηθό του σε ομάδες κυνηγών που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην διαδικασία της κλήρωσης ή σε ομάδες που κληρώθηκαν να κυνηγήσουν σε άλλα ζώματα αλλά επιθυμούν να κυνηγήσουν στο αδιάθετο ζώμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν το είχαν κυνηγήσει την προηγούμενη κυνηγετική ημέρα. Η δέσμευση αυτή ισχύει για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή Ομάδα αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού που θήρευσε (1) αγριόχοιρο ή (1) ζαρκάδι δεν δικαιούται να βάλει δεύτερο ζώμα όταν το θήραμα αυτό αποτελεί την δηλωθείσα επιλογή του. Τα θηράματα δηλώνονται από τον ομαδάρχη και χρεώνονται από το δασοφύλακα κατά το χρόνο θήρευσης Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων θα φέρουν υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα κατά τη διάρκεια του κυνηγιού Η θήρα του ζαρκαδιού ασκείται δια χρήσεως βλήματος και ουχί σφαιριδίων Είναι δυνατόν ο Επόπτης να αλλάζει την ώρα έναρξης και λήξης του κυνηγιού, δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. Όσσας. Η λειτουργία της Ε.Κ.Π. δύναται να διακοπεί για λόγους αδυναμίας εφαρμογής του προγράμματος με Απόφαση του Δ/ντή Δασών Λάρισας κατόπιν εισηγήσεως του Επόπτη. Άρθρο 4 Κυνηγετική περίοδος, αριθμός θηραμάτων, τίμημα και χρόνος θήρευσης αυτών 4.1. Η κυνηγετική περίοδος στην Ε.Κ.Π. Όσσας αρχίζει την και λήγει στις Αναλυτικά: - Για το λαγό η περίοδος κυνηγίου ορίζεται από έως Για τα υπόλοιπα τριχωτά (αγριόχοιρος - ζαρκάδι) από έως Για την ορεινή πέρδικα η περίοδος κυνηγίου ορίζεται από έως Για τα υδρόβια-παρυδάτια και τα υπόλοιπα πτερωτά η περίοδος κυνηγίου ορίζεται από έως Για τα εκτρεφόμενα πτερωτά (εφόσον υπάρξει προμήθεια από τα κρατικά εκτροφεία) από μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά Η έναρξη, η λήξη κυνηγιού κάθε θηράματος και η τιμή του:

5 Τεύχος Β 2874/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 A/A ΕΙΔΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΝΟΜΟΥ Ε.Κ.Π. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΝΗΓΟΙ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΕΡΑΝ 15ΕΤΙΑΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 10. Λαγός 8/10/ /12/ ,61 20,56 26,44 46, Αγριόχοιρος 8/10/ /1/ ,78 132,08 176,11 293, Ζαρκάδι 8/10/ /1/ ,78 132,08 176,11 352,18 ΠΟΥΛΙΑ 1. Φασιανός 124/9/ μέχρι εξαντλήσεως των εκτρεφομένων 4,63 5,88 7,92 16,30 2. Πέρδικα 124/9/2016 μέχρι εξαντλήσεως τσούκαρ των εκτρεφομένων 3,52 4,40 6,16 12,36 3. Πέρδικα ορεινή 24/9/ /12/2016 4,95 5,88 7,32 14,12 4. Ορτύκι 24/9/ /1/ ,76 2,08 2,36 3,52 5. Περιστεροειδή 24/9/ /1/2017 2,04 2,64 2,92 4,17 6. Μπεκάτσα 24/9/ /1/2017 2,04 2,92 3,52 8,98 7. Μπεκατσίνι 24/9/ /1/2017 2,04 2,36 2,64 3,52 8. Υδρόβια - Παρυδάτια 24/9/ /1/2017 2,04 2,64 3,52 7,09 9. Τσίχλα - Κοτσύφι 24/9/ /1/2017 1,16 1,76 12,36 13, Οι τιμές των θηραμάτων επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24% Η Ε.Κ.Π. Όσσας θα λειτουργεί τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ενώ δύναται να υπάρξει τροποποίηση με απόφαση του Δ/ντή Δασών. 4.5 Θήραμα το οποίο πληγώνεται και δεν ανευρίσκεται πληρώνεται στο ήμισυ της τιμής του. 4.6 Η Ε.Κ.Π. Όσσας δεν λειτουργεί τις ημέρες των εκλογών, τις επίσημες αργίες καθώς και την παραμονή των Χριστουγέννων, τα Χριστούγεννα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, την Πρωτοχρονιά και κατά τις μέρες που το έδαφος της καλύπτεται πλήρως με χιόνι. 4.7 Ο αριθμός των θηραμάτων που θα θηρευθούν την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο κατά είδος και περιοχή έχει ως κάτωθι: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ ΛΑΓΟΙ ΟΡ. ΠΕΡΔΙΚΑ ΖΑΡΚΑΔΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ ΚΑΡΙΤΣΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΟΜΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 30404 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2874/ Ο αριθμός των ανωτέρω θηραμάτων δύναται να αυξομειωθεί έως 30% ανάλογα με τις δυνατότητες της Ε.Κ.Π. Όσσας με απόφαση του Δασάρχη, κατόπιν εισήγησης του Επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας 4.9 Όλοι οι κυνηγοί των μη εκτρεφόμενων θηραμάτων μετά το πέρας του κυνηγιού έχουν τη δυνατότητα να κυνηγήσουν εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα Κατά την θηρευτική περίοδο επιτρέπεται η θήρα για κάθε κυνηγό ή ομάδα κυνηγών και κάθε κυνηγετική ημέρα των παρακάτω θηραμάτων σε αριθμό και είδος. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Α/Α Είδος θηράματος Αριθμός Κυνηγών 1 2 (3-4) Ομάδα (6-10) 1 Λαγός Αγριόχοιρος 5 3 Ζαρκάδι 3 4 Ορεινή πέρδικα 2 5 Λοιπά επιτρεπόμενα είδη του πίνακα 1 Όπως η ρυθμιστική διάταξη θήρας Οι κυνηγοί (σε ομάδες ή μεμονωμένοι) μπορούν να θηρεύσουν ένα (1) μόνο θήραμα διαφορετικού είδους από αυτό που ήταν δηλωμένοι για τη συγκεκριμένη κυνηγετική ημέρα με προσαύξηση 25% το οποίο αντιστοιχεί σε απόλυτη αριθμητική τιμή για πέρδικα ορεινή 1,50, για λαγό 5,00, και για αγριόχοιρο 33,00 εκτός του ζαρκαδιού που είναι χωρίς προσαύξηση. Άρθρο 5 Απαγορεύσεις - Ποινές 5.1. Δεν επιτρέπεται 1. Η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπινών) με γέμισμα άνω των τριών φυσιγγίων, όπλων με ραβδωτή κάνη και όπλων που φέρουν τηλεσκόπια. 2. Η χρήση διόπτρων και ασυρμάτων για άσκηση θήρας. 3. Η χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης κατά τις μέρες που δεν κυνηγιούνται τα τριχωτά θηράματα. 4. Το κυνήγι στην κορυφή (Κώνο) της Όσσας, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από την οριογραμμή της Ε.Κ.Π. και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις μέχρι συγκομιδής των προϊόντων. 5. Η θήρα των θηραμάτων που δεν κατονομάζονται. 6. Η απόκρυψη φονευθέντος θηράματος. 7. Η θήρα θηράματος που ο αριθμός συμπληρώθηκε στον τομέα ή σε ολόκληρη την Ε.Κ.Π. Όσσας κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. 8. Το ομαδικό κυνήγι των τριχωτών από ομάδες μικρότερες των 6 ατόμων και μεγαλύτερες των 10 σε ότι αφορά τα είδη αγριόχοιρου, ζαρκαδιού και άνω των 4 ατόμων όταν πρόκειται για κυνήγι λαγού. 9. Ο φόνος μικρών σε ηλικία αγριόχοιρων (ριγωτά) και ζαρκαδιών. 10. Η θήρευση και δεύτερου θηράματος διαφορετικού του δηλωθέντος (παρ ). Σε περίπτωση που θηρεύσει δεύτερο θήραμα από οποιαδήποτε άλλο είδος ο μεμονωμένος κυνηγός ή η ομάδα, θεωρείται παράνομη θήρα. Το θήραμα αυτό κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή αλλού αποκλειομένων των παραβατών της δημοπρασίας. Πέραν των ανωτέρω ο μεμονωμένος κυνηγός και η ομάδα στερούνται την ειδική άδεια για (15) δέκα πέντε κυνηγετικές ημέρες. 11. Η διανυκτέρευση κυνηγών στο χώρο της Ε.Κ.Π. Όσσας κατά την περίοδο λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οικημάτων της Δασικής Υπηρεσίας. Οι παραβάτες στερούνται της ειδικής άδειας για 15 δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες. 12. Η άσκοπη μετακίνηση αυτοκινήτων, η αλλαγή τομέα και θέσης κυνηγιού εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. Όσσας χωρίς την έγκριση του επιβλέποντος οργάνου συνεπάγεται στέρηση της ειδικής άδειας για (10) δέκα ημερολογιακές ημέρες. 13. Στους κυνηγούς (τακτικά μέλη ή αναπληρωματικά ομάδας) που δεν συμμετέχουν στο ομαδικό κυνήγι της ομάδας τους να θηρεύουν στην ίδια περιοχή άλλα επιτρεπόμενα θηράματα. Οι παραβάτες κυνηγοί θα στερούνται την ειδική άδεια για (20) είκοσι κυνηγετικές ημέρες. 14. Οι παραβάτες των διατάξεων 1-9 αυτής της παραγράφου (5.1.) θα στερούνται την ειδική άδεια για 15 ημερολογιακές ημέρες, ολόκληρη η ομάδα αν το κυνήγι είναι ομαδικό και για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας ή ο μεμονωμένος κυνηγός Στην περίπτωση κατά την οποίαν θηρευτεί αριθμός θηραμάτων (από μεμονωμένο κυνηγό ή από ομάδες κυνηγών) πέραν αυτών που ορίζονται στον πίνακα 3, αυτά κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού αποκλειομένων των παραβατών της δημοπρασίας. Ο μεμονωμένος κυνηγός ή ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας θα στερείται την ειδική άδεια κυνηγίου για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα στερούνται την ειδική άδεια για 10 κυνηγετικές ημέρες Κυνηγοί οι οποίοι επιδεικνύουν ανυπακοή ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα δασικά όργανα ή αποχωρήσουν από την Ε.Κ.Π. χωρίς να παραλάβουν προσωπικά το ατομικό βιβλιάριο θήρας θα στερούνται την ειδική άδεια για (15) δεκαπέντε κυνηγετικές ημέρες, ύστερα από έγγραφη αναφορά του δασικού οργάνου.

7 Τεύχος Β 2874/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Οι παραβάτες των ανωτέρω (5.1,5.2.,5.3.) περιπτώσεων διώκονται ποινικά για παράβαση των Νόμων περί θήρας ή ρυθμιστικής διάταξης. Τα θηράματα που θηρεύθηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω δ/ξεων κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού, αν υφίσταται η δυνατότητα μεταφοράς των, αποκλειομένων των παραβατών της δημοπρασίας. Μία εβδομάδα ισοδυναμεί με πέντε (5) κυνηγετικές ημέρες. Άρθρο 6 Εκγύμναση σκύλων 6.1 Επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων στην Ε.Κ.Π. για πτερωτά και θηλαστικά θηράματα. Ανάλογα με το είδος του θηράματος καθορίζονται οι εξής χώροι: Α. Για τα πτερωτά θηράματα (φασιανός, πέρδικα τσούκαρ, ορτύκι) καθορίζουμε τρεις χώρους: 1. Δασική θέση "Μπάρα", και "Κάναλος" Τ. Κ. Σπηλιάς 2. Δασική θέση "Χάλκωμα", Τ. Κ. Αμπελακίων Β. Για το λαγό καθορίζουμε τους εξής χώρους: 1. Δασική θέση "Μπελμάς και Ασημόγουρνες", Τ. Κ. Ανατολής 2. Δασική θέση "Σοκάκι και Ασπρόχωμα" Τ.Κ. Σπηλιάς Γ. Για τον αγριόχοιρο καθορίζουμε τους έξης χώρους: 1. Δασική θέση "Σμαρδέλι" Τ. Κ. Στομίου 2. Δασική θέση "Αεροπλάνο και Παναγία" Τ.Κ. Ανατολής 3. Δασική θέση "Αρκουδόβρυση-Παλιάς και Δεληγιάννη" Τ. Κ. Σπηλιάς 6.2 Η περίοδος εκγύμνασης των σκύλων αρχίζει την 1η Μαρτίου 2017 και λήγει στις 29 Μαρτίου 2017 και 1η Ιουλίου 2017 έως 13 Αυγούστου > Ημέρες εκγύμνασης ορίζονται: Τετάρτη, Σάββατο ή Κυριακή (εκ περιτροπής) > Η εκγύμναση των σκύλων θα αρχίζει στις 7.00 π.μ. και θα τελειώνει στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. 6.3 Ο κάθε κυνηγός ή κυναγωγός εισέρχεται χωρίς όπλο στο χώρο εκγύμνασης και φέρει μαζί του (2) κυνηγετικά σκυλιά. Στους χώρους εκγύμνασης για αγριόχοιρους η ομάδα των κυνηγών ή κυναγωγών αποτελείται από 6-10 άτομα και δύναται να φέρει μέχρι 5 κυνηγετικούς σκύλους. 6.4 Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εκγύμνασης στους καθοριζόμενους χώρους στην Ε.Κ.Π. Όσσας απαιτείται: α. Ειδική άδεια εκγύμνασης. Το τίμημα για την κάθε ημέρα εισόδου καθορίζεται όπως στην παράγραφο 2.9. του παρόντος προγράμματος. Το τίμημα για το κάθε σκυλί καθορίζεται στο ήμισυ του τιμήματος της αντίστοιχης εισόδου της ειδικής άδειας εκγύμνασης. β. Οι κυναγωγοί που προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε. Ε. εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς. 6.5 Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμενα θηράματα (Φασιανό - Πέρδικα Τσούκαρ) και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στην Ε.Κ.Π. θα καταβάλλουν γι αυτά τίμημα όπως αυτό προβλέπεται στον πίνακα 1 της παραγράφου 4.2. του παρόντος. 6.6 Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός των κυνηγών ή κυναγωγών για κάθε χώρο εκγύμνασης την ίδια ημέρα καθορίζεται για μεν την εκγύμναση στο λαγό μέχρι 10 άτομα, για δε την εκγύμναση αγριόχοιρου μέχρι 2 ομάδες. 6.7 Οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο7 Αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών 7.1. Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π. και εφόσον δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγιού σ' αυτή Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σκύλων δεικτών εντός της Ε.Κ.Π. Όσσας και στους καθορισμένους χώρους της παραγράφου 6. Α1 και Α Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα διεξάγονται για τα είδη: φασιανός, πέρδικα τσούκαρ και ορτύκι από τα εκτρεφόμενα ενώ Α.Κ.Ι. σε μη εκτρεφόμενα είδη δύναται να διεξαχθούν εφόσον υπάρχει επάρκεια πουλιών και διαπιστώνεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν σοβαρές διαταραχές στα ιδιαίτερα ενδιαιτήματα τους Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών εντός της Ε.Κ.Π. Όσσας μπορεί να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν αναγνωριστεί ως σωματεία από τα αντίστοιχα πρωτοδικεία της χώρας και τελούν υπό την αιγίδα (είναι μέλη) του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) Επιτρέπεται η απελευθέρωση εκτρεφόμενων θηραμάτων (φασιανών, περδίκων τσούκαρ) στους καθορισμένους χώρους του παρόντος προγράμματος Τα εκτρεφόμενα θηράματα ή διατίθενται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, με τίμημα όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2. ο πίνακας 1 ή τα προμηθεύονται οι διοργανωτές Κυνοφιλικοί Όμιλοι από άλλα κρατικά εκτροφεία ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραμάτων Τα διαγωνιζόμενα σκυλιά πρέπει να πληρούν τους όρους της παραγράφου 6.7. του παρόντος προγράμματος Τα αιτήματα των Κυνοφιλικών Οργανώσεων θα υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο θήρας του Δασαρχείου μας, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Η δε υλοποίηση τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παρόν πρόγραμμα και οι τυχόν περισσότερες διευκρινίσεις θα δίδονται με απαντητικό έγγραφο του Δασαρχείου Λάρισας Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα κυνηγετικά σκυλιά. Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλια αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών έχουν και μέχρι 5 εκπρόσωποι των τοπικών κυνηγετικών οργανώσεων χωρίς την καταβολή τιμήματος Το τίμημα για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς ορίζεται σε 10 ευρώ και για το κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί σε 5 ευρώ.

8 30406 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2874/ Η διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών πραγματοποιείται παρουσία των οργάνων της Ε.Κ.Π. που εποπτεύουν την όλη διαδικασία Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας (αγώνων) θα καθορίζεται στο απαντητικό έγγραφο του Δασαρχείου μας το οποίο αναφέρουμε στην παράγραφο Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην δασική αρχή της Ε.Κ.Π. έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση και την διεξαγωγή των αγώνων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές (Κυνοφιλικές Οργανώσεις). ΓΕΝΙΚΑ Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς τη λειτουργία του γραφείου θήρας και της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο παρόν πρόγραμμα καθορίζεται από τον επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας μέσα στα πλαίσια του Π.δ. 453/1977 και των σχετικών περί θήρας Νόμων. Δίνεται η ευχέρεια στον επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους, οργανώσεις αλλά και μεμονωμένα άτομα να πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα καταμετρήσεις των πληθυσμών των θηραμάτων με σκοπό την καλύτερη προστασία και τη διαχείριση του θηρευτικού κεφαλαίου. Παρατηρητές κυνηγίου δεν χρειάζεται να εφοδιαστούν με ειδική άδεια αλλά παραμένουν κοντά στο αρμόδιο δασικό όργανο του κάθε τομέα και δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στο κυνήγι. Την Ε.Κ.Π. δύνανται να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και τη χλωρίδα αυτής αλλά και για λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας και μάθησης χωρίς να καταβάλουν τέλη εισόδου, οφείλουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα, ενώ για την αποφυγή κυνηγετικού ατυχήματος απαγορεύεται ρητώς η είσοδος τους στις κυνηγετικές θέσεις κατά τις ημέρες που ασκείται θήρα. Προς αποφυγήν ρυπάνσεως του τοπίου εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. προκλήσεως πυρκαϊών και ζημιών εν γένει, καθορίζονται υπό της δασικής αρχής οι χώροι κατασκηνώσεως των πάσης φύσεως επισκεπτών και διερχομένων οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τα υπό των εντεταλμένων οργάνων υποδεικνυόμενα μέτρα. Για περισσότερες εξηγήσεις και οδηγίες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο θήρας του Δασαρχείου Λάρισας. Κυνηγοί που τιμωρήθηκαν για παράβαση του προγράμματος κυνηγιού δεν θεωρούνται επισκέπτες. Η απόφαση αυτή που θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 31 Αυγούστου 2016 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Λάρισας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31507 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2966 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14625 Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης σκύλων και διεξαγωγής αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Σέρρες 31-8-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 11657 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Δ/ξης : 11 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1926 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση προγράμματος Θήρας Ε.Κ.Π. Όσσας Π.Ε. Λάρισας περιόδου 2015 2016....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2411 10 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση προγράμματος Θήρας Ε.Κ.Π. Όσσας περιό δου 2014 2015... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1494 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1923 Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης σκύλων και διεξαγωγής αγώνων σκύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27031 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2495 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 107874 Έγκριση προγράμματος θήρας της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28721 26 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2666 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58127 13 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4361 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 0 Σεπτεμβρίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 56 Έγκριση του προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24977 18 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2374 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1413 Έγκριση του προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27725 18 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2547 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2512_129592 Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 6 Οκτωβρίου 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 385/83986 Εγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνη γετικής Περιοχής Παρνασσίδας

Διαβάστε περισσότερα

3. Την καθορισμένη ημερομηνία των εξετάσεων, παρίσταμαι στις εξετάσεις έχοντας απαραιτήτως μαζί μου την αστυνομική μου ταυτότητα.

3. Την καθορισμένη ημερομηνία των εξετάσεων, παρίσταμαι στις εξετάσεις έχοντας απαραιτήτως μαζί μου την αστυνομική μου ταυτότητα. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΥΝΗΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ 1. α. Να αγοράσω κυνηγετικό όπλο από κάποιο κατάστημα κυνηγετικών ειδών ή από κάποιον κυνηγό και να το δηλώσω στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της περιοχής μου, ώστε να αποκτήσω

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 2016 και δήλωση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2502 4 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης θήρας ορι σμένου χρόνου.... 1 Έγκριση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3713 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 317 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη δασικής έκτασης, εμβαδού 823,50 τ.μ., στη θέση «Άσπρος Ανήφορος»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 03.05.16 31.08.16 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη μίσθωση του Χώρου Πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2224 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του διατακτικού της υπ αριθμ. 2686 ΕΓΔΕΚΟ/16.03.2012 Υ.Α. περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1325 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 174 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξυπηρέτηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ) από τη Γενική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2394 28 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2583/144012 Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγε τικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25611 20 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2513 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου, στις περιοχές Φωτάδας, Βαλομανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 18 Αυγούστου 2014 Ταχ. Δ/νση : Άστρος Ταχ. Κώδικας 220 ΟΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2833 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 217 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος Παιδόπολης Αγριάς, του Δήμου Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2181 1 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση «Αγ. Αθανάσιος-

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 420 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτα σης δασικού χαρακτήρα της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ & ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ 1. Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2860/143942 Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνη γετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ Ερωτηματολόγιο Νο1 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα 2. Πόσα είδη αγριόχηνας επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2003 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανοµή των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδι άρθρωση και µετατροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8867 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1022 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8437 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γραφείο Θήρας Ταχ. Δ/νση : Άστρος Ταχ. Κώδικας 220

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Νο1. 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα

Ερωτηματολόγιο Νο1. 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα Ερωτηματολόγιο Νο1 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα 2. Πόσα είδη αγριόχηνας επιτρέπεται να κυνηγηθούν στην Ελλάδα; α. +Ένα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή»

16PROC Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» ΜΕΛΕΤΗ α.α. 01 /2016 Κ.Α. 10.6262 ΕΡΓΟ: Tεχνική κάλυψη των εκδηλώσεων του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.920,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 504 17 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Πουρί, του Δήμου Αγιάς, Νομού Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 14 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση των υπ αρ. 123/2015 και 59/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2917 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 226 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Μεσοβούνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μερική Ανάκληση της υπ αριθμ. 1310/23-7-1990 (ΦΕΚ Δ 424/17-8-1990) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 89 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας και ιδιωτικής έκτασης δασικού χαρακτήρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5005 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 449 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 2.783,88 τετρ. μέτρων, στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 493

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2273 9 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 158 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της απόφασης με αρ. 7886/11-06-2007 (ΦΕΚ 331/τ. Δ /18-07-2007), περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας»

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-1-2016 (Ως προς τον τόπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου... 1 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1191 11 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που διασχίζει τα αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

β) Άρθρο 199 «Κινητά πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων» του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

β) Άρθρο 199 «Κινητά πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων» του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση : Στ.Σαράφη 1, Συκιές 566 25, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2313 329 549 & 2313 329 566 Fax : 2310 634366 Α.Φ.Μ. : 998502383 Δ.Ο.Υ. : Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Συκιές,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ 2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ 2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΠΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ 2015 O παρών κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42551 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4255 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία κάθε άλλο σχετικό ζήτημα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία κάθε άλλο σχετικό ζήτημα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018 Αρ. Πρωτ. 4748 Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γ) Κυνηγετικές Ομοσπονδίες

γ) Κυνηγετικές Ομοσπονδίες ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C. ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63 Τηλ.: 210-32.31.271 - Fax.: 210-32.22.755 http://www.ksellas.gr, e-mail: info@ksellas.gr ΑΘΗΝΑ 18-04-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58613 15 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4421 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφαση οικ. 3137/191/Φ.15/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ελληνική 16PROC005323502 2016-11-01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 31 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ε) του π.δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του π.δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1-1178/25.6.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37311 16 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3698 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 158/2016 Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004622284 2016-06-21 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας»

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-01-2015 Αριθ. Πρωτ. 8079/245699 π.ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ενδεικτικός προϋπολογισμός- Επιμέτρηση εργασιών:

Α.Ενδεικτικός προϋπολογισμός- Επιμέτρηση εργασιών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41 Πληροφορίες: Γεωργιάδης Βασίλης Τηλ. 2105537 236 Fax: 2105537 268 Email:prom@elefsina.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004685283 2016-06-30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΔΟΜΟΚΟΥ 1 Τ. Κ : 104 Τηλ : 210-5298865 FAX : 210-5298873 e-mail: eliskon@yahoo.gr Αθήνα : 02-02-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 286275(9042) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 147 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 20/1219 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών α) τμήματος της νέας κοίτης Σπερχειού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 577 10 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέου Διακατεχόμενου δάσους, συνολικού εμβαδού 5,762 στρ. στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9227 21 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115 Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2455 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 267 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Ξηριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΘΕΜΑ: 22 ο Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 21-07-2015 για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα