ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία"

Transcript

1 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 ( ) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) 1

2 Πίνακας περιεχοµένων Σελίδα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) για τη χρήση Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...5 Έκθεση ιαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου της HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη χρήση ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ...12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ...13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...15 Σηµειώσεις στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Γενικό πλαίσιο Νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικά για τη χρήση Βασικές λογιστικές πολιτικές Χρήση κρίσεων και εκτιµήσεων της ιοίκησης Βάση Ενοποίησης Θυγατρικές ιεταιρικές συναλλαγές Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Αποθέµατα Χρηµατοοικονοµικά µέσα Απαιτήσεις από πελάτες / Λοιπές απαιτήσεις ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα ανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους Λοιπές προβλέψεις / Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Λειτουργικές µισθώσεις Αναγνώριση εσόδων Αναγνώριση εξόδων Άυλα και ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά...33

3 14. Αποτελέσµατα εις νέο Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους και λοιπές προβλέψεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις ουλευµένα έξοδα και έσοδα εποµένων χρήσεων Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας ερευνών ανάπτυξης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες Φόροι εισοδήµατος Αποτελέσµατα ανά µετοχή µετά από φόρους Μερίσµατα Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Ενδεχόµενες απαιτήσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις µε συνδεδεµένα µέρη Αγορές - πωλήσεις µε συνδεδεµένα µέρη Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος συνθηκών αγοράς ιαχείριση κεφαλαίου Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

4 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) για τη χρήση 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.» στη συνεδρία της 24 ης Μαΐου Ιωάννης Ι. Βαρδινογιάννης Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. 4

5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ». Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 5

6 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Ανώνυµης Ναυτιλιακής Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 η εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έµφαση θεµάτων Εφιστούµε την προσοχή σας στις σηµειώσεις (15) και (30) της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης του Οµίλου όπου γίνεται αναφορά στα ακόλουθα σηµαντικά θέµατα: (α) αναταξινόµησε µέρος των µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων σε βραχυπρόθεσµα λόγω µη εκπλήρωσης όρων των σχετικών δανειακών συµβάσεων. Μετά την ανωτέρω αναταξινόµηση το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών του στοιχείων κατά 157,50 εκατ. ευρώ, ενώ υφίστανται παράλληλα και λοιπές ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το παραπάνω γεγονός και οι γενικότερες δυσµενείς συνθήκες στην οικονοµία και τον κλάδο υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα του Οµίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Στη σηµείωση (35.2) της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης αναφέρονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη διοίκηση για τη διασφάλιση της οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου. (β) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Μητρικής Εταιρίας για τις χρήσεις 2007 έως και 2011 καθώς και των Θυγατρικών αυτής για τις χρήσεις 2007 έως και 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο όµιλος δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν θα καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµατα αυτά. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ A.M. ΣΟΕΛ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 6

7 Έκθεση ιαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου της HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη χρήση 2012 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας παρουσιάζει και υποβάλλει στην κρίση σας τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2012, µε την παρούσα έκθεση να αναφέρεται ιδιαίτερα στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 1. Η θέση της Εταιρείας στην αγορά Το 2012, η Hellenic Seaways δραστηριοποιήθηκε στις γραµµές των Κυκλάδων, του Β.Α. Αιγαίου, των Σποράδων και του Σαρωνικού, ενώ εκτός από την ακτοπλοΐα, συνέχισε την παρουσία της, µέσω της θυγατρικής HELLENIC SEAWAYS CARGO Ν.Ε., στη γραµµή Κορίνθου Βενετίας (µεταφορά ασυνόδευτων φορτηγών µε πλοία Ro Ro).Τα συνολικά στοιχεία της µεταφορικής κίνησης του Οµίλου για το 2012 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: % Αριθµός δροµολογηµένων πλοίων Επιβάτες ,0% Ι.Χ. Οχήµατα & ίκυκλα ,6% Φορτηγά ,7% 2. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για τη χρήση 2012 Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου συντάσσονται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ενώ οι λογιστικές πολιτικές που εφαρµόσθηκαν περιγράφονται αναλυτικά στις Σηµειώσεις των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος τους. Το 2012 ήταν ο πέµπτος συνεχόµενος χρόνος επιδείνωσης της ελληνικής οικονοµίας, µε τη σωρευτική απώλεια του ΑΕΠ να φτάνει το 20%, τις περικοπές των εισοδηµάτων να συνεχίζονται και την ανεργία να ξεπερνά το 25%. Επιπρόσθετα, ο ακτοπλοϊκός κλάδος επηρεάσθηκε δυσµενώς από την συνεχιζόµενη και ραγδαία αύξηση των τιµών των καυσίµων κατά 17% σε σχέση µε το 2011 και συνολικά κατά 100% µέσα στην τελευταία τριετία. Μέσα στην ίδια τριετία, ο ακτοπλοϊκός κλάδος έχει χάσει περισσότερα από τρία εκατοµµύρια επιβάτες, ενώ οι συσσωρευµένες ζηµιές των εταιρειών έχουν ξεπεράσει τα 750 εκ. ευρώ. Οι συνέπειες αυτού του δυσµενούς κλίµατος είχαν άµεσο αντίκτυπο στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Hellenic Seaways. Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα 111,4 εκ. σηµειώνοντας µείωση κατά 22,7% σε σχέση µε τη χρήση του 2011, γεγονός που οφείλεται κυρίως: Στη µείωση των δροµολογηµένων πλοίων και των εκτελεσθέντων δροµολογίων (πραγµατοποιήθηκαν 26% λιγότερα δροµολόγια σε σχέση µε το 2011). Στη συρρίκνωση των µεγεθών του ακτοπλοϊκού κλάδου. Στην όξυνση του ανταγωνισµού σε πολλές ακτοπλοϊκές γραµµές, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση των τιµών και των µεριδίων της αγοράς µας. 7

8 Στην αποδροµολόγηση του Νήσος Χίος και του Flyingcat 3 για σηµαντικό διάστηµα της καλοκαιρινής περιόδου λόγω βλάβης. Μικτά Κέρδη Παρά τη σηµαντική µείωση του κόστους πωληθέντων κατά 20,3 εκ (14,6%), το µικτό αποτέλεσµα ήταν ζηµιογόνο κατά 7,1 εκ. έναντι κερδών 5,5 εκ. το EBITDA Συνέπεια των παραπάνω, και παρά τη σηµαντική µείωση των εξόδων διάθεσης & διοίκησης κατά 4,0 εκ. (20,5%), ο Όµιλος παρουσίασε ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού 7,9 εκ. έναντι κερδών 5,6 εκ. το Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν σε 9,0 εκ. έναντι 10,1 εκ. την προηγούµενη χρήση, κυρίως λόγω της µείωσης του επιτοκίου αναφοράς Euribor. Καθαρά αποτελέσµατα Τα καθαρά, µετά από φόρους αποτελέσµατα του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ποσού 34,9 εκ. έναντι ζηµιών 29,52 εκ. το 2011 και περιλαµβάνουν: α) Έκτακτα κέρδη 0,8 εκ. που προήλθαν από την πώληση των Hellenic Sailor, Νεφέλη και Flyingcat 2. β) Αποµείωση της αξίας Παγίων Στοιχείων κατά 2,5 εκ., λόγω των οικονοµικών συνεπειών στην ακτοπλοΐα από την συνεχιζόµενη χρηµατοοικονοµική κρίση. 3. Στοιχεία Ισολογισµού και Ταµιακών Ροών για τη χρήση 2012 Η καθαρή θέση του Οµίλου ανήλθε σε 138,5 εκ. µειωµένη κατά 20%, γεγονός που οφείλεται στις ζηµιές της χρήσης. Στη χρήση του 2012 υπήρξαν µεταβολές στην αξία των ενσώµατων παγίων λόγω της πώλησης τριών πλοίων (Hellenic Sailor, Νεφέλη και Flyingcat 2), της αποµείωσης της αξίας των πλοίων καθώς και των αποσβέσεων της χρήσης. Η καθαρή τους αξία διαµορφώθηκε σε 308,7 έναντι 337,4 εκ. το Ο τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου ανήλθε σε 157,4 εκ. παρουσιάζοντας µικρή αύξηση σε σχέση µε το 2011 (154,9 εκ.). κατά τη χρήση του 2012 παρουσίασε εκροές σε επίπεδο λειτουργικών δραστηριοτήτων ποσού 14,1 εκ έναντι εκροών 5,3 εκ. την προηγούµενη χρήση κυρίως λόγω της επιδείνωσης των λειτουργικών του αποτελεσµάτων. Οι εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες ύψους 10,6 εκ. οφείλονται κυρίως στην πώληση των τριών πλοίων. Τα ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της χρήσης ανήλθαν σε 0,9 εκ., έναντι 2,0 εκ. την περσινή χρήση. 4. Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης (Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια), ανήλθε σε 0,70 το 2012 έναντι 0,89 το Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) στις 31/12/2012 ανήλθε σε 0,15 έναντι 0,38 το Σχετικά µε τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, ο δείκτης Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 1,43 από 1,13 ενώ ο δείκτης Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 1,14 από 0, Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Οι σηµαντικότεροι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες αφορούν: 8

9 i Πιστωτικός κίνδυνος και ο Όµιλος εκτιµούν ότι ο πιστωτικός κίνδυνος κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα δεδοµένου, όσον αφορά την ακτοπλοΐα, ότι υφίσταται ικανοποιητική διασπορά των απαιτήσεων από πελάτες. Επιπρόσθετα, οι διοικητικές υπηρεσίες εφαρµόζουν αυστηρές διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου, οι οποίες περιλαµβάνουν ορισµό συγκεκριµένου πιστωτικού ορίου και όρων πληρωµής ανά πελάτη, ενώ επίσης έχουν ληφθεί εγγυητικές επιστολές τραπέζης, ως εξασφάλιση των σηµαντικότερων απαιτήσεων. Όσον αφορά τις ναυλώσεις πλοίων υφίσταται µεγαλύτερη συγκέντρωση των απαιτήσεων, ωστόσο ο πιστωτικός κίνδυνος παραµένει χαµηλός καθώς η µεγαλύτερη απαίτηση (50% των απαιτήσεων από Πελάτες του Οµίλου) αφορά τις συνδεδεµένες εταιρείες ΑΝΕΚ και ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ, µε τις οποίες η Εταιρεία κατόπιν διαπραγµατεύσεων, σύναψε συµφωνία έντοκης αποπληρωµής της οφειλής. ii Κίνδυνος διακύµανσης τιµών καυσίµων και ο Όµιλος εκτίθενται στον κίνδυνο αύξησης των τιµών των καυσίµων, δεδοµένης της σηµαντικής συµµετοχής του κόστους καυσίµων στο κόστος εκµετάλλευσης. Μια αύξηση ή µείωση κατά 1% στην τιµή των καυσίµων σε ετήσια βάση θα είχε επίδραση στα αποτελέσµατα και στην καθαρή θέση του Οµίλου κατά 0,55 εκ. Κατά συνέπεια, ενδεχόµενη αύξηση στις τιµές των καυσίµων αναµένεται να επιφέρει ουσιωδώς δυσµενείς επιδράσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα, τις ταµιακές ροές και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου. iii Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων Τα µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου είναι σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο euribor πλέον περιθωρίου. Κατά συνέπεια ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο διακύµανσης επιτοκίων, αφού σε περίπτωση ανόδου αυτών, θα επιβαρυνθεί µε υψηλότερους χρεωστικούς τόκους. Ενδεικτικά, µία µεταβολή σε ετήσια βάση κατά 1% στο επιτόκιο θα είχε επίδραση στα αποτελέσµατα και στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου κατά 1,6 εκ. iv Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας λόγω της υποχώρησης των οικονοµικών µεγεθών αλλά και της σοβαρής περιστολής των δανειακών περιθωρίων των τραπεζών, έχει αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Για την αποφυγή του ενδεχοµένου δηµιουργίας ελλείψεων επαρκούς ρευστότητας, η ιοίκηση φροντίζει να υπάρχουν διαθέσιµες τραπεζικές πιστώσεις για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε περιόδους χαµηλής ρευστότητας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, δε µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να υπάρξει παραβίαση κάποιου ή κάποιων όρων των δανειακών συµβάσεων του Οµίλου, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει ουσιωδώς αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα της λειτουργίας, τις ταµιακές ροές και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου. εδοµένου ότι στις δεν πληρούνταν όροι των σχετικών δανειακών συµβάσεων της Μητρικής, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων, στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αναταξινοµήθηκε µέρος των µακροπρόθεσµων δανείων και περιλαµβάνεται στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις. Η διοίκηση του Οµίλου βρίσκεται σε επαφές µε τις δανείστριες τράπεζες, προκειµένου να συµφωνηθεί αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωµής του συνόλου του µακροπρόθεσµου δανεισµού. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και µε θετική τους έκβαση θα ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας, λόγω µετατόπισης των πληρωµών των δόσεων σε µεταγενέστερο χρόνο, παράτασης του χρόνου αποπληρωµής και ενδεχοµένως µείωσης του χρηµατοοικονοµικού κόστους. Επιπλέον, η διοίκηση του Οµίλου για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης έχει ήδη προβεί σε µια σειρά ενεργειών, όπως ο περαιτέρω περιορισµός του λειτουργικού κόστους, η αναδιάταξη του στόλου και οι αποδροµολογήσεις πλοίων, η ρύθµιση εµπορικών υποχρεώσεων σε µεταγενέστερο χρόνο, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση πώλησης πλοίων. 6. Σηµαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης Στις αρχές του 2013 η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη βραχυπρόθεσµου δανείου, καθώς επίσης και στην υπογραφή συµβάσεων χρονοναυλώσεων των πλοίων HELLENIC WIND και EXPRESS SANTORINI στο 9

10 εξωτερικό, ενέργειες που ενίσχυσαν τη ρευστότητά της. Παράλληλα υπέγραψε τριετή συµφωνία συνεργασίας µε την εταιρεία Cosmote για την προβολή της στα ταχύπλοα πλοία της εταιρείας µας. 7. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη Η Hellenic Seaways αντιµετωπίζει µε υπευθυνότητα και ευαισθησία τη σχέση της µε τις τοπικές κοινωνίες των προορισµών που εξυπηρετεί. Γι αυτό το λόγο, στέκεται διαχρονικά αρωγός σε πρωτοβουλίες και προσπάθειες που στόχο έχουν την αναβάθµιση και την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. Μέσα στο 2012 η εταιρεία µας υποστήριξε περισσότερες από 45 τέτοιες ενέργειες σε όλο το Αιγαίο, χορηγώντας δωρεάν µετακινήσεις σε Εθελοντικές Οργανώσεις και τοπικούς φορείς. Η ευαισθησία µας για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος δεν περιορίζεται στην απλή συµµόρφωσή µας προς την ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, αλλά επεκτείνεται στην ανάληψη δυναµικών πρωτοβουλιών. Η Hellenic Seaways: Συµµετέχει σε ολοκληρωµένα προγράµµατα ανακύκλωσης µε τη συστηµατική συλλογή χρησιµοποιηµένου και άχρηστου χαρτιού και άλλων ανακυκλώσιµων υλικών. Εφαρµόζει στο στόλο της αυστηρούς κανονισµούς για τη διασφάλιση της πρόληψης ρύπανσης από όλες τις λειτουργίες των πλοίων, και υλοποιεί προγράµµατα εκπαίδευσης του πληρώµατος που αφορούν στη διαχείριση όλων των επιβαρυντικών προς το περιβάλλον ουσιών. Εφαρµόζει στο στόλο της και στις εταιρικές εγκαταστάσεις ξηράς το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO Οι προοπτικές της Εταιρείας και του Οµίλου Το 2013 αναµένεται να είναι ακόµη µια δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα, παρά την προσωρινή διευθέτηση της δηµοσιονοµικής κρίσης. Με την ύφεση να συνεχίζεται (-4,2% σύµφωνα µε την πρόσφατη πρόβλεψη του ΝΤ) και την ανεργία να φτάνει το 27% (ΕΛΣΤΑΤ Φεβρουάριος 2013), αναµένουµε περεταίρω µείωση του εσωτερικού τουρισµού. Στις θετικές εξελίξεις µπορούµε να συµπεριλάβουµε: 1. Την πρόσφατη ψήφιση του νοµοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας, οι ρυθµίσεις του οποίου κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα δηµιουργήσουν µεγαλύτερη ευελιξία στο θεσµικό πλαίσιο του ακτοπλοϊκού κλάδου, 2. Τα αισιόδοξα µηνύµατα για τον εισερχόµενο τουρισµό, που αν και περιορισµένα, µπορεί να επιδράσει θετικά τον ακτοπλοϊκό κλάδο. 3. Την πορεία των τιµών των καυσίµων που µετά το ράλι της τριετίας , στο διάστηµα του οποίου οι τιµές διπλασιάσθηκαν, εµφανίζει το πρώτο τετράµηνο του 2013 µια µικρή πτώση της τάξεως του 10%. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και προκειµένου να αντιµετωπισθεί το ιδιαίτερα δυσµενές περιβάλλον, η διοίκηση του Οµίλου έχει λάβει σηµαντικές αποφάσεις για την τρέχουσα χρήση, οι οποίες αφορούν πωλήσεις πλοίων, ριζικές ανακατατάξεις των δροµολογίων του στόλου µας καθώς και περικοπές διοικητικών και λειτουργικών εξόδων. 10

11 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Από τα στοιχεία που σας εκθέσαµε παραπάνω αλλά και από τις Οικονοµικές Καταστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου, µπορείτε να διαµορφώσετε πλήρη εικόνα σε ό, τι αφορά τις εργασίες και την πορεία τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου για τη χρήση Πειραιάς, 24 Μαΐου 2013 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και κατ εντολή αυτού Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ι. Βαρδινογιάννης 11

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) Σηµ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ(ΠΑΘΗΤΙΚΟ) Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο 14 (67.591) (32.695) (44.599) (15.514) Ίδια κεφάλαια µετόχων εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους Λοιπές προβλέψεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις ουλευµένα έξοδα χρήσης και έσοδα εποµένων χρήσεων Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ) Οι τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Σηµ. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων 21 ( ) ( ) (96.833) ( ) Μικτά κέρδη / (ζηµίες) (7.090) (5.316) Άλλα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 23 (7.283) (8.818) (6.617) (8.019) Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης 24 (43) (89) (43) (89) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 25 (8.427) (10.948) (7.322) (9.669) Άλλα έξοδα 26 (4.388) (1.221) (867) (754) Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων (24.600) (12.446) (17.862) (1.307) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 28 (8.994) (10.137) (8.894) (10.032) Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες (4.159) 811 (4.159) Αποµειώσεις θυγατρικών 0 0 (2.500) (3.500) Αποµειώσεις πλοίων (2.500) (3.000) (1.000) (3.000) Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (34.853) (29.470) (29.055) (21.775) Φόρος εισοδήµατος 30 (43) (53) (30) (44) Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (34.896) (29.523) (29.085) (21.818) Κατανέµονται σε: Μετόχους εταιρείας (34.896) (29.523) (29.085) (21.818) Μετόχους µειοψηφίας Σύνολο (34.896) (29.523) (29.085) (21.818) Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή µετά από φόρους Βασικές κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή µετά από φόρους (σε ευρώ) 31 (0,4496) (0,3804) (0,3747) (0,2811) Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ) 32 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (ΕΒΙΤ) (7.886) (5.057) (24.600) (12.446) (17.862) (1.307) Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (34.853) (29.470) (29.055) (21.775) Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (34.896) (29.523) (29.085) (21.818) Οι τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 13

14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποθεµατικά εύλογης αξίας Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολα ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο (13) (3.172) Αποτελέσµατα περιόδου έως (29.523) (29.523) Υπόλοιπο την (13) (32.695) Αποτελέσµατα περιόδου έως (34.896) (34.896) Υπόλοιπο την (13) (67.591) Υπόλοιπο (13) Αποτελέσµατα περιόδου έως (21.818) (21.818) Υπόλοιπο την (13) (15.514) Αποτελέσµατα περιόδου έως (29.085) (29.085) Υπόλοιπο την (13) (44.599) Οι τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 14

15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (34.853) (29.470) (29.055) (21.775) Πλέον / (Μείον) προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Αποµειώσεις συµµετοχών Αποµειώσεις πλοίων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας (Πιστωτικοί τόκοι / Μερίσµατα) (259) (130) (259) (130) Κέρδη / (ζηµίες) από πώληση παγίων (878) (878) Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης (7.477) (4.997) Μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / Μείωση: Αποθεµάτων 696 (1.106) 311 (697) (Αύξηση) / Μείωση: Απαιτήσεων από πελάτες (Αύξηση) / Μείωση: Λοιπών απαιτήσεων (1.382) (6.444) (Αύξηση) / Μείωση: Προκαταβολών Αύξηση / (Μείωση): Προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (1.160) (14.508) (3.015) (14.588) Αύξηση / (Μείωση): ουλευµένων εξόδων - εσόδων εποµένων χρήσεων Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης µετά από µεταβολές κεφαλαίου κίνησης (4.603) (2.491) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (9.454) (7.004) (9.441) (6.933) Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος (52) (49) (39) (40) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (14.110) (5.339) (11.970) (5.039) Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αυξήσεις κεφαλαίου θυγατρικών 0 0 (2.207) 0 Αγορές ενσώµατων πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (30) (64) (24) (60) Εισπράξεις από πωλήσεις / αποζηµιώσεις παγίων Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανειακών υποχρεώσεων (7.008) (28.975) (7.008) (28.975) Μερίσµατα πληρωθέντα (32) (57) (32) (57) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1.127) (520) (1.187) (216) χρήσης (α)+(β)+(γ) Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της περιόδου Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της περιόδου Οι τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 15

16 Σηµειώσεις στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2012 (01/01/ /12/2012) 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Η µητρική Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Μητρική») είναι ανώνυµη ναυτιλιακή Εταιρεία, µε διακριτικό τίτλο HELLENIC SEAWAYS, η οποία στις διεθνείς συναλλαγές φέρει την επωνυµία HELLENIC SEAWAYS MARITIME S.A. Η προηγούµενη ονοµασία της Εταιρείας ήταν ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝΣ Α.Ν.Ε. και η προηγούµενη αυτής ήταν ΜΙΝΩΑΝ ΦΛΑΙΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝΣ Α.Ν.Ε. προήλθε από τη µετονοµασία, την αλλαγή σκοπού και αντικειµένου δραστηριότητας της Εταιρείας ΣΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (ΦΕΚ 1118/ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η έδρα της Εταιρείας ευρίσκεται στο δήµο Πειραιά (οδός Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη, Τ.Κ ). Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,50 εκάστης, οι οποίες κατέχονται σήµερα από περισσότερα των φυσικών και νοµικών προσώπων. Στον όµιλο HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. (εφεξής «Όµιλος»), πέραν της Μητρικής περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες ελέγχονται καθ ολοκληρία (ποσοστό συµµετοχής 100 %) από τη Μητρική: Επωνυµία Ποσοστό Συµµετοχής Μητρικής Έδρα Hellenic Seaways Cargo N.E. 100% Ελλάδα Hellenic Seaways Management S.A. 100% Λιβερία World Cruises Holdings Ltd 100% Λιβερία Helcat Lines S.A. 100% Νήσοι Marshall Alpha Ferries Ltd* 100% Λιβερία Betta Ferries Ltd* 100% Λιβερία Vertino Shipping Company Limited* 100% Κύπρος * Εταιρείες σε αδράνεια δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, παρέχοντας υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών επιβατών και εµπορευµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η µητρική Εταιρεία HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. δραστηριοποιείται κύρια στην ελληνική ακτοπλοΐα µε την εκµετάλλευση ιδιόκτητων επιβατηγών και επιβατηγών - οχηµαταγωγών πλοίων µε ελληνική σηµαία, ενώ η θυγατρική HELLENIC SEAWAYS CARGO Ν.Ε. δραστηριοποιείται στην εκµετάλλευση ιδιόκτητων φορτηγών - οχηµαταγωγών πλοίων τύπου Ro - Ro µε ελληνική σηµαία στη γραµµή Ελλάδος - Ιταλίας. Η αλλοδαπή Εταιρεία HELLENIC SEAWAYS MANAGEMENT S.A που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα βάσει του Α.Ν. 89/1967 ασχολείται µε τη διαχείριση πλοίων του Οµίλου, που εκτελούν πλόες εξωτερικού. Η εταιρεία World Cruises Holdings Ltd αποκτήθηκε στις 13 Ιουλίου Η εταιρεία Helcat Lines S.A. ιδρύθηκε την 17 η Αυγούστου Οι εταιρείες Alpha Ferries Ltd και Betta Ferries Ltd ιδρύθηκαν στις 10 Ιουνίου

17 Τα οικονοµικά µεγέθη των παραπάνω θυγατρικών έχουν συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31 η εκεµβρίου 2012 ανερχόταν σε 447 άτοµα για την Εταιρεία (εκ των οποίων τα 333 απασχολούνταν ως πληρώµατα στα πλοία της) και σε 530 άτοµα για τον Όµιλο (πληρώµατα πλοίων του 396 άτοµα). 2. Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 2.1 Γενικό πλαίσιο Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2012 (εφεξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής «ΛΠ / ΠΧΑ»), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής «Σ ΛΠ») και την Επιτροπή ιερµηνειών τους και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες. Επίσης, σηµειώνεται ότι ο Όµιλος εφάρµοσε το ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΑ» κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007, οι οποίες ήταν οι πρώτες που συντάχθηκαν µε βάση τα ΠΧΑ, µε ηµεροµηνία µετάβασης για το σκοπό του ΠΧΑ 1 την 1 η Ιανουαρίου Νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικά για τη χρήση 2012 Νέα πρότυπα και διερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ), καθώς και η Επιτροπή ιερµηνειών, έχουν εκδώσει µια σειρά νέων ΠΧΑ και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2012 ή µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα νέα πρότυπα και διερµηνείες παρατίθεται παρακάτω: ΠΧΑ 7 - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) - Εµπλουτισµένες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011 Η τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν µεταφερθεί αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί για να καταστήσουν τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν τη σχέση µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις συνδεόµενες υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε τη συνεχιζόµενη εµπλοκή στα αποαναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία, έτσι ώστε να µπορούν οι χρήστες να υπολογίζουν τη φύση της συνεχιζόµενης εµπλοκής της εταιρείας στα αποαναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία καθώς και το κίνδυνο που συνδέεται µε αυτή. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το Νοέµβριο του 2011 και η εφαρµογή της δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. ΠΧΑ 1 - Πρώτη εφαρµογή (τροποποίηση) - Υπερπληθωριστικές οικονοµίες εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου

18 Η τροποποίηση αυτή παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ΠΧΑ µετά από µια περίοδο παύσης, οφειλόµενη στο ότι το νόµισµα λειτουργίας της Οικονοµικής Οντότητας αποτελούσε νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής Οικονοµίας. Προγενέστερη εφαρµογή του προτύπου επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το εκέµβριο του 2012 και η εφαρµογή της δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Τροποποίηση στο ΛΠ 12 - Φόροι εισοδήµατος - Αναβαλλόµενος φόρος εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2012 Το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΛΠ 12 αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να υπολογίζεται η αναβαλλόµενη φορολογία στις περιπτώσεις που αφενός δεν είναι σαφές µε ποιον τρόπο η εταιρεία πρόκειται να ανακτήσει την αξία ενός παγίου και αφετέρου ο τρόπος ανάκτησης της αξίας του παγίου επηρεάζει τον προσδιορισµό της φορολογικής βάσης και του φορολογικού συντελεστή. Στο αναθεωρηµένο κείµενο του ΛΠ 12 διευκρινίζεται πως στις περιπτώσεις που ένα στοιχείο του ενεργητικού κατατάσσεται στην κατηγορία «Επενδύσεις σε ακίνητα» και αποτιµάται στην εύλογη αξία ή κατατάσσεται στην κατηγορία «Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια» και αποτιµάται µέσω της µεθόδου αναπροσαρµογής, µπορεί να γίνει η εύλογη υπόθεση ότι η λογιστική του αξία θα ανακτηθεί µέσω της πώλησής του και κατά συνέπεια για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας πρέπει να χρησιµοποιηθούν ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής και η αντίστοιχη φορολογική βάση. Ωστόσο, ειδικότερα για τις περιπτώσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, το αναθεωρηµένο πρότυπο διευκρινίζει πως η ανωτέρω εύλογη υπόθεση αναιρείται στην περίπτωση που το πάγιο είναι αποσβέσιµο και εντάσσεται σε ένα επιχειρηµατικό µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο στόχος της εταιρείας είναι να καταναλώσει ουσιωδώς όλα τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από αυτό και όχι να ανακτήσει την αξία του µέσω της πώλησή του. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το εκέµβριο του 2012 και ο Όµιλος θα εξετάσει της επίδρασή της στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Νέα πρότυπα και διερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων τα οποία δεν έχουν τεθεί ακόµα σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, διερµηνείες και αναθεωρήσεις προτύπων έχουν δηµοσιευτεί αλλά, είτε δεν έχουν τεθεί ακόµα σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.: Τροποποίηση στο ΛΠ 1 - Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2012 Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν πρόκειται να αναταξινοµηθούν ποτέ. εξετάζει την επίδραση της τροποποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ε.Ε. τον Ιούνιο του ΠΧΑ 9 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015 Το Σ ΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και αποτίµηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου Το ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση 2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης 3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης 18

19 Επιπλέον, ένα άλλο σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. Το ΠΧΑ 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητας, στη λογιστική αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών µέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, είτε στο αποσβεσµένο κόστος, είτε στην εύλογη αξία βάσει: α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, και β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων). Η ύπαρξη µόνο δυο κατηγοριών (αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία) σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο ένα µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. Η Ε.Ε. δεν έχει ακόµα υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. ΠΧΑ 10 - Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και τη ΜΕ 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισµός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Επίσης ο Όµιλος θα πρέπει να πραγµατοποιεί µια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά µε τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις µη ενοποιούµενες εταιρείες µε τις οποίες υπάρχει µετοχική σχέση. Το πρότυπο αναµένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δοµές συµβατικών οµίλων και οι επιπτώσεις σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι σηµαντικές. Το ΠΧΑ 10 εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το εκέµβριο του 2012 και ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδρασή του στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. ΠΧΑ 11 - Από κοινού δραστηριότητες εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συµφωνίες αυτές αντιµετωπίζονται περισσότερο µε βάση τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από µια τέτοιου είδους συµφωνία, παρά, µε βάση τη νοµική µορφή που τις περιβάλει. Με το νέο πρότυπο καταργείται η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες και καταργείται και η ορολογία του ΛΠ 31 για «από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε "από κοινού δραστηριότητες". Το ΠΧΑ 11 εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το εκέµβριο του 2012 και ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδρασή του στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. ΠΧΑ 12 - Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης, παρέχει περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθµό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συµµετάσχει στη δηµιουργία ειδικών δοµών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένη. Η Ε.Ε. δεν έχει ακόµα υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. ΠΧΑ 13 - Επιµέτρηση εύλογης αξίας 19

20 εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 Το πρότυπο παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινήσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΠΧΑ 13 περιγράφει τους τρόπους µέτρησης της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί και θα εφαρµόζονται από την εφαρµογή του προτύπου και µετά. Επιπλέον, οι γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το ΠΧΑ 13 εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το εκέµβριο του 2012 και ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδρασή του στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Τροποποίηση στο ΛΠ 27 - Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δηµοσίευση του νέου ΠΧΑ 10. Το ΛΠ 27 θα αντιµετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραµένουν ουσιαστικά αµετάβλητες. Η Ε.Ε. δεν έχει ακόµα υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Τροποποίηση στο ΛΠ 28 - Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 Ο σκοπός του αναθεωρηµένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρµοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δηµοσίευση του ΠΧΑ 11. Το αναθεωρηµένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους µηχανισµούς λογιστικής παρακολούθησης της µεθόδου της καθαρής θέσης. Η Ε.Ε. δεν έχει ακόµα υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Τροποποίηση στο ΛΠ 19 - Παροχές σε εργαζοµένους εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 Με την τροποποίηση του προτύπου εξαλείφεται η επιλογή αναφορικά µε την αναγνώριση των κερδών και ζηµιών, µε τη µέθοδο «corridor». Επίσης, µεταβολές από επανεκτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, θα παρουσιάζονται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπροσθέτως, θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράµµατα καθορισµένων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειµένοι µέσω της συµµετοχής στα εν λόγω σχέδια. Η Ε.Ε. ενέκρινε την τροποποίηση αυτή τον Ιούνιο του εξετάζει την επίδραση της τροποποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ε.Ε. τον Ιούνιο του ιερµηνεία 20 - απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 Η διερµηνεία αυτή εφαρµόζεται µόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά τις δραστηριότητες αποκάλυψης θεωρείται ότι δηµιουργούν δύο πιθανά οφέλη: α) την παραγωγή αποθεµάτων κατά την παρούσα χρήση και/ή β) βελτιωµένη πρόσβαση σε µετάλλευµα που θα εξορυχτεί στο µέλλον (περιουσιακό στοιχείο από τη δραστηριότητα αποκάλυψης). Σε περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν µπορούν να κατανεµηθούν συγκεκριµένα µεταξύ των αποθεµάτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου και του περιουσιακού στοιχείου από τη δραστηριότητα 20

21 αποκάλυψης, η διερµηνεία απαιτεί από την εταιρεία να χρησιµοποιήσει µια βάση κατανοµής η οποία βασίζεται σε µια µονάδα µέτρησης σχετικής παραγωγής. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το εκέµβριο του 2012 και δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες του Οµίλου. Τροποποίηση στα ΛΠ 32 και ΠΧΑ 7 - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ( ΛΠ 32) και την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 ( ΠΧΑ 7) Οι τροποποιήσεις των ΛΠ 32 και ΠΧΑ 7 αφορούν στο συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Η τροποποίηση του ΛΠ 32 συνίσταται στην προσθήκη οδηγιών αναφορικά µε το πότε επιτρέπεται ο συµψηφισµός, ενώ η τροποποίηση του ΠΧΑ 7 έγκειται στην προσθήκη γνωστοποιήσεων σε σχέση µε το θέµα αυτό. Οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. το εκέµβριο του 2012 και ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδρασή τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. ΠΧΑ 1 - Πρώτη εφαρµογή (τροποποίηση) - Κρατικά δάνεια εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή, στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ΠΧΑ και έχουν λάβει κρατικά δάνεια µε προνοµιακό επιτόκιο, δίνεται η δυνατότητα της µη αναδροµικής εφαρµογής των ΠΧΑ στην απεικόνιση των δανείων αυτών κατά τη µετάβαση. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ε.Ε. και ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδρασή της στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Ετήσιες βελτιώσεις Προτύπων, Κύκλος εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 Το IASB προχώρησε το Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες βελτιώσεις των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, Κύκλος » η οποία αποτελείται από µια σειρά προσαρµογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν ουσιαστική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, Κοινοί διακανονισµοί, Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις: Οδηγός µετάβασης (Τροποποιήσεις στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11, ΠΧΑ 12) εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 Το IASB προχώρησε το, Ιούνιο του 2012 στην εν λόγω έκδοση που παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις του ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά τη µετάβαση στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΠΧΑ 12, µειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης, για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ΠΧΑ 12. θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Επενδυτικές οντότητες (τροποποιήσεις στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11, ΛΠ 27) 21

22 εφαρµόζεται για της ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 Το IASB Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB χρησιµοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία µπορούν να συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΠΧΑ 10 σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Προγενέστερη εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων επιτρέπεται. θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ε.E. 3. Βασικές λογιστικές πολιτικές Οι βασικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2012, έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια και κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης 2011 και έχουν ως ακολούθως : 3.1 Χρήση κρίσεων και εκτιµήσεων της ιοίκησης Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ΠΧΑ., απαιτεί όπως η ιοίκηση προβαίνει στη διενέργεια αξιολογικών κρίσεων και εκτιµήσεων που επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τα ποσά εσόδων και εξόδων καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Οι εν λόγω αξιολογικές κρίσεις και εκτιµήσεις βασίζονται στην πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της η ιοίκηση για τον Όµιλο και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και στην εµπειρία της σε σχέση µε συναφείς συναλλαγές ή γεγονότα και θεωρούνται λογικές κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Μεταγενέστερες πιθανές αλλαγές στις υπάρχουσες συνθήκες λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να αναθεωρηθούν, εάν είναι αναγκαίο, οι εν λόγω κρίσεις και εκτιµήσεις. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Οµίλου αποτελούν αυτές της ωφέλιµης διάρκειας ζωής και της υπολειµµατικής αξίας των πλοίων, δεδοµένου ότι επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις οικονοµικές καταστάσεις (βλέπε Λογιστική πολιτική 3.5). Επίσης, η ανακτησιµότητα των απαιτήσεων, η αξιολόγηση κάποιων υπολοίπων ως επισφαλή, ο σχηµατισµός προβλέψεων σχετικά µε την ανάκτηση απαιτήσεων ή για άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις απαιτούν κρίσεις και εκτιµήσεις που είναι επίσης σηµαντικές, δεδοµένου ότι µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις. 3.2 Βάση Ενοποίησης Θυγατρικές Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής, καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών της. Αυτές ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από τη Μητρική, µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών τους (βλέπε σηµείωση 1) και του ελέγχου των διοικητικών συµβουλίων τους. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, από την ηµεροµηνία 22

23 που αποκτάται ο έλεγχος επ αυτών και παύουν να ενοποιούνται όταν τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί, ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τη Μητρική. Στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής, οι θυγατρικές αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους µείον τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης ιεταιρικές συναλλαγές Οι διεταιρικές (µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου) συναλλαγές, τα διεταιρικά υπόλοιπα καθώς και τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από διεταιρικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων απαλείφονται κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. 3.3 Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (λειτουργικό νόµισµα), το οποίο είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ, µε τη χρήση των ισοτιµιών που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών αυτών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα, αποτιµώνται στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας αυτής. Τα κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν, καταχωρούνται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα ή έξοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης αναλόγως της φύσης τους (πιστωτικές ή χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές αντίστοιχα). 3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται: (α) οι άδειες χρήσεως λογισµικών προγραµµάτων και (β) το κόστος κατοχύρωσης του εµπορικού σήµατος της Εταιρείας. Οι άδειες λογισµικών προγραµµάτων και το εµπορικό σήµα αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους, µειωµένο κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο, καθ όλη την ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους, η οποία έχει ορισθεί σε τρία (3) έτη για τα λογισµικά προγράµµατα και δέκα (10) έτη για το εµπορικό σήµα. 3.5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κόστους κτήσης τους, πλέον τόκων κατασκευαστικής περιόδου, µειωµένες κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους και αυξηµένες µε τις µεταγενέστερες προσθήκες - βελτιώσεις. Οι αξίες κόστους κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την 1 η Ιανουαρίου 2005 (ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΑ.), προσδιορίστηκαν ως εξής: α) Τα πλωτά µέσα (πλοία) αποτιµήθηκαν στο τεκµαιρόµενο κόστος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΧΑ 1. Ως τεκµαιρόµενο κόστος λήφθηκε η εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, η οποία προσδιορίστηκε από ανεξάρτητο εκτιµητή και β) Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια στοιχεία αποτιµήθηκαν στο ιστορικό κόστος κτήσης τους. Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης και επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσης, καθ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Η ιοίκηση της Εταιρείας προέβη σε εκτιµήσεις για την ωφέλιµη διάρκεια ζωής και την υπολειµµατική αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες έχουν ως εξής: α) Εκτιµώµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής 23

24 Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων Έτη Πλοία συµβατικά (επιβατηγά οχηµαταγωγά) 35 Πλοία ταχύπλοα τύπου catamaran (επιβατηγά ή επιβατηγά οχηµαταγωγά) 25 Πλοία υδροπτέρυγα ιπτάµενα δελφίνια (επιβατηγά) 35 Πλοία τύπου Ro/Ro (φορτηγά οχηµαταγωγά) 35 Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 9 Μηχανήµατα 6,67 Επιβατικά αυτοκίνητα 6,67 Φορτηγά αυτοκίνητα 5 Μοτοποδήλατα 6,67 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3,33 β) Υπολειµµατική αξία Ορίσθηκε µόνο για τα πλοία σε ποσοστό 20 % επί του κόστους κτήσης. Οι εκτιµήσεις αυτές, επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται εάν χρειασθεί, αλλά δεν αναµένεται να διαφοροποιηθούν τους επόµενους δώδεκα (12) µήνες. Κατά την πώληση ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας αυτού, µετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων της πώλησης, καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιείται η πώληση ως κέρδος ή ζηµία από την πώληση παγίων. 3.6 Αποµείωση αξίας µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Οι λογιστικές αξίες των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (ενσώµατα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία) ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία τους (αναπόσβεστο κόστος) µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται κατά το ποσό που η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του και καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσης. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας συναλλαγής, στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 3.7 Αποθέµατα Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν εµπορεύµατα και καύσιµα - λιπαντικά επί των πλοίων. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση. Κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή, µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των καυσίµων και λιπαντικών επί των πλοίων είναι το κόστος αντικατάστασής τους. 3.8 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο σε µία επιχείρηση και χρηµατοοικονοµική υποχρέωση σε µία άλλη. και ο Όµιλος διαθέτουν µόνο µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία αποτελούν οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα (χρηµατοοικονοµικά 24

25 στοιχεία ενεργητικού), καθώς και οι δανειακές υποχρεώσεις, οι υποχρεώσεις σε προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού). Τα µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνωρίζονται αρχικά στις οικονοµικές καταστάσεις στην εύλογη αξία τους (η οποία συµπίπτει µε το κόστος συναλλαγής), προσαρµοσµένη κατά τα άµεσα κόστη συναλλαγής, όταν η Εταιρεία και ο Όµιλος γίνονται συµβαλλόµενα µέρη σε συναλλαγή µε αντικείµενο τα µέσα αυτά. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού παύει να αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις, όταν τα συµβατικά δικαιώµατα της Εταιρείας και του Οµίλου επί των ταµιακών ροών του στοιχείου αυτού λήξουν ή όταν µεταβιβασθεί το στοιχείο αυτό σε τρίτο, χωρίς να διατηρηθεί ο έλεγχος ή όλα τα ουσιώδη οφέλη ή οι κίνδυνοι που συνδέονται µε αυτό. Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που πραγµατοποιούνται κατά τη συνήθη δραστηριότητα των εταιρειών του Οµίλου καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, δηλαδή κατά την ηµεροµηνία που δεσµεύονται να αγοράσουν ή να πωλήσουν το στοιχείο αυτό. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο παθητικού παύει να αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις, όταν οι συµβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου που απορρέουν από αυτό, λήξουν ή ακυρωθούν Απαιτήσεις από πελάτες / Λοιπές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στην αξία που αναγνωρίσθηκαν αρχικά (ονοµαστική αξία που συµπίπτει µε την εύλογη αξία), µειωµένη από τυχόν προβλέψεις για µη εισπρακτέα υπόλοιπα. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται για να προσδιορισθεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Κάθε οριστικά ανεπίδεκτο είσπραξης υπόλοιπο διαγράφεται µε αντίστοιχη µείωση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία είναι η χρηµατιστηριακή τιµή κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται σε αποθεµατικό εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων, έως ότου εκποιηθούν ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει µόνιµη αποµείωση της αξίας τους, οπότε το σωρευτικό κέρδος ή ζηµία που είχε προηγουµένως αναγνωρισθεί στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως καθώς και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις µέχρι τριών µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού ανειακές υποχρεώσεις Οι δανειακές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τραπεζικά και οµολογιακά δάνεια. Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται, µειωµένα µε το κόστος σύναψης του τραπεζικού δανείου ή το κόστος έκδοσης του οµολογιακού δανείου. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου Υποχρεώσεις σε προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. Αυτές αναγνωρίζονται στα ονοµαστικά τους ποσά που θεωρείται ότι ταυτίζονται µε την εύλογη αξία τους, εκτός εάν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική. 25

26 3.9 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού (εκτός των πληρωµάτων των πλοίων) κατά τη συνταξιοδότηση, υπολογίζονται στην παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών που θεωρούνται δουλευµένες κατά το τέλος της χρήσης µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται ετησίως µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που γίνονται από ανεξάρτητο εκτιµητή και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (projected unit credit method). Οι σχετικές προβλέψεις περιλαµβάνονται στα λοιπά έξοδα των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και των εξόδων λειτουργίας διάθεσης και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας (προϋπηρεσίας) και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που αναγνωρίσθηκαν στη χρήση. Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, στην περίπτωση που κατά τη χρήση υπερβαίνουν το 10 % της εκτιµώµενης πρόβλεψης παροχών, αναγνωρίζονται ισόποσα στη µέση υπολειπόµενη περίοδο απασχόλησης των ενεργών υπαλλήλων και περιλαµβάνονται στο καθαρό κόστος λόγω συνταξιοδότησης της χρήσης. Αναφορικά µε τα πληρώµατα των πλοίων, µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία, αυτά δε σωρεύουν δικαιώµατα επί αποζηµιώσεων αποχώρησης, λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης και κατά συνέπεια οι οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν σχετική πρόβλεψη Λοιπές προβλέψεις / Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες δεσµεύσεις, ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή η πραγµατοποίησή τους µέσω εκροής πόρων και η εκτίµηση των σχετικών ποσών των υποχρεώσεων µπορεί να γίνει µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται, προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για την τακτοποίηση της δέσµευσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροής πόρων για την τακτοποίησή τους είναι µικρή. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί φορολογίας πλοίων (άρθρο 2 Ν.27/1975), οι πλοιοκτήτριες πλοίων µε Ελληνική σηµαία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος για τα κέρδη από την εκµετάλλευση των πλοίων τους. Με βάση τον ίδιο νόµο, τα πλοία υπόκεινται µόνο σε ειδικό φόρο, βάσει των κόρων της ολικής χωρητικότητάς τους. Ο φόρος αυτός θεωρείται φόρος εισοδήµατος. Τα κέρδη από τις µη ναυτιλιακές δραστηριότητες φορολογούνται µε βάση τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος, όπου βάσει των ισχυουσών διατάξεων ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 20% για τη χρήση Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος αφορά εποµένως τον τρέχοντα φόρο πλοίων βάσει του Ν. 27/1975 και το φόρο εισοδήµατος για τις µη ναυτιλιακές δραστηριότητες, ο οποίος υπολογίζεται µε τον τρόπο που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 27/1975. και η Εταιρεία δε διενεργούν προβλέψεις για τυχόν πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και αναγνωρίζουν ως δαπάνη φόρου εισοδήµατος τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου κατά το χρόνο που ο έλεγχος αυτός ολοκληρωθεί. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον για έσοδα ή έξοδα που έγιναν κατά τη διάρκεια µιας χρήσης, αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπιπτέα έξοδα εποµένων χρήσεων. Λόγω του ανωτέρω ειδικού φορολογικού καθεστώτος που ισχύει για τις ηµεδαπές εταιρείες του Οµίλου, δε λογίζονται αναβαλλόµενοι φόροι στην Εταιρεία και τον Όµιλο Λειτουργικές µισθώσεις 26

27 Οι µισθώσεις όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µία συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται από το µισθωτή για λειτουργικές µισθώσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Η µητρική Εταιρεία και ο Όµιλος λειτουργούν ως µισθωτές για λειτουργικές µισθώσεις Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα περιλαµβάνουν την αξία παροχής υπηρεσιών και την αξία πωλήσεων αγαθών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, κρατήσεις υπέρ τρίτων, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: Έσοδα από ναύλους: Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούν κυρίως στη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων και τα έσοδα είναι οι σχετικοί ναύλοι από εισιτήρια ή ναυλώσεις πλοίων. Τα έσοδα από εισιτήρια αναγνωρίζονται τη χρονική στιγµή πραγµατοποίησης του ταξιδίου για την οποία έχει εκδοθεί το εισιτήριο, ενώ τα έσοδα από ναυλώσεις πλοίων αναγνωρίζονται µε βάση τη λογιστική αρχή του δουλευµένου. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σε µεταγενέστερη χρήση, αναγνωρίζονται σε λογαριασµό υποχρέωσης (έσοδα εποµένων χρήσεων) και µεταφέρονται στα έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων: Τα έσοδα από την πώληση αγαθών επί των πλοίων αναγνωρίζονται µε την παράδοση των αγαθών, ενώ τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επί των πλοίων (βάσει συµβάσεων µε τρίτους στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκµετάλλευση των χώρων εστίασης και των καταστηµάτων των πλοίων) αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή του δουλευµένου στα πλαίσια των σχετικών συµβάσεων. Έσοδα από πιστωτικούς τόκους (Χρηµατοοικονοµικά έσοδα): Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας µε βάση το αποτελεσµατικό επιτόκιο. Έσοδα από µερίσµατα µετοχών διαθέσιµων προς πώληση (Χρηµατοοικονοµικά έσοδα): Τα έσοδα από µερίσµατα µετοχών αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους Αναγνώριση εξόδων Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων (Κόστος πωληθέντων) : Τα έξοδα εκµετάλλευσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης σε δουλευµένη βάση. Με βάση την αρχή αυτή, τα έξοδα επισκευών, συντηρήσεων και περιοδικών επιθεωρήσεων µηχανών των πλοίων αναγνωρίζονται ως εξής: α) Τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεων που διενεργούνται κατά την ετήσια ακινησία των πλοίων αναγνωρίζονται στη χρήση κατά την οποία αυτά δραστηριοποιούνται µετά το τέλος της ακινησίας τους, κατανεµόµενα στις περιόδους (τρίµηνο, εξάµηνο, εννεάµηνο) αυτής της χρήσης, µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα µίλια πλεύσης τους σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα. β) Τα έξοδα περιοδικών επιθεωρήσεων µηχανών των πλοίων που γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τριετία έως εξαετία ανάλογα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών τους σε συνδυασµό µε τις ώρες λειτουργίας τους) αναγνωρίζονται στις αντίστοιχες χρήσεις µε βάση τις πραγµατοποιηθείσες ώρες λειτουργίας τους σε κάθε χρήση. 27

28 Έξοδα από χρεωστικούς τόκους (Χρηµατοοικονοµικά έξοδα): Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας µε βάση το αποτελεσµατικό επιτόκιο και περιλαµβάνουν τόκους από βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια. Τα έξοδα από χρεωστικούς τόκους όταν ο δανεισµός αφορά άµεσα στην απόκτηση ή κατασκευή πάγιου περιουσιακού στοιχείου και µέχρις ότου περατωθεί η κατασκευή του πάγιου αυτού περιουσιακού στοιχείου, αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης του πάγιου αυτού στοιχείου. Το κόστος δανεισµού κεφαλαιοποιείται ως τµήµα του κόστους του περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο µέλλον οικονοµικά οφέλη στην επιχείρηση και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 28

29 4. Άυλα και ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Η ανάλυση και κίνηση των άυλων και ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , έχει ως εξής: Πλωτά µέσα Μηχανήµατα Επιβατικά & λοιπά αυτοκίνητα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο Αξία κτήσης Προσθήκες χρήσης Μειώσεις χρήσης (12.300) 0 0 (129) (20) (12.449) Αποµειώσεις χρήσης (3.000) (3.000) Αξία κτήσης Προσθήκες χρήσης Μειώσεις χρήσης (19.254) 0 0 (44) 0 (19.298) Αποµειώσεις χρήσης (2.500) (2.500) Αξία κτήσης Σωρευµένες αποσβέσεις Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις χρήσης (3.883) 0 0 (125) 0 (4.008) Σωρευµένες αποσβέσεις Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις χρήσης (9.699) 0 0 (42) 0 (9.741) Σωρευµένες αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αναπόσβεστη αξία Πλωτά µέσα Μηχανήµατα Επιβατικά & λοιπά αυτοκίνητα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο Αξία κτήσης Προσθήκες χρήσης Μειώσεις χρήσης (12.300) 0 0 (129) (20) (12.449) Αποµειώσεις χρήσης (3.000) (3.000) Αξία κτήσης Προσθήκες χρήσης Μειώσεις χρήσης (19.254) 0 0 (45) 0 (19.299) Αποµειώσεις χρήσης (1.000) (1.000) Αξία κτήσης Σωρευµένες αποσβέσεις Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις χρήσης (3.883) 0 0 (125) 0 (4.008) Σωρευµένες αποσβέσεις Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις χρήσης (9.699) 0 0 (42) 0 (9.741) Σωρευµένες αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αναπόσβεστη αξία

30 Οι µειώσεις χρήσης 2012 στην αξία κτήσης και τις αποσβέσεις αφορούν στις πωλήσεις των πλοίων «HELLENIC SAILOR», «FLYING CAT 2» και «ΝΕΦΕΛΗ», που ολοκληρώθηκαν εντός της κλειόµενης χρήσης. Το συνολικό τίµηµα των πωλήσεων αυτών ανήλθε σε χιλ., ενώ το αποτέλεσµα από τις πωλήσεις διαµορφώθηκε σε κέρδος 878 χιλ. και περιλαµβάνεται στα Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες. προβαίνει σε αποτίµηση της αξίας των πλοίων κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Προκειµένου να προσδιοριστούν οι τρέχουσες αξίες των πλοίων, λαµβάνονται υπόψη εκτιµήσεις ανεξάρτητων οίκων εµπειρογνωµόνων. Εφαρµόζοντας τα οριζόµενα στο ΛΠ 36, διενεργήθηκε αποµείωση κατά χιλ. σε συγκεκριµένα πλοία των οποίων η καθαρή λογιστική αξία, στο τέλος της χρήσης 2012, υπολειπόταν της τρέχουσας αξίας τους. Το ποσό της αποµείωσης καταχωρήθηκε στα Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες της κατάστασης συνολικών εσόδων της χρήσης Η ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι µετά τις αποµειώσεις αυτές η λογιστική αξία όλων των πλοίων του Οµίλου αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους κατά την Επί ορισµένων πλοίων του Οµίλου έχουν εγγραφεί ναυτικές υποθήκες, ποσού χιλ., για την εξασφάλιση των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου. 5. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Οι συµµετοχές της Μητρικής σε θυγατρικές εταιρείες και τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής αναφέρονται στη σηµείωση 1. Οι αξίες των συµµετοχών στις θυγατρικές που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ως εξής : Hellenic Seaways Cargo N.E Hellenic Seaways Management S.A. 0 0 World Cruises Holdings Ltd Helcat Lines S.A Alpha Ferries Ltd 0 0 Betta Ferries Ltd 0 0 Vertino Shipping Company Limited 0 0 Σύνολο Η αξία των συµµετοχών σε θυγατρικές στις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής κατά την 31/12/12 ανέρχεται σε χιλ., µειωµένη σε σχέση µε την κατά 293 χιλ., που οφείλεται σε αποµείωση της αξίας των θυγατρικών Hellenic Seaways Cargo N.E. ( χιλ.) και World Cruises Holdings Ltd ( χιλ.) και αύξηση κεφαλαίου στη Helcat Lines S.A. κατά χιλ. Η ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι η αποµειωµένη αξία των εν λόγω θυγατρικών αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους κατά την. Η ζηµία αποµείωσης περιλαµβάνεται στα Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες.

31 6. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν σε εγγυήσεις ενοικίων, ΕΗ, ΟΛΠ, κλπ. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο Αποθέµατα Τα αποθέµατα τόσο του Οµίλου όσο και της Μητρικής αφορούν κυρίως σε καύσιµα και λιπαντικά. Η ανάλυση των αποθεµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, έχει ως εξής: Εµπορεύµατα Καύσιµα και λιπαντικά Σύνολο Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες τόσο για τον Όµιλο όσο και για τη Μητρική αφορούν σε εµπορικές απαιτήσεις από συνεργαζόµενα ναυτικά πρακτορεία, γραφεία τουρισµού και µεταφορικές εταιρείες από έκδοση εισιτηρίων και φορτωτικών. Οι ανωτέρω απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Υπόλοιπα πελατών Επιταγές εισπρακτέες Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (9.656) (9.159) (6.067) (5.955) Σύνολο Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες λογιστικές αξίες τους. Οµοίως η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται υπ όψη οι ληφθείσες εγγυήσεις, δε διαφέρει από τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων. Ο σχηµατισµός προβλέψεων αποµείωσης επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά τις χρήσεις αναλύεται ως ακολούθως: 31

32 Υπόλοιπο Προβλέψεις χρήσης Αντιστροφή προβλέψεων, λόγω είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων (200) (200) Αντιστροφή προβλέψεων, λόγω συµβιβασµού (448) (448) Υπόλοιπο Προβλέψεις χρήσης Αντιστροφή προβλέψεων, λόγω είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων (10) (10) Υπόλοιπο Η σχηµατισµένη πρόβλεψη κρίνεται επαρκής για να καλύψει τις πιθανές περιπτώσεις µη ανάκτησης απαιτήσεων. Σε διασφάλιση των απαιτήσεων από πελάτες έχουν ληφθεί οι ακόλουθες εξασφαλίσεις: Εγγυητικές επιστολές Επιταγές σε εγγύηση Σύνολο Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται, για τις χρήσεις , ως εξής: Λοιπές απαιτήσεις Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων Έξοδα εποµένων χρήσεων Έσοδα χρήσης εισπρακτέα Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (7.692) (7.692) (7.692) (7.692) Σύνολο Το κονδύλι των εξόδων εποµένων χρήσεων της του Οµίλου αποτελείται από i) έξοδα επισκευών και συντηρήσεων ποσού 501 χιλ., ii) ασφάλιστρα πλοίων ποσού χιλ., iii) λοιπά έξοδα ποσού 16 χιλ. που θα επιβαρύνουν τη χρήση Όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµης λήξης και οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες λογιστικές αξίες τους. Οµοίως η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο των λοιπών απαιτήσεων δε διαφέρει από τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων αυτών. 32

33 Ο σχηµατισµός προβλέψεων αποµείωσης επισφαλών απαιτήσεων για τις λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά τις χρήσεις αναλύεται ως ακολούθως: Υπόλοιπο Προβλέψεις χρήσης 0 0 Αντιστροφή προβλέψεων 0 0 Υπόλοιπο Προβλέψεις χρήσης 0 0 Αντιστροφή προβλέψεων 0 0 Υπόλοιπο Η σχηµατισµένη πρόβλεψη κρίνεται επαρκής για να καλύψει τις πιθανές περιπτώσεις µη ανάκτησης συγκεκριµένων απαιτήσεων. των 10. ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Την δεν υπήρχαν διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. κατείχε µετοχές της εταιρείας «Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε.», η αξία των οποίων ήταν σχεδόν µηδενική. 11. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα Η ανάλυση των ταµιακών διαθεσίµων και ταµιακών ισοδυνάµων του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , έχει ως εξής: ιαθέσιµα στο ταµείο Τραπεζικές καταθέσεις Σύνολο Μετοχικό Κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο Το µετοχικό κεφάλαιο της Μητρικής ανέρχεται σε χιλ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,50 η κάθε µία. Όλες οι µετοχές της Μητρικής παρέχουν ίσα δικαιώµατα στη λήψη µερισµάτων και εκάστη µετοχή αντιπροσωπεύει µία ψήφο στη γενική συνέλευση των µετόχων της Μητρικής. Η υπέρ το άρτιο διαφορά σχηµατίσθηκε κατά τις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της Μητρικής µε τιµή έκδοσης των µετοχών µεγαλύτερη της ονοµαστικής. Μετά από κεφαλαιοποιήσεις της υπέρ το άρτιο διαφοράς, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν τη χρήση 2005, ο συγκεκριµένος λογαριασµός διαµορφώθηκε σε ποσό ύψους χιλ. 13. Λοιπά αποθεµατικά 33

34 Τα λοιπά αποθεµατικά για τον Όµιλο και την Εταιρεία αναλύονται, για τις χρήσεις , ως εξής: Τακτικό αποθεµατικό Αποθεµατικά εύλογης αξίας (13) (13) (13) (13) Σύνολο Τακτικό αποθεµατικό: Αφορά στην υποχρεωτική κράτηση, πριν τη διανοµή, 5% ετησίως από τα καθαρά κέρδη της µητρικής εταιρείας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Ν /1920, µέχρις ότου το ύψος του ποσού φθάσει το ένα τρίτο του µετοχικού κεφαλαίου. Αποθεµατικά εύλογης αξίας: Αφορά τη ζηµία αποτίµησης του εµπορικού χαρτοφυλακίου των µετοχών της «ΝΕΛ Α.Ε.», που η Εταιρεία κατέχει στις , η οποία εµφανίζεται αφαιρετικά των λοιπών αποθεµατικών. 14. Αποτελέσµατα εις νέο Τα αποτελέσµατα εις νέο του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων (32.695) (3.172) (15.514) Υπόλοιπο κερδών / (ζηµιών) χρήσης εις νέο (34.896) (29.523) (29.085) (21.818) Σύνολο (67.591) (32.695) (44.599) (15.514) Στα αποτελέσµατα εις νέο της Εταιρείας περιλαµβάνεται και ποσό χιλ., το οποίο προέρχεται από διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας πλοίου του Οµίλου, το οποίο θα παραµείνει στο συγκεκριµένο λογαριασµό, όσο διάστηµα το πλοίο ανήκει στον Όµιλο. 15. Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Τα µακροπρόθεσµα οµολογιακά δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , έχουν ως ακολούθως: 34 Οµολογιακά δάνεια Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος οµολογιακών δανείων ( ) (23.085) ( ) (23.085) Σύνολο Σηµειώνεται ότι στις στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης έγινε αναταξινόµηση µακροπρόθεσµων δανείων της Μητρικής, ποσού χιλ. σε βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 74 του ΛΠ 1, δεδοµένου ότι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν πληρούνταν όροι των σχετικών δανειακών συµβάσεων, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων. Βάσει των σχετικών συµβάσεων η µη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων συνιστά µη τήρηση των όρων, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρέωση της Εταιρείας για πλήρη αποπληρωµή των δανείων. Ωστόσο, η διοίκηση του Οµίλου βρίσκεται σε συζητήσεις µε τις δανείστριες τράπεζες, προκειµένου να συµφωνηθεί

35 αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωµής του συνόλου του µακροπρόθεσµου δανεισµού και εκτιµά ότι στο επόµενο διάστηµα θα επιτευχθεί συµφωνία. εξέδωσε στη χρήση 2007 δύο οµολογιακά δάνεια µε τα οποία χρηµατοδότησε το επενδυτικό της πρόγραµµα και αναχρηµατοδότησε τον παλαιότερο τραπεζικό δανεισµό της. Το πρώτο δάνειο (οι οµολογιούχοι του εκπροσωπούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) ήταν ύψους χιλ., ενώ το δεύτερο δάνειο (οι οµολογιούχοι του εκπροσωπούνται από την τράπεζα AEGEAN BALTIC BANK S.A.) ήταν ύψους χιλ. Και τα δύο έχουν δεκαετή διάρκεια και επιβαρύνονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο (Euribor), πλέον περιθωρίου. Την υπεγράφη µε την PROTON BANK οµολογιακό δάνειο ποσού χιλ., τριετούς διάρκειας. Τέλος, την η Εταιρεία υπέγραψε µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος οµολογιακό δάνειο ύψους χιλ., µε διάρκεια 4 έτη. Η εξέλιξη των πληρωµών κεφαλαίου των παραπάνω µακροπροθέσµων δανειακών υποχρεώσεων έχει ως εξής: Πληρωµές µεταξύ 2 και 5 ετών Επί ορισµένων πλοίων του Οµίλου έχουν εγγραφεί ναυτικές υποθήκες, ποσού χιλ., για την εξασφάλιση των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου. 16. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους και λοιπές προβλέψεις Η κίνηση της υποχρέωσης για αποζηµιώσεις προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης, έχει ως εξής : Υπόλοιπα στην έναρξη της χρήσης Πληρωθείσες αποζηµειώσεις (279) 0 (279) 0 Πρόσθετες προβλέψεις χρήσης Υπόλοιπα στο τέλος της χρήσης Οι προβλέψεις που αναγνωρίσθηκαν στη χρήση περιλαµβάνονται στα λοιπά έξοδα των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και των εξόδων λειτουργίας διάθεσης. Η παραπάνω σωρευµένη πρόβλεψη αναφέρεται στους εργαζόµενους του Οµίλου, εκτός από τα πληρώµατα των πλοίων για τα οποία η υφιστάµενη νοµοθεσία αναφέρει ότι δε σωρεύουν δικαιώµατα αποζηµίωσης σε περίπτωση αποχώρησης, λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας (βλέπε σηµείωση 3.9) προσδιορίσθηκαν µε βάση αναλογιστική µελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές της µελέτης αυτής έχουν ως εξής: Προεξοφλητικό επιτόκιο : 3,7 % κατά την Μέσος ετήσιος πληθωρισµός : 2 % Μέση ετήσια αύξηση µισθολογίου : 0 % Αναµενόµενος µέσος όρος υπολειπόµενης Εργασιακής ζωής κατά την : 12,33 έτη Η ιοίκηση της Εταιρείας και του Οµίλου εκτιµά ότι η ανωτέρω πρόβλεψη για ναυτεργατικές απαιτήσεις είναι επαρκής για να καλύψει τα ποσά τυχόν επιβαρύνσεων που αναµένεται να προκύψουν (βλέπε σηµείωση 33.1 (ζ)). 35

36 Οι λοιπές προβλέψεις για τον Όµιλο και την Εταιρεία, ποσού 187 χιλ., αφορούν α) σε προβλέψεις 142 χιλ. για ναυτεργατικές απαιτήσεις και β) σε 45 χιλ. προβλέψεις Λοιπών Εξόδων. Στην κλειόµενη χρήση σχηµατίστηκαν προβλέψεις ποσού 50 χιλ., οι οποίες περιλαµβάνονται στο λογαριασµό µισθοδοσίας και λοιπά έξοδα πληρωµάτων του Κόστους Πωληθέντων (βλ. σηµ. 21) και 45 χιλ. περιλαµβάνονται στα Άλλα Έξοδα. 17. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Υπόλοιπα προµηθευτών Επιταγές πληρωτέες Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς Μερίσµατα πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις Σύνολο Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω υποχρεώσεων ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες λογιστικές αξίες τους. Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές είναι κατά µέσο όρο εξοφλητέες εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 18. Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις (περιλαµβανοµένου του βραχυπρόθεσµου µέρους των µακροπρόθεσµων δανείων, καθώς και το µέρος των µακροπρόθεσµων δανείων που αναταξινοµήθηκαν) του Οµίλου και της Εταιρείας για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Βραχυπρόθεσµο µέρος οµολογιακών δανείων Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Σύνολο Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις είχαν ληφθεί και χρησιµοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης. Επί ορισµένων πλοίων του Οµίλου έχουν εγγραφεί ναυτικές υποθήκες, ποσού χιλ., για την εξασφάλιση των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου. 19. ουλευµένα έξοδα και έσοδα εποµένων χρήσεων 36

37 Τα δουλευµένα έξοδα και έσοδα εποµένων χρήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Έσοδα εποµένων χρήσεων ουλευµένα έξοδα χρήσης Σύνολο Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύεται ως εξής: Έσοδα από ναύλους Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων Λοιπά έσοδα Σύνολο Κόστος πωληθέντων Το κόστος πωληθέντων του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύεται ως εξής: Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα πληρωµάτων Καύσιµα και λιπαντικά Επισκευές, συντηρήσεις, ανταλλακτικά και µισθοδοσία τεχνιτών Έξοδα λιµένων Ασφάλιστρα Λοιπά έξοδα Αποσβέσεις Σύνολο

38 22. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Προµήθειες από δικαιώµατα τρίτων επί εισιτηρίων Έσοδα από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις Λοιπά έσοδα Σύνολο Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα προσωπικού Αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα Αποσβέσεις Σύνολο Έξοδα λειτουργίας ερευνών ανάπτυξης Τα έξοδα λειτουργίας ερευνών ανάπτυξης του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα προσωπικού Λοιπά έξοδα Σύνολο

39 25. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα προσωπικού Αµοιβές και έξοδα τρίτων Προµήθειες πωλήσεων Έξοδα διαφήµισης και προώθησης πωλήσεων Λοιπά έξοδα Προβλέψεις αποµείωσης επισφαλών απαιτήσεων πελατών Αποσβέσεις Σύνολο Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης Τα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Προβλέψεις αποµείωσης επισφαλών απαιτήσεων Λοιπά έξοδα Προβλέψεις για αναδροµικά πληρωµάτων Σύνολο Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Πιστωτικοί τόκοι Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές Σύνολο

40 28. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Χρεωστικοί τόκοι Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές Σύνολο Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα περιλαµβάνουν τραπεζικές προµήθειες και έξοδα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και την εκκαθάριση πωλήσεων µέσω πιστωτικών καρτών, καθώς και έξοδα δανείων που αφορούν κύρια στην ετήσια απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων (ή εξόδων έκδοσης οµολογιακών δανείων), που υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης στη διάρκεια των εν λόγω δανείων. 29. Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες Τα αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις , αναλύονται ως εξής: Κέρδη / (ζηµίες) από πώληση παγίων 811 (4.159) 811 (4.159) Ζηµίες αποµείωσης πλοίων (2.500) (3.000) (1.000) (3.000) Ζηµίες αποµείωσης συµµετοχών 0 0 (2.500) (3.500) Σύνολο (1.689) (7.159) (2.689) (10.659) Κατά τη διάρκεια της χρήσης πωλήθηκαν τα πλοία «HELLENIC SAILOR», «FLYING CAT 2» και «ΝΕΦΕΛΗ» και προέκυψε κέρδος 878 χιλ. που περιλαµβάνεται στα Κέρδη / (ζηµίες) από πώληση παγίων. Επίσης, στα Κέρδη / (ζηµίες) από πώληση παγίων περιλαµβάνεται έξοδο ποσού 67 χιλ., το οποίο αφορά ζηµίες που προέκυψαν από την εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών. Επιπλέον, µε βάση την εκτίµηση της ιοίκησης, από τον έλεγχο αποµείωσης της αξίας των πλοίων και των επενδύσεων σε θυγατρικές της Μητρικής προέκυψε ανάγκη αποµείωσης ύψους χιλ. και χιλ. αντίστοιχα για τη χρήση Φόροι εισοδήµατος Η Μητρική και οι θυγατρικές της δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήµατος για τα κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των πλοίων τους, αλλά υπόκεινται σε φόρο βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων 40

41 τους σύµφωνα µε το Ν.27/1975 και σε φόρο εισοδήµατος για τις µη ναυτιλιακές δραστηριότητες ( βλέπε σηµείωση 3.11). Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στις καταστάσεις αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας των χρήσεων 2012 και 2011 αναλύεται ως εξής: Φόρος εισοδήµατος µη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων Φόρος Ν.27/ Σύνολο Όλες οι εταιρείες του Οµίλου έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου που προέκυψαν, αναγνωρίσθηκαν στη χρήση Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 έως και 2011 για τη Μητρική και 2007 έως και 2012 για τις θυγατρικές δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έγινε οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις. Το ποσό που θα προκύψει εκτιµάται ότι δεν επηρεάζει ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις. Σηµειώνεται ότι για τη χρήση 2012 η Μητρική Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ.5 του ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων Ωστόσο, δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις. 31. Αποτελέσµατα ανά µετοχή µετά από φόρους Τα αποτελέσµατα ανά µετοχή µετά από φόρους υπολογίζονται µε διαίρεση των αποτελεσµάτων µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους της Μητρικής µε το σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης και αναλύονται, για τις χρήσεις , ως εξής: Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους της Μητρικής (34.896) (29.523) (29.085) (21.818) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή µετά από φόρους (0,4496) (0,3804) (0,3747) (0,2811) 32. Μερίσµατα Σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί Ανωνύµων Εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920), οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να διανέµουν κάθε έτος πρώτο µέρισµα, που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35 % των κερδών µετά από φόρους, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού. Στη χρήση 2012 δεν τίθεται θέµα διανοµής µερίσµατος, λόγω ζηµιών. 41

42 33. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 33.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Σε βάρος της Εταιρείας και του Οµίλου δεν εκκρεµούν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή άλλες υποχρεώσεις, που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάστασή τους πέραν των παρακάτω αναφεροµένων : (α) Εκκρεµούσες 3 αγωγές εταιρειών συµφερόντων Κ. Αγαπητού αφορώσες την παρασχεθείσα εγγύηση για την τιµή της µετοχής της Εταιρείας υπέρ των εις την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου εγγραφέντων προσώπων κατά τη µεταβίβαση των πλοίων του στην Εταιρεία τον εκέµβριο 1999, απερρίφθησαν σε πρώτο βαθµό. έχει ήδη δικαιωθεί επί παροµοίων υποθέσεων µε αποφάσεις του Αρείου Πάγου. (β) Η εταιρεία Rabbit Company S.A. (συµφερόντων Κων. Αγαπητού) έχει ασκήσει αγωγή κατά της Εταιρείας για απαίτηση ποσού 5,9 εκατ. από φερόµενη µη απόδοση µετοχών στην εν λόγω εταιρεία κατά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το Η αγωγή απερρίφθη πρωτόδικα και ασκήθηκε έφεση του αντίδικου κατά της απορριπτικής απόφασης, επί της οποίας αναµένεται η έκδοση αποφάσεως, µε εκτιµώµενο αποτέλεσµα ευνοϊκό για την Εταιρεία. (γ) Η εταιρεία Ευρωπαϊκά Ναυτιλιακά Πρακτορεία ΕΠΕ (ETA) έχει ασκήσει τρεις αγωγές κατά της Εταιρείας για απαιτήσεις συνολικού ποσού 4,6 εκατ. σε σχέση µε φερόµενη κυριότητα του προγράµµατος κρατήσεων θέσεων (MINOWIDE) που χρησιµοποιούσε η Εταιρεία τα έτη , ενώ εκκρεµεί επίσης σε αυτά και αντίθετη αγωγή της Εταιρείας κατά ΕΤΑ. δε σχηµάτισε σχετική πρόβλεψη, εκτιµώντας ότι θα δικαιωθεί στα αρµόδια δικαστήρια. (δ) Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) έχει επιβάλει στην Εταιρεία πρόστιµα συνολικού ύψους 1,56 εκατ. για µη επάνδρωση των πλοίων της τη χειµερινή περίοδο έχει ασκήσει προσφυγές κατά όλων αυτών των αποφάσεων. Τέτοιος καταλογισµός προστίµου ποσού 0,28 εκατ. έχει ακυρωθεί τελεσίδικα και εκκρεµεί αναίρεση του ΝΑΤ ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οκτώ (8) άλλοι καταλογισµοί συνολικού ποσού 0,82 εκατ. έχουν ακυρωθεί µε αποφάσεις του ΣτΕ, ενώ εκκρεµούν ενώπιον του ιδίου Ανωτάτου ικαστηρίου πέντε (5) άλλες παρόµοιες περιπτώσεις καταλογισµού προστίµων συνολικού ποσού 0,70 εκατ., τµήµα του οποίου εκ 0,25 εκατ. έχει µεταγενεστέρως ανακληθεί µε αποφάσεις του ιδίου του ΓΕΝΕ. (ε) Με την υπ αριθµ. 210/ΙΙΙ/2002 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού επιβλήθηκε στην Εταιρεία πρόστιµο 1,8 εκατ. για τη µη γνωστοποίηση και πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στον κλάδο της ακτοπλοΐας το άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής στο ιοικ. Εφετείο, το οποίο µείωσε το πρόστιµο σε 0,9 εκατ., ποσό το οποίο κατέβαλε η Εταιρεία (πλέον τόκων 0,15 εκατ.). Ασκηθεισών αντιθέτων αναιρέσεων στο ΣτΕ από την Εταιρεία και το Ελληνικό ηµόσιο κατά της εφετειακής απόφασης, το ΣτΕ απέρριψε την αναίρεση του Ελληνικού ηµοσίου ενώ έκανε δεκτή την αναίρεση της Εταιρείας και παρέπεµψε την υπόθεση να εκδικασθεί εκ νέου στο ιοικητικό Εφετείο. (στ) Το Λιµενικό Ταµείο Κορινθίας έχει βεβαιώσει φερόµενες οφειλές σε βάρος εταιρειών του Οµίλου συνολικού ποσού 0,79 εκατ. για τέλη διέλευσης οχηµάτων από το λιµάνι της Κορίνθου, κατά των οποίων ( βεβαιώσεων) ο Όµιλος έχει ασκήσει προσφυγές στο ιοικ. Πρωτοδικείο Κορίνθου, η εκδίκαση των οποίων εκκρεµεί. δεν σχηµάτισε σχετική πρόβλεψη, εκτιµώντας ότι θα δικαιωθεί από τα αρµόδια ικαστήρια. (ζ) Εκκρεµούν αγωγές κατά εταιρειών του Οµίλου για ναυτεργατικές απαιτήσεις συνολικού ύψους 1,6 εκατ. Κατά πάγια πρακτική ο Όµιλος διενεργεί πρόβλεψη στη βάση εκτιµήσεων των Νοµικών του Συµβούλων που χειρίζονται τις εν λόγω υποθέσεις για το ποσό της τελικής επιβάρυνσης ανά υπόθεση, δεδοµένου ότι πλήθος δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν σε παρόµοιες υποθέσεις επιδικάζουν ποσά που είναι µικρότερα των αιτουµένων. Για το λόγο αυτό, ο Όµιλος έχει διενεργήσει πρόβλεψη στον ισολογισµό του για ποσό 0,142 εκατ. έναντι των ανωτέρω απαιτήσεων, το οποίο εκτιµά ότι είναι επαρκές για την κάλυψη της επιβάρυνσης που ενδέχεται να προκύψει από τις αγωγές αυτές. Επίσης ευρίσκονται σε ισχύ κατά την εγγυητικές επιστολές Τραπέζης σε εξασφάλιση υποχρεώσεων του Οµίλου, που προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητές της (έχουν εκδοθεί υπέρ 42

43 Λιµενικών Ταµείων, Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς, Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου κλπ. ), οι οποίες ανέρχονται σε χιλ Ενδεχόµενες απαιτήσεις έχει ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού ηµοσίου για την απόδοση οφειλοµένου ποσού 6,6 εκατ. από επιβαλλόµενες µε Υπουργική Απόφαση εκπτώσεις στη διακίνηση ορισµένων κατηγοριών επιβατών το έτος 2003, η εκδίκαση της οποίας εκκρεµεί. 34. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 34.1 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις µε συνδεδεµένα µέρη Τα υπόλοιπα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις) µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά τις ηµεροµηνίες ισολογισµού, έχουν ως εξής: Απαιτήσεις Απαιτήσεις από θυγατρικές Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη Σύνολο Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε θυγατρικές Υποχρεώσεις σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη Υποχρεώσεις σε µέλη.σ. και ιευθυντικά Στελέχη Σύνολο Στη χρήση 2012 έχουν συµπεριληφθεί στις υποχρεώσεις σε µέλη.σ. και ιευθυντικά Στελέχη οι αµοιβές όλων των ιευθυντών της Εταιρείας, ενώ στη χρήση 2011 είχαν συµπεριληφθεί οι αµοιβές µόνο των βασικών ιευθυντικών Στελεχών Αγορές - πωλήσεις µε συνδεδεµένα µέρη Οι αγορές και πωλήσεις µε τα συνδεδεµένα µέρη, για τις χρήσεις , έχουν ως εξής: 43

44 Αγορές Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από θυγατρικές Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από λοιπά συνδεδεµένα µέρη Πωλήσεις Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε θυγατρικές Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη Η τιµολόγηση των συναλλαγών µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου έγινε µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους της αγοράς Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών Οι µικτές αµοιβές και αποζηµιώσεις των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των βασικών διευθυντικών στελεχών του Οµίλου και της Εταιρείας για τις χρήσεις έχουν ως εξής : Αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών ιοικητικού Συµβουλίου Αµοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών Σύνολο Στη χρήση 2012 έχουν συµπεριληφθεί οι αµοιβές όλων των ιευθυντών της Εταιρείας, ενώ στη χρήση 2011 είχαν συµπεριληφθεί οι αµοιβές µόνο των βασικών ιευθυντικών Στελεχών. 35. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και ο Όµιλος εκτίθενται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο συνθηκών αγοράς (διακυµάνσεις επιτοκίων, συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τιµών καυσίµων). Γι αυτό το λόγο η ιοίκηση της Εταιρείας και του Οµίλου επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών, µέσω ενός προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, η ιοίκηση εφαρµόζει πολιτικές διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου µε στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας και του Οµίλου στο µέλλον και την εξασφάλιση µιας ικανοποιητικής µερισµατικής απόδοσης στους µετόχους. Η σηµείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας και του Οµίλου σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, καθώς επίσης για τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρµόζει η ιοίκηση για την επιµέτρηση και τη διαχείρισή τους. 44

45 35.1 Πιστωτικός κίνδυνος και ο Όµιλος εκτιµούν ότι ο πιστωτικός κίνδυνος κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα δεδοµένου, όσον αφορά την ακτοπλοΐα, ότι υφίσταται ικανοποιητική διασπορά των απαιτήσεων από πελάτες. Επιπρόσθετα, οι διοικητικές υπηρεσίες εφαρµόζουν αυστηρές διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου, οι οποίες περιλαµβάνουν ορισµό συγκεκριµένου πιστωτικού ορίου και όρων πληρωµής ανά πελάτη, ενώ επίσης έχουν ληφθεί εγγυητικές επιστολές τραπέζης, ως εξασφάλιση των σηµαντικότερων απαιτήσεων. Όσον αφορά τις ναυλώσεις πλοίων υφίσταται µεγαλύτερη συγκέντρωση των απαιτήσεων, ωστόσο ο πιστωτικός κίνδυνος παραµένει χαµηλός, καθώς η µεγαλύτερη απαίτηση (50% των απαιτήσεων από Πελάτες του Οµίλου), αφορά τις συνδεδεµένες εταιρείες ΑΝΕΚ και ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ, µε τις οποίες η Εταιρεία, κατόπιν διαπραγµατεύσεων, σύναψε συµφωνία έντοκης αποπληρωµής της οφειλής Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας λόγω της υποχώρησης των οικονοµικών µεγεθών αλλά και της σοβαρής περιστολής των δανειακών περιθωρίων των τραπεζών, έχει αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Για την αποφυγή του ενδεχοµένου δηµιουργίας ελλείψεων επαρκούς ρευστότητας, η ιοίκηση φροντίζει να υπάρχουν διαθέσιµες τραπεζικές πιστώσεις για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε περιόδους χαµηλής ρευστότητας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, δε µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να υπάρξει παραβίαση κάποιου ή κάποιων όρων των δανειακών συµβάσεων του Οµίλου, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει ουσιωδώς αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα της λειτουργίας, τις ταµιακές ροές και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου. εδοµένου ότι στις δεν πληρούνταν όροι των σχετικών δανειακών συµβάσεων της Μητρικής, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων, στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αναταξινοµήθηκε µέρος των µακροπρόθεσµων δανείων και περιλαµβάνεται στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις. Η διοίκηση του Οµίλου βρίσκεται σε επαφές µε τις δανείστριες τράπεζες, προκειµένου να συµφωνηθεί αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωµής του συνόλου του µακροπρόθεσµου δανεισµού. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και µε θετική τους έκβαση θα ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας, λόγω µετατόπισης των πληρωµών των δόσεων σε µεταγενέστερο χρόνο, παράτασης του χρόνου αποπληρωµής και ενδεχοµένως µείωσης του χρηµατοοικονοµικού κόστους. Επιπλέον, η διοίκηση του Οµίλου για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης έχει ήδη προβεί σε µια σειρά ενεργειών, όπως ο περαιτέρω περιορισµός του λειτουργικού κόστους, η αναδιάταξη του στόλου και οι αποδροµολογήσεις πλοίων, η ρύθµιση εµπορικών υποχρεώσεων σε µεταγενέστερο χρόνο, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση πώλησης πλοίων Κίνδυνος συνθηκών αγοράς Τα µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου είναι σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο euribor πλέον περιθωρίου. Κατά συνέπεια ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο διακύµανσης επιτοκίων, αφού σε περίπτωση ανόδου αυτών, θα επιβαρυνθεί µε υψηλότερους χρεωστικούς τόκους. Ενδεικτικά, µία µεταβολή σε ετήσια βάση κατά 1% στο επιτόκιο θα είχε επίδραση στα αποτελέσµατα και στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου κατά 1,6 εκ. και ο Όµιλος εκτίθενται στον κίνδυνο αύξησης των τιµών των καυσίµων, δεδοµένης της σηµαντικής συµµετοχής του κόστους καυσίµων στο κόστος εκµετάλλευσης. Μια αύξηση ή µείωση κατά 1% στην τιµή των καυσίµων σε ετήσια βάση θα είχε επίδραση στα αποτελέσµατα και στην καθαρή θέση του Οµίλου κατά 0,55 εκ. Κατά συνέπεια, ενδεχόµενη αύξηση στις τιµές των καυσίµων αναµένεται να επιφέρει ουσιωδώς δυσµενείς επιδράσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα, τις ταµιακές ροές και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου ιαχείριση κεφαλαίου Ο στόχος της Εταιρείας και του Οµίλου κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους του και οφέλη στα λοιπά µέρη, που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους. Με σκοπό τη διατήρηση ή την προσαρµογή της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης, η Εταιρεία και ο Όµιλος µπορούν να προσαρµόσουν το ποσό των πληρωτέων 45

46 µερισµάτων, να επιστρέψουν κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσουν νέες µετοχές ή να προβούν σε πώληση περιουσιακών στοιχείων. Η ιοίκηση του Οµίλου ελέγχει και παρακολουθεί την κεφαλαιακή του επάρκεια µε βάση το συντελεστή µόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται, διαιρώντας το σύνολο των ξένων κεφαλαίων (Σύνολο Υποχρεώσεων) µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια (Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων). Στόχος της ιοίκησης είναι ο δείκτης αυτός να διατηρείται µακροπρόθεσµα χαµηλότερος του 60% ( 0,6 ) για τον Όµιλο, επίπεδο που είναι πολύ ικανοποιητικό για όµιλο έντασης κεφαλαίου. Ο δείκτης αυτός διαµορφώνεται ως εξής για την Εταιρεία και τον Όµιλο κατά τις ηµεροµηνίες ισολογισµού : Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων είκτης κεφαλαιακής µόχλευσης 0,59 0,53 0,54 0, Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Στις αρχές του 2013 η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη βραχυπρόθεσµου δανείου, καθώς επίσης και στην υπογραφή συµβάσεων χρονοναυλώσεων των πλοίων «HELLENIC WIND» και «EXPRESS SANTORINI» στο εξωτερικό, ενέργειες που ενίσχυσαν τη ρευστότητά της. Παράλληλα υπέγραψε τριετή συµφωνία συνεργασίας µε την εταιρεία Cosmote για την προβολή της στα ταχύπλοα πλοία της εταιρείας µας. εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα της 31 ης εκεµβρίου 2012 γεγονότα, τα οποία θα επηρέαζαν ουσιωδώς την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας ή που θα έπρεπε να αναφερθούν στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. 46

47 Πειραιάς, 24 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο Α Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ιωάννης Ι. Βαρδινογιάννης Αντώνιος Β. Αγαπητός Α Τ Π Α Τ Π Ο Γενικός Οικονοµικός ιευθυντής Η ιευθύντρια Λογιστηρίου Νικόλαος. Αρτέµης Ανδρούλα Ν. Πορτίδου Α Τ ΑΚ Α Τ ΑΚ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2008 (01.01.2008 31.12.2008) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2014 (01.01.2014 31.12.2014) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2012 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2009

ΗΜΗΤΡΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 ΗΜΗΤΡΑ A.E σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ερµού 25 - Κηφισιά Αττικής - 145 64 Α.Φ.Μ.: 999839600 Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝ0Ν Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2011

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2011 ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2011 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΜΗΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Θέσπιδος 2 & Δηµητριάδος, Βόλος ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

«ΔΟΜΗΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Θέσπιδος 2 & Δηµητριάδος, Βόλος ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. «ΔΟΜΗΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Θέσπιδος 2 & Δηµητριάδος, 38333 Βόλος ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124973544000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 (περίοδος από 01.01.2014 έως και 31.12.2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ ΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ ΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ ΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΙΟΘΕΤΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα