ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου και του βασικού ενημερωτικού δελτίου, του περιληπτικού σημειώματος και των τελικών όρων και των απαιτήσεων γνωστοποίησης {C(2012) 2086 final} {SWD(2012) 77 final}

2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η οδηγία περί ενημερωτικού δελτίου καθορίζει τους κανόνες που διέπουν το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να διατίθεται στο κοινό, οσάκις πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά στην ΕΕ. Η οδηγία περί ενημερωτικού δελτίου τροποποιήθηκε πρόσφατα με την οδηγία 2010/73, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία των επενδυτών, να βελτιωθεί η νομική σαφήνεια και η αποτελεσματικότητα του καθεστώτος του ενημερωτικού δελτίου, και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις κατά την άντληση κεφαλαίων στις ευρωπαϊκές αγορές κινητών αξιών. Η τροποποιημένη οδηγία εισήγαγε νομοθετικές λύσεις για τα προβλήματα αυτά και προβλέπει την εφαρμογή του νέου πλαισίου μέσω της έκδοσης από την Επιτροπή κατ εξουσιοδότηση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής. Με την πρόταση κατ εξουσιοδότηση κανονισμού αντιμετωπίζονται τα εξής προβλήματα: Το ισχύον σύστημα του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των τελικών όρων επηρεάζει την προστασία των επενδυτών και χαρακτηρίζεται από έλλειψη νομικής σαφήνειας. Όταν οι τελικοί όροι μιας μεμονωμένης έκδοσης δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, υποβάλλονται ως χωριστό έγγραφο χωρίς έγκριση και πρέπει να καθίστανται γνωστοί μόνο στους επενδυτές. Η απουσία τέτοιας έγκρισης και επακριβών υποχρεωτικών απαιτήσεων γνωστοποίησης στον κανονισμό δημιούργησαν ασυνέπεια και επέτρεψαν καταχρήσεις στις διάφορες πρακτικές της αγοράς. Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου δεν διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Η έλλειψη εναρμονισμένης μορφής για το περιληπτικό σημείωμα, καθώς και αναλυτικού περιεχομένου και ειδικής μορφής των καίριων πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό, οδηγεί σε ασυνέπειες όσον αφορά την έκταση και την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, υπονομεύοντας την προστασία των επενδυτών και εμποδίζοντας τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ παρόμοιων κινητών αξιών. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό μπορεί να είναι δυσανάλογα επαχθείς, ανεβάζοντας το κόστος κεφαλαίου ή έχοντας αποτρεπτικές συνέπειες για ορισμένους εκδότες και προσφορές κινητών αξιών. Αυτές οι αρνητικές συνέπειες είναι ακόμη εμφανέστερες όταν εξετάζεται το κόστος που συνδέεται με την προσφορά ή την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση από ΜΜΕ και εκδότες με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία 1, με συγκεκριμένες προσφορές μη μετοχικών τίτλων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή στην περίπτωση προτιμησιακών εκδόσεων μετοχικών τίτλων (εκδόσεις δικαιωμάτων). 1 Βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και κ) της τροποποιημένης οδηγίας. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») είναι εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τους τελευταίους ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς τους, πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια της χρήσης μικρότερος των 250, συνολικός ισολογισμός που δεν υπερβαίνει τα ευρώ και ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα ευρώ. Εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία είναι εταιρείες καταχωρημένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, με μέση χρηματιστηριακή αξία κάτω από ευρώ με βάση τα στοιχεία στο τέλος κάθε έτους, για τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη. EL 2 EL

3 Η προστασία των επενδυτών και η νομική σαφήνεια δυσχεραίνονται, λόγω μη ρύθμισης των λεπτομερειών για τη γνωστοποίηση της συναίνεσης των εκδοτών, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων όρων, για τη χρήση του ενημερωτικού τους δελτίου από τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, σε περίπτωση αλληλουχίας λιανικής διανομής. Χρειάζεται να γίνουν τεχνικές προσαρμογές και να αποσαφηνιστούν ορισμένες απαιτήσεις του ισχύοντος κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο, καθώς έχει παρέλθει εξαετία από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Με δράση μόνον σε επίπεδο κρατών μελών δεν θα ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ή αποδοτικά τα ζητήματα που προορίζεται να επιλύσει ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός, δεδομένης της κεντρικής θέσης της ενιαίας αγοράς και της διασυνοριακής διάστασης των αγορών κινητών αξιών. Εξάλλου, η υποχρέωση ανάληψης δράσης έχει συναποφασιστεί από τα θεσμικά νομοθετικά όργανα, κατά την τροποποίηση της οδηγίας περί ενημερωτικού δελτίου, τα οποία εξουσιοδότησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Στην παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων λαμβάνεται υπόψη η τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), με τίτλο «Technical Advice on Possible Delegated Acts Concerning the Prospectus Directive as Amended by the Directive 2010/73/EU (Τεχνική γνωμοδότηση για πιθανές κατ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με την οδηγία για το ενημερωτικό δελτίο, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2010/73/ΕΕ), έπειτα από επίσημο αίτημα της Επιτροπής. Η γνωμοδότηση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: Η ΕΑΚΑΑ διαβουλεύθηκε εκτενώς με όλους τους σημαντικούς ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών αγορών κινητών αξιών, των παραγόντων της αγοράς (εκδοτών, διαμεσολαβητών και επενδυτών) και των καταναλωτών. Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση: 4. ΣΤΟΧΟΙ Υπό το πρίσμα της ανάλυσης των ανωτέρω προβλημάτων και των στόχων που επισημάνθηκαν για την αναθεώρηση της οδηγίας περί τους ενημερωτικού δελτίου, οι στόχοι της πρότασης κατ εξουσιοδότηση κανονισμού είναι i) να ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών, ii) να αυξηθεί η νομική σαφήνεια και η ασφάλεια δικαίου, και iii) να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για συγκεκριμένους εκδότες. EL 3 EL

4 5. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Στην παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων αξιολογούνται οι επιλογές πολιτικής για τις διατάξεις του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με τη μορφή των τελικών όρων του βασικού ενημερωτικού δελτίου και το αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης όσον αφορά τις ΜΜΕ και τις εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία. Εξετάζονται επίσης και άλλες διατάξεις, αλλά δεν μελετώνται λεπτομερώς: αφορούν τη μορφή και το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος του ενημερωτικού δελτίου, το αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης για τις εκδόσεις δικαιωμάτων και τα πιστωτικά ιδρύματα, και τη συναίνεση για τη χρήση ενημερωτικού δελτίου στο πλαίσιο δικτύων διανομής κινητών αξιών. Ορισμένες απορρέουν από τις τροποποιήσεις της οδηγίας και έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής και δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων, με οριακό ή και μηδενικό επιπρόσθετο αντίκτυπο. Άλλες είναι καθαρά τεχνικές προσαρμογές σε ορισμένες απαιτήσεις του κανονισμού, με αμελητέο αντίκτυπο στους ενδιαφερομένους, αλλά σύμφωνες με τους γενικούς στόχους για αυξημένη προστασία των επενδυτών και μεγαλύτερη νομική σαφήνεια Μορφή και περιεχόμενο των τελικών όρων του βασικού ενημερωτικού δελτίου Επιλογή 1 Βασικό σενάριο Καμία δράση σε επίπεδο ΕΕ Αυτό δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση, δεδομένης της υποχρέωσης της Επιτροπής να εκδώσει κατ εξουσιοδότηση πράξεις έως τον Ιούλιο του Το βασικό σενάριο απλώς θα βοηθήσει να αποσαφηνιστεί ο αντίκτυπος των άλλων επιλογών και δεν αποτελεί καθαυτό επιλογή που ισχύει. Επιλογή 2 Κατηγοριοποίηση των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στους τελικούς όρους και μη αναπαραγωγή των πληροφοριακών στοιχείων του σημειώματος κινητής αξίας που ήδη καθορίζονται από το βασικό ενημερωτικό δελτίο Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει σαφή κατηγοριοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων από το εφαρμοστέο πρότυπο για σημείωμα κινητής αξίας, που προβλέπεται στον κανονισμό, όπου αναφέρεται αν τα εν λόγω στοιχεία μπορούν ή όχι να περιλαμβάνονται στους τελικούς όρους του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Με τον τρόπο αυτόν θα αποσαφηνιστεί ποιες πληροφορίες χρειάζεται να περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο κατά τον χρόνο της έγκρισής του και ποιες πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνονται στη συνέχεια, κατά τη στιγμή της έκδοσης, στους τελικούς όρους που καταρτίζονται ως χωριστό έγγραφο και υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, θα βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα των εγγράφων με τους τελικούς όρους και θα διασφαλιστεί η παρουσίαση του ελεγμένου βασικού ενημερωτικού δελτίου σε μορφή που να διευκολύνει την ανάλυση και κατανόησή του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των περιληπτικών σημειωμάτων, στην επιλογή αυτή προτείνεται να συντάσσεται περιληπτικό σημείωμα κάθε μεμονωμένης έκδοσης, να συμπληρώνεται πλήρως και να επισυνάπτεται στους σχετικούς τελικούς όρους. Επιλογή 3 Προσέγγιση αρχών, με βάση αξιολόγηση των τελικών όρων κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης έκδοσης Η επιλογή αυτή προϋποθέτει απλές τροποποιήσεις του κανονισμού, με την καθιέρωση βασικών αρχών, οι οποίες θα κατευθύνουν τις αρμόδιες αρχές και τους εκδότες για την EL 4 EL

5 ουσιαστική αξιολόγηση του κατά πόσον οι πληροφορίες αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη έκδοση και μπορούν να προσδιοριστούν μόνον κατά τον χρόνο της μεμονωμένης έκδοσης. Βάσει της παρούσας επιλογής, δεν απαγορεύεται η αναπαραγωγή των πληροφοριακών στοιχείων του σημειώματος κινητής αξίας που ήδη καθορίζονται από το βασικό ενημερωτικό δελτίο και δεν υπάρχει περιληπτικό σημείωμα ειδικά για τη συγκεκριμένη έκδοση, αλλά το περιληπτικό σημείωμα του βασικού ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο σε συνδυασμό με τους τελικούς όρους Αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία Επιλογή 1 Βασικό σενάριο Καμία δράση σε επίπεδο ΕΕ Αυτό δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση, δεδομένης της υποχρέωσης της Επιτροπής να εκδώσει κατ εξουσιοδότηση πράξεις έως τον Ιούλιο του Το βασικό σενάριο απλώς θα βοηθήσει να αποσαφηνιστεί ο αντίκτυπος των άλλων επιλογών και δεν αποτελεί καθαυτό επιλογή που ισχύει. Επιλογή 2 Αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης, εκτός από την περίπτωση των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) και των αρχικών εισαγωγών σε ρυθμιζόμενες αγορές Με την επιλογή αυτή εφαρμόζεται γενικώς το αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία. Ωστόσο, απαιτείται πλήρες ενημερωτικό δελτίο για αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) σε ρυθμιζόμενη αγορά και εισαγωγές για διαπραγμάτευση (πρώτες εισαγωγές σε ρυθμιζόμενη αγορά). Κάθε επακόλουθη δημόσια προσφορά από εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και δημόσια προσφορά από εταιρείες μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά (είτε πρόκειται για αρχική δημόσια προσφορά είτε επακόλουθη δημόσια προσφορά) θα μπορούσε, αντιθέτως, να επωφεληθεί από αναλογικό καθεστώς για το ενημερωτικό δελτίο. Επιλογή 3 Γενικό αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης Με την επιλογή αυτή εφαρμόζεται εν γένει το αναλογικό καθεστώς για το ενημερωτικό δελτίο σε όλες τις προσφορές από ΜΜΕ και εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) σε ρυθμιζόμενη αγορά και των εισαγωγών για διαπραγμάτευση (πρώτων εισαγωγών σε ρυθμιζόμενη αγορά). 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Οι βασικοί παράγοντες κόστους των λύσεων που επελέγησαν στις διατάξεις του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού έχουν επισημανθεί στην προηγούμενη εκτίμηση επιπτώσεων, που συνοδεύει την αναθεώρηση της οδηγίας Μορφή και περιεχόμενο των τελικών όρων του βασικού ενημερωτικού δελτίου Θα αυξηθεί ο αντίκτυπος των προτεινόμενων μέτρων που αφορούν τους τελικούς όρους. Ωστόσο, η αξιολόγηση αυτή πρέπει να μετριαστεί, διότι τα περισσότερα κόστη είναι έκτακτα άπαξ και οι εκδότες προσαρμόσουν τις πρακτικές τους στις νέες απαιτήσεις, το κόστος θα μειωθεί. Εξάλλου, η επιλογή πολιτικής όσον αφορά τους τελικούς όρους δεν φαίνεται πιθανό να έχει άμεσο ή σοβαρό αντίκτυπο στις ΜΜΕ. EL 5 EL

6 Συνολικά, η εναρμονισμένη μορφή για τους τελικούς όρους στο βασικό ενημερωτικό δελτίο αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών Αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης Το αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης θα έχει θετικές επιπτώσεις για εκείνες τις ΜΜΕ και τις εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία που επιδιώκουν να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες από τις αγορές κινητών αξιών. Το κόστος κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου θα μειωθεί για αυτές τις ΜΜΕ, οι οποίες θα επωφεληθούν και από τα άλλα αναλογικά μέτρα που προβλέπονται στην περίπτωση εκδόσεων δικαιωμάτων. Η ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση θα ενισχύσει την ανάπτυξη μικρών οντοτήτων και θα προωθήσει την εμφάνιση νέων τοπικών και περιφερειακών παραγόντων, που θα ανταγωνίζονται στις χρηματοοικονομικές αγορές. Το αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης, εκτός από την περίπτωση των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) και των αρχικών εισαγωγών σε ρυθμιζόμενες αγορές, ανταποκρίνεται στον στόχο να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, και ιδίως για εκείνους που επενδύουν σε ΜΜΕ και εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία που εισέρχονται για πρώτη φορά σε ρυθμιζόμενη αγορά, αλλά δεν παρέχει κίνητρα στις ΜΜΕ να προβούν σε IPO σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και σε ΠΜΔ. Από την άλλη πλευρά, η καθιέρωση γενικού αναλογικού καθεστώτος για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία θα μειώσει πραγματικά τον διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ, χωρίς να υποβαθμίσει το ενδεδειγμένο επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Όντως, για να μετριαστεί ο αντίκτυπος στην προστασία των επενδυτών, ο αποχρών λόγος για τη διαβάθμιση του περιεχομένου των αναλογικών μέτρων γνωστοποίησης ήταν να αποφευχθεί η επανάληψη στο ενημερωτικό δελτίο των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες αλλού, πλην του ενημερωτικού δελτίου Λοιπά μέτρα Επιπλέον των επιπτώσεων στο κόστος που προέρχονται από τις απαιτήσεις της οδηγίας για το ενημερωτικό δελτίο, η μορφή και το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος θα διασφαλίσουν μεγαλύτερη σαφήνεια και συγκρισιμότητα, και θα ενισχύσουν την προστασία των επενδυτών και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Συν τοις άλλοις, οι σαφέστερες και περισσότερο ποιοτικές πληροφορίες συνεπάγονται ότι οι επενδυτές θα είναι σε θέση να συγκρίνουν τις κινητές αξίες με άλλα προϊόντα και να λαμβάνουν αποδοτικότερες επενδυτικές αποφάσεις. Γενικότερα, οι εταιρείες που αντλούν κεφάλαια θα διαπιστώσουν ότι είναι ελκυστικότερο και ευκολότερο να αντλούν κεφάλαια μέσω εκδόσεων δικαιωμάτων, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους για την κατάρτιση αναλογικού ενημερωτικού δελτίου. Είναι δυνατόν να αναμένεται ότι τα μικρά πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Οι επενδυτές (μεγαλύτερη σαφήνεια και συγκρισιμότητα), οι εποπτικές αρχές (διευκόλυνση των καθηκόντων τους εποπτείας και επιβολής) και οι εκδότες (μείωση του κόστους συμμόρφωσης, ιδίως για όσους δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακή βάση) θα αποκομίσουν οφέλη από την αποσαφήνιση ορισμένων βασικών εννοιών. EL 6 EL

7 6.4. Επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην απασχόληση και σε τρίτες χώρες Τα προβλεπόμενα μέτρα δεν αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον, στην απασχόληση ή σε τρίτες χώρες Κοινωνικός αντίκτυπος Η δέσμη μέτρων, στο σύνολό της, μπορεί να συμβάλει έμμεσα στη διαμόρφωση πιο αποδοτικών κεφαλαιαγορών, βελτιώνοντας τη ρευστότητα για τους εκδότες ή διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διάθεση των αποταμιεύσεων. Αυτό θα συντελέσει στη γενική μεγέθυνση των εταιρειών και, επομένως, θα έχει έμμεσο αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας Επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ Αναμένεται να μην υπάρξει καμία επίπτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Οι διάφορες επιλογές πολιτικής εξετάστηκαν ως προς την επίτευξη των στόχων που προσδιορίστηκαν ανωτέρω. Η σύγκριση των επιλογών πολιτικής οδήγησε στα εξής συμπεράσματα: 7.1. Μορφή και περιεχόμενο των τελικών όρων του βασικού ενημερωτικού δελτίου Επιλογή 1 Βασικό σενάριο (Καμία δράση) Επιλογή 2 Προσέγγιση κατηγοριοποίησης Προστασία των επενδυτών Νομική σαφήνεια Επιλογή 3 Προσέγγιση βάσει αρχών = + - Διοικητικός φόρτος Για λόγους προστασίας των επενδυτών και νομικής σαφήνειας, και παρά το ενδεχόμενο επιπρόσθετο κόστος για τους εκδότες, προτιμάται η Επιλογή 2. EL 7 EL

8 7.2. Αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία Προστασία των επενδυτών Νομική σαφήνεια Διοικητικός φόρτος Επιλογή 1 Βασικό σενάριο (Καμία δράση) Επιλογή 2 Αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης, εκτός από IPO και αρχικές εισαγωγές σε ρυθμιζόμενες αγορές Επιλογή 3 Γενικό αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης = = + + Προτιμάται η Επιλογή 3, διότι υπάρχει πραγματική διαφορά όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των εταιρειών με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία στην αγορά (με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, σύμφωνα με τον στόχο της οδηγίας για το ενημερωτικό δελτίο), χωρίς να υποβαθμίζεται σημαντικά η προστασία των επενδυτών. 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στις διατάξεις της τροποποιημένης οδηγίας για το ενημερωτικό δελτίο προβλέπεται επίσημη αξιολόγηση των αλλαγών, προκειμένου να εξεταστεί η αύξηση των επιπτώσεων της τροποποιημένης οδηγίας περί του ενημερωτικού δελτίου, που τώρα θα επεκταθούν ως αποτέλεσμα των επιπρόσθετων απαιτήσεων του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού. Η αξιολόγηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μετά πενταετία από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για το ενημερωτικό δελτίο, στο πλαίσιο έκθεσης προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, βάσει του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού απαιτείται από την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές να δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους τόπους τον κατάλογο των πιστοποιητικών έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων και τυχόν συμπληρωμάτων τους. EL 8 EL

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) C7-0209/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης L 149/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003 Σχόλια για ορισµένα άρθρα του κανονισµού (EK) αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα