ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την:"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ιεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ Τηλέφωνο : / Fax: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ». Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟ ΟΥ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2013

2 ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτός διεθνής δηµόσιος διαγωνισµός µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ /νση τεχνικών Έργων & Υποδοµών, ιαγοριδών& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1 ος όροφος) ΤΚ /07/2013, ηµέρα Τετάρτη, ώρα: 10:00 π.µ. 16/07/2013, ηµέρα Τρίτη, ώρα: 12:00 π.µ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ) ,22 (χωρίς ΦΠΑ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ Π/Ϋ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΥΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συµπιεστής απορριµµάτων (1 τεµ) Ελαστιχοφόρος Φορτωτής (1 τεµ) Φορτωτής (1 τεµ) εκσκαφέας Συνολικός ενδεικτικός Π/Ϋ (χωρίς ΦΠΑ) ΚΩ ΙΚΟΣ CPV (16%) ,76 (16%) (16%) Χωµατουργικό (2 τεµ.) φορτηγό Μαγνήτης αποµάκρυνσης µεταλλικών αντικειµένων για λειοτεµάχιση (1 τεµ) (23%) ,00 (16%) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 210 Μέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Εντός 4 µηνών από την ανάθεση της προµήθειας, στον ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΦΕΚ- Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (τελευταία δηµοσίευση) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΚΗΜ Σ (N.4013/11) 27/05/ /05/ /05/ /05/2013 2

3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ της περίληψης της ιακήρυξης στην ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α του ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ 24/05/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων: Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: ΕΠ0678 Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης: 2011ΕΠ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη » του ΕΣΠΑ κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη τις αποφάσεις: 1. την Απόφαση αρ. 133/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών τευχών της διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την πράξη «Προµήθεια εξοπλισµού κυττάρου επείγουσας επέκτασης ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου». 2. την Απόφαση µε αρ. πρωτ της 08/05/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου για τη συγκρότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού. 3. την Απόφαση µε αρ. πρωτ 2/ της / /2013 του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής. 4. την Απόφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής (Ε Α) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε αρ. πρωτ. 2/ της 18/12/2012 µε θέµα: «Έγκριση των τευχών δηµοπράτησης της πράξης: «Προµήθεια εξοπλισµού κυττάρου επείγουσας επέκτασης ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου». Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Ανοιχτό ηµόσιο ιεθνή ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά σε Ευρώ ( ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟ ΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ ( ,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Το έργο έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη" µε κωδικό MIS Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του της /νσης Τεχνικών Εργων & Υποδοµών, ιαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1 ος όροφος), ΤΚ την 17/07/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της ιακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην παραπάνω προθεσµία δεν προσµετρούνται η ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης ιακήρυξης στην Ε.Ε. και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 32, παρ. 5 και 6 του Π 60/2007). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19 της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 ο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας διακήρυξης και µπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρµόδιας δηµόσιας επιτροπής (Επιτροπή ιαγωνισµού). 3. Περίληψη της ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο, σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας 3

4 κυκλοφορίας και σε τρεις νοµαρχιακές εφηµερίδες µε έδρα σε δύο τουλάχιστον νησιά (Ν 3548, άρθρο 3 παρ. 1.δ.). Η δηµοσίευση της περίληψης της ιακήρυξης στον ελληνικό τύπο γίνεται µετά την ηµεροµηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελευταία δηµοσίευση. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόµενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος, στη δε Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η περίληψη της ιακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύθηκε : στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις 27/05/2013, στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων (..Σ.) της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 24/05/2013, στον Ελληνικό τύπο σε: - δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας (Ηχώ των ηµοπρασιών και Εφηµερίς των ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών) το αργότερο στις 27/05/2013 (τελευταία δηµοσίευση) - δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της νήσου Ρόδου (Πρόοδος και ηµοκρατική) το αργότερο στις 27/05/2013 (τελευταία δηµοσίευση), - Μία εβδοµαδιαία εφηµερίδα µε έδρα τη νήσο Ρόδο ( ράσις) το αργότερο στις 27/05/2013 (τελευταία δηµοσίευση) Η περίληψη της ιακήρυξης αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ήµου Ρόδου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου Ρόδου. Επίσης εστάλη στα επιµελητήρια της χώρας, τους συνδέσµους και τον ΕΟΜΜΕΧ, για ενηµέρωση. Η περίληψη της ιακήρυξης, όπως προβλέπεται από το Ν.3861/2010 (Πρόγραµµα «ιαύγεια») αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο στις 20/05/2013 και έλαβε αριθµό Α Α: ΒΕΝ5Ω1Ρ-9ΣΨ 4. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ή να περιέλθουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ, Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ Ρόδος όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης µέχρι την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού και συγκεκριµένα, στη Γραµµατεία - Πρωτόκολλο το αργότερο µέχρι τις 17/07/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µετά την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. 5. Το πλήρες κείµενο της αναλυτικής ιακήρυξης διατίθεται µέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ήµου Ρόδου (άρθρο 32, παρ. 6 του Π 60/2007). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να παραλαµβάνουν το τεύχος της ιακήρυξης του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή από τα γραφεία του ήµου Ρόδου (Ρόδος ΤΚ ) όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της ιακήρυξης.ή αποστέλλεται εντός 2 εργασίµων ηµερών µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών (courier) και χρέωση του παραλήπτη, εφόσον ζητηθεί, µέχρι 08/07/2013 Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν τη ιακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία τους (επωνυµία της εταιρείας, ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών µετά από σχετική αίτηση των ενδιαφεροµένων, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα, τους πίνακες περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να ζητήσουν εγγράφως (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης από το ήµο Ρόδου είκοσι (20) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριµένα µέχρι και τις 27/06/2013 Αιτήµατα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται µετά την ως άνω προθεσµία είναι εκπρόθεσµα και δεν εξετάζονται. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι µέχρι και την 10/07/2013 4

5 7. Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, εκπαίδευση χρήσης / λειτουργίας και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβληµάτιστης λειτουργίας του σχετικού εξοπλισµού, όπως περιγράφεται στις «Τεχνικές Απαιτήσεις» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) της παρούσας ιακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για όλα ή για ορισµένα µόνο από τα πέντε (5) δηµοπρατούµενα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, που αναφέρονται στον Πίνακα Π1 του άρθρου 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης. Στο άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 8. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 9. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για 210 µέρες, προθεσµία που αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο συµµετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: -έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση, - κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 10. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού: εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 11. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισµοί ή δ) κοινοπραξίες προµηθευτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους-µέλους της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ - «Agreement on Government Procurement (GPA)») του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139/Α/ ) ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας µε την ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας µε την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), και δραστηριοποιούνται νόµιµα στον τοµέα των προµηθειών, διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία και γνώση για τις προµήθειες εξοπλισµού του παρόντος διαγωνισµού, πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους του ως και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 10 «Στοιχεία και ικαιολογητικά Συµµετοχής Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της ιακήρυξης. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους οικονοµικούς φορείς, βάση του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 παρ.3, και Π 60/2007, άρθρο 45 παρ. 2 και 3) να στηρίζονται για συγκεκριµένη σύµβαση στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών µε αυτούς ή στην κοινοπραξία οικονοµικών φορέων να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων σε αυτήν ή άλλων φορέων, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Κάθε υποψήφιος συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο διαγωνισµό. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, υποβάλλει ατοµικά προσφορά, δεν δύναται να συµµετάσχει στο διαγωνισµό ως µέλος ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αµφότερες ως απαράδεκτες. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 5

6 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ. (ηµεροµηνία) Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Μιχάλης Χριστοδούλου Υπογραφή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 6

7 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9 Άρθρο 1 - Αναθέτουσα Αρχή 10 Άρθρο 2 - Αντικείµενο του ιαγωνισµού 10 Άρθρο 3 - Προϋπολογισµός της προµήθειας 10 Άρθρο 4 - Ορισµοί και νοµικό πλαίσιο 11 Άρθρο 5 - ηµοσίευση της ιακήρυξης 15 Άρθρο 6 - Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού και παροχή διευκρινίσεων 15 Άρθρο 7 - Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισµού 16 Άρθρο 8 - ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό 17 Άρθρο 9 - Αποκλεισµός συµµετοχής στο διαγωνισµό 19 Άρθρο 10 - Στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής - Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 20 Άρθρο 11 - Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 38 Άρθρο 12 - Τρόπος σύνταξης προσφορών 38 Άρθρο 13 - Περιεχόµενα των επιµέρους φακέλων της προσφοράς 39 Άρθρο 14 - Τιµές προσφορών - Νόµισµα 45 Άρθρο 15 - Χρόνος ισχύος προσφορών 46 Άρθρο 16 - ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού 47 Άρθρο 17 - Αξιολόγηση προσφορών 51 Άρθρο 18 - Απόρριψη προσφορών 53 Άρθρο 19 - ικαιολογητικά κατακύρωσης - Αποτελέσµατα διαγωνισµού και κοινοποίησή τους - ικαίωµα µαταίωσης / επανάληψης του διαγωνισµού 54 Άρθρο 20 - Κατακύρωση διαγωνισµού - Υπογραφή Σύµβασης - Τροποποίηση Σύµβασης 68 Άρθρο 21 - Εγγυήσεις 70 Άρθρο 22 - Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές 71 Άρθρο 23 - Προσφυγές Ενστάσεις 72 Άρθρο 24 - Όροι παράδοσης του εξοπλισµού 72 Άρθρο 25 - Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 73 Άρθρο 26 ο - Παραλαβή εξοπλισµού - Απόρριψη / αντικατάσταση εξοπλισµού 74 Άρθρο 27 - Κυρώσεις και προστύµµατα για εκπρόθεσµη παράδοση 77 Άρθρο 28 - Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 78 Άρθρο 29 - Τρόπος πληρωµής - Προκαταβολές - Κρατήσεις 78 Άρθρο 30 - Ανωτέρα βία 81 Άρθρο 31 - ηµοσιότητα 81 Άρθρο 32 - Έλεγχοι 81 Άρθρο 33 - Χρηµατοδότηση 82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 86 Γ.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Γ.2 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 7

8 Γ.3 ΠΙΝΑΚΕΣ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» για όλα τα ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Γ4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 108 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 120 Άρθρο 1ο - Ορισµοί 120 Άρθρο 2ο - Αντικείµενο και διάρκεια Σύµβασης - χρόνος παράδοσης 121 Άρθρο 3ο - Τεχνικά χαρακτηριστικά - όροι παράδοσης και παραλαβής 127 Άρθρο 4ο - Ποινικές ρήτρες - εκπτώσεις µέχρι την παραλαβή της προµήθειας 128 Άρθρο 5ο - Τρόπος πληρωµής - κρατήσεις 128 Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις 130 Άρθρο 7ο - Εκχωρήσεις - µεταβιβάσεις - υποχρεώσεις προµηθευτή 131 Άρθρο 8ο - Κυρώσεις - έκπτωση προµηθευτή 132 Άρθρο 9ο - Τροποποιήσεις της Σύµβασης - Αναστολή - Καταγγελία και λύση της Σύµβασης 132 Άρθρο 10ο - Εφαρµοστέο δίκαιο - επίλυση διαφορών 133 Άρθρο 11ο - Λοιπές ιατάξεις 133 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 134 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟ ΟΥ Τα ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ αναφέρονται στο άρθρο 2 ο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της διακήρυξης ,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ,22 (χωρίς ΦΠΑ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων: Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: ΕΠ0678 Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης: 2011ΕΠ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 210 Μέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 2238/94 άρθρο 55 ΦΕΚ 151/Α/ ). ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3,). πέντε (5) Μήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟ ΟΥ 4% επί την καθαρή αξία του ΕΙ ΟΥΣ (προ ΦΠΑ). 0.10% επί της προ ΦΠΑ αξίας 9

10 Άρθρο 1 - Αναθέτουσα Αρχή Η Αναθέτουσα Αρχή που διεξάγει τον διαγωνισµό της ως άνω προµήθειας είναι ο ήµος Ρόδου. ιεύθυνση : Ρόδος, Τηλέφωνο - Fax: / Πληροφορίες-αρµόδιοι υπάλληλοι: Κων/νος Βασιλώττος- Βασίλειος ιακολιός ηλεκτρονική διεύθυνση : Άρθρο 2 - Αντικείµενο του ιαγωνισµού 2.1 Το αντικείµενο του διαγωνισµού περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά στο νησί της Ρόδου, πλήρη εγκατάσταση στο χώρο του ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟ ΟΥ, διενέργεια δοκιµών, εκπαίδευση στη χρήση / λειτουργία των µηχανηµάτων και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβληµάτιστης λειτουργίας των παρακάτω ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ όπως περιγράφεται στις «Τεχνικές Απαιτήσεις» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) της παρούσας διακήρυξης, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή: ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ α/α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. Ένας Συµπιεστής Απορριµµάτων 2. Ένας Ελαστιχοφόρος Φορτωτής 3. Ένας Φορτωτής Εκσκαφέας 4. ύο Χωµατουργικά Φορτηγά 5. Ένας Μαγνήτης αποµάκρυνσης µεταλλικών αντικειµένων για λειοτεµαχιστή Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να καταθέσει προσφορά για όλα ή για ορισµένα µόνο από τα δηµοπρατούµενα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (συµπεριλαµβανωνµενων των τµηµάτων που το απαρτίζουν) τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα Π1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 3 - Προϋπολογισµός της προµήθειας Ο παρακάτω αναφερόµενος προϋπολογισµός είναι η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης προµήθειας των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Π1. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που µπορεί να υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιµώµενη δαπάνη απορρίπτονται. Η συνολική δαπάνη του έργου θα συγχρηµατοδοτηθεί από πόρους του Ελληνικού ηµοσίου και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ταµείο Συνοχής, και συγκεκριµένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη ». ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΜΕ ΦΠΑ 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ TEM % ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

11 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ TEM , , % ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3: ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ TEM % ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 4: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ TEM , , % ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΗΧΑΝΗΜΑ 5: ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΓΙΑ TEM % ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,22 (ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ) ,78 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ Άρθρο 4 - Ορισµοί και νοµικό πλαίσιο 4.1 Ορισµοί Αναθέτουσα Αρχή: Ο ήµος Ρόδου που προκηρύσσει το διαγωνισµό, στον οποίο υποβάλλονται οι προσφορές και ο οποίος υπογράφει µε τους αναδόχους τις συµβάσεις προµήθειας του εξοπλισµού. ιευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Η ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ωδεκανήσου Προϊσταµένη Αρχή / Όργανο λήψης αποφάσεων: Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου Υπηρεσία ιενέργειας ιαγωνισµού: ιεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδοµών ήµου Ρόδου Έργο: Η προµήθεια που περιγράφεται στο άρθρο 2 ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας ιαγωνιζόµενος ή Υποψήφιος: ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλλει φάκελο συµµετοχής, δηλαδή είτε η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό η νοµικό πρόσωπο), είτε η ένωση ή κοινοπραξία (φυσικών ή νοµικών προσώπων) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχει δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό. ιακήρυξη ή Τεύχη ιαγωνισµού: το παρόν έγγραφο µε τα Παραρτήµατά του που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τους ενδιαφερόµενους / υποψηφίους διαγωνιζόµενους και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου, τους όρους και προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισµός. Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που κατατίθενται από έναν προσφέροντα ή συµµετέχοντα ή διαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε τη ιακήρυξη, για τη συµµετοχή του στη διαδικασία του ιαγωνισµού και αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς «υπό»φακέλους: τον Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής, τον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και τον Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε ): Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αξιολόγηση / βαθµολόγηση των προσφορών συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται µε τη διαδικασία του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου - της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου - αποτελείται από τρία τακτικά µέλη (και ισάριθµα αναπληρωµατικά) που είναι υπάλληλοι που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ή σε άλλο φορέα του δηµοσίου τοµέα και η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Τα πρακτικά της Ε ως γνωµοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή ιαγωνισµού γνωµοδοτεί πέραν των θεµάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέµα που προκύπτει κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού ή τη διαδικασία τυχόν διαπραγµάτευσης ή κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός των προδικαστικών προσφυγών ή ενστάσεων. 11

12 Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ): Το αρµόδιο συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της διοίκησης µε τη διαδικασία του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και κάθε φορά µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου, αποτελείται από τρία τακτικά µέλη (και ισάριθµα αναπληρωµατικά) τα οποία είναι υπάλληλοι που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ή σε άλλο φορέα του δηµοσίου τοµέα, έχει την ευθύνη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης της προµήθειας και την παραλαβή της και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Επιτροπή Προσφυγών: Το συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, που συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και είναι αρµόδιο για την εξέταση και γνωµοδότηση επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισµό, για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/10), αποτελούµενο από τρία ή πέντε µέλη τα οποία είναι υπάλληλοι που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ή σε άλλο φορέα του δηµοσίου τοµέα, και τα οποία είναι διαφορετικά από τα µέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού. Πέραν των ανωτέρω η Επιτροπή Προσφυγών γνωµοδοτεί και για κάθε θέµα αρµοδιότητάς της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύµβασης. Τα πρακτικά της Επιτροπής Προσφυγών ως γνωµοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. ιεύθυνση Επιτροπής Προσφυγών: /νση Τεχνικών Εργων & Υποδοµών, ιαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1 ος όροφος), ΤΚ Ανάδοχος ή Προµηθευτής: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη σύµβαση και θα εκτελέσει την προµήθεια. Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση της προµήθειας Σύµβαση: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για την προκηρυσσόµενη προµήθεια, δηλαδή µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προµήθειας. Συµβατικό ποσό ή συµβατικό τίµηµα ή συµβατική αξία (αξίας σύµβασης): Η καθοριζόµενη από την οικονοµική προσφορά του αναδόχου τιµή (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια των ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ που απαρτίζουν τον υπό προµήθεια εξοπλισµό. Εκπρόσωπος: Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντος ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Αντίκλητος : Το πρόσωπο που ο προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπία (fax) κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Γ.Ε.ΜΗ.: Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Το Γ.Ε.ΜΗ. θεσµοθετήθηκε µε τον Ν. 3419/2005, ο οποίος τροποποιήθηκε µε το Ν. 3853/2010 και το Νόµο 4038/2012. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έµποροι και τα νοµικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) που ασκούν εµπορία, ενώ ιδρύεται σε κάθε Επιµελητήριο ειδική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Με την ΚΥΑ Κ1-802 (ΦΕΚ 470Β/ ) τέθηκε σε ισχύ η εφαρµογή του Γ.Ε.ΜΗ. και πλέον οι εταιρείες που ιδρύονται µετά την 4/4/2011 υποχρεούνται να καταθέτουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα σχετικά µε τη σύστασή τους έγγραφα, για την εγγραφή τους σε αυτό. CPV: (Common Procurement Vocabulary) (Κοινό Λεξιλόγιο Προµηθειών). Ενιαίο σύστηµα ταξινόµησης των δηµοσίων συµβάσεων ή κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις που θεσπίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002 και αναθεωρήθηκε/εξορθολογήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου Ε.Ο.Χ.: Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος. Συνθήκη µε την Ε.Κ. που τέθηκε σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου 1994, από τα εναποµείναντα κράτη της ΕΖΕΣ, έχει δηλ. µέλη την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία και κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή. µε τον Νόµο 2155/93 (ΦΕΚ 104Α/ ). ιεθνής Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ): Συµφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και των πολυµερών δια πραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης που ολοκληρώθηκαν στις 15 εκεµβρίου 1993, αντικατέστησε την Γενική Συµφωνία ασµών και Εµπορείου του 1947 (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade) και κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή µε τον Νόµο 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/1997). Ε Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου : Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 12

13 4.2 Νοµικό πλαίσιο Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τα παρακάτω: Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. της Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου, τον Κανονισµό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής και τον Κανονισµό (ΕΚ) 1177/09 της Επιτροπής και ισχύει, 2. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1783/ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1260/ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 του Συµβουλίου της 08ης εκεµβρίου 2006, σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 5. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της «για τροποποίηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 6. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συµβουλίου» όπως ισχύει σήµερα. 7. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 8. της Υπουργικής Απόφασης 11389/ «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π 60/07 (ΦΕΚ Α/64/ ) 9. του Π 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 10. του Π 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» στα σηµεία που δεν αντίκειται προς το Π 60/07 και την Υπ. Αποφ / και συµπληρωµατικά προς αυτά. 11. του Π 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 12. του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 13. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 14. του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290Α/ ) «Οικονοµικοί πόροι της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 ( ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα). 15. του Ν. 2682/1999 «ιαρρυθµίσεις στη φορολογία αυτ/των - οχηµάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 16. του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 17. του Ν. 2859/2000, (ΦΕΚ 248/Α/ ) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» 19. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 20. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/ ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », (και ιδίως του άρθρου 25), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53Α),τον N. 4072/2012 και την ΠΝΠ ΦΕΚ 237 Α / και ισχύει. 21. του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α,) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις ηµόσιας ιοίκησης (άρθρο 46 Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης) 22. του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρος ΤΚ 85400 Τηλέφωνο - Fax:... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΡΙΝΑ 16/4/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2611 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

«RESTORATION OF EQUIPMENT FOR THE OPERATION OF A COMPREHENSIVE PSYCHIATRIC DEPARTMENT AT GENERAL HOSPITAL OF KORINTHOS»

«RESTORATION OF EQUIPMENT FOR THE OPERATION OF A COMPREHENSIVE PSYCHIATRIC DEPARTMENT AT GENERAL HOSPITAL OF KORINTHOS» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα