ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ» για το ακαδημαϊκό έτος Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε δύο εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η 15η Νοεμβρίου Για το ακαδ. έτος δεν υπάρχουν δίδακτρα. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι κάτοχοι πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης, Διοικητικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Ψυχολογίας από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής, ή από αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής. Με ειδική τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων επιστημονικών κλάδων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με το μάνατζμεντ και τη διοικητική επιστήμη. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 20 (είκοσι) συμπεριλαμβανομένων και εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο παρόμοιο του μεταπτυχιακού προγράμματος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 31/8 έως και 18/09/2015 κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και ώρα να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Λεωφόρος Συγγρού 136, Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος) τα κατωτέρω δικαιολογητικά, σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Βαθμός πτυχίου 6,5 και άνω (Λίαν Καλώς). 2) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας (όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά του θεσμικού πλαισίου του Α.Σ.Ε.Π.).

2 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληροί μια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν μπορεί να καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη έντυπη αίτηση που δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος. 2) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 3) Φωτοαντίγραφο του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (βαθμός πτυχίου 6,5-Λίαν Καλώς και άνω) ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ. 4) Φωτοαντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας. 5) Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού (και της μετάφρασής του) πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας (όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλου αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας αποδεικτικού). 6) Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή μια από καθηγητή και μια από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές. 7) Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 8) 4 φωτογραφίες ταυτότητας. 9) Υπεύθυνη δήλωση ότι : α) δεν παρακολουθούν άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, β) τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στην κατοχή του/της υποψηφίου/φιας και γ) όταν ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ότι αυτά θα προσκομισθούν εντός προθεσμίας 3 ημερών από τον/την υποψήφιο/φια (επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση). Η εισαγωγή στο ΠΜΣ επιτυγχάνεται ως εξής: Εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προαναφερθείσες τυπικές προϋποθέσεις, καλούνται σε γραπτή εξέταση βασισμένη στη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Στην περίπτωση κατά την οποία η βαθμολογία τους είναι 5 (πέντε) και άνω περνούν στο επόμενο στάδιο που είναι η συνέντευξη. Ευνόητο είναι ότι συνυπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου. Σημειωτέον ότι σε προσωπική συνέντευξη θα κληθούν περίπου 30 υποψήφιοι, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα κριτήρια επιλογής. Εάν ο βαθμός που θα λάβουν από την γραπτή εξέταση είναι κάτω από 5 (πέντε), αποκλείονται από τη συνέντευξη αλλά και από τη διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία γνωστοποιείται κατωτέρω. Οι ημερομηνίες διενέργειας των δοκιμασιών θα αναρτηθούν στις "Ανακοινώσεις Γραμματείας" της ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης:

3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Τα αναφερόμενα κατωτέρω εγχειρίδια (κατ αλφαβητική σειρά) είναι ενδεικτικά και η ύλη των εξετάσεων μπορεί να αναζητηθεί σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. -Βενετσανοπούλου Μαρία (2014), Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη). -Θεοδώρου Μ.-Σαρρής Μ.-Σούλης Σ. (2001), Συστήματα Υγείας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. -Κέφης Β. (2014), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 2 η εκδ., εκδ. Κριτική, Αθήνα. -Κτιστάκη Στ. (2014), Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. -Μπαμπαλιούτας Λ.-Κ. Μητσόπουλος (2014), Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη). -Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλ. (1998), Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη). Αθήνα, 19 Ιουνίου Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής: α) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Βάσει των ανωτέρω εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

5 CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). Test of Interactive English, C1 + Level. Test of Interactive English, C1 Level. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή,ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. Β) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής: Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996). DELF 2 ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης Επίπεδο C1.

6 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν παράρτημα, απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών - Υπηρεσία Εξετάσεων) για το επίπεδο του πιστοποιητικού. Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής: Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. GOETHE ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe. PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής: Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας). DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης. Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003). Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται και από φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσης:

7 α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. γ) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

8 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Δίκαιο Επιχειρήσεων & Διοίκηση» για το ακαδημαϊκό έτος Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε δύο εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου Για το ακαδημαϊκό έτος δεν υπάρχουν δίδακτρα. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι αντίστοιχων ή συναφών με τα ανωτέρω Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών και Οικονομικών Επιστημών άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισοτίμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος ορίζεται σε δεκαπέντε (15) σπουδαστές. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να υποβάλλουν από 31/8 έως 18/9/2105, κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 10:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, κεντρικό κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος) τα παρακάτω δικαιολογητικά σε οργανωμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου: 1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 2. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα. 3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (κατώτερος βαθμός πτυχίου: έξι - 6). 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

9 6. Πιστοποιητικά Ξένων γλωσσών επιπέδου Β2. 7. Φωτογραφίες ταυτότητας (4). 8. Συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίου του υποψηφίου θα συνεκτιμηθούν (δεν απαιτούνται για τους αποφοίτους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου). Μετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων διεξάγεται: (α) γραπτή εξέταση στο πεδίο του Εμπορικού Δικαίου, ειδικότερα δε στα γνωστικά αντικείμενα: Γενικό Εμπορικό, Τραπεζικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων. (β) μετά την επιτυχή έκβαση της γραπτής δοκιμασίας και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, α- κολουθεί για τους επιτυχόντες προφορική εξέταση στα προαναφερόμενα πεδία του Εμπορικού Δικαίου (Γενικό Εμπορικό, Τραπεζικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων). Γίνονται επίσης ερωτήσεις με βάση το υποβληθέν βιογραφικό κάθε υποψηφίου. Οι ημερομηνίες διενέργειας των δοκιμασιών θα αναρτηθούν στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος: ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Τα αναφερόμενα βιβλία είναι ενδεικτικά και η ύλη των εξετάσεων μπορεί να αναζητηθεί σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο του ίδιου γνωστικού αντικειμένου: Γενικό Εμπορικό Ε. Περάκης/Ν. Ρόκας, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, Εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη», Τραπεζικό Δίκαιο Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικό δίκαιο Ι, Εκδόσεις «Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)», 2010 (6 η έκδοση). Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικό δίκαιο ΙΙ, Εκδόσεις «Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)», 2010 (6 η έκδοση). Εταιρικό Δίκαιο Θ. Χατζηγάγιος, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Εκδόσεις «ΑΝΙΚΟΥΛΑ», Ν. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, Εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη», 2012 (7 η έκδοση). Ε. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη», Δίκαιο Αξιογράφων Γ. Τριανταφυλλάκης, Εισαγωγή στο Δίκαιο των Αξιογράφων, Εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη», Α. Κιάντου-Παμπούκη, Δίκαιο Αξιογράφων, Εκδόσεις «Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)», 2013 (7 η έκδοση). Αθήνα, 12 Ιουνίου 2015 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Καθηγητής Δονάτος Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος Λέκτορας Χριστίνα Χριστοπούλου

10 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε δύο εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου Για το ακαδημαϊκό έτος δεν θα υπάρχουν δίδακτρα. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 31/8 έως 18/9/2015 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρα να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, κεντρικό κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) (ή και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή) τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε φάκελο από λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου/της υποψηφίας: 1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 6. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) επιπέδου Β φωτογραφίες ταυτότητας. 8. Συστατικές επιστολές θα συνεκτιμηθούν. (Δεν απαιτούνται για τους αποφοίτους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου). Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με εξέταση του φακέλου του υποψηφίου / της υποψηφίας και προφορική συνέντευξη. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέντευξης θα ανακοινωθεί στη Γραμματεία και θα αναρτηθεί στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος (http://pubadmin.panteion.gr). Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Η Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της Κατεύθυνσης: Καθηγήτρια Ισμ. Κριάρη Τα Μέλη: Καθηγητής Ηλ. Νικολόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Αντ. Χάνος

11 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Δίκαιο Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» για το ακαδημαϊκό έτος Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε δύο εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου Για το ακαδημαϊκό έτος δεν υπάρχουν δίδακτρα. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι αντίστοιχων ή συναφών με τα ανωτέρω Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών και Οικονομικών Επιστημών άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισοτίμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος ορίζεται σε δεκαπέντε (15). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να υποβάλλουν από 31/8/2015 έως 18/9/2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, κεντρικό κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος) τα παρακάτω δικαιολογητικά σε οργανωμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου: 1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 2. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (κατώτερος βαθμός πτυχίου: έξι - 6). 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

12 6. Πιστοποιητικά Ξένων γλωσσών επιπέδου Β2. 7. Φωτογραφίες ταυτότητας (4). 8. Συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίου του υποψηφίου (ας) θα συνεκτιμηθούν (δεν απαιτούνται για τους αποφοίτους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου). Μετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων διεξάγεται: (α) γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο. (β) μετά την επιτυχή έκβαση της γραπτής δοκιμασίας και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει προφορική εξέταση για τους επιτυχόντες και εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο από ενδεχόμενες ισοψηφίες. Οι ημερομηνίες διενέργειας των γραπτών εξετάσεων θα αναρτηθούν στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος: ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ευρωπαϊκό Δίκαιο 1. Ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 2. Η πολιτειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ 3. Η Ένωση, τα κράτη μέλη και η διεθνής κοινότητα 4. Τα όργανα της ΕΕ 5. Η ενωσιακή έννομη τάξη 6. Το σύστημα της δικαστικής προστασίας Προτεινόμενα συγγράμματα 1. Δονάτος Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα Ευγενία Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 2013 Διοικητικό Δίκαιο 1. Μορφές της Διοικήσεως 2. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου 3. Γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου 4. Θεμελιώδεις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου 5. Έννοια της Διοικητικής Πράξεως και κατηγορίες ατομικών διοικητικών πράξεων 6. Τυπικές προϋποθέσεις εκδόσεως διοικητικών πράξεων, ουσιαστικές προϋποθέσεις 7. Διοικητική Σύμβαση 8. Αστική ευθύνη του κράτους 9. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης 10. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όργανα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 11. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ Προτεινόμενα συγγράμματα 1. Πρ. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο 2. Δημ. Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Συνταγματικό Δίκαιο 1. Κωλύματα, ασυμβίβαστα βουλευτών 2. Εκλογικά συστήματα 3. Δημόσιοι υπάλληλοι 4. Σχέσεις Διεθνούς και Συνταγματικού Δικαίου

13 Προτεινόμενα συγγράμματα 1. Αθ. Ράϊκου, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Κων. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2014 Σημείωση: τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι ενδεικτικά και οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν σε οποιαδήποτε άλλο σύγγραμμα τη σχετική εξεταστέα ύλη. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Καθηγητής Δονάτος Παπαγιάννης

14 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ» (ΣΕΙΡΑ Η ) Α. Γενικές Πληροφορίες Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος στην κατεύθυνση «Ελεγκτική και Φορολογία» (ΦΕΚ 2319/Β / ). Το ΠΜΣ απευθύνεται σε νέους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για την προαγωγή της λογιστικής και της ελεγκτικής επιστήμης, καθώς και της φορολογίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου, αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ ιδρύματος της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο στα πεδία Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών Επιστημών, Νομικής Επιστήμης και άλλων συναφών πεδίων. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις σπουδαστών, οι οποίοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων για το ΠΜΣ. (μέγιστος αριθμός οφειλομένων μαθημάτων πέντε (5) με βάση σχετική βεβαίωση της γραμματείας της σχολής τους). Οι σπουδές για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ολοκληρώνονται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων στα δύο πρώτα εξάμηνα υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων και στο τρίτο εξάμηνο γίνεται εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 20 (είκοσι) άτομα. Β. Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους από 31/8/15 έως 18/9/15, (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ), στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ , Καλλιθέα ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 18/9/15) στη διεύθυνση: Πάντειο 1

15 Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. «Ελεγκτικής και Φορολογίας» Λεωφ. Συγγρού 136 Τ.Κ Καλλιθέα. Όσοι αποστείλουν τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, πρέπει την ίδια ημέρα να αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Γ. Δικαιολογητικά που απαιτούνται 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη έντυπη αίτηση προς τη γραμματεία του Τμήματος (διαθέσιμη και από την ιστοσελίδα του τμήματος). 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με μία φωτογραφία. 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ. 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να αναγράφεται ο μέσος όρος. 5. Έγγραφο πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 6. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές αναγνωρισμένων κέντρων ή αναγνωρισμένους επαγγελματίες. Για τους υποψήφιους που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου πανεπιστημίου δεν απαιτείται η υποβολή συστατικών επιστολών. 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν). 10. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο ΠΜΣ κατά την ίδια περίοδο. Δ. Κριτήρια επιλογής Η επιλογή των φοιτητών μεταξύ των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των κατωτέρω τριών παραγόντων: 1. Του βαθμού του πτυχίου. 2. Της επίδοσης στις γραπτές εξετάσεις, οι οποίες αφορούν στη διαπίστωση γνώσεων κυρίως Λογιστικής, Ελεγκτικής, Φορολογίας, Στατιστικής και της Αγγλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις διενεργούνται, στα περισσότερα θέματα, με την μέθοδο των πολλαπλών επιλογών - multiple choice όπου συνεκτιμώνται οι ορθές και οι λανθασμένες απαντήσεις. 3. Της προσωπικής συνέντευξης, ενώπιον επιτροπής (όπου θα συνεκτιμηθούν δραστηριότητες και ειδικές ικανότητες, ενδιαφέροντα, συμμετοχή σε επιμορφώσεις, η γνώση υπολογιστών και άλλων ξένων γλωσσών κλπ). Σημειωτέον ότι στη 2

16 διαδικασία της συνέντευξης θα κληθούν οι υποψήφιοι εκείνοι που θα έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες μονάδες αξιολόγησης (με βάση τις εξετάσεις και το βαθμό του πτυχίου). Ε. Ημερομηνίες εξετάσεων και συνεντεύξεων Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 28/9/15 έως 2/10/15. Η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος την 21/9/2015. Οι συνεντεύξεις για όσους υποψηφίους κληθούν - θα γίνουν στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου Η κατάσταση επιτυχόντων θα αναρτηθεί στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 Η Συντονιστική Επιτροπή της Κατεύθυνσης Καθηγητής Καθηγητής Αναπληρωτής Καθηγητής Τσάμης Αναστάσιος Αποστόλου Απόστολος Φίλος Ιωάννης 3

17 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Δημόσιο-Ιδιωτικό Δίκαιο» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Νομικός Πολιτισμός: Δημόσιο - Ιδιωτικό Δίκαιο» για το ακαδημαϊκό έτος Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε ένα έτος. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Τμημάτων Νομικής άλλων Πανεπιστημίων. Kατ εξαίρεση μόνο και με ειδική απόφαση της Συντονιστικής επιτροπής ενδέχεται να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων με την προϋπόθεση ότι έχουν διδαχθεί νομικά μαθήματα και ειδικότερα δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 31/8 έως 18/09/2015, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρα να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, κεντρικό κτήριο Διοίκησης, 2 ος όροφος) τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται όνομα και τηλέφωνο υποψηφίου: 1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος και θα αναρτηθεί στο site του Τμήματος (http://pubadmin.panteion.gr). 2. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα. 3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ. 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 6. Πιστοποιητικό Ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) επιπέδου Β2. 7. Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας. Η εισαγωγή στο ΜΠΣ γίνεται με εξετάσεις και συνέντευξη. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στη Γραμματεία και θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου, μετά τη λήξη της κατάθεσης των αιτήσεων. Η ύλη των εξετάσεων θα είναι στα γνωστικά πεδία του διοικητικού δικαίου, ατομικών δικαιωμάτων και της Ιστορίας του δικαίου και ακολουθεί αναλυτικά στο τέλος της παρούσας προκήρυξης. Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

18 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" Τα αναφερόμενα πιο κάτω βιβλία είναι ενδεικτικά και η ύλη των εξετάσεων μπορεί να αναζητηθεί σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. 1) ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Βιβλίο: Ανδρομ. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Εγχειρίδιον Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονική, 2013 Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο Έννοια - δικαιολογία και διαίρεση Κριτήρια διάκρισης Διακρίσεις και κλάδοι Δημοσίου δικαίου Διοικητικό Δίκαιο, έννοια και αντικείμενο Χαρακτηριστικά του διοικητικού δικαίου Δημόσια Διοίκηση, Έννοια - Μορφές της Διοίκησης Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Κράτος δικαίου, έννοια, χαρακτηριστικά στοιχεία Οι πηγές του διοικητικού δικαίου Πηγές συντακτικού χαρακτήρα, Πηγές νομοθετικού χαρακτήρα, πηγές κανονιστικού χαρακτήρα Χρονικά όρια της ισχύος των κανόνων του διοικητικού δικαίου Δημοσίευση, τυπική-ουσιαστική ισχύς, έναρξη και λήξη της ισχύος, αναδρομική ισχύς. Αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας Διοίκησης Αρχή της νομιμότητας Αρχή του δημοσίου συμφέροντος Αρχή της αναλογικότητας Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης Αρχή της αμεροληψίας β) ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Βιβλίο Αθ. Ράϊκου, Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Η έννοια των θεμελιωδών δικαιωμάτων. (Παράγραφος 52, Ι, σελ. 37) Η διάκριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ( ΙΙ, σελ ) Η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Παράγραφος 54, Ι - IV, Σελ ) Οι αποδέκτες των θεμελιωδών δικαιωμάτων (παρ. 57, σελ. 118)

19 Ι - ΙΙ (η τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων) σελ.122, μόνο η έννοια. Η προσωπική ελευθερία (παρ. 66. ΙΙ άρθρ. 5 παρ. 3 του Συντάγματος 1,2,3,4, ΙΙΙ 1,2,3 σελ ). 2) ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Βιβλίο:Σοφία Αδάμ-Μαγνήσαλη, Η απονομή της δικαιοσύνης στην αρχαία Αθήνα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008 : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: (σελ. 1-9) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Η Θέση των αρχόντων στην απονομή της δικαιοσύνης) : III Α. Οι Εννέα άρχοντες (σελ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (Η Εκκλησία του Δήμου): Ι (σελ.39-41) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (Η Βουλή των Πεντακοσίων): Ι (σελ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (Τα Φονικά Δικαστήρια): Ι, (σελ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (Το Δικαστήριο της Ηλιαίας): Ι, ΙΙ (σελ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ (Η Κυρία Διαδικασία): ΙΙΙ Γ, Δ, Η Λογογραφία (σελ ).

20 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη» για το ακαδημαϊκό έτος Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τρία έτη (2 προβλεπόμενα συν 1 επιπλέον). Για το ακαδημαϊκό έτος δεν υπάρχουν δίδακτρα. Στην κατεύθυνση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, και συναφών Τμημάτων, Τμημάτων Μαθηματικών, Τμημάτων Φυσικής και Τμημάτων Μηχανικών Επιστημών, εσωτερικού και αναγνωρισμένων, από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφών επιστημονικών κατά κατεύθυνση κλάδων. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 31/8 έως 18/9/2015 κάθε Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή και ώρα 10:00-13:00 να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, κεντρικό κτήριο Διοίκησης 2 ος όροφος) τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 1. Έντυπη Αίτηση. 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ. 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 5. Πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικοί βαθμοί (όσοι υφίστανται) των υποψηφίων στα ακόλουθα μαθήματα (ή σε ισοδύναμα αυτών): Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Διεθνής Οικονομική, Θεωρία Γενικής Ισορροπίας, Οικονομική Πολιτική, Δημόσια Οικονομική, Κοινωνική

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 926 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 4664 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013 Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ.Πρωτ.: 1908 Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Υπ άριθμ. Πρωτ. : 660/1/1658/17-01-2014

Υπ άριθμ. Πρωτ. : 660/1/1658/17-01-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, Γ) ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπ άριθμ. Πρωτ. : 660/1/1658/17-01-2014 Προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, το οποίο πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Υπ άριθμ. Πρωτ. : 660/58908/17-12-2013 Προθεσμία Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/12/2014 Αρ. Πρωτ: 660/18/84859 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 5/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Πρωτ: 660/17/79656 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ --------------------------------------------------------- Κωνσταντινουπόλεως 8, 66 100 ΔΡΑΜΑ, Τηλ.: 25210 55740, Fax: 25210 47612, e-mail: synergasia@aned.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 07/04/2014 Αρ.Πρωτ.660/3/20488 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο:

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αποδεικτικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ Ε Δ Ρ Α Κ Α Β Α Λ Α ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403 e-mail : eyknkav@otenet.gr ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945 Τ Μ Η Μ Α Γ. Σ. Ε. Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014-2015

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014-2015 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΦΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΜΟΝΣΕΛΑ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι 26/0/09 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 7466 Ταχυδ.Δ/νση : Βασ.Σοφίας 9 5 24 Μαρούσι Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα